Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD"

Transcriptie

1 WHIRLPOOL Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer Revisie nr Revisiedatum: 03/10/2013 VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE SUBSTANTIE/HET PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF /DE ONDERNEMING* 1,1. Identificatie van de substantie Code: TEMIUM KESA cod: [IRD301] [IRD201] [IRD101] [CLD300] [CLD200] [CLD100] Benaming VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER 250 ml/500 ml Chemische naam en synoniemen 1,2. Relevante geïdentificeerde gebruiken van de substantie of het mengsel en gebruik waartegen geadviseerd wordt Gebruik van de substantie/het preparaat: ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer. Registratienummer: N.v.t. als mengsel. 1,3. Informatie over fabrikant van Veiligheidsgegevensblad Bedrijfsnaam Synt Chemical S.r.l. Adres Via Armando Gagliani, 5 Stad en Land Zola Predosa (BO) - ITALIË Telefoon Tel Fax van de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid verantwoordelijke van materiaalgegevensblad Dr. Silvano Invernizzi SDS NL 1,4. Noodtelefoonnummer Bel voor dringende veiligheidsinformatie naar het antigifcentrum van uw land. Raadpleeg de lijst met noodnummers op pagina GEVARENIDENTIFICATIE.* 2,1. Classificatie van het preparaat of mengsel. Het mengsel is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 67/548/EEG en Verordening 1999/45/EG en/ of Verordening 1272/2008 (CLP) (en latere amendementen of revisie). Daarom is voor de producten een veiligheidsinformatieblad vereist conform de richtlijn van verordeningen (EG) 1907/2006 en wijzigingen. Nadere informatie over menselijke gezondheid en/of risico's voor het milieu is gedetailleerd is beschreven in deel 11 en 12 van dit document. Classificatie en symbool: Gevarensymbool: Xi R-zin: 36 Volledige test van R-zin en Gevaar is beschreven in deel 16 van dit document VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 1 van 9

2 2,2. Gegevens op etiket. Het kenmerken van gevaarlijke stoffen in overeenstemming met Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 1999/45/ EG (en latere revisie en amendementen) Symbool: Xi IRRITEREND Gevaar: S-zin: R36 Irriterend voor de ogen. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren S25 Aanraking met de ogen vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 2,3. Andere gevaren. Informatie niet beschikbaar. 3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN.* 3,1. Substanties Niet van toepassing. 3,2. Mengsel. Bevat Identificatie Conc. %. Classificatie volgens 67/548/EEG. Classificatie volgens 1272/2008 (CLP). Citroenzuur CAS-nummer CE INDEX. Registratienr % Xi R36 Oogirrit. 2 H319, T+ = Zeer giftig(t+), T = Giftig (T), Xn = Schadelijk(Xn), C = Corrosief (C), Xi = lrriterend(xi), O = Oxiderend (o), E = Explosief(E), F+ = Uiterst ontvlambaar (F+), F = Licht ontvlambaar (F) Volledige test van R-zin en H-zin is beschreven in deel 16 van dit document COMPONENTEN IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING N.648/2004 EG Bevat citroenzuur 4. EERSTE HULP MAATREGELEN.* Alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Indien bewusteloosheid mogelijk is in de frisse lucht brengen, zuurstof geven of kunstmatige beademing, indien nodig. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor eerste hulpverleners wordt aanbevolen. Organiseer de installatie van oogdouches in de buurt van de werkplek. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 2 van 9

3 4,1. Eerste hulp instructies. OGEN: Onmiddellijk spoelen met ruim water gedurende minstens 15 minuten. Daarna de ogen met steriel en droog gaas of katoen beschermen. Verwijder, indien mogelijk, contactlenzen. Raadpleeg een oogarts. HUID: Onmiddellijk spoelen met ruim water. Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Raadpleeg een arts, als de irritatie niet verdwijnt. Verontreinigde kleding niet dragen voordat deze gewassen is. INADEMING: Haal de betrokken persoon weg uit het besmette gebied in de frisse lucht. In de frisse lucht brengen, warm houden en laten rusten. Alleen mond-op-mondbeademing geven als de ademhaling is uitgevallen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd het slachtoffer in de laterale veiligheidspositie. Verwijder nauwsluitende kleding, zoals een das, kraag van een hemd, riemen of banden. INSLIKKEN: mond onmiddellijk spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Braken alleen opwekken onder medisch toezicht. Geef niets aan de persoon indien deze bewusteloos is en zonder medische toestemming 4,2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd Zie deel 11 voor bijbehorende symptomen die te wijten zijn aan verontreinigde substantie. 4,3. Indicatie van onmiddellijke medische aandacht en vereiste speciale behandeling Wanneer zich een incident voordoet, onmiddellijk medisch advies inwinnen en de aanwijzingen opvolgen. Toon, indien mogelijk, de Veiligheidsinformatie. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.* 5,1. Brandblusmiddelen GESCHIKTE BRANDBLUSMIDDELEN: Gebruik de klassieke middelen: CO2, alcoholbestendig schuim, poeder en waternevel NIET-GESCHIKTE BRANDBLUSMIDDELEN: Geen specifieke. 5,2. Speciale gevaren voortvloeiend uit de substantie of het mengsel Vermijd inademing van gas dat vrijgekomen is bij explosies of branden. Bij brand kunnen er koolmonoxide, giftige producten van pyrolyse, enz. vrijkomen. 5,3. Advies aan brandweer. ALGEMENE INFORMATIE Koel de verpakking af met water van een beschermde plaats, om decompositie en vrijgave van stoffen die potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid, te voorkomen. Ga steeds op een veilige manier te werk. Draag steeds complete beschermende brandblusuitrusting. Vang het water op dat wordt gebruikt om de brand te blussen en voorkom dat het de riool bereikt. Voer het verontreinigde water af in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften. BESCHERMENDE APPARATUUR Veiligheidshelm met gezichtsscherm, brandwerende kleding (jas en broek met banden rond de armen, benen en zijden), veiligheidshandschoenen (brandwerend, bestand tegen snijden en diëlektrisch), overdrukmasker met volledig gezichtsstuk of met ademhalingsapparaat met gecomprimeerde lucht indien er veel rook is. 6. MAATREGELEN TEGEN ONOPZETTELIJKE AFGIFTE.* 6,1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende voorzieningen en noodprocedures Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. 6,2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu. Voorkom lozing in het riool, oppervlaktewater, grondwater. 6,3. Methodes en materiaal voor containment en reiniging. Absorbeer met inert absorberend materiaal. Perk het product in en verzamel het, plaats het in een container voor afval. Reinig het gebied waar gemorst is grondig met water. Ventileer het gebied goed. Verwijdering van verontreinigde materialen volgens deel 13. 6,4. Verwijzing naar andere delen. Informatie persoonlijke beschermende voorzieningen en de verwijdering ervan (indien nodig) wordt in de delen 8 en 13 gegeven. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 3 van 9

4 7. HANTERING EN OPSLAG.* 7,1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering. Contact met de huid en ogen voorkomen en niet inademen of inslikken. 7,2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief alle onverenigbaarheden. In een koele, goed geventileerde zone bewaren. De verpakking goed dicht en gelabeld bewaren. Ver weg van niet-compatibele producten bewaren. Het product op een temperatuur lager dan 40 C bewaren. 7,3. Specifiek eindgebruik. Ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer. 8. BLOOTSTELLINGSCONTROLES/PERSOONLIJKE BESCHERMING.* 8,1. Controleparameters. Geen gegevens beschikbaar 8,2. Blootstellingscontroles Aangezien het gebruik van passende technische maatregelen prioriteit zou moeten krijgen op persoonlijke beschermende voorzieningen, zorgen voor goede ventilatie op de werkplek door middel van doeltreffende plaatselijke afzuigsystemen of afvoer van stabiele lucht. Indien de drempelwaarde wordt overschreden van een of meer substanties in het preparaat wegens dagelijkse blootstelling in werkomgeving of een fractie bepaald door de bedrijfspreventie en veiligheidsdienst, een geschikt ademmasker dragen. Raadpleeg het etiket van het product voor nadere details. Vraag nadere informatie aan de leverancier van de chemicaliën over geschikte beschermingsmiddelen. Beschermende voorzieningen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. HANDBESCHERMING Bescherm uw handen met werkhandschoenen, categorie III (Richtlijn 89/686/EEG en EN 374) zoals PVC, PVA, neopreen, nitril, PTFE viton latex of gelijkwaardig. Voor de definitieve selectie van het materiaal dat wordt gebruikt voor de werkhandschoenen, moet rekening worden gehouden met de volgende factoren: degradatie, tijd tot breuk en doordringbaarheid. In geval van preparaten moet de weerstand van de handschoenen worden getest voor gebruik, omdat deze niet vooraf kan worden bepaald. De handschoenen hebben een duurzaamheid die afhankelijk is van de blootstellingstijd. OOGBESCHERMING Draag een veiligheidsbril die aansluit op de huid (zie norm EN 166) of een volledig gezichtsmasker EN 402. HUIDBESCHERMING Draag veiligheidskleding met lange en veilige schoenen voor professioneel gebruik van categorie III (zie richtlijn 89/686/EEG en EN 344). Reinig met water en zeep na uittrekken van veiligheidskleding. BESCHERMING ADEMHALINGSORGANEN Indien de drempelwaarde wordt overschreden van een of meer substanties in het preparaat wegens dagelijkse blootstelling in de werkomgeving of een fractie bepaald door de bedrijfspreventie en veiligheidsdienst, moet een geschikt half ademmasker type FFP3 worden gedragen (raadpleeg Norm EN 141). Het gebruik van beschermende ademhalingsuitrusting, zoals maskers voorzien van een filter voor organische dampen en stof/mist, is noodzakelijk indien er geen technische maatregelen zijn om de blootstelling voor werknemers te beperken. Niettemin bieden maskers slechts beperkte bescherming. Indien de desbetreffende substantie geurloos is of de olfactorische drempel hoger is dan de relatieve blootstellingslimiet en in een noodsituatie, of wanneer de blootstellingsniveaus onbekend zijn of het zuurstofgehalte op de werkplek een volume van minder dan 17% heeft, moet een ademhalingsapparaat met gecomprimeerde lucht en een open circuit (Norm EN 137) of een gasmasker voor opname van de buitenlucht met een volledig gezichtsmasker, half gezichtsmasker of mondstuk worden gebruikt (zie Norm EN 138). VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 4 van 9

5 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.* 9,1. Informatie over basis fysische en chemische eigenschappen. Uiterlijk Kleur Geur ph 1,6 Smeltpunt/vriespunt Smeltpunt Verdampingssnelheid Ontvlambaarheid (vast, gas); Zelfontvlambaarheid explosieve limieten Afbraaktemperatuur Relatieve dichtheid bij 20 C Oplosbaarheid in water Vetminnendheid Partitiecoëfficient: n-octanol/water Stoomdruk Dampdichtheid Oxidirende eigenschap 9,2. Andere informatie. Informatie niet beschikbaar. Vloeibaar Kleurloos Geurloos niet ontvlambaar Niet explosief 1,08 g/ml Oplosbaar 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT.* 10,1. Reactiviteit. In normale omstandigheden van opslag en gebruik zijn er geen bijzondere reacties met andere substanties. 10,2. Chemische stabiliteit Product is stabiel in normale omstandigheden en opslag. 10,3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties. In normale omstandigheden van gebruik en opslag zijn er geen verwachte gevaarlijke reacties. 10,4. Te vermijden omstandigheden. Neem de normale voorzorgsmaatregelen voor chemische producten in acht. Voorkom verwarming en oververhitting, naakte vlammen, ontstekingsbronnen. Voorkom de vorming van stof. Voorkom contact met niet-compatibele substanties Niet-compatibele materialen. Samenstellingen van nitreuze metalen, zink, basen. 10,6. Gevaarlijke afbraakproducten. Bij brand of afbraak kunnen gassen en dampen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 5 van 9

6 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.* 11,1. Informatie over toxicologische effecten. Contact met de ogen veroorzaakt ernstige oogschade en kan ondoorzichtigheid van het hoornvlies, schade aan de iris, onherstelbaar verlies van pigmentatie veroorzaken. Inademing van grote hoeveelheden kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inslikken van grote hoeveelheden kan gastro-intestinale aandoeningen veroorzaken. Contact met de huid kan irritatie veroorzaken. Langdurige en herhaalde blootstelling kan allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen. Mutageniteit: geen gegevens beschikbaar Kankerverwekkendheid: geen mengsels bekend of verwacht door IARC Reproductieve toxiciteit: geen gegevens beschikbaar Citroenzuur: LD50 (oraal): 3000 mg/kg rat. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE.* Te gebruiken volgens goede werkpraktijken; voorkom verspreiding van het product in het milieu Breng de autoriteiten onmiddellijk op de hoogte van verlies of lozing. 12,1. Toxiciteit. Toxiciteit vissen: CL50 (48 u) 440 mg/l, Leucuscus idusmelanotus 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,3. Bioaccumulatief vermogen. Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,4. Mobiliteit in de bodem. Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,5. Resultaten van PBT en vpvb evaluatie. Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,6. Andere bijwerkingen. Geen gegevens beschikbaar. 13. OVERWEGINGEN INZAKE VERWERKING.* 13,1. Afvalverwerkingsmethoden Indien mogelijk recyclen. Handel in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften. Raadpleeg geldende landelijke wetgeving. Niet lozen in het riool. Watergang niet vervuilen. Residuen moeten beschouwd worden als gevaarlijk afval. VERONTREINIGDE VERPAKKING Aanwijzingen: lege containers mogen niet in het milieu achtergelaten worden. Opmerkingen: de gebruiker moet zich ervan verzekeren dat er geen andere regionale of nationale regels van kracht zijn. 14. TRANSPORTINFORMATIE Product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport Transport over de weg en het spoor: Transport per schip: Luchttransport: VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 6 van 9

7 15. REGISTRATIE-INFORMATIE.* 15,1. Voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu/specifieke wetgeving voor de substantie of het mengsel. Dit document is geschreven volgens het schema en de regels van onderstaande Richtlijn en Verordening Het wordt onderstreept dat dit mengsel bedoeld is voor voedseltoepassing, derhalve is het buiten het toepassingsgebied van onderstaande wetgeving. 1. Richtlijn 1999/45/EG en latere amendementen; 2. Richtlijn 67/548/EEG e en latere amendementen; 3. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europese Parlement (REACH) 4. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europese Parlement (CLP) 5. Verordening (EG) 790/2009 van het Europese Parlement (I Atp. CLP) 6. Verordening (EG) 453/2010 van het Europese Parlement Raadpleeg, waar van toepassing, de volgende richtlijn: Wetsbesluit 21 September 2005 nr. 238 (Richtlijn Seveso Ter) Seveso class. Geen Beperking met betrekking tot het mengsel of de substantie die hierin zit, volgens Annex XVII, Verordening EG 1907/2006. Geen Substantie in Kandidaatslijst (Art. 59 REACh). Geen Substantie aangemeld voor Autorisatie (Annex XIV REACh). Geen Hygiënische regels. Werkers die blootgesteld worden aan deze chemische stof moeten m.b.t. gezondheidsaangelegenheden bewaakt worden volgens de Wetgeving. 15,2. Chemische veiligheidsevaluatie. Niet verkrijgbaar 16. ANDERE INFORMATIE.* Volledig gevaar en H-zin aangegeven in deel 2-3 van dit document Oog Irrit. 2 Leidt tot ernstige irritatie van de ogen, categorie 2 H319 Leidt tot ernstige irritatie van de ogen. Volledig gevaar en R-zin aangegeven in deel 2-3 van dit document R36 Irriterend voor ogen. LITERATUUR: 1. The Merck Index. Ed Chemische veiligheid bij het hanteren 3. Niosh - Register van Giftige Effecten van Chemische Substanties 4. INRS - Fiche Toxicologique 5. Patty - Industriële Hygiëne en Toxicologie 6. N.I. Sax - Gevaarlijke eigenschappen van Industriële Materialen-7 Ed., 1989 Opmerking voor de gebruiker: De informatie in dit blad is gebaseerd op informatie die bij ons ten tijde van de laatste versie beschikbaar was. De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat dergelijke informatie compleet is in verhouding tot het specifieke gebruik dat gemaakt wordt van het product. Dit document mag niet geïnterpreteerd worden als garantie van enig specifieke eigenschap van het product. Aangezien het gebruik van het product niet onder onze rechtstreekse controle valt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich aan de geldende wet te houden met betrekking tot zaken van gezondheid en veiligheid. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuist gebruik. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 7 van 9

8 Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer INGREDIËNTENBLAD Pharmacopea-naam EINECS % Water AQUA COMPONENT IUPAC INCI-NAAM CAS-nummer 2-hydroxy-1,2,3- propanetricarboxylic acid CITROEN- ZUUR Acidum citricum VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 8 van 9

9 Noodtelefoonnummers Bel voor dringende veiligheidsinformatie naar het antigifcentrum van uw land: LAND NR. KLANTENSERVICE NR. ANTIGIFCENTRUM OOSTENRIJK (0043) (0043) BELGIË 0032 (0) (0032) TSJECHISCHE REPUBLIEK (00420) (00420) DENEMARKEN (0045) (0045) FINLAND (09) (09) FRANKRIJK (0033) (0033) DUITSLAND (0049) (0049) GRIEKENLAND (0030) (0030) NEDERLAND 0031 (0) (0031) HONGARIJE (0036) (0036) IERLAND (00353) (00353) ITALIË (0039) (0039) NOORWEGEN (0047) (0047) POLEN (0048) Warschau: (0048) Gdańsk: (0048) Poznań: (0048) Kraków: (0048) PORTUGAL (00351) (00351) ROEMENIË (0040) RUSLAND 007 (495) SLOWAKIJE (00421) (00421) SPANJE (0034) (0034) ZWEDEN (0046) (0046) ZWITSERLAND (0041) (0041) 145 VK (0044) (0044) (0044) OEKRAÏNE (00380) VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 9 van 9

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: H.A.C. Hospital Antiseptic Concentrate Data Sheet Nummer: HHC 2. 1. 1 Irriterend

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 19-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen.

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. 1/5 Creet Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. Dasic International Ltd Winchester Hill Romsey Hampshire SO51 7YD UK www.dasicinter.com + (0)179 51219 + (0)179 52236 info@dasicinter.com

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 4 x 1 kg en 2 kg 1.2 Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : bleek : bleekmiddel : Bakker Havu B.V. Storm van s-gravensandeweg 100 2242 JL WASSENAAR - tel. 0252-620443 2. Samenstelling/informatie over de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Car Shampoo 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK, Oss

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012 1. IDENTIFICATIE Productnaam: Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Toepassing: Industrieel gebruik Gecombineerd ijzerfosfateer- en ontvettingsproduct voor sproei- en hogedruktoepassingen Importeur en

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 6 RECKITT BENCKISER. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: WOOLITE VLOEIBAAR WASMIDDEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Cement "POEDER " 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct. bladzijde : 1 { êc Symbool 8 : Bijtende stof. C : Bijtend 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam Gebruik Bedrijfsidentificatie : R-Clean Caustic Soda

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING NAAM VAN HET PRODUCT : HAMMERITE METAALONTVETTER LOT NR.: SYNONIEMEN, HANDELSNAMEN: Metaalontvetter LEVERANCIER:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPA-S Lijm Toepassing

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Leverancier Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.:

Nadere informatie

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen.

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. 1/5 Creet Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. Dasic International Ltd Winchester Hill Romsey Hampshire SO51 7YD UK www.dasicinter.com +44 (0)1794 512419 +44 (0)1794 52246 Het telefoonnummer

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 21-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik CM0329 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PAGINA: 1 van 3 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REF: V20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Produkt benaming: SYSTEM RESIN Leverancier: Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nadere informatie

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN

DATAGEGEVENS VEILIGHEID GRONDSTOFFEN EK200,210,220, EA7001A-0101, 1/ 5 1. PRODUCT- EN BEDRIJFIDENTIFICATIE Productnaam Artline SCHRIJFPEN EK-200,EK-210,EK-220 (Alle kleuren) Algemeen gebruik Schrijfpen MSDS-nummer EA7001A-0101 FABRIKANT Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Fortafol is

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur <

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur < 1. Identificatie van het product : Schoonmaakazijn Leverancier : Leros B.V. Oss Rijnstraat 47/49 5347 KN OSS. Tel. 0412-623215 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik bladzijde : 1 / 5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het produkt : Vloeibaar. Ref. n : 20000000 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

Voltaweg AZ Veghel Nederland. Dit product is te beschouwen als een preparaat in overeenstemming met EG-richtlijnen en GHS.

Voltaweg AZ Veghel Nederland. Dit product is te beschouwen als een preparaat in overeenstemming met EG-richtlijnen en GHS. Hoof-Fit Gel 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE ONDERNEMING Chemische identiteit Leverancier Hoof-Fit Gel Intracare B.V. Voltaweg 4 5466 AZ Veghel Nederland Telefoon in noodsituaties +31-413-354105

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 20-jun-2007 MSDS PN: 4334692 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 4318140, P2-3143-00, P2-3122-02,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.03.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1518

Nadere informatie

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Uitgave 01 veranderd 08.05.2003 pagina 1/ 5 Indeling en kenmerken naar het Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 1. Indentificatie van de stof / bereiding en gegevens van het bedrijf Product naam: Blackfast 626 Aangemaakt bad (9%) Producent: Blackfast Chemicals 78 Coombe Road, New Malden,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Tip-It Schroefdraadborging sterk

Tip-It Schroefdraadborging sterk 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Tip-It Schroefdraadborging Middelsterk Artikelnummer : 04.6101 Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg

Nadere informatie