Bedrijfsplan Intensive Care Prof. dr. J. G. van der Hoeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan Intensive Care Prof. dr. J. G. van der Hoeven"

Transcriptie

1 UMC ST RADBOUD Bedrijfsplan Intensive Care Prof. dr. J. G. van der Hoeven B

2 Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave Verantwoording Marktpositionering van de afdeling en externe relaties Missie van de afdeling Intensive Care van het UMC St Radboud Marktpositionering en klanten SWOT-analyse Typering van de afdeling Kernactiviteiten Strategische constateringen en afwegingen Strategische keuzes Acties en risico s Actieplan Risico s Productie en capaciteit Productie Capaciteit Begroting Investeringen Structuur en organisatie van de afdeling Organisatiestructuur Sturing van de afdeling Samenwerking in centra; participatie in onderzoeksinstituten Ondersteuning van de afdeling Communicatiestructuur Procuraties Bijlagen: 1. Onderwijs en opleiding Overzicht output wetenschappelijk onderzoek Interne kwaliteitsindicatoren INK management model Organogram Intensive Care... 19

3 Pagina 3 van 19 Verantwoording Voor u ligt het bedrijfsplan van de afdeling Intensive Care van het UMC St Radboud. Het plan weerspiegelt de gezamenlijke visie van de afdeling en is tot stand gekomen op basis van overleg met het Management Team, de Medische Staf en het WPM. Verder is gebruik gemaakt van de Leidraad bedrijfsplan 2009/2010 en de kennis verkregen tijdens de Leergang Leiderschap in het UMC St Radboud. Met de aanstelling van het afdelingshoofd-hoogleraar Intensive Care geneeskunde, in 2003, is de overgang gemarkeerd naar academisering van de afdeling. De recente 5-jaars beoordeling laat zien dat de afdeling hiermee een vliegende start heeft gemaakt. Met dit bedrijfsplan wordt aan de ingeslagen weg verder invulling gegeven. De gemaakte strategische keuzes zijn daarbij complementair aan het strategisch beleidsplan zoals verwoord in Beter worden in het Radboud en Beter worden in het Radboud! De weg. Intensive Care geneeskunde is het vakgebied dat zich bezig houdt met de meest zieke patiënt van het ziekenhuis, die vanuit ieder ander medisch specialisme kan worden aangeboden. De afdeling is er zich van bewust daarmee een zeer belangrijke centrale rol binnen het UMC St Radboud te vervullen. Het is onze ambitie deze rol optimaal in te vullen, niet alleen intern maar ook daarbuiten. De afdeling Intensive Care verbindt zich met dit plan op professionele wijze aan de ambitie van het UMC St Radboud door te streven naar kwalitatieve topzorg voor al onze klanten en te excelleren in onderwijs en onderzoek. Wij willen één van de drie beste academische centra in Nederland zijn. Nijmegen, September 2008 Prof. dr. J.G. van der Hoeven, afdelingshoofd-elect Mevr. drs. A.M.M. Broods, bedrijfsleider

4 Pagina 4 van 19 Hoofdstuk 1: Marktpositionering van de afdeling en externe relaties 1.1. Missie van de afdeling Intensive Care van het UMC St Radboud De afdeling Intensive Care levert excellente zorg op maat voor patiënten met levensbedreigende maar in principe reversibele aandoeningen. De zorg is gebaseerd op de hoogste graad van bewijsvoering met specifieke aandacht voor preventie en veiligheid Marktpositionering en klanten Marktpositionering van de afdeling Intensive Care: Patiëntenzorg: De afdeling vormt de spil van de zorg voor de kritisch zieke patiënt in het ziekenhuis en daarbuiten; vitaal bedreigde patiënten kunnen worden toevertrouwd aan hoogwaardig opgeleide professionals van de IC, die een uitmuntend zorgniveau bieden. Er wordt actief bijgedragen aan het door artsen en verpleegkundigen van buiten de eigen afdeling leren herkennen van vitale bedreigingen, zodat opname op de IC kan worden voorkómen of worden bekort. Opleiding en onderwijs: De afdeling verzorgt de opleiding tot intensivist en draagt bij aan de opleiding van medici, medisch studenten, studenten technische geneeskunde, IC verpleegkundigen, nieuwe professionals in de zorg en verpleegkundigen (bijlage 1). Daarnaast neemt de afdeling deel aan de master fase van de opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit van Twente. Nadrukkelijk wordt getracht uitmuntende studenten voor te bereiden op een AGIKO constructie. Door op te leiden worden kennis en aangeleerde vaardigheden optimaal afgestemd op de kritische factoren binnen een hoogwaardige zorgketen. Daarnaast wordt, in overeenstemming met het universitaire karakter van ons ziekenhuis, de wetenschappelijke interesse op ieder niveau gestimuleerd. Onderzoek: De IC heeft een duurzame onderzoekslijn ontwikkeld passend binnen het hoofdprogramma Infection, Inflammation and Repair (Thema 4.1 Microbial pathogenesis and host defense ). De afgelopen jaren heeft de afdeling substantieel bijgedragen aan wetenschappelijke publicaties passend binnen genoemd hoofdprogramma (bijlage 2). Met het aanstellen van een hoogleraar experimentele intensive care geneeskunde zal er ook in de toekomst een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het vermeerderen, toepassen en uitdragen van wetenschappelijke kennis. De Research Unit die de IC heeft opgebouwd bekleedt binnen Nederland een unieke positie en zal, in samenwerking met andere specialismen, verder worden uitgebreid. De klanten van de afdeling Intensive Care: - De patiënt en zijn naaste(n): Onze focus is primair gericht op de kritisch zieke patiënt en zijn naaste(n). Gezien de acute en meestal onverwachte aard van deze relatie is er geen sprake van een keuze door de patiënt; er is nauwelijks tot geen bewuste beïnvloeding mogelijk met betrekking tot het verblijf op de IC. De waardering van de patiënt speelt een belangrijke rol bij de inrichting van onze zorgprocessen; juist binnen deze gedwongen relatie moet men zich in de beste handen weten en voelen. - Specialisten en verpleegafdelingen die een patiënt verwijzen: Intern: Omdat het niet voor de hand ligt interne patiënten te verwijzen naar een externe IC, is ook de relatie met deze belangrijke klantengroep als gedwongen te typeren. Opnieuw geldt daarom dat het vertrouwen in de IC een heel belangrijke rol speelt.

5 Pagina 5 van 19 Alleen bij een optimale samenwerking tussen intensivist, specialist, verpleegkundigen en paramedici zal de afdeling erin slagen de best mogelijk zorg te leveren. De IC ziet binnen de ketenzorg dan ook een belangrijke adviserende, consulterende en informerende rol voor zichzelf weggelegd. Extern: De keuze om een patiënt te verwijzen naar de IC van het UMC St Radboud is in principe vrij. Wij streven ernaar de functie van last resort zo letterlijk mogelijk te interpreteren; een patiënt die alleen beter kan worden met academische IC zorg zal altijd worden opgenomen. - Huisartsen: Voor de huisarts, die een bijzondere relatie heeft met de patiënt en zijn naaste(n), is een goed contact in geval van opname op de IC van groot belang. Wij streven ernaar deze relatie in de toekomst verder te versterken door de huisarts standaard bij opname van een patiënt per brief te informeren, en de dienstdoend intensivist altijd voor informatie bereikbaar te laten zijn. Op die manier versterken we het vertrouwen van de huisarts in de afdeling IC en daarmee indirect (in de poortspecialismen van) het ziekenhuis. - Studenten: Het is voor de afdeling van groot belang om studenten vroegtijdig in contact te brengen met de intensive care geneeskunde en verpleegkunde. Dit kan via deelname aan het geneeskundige of verpleegkundige curriculae en het bieden van wetenschappelijke stages en praktijkleerperioden. De afdeling hoopt hiermee uitmuntende studenten enthousiast te maken voor dit deel van de geneeskunde. - Industrie en externe subsidieverstrekkers: De farmaceutische industrie is een belangrijke klantengroep voor de afdeling voor wat betreft het financieren van wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen 5 jaar is hiermee door de afdeling een bedrag van gerealiseerd. Door de afwezigheid van patiëntenverenigingen, speciale fondsen of stichtingen voor IC-patiënten is fondswerving vrijwel beperkt tot ZonMW/NWO. Er wordt door ons nu en in de toekomst intensief gebruik gemaakt van het AGIKO-programma. Daarnaast worden er, in samenwerking met andere afdelingen, aanvragen ingediend bij o.a. de Nierstichting en de Hartstichting. - Zorgverzekeraars: De status van de Intensive Care in het kader van de vergoedingen is een bijzondere; de afdeling valt volledig binnen het zogenaamde A-segment maar heeft wel te maken met de DBC systematiek voor wat betreft Artikel 2 bijzondere verrichtingen. Toekomstige ontwikkelingen op dit gebied zijn door de afdeling niet of nauwelijks te beïnvloeden. De IC onderschrijft het belang van goede zorg tegen minimale kosten en richt haar bedrijfsvoering daar op in. - Medewerkers op de afdeling Intensive Care: Onze ambitie is alleen dán te realiseren wanneer we erin slagen een aantrekkelijk werkgever te zijn, met aandacht voor de persoonlijke omstandigheden en ontwikkeling van individuele medewerkers. Op basis van deze overtuiging zal de afdeling zich inspannen de resultaten uit de personeelsenquête in haar beleid gestalte te geven door gericht aandacht te schenken aan het verbeteren van de efficiëntie, het verhogen van de onderlinge samenwerking en het beheersen van de werkdruk SWOT-analyse Met de komst van het nieuwe afdelingshoofd in 2003 is er een duidelijke visie en ambitie ontwikkeld ten aanzien van positie en toekomst van de IC. De keuzes die toen op basis van een SWOT-analyse werden gemaakt zijn inmiddels in belangrijke mate gerealiseerd. De afdeling heeft zich ontwikkeld tot een vitale schakel in het zorgproces. Nu willen wij de volgende stap zetten om onze ambities te verwezenlijken. De strategische keuzes die we hiervoor moeten maken vinden hun basis in een opnieuw uitgevoerde SWOT;

6 Pagina 6 van 19 Patiëntenzorg Strenghts Weaknesses 1. Sterk afdelingshoofd 1. Rol en functioneren MT niet optimaal 2. Uniform medisch beleid (MDO) 2. Door groot aantal units is afdelingshoofd niet 3. Deskundig en vaardig personeel voor iedere unit even goed zichtbaar 4. Functie medisch opnamecoördinator 5. Klantgericht en kwaliteitsbewust 6. Goede samenwerking hoofdverpleegkundigen Opportunities Threats 1. Regionale functie 1. Ambities leggen druk op de afdeling Onderwijs en opleiding Strenghts Weaknesses 1. Uitstekende opleiding tot intensivist 1. Scholing medici aan verpleegkundigen 2. Regionale functie onvoldoende Opportunities Threats 1. Samenwerking HAN 1. Scholingsbehoefte is groter dan de ruimte in de formatieve begroting voor zorgmedewerkers 2. Inplannen scholing lastig ivm bezetting Onderzoek Strenghts Weaknesses 1. Prima nationale en internationale profilering 1. Verpleegkundig onderzoek nog onderbelicht 2. Kwaliteit research unit Opportunities Threats 1. Aanstelling hoogleraar experimentele 1. Subsidies vrijwel alleen via ZonMW te realiseren intensive care geneeskunde 2. Nieuwe financieringsstructuur: verplichte 2. Wetenschapsbeoefening in samenwerking met afdracht 33% overhead andere afdelingen

7 Pagina 7 van 19 Hoofdstuk 2: Typering van de afdeling 2.1. Kernactiviteiten Algemeen: De IC biedt een volledig pakket aan intensive care zorg, met specifieke aandacht voor preventie van meervoudig orgaanfalen, minder invasieve behandelingen, traumatologie en congenitale hartchirurgie. Bijzondere aandacht gaat uit naar het in een vroeg stadium opsporen van verslechtering van een patiënt, en waar nodig behandelen, als standaard onderdeel van de zorg van de IC voor patiënten op niet-icafdelingen. Daarnaast worden patiënten vanuit de eigen patiëntenketen in de post-ic fase door IC verpleegkundigen bezocht na overplaatsing naar de verpleegafdeling. Nationaal wordt de afdeling gewaardeerd voor de goede opleiding tot intensivist en de wetenschappelijke output. De afdeling wil zijn voorsprong hierin behouden. Verdere landelijke profilering zal plaatsvinden op het gebied van preventie en veiligheid/kwaliteit van zorg. Patiëntenzorg: De afdeling weet zich verantwoordelijk als belangrijke partner in meerdere zorgketens en zorgt ervoor dat geïntegreerde en in samenhang verleende multidisciplinaire ketenzorg wordt aangeboden, waarbij de bijdragen van medici, paramedici en verpleegkundigen op elkaar zijn afgestemd en in samenhang worden verleend. De afdeling streeft naar een continu proces van leren en verbeteren gebaseerd op de kwaliteitsnorm zorginstellingen. Onder leiding van de multidisciplinaire Commissie Kwaliteit en Veiligheid worden hiervoor de geregistreerde 12 interne kwaliteitsindicatoren (bijlage 3) geanalyseerd. Deze indicatoren zijn zorgvuldig ontwikkeld door de Commissie Kwaliteit van de NVIC en afgestemd met de Inspectie voor de Volksgezondheid. Onderwijs en opleiding: Intensive care geneeskunde is geen primair specialisme. De belangrijkste mogelijkheid om onze rol binnen het medisch curriculum te vergroten bestaat uit het ontwikkelen van keuzeblokken. Hiervoor is samenwerking met andere primaire specialismen, zoals de kindergeneeskunde (acute zorg) en de heelkunde (traumatologie, peri-operatieve zorg), essentieel. De Onderwijscommissie IC coördineert het onderwijs. De bijdrage die de afdeling in diverse onderwijsvormen levert wordt kritisch geëvalueerd en aangepast aan de moderne inzichten. Vaardigheden worden daar waar mogelijk in een skillslab aangeleerd en getoetst. In de nabije toekomst zal, in samenwerking met andere afdelingen, overgegaan worden tot aanschaf en implementatie van de volwassen HumanPatientSimulator. Onderzoek: Bij alle onderzoeksprojecten die binnen de afdeling opgezet worden is de klinische vraagstelling leidend en wordt pathofysiologisch en farmacologisch onderzoek verricht van intracellulair niveau tot aan klinische interventiestudies bij de intensive care patiënt. Onderzoek buiten het hoofdprogramma Infection, Inflammation and Repair wordt alleen gestart indien het een directe relatie heeft met de kwaliteit van zorg. De Researchunit vervult binnen de IC de rol van servicebureau en maakt het voor de onderzoekers mogelijk om op betrouwbare, verantwoorde en veilige wijze klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren met inachtneming van nationale en internationale regelgeving Strategische constateringen en afwegingen Om te komen tot een juiste keuze op basis van de SWOT, in relatie tot onze missie en kernactiviteiten, zijn de volgende constateringen en afwegingen van belang.

8 Pagina 8 van 19 Op de eerste plaats, in willekeurige volgorde, de als positief te benoemen items; Ø Onder leiding van het afdelingshoofd is de IC de afgelopen jaren gegroeid in haar ambities en het verwezenlijken daarvan. De afdeling heeft een uitstekende reputatie opgebouwd, zowel op het gebied van patiëntenzorg als voor wat betreft opleiding, onderwijs en wetenschap. Dit wordt gestaafd door de recente 5-jaarsbeoordeling. Ø Het succesvolle optreden van de afdeling in relatie tot de cardiochirurgie heeft tot een geweldig resultaat geleid. De kracht van de IC binnen de ketenzorg is belangrijk gebleken en moet ook binnen andere ketens benut worden. Ø De ingezette verschuiving naar preventieve zorg correspondeert met belangrijke (externe) ontwikkelingen op het gebied van intensive care geneeskunde. Uitbreiding van onze activiteiten speelt in dat opzicht zowel intern als extern een belangrijke rol. Ø We zijn er trots op voor wat betreft onze wetenschappelijke output nu al tot de top 2 van Nederland te behoren. De aanstelling van de hoogleraar experimentele intensive care geneeskunde verhoogt onze inspanningen en mogelijkheden op dit gebied. Ø De incorporatie van de MC is een belangrijke stap in onze verdere ontwikkeling. Zoals door de Raad van Bestuur gevraagd zal de afdeling zich maximaal inspannen om vóór 1 december samen met neurologie/neurochirurgie een advies te hebben uitgebracht voor wat betreft de medische verantwoordelijkheid per 1 januari Het overnemen van de organisatorische verantwoordelijkheid door de IC zal in samenspraak met betrokken afdelingen verder moeten worden uitgewerkt. Het streven is uiterlijk 1 april 2009 het plan hiervoor volledig opgesteld te hebben. Ø De aanstaande verhuizing naar het R-gebouw (Q1 2011) stelt ons in staat onze ambities mbt groei en ontwikkeling te realiseren. Vanaf de overgang vervalt de klassieke indeling in interne/chirurgische, neurologische en cardiothoracale IC. Alle patiënten zullen door elkaar heen verpleegd kunnen worden waarbij de scheiding tussen kinderen en volwassenen wel blijft bestaan. Daarbij wordt uitgegaan van het model dat patiënten op een IC geplaatst worden die gerelateerd is aan een operatiekamer van een specialisme. De overige patiënten kunnen flexibel worden geplaatst waarbij een optimale continuïteit van zorg het uitgangspunt is. De doorstroom van niet-beademde patiënten vanaf de IC wordt bevorderd door het inrichten van een medium care afdeling voor volwassenen. Deze fungeert als step-down en als step-up unit. In het R-gebouw ziet de afdeling Intensive Care er als volgt uit: Ø R laag 1: 3 IC units van 8 bedden Ø R laag 3: 1 kinder-ic unit van 8 bedden, 1 cardiochirurgische IC unit van 8 bedden, 1 flexibile IC unit van 8 bedden daartussen Ø R laag 4: 2 MC units van elk 8 bedden (30 40% van het aantal volwassen IC bedden) Alle units bestaan uit 1-persoonskamers, waarvan enkele geschikt zijn als isolatiekamer. Om de overgang naar het R-gebouw goed te begeleiden zal er vanaf 2009 intensief aandacht moeten worden besteed aan alle aspecten die met deze feitelijke reorganisatie gepaard gaan. Het betreft hier o.a. de inrichting, de verhuizing, de nieuwe organisatiestructuur, job-rotation binnen de units, scholing en onderwijs. Ø De afdeling besteedt veel aandacht aan kwaliteit en veiligheid. Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling hiervan is de aanschaf van het PDMS. De volgende observaties, opnieuw in willekeurige volgorde, zijn als mogelijk knelpunt voor de afdeling naar voren gekomen; Ø Als gevolg van preventieve maatregelen, vroegherkenning, vaccinatie etc. is het aantal benodigde bedden voor de kinder-ic teruggelopen. De verwachting dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten vraagt om een gedegen analyse van de toekomstige bed-behoefte op dit gebied. Ø De afdeling heeft door de ontwikkeling van IC-web altijd vóór gelopen op het gebied van registratie en analyse van haar activiteiten. De komst van het EPD zien we als een positieve ontwikkeling mits we voldoende flexibiliteit weten te behouden ten aanzien van onze eigen wensen. De huidige arbeidsmarkt voor IC professionals kenmerkt zich door krapte. Het is daarom zowel voor de IC als voor de MC belangrijk te investeren in een gericht opleidingsplan om de toekomstige groei kwalitatief en kwantitatief te kunnen faciliteren.

9 Pagina 9 van Strategische keuzes Het is de ambitie van de afdeling om voor wat betreft al onze kerntaken tot de top van IC s binnen Nederland te behoren. De huidige ontwikkelingen binnen de zorg zijn bepalend voor het kader waarbinnen de afdeling zich kan bewegen. Binnen dat kader is de belangrijkste taak waar de afdeling zich voor gesteld ziet de volgende: hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en hoe beheersen we de kosten in relatie tot de opbrengsten? Vanuit deze vraag heeft de afdeling de volgende strategische keuzes gemaakt; 1. Het verder ontwikkelen van de ketenzorg: Met de poortspecialismen die gebruik maken van de voorzieningen en deskundigheid van de intensive care dient binding en betrokkenheid te bestaan. Optimalisering van processen vraagt om samenwerking waarbij rekening wordt gehouden met het logistieke pad dat de patiënt volgt. Analoog aan de ontwikkeling ten aanzien van de cardiochirurgie, en geïnspireerd door de geweldige resultaten die de intensive care hier heeft behaald, wil de afdeling eenzelfde ontwikkeling initiëren voor wat betreft slokdarmchirurgie, traumatologie en subarachnoïdale bloeding. 2. Preventieve zorg: het voorkómen van ernstige ziekte: Het outreach programma wordt door de afdeling gezien als de belangrijkste maatregel om de kwaliteit van de zorg voor ernstig zieke patiënten te verbeteren en om ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar intensive care bedden te kunnen voldoen. Het programma is geïmplementeerd op de heelkundeafdelingen en zal naar andere afdelingen worden uitgerold. Het model Consulterend Intensive Care Verpleegkundige is in dit kader inmiddels operationeel voor alle afdelingen. Het onderwijs aan de doelgroep binnen outreach, zaalarts en afdelingsverpleegkundige, was tot nu toe fragmentarisch en onvolledig. Het is onze ambitie dit onderwijs te structureren d.m.v. een cyclisch terugkerende ALERT -cursus (Acute Life Threatening Events Recognition and Treatment), en het UMC St Radboud te profileren als ALERT-satelliet in Nederland. In samenwerking met PAOG- Heyendael en de HAN kan deze unieke, multidisciplinaire cursus meerdere malen per jaar worden gegeven. De eerste cursus voor trainers werd recent in het UMC St Radboud georganiseerd. 3. Het uitbreiden van de regiozorg: De afdeling vervult een regionale rol als kenniscentrum en tertiair verwijscentrum. Deze rol biedt de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de regulering van de toenemende vraag naar ICzorg. De ondersteuning die de afdeling de regio biedt is als volgt opgezet: 24-uurs bereikbaarheid voor vragen en advies, het aanbieden van consulten op locatie binnen 48 uur na aanvraag, het verzorgen van onderwijs, het beschikbaar stellen van protocollen en het uitvoeren van MICU-transporten. Genoemde activiteiten worden de komende jaren verder uitgebouwd om evenwicht te brengen in vraag naar en aanbod van IC-zorg.

10 Pagina 10 van 19 Hoofdstuk 3: Acties en risico s 3.1. Actieplan Het actieplan geeft op hoofdlijnen de fasering in de tijd weer ten aanzien van de realisatie van de verschillende keuzes die de IC heeft gemaakt. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Incorporatie MC Preventieve zorg Ketenzorg: Regiozorg slokdarmchirurgie sab traumatologie R- gebouw Fase 1: voorbereiding Fase 2: plan opstellen Fase 3: uitvoer Fase 4: realisatie 3.2. Risico s De afdeling heeft bij het maken van de strategische keuzes de mogelijkheden van haar ambities zorgvuldig afgewogen. Daarbij zijn de volgende risico s benoemd die bij de realisatie van de plannen een rol kunnen spelen; Ø De huidige krapte op de arbeidsmarkt vormt een potentieel gevaar in relatie tot het realiseren van onze ambities. Het is daarom van groot belang dat het personeelsbeleid van de afdeling goed ontwikkeld is. Ø De afdeling is vrijwel volledig afhankelijk van de productie van andere afdelingen zonder daar invloed op uit te kunnen oefenen. De strategische keuzes die andere afdelingen maken kunnen van grote invloed zijn op de intensive care. Ø De toenemende interne concurrentie ten aanzien van de verdeling van de onderzoeksgelden betekent een gevaar voor de verdere ontwikkeling van het verpleegkundig onderzoek. Ø Het bekostigen van de geplande verhuizing kan een te zware financiële druk op de afdeling leggen.

11 Pagina 11 van 19 Hoofdstuk 4: Productie en Capaciteit 4.1. Productie Voor wat betreft de productie heeft de IC de afgelopen jaren de volgende ontwikkeling doorgemaakt; realisatie 2006 realisatie 2007 prognose 2008 halfjaar begroting 2009 opnamen excl. overdracht opnamen incl overdracht ligdagen verpleegdagen decl. beademingsdagen PICU opnamen Capaciteit De personele capaciteit van de afdeling is ingericht conform de CBO richtlijn en voldoet daarmee aan de eis van de Inspectie met betrekking tot het aantal stafleden en verpleegkundigen per bed binnen de setting van een niveau 3 IC. Opgemerkt dient te worden dat de huidige structuur van 5 units op dislocatie extra personele inzet op diverse functies vereist. In de begroting is de volgende formatie opgenomen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen: - Uitbreiding MC: 0,8 fte Staf - Uitbreiding MICU-transporten: 2 fte Fellow en 2 fte Verpleegkundige Staf Intensive Care Units Intensive Care Hoogleraar HMS 1 Tactisch manager 5 Bedrijfsleider 1 Senior verpleegkundige IC 15 Acad. Medisch specialist/anesth/internist UMS 17 Verpleegkundige (VIC-V) 177,6 Staflid inzake groei MC 0,8 Verpleegkundige (High care) 7,5 Universitair Hoofd Docent 1 Verpleegassistent 3 Medisch Specialist / OMS (Fellows) 11 Zorghulp 5,5 Arts in opleiding tot specialist 21 Administratief/secretaresse 6 Arts niet in opleiding tot specialist 3 Nurse practitioner 1 Onderzoeker in opleiding 1 Pedagogisch medewerker 0,7 Jr onderzoeker 1 Wetenschappelijk Onderzoeker 1 Senior Secretaresse 2,7 Totaal: 222 fte Administratief medewerker 0,6 ICT ontwikkelaar 2 Medisch maatschappelijk werker 1 Totaal: 46 fte

12 Pagina 12 van Begroting Bij het opstellen van de begroting van de IC is de afdeling geconfronteerd met een aantal belangrijke aandachtspunten: - Welke voorzieningen worden er getroffen ten aanzien van het overdragen van de integrale verantwoordelijkheid met betrekking tot de bestaande (technische) inrichting van de afdeling? - Wat is het effect van de strategische keuzes van de poortspecialismen op de verwachte productie van de IC? - Is het Servicebedrijf in staat haar diensten te leveren conform de vastgestelde bijdrage? Ten aanzien van de financieringsvorm van de afdeling is het belangrijk de IC te positioneren als een essentiёle basisvoorziening ten behoeve van het hele UMC St Radboud. De afdeling wil patiëntenzorg bieden van het allerhoogste niveau en is er van overtuigd dat het inbouwen van een financiёle prikkel, in relatie tot het gebruik van de IC door de poortspecialismen, volstrekt vermeden moet worden. De Raad van Bestuur heeft bevestigd deze gedachte te onderschrijven maar moet hierin nog een definitief besluit nemen. Voor de begroting zie het aparte format Investeringen Met betrekking tot de financiering van investeringen bestaat op dit moment onvoldoende duidelijkheid ten aanzien van verleden en toekomst. Het format zoals in de kaderbrief is aangereikt is door de afdeling voor zover mogelijk ingevuld en in een apart bestand bijgevoegd. We merken hierbij op dat het investeringsniveau in 2009 en 2010 beïnvloed wordt door de geplande verhuizing naar het R-gebouw; daar waar mogelijk zullen investeringen voorlopig worden uitgesteld. Met betrekking tot het R-gebouw zullen aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn om de IC én de MC units in te richten conform het gewenste niveau. Voor de verwachte investeringen zie het aparte format.

13 Pagina 13 van 19 Hoofdstuk 5: Structuur en organisatie van de afdeling 5.1. Organisatiestructuur van de afdeling Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de afdeling en wordt hierbij ondersteund door de bedrijfsleider die primair verantwoordelijk is voor het operationele management (personeel, ICT, logistiek en financiën). Het afdelingshoofd en de bedrijfsleider worden in hun taak ondersteund door het managementteam van de IC. Het organogram treft u aan in bijlage Sturing van de afdeling De organisatie van de afdeling is volgens het INK-model opgebouwd uit 5 componenten: leiderschap, medewerkers, strategie en beleid, middelen en processen, professionals (bijlage 5). Dit model, dat leidt tot een continu proces van leren en verbeteren, wordt gehanteerd om de organisatie van de afdeling en de te behalen doelstellingen te integreren. De afdeling heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het registreren en analyseren van de interne prestatie-indicatoren. Hiermee wordt in belangrijke mate sturing gegeven aan de activiteiten en resultaten van de IC. Dit, in combinatie met de in te richten planning & control cyclus, schept de voorwaarde voor het bewaken van de kwalitatieve en financiёle performance van de afdeling Samenwerking Op dit moment bevindt de afdeling zich volop in het proces van ontwikkeling tot een zelfstandige afdeling. Voor de toekomst ziet de IC mogelijkheden om samen met de OK en anesthesie één centrum te vormen. Gesprekken hierover zullen zo spoedig mogelijk worden gestart. Voor wat betreft het wetenschappelijk onderzoek participeert de IC binnen het Onderzoeksinstituut Infectie,Ontsteking, Herstel dat onder leiding staat van prof. Dr. J.W.M. van der Meer. Voor het verpleegkundig promotie-onderzoek wordt samengwerkt met het Verplegingswetenschappelijk Instituut onder leiding van prof. Dr. T. van Achterberg Ondersteuning van de afdeling Een deel van de benodigde ondersteuning van de afdeling wordt intern ingericht. Dit betreft de secretariële ondersteuning en ICT beheer op afdelingsniveau. Voor het overige deel wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Servicebedrijf. Hierbij geldt de volgende verdeling met betrekking tot de gevraagde inzet van in totaal ruim 7 fte: Ø P&O Ø Financiën Ø Kwaliteit Ø Zorgadministratie Ø Instrumentele dienst : Ø ICT Ø Huisvesting : 1,5 fte : 0,75 fte : 0,4 fte : 0,5 fte : 3,0 fte : 0,5 fte : 0,5fte

14 Pagina 14 van Communicatiestructuur Binnen de afdeling wordt op verschillende niveaus en in verschillende vormen overleg gevoerd en informatie uitgewisseld. In volgend overzicht is dit in beeld gebracht; Overleg Inhoud Frequentie Deelnemers MT-overleg Bespreken strategische / tactische issues, afstemming lopende zaken, besluitvorming Wekelijks Afdelingshoofd, Bedrijfsleider en WPM-leden Groot-WPM Evaluatie medisch- en zorgbeleid Ieder kwartaal Afdelingshoofd, Bedrijfsleider, WPM-leden. WPM Overleg hfdvpl Aansturing unit, afstemming lopende zaken, contacten met derden t.b.v. unit Tweewekelijks Per unit medisch WPM en betreffende hoofdverpleegkundige Medisch beleid Tweewekelijks Afdelingshoofd, Stafleden Afstemmen activiteiten en ontwikkelingen op korte termijn Wekelijks Hoofdverpleegkundigen Medisch Stafoverleg Zorgoverleg IC Zorgbeleid Maandelijks Hoofdverpleegkundigen Beleidsvergadering Beleid en organisatie op de 4-6 maal per WPM en zorgteams IC-units werkplek jaar Werkoverleg Opeartionele zaken t.b.v. Wekelijks WPM en zorgteams werkplek/directe zorg Seniorenoverleg Aandachtsvelden: Kwaliteit en Veiligheid/Onderwijs/Onderzoek. Coördinatie en organisatie van zorg Maandelijks Senior verpleegkundigen per aandachtsveld Daarnaast bestaan er de volgende commissies die in relatie tot hun specifieke aandachtsgebied een adviserende rol hebben naar het MT: de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Onderwijscommissie, de Onderzoekscommissie, de Apparatuurcommissie en de Beademingscommissie Procuraties De huidige procuraties binnen de afdeling zijn vastgesteld conform het schrijven Regeling voor de mandatering van afdelingshoofden en Bedrijfsleiders, d.d. 27 maart Toekomstige ontwikkelingen op dit punt zullen worden overeenkomstig binnen de afdeling worden toegepast.

15 Pagina 15 van 19 Bijlage 1: Onderwijs en opleiding Op het gebied van onderwijs en opleiding zijn de volgende concrete doelen geformuleerd: Ø Het Europese examen voor intensive care geneeskunde wordt door alle fellow-intensivisten voldoende afgelegd met een score > P80 Ø De afdeling Intensive Care is verantwoordelijk voor minimaal 1 keuzeblok binnen het medisch curriculum Ø Alle gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam op de Intensive Care zijn bekwaam in reanimatie, cardioversie, defibrilleren, non-invasieve beademing, CVVH en transport van IC-patiënten Ø Alle gediplomeerde verpleegkundigen van de afdeling worden jaarlijks getraind en getoetst in 5 voorbehouden handelingen Ø Meer dan 90% van de leerling verpleegkundigen, arts-assistenten en fellow-intensivisten is tevreden over de kwaliteit van de opleiding Ø De Onderwijscommissie IC ontwikkelt een toets waarmee de kennis van IC-verpleegkundigen onderzocht kan worden. De resultaten van deze toets leiden tot aanpassing van de bij- en nascholing Ø Medewerkers van de afdeling leveren een bijdrage aan de belangrijke nationale- en internationale congressen (VentiCare, TOPICS, EFCCNA, NVIC, ISICEM, ESICM, ESPNIC, SCCM).

16 Pagina 16 van 19 Bijlage 2: Overzicht output wetenschappelijk onderzoek Jaar PubMed publicaties BONZO punten Promoties (n) (totaal) Verwacht Verwacht Mediane Impactfactor: Reeks De mediane impactfactor is van 2.0 in 2003 naar 5.7 in 2008 gegaan. Voor 2009 verwachten wij 3 promoties en streven naar een aantal publicaties van met een totaal aantal BONZO punten van ± 170.

17 Pagina 17 van 19 Bijlage 3: Interne kwaliteitsindicatoren. Ø Structuurindicatoren o Aanwezigheid van een intensivist en intensive care arts o Verpleegkundige/Patiënt ratio o Aanwezigheid van een medicatie veiligheid systeem o Patiënt- of familie tevredenheid Ø Procesindicatoren o Duur van de IC opname o Duur van de kunstmatige beademing o Aantal interklinische transporten o Percentage dagen met een 100% bezetting o Strikte glucose regulatie o Incidentie van accidentele extubatie Ø Uitkomstindicatoren o Gestandaardiseerde sterfte (SMR) o Incidentie van decubitus graad III en IV

18 Pagina 18 van 19 Bijlage 4: INK management model Leiderschap Medewerkers Strategie & Beleid Middelen Processen & Professionals Waardering medewerkers Waardering klanten Waardering maatschappij Eindresultaat Organisatie Resultaat Leren en verbeteren

19 Pagina 19 van 19 Bijlage 5: Organogram Intensive Care Afdelingshoofd Prof. dr. J.G. van der Hoeven Bedrijfsleider Mw. drs. A.M.M. Broods Informatisering Secretaresse Hoogleraar Servicebedrijf Ondersteunende diensten Stafsecretariaat Medische Staf AOV accent thorax/hartchirurgie WPM Drs. S.J. van Leeuwen Hoofdverpeegkundige G. van Neerven H35 accent isolatie WPM Drs. J.M.M. Verwiel Hoofdverpleegkundige M.J. Jorna H20 algemeen WPM Mw. drs. M. Hilkens Hoofdverpleegkundige S. Kaalberg (a.i) N12 accent neurologie/ neurochirurgie WPM Mw. dr. C. Hoedemaekers Hoofdverpleegkundige W. Roudijk Q3c kinder-ic WPM Drs. L.G.F.M. van t Hek Hoofdverpleegkundige M. Peters (a.i) Senior verpleegkundige Verpleegkundige Verpleegassistente Zorghulp Secretaresse Senior verpleegkundige Verpleegkundige Verpleegassistente Zorghulp Secretaresse Senior verpleegkundige Verpleegkundige Verpleegassistente Zorghulp Secretaresse Senior verpleegkundige Verpleegkundige Verpleegassistente Zorghulp Secretaresse Senior verpleegkundige Verpleegkundige Verpleegassistente Zorghulp Secretaresse

Bedrijfsplan Intensive Care

Bedrijfsplan Intensive Care UMC ST RADBOUD Bedrijfsplan Intensive Care Prof. dr. J. G. van der Hoeven Drs. A.M.M. Broods 2010 1 Inhoudsopgave Verantwoording... 1 Omgeving... 4 2 Ambitie en beoogde marktpositie... 4 3 Uitdagingen

Nadere informatie

Bedrijfsplan Intensive Care 2011

Bedrijfsplan Intensive Care 2011 UMC St Radboud Bedrijfsplan Intensive Care 2011 Prof.dr. J.G. van der Hoeven Drs. A.M.M. Broods 1-10- 2010 2 Inhoudsopgave Verantwoording... 1 Ontwikkelperspectief... 4 2 Patiëntenzorg... 4 3 Onderzoek...

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care

Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care UMC St Radboud Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care Prof. dr. J.G. van der Hoeven Drs. A.M.M. Broods 1-10- 2012 2 Inhoudsopgave Verantwoording 1 Patiëntenzorg... 4 2 Onderzoek, Onderwijs en Opleiding...

Nadere informatie

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 1 Inhoudsopgave Blauwdruk Zorgbeleidsplan... 3 De IC- patiënt... 4 Hoe werken de professionals op de IC?...

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden.

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Document ID 042325 Versie 2 Titel Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Status Definitief Autorisator Hoeven, JG van der Auteur

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel Compagnoncursus Martini Ziekenhuis Juni 2012 Texel Intensive Care Martini Ziekenhuis Aantal bedden: 10 IC-bedden, uitbreiding tot 12 bedden verwacht in 2012 4 SDU-bedden 2 IC-BW bedden Personeel IC-verpleging/medewerkers:

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid. Geert van den Brink Radboud Zorgacademie

Strategisch Opleidingsbeleid. Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Strategisch Opleidingsbeleid Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Oktober 2012 Huidige situatie Aantal zorgprofessionals in het UMCN (25 beroepen) Verpleegkunde Medische ondersteunende beroepen Paramedische

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht Utrecht, 29 augustus 2016 Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht In onderliggende rapportage nemen wij u graag mee in de stand

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015 Beeld van een Intensive care Internationale / locale kwaliteitseisen Intensive Care JJ Koeijers St. Elisabeth Hospitaal Internist-Intensivist-Acute geneeskundige 10-5-2015, quality of care Inhoud Intensive

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

(Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle

(Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle (Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle Take home message Ga op zoek naar wat mensen drijft en sluit daarbij

Nadere informatie

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Ziekenhuissterfte Hartchirurgische centra, Website Ned Ver. v. Thoraxchirurgie Crisis

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

INTENSIVE CARE Informatie over de afdeling. Franciscus Vlietland

INTENSIVE CARE Informatie over de afdeling. Franciscus Vlietland INTENSIVE CARE Informatie over de afdeling Franciscus Vlietland Inhoud Welkom Afdeling Intensive Care Patiëntengegevens Bezoek en bezoektijden Welkom Namens iedereen die aan uw behandeling en verzorging

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek. DATUM: 21 mei 2014

FUNCTIEBESCHRIJVING. Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek. DATUM: 21 mei 2014 FUNCTIEBESCHRIJVING ORGANISATIE: INSTITUUT: FUNCTIE: Radboudumc Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek PHP ontwikkelaar DATUM: 21 mei 2014 Organisatie Het Radboudumc, opgericht in 1951,

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Intensive care locatie Hilversum

Intensive care locatie Hilversum Patiënteninformatie Intensive care locatie Hilversum Specifieke informatie over de afdeling Intensive Care voor familie en naasten Inhoudsopgave Pagina De afdeling 5 De contactpersoon 5 Informatie 5 Vragen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Opinie & Debat. Toekomst. Persoonlijke visie. Reactie uitlokken. Wat is de toekomst voor het vakgebied en de intensivist

Opinie & Debat. Toekomst. Persoonlijke visie. Reactie uitlokken. Wat is de toekomst voor het vakgebied en de intensivist Opinie & Debat Wat is de toekomst voor het vakgebied en de intensivist Toekomst Persoonlijke visie Soms uitgekristalliseerd Soms werk in uitvoering Reactie uitlokken Om van te leren Om naar te luisteren

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Cijfers 1 op de 9 mensen in Nederland (15 tot 64 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in totaal (ecxl 65+). Hiervan: Vrouwen 53%

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING 206 Inleiding Een familielid of naaste van u is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Sint Franciscus Gasthuis. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF VGR 1006024 1257872 Datum 8 februari 2016 8 februari

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud. 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider

De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud. 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider De financiële bedrijfsvoering van de IC én MC Historie Proces 2014 De cijfers Strategy Deployment Raad van

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Beleidsnotitie Materieelbeheer

Beleidsnotitie Materieelbeheer Veiligheidsregio x Beleidsnotitie Materieelbeheer 2012-2016 Pagina 1 van 12 Voor u ligt de beleidsnota Materieelbeheer van de Veiligheidsregio xxxxxxx. De nota vormt de basis voor het materieelbeheer binnen

Nadere informatie

patiënt gezorgd, en kan daardoor uw vragen optimaal beantwoorden.

patiënt gezorgd, en kan daardoor uw vragen optimaal beantwoorden. Intensive care 2 Een opname op de afdeling intensive care vindt plaats als de vitale functies, zoals bloedsomloop en ademhaling, intensief bewaakt en/of behandeld moeten worden. Dit kan nodig zijn na een

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november Joep Beckers

Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november Joep Beckers Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november 2016 Joep Beckers Een gedeeld belang 2 Waarom correct registreren en declareren? Levert inzichten op waarmee de

Nadere informatie

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost SEH Havenziekenhuis Van Weel Bethesda Spijkenisse MC IJsselland Ziekenhuis Aantal eerste hulp kamers 5 kamers, 6 bedden 15 behandel plaatsen 12 behandelplaatsen 4 harthulp bedden 9 Poortspecialismen Alle,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Bestuur medische staf (Voorzitter) Bestuur stafmaatschap Voorzitter MSBD Interim bestuurslid MSBD

Bestuur medische staf (Voorzitter) Bestuur stafmaatschap Voorzitter MSBD Interim bestuurslid MSBD MSBD Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad Steven Thijsen Arts-microbioloog Bestuur medische staf 2012-2016 (Voorzitter) Bestuur stafmaatschap 2012-2016 Voorzitter MSBD 2015-2016 Interim bestuurslid MSBD

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie