Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Zoeterwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Zoeterwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord"

Transcriptie

1 Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Zoeterwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging van de commissaris van de Koningin rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedeputeerde I.G.M. de Bondt, tevens handelend ter uitvoering van het besluit van Provinciale Staten van [datum]; hierna te noemen (de) Provincie ; en 2. DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, te dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet en de machtiging van de burgemeester rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder C. den Ouden, tevens handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders / de gemeenteraad van [datum]; hierna te noemen Zoeterwoude en gezamenlijk te noemen Partijen ; Overwegende dat: 1. eind april 2011 door de coalitiedragende partijen binnen het college van provinciale staten van Zuid-Holland in het Hoofdlijnenakkoord is gekozen voor de aanleg van zowel de RijnlandRoute als de RijnGouwelijn, waarbij is opgemerkt dat gezien de financiële risico s en alle wensen voor een veilige en goede inpassing een algemene heroverweging binnen en tussen de beide projecten noodzakelijk is; 2. uit, op initiatief van de Provincie gevoerd, bilateraal overleg tussen de provincie en de overige bij de RijnGouwelijn-Oost en RijnGouwelijn-West betrokken partijen, alsmede overleg in de Stuurgroep RijnGouwelijn, de algemene opvatting is gebleken dat het verbeteren van het openbaar vervoer in het gebied Zuid-Holland Noord, gezien het budget dat na de heroverweging voor de RijnGouwelijn/het HOV-NET Zuid-Holland Noord beschikbaar is, het beste kan worden gerealiseerd door de versterking van het gehele netwerk met het realiseren van 8 HOV-buscorridors/treinverbindingen, zijnde het HOV-NET Zuid-Holland Noord, waarmee de kwaliteit van het openbaar vervoer in het gehele gebied op een hoogwaardig niveau wordt gebracht; 3. partijen, tezamen met de overige betrokken partijen, bij overeenkomst van [datum] de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost van 7 juli 2005 en de daarbij behorende aanvullende overeenkomsten van dezelfde datum waarbij zij partij waren, waar nodig tezamen met de overige Partijen, hebben beëindigd, waarmee de daarin opgenomen renvooi.docx, , pag 1 van 11, concept ter bespreking

2 afspraken over de realisatie van de RijnGouwelijn-Oost, zijnde een light-railverbinding tussen Gouda, via Alphen aan den Rijn en Leiden naar Oegstgeest Rijnfront-Zuid, zijn komen te vervallen; 4. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, met de minister van Infrastructuur en Milieu, de Gedeputeerde Staten van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de Dagelijks Besturen van het Bestuur Regio Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio Amsterdam en de Stadsregio Rotterdam in september/oktober 2012 de Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad hebben gesloten (bijlage van deze overeenkomst) waarin onder andere zijn vastgelegd afspraken over de ambitie met betrekking tot R-net en de implementatie van R-net, met een programma van eisen voor de productformule, fasering van de implementatie en de invoering van de huisstijl; 5. het de bedoeling is om in de eerste fase van het HOV-NET het resterende budget voor de RijnGouwelijn (na de herverdeling van het beschikbare gebiedsbudget tussen de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn zoals beschreven in de brief van gedeputeerde mw. de Bondt aan de minister van Infrastructuur en Milieu van 16 mei 2012 (kenmerk PZH ), groot circa 450 mln) te besteden aan de volgende drie corridors: a. de frequentieverhoging en aanleg van de nieuwe stations Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoude Meerburg op de spoorverbinding Leiden-Utrecht, b. de frequentieverhoging en aanleg van de nieuwe stations Waddinxveen Zuid en Boskoop Snijdelwijk op de spoorverbinding Gouda-Alphen aan den Rijn als R-net corridor c. een HOV-buscorridor van Leiden Centraal, via Oegstgeest Rhijnfront-Zuid, naar Katwijk en Noordwijk als R-net corridor; 6. de Provincie de ambitie heeft om in de voorgaande overweging genoemde treinverbindingen en HOV-buscorridor uiterlijk in 2018 te hebben gerealiseerd; 7. de Provincie in een bilaterale overeenkomst d.d. [datum] met Holland Rijnland heeft afgesproken om ten behoeve van het HOV-NET Zuid-Holland Noord een Bestuurlijke Stuurgroep op programmaniveau op te richten, bestaande uit de verantwoordelijke gedeputeerde, de verantwoordelijke portefeuillehouder van Holland Rijnland en drie door Holland Rijnland voor te dragen wethouders van de gemeenten die aan Holland Rijnland deelnemen en een vertegenwoordiger van de gemeenten die niet aan Holland Rijnland deelnemen. Over de rol in de stuurgroep van de vertegenwoordiger van de gemeenten die niet in Holland Rijnland deelnemen, zal tussen de provincie, Holland Rijnland en die gemeenten voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een protocol worden overeengekomen, waarbij het uitgangspunt is dat deze gemeenten in de stuurgroep geen betrokkenheid hebben bij de inzet van de financiële middelen van Holland Rijnland. De Bestuurlijke Stuurgroep heeft onder andere tot taak de voortgang van de realisatie van het HOV-NET Zuid-Holland Noord te bewaken; 8. de Provincie ter uitvoering van het HOV-NET Zuid-Holland Noord een programmabureau zal oprichten dat onder andere een Implementatieplan zal opstellen dat zo renvooi.docx, , pag 2 van 11, concept ter bespreking

3 veel mogelijk zal overeenstemmen met het Uitvoeringsprogramma OV dat Holland Rijnland heeft opgesteld; 9. de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude in deze overeenkomst afspraken wensen op te nemen met het oog op de uitvoering van het HOV-NET Zuid-Holland Noord; 10. de kern van deze afspraken erin gelegen is dat de bereikbaarheid van Zoeterwoude met het openbaar vervoer wordt verbeterd, waaraan zowel de provincie als Zoeterwoude een bijdrage leveren; 11. Partijen de financiële bijdrage die Zoeterwoude in dit verband betaalt aan de provincie, wensen te verrekenen met het bedrag dat de provincie ingevolge artikel 2 van de heden gesloten Beëindigingsovereenkomst Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost aan Zoeterwoude moet betalen; 12. de frequentieverhoging tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal leidt tot een toename van de onveiligheid langs die lijn en met name op de gelijkvloerse spoorwegovergangen die moet worden gecompenseerd zodat de onveiligheid niet toeneemt; 13. ProRail heeft in een risicoanalyse aangegeven dat het ongelijkvloers maken van de spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg een van de maatregelen is die nodig zijn om de stijging van de onveiligheid te compenseren; 14. de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in haar advies aan de Minister d.d. [datum], met kenmerk [kenmerk] de noodzaak van het ongelijkvloers maken van de spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg bevestigd; 15. het ongelijkvloers maken van de spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg middels een viaduct over het spoor, het noodzakelijk maakt om ook de aansluiting van de Burgemeester Smeetsweg op de N11 ongelijkvloers te maken middels een viaduct; 16. in de overeenkomst Overeenkomst tussen Provincie Zuid-Holland en gemeente Zoeterwoude ter aanvulling van de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost in bepaling 1 van de overige bepalingen is bepaald dat als de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost vervalt, de bepalingen ten aanzien van de ontsluiting van het W4-project en de herstructurering van Swetterhage onverkort van toepassing blijven; 17. Partijen thans wensen dat ondanks de in voorgaande overweging genoemde bepaling de bepalingen ten aanzien van de ontsluiting van het W4-project en de herstructurering van Swetterhage dienen te vervallen bij het beëindigen van de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost en dat voor de voortzetting van de bepalingen ten aanzien van de ontsluiting van het W4-project nadere bepalingen in deze overeenkomst zijn opgenomen; renvooi.docx, , pag 3 van 11, concept ter bespreking

4 18. Partijen in het licht van die wens afstand willen doen van het bepaalde in bepaling 1 van de overige bepalingen van de Overeenkomst tussen Provincie Zuid-Holland en gemeente Zoeterwoude ter aanvulling van de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost ; Komen het volgende overeen: Artikel 1 1. De provincie zal ervoor zorgdragen dat de spoorinfrastructuur op de verbinding Leiden Centraal Alphen aan den Rijn Utrecht dusdanig wordt aangepast, dat op deze verbinding met een frequentie van 4 treinen per uur in elke richting kan worden gereden. 2. De provincie zal ervoor zorgdragen om op de spoorverbinding Leiden Centraal Alphen aan den Rijn het station Zoeterwoude Meerburg uiterlijk in december 2018 te realiseren. Het kwaliteitsniveau van het station zal gelijkwaardig zijn aan het kwaliteitsniveau van R-net, zoals bedoeld in de Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad die als bijlage is gehecht aan deze overeenkomst. 3. Als onderdeel van de realisatie van station Zoeterwoude Meerburg, zal de provincie ervoor zorgdragen dat een fiets- en voetgangerstunnel ter plaatse van het station onder de spoorverbinding Leiden Centraal Alphen aan den Rijn wordt gerealiseerd. 4. Voor de realisatie van de in lid 3 bedoelde tunnel heeft de provincie een taakstellend budget beschikbaar van 4,4 miljoen (vast bedrag). 5. Op een door Partijen nog gezamenlijk te bepalen moment voorafgaand aan de start van de realisatie van de in lid 3 bedoelde tunnel zullen Partijen met elkaar overleggen over de kosten voor de aanleg. Provincie zal de kosten van de aanleg ramen en vermeerderen met een bij de mate van uitwerking behorende onzekerheidsmarge, die bij het bestek 5% bedraagt, bij het definitief ontwerp 10% en bij het voorlopig ontwerp 20%. Indien de dan geldende kostenraming inclusief onzekerheidsmarge hoger uitkomt dan het in lid 4 genoemde bedrag en Zoeterwoude aan de Provincie het verschil betaalt zal de Provincie de tunnel voor eigen rekening en risico aanleggen. Indien Zoeterwoude dan niet bereid is het verschil aan de Provincie te betalen, gaan Partijen met elkaar in overleg over versobering of zien Partijen af van de aanleg van de tunnel. Artikel 2 1. De provincie zal ervoor zorgdragen dat de treinverbinding Leiden Centraal Alphen aan den Rijn Utrecht en vice versa uiterlijk vanaf december 2018 wordt bediend met een frequentie van 4 keer per uur in elke richting, tijdens werkdagen vanaf aanvang dienst tot 20:00 uur. Gedurende deze periode is het de bedoeling dat, naast de bestaande intercity die ten minste Leiden Centraal, Leiden Lammenschans en Alphen aan den Rijn twee keer per uur bedient, de stations Leiden Centraal, Leiden Lammenschans, Hazerswoude-Koudekerk en renvooi.docx, , pag 4 van 11, concept ter bespreking

5 Alphen aan den Rijn, en indien aan lid 2 is voldaan ook Zoeterwoude Meerburg twee keer per uur in elke richting door een stoptrein worden bediend. Vanaf 20:00 uur tot einde dienst en in het weekend is het de bedoeling dat alle in dit lid genoemde stations twee keer per uur in elke richting door een stoptrein of een intercity worden bediend waarbij dat voor Zoeterwoude Meerburg alleen geldt indien is voldaan aan lid De Provincie zal ervoor zorgdragen dat het station Zoeterwoude Meerburg wordt bediend zoals in lid 1 gesteld vanaf het moment minimaal 70 % van elke in artikel 3 onder a en b genoemde ontwikkelopgaven is verkocht. Artikel 3 1. Zoeterwoude zal ervoor zorgdragen om op de W4-ontwikkellocatie Verde Vista Meerburg minimaal te realiseren: a m2 bvo kantoren, en/of overige werkfuncties en/of leisure en/of detailhandel; b. 300 woningen. 2. De verhouding van het brutovloeroppervlak van de functies genoemd onder a (kantoren, werkfuncties, leisure, detailhandel) dient in overeenstemming te zijn met het op dat moment vigerende beleid van de Provincie. Artikel 4 1. Zoeterwoude zal bijdragen aan het Regionaal InvesteringsFonds 2 van Holland Rijnland volgens de bepalingen van Holland Rijnland. Artikel 5 1. De provincie zal ervoor zorgdragen dat een fietspad wordt gerealiseerd vanaf de in artikel 1, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde tunnel tot de Laan van Oud Raadwijk. 2. Voor de realisatie van het in lid 1 bedoelde fietspad heeft de provincie een taakstellend budget beschikbaar van 0,6 miljoen (vast bedrag). 3. Op een door Partijen nog gezamenlijk te bepalen moment voorafgaand aan de start van de realisatie van het in lid 1 bedoelde fietspad zullen Partijen met elkaar overleggen over de kosten voor de aanleg. Provincie zal de kosten van de aanleg ramen en vermeerderen met een bij de mate van uitwerking behorende onzekerheidsmarge, die bij het bestek 5% bedraagt, bij het definitief ontwerp 10% en bij het voorlopig ontwerp 20%. Indien de dan geldende kostenraming inclusief onzekerheidsmarge hoger uitkomt dan het in lid 2 genoemde bedrag en Zoeterwoude aan de Provincie het verschil betaalt zal de Provincie het fietspad voor eigen rekening en risico aanleggen. Indien Zoeterwoude dan niet bereid is het renvooi.docx, , pag 5 van 11, concept ter bespreking

6 verschil aan de Provincie te betalen, gaan Partijen met elkaar in overleg over versobering of zien Partijen af van de aanleg van het fietspad. 4. Zoeterwoude verleent alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking, die noodzakelijk is voor de realisering van het in lid 1 bedoelde fietspad. Artikel 6 1. Partijen gaan ervan uit dat het station Zoeterwoude Burgemeester Smeetsweg niet wordt aangelegd. Zij spannen zich daartoe niet (meer) in. Artikel 7 1. De provincie zal ervoor zorgdragen om het busnet, zoals dat volgens de in 2012 aan Arriva Personenvervoer Nederland verleende concessie wordt uitgevoerd in Zoeterwoude, te behouden. 2. Na de realisatie van station Zoeterwoude Meerburg zal, in overleg met de betrokken vervoerders, worden onderzocht op welke wijze Zoeterwoude-Rijndijk het beste met het openbaar vervoer kan worden ontsloten. 3. De provincie neemt het initiatief voor het in lid 2 bedoelde onderzoek. Partijen delen de kosten van het onderzoek. Partijen spreken van te voren het maximale bedrag af. 4. De provincie betrekt de uitkomsten van het in lid 2 bedoelde onderzoek bij haar besluitvorming ten aanzien van de ontsluiting door middel van openbaar vervoer van Zoeterwoude. Indien de Provincie de uitkomsten van het in lid 2 bedoelde onderzoek niet gebruikt bij haar besluitvorming is Zoeterwoude geen kosten aan de Provincie verschuldigd. Artikel 8 1. De provincie zal ervoor zorgdragen om een ongelijkvloerse kruising te realiseren van de Burgemeester Smeetsweg met de spoorverbinding Leiden Centraal Alphen aan den Rijn middels een viaduct over de spoorverbinding. 2. De provincie zal ervoor zorgdragen om een ongelijkvloerse aansluiting te realiseren van de Burgemeester Smeetsweg op de N11 middels een viaduct over de N De kosten voor ongelijkvloerse kruisingen van de Burgemeester Smeetsweg met de spoorverbinding Leiden-Utrecht en de N11 zijn onderdeel van de projectkosten voor de frequentieverhoging op de spoorverbinding Leiden-Utrecht. Hiervoor is Zoeterwoude geen financiële bijdrage verschuldigd. renvooi.docx, , pag 6 van 11, concept ter bespreking

7 Artikel 9 1. Bepaling 1 van de overige bepalingen van de Overeenkomst tussen Provincie Zuid- Holland en gemeente Zoeterwoude ter aanvulling van de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-Oost van 7 juli 2005 komt te vervallen. Artikel De provincie is bereid een subsidie te verlenen voor de ontsluiting van het W4- project Verde Vista Meerburg. Op [datum] hebben Provinciale Staten gelden ter beschikking gesteld voor deze subsidie, waardoor Gedeputeerde Staten, na aanvraag door Zoeterwoude, bevoegd zijn tot het verlenen van de subsidie. De Provincie zal in de subsidieverlening bepalingen opnemen over de bevoorschotting, waarbij zij zoveel mogelijk rekening zal houden met de belangen van Zoeterwoude, zoals die ter zake van de gewenste bevoorschotting door Zoeterwoude zullen worden opgenomen in de subsidieaanvraag. 2. De Provincie is bereid is hiervoor een subsidie te verlenen van 1, ,04 miljoen (prijspeil ). Zoeterwoude zal hiertoe een aanvraag indienen. 3. Het in lid 2 genoemde bedrag wordt vanaf tot aan de datum van het besluit van de subsidieverlening jaarlijks geïndexeerd met de IBOI-raming voor het betreffende jaar zoals die is opgenomen in het jaarlijks in april gepubliceerde Centraal Economisch Plan van het CPB. Artikel De provincie betaalt een bedrag van ,- (vast bedrag) aan Zoeterwoude, als vergoeding voor de plankosten (meerkosten) die Zoeterwoude heeft gemaakt bij de voorbereiding van het Bestemmingsplan Emplacement Rijngouwelijn binnen twee maanden na het aangaan van deze overeenkomst. Het door Zoeterwoude op 16 juni 2011 ter zake gefactureerde bedrag, ter grootte van 1.071,=, zal door Zoeterwoude worden gecrediteerd. 2. Na betaling van het in lid 1 genoemde bedrag verklaren Partijen over en weer dat zij niets meer van elkaar te vorderen te hebben met betrekking tot de plankosten als bedoeld in lid 1. Partijen verlenen elkaar in verband daarmee volledige en finale kwijting. Artikel Indien een belanghebbende een verzoek doet om vergoeding van planschade of nadeelcompensatie als gevolg van de destijds voorgenomen vaststelling van het Bestemmingsplan Emplacement RijnGouwelijn, deelt Zoeterwoude dit aan de provincie mede. renvooi.docx, , pag 7 van 11, concept ter bespreking

8 2. In geval van een mededeling als bedoeld in lid 1, treden Partijen in overleg over de vraag welke partij een eventueel toe te kennen vergoeding voor haar rekening neemt. 4. Zoeterwoude trekt het verzoek d.d. 6 april 2011 met kenmerk PC/ in voor de ontheffing in het kader Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland voor het Emplacement RijnGouwelijn Artikel De provincie zal ervoor zorgdragen dat Rijkswaterstaat het kunstwerk in de A4 over de spoorverbinding Leiden Centraal Alphen aan den Rijn, zo realiseert dat er ruimte is voor het herstel van de fietsverbinding, het Grote Polderpad. Artikel Eventuele kosten die een der Partijen heeft gemaakt ter voorbereiding van de realisatie van bebouwing van Swetterhage buiten de bebouwingscontour die niet gerealiseerd wordt, blijft voor rekening van de partij die de kosten heeft gemaakt. 2. Eventuele schade anders dan bedoeld in lid 1 die een der Partijen lijdt of zal lijden doordat niet buiten de bebouwingscontour zal worden gebouwd, blijft voor rekening van de partij die de schade lijdt of zal lijden. Partijen verklaren dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben met betrekking tot vergoeding van enige kosten of andere schade als bedoeld in lid 1 en 2. Partijen verlenen elkaar in verband daarmee volledige en finale kwijting. Artikel Zoeterwoude betaalt aan de provincie een bijdrage in de kosten van de realisering van station Zoeterwoude-Meerburg van ,08 (prijspeil ). 2. Partijen verrekenen de bijdrage als bedoeld in lid 1 met het bedrag ter grootte van ,17 dat de provincie aan Zoeterwoude moet betalen op grond van artikel 2 van de Beëindigingsovereenkomst Bestuursovereenkomst RijnGouweLijn-Oost van [datum invullen zodra bekend]. 3. De Provincie betaalt ingevolge lid 2 aan Zoeterwoude een bedrag van ,09 (prijspeil 2012). De Provincie betaalt dit bedrag uiterlijk 2 maanden na het aangaan van deze overeenkomst. 4. Indien het station Zoeterwoude Meerburg niet uiterlijk op 1 januari 2023 wordt bediend, betaalt de provincie het bedrag uit lid 1 aan Zoeterwoude vermeerderd met rente renvooi.docx, , pag 8 van 11, concept ter bespreking

9 vanaf tot aan de datum van terugbetaling door Provincie, behalve indien het niet bedienen van Zoeterwoude Meerburg wordt veroorzaakt doordat Zoeterwoude niet heeft voldaan aan de eisen gesteld in art. 3. De rente komt overeen met het driemaandskasgeldpercentage zoals gehanteerd door de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. 5. Indien de provincie volgens het vorige lid het in lid 1 genoemde bedrag terugbetaalt vervallen de verplichtingen voor de provincie als bedoeld in artikel 1 en 2 van deze overeenkomst. Artikel Partijen realiseren zich dat de mate waarin invulling kan worden gegeven aan verplichtingen die ingevolge art 1 tot en met 8 op Partijen rusten, begrensd wordt door het kader van de publiekrechtelijke bevoegdheden van elk der Partijen en de te respecteren belangen van derden, waaronder ProRail voor wat betreft de aanpassingen aan de Hoofdspoorweginfrastructuur en de vervoerder op de treinverbinding Leiden-Utrecht (NS) voor wat betreft de voorwaarden voor de bediening. Artikel Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van de in overweging 5 genoemde corridors van het HOV-NET Zuid-Holland Noord mede afhankelijk is van de toegezegde bijdrage van het Rijk. Hiervoor zal het Rijk nog een subsidie verlenen op grond van het MIRT. 2. Indien om wat voor reden dan ook deze subsidiebeschikking niet of niet volledig voor 1 januari 2015 is verleend, dan is deze overeenkomst ontbonden. 3. Bij ontbinding krachtens lid 2 treden de bij het HOV-NET Zuid-Holland Noord betrokken partijen in overleg om te bezien of en zo ja welke delen van het HOV-NET Zuid-Holland Noord alsnog kunnen worden gerealiseerd. Artikel Elke partij kan bij de rechter wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst vorderen op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat deze overeenkomst in haar huidige vorm redelijkerwijs niet gehandhaafd kan blijven. Alvorens een vordering op deze grond wordt ingediend, volgt de partij die daartoe wil overgaan de geschillenregeling opgenomen in artikel 19. renvooi.docx, , pag 9 van 11, concept ter bespreking

10 2. Indien deze overeenkomst op grond van het vorige lid, of op welke andere grond, wordt gewijzigd of geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn Partijen over en weer niet gehouden kosten of schade te vergoeden. 3. Indien deze overeenkomst wordt ontbonden blijven de bepalingen van art. 10 in stand. Artikel Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en de mogelijke oplossing daarvan. 2. Partijen treden in geval van een geschil met elkaar in overleg binnen een maand na ontvangst van de mededeling zoals bedoeld onder lid Indien overleg niet binnen twee maanden tot overeenstemming heeft geleid, schakelen Partijen een mediator in ter beslechting van het geschil. 4. Indien het inschakelen van een mediator niet leidt tot de oplossing van het geschil, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiende uit de procedure genoemd onder de leden 1 tot en met 4. De kosten van de mediator komen in gelijke delen voor rekening van de bij het geschil betrokken Partijen. 6. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel Deze overeenkomst kan slechts worden aangevuld en/of gewijzigd door een schriftelijk stuk dat door en namens alle Partijen is ondertekend. Artikel Deze overeenkomst eindigt wanneer beide Partijen van mening zijn dat wederzijds aan alle verplichtingen is voldaan, doch uiterlijk 31 december 2024, tenzij Partijen voor die datum anders overeenkomen. renvooi.docx, , pag 10 van 11, concept ter bespreking

11 Artikel Deze overeenkomst regelt de volledige rechtsverhouding tussen partijen ten aanzien van het HOV-NET Zuid Holland Noord. Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen alle eventuele toezeggingen die, mondeling dan wel schriftelijk, eerder door partijen jegens elkander zijn gedaan ten aanzien van dit plan. 2. Partijen doen over en weer afstand van enig recht voortvloeiende uit de in lid 1 bedoelde toezeggingen. Partijen verklaren ten aanzien van deze toezeggingen jegens elkander geen enkele vordering meer te hebben. 3. Partijen beschouwen artikelen 11, 14 en 22 als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Bijlage: Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad tussen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur en Milieu, de Gedeputeerde Staten van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de Dagelijks Besturen van het Bestuur Regio Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio Amsterdam en de Stadsregio Rotterdam, september/oktober 2012, inclusief bijlagen Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum] I.G.M. de Bondt Provincie Zuid-Holland C. den Ouden Zoeterwoude renvooi.docx, , pag 11 van 11, concept ter bespreking

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost

Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

ZUID. provincie HOLLAND. 2 7 HAAill Lid Gedeputeerde Staten. I.G.f^- de Bondt. Provinciale Staten van Zuld-Holland. HOV-NET Zuid-Holland Noord.

ZUID. provincie HOLLAND. 2 7 HAAill Lid Gedeputeerde Staten. I.G.f^- de Bondt. Provinciale Staten van Zuld-Holland. HOV-NET Zuid-Holland Noord. Lid Gedeputeerde Staten I.G.f^- de Bondt Contact 070 441 71 12 igm. de. tx)ndt@ pzh.nl provincie HOLLAND ZUID Provinciale Staten van Zuld-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

ZUID. mn. platell@pzh.ni 2 0 DEC. 2012. provincie HOLLAND. Gedeputeerde Staten. Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN

ZUID. mn. platell@pzh.ni 2 0 DEC. 2012. provincie HOLLAND. Gedeputeerde Staten. Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN Gedeputeerde Staten provincie HOLLAND ZUID Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN Contact Mr. M.J.J. Plateli T 070-441 77 73 mn. platell@pzh.ni Postadres Provinciehuis Postbus

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten - spoedbesluit vaststelling gewijzigde concept overeenkomsten HOV-NET Zuid-Holland Noord

Voordracht aan Provinciale Staten - spoedbesluit vaststelling gewijzigde concept overeenkomsten HOV-NET Zuid-Holland Noord Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Vaststelling van het HOV-NET Zuid-Holland Noord en het Uitvoeringsbesluit voor de treincorridors Leiden Centraal-Utrecht Centraal en

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS)

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Status: Definitief concept Datum: 29 september 2015 Kenmerk: IENM/BSK-2015/163086 Pagina 1 van 9 Ondergetekenden, 1. De van Infrastructuur

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

B&W d.d. 15 juli 2014

B&W d.d. 15 juli 2014 B&W 14.0678 d.d. 15 juli 2014 Onderwerp Realisatie, beheer en onderhoud R-net halte Leiden Lammenschans Besluiten: van de commissie 1. De Uitvoeringsovereenkomst R-net halte Leiden Lammenschans vast te

Nadere informatie

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad PARTIJEN

Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad PARTIJEN Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad PARTIJEN 1. De minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der

Nadere informatie

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde de dato 20 mei 2014 PARTIJEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS STATIONS B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom Ontwerp Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom De colleges van burgemeester en wethouders van: 1. de gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd blijkens mandaatbesluit / machtigingsbesluit

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Overeenkomsten d.d

Overeenkomsten d.d mm 15 MRT2016 Gemeente Delft Partijen/ondergetekenden: / Overeenkomsten d.d. 18-12-2015 A) Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Delft, adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Nr. ovb j» 10 SEP Afdoen voor: Naam Naam

Nr. ovb j» 10 SEP Afdoen voor: Naam Naam 9Mida Nr. ovb j» Lid Gedeputeerde Staten I.G.M. de Bondt ZUID Ingekomen d Afdeling 1» Afdoen voor: Naam Naam 10 SEP.2012 Archief dd. Paraaf Contact 070 441 71 12 igm.de.bondt@pzh.nl Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP 20. Paraaf Provin etans

Verzenddatum 2 5 SEP 20. Paraaf Provin etans 7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-431815851 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : raadsinformatiebrief beëindigingsovereenkomst Ballast Nedam Aard : Actieve informatie, wensen en bedenkingen Portefeuillehouder : Van Veen en Baudet Datum college : 24

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

Mr. H.J.A. Ebbeng, Mediator, wonende en kantoor houdende te (5091 CH) Middelbeers, Hoogdijk 18

Mr. H.J.A. Ebbeng, Mediator, wonende en kantoor houdende te (5091 CH) Middelbeers, Hoogdijk 18 E A Ebbeng Advies MEDIATION & CONSULTANCY BESTUURSRECHT Mr. H.J.A. Ebbeng. 3 e concept Gecertificeerd NMI Mediator Hoogdijk 18 NL 5091 CH Middelbeers Tel: 013-5142396 Fax: 013-5143362 Mob: 06-53976405

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE BUNNIK (hierna te noemen: de "Gemeente"), kantoorhoudende te (3984 NC) Odijk aan het Singelpark 1, te dezer zake

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Partijen sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen Partijen ;

Vertrouwelijk. Partijen sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen Partijen ; Vertrouwelijk VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 2017005338 Partijen: i. R.W. Slewe en.. (naam echtgenote invullen), wonende aan de Elswoutslaan 4 te (2051 AE) Overveen, hierna gezamenlijk te noemen R. Slewe ;

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES (Gedigitaliseerd naar een oorspronkelijke kopie, lay-out pag 7 en 9 aangepast vanwege digitalisering) OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN

Nadere informatie

Vraag 1 Kent u de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de Voortgang Spoorcorridors Alphen aan den Rijn-Gouda en Leiden-Utrecht?

Vraag 1 Kent u de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de Voortgang Spoorcorridors Alphen aan den Rijn-Gouda en Leiden-Utrecht? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag

INTENTIEVERKLARING. Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag INTENTIEVERKLARING Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag The Brussels Airport Company N.V Deze intentieverklaring ("Intentieverklaring")

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Tussen NS Reizigers B.V. en Gemeente Haarlem De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST Rob van Wijnen Conflictbemiddeling www.robvanwijnen.nl 1 MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: Rob van Wijnen, Mediator en partijen: A. gevestigd te

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden,

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden, Overeenkomst nummer 3390603 met 1 overzichtstekening Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen ter regeling van nadere afspraken inzake de totstandkoming van de omleiding van

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011.

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011. DSO2011.656 bijlage 1 TNO definitief concept Beëindigingsoverekomst 16-5- 2011.doc.docm/Concept/1003354 2/F687 BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG. Bijlage 7 vergadering BP

Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG. Bijlage 7 vergadering BP Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG Bijlage 7 vergadering 10-3-2010 BP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VLIEGBASIS SOESTERBERG Partijen: 1. De provincie Utrecht als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Mediationovereenkomst Mediation Unlimited - Breda KvK Breda 62171097

Mediationovereenkomst Mediation Unlimited - Breda KvK Breda 62171097 Mediationovereenkomst Mediation Unlimited - Breda KvK Breda 62171097 MEDIATION OVEREENKOMST De ondergetekenden: Mediator en partijen: A....... wonende te..... aan de......, hierna te

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Pagina 1 van 6 Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Ondergetekenden: A: De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Westland, gevestigd te, op grond van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.964 RIS 173262 ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - uit de evaluatie van

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI-zones Stichting BI-zone Louter Bloemen te Dordrecht Ondergetekenden, De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch -

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - Pagina 2 van 5 Bestemmingsplan Memweg 2 Herkenbosch Ondergetekenden: De gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst 1: Planschadeverhaalsovereenkomst met vooruitbetaling en afrekening o.b.v. werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade

Voorbeeldovereenkomst 1: Planschadeverhaalsovereenkomst met vooruitbetaling en afrekening o.b.v. werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade Voorbeeldovereenkomst 1: Planschadeverhaalsovereenkomst met vooruitbetaling en afrekening o.b.v. werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade Verhaalscontract met vooruitbetaling en afrekening o.b.v.

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer Convenant Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland en Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en Delftse Studentenroeivereniging Proteus-Eretes Delftse Studentenroeivereeniging Laga Roeivereniging

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

OVEREENKOMST. CONCEPT tekst van Henk Strubbe en Peter den Otter. Contractanten: Provincie Utrecht Gemeente Montfoort

OVEREENKOMST. CONCEPT tekst van Henk Strubbe en Peter den Otter. Contractanten: Provincie Utrecht Gemeente Montfoort OVEREENKOMST Regelende de aanleg, het beheer en onderhoud, het eigendom, de aansprakelijkheid, de instandhouding en de financiering van de rotonde N204 / Blokland te Montfoort. CONCEPT tekst van Henk Strubbe

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie