FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap KLIMCO STEIGERS B.V., statutair gevestigd gemeente De Wolden en kantoorhoudende aan de Voltastraat 55b te 7903 AA Hoogeveen, KvK Faillissementsnummer : F 10/71 Datum uitspraak : 16 maart 2010 Curator : mr. J.S. van Burg R-C : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : groot- en kleinhandel in steigers Omzetgegevens : in 2009 ca ,- Personeel gemiddeld aantal : 4 Verslagperiode : 16 maart 2010 t/m 30 april 2010 Bestede uren in verslagperiode : opgave volgt later Bestede uren totaal : opgave volgt later 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klimco Steigers B.V. is bij akte van 28 februari 2003 opgericht. Het geplaatste kapitaal bedroeg bij oprichting ,- bestaande uit 36 aandelen met een nominale waarde van 500,-. De aandelen worden thans gehouden door Roxa Holding B.V. (50%) en Enomis B.V. (50%). Bestuurder van Klimco Steigers B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roxa Holding B.V. welke door haar directeur/ enig aandeelhouder wordt vertegenwoordigd, de heer W.A.B. Meiborg.

2 Organogram W.A.B. Meiborg S.M.M. Geerts 100% 100% Roxa Holding B.V. Enomis B.V. 100% 50% 50% Skybox B.V. Klimco Steigers B.V. 1.2 Winst en verlies In 2009 is een verlies geleden van ca , Balanstotaal per 31 december 2008 ca ,-; eigen vermogen ca 8.612,- negatief. De exacte cijfers over 2008 en 2009 zijn nog niet bekend Lopende procedures Er zijn door de curator geen lopende procedures aangetroffen Verzekeringen De gefailleerde vennootschap heeft een zogenaamde pakketpolis afgesloten welke in verband met faillissement is/ wordt beëindigd. 1.6 Huur De gefailleerde vennootschap huurde een deel van de bedrijfsruimte aan de Voltastraat 55b te Hoogeveen onder van de daar tevens kantoorhoudende zustervennootschap Skybox B.V. voor een bedrag ad 585,- per maand. De huurpenningen zijn sinds januari 2009 niet meer voldaan in verband waarmee de huurovereenkomst begin 2010 met wederzijds goedvinden is beëindigd.

3 1.7 Oorzaak faillissement Als gevolg van het vertrek van een mededirecteur/aandeelhouder medio 2007, die zich bij gefailleerde met name met de acquisitie bezig hield en die begin 2008 een gelijksoortig concurrerend bedrijf is begonnen, zulks in combinatie met de gevolgen van de (financiële) crisis in de bouwsector is de omzet bij gefailleerde in enkele jaren terug gelopen van ca ,- naar minder dan ,- in 2009 waardoor de destijds aangegane financiële verplichtingen (o.a. wegens aanschaf van het benodigde steigermateriaal) niet meer (volledig) konden worden nagekomen. Gegeven de ontstane liquiditeitskrapte en het ontbreken van additionele financiering, de onzekere vooruitzichten in de branche alsmede het in vuistpand nemen van een deel van het steigermateriaal is op 2 maart 2010 door de aandeelhouders tot eigen faillissementsaangifte besloten. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomst op 17 maart 2010 opgezegd. De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht en de arbeidsovereenkomst na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. In verband met deze opzegging zijn er tevens schriftelijke en mondelinge contacten onderhouden met het UWV en met de werknemer. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

4 De curator heeft onderzoek verricht naar mogelijk op naam van de gefailleerde vennootschap geregistreerde onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De curator heeft de navolgende bedrijfsmiddelen aangetroffen: - een Volkswagen Caddy, kenteken 50-VR-HF - een partij steigerplanken van ca 1600 stuks - enige kantoorinventaris - een partij metalen steigermateriaal (Layher) Voorts heeft de curator geconstateerd dat een grote hoeveelheid steigermateriaal als voorkomende op de balans van de gefailleerde vennootschap kort voor het faillissement door een pretense pandhouder, Werq Personeelsdiensten B.V., onder zich is genomen. De curator stelt pogingen in het werk tot afgifte aan de boedel van deze bedrijfsmiddelen (zie verder sub 3.7 en 7.6). 3.6 Verkoopopbrengst De Volkswagen Caddy en de kantoorinventaris zijn met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan de zustermaatschappij Skybox B.V. voor een bedrag ad respectievelijk 595,- en 361,76 inclusief BTW. De partij steigerplanken is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een handelsonderneming voor een bedrag ad ,80 inclusief BTW. De door de pretense pandhouder ingenomen partij steigermateriaal vertegenwoordigt een nieuwwaarde van ,18. Het is thans nog niet bekend of die partij weer aan de boedel zal worden afgegeven zo ja tegen welk bedrag de partij kan worden verkocht. De wel aangetroffen partij (metalen) steigermateriaal is door de leverancier op grond van het gemaakte eigendomsvoorbehoud ingenomen (zie sub 5.6). 3.7 Boedelbijdrage Volgens het verzoekschrift eigen aangifte faillietverklaring zijn de debiteuren alsmede een bepaald deel van het steigermateriaal verpand aan Werq Personeelsdiensten B.V. te Hoogeveen. Door de curator is vooralsnog geconcludeerd dat de verpanding onverplicht is verricht en dat duidelijk was dat benadeling van schuldeisers daarvan het gevolg zou zijn zodat de verpanding niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen in verband waarmee deze door de curator is vernietigd op grond van de faillissementspauliana. De curator heeft de kort voor het faillissement door de pandhouder in vuistpand genomen zaken bij deze opgeëist aan welke sommatie nog geen gehoor is gegeven. Ten aanzien van de debiteuren is door Werq nog geen beroep gedaan op het vermeende pandrecht. Een boedelbijdrage is mitsdien vooralsnog niet aan de orde. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus

5 Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met verkoop verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er zijn geen voorraden en/of onderhanden werken aangetroffen Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. Andere activa 3.12 Beschrijving Er zijn door de curator vooralsnog geen overige activa aangetroffen Verkoopopbrengst Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Er is een debiteurenportefeuille aangetroffen met een nominale waarde ad ca ,- welke gelet op de ouderdom en status der debiteuren voor een groot deel als oninbaar kan worden gekwalificeerd. 4.2 Opbrengst Omtrent de opbrengst zijn in verband met het sub 3.7 genoemde nog geen uitspraken te doen terwijl ook nog niet exact bekend is welk deel als oninbaar moet worden beschouwd. 4.3 Boedelbijdrage Zie sub 3.7. Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 5. Bank/Zekerheden

6 5.1 Vordering van bank(en) Door de gefailleerde vennootschap werd bij zowel de ING Bank als de Rabobank Hoogeveen een bankrekening aangehouden welke geen noemenswaardige debetstand vertoonden. 5.2 Leasecontracten Er zijn door de curator een tweetal operational leaseovereenkomsten met betrekking tot een koffiemachine en een bedrijfswagen aangetroffen welke zaken in overleg met de leasemaatschappijen door laatstgenoemden zijn ingenomen. 5.3 Beschrijving zekerheden Er zijn aan de banken geen zekerheden verstrekt. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft van Layher B.V., een leverancier van steigermateriaal, bericht ontvangen inzake een door deze leverancier als (huur)verkoper gemaakt eigendomsvoorbehoud op een aanzienlijk deel van het steigermateriaal van de gefailleerde vennootschap. De aanspraken van Layher zijn gecontroleerd en juist bevonden en het betreffende steigermateriaal is vervolgens door de leverancier ingenomen. 5.7 Reclamerechten De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op reclamerechten. 5.8 Retentierechten De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op retentierechten. Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met teruggave van de zaken gepaard gaande werkzaamheden plaatsgevonden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Het bedrijf was feitelijk reeds voor het faillissement gestaakt en voortzetting was alleen al daarom niet mogelijk. 6.2 Financiële verslaglegging

7 Doorstart 6.3 Beschrijving Zie sub Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Er is door de curator een op zich ordentelijke boekhouding aangetroffen. In hoeverre de administratie daadwerkelijk een getrouw beeld van de financiële situatie van de gefailleerde vennootschap geeft is nog punt van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over de jaren 2003 t/m 2007 zijn tijdig gedeponeerd. Over jaar 2008 is een voorlopige jaarrekening op 1 februari 2010 gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Aan de stortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er zijn de curator vooralsnog geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Er is een aanwijzing voor paulianeus handelen aangetroffen als aangegeven sub 3.7. In juli 2009 is een groot deel van het steigermateriaal en de gehele debiteurenportefeuille van de gefailleerde vennootschap aan Werq Personeelsdiensten B.V. verpand wegens een op dat moment reeds uitstaande vordering van laatstgenoemde ad ca ,- uit hoofde van ter beschikking gesteld personeel. Tot het verstrekken van een dergelijke zekerheid bestond echter geen enkele rechtsplicht waarmee de rechtshandeling als onverplicht kan worden aangemerkt terwijl benadeling van crediteuren evident is nu met de verpanding het voor verhaal vatbare vermogen van de gefailleerde vennootschap aanzienlijk is geslonken en wetenschap van benadeling naar de mening van de curator een gegeven is. De verpanding is

8 door de curator vernietigd en de zaken zijn bij Werq opgeëist, aan welke sommatie vooralsnog geen gehoor is gegeven. De kwestie zal zo nodig in rechte- door de curator worden vervolgd. In een volgend verslag zal hierop worden teruggekomen. Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is mondeling en schriftelijk contact met diverse betrokkenen onderhouden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit de faillissementskosten. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad ,- (bijlage 1). 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft nog geen (preferente) vordering ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Er hebben zich nog geen (andere) preferente crediteuren gemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot dusverre hebben 8 crediteuren een vordering ingediend tot een totaalbedrag ad ,91 (bijlage 2). 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Zie Verwachte wijze van afwikkeling Gelet op het (mogelijk) te realiseren vrij boedelactief en de omvang van de (preferente) schuldenlast zal het faillissement te zijner tijd waarschijnlijk worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf. 9. Procedures De curator is niet betrokken bij procedures namens of tegen de boedel. 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure

9 9.3 Stand procedure Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Er is thans nog geen uitspraak te doen omtrent de termijn van afwikkeling van het faillissement Plan van aanpak De curator heeft diverse dossiers aangelegd en zal daarin nadere werkzaamheden verrichten waaronder het inventariseren van de schuldvorderingen, het doornemen van de (debiteuren)administratie, het afwikkelen van de verkoop der activa, het uitvoeren van de daarmee samenhangende administratieve exercities alsmede het voltooien van het nader onderzoek als bedoeld in sub 3.7, 7.5 en sub Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt medio juli ingediend. Assen, 4 mei 2010 J.S. van Burg - curator -

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is.

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie