Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk"

Transcriptie

1 Specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk - Kennis van het aanbestedingsrecht / leren om doelmatig en correct in te kopen - Vanuit belangen inkoper én bestuurder; doelmatigheid vs. rechtmatigheid - Topdocenten uit advocatuur, bedrijfsleven en universiteit - 9 dagdelen met casuïstiek, theorie, interactie en afsluitend examen In 2015 extra aandacht voor: nieuwe EU aanbestedingsrichtlijnen; systeem van uitsluitingsgronden; BVP en gunningscriteria en -systemen; Past én Present Performance in de verschillende fasen van de procedure; duurzaamheidsaspecten en aspecten gerelateerd aan de decentralisatie van het sociaal domein Het docententeam is uitgebreid! Data: maandag 2, 9, 23 maart, 13 en 20 april, 11 en 18 mei, 1 en 15 juni 2015, van uur Coördinatoren: Prof. mr. E.R. Manunza, Universiteit Utrecht Prof. dr. J. Telgen, Universiteit Twente Locatie: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht Organisatie: JPAO, Universiteit Utrecht, Aanbestedingsrecht Cursussen en Opleidingen UU, in samenwerking met het Public Procurement Research Centre Inschrijven? Ga naar 1

2 Specialisatieopleiding Deze specialisatieopleiding met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de universiteit, heeft tot doel kennis van die onderdelen van het aanbestedingsrecht bij te brengen die noodzakelijk is om op de meest doelmatige en correcte wijze te kunnen inkopen. Uit diverse evaluaties over de toepassing van het aanbestedingsrecht blijkt dat inkopers nog steeds moeite hebben met een correcte toepassing van het aanbestedingsrecht, met negatieve resultaten als gevolg. Dit is ook deels af te leiden uit de vele beroepsprocedures die tussen aanbesteders en inschrijvers worden gevoerd en die in de laatste jaren in aantal zijn gegroeid. Dat dit ook te maken heeft met het feit dat normaliter inkopers geen juridische achtergrond hebben, zal niemand ontkennen. Gemis aan juridische kennis is echter niet de enige reden. De denkwijze van de inkoper speelt hier ook een doorslaggevende rol. De inkoper is immers opgeleid om met een aanbestedingsprocedure andere doelen na te streven dan bestuurders of juristen. Dat de aanbesteding naast doelmatigheids- ook rechtmatigheidsaspecten in zich draagt, wordt nog in onvoldoende mate onderkend. Om die redenen streeft deze specialisatieopleiding er naar het aanbestedingsrecht te behandelen door niet alleen rekening te houden met de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen, maar ook juist met de inkooptechnische. Docenten behandelen het aanbestedingsrecht aan de hand van de juridische vragen die in de praktijk tijdens de verschillende stappen van het inkoopproces een belangrijke rol spelen. Doelgroep Deze opleiding richt zich op juristen en niet-juristen met een HBO of universitaire opleiding die op operationeel niveau of op beleidsniveau in de praktijk te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen (dus ook ingenieurs, inkoop- en tendermanagers en -adviseurs) en die zich meer willen verdiepen in de juridische aspecten van aanbesteden. De opleiding richt zich ook op al diegenen die op zoek zijn naar een samenhangende en verdiepende bespreking van de juridische aspecten van het aanbestedingsproces, met aandacht voor de inkooppraktijk. 2

3 Doel Deze specialisatieopleiding heeft tot doel kennis van die onderdelen van het aanbestedingsrecht bij te brengen die noodzakelijk is om op de meest doelmatige en correcte wijze te kunnen inkopen. Onderwijsmethode, examen en certificaat Onderwerpen worden behandeld aan de hand van casuïstiek en praktijk. Een actieve deelname van de cursisten wordt gestimuleerd en verwacht. Naast de colleges dienen deelnemers rekening te houden met een voorbereidingstijd van enkele uren per week. De opleiding wordt afgerond met een examen dat mits een voldoende wordt behaald recht geeft op het certificaat Opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk. Op 29 juni 2015 ontvangt u het examen. Dit take-home examen bestaat uit twee delen: deel I is een kort werkstuk; deel II is een tentamen bestaande uit tien open kennisvragen én casussen. Uiterste inleverdatum examen: 14 september Uiteraard wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking! Docenten Mr. Maurice Essers, Advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam Mr. Anne Fischer-Braams, Advocaat bij Maasdam Broers Fischer advocaten te Rijswijk Z-H Mr. Georg Huith Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag, Hoogleraar Internationaal en Europees aanbestedingsrecht en tevens bijzonder hoogleraar wegens de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Co-directeur Public Procurement Research Centre: Mr. Frederik van Nouhuys, Advocaat bij Straatman Koster te Rotterdam Prof. dr. Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur; Co-directeur Public Procurement Research Centre: Mr. Daan Versteeg, Advocaat bij Rozemond Advocaten te Amsterdam Mr. Aslan Vos, Hoofd Juridische Zaken, VolkerWessels Infrastructuur Nederland 3

4 Programma Van uur Dag 1 Maandag 2 maart: Inleidende bijeenkomst Wat is aanbestedingsrecht? Doel van het aanbestedingsrecht; Relatie aanbestedingsrecht en inkoop Bronnen van aanbestedingsrecht Juridisch waarderen van bronnen Hoe blijf ik op de hoogte van de meest recente juridische ontwikkelingen? Prof. dr. Jan Telgen : Combinatie van aanbestedingsrecht en inkoop en de uiteenzetting van de doelen die aan beide disciplines ten grondslag liggen. De cursist de systematiek bijbrengen die noodzakelijk is om het aanbestedingsrecht op correcte wijze te kunnen toepassen, ook wanneer de regelgeving wordt gewijzigd. Dag 2 Maandag 9 maart: Inbesteden of uitbesteden; Publiek-Publiek Samenwerken Verschil tussen aanbesteden en inbesteden Welke ruimte heeft de overheid om te kiezen voor publieke uitvoering? Welke opdrachten mogen publiek worden uitgevoerd? Uit welke vormen van publieke uitvoering mag worden gekozen? Juridische voorwaarden voor publieke uitvoering Prof. dr. Jan Telgen : Interdisciplinaire behandeling - juridisch en inkooptechnisch - van de vraag of inbesteden en Publiek- Publiek Samenwerken voordelen hebben. Hoe bepaal ik als inkoper welke keuze - vanuit juridisch én economisch- en inkooptechnisch perspectief - de meest doelmatige is? Dag 3 Maandag 23 maart: Wie moet aanbesteden? Welke opdrachten moeten worden aanbesteed? Welke instellingen zijn aanbestedingsplichtig? Welke opdrachten moeten worden aanbesteed? Zijn er ook aanbestedingsverplichtingen voor opdrachten die niet onder de nationale en Europese regelgeving vallen? Zoals opdrachten onder de drempel, concessies, schaarse vergunningen etc.? Uitzonderingen Mr. Maurice Essers : Behandeling van een stappenplan dat de cursist in staat stelt om inzicht te krijgen in zowel de huidige als de toekomstige aanbestedingsregelgeving om zodoende op autonome wijze in staat te zijn te bepalen of in een concreet geval wel of geen aanbestedingsverplichtingen aanwezig zijn. Behandeling van de vele uitzonderingen; van de vraag hoe drempels moeten worden berekend; en van de problematiek van het splitsen of samenvoegen van opdrachten: wanneer mag dit wel, wanneer niet. 4

5 Dag 4 Maandag 13 april: Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast? Hoe de beste procedure te kiezen om de beste inkoop te realiseren? Wanneer is welke procedure zinvol; wat mag en wat is verstandig? Hoe dienen uitsluitingsgronden te worden geformuleerd en vervolgens beoordeeld? Hoe integriteit binnen de overheidsorganisatie te bevorderen? Mr. Frederik van Nouhuys De bestaande aanbestedingsprocedures worden afgezet tegen de vraag: welke procedure kan het beste worden toegepast voor de inkoop van welke diensten, werken, producten. Ook aandacht voor de nieuwe procedures die de Europese Commissie met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen wil invoeren, zoals de innovatieve procedure. Ook aandacht voor de screening van inschrijvers / integriteit in het aanbestedingsproces. Dag 5 Maandag 20 april: Hoe dienen uitsluitingsgronden te worden geformuleerd en vervolgens beoordeeld? Vervolg van voorgaande college Hoe dienen kwalitatieve geschiktheidseisen, andere selectiecriteria en bijzondere aanvullende voorwaarden te worden geformuleerd en vervolgens beoordeeld? Hoe strikt is het onderscheid tussen selectie- en gunningscriteria? Wanneer zijn eisen proportioneel en wanneer niet? Hoe social return, duurzaamheid en innovatie na te streven zonder in strijd te komen met het aanbestedingsrecht Focus op sociale en duurzaamheidsaspecten Mr. Anne Fischer-Braams Prof.mr. Elisabetta Manunza De aandacht voor de vraag of, en zo ja op welke wijze, eisen die betrekking hebben op social return, duurzaamheid en innovatie kunnen worden gesteld / geformuleerd Dag 6 Maandag 11 mei: Hoe dienen gunningscriteria te worden geformuleerd? Hoe dienen gunningscriteria te worden gespecificeerd? Hoe dienen deze criteria vervolgens te worden beoordeeld en gewogen? Op grond van welk beoordelingssysteem? Wat zijn geschikte beoordelingssystemen? Mr. Daan Versteeg Prof.dr. Jan Telgen De demonstratie van beoordelingssystematieken en de beantwoording van de vraag hoe te bepalen welke de beste beoordelingssystematiek is die per soort procedure kan worden gehanteerd. De aandacht voor de vraag of, en zo ja, op welke wijze, criteria die betrekking hebben op social retrun, duurzaamheid en innovatie kunnen worden gesteld. 5

6 Dag 7 Maandag 18 mei: Doelmatigheidsaspecten gedurende het volledige verloop van het aanbestedingsproces Voorfase: marktverkenning; komen tot een goede uitvraag. Waarom stel je zo n eis? Welke zijn de wensen ten aanzien van het programma van eisen? Contracten verlengen of wijzigen? Welke mogelijkheden geeft het aanbestedingsrecht tot informatieuitwisseling? Mr. Georg Huith Prof.dr. Jan Telgen In dit college staat de vraag centraal hoe koop ik op de meest doelmatige wijze in. De docenten behandelen hoe te toetsen of alle fasen van het aanbestedingsproces doelmatig zijn ingericht aan de hand van een stappenplan. Dag 8 Maandag 1 juni: Belangrijke en evenredige contractuele voorwaarden Hoe zorg ik er voor dat mijn contractvoorwaarden redelijk zijn? Hoe te voorkomen dat een inschrijver zich met succes kan beroepen op een wilsgebrek: bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling? Mr. Aslan Vos Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk wordt gediscussieerd over de redelijkheid of onredelijkheid van contractvoorwaarden en hoe daar mee om te gaan. Dag 9 Maandag 15 juni: Beroepsmogelijkheden voor gegadigden en inschrijvers Welke mogelijkheden hebben gegadigden en inschrijvers om tegen een beslissing van een aanbestedende dienst in beroep te gaan? Hoe voorkom ik als aanbestedende dienst en inkoper een geschil? Hoe stel ik mij op als zich een geschil voordoet? Mr. Daan Versteeg Duidelijk zal worden tijdens dit college dat aanbesteders en dus inkopers veel in handen hebben om te voorkomen dat gegadigden en inschrijvers in beroep gaan tegen de beslissingen die zij gedurende het aanbestedingsproces hebben genomen. 6

7 Praktische en organisatorische informatie Data: Tijdstip: Locatie: Maandag 2, 9 en 23 maart, 13 en 20 april, 11 en 18 mei, 1 en 15 juni Van uur. Het programma wordt van tot uur onderbroken voor een broodmaaltijd. Raadzaal te Utrecht (te zien op de foto op pag. 2 van deze brochure), Achter Sint Pieter 200 te Utrecht Programmaleiding: De opleiding staat onder leiding van prof. mr. E.R. Manunza en prof. dr. J. Telgen Organisatie: Kosten en NOVA: Vorm: Niveau: Juridisch PAO, Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Public Procurement Research Centre de kosten voor deelname bedragen 2.595,-. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal (waaronder het handboek van Maurice Essers Aanbestedingsrecht voor overheden en twee bundels met wet- en regelgeving), consumpties en feestelijke diploma-uitreiking. U kunt apart deelnemen aan het examen en betaalt hiervoor 180,-. Deze opleiding is vrijgesteld van BTW. Interactieve collegevorm met ruimte voor vragen en discussie Verdiepingsniveau Deelnemers: Maximaal 30 Meer informatie en inschrijven Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Lesley Fisscher via of telefoonnummer U kunt zich inschrijven via 7

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo

Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Opmerking AanbestedingenOnline.nl bij Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo Sinds de publicatie van de Handreiking inkopen en aanbesteden in de Wmo zijn een aantal zaken gewijzigd: - de Europese

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

AANBESTEDEN DOE JE ZO PRAKTISCH HANDBOEK VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS

AANBESTEDEN DOE JE ZO PRAKTISCH HANDBOEK VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk AANBESTEDEN DOE JE ZO PRAKTISCH HANDBOEK VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS 13 1 Inleiding 1.1 De inkopende overheid Wie de ontwikkeling van inkoop en

Nadere informatie

Rechtseconomische Analyse van Clustering in het Aanbestedingsrecht door de Overheid *

Rechtseconomische Analyse van Clustering in het Aanbestedingsrecht door de Overheid * Rechtseconomische Analyse van Clustering in het Aanbestedingsrecht door de Overheid * De balans tussen aanbestedingskosten en concurrentiebaten Martin van Elp, 271596 SAMENVATTING IN DEZE SCRIPTIE WORDT

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Voorwoord Een vitale economie bestaat uit ondernemingen die gezamenlijk waarde en werkgelegenheid creëren. Gezamenlijk zorgen zij voor innovatie,

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Kansen in de inkoop. Onderzoek naar Social Return in het inkoopbeleid van woningcorporaties. Auteur

Kansen in de inkoop. Onderzoek naar Social Return in het inkoopbeleid van woningcorporaties. Auteur Kansen in de inkoop Onderzoek naar Social Return in het inkoopbeleid van woningcorporaties Auteur Esther Schrijver en Jasper van der Wal Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding BHV opleidingen Publicatienummer: 0000 222 211170 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 25 augustus 2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

GOED BESTEEDʔ. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels. Ieke van den Burg

GOED BESTEEDʔ. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels. Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN: GOED BESTEED Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN: GOED BESTEEDʔ Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN:

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Rapport INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID ONDERZOEK DOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE HARDENBERG Aan: de raad van de gemeente Hardenberg Postbus 500 Hardenberg Van: de rekenkamercommissie Hardenberg i.s.m. Partners

Nadere informatie

Reflectie. In deze Reflectie Mei 2012:

Reflectie. In deze Reflectie Mei 2012: In deze Reflectie Mei 2012: 3 Legal Reflectie 4 Innovatief aanbesteden 6 Energie met toekomst 7 Milieurecht mist aansluiting met praktijk 8 Voorstelling nieuwe Europese aanbestedings richtlijnen en concessierichtlijn

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Masteropleiding tot overheidsjurist

Studiegids 2014-2015. Masteropleiding tot overheidsjurist Studiegids 2014-2015 Masteropleiding tot overheidsjurist Inhoud De Academie voor Overheidsjuristen De organisatie van de Academie De staf van de Academie De opleiding Het competentieprofiel Het curriculum

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer)

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Eindrapport Een haalbaarheidstudie van de kwaliteitbeoordeling van aannemers op basis van geleverde prestaties in het verleden ten behoeve

Nadere informatie