OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 Insolventienummer : C/05/13/230 F Naam schuldena(a)r(en) : Ijpma h.o.d.n. De Koperen Kan Adres : Wilhelminalaan 1 (verblijfadres) Woonplaats : Harderwijk Geboortedatum : 1 september 1959 Datum faillissement : 9 april 2013 Naam curator : mr. S. van der Linden Naam rechter-commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms Saldo einde verslagperiode : 7.974,32 Verslagperiode : 9 april 2013 t/m 6 mei 2013 Bestede uren in verslagperiode : 23 uur en 45 minuten Bestede uren totaal : 23 uur en 45 minuten Aard faillissement ( ) Lopende eenmanszaak / vennootschap (x) Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap ( ) Geen schulden uit bedrijf ( ) Beëindigde schuldsanering ( ) Eerder Insolvent geweest Nadere toelichting oorzaak faillissement: Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. Als belangrijkste oorzaak voor het faillissement is de echtscheiding van de heer Ijpma aan te wijzen. De echtscheiding is uitgesproken bij beschikking van 25 januari De heer Ijpma had geen toegang meer tot de voormalig echtelijke woning gelegen aan Grote Oosterwijck 38 te Harderwijk. Zijn post, waaronder de zakelijke post, werd wel naar dit adres gezonden. De heer Ijpma had evenmin toegang tot zijn administratie. Daarbij heeft de echtscheiding en alle daarmee samenhangende problemen zijn uitwerking gehad op de geestelijke gesteldheid van de heer Ijpma. Hij is opgenomen geweest.

2 Dit heeft de heer Ijpma doen besluiten de werkzaamheden te beëindigen en zijn faillissement aan te vragen. Als bijkomende oorzaak wijst de heer Ijpma aan dat bij overname van de zaak het omzetpotentieel te rooskleurig is geschetst door de voorgaande eigenaar. DEEL II DE ONDERNEMING VAN FAILLIET Naam onderneming : De Koperen Kan Activiteiten onderneming : Cafetariabedrijf Omzetgegevens : Niet bekend. Personeel gemiddeld aantal : 0 1. Inventarisatie 1.1 Winst en verlies Niet bekend. Er zijn geen jaarstukken opgesteld. 1.2 Balanstotaal: Niet bekend. 1.3 Lopende procedures: Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures door of tegen de heer Ijpma. 1.4 Verzekeringen: Voor zover de curator bekend waren alle bedrijfsverzekeringen op datum faillissement reeds beëindigd. 1.5 Huur: De bedrijfsactiviteiten werden uitgeoefend vanuit een huur pand aan de Dorpsstraat 24. Ten tijde van het faillissement was de huurovereenkomst reeds beëindigd. Nadien is met de verhuurder een gebruiksovereenkomst afgesloten om niet. Het huur pand wordt te zijner tijd gesloopt. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: De Koperen Kan heeft geen vaste personeelsleden in dienst gehad. Wel is in de zomer gewerkt met oproepkrachten. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement: Zie Datum ontslagaanzegging: 2

3 Niet van toepassing 2.4 Werkzaamheden: Niet van toepassing 3. Activa onderneming Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: 3.5 Werkzaamheden: Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving: De curator heeft een bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit onder andere vaatwasser, ijsmachine, oven, koelvitrine, snijmachine, vier vriezers, slushmachine, magnetron, koffiemachine, terrasmeubilair, frituur. De bedrijfsinventaris is verpand aan de Rabobank ter zekerheid van een verstrekt krediet van ,62. De Belastingdienst heeft een tweetal vorderingen OB ingediend ten bedrage van ,00. De aangetroffen bedrijfsinventaris betreffen bodemzaken. Om die reden is afgezien van het overeenkomen van een boedelbijdrage met de Rabobank voor verkoop. De Rabobank is akkoord gegaan met onderhandse verkoop door de curator waarbij in gevolge artikel 57 lid 3 Fw. de opbrengst van de bezitloos verpande zaken wordt uitbetaald op de boedelrekening ten behoeve van de Belastingdienst. De bedrijfsinventaris is onderhands verkocht. 3.7 Verkoopopbrengst: 6.581,-- te vermeerderen met 21% btw. 3.8 Boedelbijdrage: 3

4 3.9 Bodemvoorrecht fiscus: De aangetroffen bedrijfsinventaris betrefen bodemzaken. Zie Werkzaamheden: De curator heeft de goederen geïnventariseerd, contact gehad met de Rabobank en de Belastingdienst alsmede met opkopers. De verkoop en levering moet op het moment van opstellen van onderhavig verslag nog verder worden afgewikkeld. Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving: 3.12 Verkoopopbrengst: 3.13 Boedelbijdrage: 3.14 Werkzaamheden: Andere activa 3.15 Beschrijving: 3.16 Verkoopopbrengst: 3.17 Werkzaamheden: 4. Debiteuren onderneming 4.1 Omvang debiteuren: 4.2 Opbrengst: 4

5 4.3 Boedelbijdrage: 4.4 Werkzaamheden: Niet van toepassing 5. Bank / Zekerheden (m.b.t. onderneming) 5.1 Vordering bank(en): Per faillissementsdatum hield de heer Ijpma een bankrekening aan bij de SNS Bank. De bankrekening is gedeblokkeerd zodat de heer Ijpma deze kan gebruiken als basisrekening, onder andere voor het ontvangen van zijn vrij te laten bedrag. Uit hoofde van een verstrek lening en een krediet heeft de Rabobank een vordering op de heer Ijpma van ,62. Daarnaast heeft de Rabobank een vordering op de heer Ijpma, en zijn ex-echtgenote, mevrouw Van Barneveld, uit hoofde van een verstrekte geldlening ten behoeve van de financiering van de gezamenlijke echtelijke woning. Het betreft een spaarhypotheek thans pro resto ,-- en een opgebouwd kapitaal van ,--. Per saldo is de hypothecaire schuld thans ,--. Aan de Rabobank zijn de navolgende zekerheden verstrekt: - een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,78 te vermeerderen met rente en kosten, gevestigd blijkens notariële akte 5 maart 2011 op het registergoed woonhuis, berging, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Grote Oosterwijck 38 te 3841 BT Harderwijk, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie E, nummer 4705, groot 1 are en 45 centiare; - een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,-- te vermeerderen met rente en kosten, gevestigd blijkens notariële akte d.d. 15 juni 2007 op het registergoed woonhuis, berging, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Grote Oosterwijck 38 te 3841 BT Harderwijk, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie E, nummer 4705, groot 1 are en 45 centiare; - verpanding van alle huidige en toekomstige transportmiddelen, alle huidige en toekomstige inventaris en alle huidige en toekomstige voorraden, blijkens onderhandse akte d.d. 11 november 2011 zoals geregistreerd d.d. 11 november Ter zake een schuld van de heer Ijpma aan de heer Plateringen thans groot ,90 is een derde hypotheekrecht verstrekt op voornoemde woonhuis tot meerdere zekerheid voor: I. de terugbetaling van de hoofdsom van ,--; 5

6 II. al hetgeen de schuldenaar na of te enige tijd schuldig is aan de schuldeiser op grond van de in de notariële akte geconstateerde geldlening en (eventueel) nog te verstrekken geldlening(en) tot een bedrag van maximaal ,--; III. de betaling van bedongen rente, boete, kosten en het overigens in verband met vorenstaande verschuldigde begroot op 60% van het onder II genoemde bedrag, zijnde ,--, derhalve in totaal , Leasecontracten: 5.3 Beschrijving zekerheden: Zie Separatistenpositie: Zie 5.1 / Boedelbijdrage(n): De aangetroffen bedrijfsinventaris betrefen bodemzaken. De curator is overgegaan tot onderhandse verkoop en heeft de opbrengst in gevolge artikel 57 lid 3 Fw. onder zich gehouden ten behoeve van de Belastingdienst. Ten aanzien van de voormalig echtelijk woning is de curator met de bank overeengekomen dat de bank de materiele verkoopinspanningen verricht en de curator de formele tegen voldoening van een boedelbijdrage van 1.500, Eigendomsvoorbehoud: 5.7 Retentierechten: 5.8 Werkzaamheden: De curator heeft ter zake contact gehad met de bank, de advocaat van de heer Plateringen alsmede de heer Ijpma. De curator heeft de vorderingen geïnventariseerd. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging: 6

7 6.3 Werkzaamheden: Doorstart 6.4 Beschrijving: 6.5 Verantwoording: 6.6 Opbrengst: 6.7 Boedelbijdrage: 6.8 Werkzaamheden: 7. Rechtmatigheid 7.1 Is de boekhouding aan de curator overhandigd? (x) Ja ( ) Nee 7.2 Zo nee, is aangifte gedaan ex art. 340 Sr? ( ) Ja ( ) Nee (x) 7.3 Paulianeus handelen? ( ) Ja (x) Nee 7.4 Zo ja, toelichting: 8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de verdere afwikkeling van de verkoop van de bedrijfsinventaris alsmede de verkoop van de voormalig echtelijke woning. Voor het overige verwacht de curator geen verdere werkzaamheden in het faillissement te hoeven verrichten. 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN, voorheen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1104 F Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie