Gebruiks- en montagehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiks- en montagehandleiding"

Transcriptie

1 Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat. M.-Nr

2 Inhoud Een bijdrage aan de bescherming van het milieu....5 Algemeen...6 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....8 Principe Het principe van de bediening...13 Bedieningstoetsen...13 Display...13 Eerste ingebruikneming Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen...14 Waterreservoir en voorraadhouder vullen...15 Waterreservoir vullen...15 Voorraadhouder vullen...16 Koffiecapsules in de voorraadhouder vervangen...16 Dranken bereiden Apparaat inschakelen...17 Voor de eerste bereiding...17 Leidingen met water vullen Espresso en koffie bereiden...17 Dubbele bereiding...18 Bereiding onderbreken Hete melk, melkschuim en cappuccino bereiden Melkschuim in het kopje bereiden...19 Cappuccino bereiden Melkschuim in de cappuccinatore bereiden...20 Hete melk bereiden...21 Na een bereiding met melk / grove of voorlopige reiniging...21 Dranken uit het eigen gebruikersprofiel...22 Na de bereiding....22

3 Inhoud Apparaat individueel instellen...23 Menu "Instellingen" Taal kiezen Dagtijd instellen...25 Timer instellen...26 Stoomsysteem instellen...28 Verlichting: lichtsterkte instellen Verlichting: uitschakeltijd instellen Info (weergave aantal bereidingen/bereidingen tot ontkalken) Veiligheid (vergrendeling instellen) Vergrendeling in- of uitschakelen Vergrendeling tijdelijk deactiveren...30 Het instellen van de waterhardheid...30 Display instellen Volume (toetssignaal, geluidssignalen) instellen Fabrieksinstellingen herstellen...33 Koffiesoorten toewijzen en opslaan Koffiesoorten toewijzen ("Koffietoewijzing") Aanduidingen voor de kamers in het display...35 Toewijzing uitvoeren...35 Soort kiezen...36 Soort invoeren Soort wijzigen...37 Soort wissen...37 Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen...38 Hoeveelheid programmeren met de OK-toets...38 Hoeveelheden programmeren via "Instellingen" Hoeveelheden programmeren voor verschillende gebruikersprofielen...39 Gebruikersprofielen aanleggen...40 Gebruikersprofiel kiezen...40 Gebruikersprofiel samenstellen...40 Gebruikersprofiel wijzigen...41 Gebruikersprofiel wissen...41 Terugschakelen...42

4 Inhoud Reiniging en onderhoud...43 Overzicht...43 Systeem spoelen...44 Waterreservoir...45 Afvalbakje...45 Opvangschaal...46 Kunststof opvangplaat en metalen opvangrooster...47 Voorraadhouder en slede...47 Afdekking schenktuitje Binnenkant en deur...48 Perforator...49 Stoomventiel...49 Cappuccinatore (melkopschuimer) Front Vervanging capsulehouder...52 Het ontkalken van het apparaat...54 Tussendoor ontkalken...56 Nuttige tips...57 Service en garantie...66 Elektrische aansluiting...67 Inbouwinstructies...68 Inbouw- en combinatiemogelijkheden Inbouwen...69

5 Een bijdrage aan de bescherming van het milieu Het verpakkingsmateriaal De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling. Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven. Het afdanken van het apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen. 5

6 Algemeen Buitenkant a "Aan/Uit"-toets, om het apparaat in- of uit te schakelen b Display c Linker pijltoets, om uit verschillende programmapunten te kiezen d OK-toets, om een gekozen programmapunt te bevestigen en een instelling op te slaan e Rechter pijltoets, om uit verschillende programmapunten te kiezen f Keuzetoets koffie / espresso g Deurgreep h Kunststof opvangplaat i Metalen opvangrooster j Schenktuitje k Uitsparing voor de cappuccinatore (melkopschuimer) l Schuifknop (ventiel voor stoom en heet water) 6

7 Algemeen Binnenkant m Hoofdschakelaar n Perforator (wordt bij het ontkalken vervangen door de ontkalkingstrechter) o Filtersysteem p Voorraadhouder q Slede r Waterreservoir s Opvangschaal met rooster t Afvalbakje 7

8 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar! Verantwoord gebruik ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar). De koffieautomaat mag niet buiten worden gebruikt. De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffieautomaat espresso, cappuccino en koffie bereiden. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven. ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! Houd toezicht op kinderen om veilig te stellen dat zij niet met het apparaat spelen. Kinderen Pas op! U kunt zich aan het schenktuitje en de cappuccinatore branden! Houdt u er rekening mee dat de huid van kinderen extra gevoelig is voor hoge temperaturen! ~ Plaats het apparaat dan ook buiten het bereik van kinderen. ~ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. ~ Laat kinderen niet met het apparaat spelen. ~ Kinderen mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening. Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn. 8

9 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Technische veiligheid ~ Controleer het apparaat voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik. Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. ~ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok). veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan. ~ Gebruik automaten die achter een meubeldeur zijn ingebouwd alleen als de meubeldeur geopend is. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt. ~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden ingebouwd. ~ Installatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie-/onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen onvoorziene risico s voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. ~ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie. ~ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen. ~ Gebruik het apparaat alleen, wanneer het is ingebouwd, zodat onder spanning staande delen niet kunnen worden aangeraakt. Maak de contactdoos spanningsvrij bij het in- of uitbouwen dan wel bij reparaties. ~ Het apparaat mag niet met een verlengsnoer of stekkerdoos op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Met verlengsnoeren en stekkerdozen kan een 9

10 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op het apparaat als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld. als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid. als de stekker uit de contactdoos is getrokken. Trek aan de stekker om het apparaat van de netspanning los te koppelen, niet aan het snoer! ~ Maak de ommanteling van het apparaat nooit open. Als onder spanning staande delen worden aangeraakt en/of als er iets aan de elektrische of mechanische opbouw van het apparaat wordt veranderd, kan de gebruiker gevaar lopen (bijvoorbeeld een elektrische schok). Bovendien is het mogelijk dat het apparaat dan niet meer goed functioneert. ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het apparaat een dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de Miele-serviesverwarmer). Veilig gebruik Pas op! De uitstromende vloeistoffen zijn zeer heet! U kunt zich eraan branden! Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten in de verlichting. ~ Grijp nooit in het filtersysteem als het apparaat niet spanningsvrij is gemaakt. U kunt anders letsel oplopen. ~ Voordat u de eerste keer een drank bereidt, dient u de toevoerleidingen door te spoelen en de koffieautomaat en de cappuccinatore (melkopschuimer) grondig te reinigen. ~ Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan! ~ Gebruik nooit mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. ~ Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken. ~ Vul de voorraadhouder uitsluitend met Nespresso-koffiecapsules. Het apparaat raakt anders beschadigd. ~ De capsules mogen niet beschadigd, gescheurd of ingedeukt zijn! De capsules kunnen anders vast komen te zitten en het apparaat beschadigen! 10

11 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Gebruik nooit melk met toevoegingen. Deze meestal suikerhoudende toevoegingen kunnen de melkleidingen verstoppen. De koffieautomaat en de cappuccinatore kunnen hierdoor beschadigd raken! ~ Houd nooit een kopje met een brandend mengsel van alcohol en koffie onder het schenktuitje. De kunststof onderdelen van de automaat zouden vlam kunnen vatten en smelten! ~ Het hete water en de stoom kunnen brandwonden veroorzaken. Wees daarom altijd voorzichtig, wanneer u deze functies gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen. ~ Schakel de koffieautomaat altijd eerst met de hoofdschakelaar uit voordat u de binnenkant reinigt. U kunt zich anders verwonden! ~ Reinig niet de ruimte waarin zich de perforator bevindt. U kunt zich anders verwonden! ~ Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en kortsluiting veroorzaken. ~ Reinig het apparaat dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Behalve de perforator en de kunststof opvangplaat kunt u alle onderdelen in de afwasautomaat reinigen. ~ Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet. U kunt zich anders branden! ~ Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. Gebruik hiervoor het bijgevoegde ontkalkingsmiddel. In regio s met een zeer hoge waterhardheid moet het apparaat vaker worden ontkalkt. Als het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. ~ Gebruik uitsluitend de door Miele ontwikkelde ontkalkingstabletten en houdt u zich aan de mengverhouding die voor het ontkalkingsmiddel geldt. Het apparaat kan anders beschadigd raken. ~ Afhankelijk van het vetgehalte van de gebruikte koffiesoort zal de perforator meer of minder verontreinigd raken. Reinig de perforator daarom elke 1 tot 2 maanden met een reinigingstablet. ~ Oefen geen kracht uit op de geopende deur om schade aan het apparaat te voorkomen. ~ Het apparaat is geschikt voor een omgevingstemperatuur van +15 C tot +60 C. Gebruik het apparaat niet bij temperaturen die buiten dit bereik liggen! Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is. 11

12 Principe In de voorraadhouder passen in totaal 20 koffiecapsules. Deze 20 capsules worden over 5 kamers verdeeld. In de voorraadhouder kunnen zo 5 verschillende koffiesoorten worden gevuld. De verschillende soorten kunt u programmeren, zodat u de gewenste soort in het display kunt kiezen! Als het apparaat door verschillende personen wordt gebruikt die allen een eigen smaak en eigen voorkeuren hebben, kunt u ook individuele instellingen programmeren (maximaal negen personen). De gebruikte capsules vallen automatisch in een afvalbakje. U hoeft dus niet elke capsule afzonderlijk te verwijderen. De inhoud van de kopjes kan worden ingesteld. Het apparaat zet dan precies de benodigde hoeveelheid. Mocht een kopje eens te klein zijn voor de geprogrammeerde hoeveelheid, dan kunt u de bereiding op elk moment onderbreken door de OK-toets aan te tippen. Wilt u twee kopjes koffie of espresso zetten, druk dan twee keer kort achter elkaar op de OK-toets. Het apparaat vult dan de kopjes met tussendoor een pauze van enkele seconden. U kunt het apparaat vergrendelen zodat kinderen het niet in gebruik kunnen nemen. Met de eenvoudig te bedienen programmeerfunctie kunt u in het display een andere taal kiezen, de waterhardheid instellen en tal van andere zaken programmeren. Om de espresso-smaak volledig tot zijn recht te laten komen en lang vast te houden, spoelt het apparaat eerst de toevoerleidingen door als het apparaat nog koud is. Met deze functie worden na gebruik ook de toevoerleidingen en het schenktuitje van koffieresten gereinigd. Het apparaat is altijd klaar voor gebruik. Om stroom te besparen, wordt na een bepaalde (instelbare) tijd de energiebesparende functie geactiveerd. Als u wilt dat het apparaat automatisch op een bepaalde tijd aan- of uitgaat, kunt u deze tijden instellen. 12

13 Het principe van de bediening Voordat u de automaat gaat bedienen, raden wij u aan om u er eerst vertrouwd mee te maken. Alleen dan kunt u het apparaat op uw manier gebruiken en de mogelijkheden ervan optimaal benutten. Bedieningstoetsen U hoeft de sensortoetsen van de koffieautomaat alleen maar licht aan te tippen om het apparaat te bedienen. Het apparaat heeft vijf sensortoetsen: s Aan/Uit-toets: toets om het apparaat in- of uit te schakelen. < > Linker / rechter pijltoets: toetsen om uit verschillende programmapunten te kiezen. OK Toets om een gekozen programmapunt te bevestigen en instellingen op te slaan. Keuzetoets voor koffie / espresso. Display COSI o Espresso K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C Het hoofdmenu op het display toont de volgende symbolen: K L o n Maximaal 5 verschillende koffiesoorten. Stoom. Heet water. De individuele instellingen van maximaal 9 gebruikers (gebruikersprofielen). G Onderhoudsprogramma voor het spoelen. k Onderhoudsprogramma voor het ontkalken. C Instellingen: hiermee kunt u het apparaat individueel instellen. ^ Met de pijltoetsen kiest u een programmapunt op het display. Als het betreffende programmapunt gemarkeerd is, tipt u ter bevestiging de OK-toets aan. Eerste ingebruikneming Het apparaat moet voor de eerste ingebruikneming correct zijn geplaatst en aangesloten (zie "Elektrische aansluiting" en "Inbouwinstructies"). Daarna moet het worden gereinigd (zie "Reiniging en onderhoud"). Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies van het front van het apparaat. Apparaat inschakelen ^ Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-toets s. Als u het apparaat de eerste keren met de hoofdschakelaar inschakelt, verschijnt in het display korte tijd een welkomstscherm. Daarna verschijnen er andere meldingen dan later bij het normale inschakelen. Het welkomstscherm verschijnt zo lang na het inschakelen totdat u 5 koffie heeft bereid. Míele Willkommen 13

14 Het principe van de bediening Alleen bij de allereerste ingebruikneming wordt u na het welkomstscherm verzocht een taal te kiezen. ^ Druk op de rechter of linker pijltoets totdat de gewenste taal in het display verschijnt. ^ Druk op de OK-toets. De gekozen taal is nu ingesteld. Daarna wordt u verzocht het tijdformaat in te stellen. ^ Druk op een van de beide pijltoetsen totdat in het display het gewenste tijdformaat (12-uurs- of 24-uursweergave) oplicht. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Voer de dagtijd in. Stel eerst met de pijltoetsen de uren in. Bevestig met de OK-toets. Stel vervolgens op dezelfde manier de minuten in. ^ Geef daarna aan wanneer de dagtijd moet worden weergegeven en tip de OK-toets aan: "Aan" betekent dat de tijd ook te zien is als het apparaat uit is. "60 seconden aan" betekent dat de tijd nog 60 seconden te zien is nadat u het apparaat uitschakelt. "Geen weergave" betekent dat het display meteen donker wordt als u het apparaat uitschakelt. Als alles correct is ingevoerd, verschijnt in het display de melding: Ingebruikneming succesvol afgesloten. ^ Bevestig deze melding met de OK-toets. Ga verder te werk zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, om de automaat individueel in te stellen én om het apparaat goed te leren kennen. Neem daarvoor voldoende tijd, want u zult veel meer van het apparaat genieten als u het goed beheerst. Apparaat uitschakelen ^ Druk op de Aan/Uit-toets s om het apparaat uit te schakelen. Als u al koffie heeft bereid, wordt het apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld! 14

15 Waterreservoir en voorraadhouder vullen Reinig het apparaat grondig voordat u het waterreservoir en de voorraadhouder vult (zie "Reiniging en onderhoud"). Stel beslist de waterhardheid op het apparaat in (zie "Apparaat individueel instellen" - "Het instellen van de waterhardheid"). Waterreservoir vullen Voor een goede espresso is niet alleen de espresso-soort, maar ook een goede waterkwaliteit van groot belang. Ververs daarom dagelijks het water in het reservoir. Heet water en andere vloeistoffen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken. Vul daarom dagelijks alleen koud, schoon drinkwater in het reservoir. Gebruik nooit mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. ^ Til het waterreservoir iets omhoog a en trek het dan uit het apparaat b. ^ Vul koud, schoon drinkwater in het reservoir, tot aan de markering "Max.". Een ventiel in het reservoir zorgt ervoor dat het water er niet uitstroomt. ^ Schuif het reservoir helemaal naar achteren in het apparaat. ^ Open de deur. 15

16 Waterreservoir en voorraadhouder vullen Voorraadhouder vullen Plaats uitsluitend Nespresso-koffiecapsules in de voorraadhouder. De capsules mogen niet beschadigd, gescheurd of ingedeukt zijn. De rand mag niet omgebogen zijn. De capsules kunnen anders vast komen te zitten in het apparaat! In totaal heeft de voorraadhouder vijf kamers voor telkens vier capsules. Om er zeker van te zijn dat u de juiste koffie maakt, is het belangrijk de kamers toe te wijzen (zie "Koffiesoorten toewijzen en opslaan"). Natuurlijk kunt u ook alle kamers met dezelfde koffiesoort vullen. Af fabriek zijn al aan enkele kamers koffiesoorten toegewezen. Vul de kamers met de betreffende koffiecapsules of voer andere koffiesoorten in (zie "Koffiesoorten toewijzen en opslaan"), zodat u altijd de gewenste koffiesoort krijgt. ^ Trek de slede a tot de aanslag naar buiten. ^ Doe de capsules op de juiste manier (de zilverkleurige kant naar beneden) in de kamers c van de voorraadhouder b. U kunt de voorraadhouder voor het vullen ook eerst naar boven toe uit de slede halen. De capsules in de voorraadhouder moeten losjes in de houder zitten, zodat ze niet vastgeklemd raken. ^ Als u de voorraadhouder heeft verwijderd, plaats deze dan weer terug op de slede. U hoeft daarbij niet rekening te houden met een bepaalde positie. De voorraadhouder wordt automatisch goed geplaatst. ^ Schuif de slede helemaal in het apparaat. ^ Sluit de deur van het apparaat. Het apparaat positioneert nu de voorraadhouder. U hoort daarbij enkele geluiden. Koffiecapsules in de voorraadhouder vervangen Als u koffiecapsules door andere wilt vervangen, gaat u als volgt te werk: ^ Trek de slede eruit. ^ Haal de voorraadhouder er naar boven toe af. ^ Schuif de ring naar boven die zich aan de onderkant van de voorraadhouder bevindt en verwijder de koffiecapsules. 16

17 Dranken bereiden Het is belangrijk dat de toevoerleidingen dagelijks worden doorgespoeld, voordat u uw eerste kopje koffie zet. Als het apparaat nog koud is, wordt het spoelproces automatisch uitgevoerd. Na het opwarmen stroomt heet water uit het schenktuitje in de opvangschaal. Apparaat inschakelen ^ Tip de Aan/Uit-toets s aan. Daarna verschijnt de melding: Opwarmfase Na het opwarmen verschijnt de melding: Apparaat spoelt Uit het schenktuitje stroomt water. De geluiden die u hoort, worden veroorzaakt door de voorraadhouder. Deze wordt in de juiste stand gezet. Daarna verschijnt het hoofdmenu in het display: COSI o Espresso K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C Voor de eerste bereiding Leidingen met water vullen Het apparaat is in de fabriek geheel leeggepompt. Voordat u voor het eerst koffie of heet water bereidt, moet u dan ook eerst de leidingen met water vullen. Heet water K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Kies met een pijltoets het programmapunt "Heet water". ^ Tip de OK-toets aan. ^ Laat wat heet water in een kopje lopen. ^ Tip opnieuw de OK-toets aan om de watertoevoer te onderbreken. De leidingen zijn nu met water gevuld en het apparaat is klaar voor gebruik. Espresso en koffie bereiden ^ Zet een kopje onder het schenktuitje. COSI o Espresso K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Kies met een pijltoets de gewenste koffiesoort. ^ Kies met de keuzetoets een espresso of een kopje koffie. Rechts in de bovenste displayregel verschijnt de door u gekozen drank. 17

18 Dranken bereiden ^ Tip één keer de OK-toets aan. Uit het schenktuitje loopt de gekozen drank. U kunt zelf bepalen hoeveel espresso en koffie moet worden gemaakt (zie "Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen"). Dubbele bereiding Als u een dubbele hoeveelheid koffie of espresso of twee kopjes wilt bereiden, ^ tip dan een tweede keer de OK-toets aan, zolang in het display "Dubbele bereiding?" staat. Voor een dubbele hoeveelheid (2 kopjes) wordt de drank altijd in twee stappen bereid! Bereiding onderbreken ^ Tip de OK-toets aan als in het display "Stop" verschijnt. De bereiding wordt onmiddellijk onderbroken. Hete melk, melkschuim en cappuccino bereiden Bij dit apparaat hoort een cappuccinatore (melkopschuimer), waarmee u heel eenvoudig hete melk, melkschuim of een echte cappuccino maakt. Reinig de cappuccinatore voor de eerste bereiding grondig, bij voorkeur in de afwasautomaat (zie "Reiniging en onderhoud"). De cappuccinatore heeft boven de greep een ventiel a en aan de zijkant een schuimpijpje b. Het ventiel heeft twee instelmogelijkheden: Als u het ventiel tot de aanslag naar links draait, verhit u de melk. Als u het ventiel tot de aanslag naar rechts draait, schuimt u de melk op. 18

19 Dranken bereiden Zet het ventiel niet op een stand tussen deze beide instellingen in. De melk gaat anders erg spatten! U kunt de melk meteen in een kopje laten stromen of het schuim of de hete melk in het kannetje bereiden. Hiervoor moet u het schuimpijpje naar binnen duwen of uittrekken. Schuimpijpje ingeschoven: melkbereiding in een kopje Schuimpijpje uitgeschoven: melkbereiding in de cappuccinatore Als u de melk in het kannetje verhit, wordt de melk extra heet! Het beste schuim maakt u met koude melk. Gebruik nooit melk met toevoegingen. Deze meestal suikerhoudende toevoegingen kunnen de melkleidingen verstoppen. De koffieautomaat en de cappuccinatore kunnen hierdoor beschadigd raken! De stoomtoevoer is aan een bepaalde tijd gebonden. Mocht u nog niet voldoende melkschuim hebben en komt er geen stoom meer uit het ventiel, duw de schuifknop op het apparaat dan weer omhoog. Duw de knop vervolgens opnieuw omlaag en verbind het ventiel met de cappuccinatore. Melkschuim in het kopje bereiden ^ Druk het schuimpijpje tot de aanslag in het deksel. ^ Draai het ventiel helemaal naar rechts. ^ Vul de cappuccinatore a maximaal tot de bovenste markering met koude melk en plaats het deksel. ^ Zet de cappucinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het opvangrooster. Zet het cappuccinokopje onder het schenktuitje b. ^ Duw de schuifknop langzaam omlaag en "verbind" zo het ventiel met de cappuccinatore. 19

20 Dranken bereiden De schuifknop moet in de onderste stand vastklikken. Alleen dan is het ventiel werkelijk met de cappuccinatore verbonden. ^ Duw de schuifknop weer omhoog, als er genoeg schuim in het kopje zit. Cappuccino bereiden ^ Bereid het schuim in het kopje, zoals in het voorgaande is beschreven. ^ Kies met de keuzetoets een espresso. ^ Tip één keer de OK-toets aan. Uit het schenktuitje stroomt de espresso en daarmee is uw cappuccino klaar! U kunt het schuim en de espresso ook tegelijk bereiden. Bij gelijktijdige bereiding zal de cappuccino echter minder aantrekkelijk ogen, omdat er een bruine verkleuring optreedt. Bovendien is het zo moeilijker de juiste mengverhouding tussen de koffie en de melk te bepalen. Gelijktijdige bereiding is alleen mogelijk, als u het stoomsysteem ingeschakeld heeft (zie "Apparaat individueel instellen" - "Stoomsysteem instellen"). Melkschuim in de cappuccinatore bereiden ^ Trek het schuimpijpje tot de aanslag uit het deksel. ^ Draai het ventiel helemaal naar rechts. ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot de onderste markering met koude melk en plaats het deksel. ^ Zet de cappuccinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het opvangrooster. ^ Duw de schuifknop a langzaam omlaag en "verbind" zo het ventiel met de cappuccinatore b. De schuifknop moet in de onderste stand vastklikken. Alleen dan is het ventiel werkelijk met de cappuccinatore verbonden. ^ Duw de schuifknop weer omhoog als de melk voldoende opgeschuimd is. 20

21 Dranken bereiden Hete melk bereiden ^ Draai het ventiel helemaal naar links. ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot de bovenste markering met koude melk en plaats het deksel. ^ Duw het schuimpijpje tot de aanslag naar binnen (hete melk in het kopje) of trek het schuimpijpje uit (hete melk in de cappuccinatore). Zet de cappuccinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het opvangrooster. ^ Duw de schuifknop langzaam omlaag en "verbind" het ventiel voorzichtig met de cappuccinatore. Als u de melk in het kannetje verhit, wordt de melk heter. Na een bereiding met melk / grove of voorlopige reiniging Als u vóór een grondige reiniging de cappuccinatore nog eens wilt gebruiken, bijvoorbeeld omdat er nog melk in het kannetje zit, kunt u het deksel door het apparaat laten doorspoelen. Hierdoor worden de melkresten in de toevoerleidingen van het deksel verwijderd. Het doorspoelen vervangt niet de grondige reiniging in de afwasautomaat! Onderhoud K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Kies met een pijltoets het programmapunt "Onderhoud". ^ Kies "Cappuccinatore spoelen" en druk op de OK-toets. ^ Zet een leeg kopje onder het ingeschoven schuimpijpje. ^ Duw de schuifknop omlaag en verbind het ventiel met de cappuccinatore. Door het deksel stroom nu heet water. Het deksel wordt grof gereinigd. In het display verschijnt: Cappuccinatore wordt doorgespoeld Het apparaat beëindigt het spoelproces automatisch. 21

22 Dranken bereiden Dranken uit het eigen gebruikersprofiel Via de gebruikersprofielen kunt u de dranken aanpassen aan uw individuele wensen of de wensen van de andere gebruikers (zie "Gebruikersprofielen aanleggen"). Als u al een eigen gebruikersprofiel heeft geprogrammeerd, kies dan eerst uw profiel voordat u een drank bereidt. Gebruikersprofiel K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Kies met een pijltoets het programmapunt "Gebruikersprofiel". ^ Tip de OK-toets aan. ^ Selecteer met de pijltoetsen "Kiezen" en druk op de OK-toets. ^ Kies met de pijltoetsen het gewenste gebruikersprofiel en druk op de OK-toets. Dat een gebruikersprofiel is gekozen, ziet u daaraan dat op het display in de bovenste regel achter het symbool voor een gebruiker n een getal verschijnt. Na de bereiding Voordat u het apparaat voor een langere periode uitschakelt, is het aan te raden de toevoerleidingen, het filtersysteem, het schenktuitje en het stoomventiel te reinigen. Als u al koffie heeft bereid, wordt het apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld! Zet hiervoor een geschikte schaal onder het schenktuitje en het stoomventiel. U kunt de leidingen ook handmatig spoelen (zie "Reiniging en onderhoud" - "Systeem spoelen"). De bediening is verder net zo als bij het standaardprofiel. 22

23 Apparaat individueel instellen U kunt het apparaat in enkele eenvoudige stappen zo programmeren dat het optimaal op uw wensen aansluit. Menu "Instellingen" Om bij de verschillende programmapunten te komen, gaat u als volgt te werk: Instellingen F K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Druk op de rechter pijltoets totdat het programmapunt "Instellingen F" verschijnt. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Tip een van de beide pijltoetsen aan totdat het gewenste programmapunt verschijnt en gemarkeerd is. ^ Druk op de OK-toets om het gekozen programmapunt in te stellen. Aan het vinkje achter een instelling kunt u zien wat de actuele instelling is. Overzicht van de mogelijke instellingen Taal F: U kunt uit 25 verschillende talen kiezen. Dagtijd: Weergave (aan, uit), tijdformaat (12-uurs- of 24-uursweergave), instellen. Timer: Instellen, activeren. Onder "Instellen" heeft u de mogelijkheden: Inschakelen om: Het apparaat wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld. Uitschakelen na: Het apparaat wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld. U kunt een waarde instellen tussen 15 minuten en 9 uur. Uitschakelen om: Het apparaat wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld. Koffietoewijzing: Voor de kamers 1-5, waaronder de soort kiezen en invoeren. Als u al een soort heeft ingevoerd, kunt u ook een soort wijzigen en wissen (zie het hoofdstuk "Koffiesoorten toewijzen en opslaan"). Waterhoeveelheid: Instelbaar voor espresso, koffie en heet water (zie "Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen") Stoomsysteem: Aan, uit. Verlichting: Lichtsterkte. Info: Informatie over het aantal bereide dranken en het aantal bereidingen tot het ontkalken. Veiligheid: Vergrendeling (uit, aan). Waterhardheid: Zacht 1, gemiddeld 2, hard 3, zeer hard 4. Display: Contrast, lichtsterkte. Volume: Geluidssignalen, toetssignalen. 23

24 Apparaat individueel instellen Onderhoud: Uitvoeren (zie "Reiniging en onderhoud"). Handelaar: Demo-functie, uit. Fabrieksinstelling: Alle instellingen op de fabrieksinstellingen zetten, alle gebruikersprofielen wissen. Als u "Terug A" kiest, gaat u steeds naar het hoofdmenu. Meer informatie over de afzonderlijke programmapunten vindt u in het volgende gedeelte. Taal kiezen U kunt de taal instellen waarin de meldingen in het display moeten verschijnen. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. In het display is "Taal" al gemarkeerd. ^ Tip de OK-toets aan. ^ Tip een van de beide pijltoetsen aan totdat de gewenste taal gemarkeerd is. ^ Tip de OK-toets aan. De instelling wordt automatisch opgeslagen en het display gaat terug naar het vorige scherm. In het display verschijnen vanaf nu alle teksten in de door u gekozen taal. Als u per ongeluk een verkeerde taal kiest, kunt u het programmapunt "Taal" gemakkelijk terugvinden met behulp van het vlaggetje F. 24

25 Apparaat individueel instellen Dagtijd instellen ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Dagtijd" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. Weergave U kunt de dagtijdweergave in- of uitschakelen. ^ Kies met de pijltoetsen "Weergave". U kunt nu uit drie instellingen kiezen: "Aan" betekent dat de tijd ook te zien is als het apparaat uit is. "60 seconden aan" betekent dat de tijd nog 60 seconden te zien is nadat u het apparaat uitschakelt. "Geen weergave" betekent dat het display meteen donker wordt als u het apparaat uitschakelt. ^ Druk op de OK-toets als het gewenste weergaveformaat gemarkeerd is. Tijdformaat ^ Kies met de pijltoetsen "Tijdformaat". ^ Kies met de rechter pijltoets de 24- of de 12-uursweergave. ^ Druk op de OK-toets als het gewenste tijdformaat gemarkeerd is. Het tijdformaat wordt opgeslagen. Instellen ^ Kies met de pijltoetsen "Instellen". ^ Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets. ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets. De dagtijd wordt opgeslagen. U kunt de dagtijd ook instellen en de weergave wijzigen als het apparaat uit is. Ga als volgt te werk: ^ Druk op de OK-toets, terwijl het apparaat uit is. ^ Kies "Dagtijd" en druk op de OK-toets. U kunt nu "Weergave" of "Instellen" kiezen en de gewenste instelling uitvoeren. ^ Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan. 25

26 Apparaat individueel instellen Timer instellen ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Timer" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met de pijltoets "Instellen" en druk op de OK-toets. U heeft nu drie keuzemogelijkheden: Inschakelen om U kunt aangeven wanneer het apparaat automatisch ingeschakeld moet worden, bijvoorbeeld 's morgens voor het ontbijt. ^ Kies met de pijltoetsen "Inschakelen om" en druk op de OK-toets. ^ Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets. ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets. Het apparaat wordt voortaan dagelijks op de gewenste tijd ingeschakeld als u de timer geactiveerd heeft (zie "Activeren"). Als het apparaat nog koud is, wordt het altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt ingeschakeld! Als de vergrendeling ingeschakeld is, wordt het apparaat niet op de ingestelde tijd ingeschakeld. Als het apparaat 3 keer automatisch ingeschakeld is, zonder dat het is gebruikt (dranken of heet water), wordt het apparaat niet meer automatisch ingeschakeld. De geprogrammeerde tijden blijven wel in het geheugen staan en worden weer geactiveerd, zodra u het apparaat handmatig inschakelt. Met deze functie wordt voorkomen dat het apparaat elke dag wordt ingeschakeld, terwijl u niet aanwezig bent (bijvoorbeeld in de vakantie). Wis de inschakeltijd als u langdurig afwezig zult zijn! Uitschakelen na Om energie te besparen, kunt u het apparaat automatisch laten uitschakelen. U kunt deze functie instellen via het programmapunt "Uitschakelen na". U kunt een waarde instellen tussen 15 minuten en 9 uur. Als het apparaat na een bereiding niet meer wordt gebruikt, wordt het na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. ^ Kies met de pijltoetsen "Uitschakelen na" en druk op de OK-toets. Als in het display bijvoorbeeld 1:00 verschijnt, betekent dit dat het apparaat na 1 uur uitgeschakeld wordt. 26

27 Apparaat individueel instellen ^ Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets. ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets. Het apparaat wordt na de ingestelde tijd uitgeschakeld. Als u al koffie heeft bereid, wordt het apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld! Uitschakelen om Als u het apparaat dagelijks tot een bepaald tijdstip gebruikt, kunt u aangeven hoe laat het apparaat automatisch uitgeschakeld moet worden. ^ Kies met de pijltoetsen "Uitschakelen om" en druk op de OK-toets. ^ Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets. ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets. Het apparaat wordt voortaan dagelijks op de gewenste tijd uitgeschakeld als u de timer geactiveerd heeft (zie "Activeren"). Activeren ^ Kies met de pijltoets "Activeren" en druk op de OK-toets. In het display zijn de programmapunten "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" te zien. ^ Kies met een pijltoets het gewenste programmapunt. Als u op de OK-toets drukt, activeert u het programmapunt (vinkje in het blokje) of u deactiveert het (geen vinkje). ^ Kies met de pijltoets "Overnemen" en druk op de OK-toets. ^ Kies met de pijltoets "Terug" en druk op de OK-toets. Als u al koffie heeft bereid, wordt het apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld! 27

28 Apparaat individueel instellen Stoomsysteem instellen Het apparaat heeft twee verwarmingssystemen. Hierdoor kunt u tegelijk stoom én koffie/espresso bereiden. Als u de stoomfunctie weinig gebruikt, kunt u het stoomsysteem uitschakelen. U bespaart dan energie. Is het stoomsysteem uitgeschakeld, dan kunt u niet meer tegelijk stoom en koffie/espresso bereiden. De handelingen moeten dan na elkaar worden uitgevoerd. Als u de schuifknop bedient terwijl het stoomsysteem uitgeschakeld is, moet het apparaat eerst opwarmen, voordat u stoom kunt afnemen. Zolang het apparaat daarna niet geheel wordt uitgeschakeld, blijft het stoomsysteem actief. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Stoomsysteem" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met een pijltoets "Aan" of "Uit". Bevestig uw keuze met de OK-toets. Verlichting: lichtsterkte instellen U kunt de lichtsterkte van de verlichting instellen: ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Verlichting" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies "Lichtsterkte" en druk op de OK-toets. ^ Stel met een pijltoets de verlichting lichter of donkerder in. Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan. Om de verlichting uit te schakelen, gaat u als volgt te werk: ^ Druk zo lang op de linker pijltoets totdat het kleine witte balkje niet meer te zien is. Verlichting: uitschakeltijd instellen Als het apparaat ingeschakeld is, is de verlichting aan. De verlichting wordt automatisch na 15 minuten uitgeschakeld als u het apparaat niet bedient. U bespaart dan energie. U kunt de verlichting zo instellen dat het apparaat verlicht blijft, ook als het apparaat uit is. Ook dan kunt u de verlichting na een bepaalde tijd laten uitschakelen, als u het apparaat gedurende die tijd niet gebruikt. U kunt een tijd instellen tussen 15 minuten en 6 uur. 28

29 Apparaat individueel instellen ^ Schakel het apparaat uit. ^ Tip de OK-toets aan terwijl het apparaat uitgeschakeld is. ^ Kies "Verlichting" en druk op de OK-toets. ^ Kies "Uitschakelen na" en druk op de OK-toets. ^ Kies met de pijltoetsen de gewenste uitschakeltijd en druk op de OK-toets. ^ Kies "Lichtsterkte" en druk op de OK-toets. ^ Stel met een pijltoets de verlichting lichter of donkerder in. Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan (fabrieksinstelling: uit). ^ Kies twee keer "Terug A" omhet menu te verlaten. Het apparaat zal na de ingestelde tijd de verlichting uitschakelen. Als het apparaat na het uitschakelen niet meer moet worden verlicht (fabrieksinstelling), gaat u als volgt te werk: ^ Druk op de OK-toets, terwijl het apparaat uit is. ^ Kies "Verlichting" en druk op de OK-toets. ^ Kies "Lichtsterkte" en druk op de OK-toets. ^ Druk zo lang op de linker pijltoets totdat het kleine witte balkje niet meer te zien is en druk op de OK-toets. ^ Kies twee keer "Terug A" omhet menu te verlaten. Info (weergave aantal bereidingen/bereidingen tot ontkalken) Via het programmapunt "Info" kunt u laten weergeven hoeveel dranken tot dusver zijn bereid en hoeveel dranken u nog kunt bereiden totdat u het apparaat moet ontkalken. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Info" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met de pijltoetsen "Bereidingen" of "Bereidingen tot ontkalken" en druk op de OK-toets. Als u "Bereidingen" kiest, kunt u onder dat punt "Koffiedranken totaal" of het aantal bereidingen van koffie, espresso, heet water of stoom laten weergeven. ^ Tip de OK-toets aan om naar de vorige displayweergave te gaan. 29

30 Apparaat individueel instellen Veiligheid (vergrendeling instellen) Om te voorkomen dat kinderen het apparaat inschakelen als u er niet bij bent (met alle risico s van dien), dan wel om te voorkomen dat onbevoegden het apparaat gebruiken, kunt u de automaat vergrendelen. Als het apparaat vergrendeld is, functioneert de timerinstelling "Inschakelen om" niet! Vergrendeling in- of uitschakelen ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met de pijltoetsen "Veiligheid" en druk op de OK-toets. ^ Druk op een pijltoets totdat "Vergrendeling" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met de pijltoetsen "Aan" en druk op de OK-toets. Zodra u het apparaat uitschakelt, is het vergrendeld en kan niet meer worden ingeschakeld. In het display verschijnt nu een dicht slot X en een betreffende melding als u een toets aanraakt. Om de vergrendeling uit te zetten, gaat u te werk zoals in het voorgaande is beschreven, maar kies nu "Uit". Vergrendeling tijdelijk deactiveren ^ Druk ca. 3 seconden op de OK-toets. Het apparaat is nu tijdelijk ontgrendeld en u kunt dranken bereiden. Zodra u het apparaat uitschakelt, is het weer vergrendeld! Het instellen van de waterhardheid Om ervoor te zorgen dat het apparaat correct functioneert en de melding "Ontkalken" op het juiste moment in het display verschijnt, moet u het apparaat op de waterhardheid van uw regio instellen. De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Hoe hoger het kalkgehalte, des te harder is het water en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt. Het apparaat meet de waterhoeveelheid die wordt afgenomen (inclusief stoom). Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mag meer of minder water worden afgenomen. Op een bepaald moment wordt het apparaat geblokkeerd en moet het worden ontkalkt. Bij een hoge waterhardheid mag minder water worden afgenomen dan bij een lage waterhardheid. Het waterbedrijf kan u nader informeren over de waterhardheid in uw regio. U kunt echter ook zelf de hardheid meten met behulp van de bijgeleverde teststrip: 30

31 Apparaat individueel instellen ^ Dompel de teststrip ca. 1 seconde in het water en schud daarna het water van de strip. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Het aantal blokjes dat verkleurt, geeft de hardheidsgraad aan. Bij een waterhardheid van meer dan 40 d (Duitse hardheid) moet u het apparaat vaker ontkalken dan aangegeven. Anders verkalkt het apparaat te snel en kan het beschadigd raken! U kunt vier standen instellen: Stand 1 (zacht): Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf) 0-3 d (0-0,6 mmol/l) Waterhoeveelheid: ca. 100 l Stoomhoeveelheid: ca. 120 min. Stand 2 (gemiddeld): Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf) 4-7 d (0,7-1,3 mmol/l) Waterhoeveelheid: ca. 80 l Stoomhoeveelheid: ca. 90 min. Stand 3 (hard): Hardheidsgraad 2 (volgens waterbedrijf) 7-14 d (1,3-2,5 mmol/l) Waterhoeveelheid: ca. 60 l Stoomhoeveelheid: ca. 60 min. Stand 4 (zeer hard): Hardheidsgraad 3-4 (volgens waterbedrijf) d (2,5-3,8 mmol/l) of meer Waterhoeveelheid: ca. 40 l Stoomhoeveelheid: ca. 30 min. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op een pijltoets totdat "Waterhardheid" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met een pijltoets de waterhardheid. Bevestig uw keuze met de OK-toets. De gekozen waterhardheid wordt opgeslagen. 31

32 Apparaat individueel instellen Display instellen U kunt zowel het contrast als de lichtsterkte van het display wijzigen. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Display" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met een pijltoets "Contrast" of "Lichtsterkte". Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op een pijltoets om het contrast te verlagen of te verhogen dan wel om het display lichter of donkerder te maken. ^ Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan. Volume (toetssignaal, geluidssignalen) instellen U kunt het apparaat zo instellen dat u bij het aanraken van de toetsen een akoestisch signaal hoort. Ook het volume van de signalen kunt u instellen. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Volume" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met een pijltoets "Geluidssignalen" of "Toetssignaal". Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op een pijltoets om het volume lager of hoger te zetten. Als u met de linker pijltoets zo ver naar links gaat dat het kleine witte balkje niet meer te zien is, zet u het geluid helemaal uit. ^ Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan. 32

33 Apparaat individueel instellen Fabrieksinstellingen herstellen Via het programmapunt "Fabrieksinstelling" kunt u diverse instellingen weer op de instellingen bij aflevering zetten. U kunt aangeven of u alle instellingen weer op de fabrieksinstellingen wilt zetten (timer, stoomsysteem, verlichting, vergrendeling, waterhardheid, display, de laatst gekozen koffiesoort en alle instellingen van het standaardprofiel) of datudegebruikersprofielen wilt wissen. ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op een pijltoets totdat "Fabrieksinstelling" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. U heeft nu verschillende reset-mogelijkheden: Alle instellingen Via "Alle instellingen" wordt de situatie hersteld zoals deze bij aflevering was. ^ Kies onder "Alle instellingen" het punt "Resetten" en druk op de OK-toets. Alle instellingen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet. Schakel het apparaat uit als u per ongeluk "Resetten" kiest. De reset wordt dan niet uitgevoerd. Instellingen bij aflevering (de fabrieksinstellingen staan tussen haakjes) Stoomsysteem (aan) Dagtijdweergave (60 seconden aan), tijdformaat (24 uur), timer inschakelen om (12:00), timer uitschakelen na (1:00), timer uitschakelen om (12:00) ("inschakelen om" en "uitschakelen om" zijn niet geactiveerd) Verlichting: lichtsterkte (gemiddeld) Veiligheid: vergrendeling (uit) Waterhardheid (zeer hard 4) Display: contrast (gemiddeld), lichtsterkte (maximaal) Volume: geluidssignalen en toetssignaal (beide maximaal) Gebruikersprofiel: terugschakelen (na elk inschakelen) Koffietoewijzing: Kamer 1 = Volluto Kamer 2 = Arpeggio Kamer 3 = Cosi Kamer 4 = Roma Kamer 5 = Decaffeinato 33

34 Apparaat individueel instellen Gebruikersprofielen Via "Gebruikersprofielen" worden alle zelf ingevoerde gebruikersprofielen gewist, zodat alleen nog het standaardprofiel overblijft. ^ Kies onder "Gebruikersprofielen" het punt "Resetten" en druk op de OK-toets. De gebruikersprofielen worden gewist. Schakel het apparaat uit als u per ongeluk "Resetten" kiest. De reset wordt dan niet uitgevoerd. 34

35 Koffiesoorten toewijzen en opslaan Er zijn in totaal 16 verschillende koffiesoorten van Nespresso voor deze automaat. Daarnaast worden soms ook speciale soorten aangeboden. De koffiesoorten onderscheiden zich qua zuurgraad/fruitigheid en bitterheid/branding. Een en ander is ook van invloed op de bereidingstijd. Koffiesoorten toewijzen ("Koffietoewijzing") U kunt de koffieautomaat met vijf verschillende koffiesoorten (bijvoorbeeld voor vijf personen met eigen voorkeuren) vullen. Hiervoor zijn vijf kamers beschikbaar. Om er zeker van te zijn dat u altijd de gewenste koffie krijgt, is het belangrijk de kamers aan een koffiesoort toe te wijzen. Maar u kunt natuurlijk ook alle kamers met dezelfde koffiesoort vullen. Aanduidingen voor de kamers in het display Heeft u aan een kamer een koffiesoort toegewezen, dan verschijnt in het hoofdmenu voor het kamernummer een bonensymbool. Als u de betreffende kamer met de pijltoetsen selecteert, verschijnt in de bovenste displayregel de door u aangegeven koffiesoort. Is de kamer leeg, dan verschijnt achter het bonensymbool een waarschuwingsdriehoek. Is aan de kamer geen koffiesoort toegewezen, dan verschijnt achter de boon een vraagteken, ongeacht of de schacht leeg of vol is. Als u deze kamer kiest, verschijnt in de bovenste displayregel "Niet gedefinieerd". Met deze kamer kunt u geen koffie bereiden. Toewijzing uitvoeren Instellingen F K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Druk op een pijltoets totdat "Koffietoewijzing" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets. ^ Kies met de pijltoets bijvoorbeeld "Kamer 1" en druk op de OK-toets. Af fabriek zijn al enkele soorten ingesteld. U heeft nu verschillende mogelijkheden: Soort kiezen - u kunt kiezen uit de koffiesoorten die al in het apparaat staan. Soort invoeren - u kunt een nieuwe koffiesoort invoeren. De volgende programmapunten zijn alleen te zien als u naast de aanwezige koffiesoorten zelf een soort heeft ingevoerd: Soort wijzigen Soort wissen 35

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be M.-Nr.

Nadere informatie

Gebruiks- en montage-aanwijzing

Gebruiks- en montage-aanwijzing Gebruiks- en montage-aanwijzing voor de koel-vriescombinatie KFN 12823 SD-1/-2 KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2 KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1 KFN 12924 SD edt/cs-1 Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L

Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Gebruiksaanwijzing Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees absoluut de gebruiks- en nl-be montageaanwijzing voor u het toestel monteert, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

IMPRESSA X9. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA X9. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA X9 Gebruiksaanwijzing Legenda: GEGEVENS = ter informatie Doorlopende tekst. GRAFISCHE INDICATIE = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA Elektroapparate

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch

Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Het boek voor de IMPRSSA C9 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie