Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD"

Transcriptie

1 WHIRLPOOL Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer Revisie nr Revisiedatum: 03/10/2013 VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE SUBSTANTIE/HET PREPARAAT EN VAN HET BEDRIJF /DE ONDERNEMING* 1,1. Identificatie van de substantie Code: TEMIUM KESA cod: [IRD301] [IRD201] [IRD101] [CLD300] [CLD200] [CLD100] Benaming VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER 250 ml/500 ml Chemische naam en synoniemen 1,2. Relevante geïdentificeerde gebruiken van de substantie of het mengsel en gebruik waartegen geadviseerd wordt Gebruik van de substantie/het preparaat: ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer. Registratienummer: N.v.t. als mengsel. 1,3. Informatie over fabrikant van Veiligheidsgegevensblad Bedrijfsnaam Synt Chemical S.r.l. Adres Via Armando Gagliani, 5 Stad en Land Zola Predosa (BO) - ITALIË Telefoon Tel Fax van de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid verantwoordelijke van materiaalgegevensblad Dr. Silvano Invernizzi SDS NL 1,4. Noodtelefoonnummer Bel voor dringende veiligheidsinformatie naar het antigifcentrum van uw land. Raadpleeg de lijst met noodnummers op pagina GEVARENIDENTIFICATIE.* 2,1. Classificatie van het preparaat of mengsel. Het mengsel is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 67/548/EEG en Verordening 1999/45/EG en/ of Verordening 1272/2008 (CLP) (en latere amendementen of revisie). Daarom is voor de producten een veiligheidsinformatieblad vereist conform de richtlijn van verordeningen (EG) 1907/2006 en wijzigingen. Nadere informatie over menselijke gezondheid en/of risico's voor het milieu is gedetailleerd is beschreven in deel 11 en 12 van dit document. Classificatie en symbool: Gevarensymbool: Xi R-zin: 36 Volledige test van R-zin en Gevaar is beschreven in deel 16 van dit document VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 1 van 9

2 2,2. Gegevens op etiket. Het kenmerken van gevaarlijke stoffen in overeenstemming met Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 1999/45/ EG (en latere revisie en amendementen) Symbool: Xi IRRITEREND Gevaar: S-zin: R36 Irriterend voor de ogen. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren S25 Aanraking met de ogen vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 2,3. Andere gevaren. Informatie niet beschikbaar. 3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN.* 3,1. Substanties Niet van toepassing. 3,2. Mengsel. Bevat Identificatie Conc. %. Classificatie volgens 67/548/EEG. Classificatie volgens 1272/2008 (CLP). Citroenzuur CAS-nummer CE INDEX. Registratienr % Xi R36 Oogirrit. 2 H319, T+ = Zeer giftig(t+), T = Giftig (T), Xn = Schadelijk(Xn), C = Corrosief (C), Xi = lrriterend(xi), O = Oxiderend (o), E = Explosief(E), F+ = Uiterst ontvlambaar (F+), F = Licht ontvlambaar (F) Volledige test van R-zin en H-zin is beschreven in deel 16 van dit document COMPONENTEN IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING N.648/2004 EG Bevat citroenzuur 4. EERSTE HULP MAATREGELEN.* Alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Indien bewusteloosheid mogelijk is in de frisse lucht brengen, zuurstof geven of kunstmatige beademing, indien nodig. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor eerste hulpverleners wordt aanbevolen. Organiseer de installatie van oogdouches in de buurt van de werkplek. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 2 van 9

3 4,1. Eerste hulp instructies. OGEN: Onmiddellijk spoelen met ruim water gedurende minstens 15 minuten. Daarna de ogen met steriel en droog gaas of katoen beschermen. Verwijder, indien mogelijk, contactlenzen. Raadpleeg een oogarts. HUID: Onmiddellijk spoelen met ruim water. Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Raadpleeg een arts, als de irritatie niet verdwijnt. Verontreinigde kleding niet dragen voordat deze gewassen is. INADEMING: Haal de betrokken persoon weg uit het besmette gebied in de frisse lucht. In de frisse lucht brengen, warm houden en laten rusten. Alleen mond-op-mondbeademing geven als de ademhaling is uitgevallen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd het slachtoffer in de laterale veiligheidspositie. Verwijder nauwsluitende kleding, zoals een das, kraag van een hemd, riemen of banden. INSLIKKEN: mond onmiddellijk spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Braken alleen opwekken onder medisch toezicht. Geef niets aan de persoon indien deze bewusteloos is en zonder medische toestemming 4,2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd Zie deel 11 voor bijbehorende symptomen die te wijten zijn aan verontreinigde substantie. 4,3. Indicatie van onmiddellijke medische aandacht en vereiste speciale behandeling Wanneer zich een incident voordoet, onmiddellijk medisch advies inwinnen en de aanwijzingen opvolgen. Toon, indien mogelijk, de Veiligheidsinformatie. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.* 5,1. Brandblusmiddelen GESCHIKTE BRANDBLUSMIDDELEN: Gebruik de klassieke middelen: CO2, alcoholbestendig schuim, poeder en waternevel NIET-GESCHIKTE BRANDBLUSMIDDELEN: Geen specifieke. 5,2. Speciale gevaren voortvloeiend uit de substantie of het mengsel Vermijd inademing van gas dat vrijgekomen is bij explosies of branden. Bij brand kunnen er koolmonoxide, giftige producten van pyrolyse, enz. vrijkomen. 5,3. Advies aan brandweer. ALGEMENE INFORMATIE Koel de verpakking af met water van een beschermde plaats, om decompositie en vrijgave van stoffen die potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid, te voorkomen. Ga steeds op een veilige manier te werk. Draag steeds complete beschermende brandblusuitrusting. Vang het water op dat wordt gebruikt om de brand te blussen en voorkom dat het de riool bereikt. Voer het verontreinigde water af in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften. BESCHERMENDE APPARATUUR Veiligheidshelm met gezichtsscherm, brandwerende kleding (jas en broek met banden rond de armen, benen en zijden), veiligheidshandschoenen (brandwerend, bestand tegen snijden en diëlektrisch), overdrukmasker met volledig gezichtsstuk of met ademhalingsapparaat met gecomprimeerde lucht indien er veel rook is. 6. MAATREGELEN TEGEN ONOPZETTELIJKE AFGIFTE.* 6,1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende voorzieningen en noodprocedures Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. 6,2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu. Voorkom lozing in het riool, oppervlaktewater, grondwater. 6,3. Methodes en materiaal voor containment en reiniging. Absorbeer met inert absorberend materiaal. Perk het product in en verzamel het, plaats het in een container voor afval. Reinig het gebied waar gemorst is grondig met water. Ventileer het gebied goed. Verwijdering van verontreinigde materialen volgens deel 13. 6,4. Verwijzing naar andere delen. Informatie persoonlijke beschermende voorzieningen en de verwijdering ervan (indien nodig) wordt in de delen 8 en 13 gegeven. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 3 van 9

4 7. HANTERING EN OPSLAG.* 7,1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering. Contact met de huid en ogen voorkomen en niet inademen of inslikken. 7,2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief alle onverenigbaarheden. In een koele, goed geventileerde zone bewaren. De verpakking goed dicht en gelabeld bewaren. Ver weg van niet-compatibele producten bewaren. Het product op een temperatuur lager dan 40 C bewaren. 7,3. Specifiek eindgebruik. Ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer. 8. BLOOTSTELLINGSCONTROLES/PERSOONLIJKE BESCHERMING.* 8,1. Controleparameters. Geen gegevens beschikbaar 8,2. Blootstellingscontroles Aangezien het gebruik van passende technische maatregelen prioriteit zou moeten krijgen op persoonlijke beschermende voorzieningen, zorgen voor goede ventilatie op de werkplek door middel van doeltreffende plaatselijke afzuigsystemen of afvoer van stabiele lucht. Indien de drempelwaarde wordt overschreden van een of meer substanties in het preparaat wegens dagelijkse blootstelling in werkomgeving of een fractie bepaald door de bedrijfspreventie en veiligheidsdienst, een geschikt ademmasker dragen. Raadpleeg het etiket van het product voor nadere details. Vraag nadere informatie aan de leverancier van de chemicaliën over geschikte beschermingsmiddelen. Beschermende voorzieningen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. HANDBESCHERMING Bescherm uw handen met werkhandschoenen, categorie III (Richtlijn 89/686/EEG en EN 374) zoals PVC, PVA, neopreen, nitril, PTFE viton latex of gelijkwaardig. Voor de definitieve selectie van het materiaal dat wordt gebruikt voor de werkhandschoenen, moet rekening worden gehouden met de volgende factoren: degradatie, tijd tot breuk en doordringbaarheid. In geval van preparaten moet de weerstand van de handschoenen worden getest voor gebruik, omdat deze niet vooraf kan worden bepaald. De handschoenen hebben een duurzaamheid die afhankelijk is van de blootstellingstijd. OOGBESCHERMING Draag een veiligheidsbril die aansluit op de huid (zie norm EN 166) of een volledig gezichtsmasker EN 402. HUIDBESCHERMING Draag veiligheidskleding met lange en veilige schoenen voor professioneel gebruik van categorie III (zie richtlijn 89/686/EEG en EN 344). Reinig met water en zeep na uittrekken van veiligheidskleding. BESCHERMING ADEMHALINGSORGANEN Indien de drempelwaarde wordt overschreden van een of meer substanties in het preparaat wegens dagelijkse blootstelling in de werkomgeving of een fractie bepaald door de bedrijfspreventie en veiligheidsdienst, moet een geschikt half ademmasker type FFP3 worden gedragen (raadpleeg Norm EN 141). Het gebruik van beschermende ademhalingsuitrusting, zoals maskers voorzien van een filter voor organische dampen en stof/mist, is noodzakelijk indien er geen technische maatregelen zijn om de blootstelling voor werknemers te beperken. Niettemin bieden maskers slechts beperkte bescherming. Indien de desbetreffende substantie geurloos is of de olfactorische drempel hoger is dan de relatieve blootstellingslimiet en in een noodsituatie, of wanneer de blootstellingsniveaus onbekend zijn of het zuurstofgehalte op de werkplek een volume van minder dan 17% heeft, moet een ademhalingsapparaat met gecomprimeerde lucht en een open circuit (Norm EN 137) of een gasmasker voor opname van de buitenlucht met een volledig gezichtsmasker, half gezichtsmasker of mondstuk worden gebruikt (zie Norm EN 138). VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 4 van 9

5 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.* 9,1. Informatie over basis fysische en chemische eigenschappen. Uiterlijk Kleur Geur ph 1,6 Smeltpunt/vriespunt Smeltpunt Verdampingssnelheid Ontvlambaarheid (vast, gas); Zelfontvlambaarheid explosieve limieten Afbraaktemperatuur Relatieve dichtheid bij 20 C Oplosbaarheid in water Vetminnendheid Partitiecoëfficient: n-octanol/water Stoomdruk Dampdichtheid Oxidirende eigenschap 9,2. Andere informatie. Informatie niet beschikbaar. Vloeibaar Kleurloos Geurloos niet ontvlambaar Niet explosief 1,08 g/ml Oplosbaar 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT.* 10,1. Reactiviteit. In normale omstandigheden van opslag en gebruik zijn er geen bijzondere reacties met andere substanties. 10,2. Chemische stabiliteit Product is stabiel in normale omstandigheden en opslag. 10,3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties. In normale omstandigheden van gebruik en opslag zijn er geen verwachte gevaarlijke reacties. 10,4. Te vermijden omstandigheden. Neem de normale voorzorgsmaatregelen voor chemische producten in acht. Voorkom verwarming en oververhitting, naakte vlammen, ontstekingsbronnen. Voorkom de vorming van stof. Voorkom contact met niet-compatibele substanties Niet-compatibele materialen. Samenstellingen van nitreuze metalen, zink, basen. 10,6. Gevaarlijke afbraakproducten. Bij brand of afbraak kunnen gassen en dampen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 5 van 9

6 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.* 11,1. Informatie over toxicologische effecten. Contact met de ogen veroorzaakt ernstige oogschade en kan ondoorzichtigheid van het hoornvlies, schade aan de iris, onherstelbaar verlies van pigmentatie veroorzaken. Inademing van grote hoeveelheden kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inslikken van grote hoeveelheden kan gastro-intestinale aandoeningen veroorzaken. Contact met de huid kan irritatie veroorzaken. Langdurige en herhaalde blootstelling kan allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen. Mutageniteit: geen gegevens beschikbaar Kankerverwekkendheid: geen mengsels bekend of verwacht door IARC Reproductieve toxiciteit: geen gegevens beschikbaar Citroenzuur: LD50 (oraal): 3000 mg/kg rat. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE.* Te gebruiken volgens goede werkpraktijken; voorkom verspreiding van het product in het milieu Breng de autoriteiten onmiddellijk op de hoogte van verlies of lozing. 12,1. Toxiciteit. Toxiciteit vissen: CL50 (48 u) 440 mg/l, Leucuscus idusmelanotus 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,3. Bioaccumulatief vermogen. Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,4. Mobiliteit in de bodem. Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,5. Resultaten van PBT en vpvb evaluatie. Voor het mengsel zijn geen gegevens beschikbaar. 12,6. Andere bijwerkingen. Geen gegevens beschikbaar. 13. OVERWEGINGEN INZAKE VERWERKING.* 13,1. Afvalverwerkingsmethoden Indien mogelijk recyclen. Handel in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften. Raadpleeg geldende landelijke wetgeving. Niet lozen in het riool. Watergang niet vervuilen. Residuen moeten beschouwd worden als gevaarlijk afval. VERONTREINIGDE VERPAKKING Aanwijzingen: lege containers mogen niet in het milieu achtergelaten worden. Opmerkingen: de gebruiker moet zich ervan verzekeren dat er geen andere regionale of nationale regels van kracht zijn. 14. TRANSPORTINFORMATIE Product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport Transport over de weg en het spoor: Transport per schip: Luchttransport: VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 6 van 9

7 15. REGISTRATIE-INFORMATIE.* 15,1. Voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu/specifieke wetgeving voor de substantie of het mengsel. Dit document is geschreven volgens het schema en de regels van onderstaande Richtlijn en Verordening Het wordt onderstreept dat dit mengsel bedoeld is voor voedseltoepassing, derhalve is het buiten het toepassingsgebied van onderstaande wetgeving. 1. Richtlijn 1999/45/EG en latere amendementen; 2. Richtlijn 67/548/EEG e en latere amendementen; 3. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europese Parlement (REACH) 4. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europese Parlement (CLP) 5. Verordening (EG) 790/2009 van het Europese Parlement (I Atp. CLP) 6. Verordening (EG) 453/2010 van het Europese Parlement Raadpleeg, waar van toepassing, de volgende richtlijn: Wetsbesluit 21 September 2005 nr. 238 (Richtlijn Seveso Ter) Seveso class. Geen Beperking met betrekking tot het mengsel of de substantie die hierin zit, volgens Annex XVII, Verordening EG 1907/2006. Geen Substantie in Kandidaatslijst (Art. 59 REACh). Geen Substantie aangemeld voor Autorisatie (Annex XIV REACh). Geen Hygiënische regels. Werkers die blootgesteld worden aan deze chemische stof moeten m.b.t. gezondheidsaangelegenheden bewaakt worden volgens de Wetgeving. 15,2. Chemische veiligheidsevaluatie. Niet verkrijgbaar 16. ANDERE INFORMATIE.* Volledig gevaar en H-zin aangegeven in deel 2-3 van dit document Oog Irrit. 2 Leidt tot ernstige irritatie van de ogen, categorie 2 H319 Leidt tot ernstige irritatie van de ogen. Volledig gevaar en R-zin aangegeven in deel 2-3 van dit document R36 Irriterend voor ogen. LITERATUUR: 1. The Merck Index. Ed Chemische veiligheid bij het hanteren 3. Niosh - Register van Giftige Effecten van Chemische Substanties 4. INRS - Fiche Toxicologique 5. Patty - Industriële Hygiëne en Toxicologie 6. N.I. Sax - Gevaarlijke eigenschappen van Industriële Materialen-7 Ed., 1989 Opmerking voor de gebruiker: De informatie in dit blad is gebaseerd op informatie die bij ons ten tijde van de laatste versie beschikbaar was. De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat dergelijke informatie compleet is in verhouding tot het specifieke gebruik dat gemaakt wordt van het product. Dit document mag niet geïnterpreteerd worden als garantie van enig specifieke eigenschap van het product. Aangezien het gebruik van het product niet onder onze rechtstreekse controle valt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich aan de geldende wet te houden met betrekking tot zaken van gezondheid en veiligheid. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuist gebruik. VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 7 van 9

8 Vloeibare ontkalker voor koffiemachine en strijkijzer INGREDIËNTENBLAD Pharmacopea-naam EINECS % Water AQUA COMPONENT IUPAC INCI-NAAM CAS-nummer 2-hydroxy-1,2,3- propanetricarboxylic acid CITROEN- ZUUR Acidum citricum VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 8 van 9

9 Noodtelefoonnummers Bel voor dringende veiligheidsinformatie naar het antigifcentrum van uw land: LAND NR. KLANTENSERVICE NR. ANTIGIFCENTRUM OOSTENRIJK (0043) (0043) BELGIË 0032 (0) (0032) TSJECHISCHE REPUBLIEK (00420) (00420) DENEMARKEN (0045) (0045) FINLAND (09) (09) FRANKRIJK (0033) (0033) DUITSLAND (0049) (0049) GRIEKENLAND (0030) (0030) NEDERLAND 0031 (0) (0031) HONGARIJE (0036) (0036) IERLAND (00353) (00353) ITALIË (0039) (0039) NOORWEGEN (0047) (0047) POLEN (0048) Warschau: (0048) Gdańsk: (0048) Poznań: (0048) Kraków: (0048) PORTUGAL (00351) (00351) ROEMENIË (0040) RUSLAND 007 (495) SLOWAKIJE (00421) (00421) SPANJE (0034) (0034) ZWEDEN (0046) (0046) ZWITSERLAND (0041) (0041) 145 VK (0044) (0044) (0044) OEKRAÏNE (00380) VLOEIBARE ONTKALKER VOOR KOFFIEMACHINE EN STRIJKIJZER Synth. chemisch - pagina 9 van 9

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 930021 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : Productcode : 001C5624 REACH registratie nr. : 01-2119486951-26-0003 1.2 Relevante

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Electrocompetent Reporter Cells, Catalog #200195 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product-

Nadere informatie

: Cyclohexaanvrije Contactlijm

: Cyclohexaanvrije Contactlijm Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam of artikel nummer 590-4001_590-4002_590-4003_590-4004_590-4105_590-4106_590-4107

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie