Trade Management gericht op Azië. Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trade Management gericht op Azië. Studiegids 2007-2008"

Transcriptie

1 Trade Management gericht op Azië Studiegids

2 Colofon Rotterdam Business School Kralingse Zoom ND Rotterdam Postbus HA Rotterdam Telefoon: Fax: Openingstijden bedrijfsbureau: Maandag - donderdag hrs & hrs Vrijdag hrs Kamer: WO Website: Studievoorlichting MH tel: Service Centre Onderwijs en Studenten Frontoffice kamer MH Voor alle vragen Open dagelijks van uur Telefoon Bureau Keuzeonderwijs MH Voor vragen over keuzeonderwijs Telefoon: Website: International office KZ Voor alle vragen over internationaal studeren en stage Telefoon: via Hint: onder Mijn gegevens>international Office Decanaat Voor alle vragen aan de decanen via Hint onder Mijn services>coaching, Hulp&advies>Studentendecanaat

3 Studiegids Voorwoord Beste studenten van de Rotterdam Business School, Voor jullie ligt de studiegids van je opleiding aan de Rotterdam Business School voor het jaar 2007/2008. Sommige van jullie beginnen aan een nieuwe opleiding andere gaan een nieuw jaar in binnen hun opleiding. Voor iedereen geldt: het gaat een uitdagend jaar worden. De Nederlandse economie groeit en daarmee de vraag op de arbeidsmarkt naar hoogopgeleiden. Omdat de Nederlandse economie zo open is, liggen er juist kansen voor diegenen die een internationale carrière ambiëren. De Rotterdam Business School bereidt jullie voor op die internationale carrière. We doen dat door aan te sluiten bij het Rotterdams Onderwijs Model. Dat is het concept voor curriculumopbouw dat de Hogeschool Rotterdam hanteert in al haar opleidingen. Kort gezegd komt het er op neer dat een opleiding een programma aanbiedt, bestaande uit vier componenten: kennisgestuurd, praktijk gestuurd, studentgestuurd en coaching. Elke opleiding heeft als doel de student op een hoger kennisniveau te brengen. Daarbij is het van belang dat die kennis relevant is voor het toekomstige beroep en dat die kennis toegepast wordt in de praktijk. Daar komt de tweede component aan de orde. De Rotterdam Business School wil studenten kennis laten maken met de praktijk in alle fasen van de studie. In de eerste jaren zullen dat kleine projecten en excursies naar bedrijven zijn. In de hogere jaren komt de stage, de minor en afstudeeropdracht aan de orde, waarbij praktijkonderzoek een vereiste is. De studentgestuurde component wordt ingevuld door keuzevakken en door de minor. De student is zo in staat een eigen invulling aan een deel van het curriculum te geven. Tenslotte wordt elke student vier jaar gecoacht door een docent om de juiste keuzes in het studietraject te maken. Bij de Rotterdam Business School worden de hierboven genoemde zaken vanuit een internationale invalshoek ingevuld. Wij hechten er daarbij aan dat de student door uitwisseling en stage internationale ervaring opdoet. Maar ook op de locatie in Rotterdam heerst een internationale sfeer. 3

4 Een derde van de studenten die bij de RBS ingeschreven zijn komt uit het buitenland. Hetzij door uitwisseling, hetzij door directe instroom. Voor een aantal opleidingen is de voertaal Engels en ook een deel van de docenten komt uit het buitenland. Dat leidt niet alleen tot een diversiteit in taal, maar ook in cultuur. Het om kunnen gaan met en het respecteren van diverse culturen is een basisvoorwaarde voor geslaagd internationaal ondernemersschap. Dat leer je op de Rotterdam Business School dus vanzelf, door de omgang met je medestudenten. De opleidingen van de Rotterdam Business School zijn behoorlijk pittig, maar zeer interessant. Een studielast van twintig contacturen per week is in de eerste twee jaar standaard. Daarnaast worden studenten geacht groepsgewijs en individueel opdrachten uit te voeren en natuurlijk haal je ook een deel van je kennis door zelfstudie uit literatuur. Studeren moet echter ook vooral leuk zijn. Tijdens je opleiding doe je nieuwe vrienden op en bouw je daarmee een netwerk op voor je toekomstige carrière. De Rotterdam Business School is gehuisvest aan de Kralingse Zoom in Rotterdam, in een gebouw met state of the art faciliteiten. Gedurende het komende jaar zal in dit gebouw meer ruimte voor de Rotterdam Business School vrijkomen, door verhuizing van andere opleidingen. Ook zal het eigen domein van de Rotterdam Business School enigszins verbouwd worden, om de weg naar opleiding en docenten voor studenten makkelijker te maken en de vrije werkplekken voor studenten uit te breiden. Docenten en studenten binnen de Rotterdam Business School worden voor administratieve zaken ondersteund door het bedrijfsbureau. Studenten kunnen dagelijks met vragen en opmerkingen terecht bij de balie van het bedrijfsbureau op de begane grond. Docenten, medewerkers en management van de Rotterdam Business School staan klaar om van 2007/2008 een succesvol jaar te maken voor de studenten. Ik wens iedereen een heel prettig studiejaar toe. Drs. G.M. Molier Directeur Rotterdam Business School 4 Voorwoord

5 Studiegids Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding De Onderwijs- en Examenregeling (OER) Rechten en plichten, Studentenstatuut Klachtenregeling Voorzieningen voor studenten Studievertraging Studeren met een beperking Organisatie RBS Bedrijfsbureau Trade Management gericht op Azië Contactpersonen studie Azië Projectcoördinator stage Azië Studieloopbaancoaching Curriculumcommissie Onderwijs- en examencommissie Instituutsexamencommissie: Toetsadviescommissie (TAC) Opleidingscommissie PR-commissie Decaan Instituutsmedezeggenschapsraad Evenementencommissie Alumnicommissie Schoolkrant De Adviesraad van de Rotterdam Business School Opbouw van de studie Het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) De opleiding TMA Opleidingskenmerken Het beroep van trade manager Beroepskwalificaties De beroepshouding van de trade manager Propedeuse Deficiënties Keuzeonderwijs Ondersteunend Onderwijs Minors Snelle Leerroute Hoofdfase 42 5

6 3. Studievoortgang Studieloopbaancoaching Toelating tot studieonderdelen Bindend Studieadvies (BSA) reguliere programma Bindend Studieadvies (BSA) Snelle Leerroute TMA Toelating tot fasen en onderwijseenheden Toelating tot de postpropedeutische fase Toelating tot de buitenlandperiode in jaar 3 en Toelating tot de afstudeerfase Studiepunten en studielast Tentamens en examens Studieresultaten Vrijstellingen Onderwijsprogramma TMA Programma overzicht jaar 1 van de bacheloropleiding, de propedeuse Programma overzicht jaar 2: Programma overzicht jaar 3: Programma overzicht jaar Programma overzicht Snelle route Cursusbeschrijvingen jaar Cursusbeschrijvingen jaar Cursusbeschrijvingen jaar Cursusbeschrijvingen jaar Bijlagen 261 Bijlage 1: Jaarrooster HR 2007/ Bijlage 2: TMA kalender 2007/ Bijlage 3: Namen van docenten en medewerkers RBS 268 Bijlage 4: Inhoudsopgave cursusbeschrijvingen Ínhoudsopgave

7 1 1. Inleiding Studiegids

8

9 Studiegids De Onderwijs- en Examenregeling (OER) Elke HBO- opleiding moet volgens de wet een onderwijs- en examenregeling hebben. Daar staan alle belangrijke dingen in die je over toelating, het onderwijs en de tentamens en examens moet weten. De Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen, geen aparte brochure hierover te publiceren. Je vindt de onderwijs- en examenregeling per opleiding in de volgende officiële stukken: deze studiegids; het intranet van de hogeschool (Hint), onder Mijn cluster de opleidingsbrochure, hierin staat de nodige informatie over toelating etc.; de verdere informatie over toelating en toelatingsonderzoek die verkrijg baar is bij de afdeling Instroommanagement. Nieuw is dit jaar dat bij de hoofdstukken in de studiegids de overeenkomstige artikelen van het studentenstatuut staan vermeld. Uit de OER: Onregelmatigheden examens/tentamens Een student pleegt bijv. fraude als: Tijdens of na het tentamen geconstateerd wordt dat de student gebruik maakt (gebruik heeft gemaakt) (poging heeft gedaan tot het gebruik van) van niet toegestane hulpmiddelen, waartoe ook boeken, dictaten, notities, etc. gerekend worden; Tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student kijkt (gekeken heeft) of heeft laten kijken naar/ op/ in het werk van een andere student(en); De student tijdens het tentamen spreekt. Met fraude wordt gelijkgesteld het verwijtbaar aanleiding geven tot frauderen door een mede-student, een poging tot fraude plegen van plagiaat waartoe ook wordt aangemerkt het overnemen van gedeeltes van een schriftelijke werkstuk van medestudenten. Alvorens een beslissing ingevolge het eerste lid te nemen, hoort de voorzitter van de examencommissie onderscheidenlijk de examencommissie, de student. ( ) De strafmaat is afhankelijk van de ernst van het geval en de omstandigheden van het individuele geval. Citaten, plagiaat en fraude Voor alle werkstukken geldt dat elke vorm van overname zonder duidelijke bronvermelding van teksten en tekstfragmenten zal worden aangemerkt als plagiaat en dus als fraude. Werkstukken dienen in alle gevallen ook digitaal te worden aangeleverd en zullen worden gecontroleerd op bron van herkomst door middel van het programma Ephorus. Overname van teksten van andere studenten, project- of werkgroepen zal eveneens worden aangemerkt als fraude. 9

10 1.2. Rechten en plichten, Studentenstatuut Wij wijzen speciaal op het Studentenstatuut. Daarin staan de meeste belangrijke rechten en plichten van studenten genoemd. Het staat op het Intranet, op de studentensite van elk instituut, onder Mijn gegevens> >Rechten en plichten, studentenstatuut Enkele onderwerpen uit het Studentenstatuut zijn: financiële ondersteuning bij vertraging van de studie door bijzondere omstandigheden: Mijn services>financiële zaken; hoe en waar een klacht ingediend kan worden, en waar vertrouwenspersonen te vinden zijn: Mijn gegevens>rechten en plichten Klachtenregeling Wat is een klacht? Bij een klacht gaat het om een verzoek tot het treffen van een voorziening door iemand die in zijn belang is getroffen door handelingen, die een personeelslid of een student jegens hem heeft verricht. Er zijn drie mogelijkheden om klachten in te dienen als student. De rechtsbescherming van studenten en extraneï zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10 van het Studentenstatuut. 1. De eerste mogelijkheid betreft klachten over beslissingen die een examencommissie heeft genomen. Men kan tegen deze beslissing bij het College van Beroep beroep aantekenen. Hoe men beroep aantekent staat beschreven in artikel 10.5 van het Studentenstatuut. 2. De tweede mogelijkheid betreft een klacht inzake discriminatie, intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld. Als eerste dient men zich te melden bij de vertrouwenspersoon. Elke vestiging van de HR heeft twee vertrouwenspersonen een man en een vrouw. Wie dit zijn kan nagevraagd worden bij de ambtelijk secretaris van de commissie ongewenst gedrag (zie artikel 10.7 Studentenstatuut). Mocht de klacht samen met de vertrouwenspersoon niet tot een gewenst resultaat leiden dan kan men de klacht neerleggen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Hoe dit moet staat in de klachtenregeling ongewenst gedrag beschreven en deze is op HINT te vinden. 3. De derde mogelijkheid betreft alle overige klachten. De procedure die daarbij hoort is hieronder beschreven. 10 Inleiding

11 Studiegids Procedure Binnen de Hogeschool Rotterdam zien de stappen in de klachtenprocedure er als volgt uit: De student die in zijn belang is getroffen (=de klager) bespreekt de klacht met de betrokken persoon(en) (=de beklaagde(n)) en probeert eerst tot een oplossing te komen met degene(n) of met de instantie die de klacht heeft veroorzaakt. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is de volgende stap: de klager bespreekt de klacht met zijn Studieloopbaancoach. Deze kan optreden als bemiddelaar tussen de twee partijen. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan bespreekt de klager de klacht met het Hoofd Studentenzaken of de Onderwijsmanager. Ook deze kan optreden als bemiddelaar tussen de klager en de beklaagde. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan dient de klager de klacht in bij de directeur van de opleiding. Hoe wordt een klacht ingediend bij de directeur van de Rotterdam Business School? De student dient de klacht in bij de directeur van de Rotterdam Business School binnen dertig dagen na het gebeurde. De klacht dient schriftelijk en met redenen omkleed beschreven te worden. Daarnaast geeft de student aan welke beslissing in zijn/haar ogen genomen moet worden. Bij overschrij ding van de termijn van dertig dagen kan de directeur opleidingen de klacht nietontvankelijk verklaren. Bij overschrijding van de termijn ten gevolge van omstandigheden die de belanghebbende niet kunnen worden verweten, laat de directeur opleidingen de niet-ontvankelijkheidsverklaring van het verzoek op die grond achterwege. Indien de klacht, binnen de dertig dagen, is ingediend bij een andere instantie binnen de hogeschool dan bij de directeur opleidingen, dan wordt de klacht geacht juist te zijn ingediend. De klacht wordt alsnog onverwijld aan de desbetreffende directeur ter behandeling doorgezonden. De directeur opleidingen treft geen voorziening, dan nadat betrokkenen zijn gehoord. De klager kan zich hierbij doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman of doen vertegenwoordigen door een gemachtigde. Een getroffen voorziening wordt door of vanwege de directeur opleidingen met redenen omkleed en schriftelijk binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht aan betrokkenen ter kennis gebracht. Tegen de beslissing van de directeur opleidingen kan de betrokkene geen beroep aantekenen bij het College van Beroep. Betrokkene kan zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur, die de klacht zowel inhoudelijk als procedureel kan toetsen. 11

12 Het beroep Het College van Beroep is een onafhankelijk college en beoordeelt als eerste of de klacht op de juiste weg (hier boven beschreven) heeft gevolgd, voordat een beroep in behandeling wordt genomen. Is dat niet het geval dan wordt de klacht terugverwezen naar de directeur opleidingen. Een beroep wordt altijd voorafgegaan door een besluit. Het klachtrecht kan worden gezien als een algemene regeling naast de specifieke regeling voor het instellen van een beroep. Hoe wordt een klacht ingediend bij de het College van Beroep? De klager dient de klacht in bij het College van Beroep als hij het niet eens is met het besluit van de directeur van de opleiding. De klacht dient schriftelijk en met redenen omkleed beschreven te worden. Het College van Beroep handelt de klacht verder af Voorzieningen voor studenten De hogeschool biedt een aantal voorzieningen voor studenten. Daarnaast is er veel informatie, zoals over inschrijving, uitschrijving, studeren in het bui tenland etc. Die informatie staat niet in deze gids, maar is te vinden op het Intranet van de hogeschool: Hint. Het is aan te raden, ook als het niet echt nodig is, een aantal keren grondig over het Intranet te surfen. De volgende onderwerpen op het Intranet, op de studentensite van het instituut, noemen we nog even speciaal: Mijn gegevens 1 mail studiegids roosters cijfers tentamens keuzevakken ondersteunend onderwijs (voorheen bijspijkeren) minors International Office rechten en plichten Mijn Instituut informatie die is verzorgd door het instituut 1 De structuur kan per 1 september 2007 zijn gewijzigd. 12 Inleiding

13 Studiegids Mijn services locatie-info voorzieningen onderwijs coaching, hulp en advies medezeggenschap in- en uitschrijven communicatie financiële zaken vrije tijd en werk Mijn hogeschool Rotterdam durft! organisatie en huisvesting visie & beleid profilering Outside in Inside out Intranetten Instituten Studievertraging Als zich één of meer van onderstaande omstandigheden voordoen ziekte van de betrokkene bijzondere familieomstandigheden zwangerschap van de betrokkene lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene bestuurlijke activiteiten niet-studeerbaar onderwijsprogramma topsport waardoor de studie vertraagd wordt, meldt dit dan bij een decaan. (Zie Mijn services>coaching, hulp en advies.) De decanen weten de weg in de voorzieningen die de hogeschool daarbij biedt. Hun namen en spreekuurgegevens zijn te vinden in het hogeschoolblad Profielen. 13

14 1.6. Studeren met een beperking De HR biedt studenten met een functiebeperking ondersteuning aan in de vorm van regelingen, voorzieningen en individuele begeleiding. Onder functiebeperking verstaat de HR alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die vaak tot functiebeperking leiden. Hieronder vallen alle (zichtbare) motirische, zintuigelijke of psychische aandoeningen, maar ook de nietzicht bare aandoeningen als dyslexie, RSI, chronische vermoeiheid, depressie, chronische zieketen, e.d. Wanneer je hulp nodig hebt van de hogeschool bij jouw functioneren als student met een functiebeperking kun je je wenden tot de studentendecaan of de studieloopbaancoach. Zie ook de brochure Studeren met een beperking, verkrijgbaar bij het decanaat, en intern.hro. nl/powerplatform 1.7. Organisatie RBS Managementteam Rotterdam Business School De Rotterdam Business School wordt aangestuurd door de directeur en het managementteam. Het managementteam bestaat uit: Drs. G.M. Molier, directeur Rotterdam Business School Drs. G. Verbrugge, onderwijsmanager IBL Drs. L.R. Klienbannink MBA, onderwijsmanager IBMS Mw. H.J.M.J. Harms-Tijssen, Onderwijsmanager GR&SS en contractonderwijs Mr. S.A. van Goens Youskine, onderwijsmanager TMA C.P.J.A. van den Broek Phd, onderwijsmanager Masters en Buitenlandse programma s Mw. N.J.P.M. Loos, hoofd Bedrijfsbureau 14 Inleiding

15 Studiegids Bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau van de RBS vervult de ondersteunende functie voor de opleidingen van de RBS. Studentenadministratie, roostering en informatievoorziening en planning staan daarin centraal. Studenten kunnen voor alle informatie terecht bij de balie van het bedrijfsbureau. Hoofd bedrijfsbureau Mw. N.J.P.M. Loos Coördinator logistiek en support Mw. A. Grootjans-Boers Mw. P. Boon Backoffice Mw. E.M. Vonk Mw. N.P. Jansen-Voorburg Mw. A. Delhez Dhr. B. Scholten Secretariaat Mw. M. Boven Mw. E.A. Grootjans Mw. M. Vermeulen-James Het telefoonnummer van het bedrijfsbureau is Het adres luidt: De baliemedewerkers zijn studentassistenten. De openingstijden van de balie zijn: Maandag t/m donderdag uur en van uur, vrijdag uur Voor vragen over lesroosters kan je een mail sturen naar: 15

16 1.9. Trade Management gericht op Azië Het operationeel management van de opleiding is in handen van de onderwijsmanager, mevrouw S.A. van Goens Youskine. Zij is de eerste aangewezen persoon betreffende de dagelijkse gang van zaken voor studenten, docenten en buitenschoolse contacten. Binnen de opleiding wordt gewerkt met teams van docenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en (op basis van evaluaties) het bijstellen van de projecten. Ieder docententeam heeft een projectcoördinator die zorgt voor de coördinatie van de gang van zaken binnen het project. Per project is er een andere projectcoördinator alsmede het daarbij behorende docententeam Contactpersonen studie Azië In de tweede helft van het 3e jaar studeren de studenten aan een universiteit in Azië. Dit studieonderdeel is evenals de meeste studieonderdelen verplicht. Om studenten te ondersteunen met de voorbereidingen en hen van de benodigde informatie te voorzien zijn binnen de opleiding contactpersonen voor de studie buitenland benoemd. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de opleiding en de betreffende unitversiteit. Contactpersonen voor de studie in Azië zijn: Mw. E.S.J. Gerretsen Mw. F. Inoue Mw. I. Tjandrakesuma Mw. T.N. Bui Coördinator studie buitenland China en Japan Maleisië en Indonesië Vietnam 16 Inleiding

17 Studiegids Projectcoördinator stage Azië In de eerste helft van het vierde jaar lopen de studenten verplicht stage in het land waar zij studeren. Projectcoördinator van de stage in jaar 4 is dhr. B.J. ter Horst. De stagecoördinatoren voor de stages in Azië zijn: Mw. F. Inoue China en Japan Mw. A. Seelen China, Indonesië, Vietnam en Maleisië De projectcoördinator voor de stage in het 2e jaar is mevrouw M.A. Hagen Studieloopbaancoaching In principe is een studieloopcoach een docent, die geschoold is in de begeleiding van studievoortgangsprocessen van een groep studenten. Een coach volgt de groep meerdere jaren. Aan het begin van het studiejaar wordt bekend gemaakt welke studieloopcoach aan welke groep gekoppeld is. De studieloopcoaching wordt gecoördineerd door mevrouw E.S.J. Gerretsen. Behalve de docententeams kent de opleiding ook commissies voor het verrichten van andere werkzaamheden. Als zodanig worden de volgende commissies onderscheiden: Curriculumcommissie Deze commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van het curriculum van de opleiding. De leden van de curriculumcommissie zijn: Mw. E.S.J. Gerretsen (voorzitter) Mw. S.A. van Goens Youskine Mw. M.A. Hagen Dhr. B.J. ter Horst Mw. F. Inoue Dhr. H.W. van de Vendel Dhr. W.P.J. Lengton Dhr. M. Kuiper 17

18 1.14. Onderwijs- en examencommissie De onderwijs- en examencommissie heeft de verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken bij het afnemen van tentamens en examens binnen de opleiding, de bewaking van de kwaliteit van de examens en ziet toe op correcte naleving van het onderwijs- en examenreglement. De onderwijs- en examencommissie bestaat uit mw. E.S.J. Gerretsen (voorzitter),dhr. B.J. ter Horst (secretaris) en de heer W.P.J. Lengton Instituutsexamencommissie: De Instituutsexamencommissie bestaat uit leden die deel uit maken van de Onderwijs- en Examencommissie binnen de diverse opleidingen van Rotterdam Business School. Voorzitter is de heer B.J. ter Horst. Deze commissie draagt zorg voor de instituutbrede aangelegenheden op het terrein van tentamens en examens Toetsadviescommissie (TAC) De TAC houdt zich bezig met de kwaliteitsbewaking van de toetsing binnen de opleiding TMA, het toetsbeleid en het uitbrengen van adviezen omtrent toetsing. Deze commissie bestaat uit: Dhr. B.J. ter Horst (voorzitter) Mw. E.S.J. Gerretsen Mw. F. Inoue Mw. A.J.W. Harreveld 18 Inleiding

19 Studiegids Opleidingscommissie De opleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van studenten en docenten die aan de opleiding verbonden zijn. Deze commissie behartigt de belangen van de opleiding en treedt daarover in overleg met het managementteam van de opleiding. De leden van de opleidingscommissie worden benoemd na daartoe te zijn gekozen. Er worden jaarlijks voor de studentleden vrije verkiezingen gehouden. Mw. J.M.A. Snel, mw. S.J. Herst en mevrouw A.J.W. Harreveld hebben zitting in de Opleidingscommissie namens het docententeam, voorzitter is Selina Orban (studente van de opleiding TMA) de overige studentleden waren bij het ter perse gaan van deze studiegids nog niet bekend PR-commissie De PR-commissie is verantwoordelijk voor de PR binnen en buiten de opleiding van het instituut. Een aantal docenten en studenten maken deel uit van deze groep. De coördinator is mevrouw F. Inoue Decaan De decaan voor de RBS is mevrouw J. Verdonk. Haar adres is Het nummer van haar kamer is O1.305 (oostvleugel, eerste verdieping) Instituutsmedezeggenschapsraad De instituutmedezeggenschapsraad houdt zich bezig met medezeggenschapszaken die de Rotterdam Business School betreffen en dient instemming te verlenen op een aantal terreinen die het onderwijsproces betreffen. Namens de opleiding TMA heeft hierin zitting dhr. M. Kuiper en J. Hanou. 19

20 1.21. Evenementencommissie De feestcommissie houdt zich bezig met de organisatie van festiviteiten binnen de opleiding en bestaat uit studenten van de opleiding TMA. Contactpersoon is mevrouw S. Herst Alumnicommissie De alumnicommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met alumni en hun werkgevers.tevens houdt zij zich samen met Reverso, de alumnivereniging van de Kralingse Zoom bezig met de organisatie van activiteiten voor de alumni en het doen van onderzoek bij het werkveld. De coördinatie ligt in handen van mevrouw F. Inoue en enkele docenten en studenten van de opleiding TMA Schoolkrant De redactie bestaat uit de docenten vaardigheden en studenten van de opleiding TMA, contactpersoon is mevrouw M.A. Hagen. 20 Inleiding

21 Studiegids De Adviesraad van de Rotterdam Business School Om de band met de praktijk te houden en de ontwikkelingen in het beroepenveld te volgen, laat de Rotterdam Business School zich bijstaan door een adviesraad uit het bedrijfsleven. De leden van de adviesraad vervullen managementfuncties in internationaal georiënteerde bedrijven. De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen in een plenaire vergadering met het managementteam van de Rotterdam Business School. Voorafgaand aan deze vergaderingen hebben in werkgroepen per opleiding vooroverleggen plaatsgevonden, waarbij diepgaand specifieke opleidingsonderwerpen zijn besproken. De Rotterdam Business School ziet de adviesraad als een zeer nuttig overlegorgaan om het contact met het bedrijfsleven te onderhouden. Leden van de adviesraad Mr. D.M. Dragt Drs. C.J. Menkhorst RA Dhr. R.J.K Scheidel Dhr. S.W.A. Lak Dhr. J.A.M. Elias Dhr. Ph. Dubbeling De heer H. de Kort Mr. M. Veldhuizen MPA Nauta Dutilh Koninklijke Cosun Furness Logistics Mercurius Groep bv. Koninklijke Shell Giken Europe bv Koninklijke Vopak N.V. Capgemini Nederland B.V 21

22

23 2 2. Opbouw van de studie Studiegids

24

25 Studiegids Het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) De hogeschool heeft ervoor gekozen, te werken volgens een bepaald model. Dit is genoemd: het Rotterdams Onderwijsmodel, vanwege de sterke verbondenheid van de hogeschool met de stad Rotterdam, en omdat het model een Rotterdams karakter heeft. Dit houdt in dat er drie verschillende soorten onderwijs worden onderscheiden: Kennisgestuurd onderwijs De hogeschool heeft als kennisinstituut de taak de actuele kennis op het terrein van concepten en vaardigheden op de voor de opleidingen relevante terreinen op een goed gestructureerde manier aan studenten aan te bieden. Daarmee krijgen studenten de basis die zij nodig hebben om op een goede manier in de beroepspraktijk aan de slag te gaan. Dit type onderwijs biedt vooral in het begin van de studie de studenten ook structuur: doordat een belangrijk deel van de studie in de vorm van lessen, werkgroepen en opdrachten wordt aangeboden weet de student wat er concreet van hem verwacht wordt. Daarmee wordt invulling gegeven aan het beginsel dat de student in de loop van de studie van geleid via begeleid naar zelfstandig leren wordt geleid. Binnen deze lijn wordt een diversiteit aan werkvormen toegepast. Naast traditionele colleges, werkcolleges, practica en trainingen kan gedacht worden aan Probleemgestuurd Onderwijs, zelfstudieopdrachten, ev. ondersteund door informatie- en communicatietechnologie, aan casussen (=praktijksituaties), simulaties, games, skillslabs. Praktijkgestuurd onderwijs In de opleidingen van de hogeschool gaat het er vooral om dat studenten de vraagstukken die zich in de beroepspraktijk voordoen op een goede manier aan leren pakken. Dat kan het beste door studenten via projecten of werk in de praktijk met echte vraagstukken uit de beroepspraktijk te confronteren en van hen te vragen die (in samenwerking) resultaatgericht aan te pakken. Het beoogde product is daarbij altijd voor de beroepspraktijk relevant. In de eerste jaren van de voltijdstudie zal de praktijk in de opleiding veelal de vorm hebben van projecten die een oriënterend en onderzoekend karakter hebben. 25

26 De projecten zijn gericht op een casus, bij voorkeur uit de relevante beroepspraktijk in de regio, ofwel met een echte, externe opdrachtgever, ofwel in een virtuele opzet. In ieder geval monden de projecten altijd uit in een voor de beroepspraktijk relevant resultaat, een product in de vorm van bv. een onderzoeksrapportage, een presentatie van een mogelijke oplossing voor een praktijkvraagstuk. Daarmee krijgt het principe outside in inside out vorm: de praktijk wordt binnengehaald in het onderwijs en verrijkt die en anderzijds leveren de resultaten van het onderwijs een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk. In het begin van de studie zullen die bijdragen relatief eenvoudig van karakter zijn; in de loop van de studie zullen die een wezenlijker bijdrage aan de praktijk leveren. In het projectonderwijs leren studenten ook samen werken aan het oplossen van praktijkproblemen. Zij werken samen in groepen van 6-12 studenten met een docent als projectbegeleider, die vooral een taak heeft in de begeleiding van de wijze van aanpak van het probleem en het groepsproces Studentgestuurd onderwijs De diversiteit onder studenten vraagt in toenemende mate om maatwerk. Dat maatwerk vraagt om een aanzienlijk deel van het curriculum dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van de student. Alleen daardoor kan tegemoet gekomen worden aan uiteenlopende leervragen, enerzijds door een uiteenlopende beginsituatie, maar juist ook door een uiteenlopende gerichtheid op de te bereiken eindkwalificaties. Onderscheiden wordt: Studieloopbaanbegeleiding Bijspijker- en keuzeonderwijs 2 Minor 2 Minor is de nieuwe benaming voor wat voorheen differentiatie werden genoemd. Vanaf studiejaar 2006 is minor de gangbare benaming voor differentiaties 26 Opbouw van de studie

27 Studiegids Studieloopbaanbegeleiding Drie daarin op elkaar aansluitende aspecten zijn het volgen van de competentieontwikkeling, het begeleiden van door de student te maken keuzen in verband met zijn studie en het maken van (contractuele) afspraken over de door de student te ondernemen studieactiviteiten. Elke student heeft daartoe een docent als mentor/coach. Zij hebben ten minste 4 maal per jaar een gesprek over sterkere en zwakkere kanten van de ontwikkeling en over de daaruit te trekken conclusies over de verdere studieactiviteiten. Het portfolio van de student, waarin zijn studieresultaten (resultaten van toetsen, bijdragen aan projecten, stagebeoordelingen), de voortgang van zijn ontwikkeling richting beroeps competenties en de afspraken over verdere studieactiviteiten (POP) staan vastgelegd, staat daarin centraal. Deze lijn in het curriculum heeft een omvang die in het begin 15 % en aan het eind van de studie 35% van het programma omvat. Gemiddeld over de gehele studie valt zo n 25% van de studiepunten in deze categorie. Daarbinnen wordt de studieloopbaanbegeleiding als apart onderdeel in de gehele studie onderscheiden, met een constante omvang van 5% van de studiepunten. Die tijd wordt door de student in overleg met de coach gebruikt voor het bijhouden van zijn portfolio, ook assessments die betrekking hebben op de totale ontwikkeling van competenties van de student vallen daar onder. Bijspijker- en keuzeonderwijs Ondersteunend Onderwijs zijn cursussen die door een individuele student verplicht gedaan moeten worden, om een persoonlijk tekort in kennis, inzicht of vaardigheid op te heffen. De studiepunten die hiervoor behaald moeten worden, komen altijd in de plaats van verplicht te behalen studiepunten in het kader van het hogeschoolbrede vrije keuzeonderwijs. Over deze verplichte cursussen wordt de student geïnformeerd door of namens de Directeur Opleidingen waaronder de opleiding valt. 27

28 Minor (=Differentiaties) In een bacheloropleiding komt na de propedeuse de hoofdfase. In de hoofdfase speelt de minor een belangrijke rol. Aan het eind van de studie heeft de student zicht gekregen op zijn sterke en zwakkere kanten en een voorkeur voor de richting waarin hij zijn beroepscompetenties verder wil toespitsen. Daarvoor krijgt hij de ruimte binnen het minorpakket, waarvan elke student er één in zijn programma opneemt. Dat pakket kan drie verschillende vormen hebben: Verdiepend binnen de opleiding, gericht op een specialisatie binnen een beroep (kinderfysiotherapie, bijvoorbeeld). Verbredend; hierbij gaat het in de eerste plaats om thema s die zich, aansluitend op de inhoudelijke speerpunten van de hogeschool, lenen voor gezamenlijke aanpak door studenten van verschillende opleidingen binnen een instituut of van verschillende instituten (zoals de brede school). Maar het kan ook gaan om een voor de beroepspraktijk relevant onderwerp dat voor studenten uit meer opleidingen van belang is (commerciële vaardigheden voor technici; leerlingbegeleiding voor leraren) Gericht op doorstroom naar een masteropleiding bij een universiteit; zo n pakket wordt samengesteld in overleg met de betreffende universiteit om de doorstroom tussen Bachelor- en Masterstudie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Binnen de hogeschool worden zo n 100 verschillende pakketten aangeboden. Studenten van elke opleiding hebben in ieder geval de keuze uit pakketten van alle drie de genoemde vormen. Bij de twee laatstgenoemde soorten pakketten zullen studenten uit meer opleidingen aan het zelfde pakket deelnemen. Deze minors worden op de hogeschooldag (in is dat de maandag) verzorgd. 28 Opbouw van de studie

29 Studiegids De opleiding TMA Opleidingskenmerken De opleiding TMA is een internationale economische opleiding op HBO-niveau. Onderwerpen uit de volgende disciplines komen geïntegreerd aan de orde: Algemene Economie Bedrijfseconomie Commerciële Economie Marketing Logistiek Management & Organisatie Ondernemen Cultuur in Azië/Cross Cultural Management Informatica Recht Aziatische taal Engels Communicatieve vaardigheden / Communicatie De programma s binnen de opleiding TMA kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, te weten beroepsoverstijgend en beroepsspecifiek. Beroepsoverstijgend Hieronder wordt verstaan programma s die betrekking hebben op algemene beroepsvaardigheden op de terreinen van sociale en communicatieve vaardigheden, werken in organisaties, project-management en maatschappelijke oriëntatie. Beroepsspecifiek De verschillende vakken en disciplines worden in de opleiding TMA thematisch vormgegeven. De meeste thema s zijn interdisciplinair. Binnen een thema werken de studenten aan een project. Zij maken in het project een concreet product dat aan een aantal heldere criteria moet voldoen. Voor het kunnen ontwikkelen en uitwerken van het product is inzicht in de theorie en vaardigheid in een aantal kritische beroepsvaardigheden onmisbaar. Ter ondersteuning van het leren van studenten is er flankerend theorieonderwijs, waarin de docenten moeilijke of complexe onderwerpen behandelen en oefenen met de studenten. Het project wordt ook ondersteund door het vaardighedenprogramma. In het flankerend vaardighedenonderwijs oefenen de studenten met vaardigheden die relevant zijn voor het thema en het project. 29

30 Onderwijsvormen Er is voor gekozen in de opleiding veel activerende onderwijsvormen te gebruiken. In deze onderwijsvormen ligt de nadruk op samenwerking aan een zo reëel mogelijk praktijkprobleem, om zo de basiskennis eigen te maken en tegelijkertijd als student en als ondernemer te leren communiceren, vergaderen, onderhandelen, analyseren, problemen oplossen etc. De volgende onderwijsvormen worden gehanteerd in de opleiding: Projectonderwijs Flankerend onderwijs ter ondersteuning van het project Trainingen / vaardigheidsonderwijs (sociaal-communicatief, ICT) Lintonderwijs (talen) / theorieonderwijs Studieloopbaancoaching Verplichte stages in binnen- en buitenland Verplichte studie buitenland Afstudeertraject Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs Minors Het beroep van trade manager Sinds enkele jaren is op de wereldmarkt een aantal nieuwe economische gebieden in opkomst, waaronder Azië, als afzetmarkt, maar ook als leverancier van grondstoffen en halffabrikaten of als producent van goederen en diensten. Dankzij de actuele politieke en economische ontwikkelingen (internationalisering, globalisering, vrij verkeer van goederen, diensten en personeel, open verhoudingen tussen handelsblokken) stijgt de vraag naar personeel met een praktijkgerichte opleiding die internationale handelsstromen kunnen structureren en verder kunnen uitbouwen. De opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) leidt studenten op voor posities in de internationale handel, met name gericht op Azië. Werkterreinen Bedrijfssectoren waar de afgestudeerde trade manager komt te werken, variëren van ondernemingen en instellingen die zich bezig houden met import en export, marketing, logistiek, productie tot dienstverlening, voorlichting en advisering. De grootte kan daarbij variëren van het Midden en Klein Bedrijf (MKB) tot bedrijven van grotere omvang, als ook multinationals. 30 Opbouw van de studie

31 Studiegids Arbeidsmarktperspectief De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op onder andere productie en kwaliteit, in- en verkoop, transport en logistiek, im- en export, marketing en communicatie, personeel en automatisering. Functies die een afgestudeerde Trade Manager te zijner tijd kan uitoefenen zijn bijvoorbeeld die van: Area Manager (belast met de verantwoordelijkheid voor zakelijke activiteiten die zich uitstrekken over een aantal gebieden/landen); Business(unit) Manager (verantwoordelijk voor de dagelijks leiding aan een unit met als doel een positieve financiële bijdrage te leveren); Export/Import Manager (reageert op en voldoet aan het leveren van de productbehoefte); Product Manager (draagt zorg voor tijdige productie en levering van de vereiste producten); Marketing Manager (verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten, c.q. in- en verkoop van de producten, diensten); Logistiek Manager (verantwoordelijk voor tijdige levering en ontvangst van alle producten en goederen); Account Manager (beheert de financiële portefeuille en/of onderhoudt de relaties); Export/Trade Adviseur (adviseert Nederlandse/ Aziatische bedrijven betreffende zakelijke aspecten in respectievelijk Azië en Nederland); Agent/vertegenwoordiger (vertegenwoordigt de belangen van een Nederlandse opdrachtgever in Azië dan wel een Aziatisch bedrijf in Nederland). Hoewel tot nu toe steeds gesproken werd over het bedrijfsleven, geeft de opleiding ook een gedegen basis voor een loopbaan bij overheden die zich met internationale contacten bezighouden. Je kunt hierbij denken aan functies bij een ambassade of consulaat en non-profit organisaties die contacten met Azië bevorderen en ondersteunen. Diegenen die een uitgebreide beschrijving van het beroepsprofiel willen hebben, kunnen deze via het bedrijfsbureau van de opleiding verkrijgen Beroepskwalificaties Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de benodigde beroepskwalificaties van de trade manager met Azië als specialisatie. We onderscheiden daarin professionele competenties (ook wel de kritische beroepsvaardigheden genoemd) en daarnaast een aantal persoonlijke competenties waaraan de beginnende beroepsbeoefenaar zal moeten voldoen. Deze vaardigheden en de daaraan ten grondslag liggende voorwaardelijke kennis en inzichten zullen in de opleiding Trade Management gericht op Azië centraal staan. Zij weerspiegelen de visie van de opleiding over wat studenten moeten leren om een goede beginnende beroepsbeoefenaar te zijn. 31

32 Professionele competenties (Kritische beroepsvaardigheden) De beroepsbeoefenaar is in staat op het gebied van: A Ondernemen business te initiëren en te ontwikkelen in de regio Azië; nieuwe handelskanalen en contacten met opkomende en moeilijk toegankelijke economieën in Azië te creëren, op te bouwen en te onderhouden en gericht internationaal te opereren vanuit een goed, gedegen inzicht in politiek-economische en sociaal-culturele aspecten die op een regionale markt een rol spelen; een commercieel-economische, communicatieve en culturele regioanalyse te maken en op basis hiervan een strategische businessanalyse te maken; in teamverband een internationaliseringsstrategie voor het bedrijf c.q. businessunit te ontwikkelen; internationale netwerken en eigen informatiebronnen te creëren en contacten met personen, instanties, bedrijven in Azië te leggen en te onderhou den, evenals een oriëntatie te plaatsen ter inventarisering van de marktcondities en opvattingen van kritische afnemers en de concurrentie in kaart te brengen; interculturele gesprekken en crossculturele onderhandelingen te voeren en hierbij voorkomende proble men en vragen op te lossen; handelsideeën en handelskansen op systematische wijze te onderzoeken, te analyseren en hierover advies uit te brengen, waarin behalve risicoanalyses ook kosten-batenanalyses plaatsvinden; B Marketing in staat tot het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van een internationaal marketingplan; in multidisciplinair teamverband een internationaal marketing-beleidsplan te ontwikkelen en vast te stellen; in staat tot het verwerven van inbreng van financiële, administratie-, produktie- en logistieke afdelingen binnen een bedrijf, om te komen tot een integratief exportplan; in staat tot het opzetten van een regionaal marktonderzoeksbeleid en het verrichten van marktonderzoek in (sub)regio s; in staat om aan te geven welke gegevens bijvoorbeeld omtrent de markt, de cultuur, de concurrentie, de wetgeving e.d. relevant is en in staat de bronnen van deze informatie te vinden en in te schakelen ten behoeve van haalbaarheidsonderzoeken; in staat tot het ontwerpen van een strategisch en operationeel in- en verkoopbeleid in de vorm van een in- en verkoopplan voor een land c.q. regio; in staat aanvragen te beoordelen en offertes uit te brengen; in staat tot het maken van een marketing-communicatieplan; 32 Opbouw van de studie

33 Studiegids C Management en organisatie in staat tot het ontwerpen van een nieuw of het bijstellen van een bestaand strategisch bedrijfsplan (internationaal bedrijfsbeleid); in staat tot het ontwerpen en uitvoeren van een bedrijfsuitvoeringsplan inclusief de diverse deelplannen; in staat tot het in teamverband meewerken aan een strategisch ondernemingsplan; in staat tot het leidinggeven aan een im-/exportorganisatie c.q. im-/ exportafdeling; in staat tot het uitvoeren van financieel management; in staat tot het initiëren, ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van projecten; in staat tot het vormgeven van het Human Resource-beleid voor een businessunit; in staat tot het ontwikkelen en uitvoeren van riskmanagement; in staat tot het leidinggeven aan een im-/exportportafdeling van een internationaal opererend bedrijf; in staat tot het integreren van een im- en exportbeleid in het totale ondernemingsbeleid; D Communicatie in staat om voor een bedrijf(s-unit) het corporate-communicatieplan op te stellen; in staat het internationaal communicatiebeleid gericht op landen in Azië vorm te geven; in staat om vragen, problemen, kwesties op sociaal-cultureel gebied en/of op het gebied van interculturele communicatie te analyseren en oplossingen daarvoor aan te dragen; in staat om een informatiseringsplan voor een bedrijf(s-unit) te ontwikkelen; in staat om een internationaal PR- en communicatieplan voor nieuwe markten, doelgroe pen, landen, regio s te ontwikkelen en vorm te geven; in staat om bedrijven te begeleiden, te coachen bij het systematisch ontwikkelen van een internationaliseringstrategie; in staat om vragen, problemen, kwesties op het gebied van transculturele communicatie te analyseren en te helpen oplossen in staat om Nederlandse vestigingen in het buitenland te ondersteunen bij het inwerken in lokale situaties; in staat om bedrijven te begeleiden als coach bij hun activiteiten op de Aziatische markt; in staat tot cross- en interculturele communicatie en onderhandelingen; in staat om een bijdrage te leveren tot de interne en externe kwaliteitszorg van een bedrijf(s-unit). 33

34 Persoonlijke competenties Naast de professionele competenties worden bij TMA persoonlijke competenties onderscheiden. Dit zijn competenties die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling op sociaal-maatschappelijk, ethisch en cultureel vlak. Elke persoonlijke competentie wordt getypeerd door een aantal gedragskenmerken. Door de beschrijving van gedragskenmerken kan gemakkelijk bepaald worden hoe een kerncompetentie verbeterd kan worden. Wat deze gedragskenmerken zijn komt aan bod in de lessen Studieloopbaancoaching (POW). In jaar 1 en 2 staan de volgende persoonlijke competenties centraal: 1. Commitment (de eigen behoeften en eigen gedrag in lijn brengen met de behoeften, prioriteiten en doelen van een organisatie. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de afgesproken werkzaamheden en te maken producten); 2. Nauwgezetheid en zorg voor kwaliteit (de drang om nauwgezet werk van hoge kwaliteit te leveren); 3. Samenwerken (bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Dit moet kunnen in een monodisciplinaire of multidisciplinaire groep); 4. Flexibiliteit (het kunnen werken in de verschillende typen organisaties en culturen. Het verschil in ondersteuning, breedte van verantwoordelijkheden vormt geen belemmering voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het veranderen van de eigen gedragsstijl op het moment dat zich problemen of kansen voordoen teneinde een gesteld doel te bereiken); 5. Kritische instelling/ oordeelsvorming (ter wille van het zakelijk proces vraagtekens te zetten bij de bestaande situatie en aanvaarde normen); 6. Cultuurgevoeligheid (het afstemmen van de eigen gedrag- of handelswijze in werksituaties door het gebruiken van verworven inzichten in andere culturen, geschiedenis, politiek en economie en de veranderingen daarin. Het willen communiceren met personen uit eigen en andere culturen). 34 Opbouw van de studie

35 Studiegids Afhankelijk van de te kiezen beroepsrol in jaar 3 en 4 komen aan de orde: Beroepsrol ondernemen: Marktgericht werken (laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en deze kennis effectief te benutten); Initiatief nemen (het zien van kansen en ernaar handelen; pro-actief handelen: liever uit jezelf beginnen dan afwachten). Beroepsrol algemeen managen: Initiatief nemen (het zien van kansen en ernaar handelen, pro-actief handelen: liever uit jezelf beginnen dan afwachten); Getting the job done (De managementkwaliteiten zijn vooral intern op de onderneming gericht. Een manager is vooral bezig met het optimaliseren van beheersprocessen van bestaande taken en producten. Het geven van sturing aan alle bedrijfsprocessen op basis van visie, mission statement en strategische analyse. Kenmerkende kwaliteiten zijn plannen en organiseren en leiding geven; plezier in je werk om zakelijk, resultaatgericht te managen en richting en sturing geven aan anderen). Beroepsrol account- & sales manager: Marktgericht werken (laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en deze kennis effectief benutten); Managen van relaties (het werken met alle typen klanten en leveranciers in Europa en Azië. Wensen en behoeften interne en externe klant staan centraal, hierop wordt geanticipeerd). Beroepsrol adviseur: Probleem oplossen (systematisch en methodisch aanpakken van een vraag of probleem [definitie probleem, formuleren deelproblemen, verzamelen relevante informatie, uitzoeken oorzaken problemen, formuleren oplossingen]); Afstemmen met betrokkenen (zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed erop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens, problemen en behoeften van anderen). 35

36 De beroepshouding van de trade manager Van een succesvolle manager worden bepaalde eigenschappen verwacht: leidinggevende kwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, maatschappelijke betrokkenheid, zelfstandigheid, motivatie en communicatieve vaardigheden. Van de man of vrouw die internationaal georiënteerd is en die Azië als werkterrein kiest, wordt een aantal aanvullende kwaliteiten verwacht. Aan de basis van succesvol internationaal opereren staat de bereidheid zich te oriënteren op de cultuur, het sociaal-economisch karakter, de politiek, de communicatie en de geschiedenis van het gastland of de regio waar men actief is. Het is deze belangstelling voor de nieuwe omgeving, wel eens omschreven als een geocentrische houding, die ten grondslag ligt aan het functioneren binnen het bedrijf en de samenleving in Azië. Van de TMA-er mag een flexibele instelling verwacht worden, relativeringsvermogen, gevoel voor humor en de veerkracht die nodig is om tegenslagen te overwinnen. De TMA-er is in staat op adequate wijze met potentiële problemen als cultuurspecifieke normen en waarden bij onderhandelingen, cultuurspecifieke communicatieproblemen en - conflicten om te gaan. Geduld en het vermogen een lange termijn visie te dragen, zijn essentiële voorwaarden in het zaken doen in Azië. Als het gaat om de persoonlijke kwaliteiten van de man of vrouw gaat het vooral om de communicatieve en adaptieve vaardigheden en het vermogen het vertrouwen te winnen en het respect te verkrijgen van degenen met wie men zaken doet. Daarbij is het belangrijk dat de persoon in staat is om te gaan met verschillen in persoonlijke en zakelijke communicatie (direct-indirect). Het vermogen te luisteren en non-verbale signalen te appreciëren, is een belangrijke vaardigheid. In het verlengde van genoemde sociale vaardigheden mag van een afgestudeerde TMA-er een bijzonder ontwikkeld gevoel voor relaties verwacht worden. Het ontwikkelen en in stand houden van persoonlijke netwerken is een noodzakelijke voorwaarde voor zakelijk succes in Azië. 36 Opbouw van de studie

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

STUDIESUCCES. EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek

STUDIESUCCES. EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek STUDIESUCCES en EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek 1 WAARVOOR KUN JE TERECHT BIJ DE EXAMENCOMMISSIE: - Aanvragen vrijstellingen - Individuele verzoeken (i.v.m. chronische ziekte bijv.) - Klachten

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN Praktische informatie van studenten voor studenten LGW van A tot Z Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam Rochussenstraat 198

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Maastricht, 16 juni 2011 JZ 10.062 Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Paragraaf 1 Reikwijdte van de regeling Artikel 1 Deze regeling

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie