waterschap Hollandse Delta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waterschap Hollandse Delta"

Transcriptie

1 Datum : 22 mei 2014 Agendapunt nr: waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Uitwerking Het Waterschapshuis 2.0 Besluitvormend voorstel 5 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 22 mei 2014 Commissie MBH 7 mei 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 22 april 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 22 mei Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dij kg raaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_ 1606.docx Bijlage: Aanbiedingsbrief notitie Uitwerking nieuwe koers def.pdf Bijlage: Uitwerking nieuwe koers l.pdf Bijlage: startnotitie dienstverlening HWH 2 0 vsdf.pdf Bijlage: Notitie invulling Het Waterschapshuis 2.pdf Stukken ter inzage:

2 waterschap Hollandse Delta Uitwerking gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2.0 jl. Aanleiding Op 25 april 2014 staat in het AB van GR Het Waterschapshuis (HWH) besluitvorming op de agenda inzake HWH 2.0. Het DB van HWH heeft daartoe een voorstel gedaan. Het AB wordt gevraagd: De uitgewerkte koers HWH 2.0 vast te stellen zoals beschreven in de bijgevoegde notitie " Uitwerking van het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers"; Het Dagelijks bestuur op te dragen de HWH organisatie zodanig in te richten dat recht wordt gedaan aan de door het Algemeen bestuur bepaalde koers/richting. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: Het D&H-besluit om Heemraad van Eekhout de opdracht te geven in de AB-vergadering van HWH op 25 april 2014 akkoord te gaan met het beide beslispunten uit het voorstel " Uitwerking van het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers" te bekrachtigen. I 3. Motivering In de AB vergadering van HWH op 11 november 2013 is besloten om te blijven samenwerken op!ct-gebied in de gemeenschappelijke regeling HWH. Dit onder de voorwaarde dat collectieve en facultatieve taken strikt gescheiden worden. Kosten, opbrengsten en risico's moeten in de toekomst berusten bij opdrachtgevers. Een waterschap dat niet deelneemt aan een bepaalde taak betaalt geen kosten en draagt geen risico's t.a.v. die taak. Deze scheiding wordt aangeduid met het begrip "loden deur". De uitvoering van de taken moet gebeuren door een flexibele, compacte en kwalitatief hoogstaande HWH organisatie. In het voorstel "Het Waterschapshuis 2.0. een nieuwe koers" is bovenstaande door het DB HWH uitgewerkt. Daarbij is advies ingewonnen bij twee externe partijen, t.w. Ockham t.a.v.!ctontwikkelingen en hun invloed op waterschappen, en KokxDeVoogd voor de uitwerking van het begrip "loden deur". Deze adviezen zijn bijgevoegd. Het DB van HWH doet een beroep op de waterschappen waarin zij vraagt om vertrouwen en ondersteuning bij de realisatie van HWH 2.0. Met name voor het onderbrengen van HWH medewerkers die door de voorziene inkrimping gedwongen uit de organisatie moeten verdwijnen wordt aan de waterschappen om medewerking gevraagd. Samenvatting DB-voorstel Er is door het bestuur van HWH een aantal kaders meegegeven aan de uitwerking. Per kader wordt aangegeven hoe de invulling is voorzien. HWH wordt gesplitst in twee delen: HWH collectief en HWH facultatief. De programma's krijgen een financiële en juridische scheidingsmuur die zorgt dat alleen opdrachtgevers kosten dragen en risico's lopen 1

3 HWH collectief: betreft projecten/programma's waar alle GR-deelnemers in participeren, eventueel met derden. Het risico wordt gedragen door alle opdrachtgevers. HWH facultatief: betreft projecten/ programma's waar een aantal waterschappen aan deelneemt, eventueel met derden. Het risico wordt gedragen door de deelnemers en eventuele derden. HWH 2.0 kent drie rollen m.b.t. governance: Eigenaren: elk waterschap heeft een DB lid als vertegenwoordiger in het AB van HWH. De deelnemende waterschappen dragen de kosten en risico's van instandhouding van de GR gezamenlijk. Het DB van HWH wordt benoemd door het AB. Opdrachtgever: waterschappen zijn opdrachtgever aan HWH. Een waterschap dat niet deelneemt aan een taak is geen opdrachtgever en draagt daarmee niet de kosten en de risico's ("loden deur" scheiding). De opdrachtgeversrol wordt ingevuld met een opdrachtgeverstafel waar alle GRdeelnemers aanzitten. De deelnemer van een waterschap moet over voldoende mandaat van de eigen organisatie beschikken om snelle besluitvorming te borgen. De opdrachtgeverstafel is geen onderdeel van de HWH organisatie, maar wordt wel door HWH gefaciliteerd. Uitgangspunt is dat waterschappen hun eigen vraagkant goed georganiseerd hebben. Dat zorgt dat de juiste onderwerpen naar de opdrachtgeverstafel gebracht worden. Ook de Unie van Waterschappen heeft zitting aan de opdrachtgeverstafel Doel is de waterschappen te informeren over beleid en wetgeving daar waar actie wordt verlangd. Derde partijen, bv. RWS, kunnen mede opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer: HWH is opdrachtnemer en legt in een dienstverleningshandvest de voorwaarden vast waaronder zij diensten verleent. Een dienstverleningsovereenkomst borgt de "loden deur" scheiding; dit zorgt dat er geen risico's over gaan naar partijen die niet deelnemen aan een taak. Het DB toetst een opdracht aan door het AB gestelde kaders. HWH is verantwoordelijk voor de opdracht, maar de opdrachtgevers zijn aansprakelijk. Een opdracht wordt altijd aangestuurd door een stuurgroep. De huidige programmaraad, begeleidingscommissies en adviescommissies komen te vervallen. Maximaal gebruik maken van kennis en producten uit de markt Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oplossingen die in de markt voorhanden zijn, geen maatwerk. HWH is een regie organisatie De focus van HWH ligt bij regie op uitvoering en advies. De uitvoering zelf wordt overgelaten aan de markt. HWH is een opdracht gestuurde organisatie; het voert geen opdrachten uit zonder opdracht van deelnemers van de GR. HWH kan penvoerder en beheerder van contracten met leveranciers zijn. HWH opereert met minimale bestuurlijke drukte Om de bestuurlijke drukte te minimaliseren wordt door het DB een discussienota voorbereid waarin een voorstel wordt gedaan om het AB te verkleinen. Samenwerkende waterschappen zouden door één AB-lid vertegenwoordigd kunnen worden. Scheiding van opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol Zie boven HWH krijgt een compacte kern met vaste medewerkers en een flexibele schil, die meebeweegt met de opdrachtportefeuille. Waar mogelijk wordt deze schil ingevuld door medewerkers van waterschappen. Er wordt gestreefd naar medewerkers, een vaste kern die continuïteit moet borgen. In die kern zit vooral kennis op bestuurlijk, juridisch en financieel-administratief gebied. Daaromheen komt een flexibele schil die, afhankelijk van de projectenportefeuille, bestaat uit medewerkers die gedetacheerd zijn van uit waterschappen. Hiermee wordt tevens talentvolle waterschappers de kans geboden zich te ontwikkelen. 2

4 Transitieperiode naar HWH 2.0 wordt zo kort mogelijk gehouden Het operationeel opstarten va n de nieuwe organisatie en de planning van de transitie worden voorzien in het najaar van Transitiekosten worden vermeden of zo laag mogelijk gehouden In hoeverre hieraan wordt voldaan is niet duidelijk. In het voorstel ontbreekt een financiële doorreken ing. Analyse Het college van D&H heeft eerder bij het DB van HWH haar wensbeelden t.a.v. HWH 2.0 neergelegd. De voorliggende uitwerking sluit hier in hoofdlijnen goed op aan: De samenwerking op ICT -gebied wordt voortgezet. Derden kunnen als medeopdrachtgever van HWH -projecten fungeren waardoor samenwerking in de keten gestimuleerd wordt; De HWH organisatie wordt geprofessionaliseerd; Ambtelijk worden waterschappen intensief betrokken bij de uitvoering van projecten; Oplossingen worden aan de markt overgelaten; Versterking invulling rollen eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer; Slagvaardiger organisatie. Vereenvoudiging van de structuur door onder meer het laten vervallen van begeleidingscommissies en adviescommissies. Een opdrachtgeverstafel met een duidelijke rol vervangt de programmaraad. Er is wel een kanttekening te plaatsen. De verantwoordelijkheid wordt met dit voorstel nadrukkelijk bij de deelnemende waterschappen (a ls de eigenaren van de GR) gelegd. HWH komt alleen in actie bij duidelijk geformuleerd e opdrachten. Of daarmee de benodigde impuls tot intensief sa menwerken gegeven gaat worden zal de t oekomst uit moeten wijzen. Het terugbrengen van de HWH organisatie tot een compacte kern betekent dat HWH zelf slechts een beperkte rol zal kunnen spelen als verbinder. Waterschappen zullen elkaar buiten HWH om goed moeten kunnen vinden om de opdrachtgeverstafel van de juiste inbreng te voorzien. Dat vereist de wil om samen te werken en het besef dat autonomie op onderdelen opgegeven moet worden. Juist dat is in het verleden bij voorgenomen samenwerkingen vaak een struikelblok geweest. Het besluit va n waterschap Hunze en Aa's om per 1 januari 2014 uit de GR te t reden onderstreept dit. Conclusie Het voorstel voldoet in belangrijke mate aa n de wensbeelden die WSHD t.a.v. HWH 2.0 aan het DB van HWH kenbaa r gemaakt heeft. Instemmen met het voorstel lijkt dan ook verstandig. Goed organiseren van de GR is een voorwaarde voor succes. Echter, het succes van HWH 2.0 blijft afhankelijk van de wil en de inspanningen die waterschappen er voor over hebben om samen te werken. Alleen dan kan het maximale rendement uit de GR gehaald worden. I 4. Risico's Op 11 november 2013 is in het AB van HWH een eerder voorstel t.a.v. HWH 2.0 behandeld. Dit bevatte een financiële doorkijk op hoofdlijnen. Deze is voor het nieuwe voorstel echter niet meer opportuun. Deze doorkij k ontbreekt in het nu voorliggende voorstel waardoor moeilijk ingeschat kan worden wat de financiële consequenties zijn. I 5. Financiële aspecten De ontwerpbegroting 2015 van HWH is inmiddels ontvangen t.b.v. de zienswij zeprocedure. Deze begroting wordt behandeld in D&H op 7 mei De begroting is vooralsnog gebaseerd op de begroting 2014, en heeft daarmee een voorlopig karakter. De wet GR eist dat de begroting uiterlijk 1 augustus wordt aangeboden aan Gedeputeerde staten. Afha nkelijk van de besluitvorming betreffende HWH 2.0 wordt daarom ei nd 2014 een begratingswijziging 2015 aangeboden. Om een beeld te geven van de ontwikkel ing van de begroting van HWH worden hierna de initiële begrotingen van 20 13, 2014 en 2015 weergegeven: , ,- Bijdrage WSHD , Bijdrage WSHD ,- 3

5 ,- Bijdrage WSHD ,- De begroting vertoont een dalende trend. Gezien de in het voorstel HWH 2.0 voorziene inkrimping mag verwacht worden dat deze trend zich ook in HWH 2.0 zal voortzetten. I 6. Personele aspecten Nadrukkelijk verzoek van HWH aan de waterschappen is om HWH medewerkers die als gevolg van de transitie moeten vertrekken zo veel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. De invoering van de flexibele personeelsschil zal tot gevolg hebben dat WSHD-medewerkers tijdelijk gedetacheerd moeten worden bij HWH als WSHD deelneemt aan HWH-projecten. In personeelsplanningen moet hiermee rekening gehouden worden. I 7. Juridische aspecten Het besluit wordt door het AB van HWH bij volstrekte meerderheid genomen (de helft + 1). I 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing I 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing 110. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: 0 Intranet 0 Internet 0 Terinzagelegging 0 Pers 111. Verdere aanpak/ procedure Het besluit om in te stemmen met het voorstel "Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers" wordt door heemraad van Eekhout ingebracht in de vergadering van het Algemeen bestuur van HWH op 25 april Dit met het voorbehoud dat de Verenigde Vergadering van WSHD op 22 mei 2014 het besluit bekrachtigt Evaluatie Niet van toepassing I 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel BJ, FN 4

6 Vergaderdatum: 22 mei 2013 Agendapunt BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Uitwerking gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2.0 waterschap Hollandse Delta De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van ; overwegende dat: WSHD verdere professionalisering van het huidige HWH als de enige juiste oplossing ziet om samenhang in het ICT -portfolio van waterschappen te borgen; Het voorstel HWH 2.0 in belangrijke mate overeenkomt met de door WSHD ingebrachte wensbeelden gelet op: artikel 77 Waterschapswet; wet gemeenschappelijke regelingen BESLUIT: Het D&H besluit om Heemraad van Eekhout de opdracht te geven in de AB-vergadering van HWH op 25 april 2014 akkoord te gaan met het beide beslispunten uit het voorstel " Uitwerking van het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers" te bekrachtigen. Ridderkerk, 22 mei 2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dij kg raaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 5

7 . HetWaterschapshu1s Leden van het Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis Behandeld door M.H. va n der Veen-Brouwer 2 Aantal pagina's Datum 28 maart 2014 Uw kenmerk Onderwerp Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers Ons kenmerk V0138/H2599 Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt de uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, 'een nieuwe koers'. Op 11 november 2013 lag de keuze voor: "Wel of niet samenwer ken in het complexe veld van de ICT". U heeft een duidelijke keuze gemaakt. Samenwerken. En dat op een manier waarbij waterschappen breed gefaciliteerd (collectieve en facultatieve taken) worden en risico's niet overdraagbaar zijn tussen de bij verschillende opdrachten betrokken partijen. Het Dagelijks bestuur is ervan overtuigd dat het (juridisch) kader dat in de notitie wordt beschreven tegemoet komt aan de uitdrukkelijke wens van de waterschappen. Het Waterschapshuis kan opdrachten va n de waterschappen (en eventueel derden) uitvoeren, waarbij de kosten, opbrengsten en risico's alleen berusten bij de opdrachtgevers van die opdrachten. Een onderscheid tussen co llectieve en facultatieve taken is niet meer nodig, omdat met het dienstverleningsconstruct een ' loden deur' tussen elke opdracht staat. Verder wordt tegemoet gekomen aan de wens om een compact en flexibel HWH te hebben dat in omvang kan meebewegen met de opdrachten die de waterschappen aan HWH verstrekken. Daarnaast wordt de aanzet gegeven voor een kwalitatief hoogstaande organisatie. Na het besluit over "de nieuwe koers" is de richting van Het Waterschapshuis bepaald en moet deze worden ingericht. Hierbij staat voorop dat Het Waterschapshuis van en voor de waterschappen is en dat de kwaliteit van het product en de dienstverlening uitgangspunt is. Waterschappen en HWH moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten om de nieuwe koers waar te maken. Van papier naar praktijk. Dat kan alleen als wij ons realiseren dat het bestuur, de waterschappen en HWH gezamenlijk bereid zijn om wat nu op papier staat in de praktijk te brengen. Als iedereen voor de samenwerking kiest en bereid is zijn verantwoordelijkheid t e nemen, dan zal die samenwerking in HWH 2.0 een succes worden. He t Wat erschapshuis Stationsplein LE Am ersfoort Postbus CO Amersfoort T F NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

8 Pagina 2 van 2. Het Waterschapshu1s De inrichting van HWH die het Dagelijks bestuur ter hand zal nemen, vraagt een forse inspanning en trekt een zware wissel op de medewerkers. De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) onderkent het belang van een nieuwe koers. De medewerkers tonen zich bereid om actief een bijdrage te leveren aan het bouwen van een toekomstvast HWH, dat het vertrouwen geniet van de waterschappen. Succes kan alleen worden bereikt als de waterschappen de medewerkers bij dit moeilijke proces in woord en daad steunen. Het Dagelijks bestuur doet een beroep op de waterschappen hun vertrouwen aan HWH te geven en medewerking te verlenen om medewerkers van werk naar werk te helpen binnen de waterschapssector. Het Algemeen bestuur wordt gevraagd om: De uitgewerkte koers HWH 2.0 vast te stellen zoa ls beschreven in bijgevoegde notitie "Uitwerking va n Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers"; Het Dagelijks bestuur op te dragen de HWH organisatie zodanig in te richten dat recht wordt gedaan aan de door het Algemeen bestuur bepaalde koers/richting. Met uw besluit en uw vertrouwen start een nieuwe episode in het bestaan van Het Waterschapshuis waarin met vertrouwen aan de toekomst van onze samenwerking kan worden gebouwd. Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om een schriftelijke toelichting te vragen over eventuele onduidelijkheden in de notitie of de bijlagen bij de notitie. U kunt uw vragen tot dinsdag 22 april 2014, uur via indienen bij Alle ingekomen reacties zullen in een overzicht worden verzameld en zoveel mogelijk worden voorzien van een antwoord. Het overzicht wordt voorafgaand aan de vergadering verstrekt aan de Algemeen bestuursleden Gr HWH. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis, --7-r-:~r-/---:/r-/-~ ----/.. H.H.G. Dijk Voorzitter J.W.A. van Enst Secretaris-directeur Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

9 Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, 'een nieuwe koers' Datum: 1 april 2014 Kenmerk : V0138/H2599

10 Foto: Johan van Cranenburgh 2

11 Inhoudsopgave I. Voorwoord II. Bestuurlijke kaders 111. Vragen voor de toekomst IV. Uitwerking van HWH 2.0 V. Samenvatting nieuw dienstverleningsconstruct HWH 2.0 VI. Planning van bestuurlijke beslismomenten Bijlage 1: Startnotitie nieuwe dienstverleningsconstruct HWH 2.0 (KokxDeVoogd) Bijlage 2: Notitie Invulling Taakuitvoering Het Waterschapshuis 2.0 (Ockham Consulting Partners) 3

12 I. Voorwoord In juli 2013 verscheen de notitie van de stuurgroep HWH 2.0" Het Waterschapshuis 2.0: een nieuwe koers". Op 11 november 2013 is door het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis over de hoofdlijn van de nieuwe koers van Het Waterschapshuis besloten. Voor u ligt nu een nadere uitwerking van de nieuwe koers. Deze bestaat uit een aantal onderdelen: Bestuurlijke kaders; die zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur dd. 11 november Opgave voor de toekomst; een korte notitie over de veranderende ICT omgeving en de impact daarvan op de waterschappen en HWH door dr. R. Veldwijk (Ockham). De uitwerking van de nieuwe koers; De nieuwe koers is in samenspraak met waterschappers verder ingevuld. Een brede doelgroep is in de gelegenheid gesteld om via internet in een "WIKI" bij te dragen aan de nota die de doorontwikkeling van Het Waterschapshuis beschrijft. Nieuw dienstverleningsconstruct; Hierin vindt u de samenvatting van het begrip 'loden deur', opgesteld door KokxDeVoogd. Een planning van de bestuurlijke beslismomenten. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de in deze notitie beschreven koers vast te stellen. 4

13 II. Bestuurlijke Kaders Op 11 november 2013 heeft het algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling HWH (Gr HWH) vergaderd. Tijdens deze vergadering is het voorstel HWH 2.0 va n het dagelijks bestuur Gr HWH behandeld. Dit voorstel was tot stand gekomen naar aan leiding van de discussie tijdens de vergadering van het alg emeen bestuur op 1 juli 2013 (de uitwerking van variant 3 zoals door de stuurgroep HWH aan het algemeen bestuur was voorgelegd). Tijdens de vergadering werd bekrachtigd dat het van belang is dat er een Gr HWH blijft bestaan waaraan ultimo alle waterschappen kunnen deelnemen. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan enerzijds de waterschappen die een klein HWH wi llen dat alleen collectieve programma's uitvoert en anderzijds de wat erschappen die een HWH wensen dat ook facu ltatieve programma's kan uitvoeren, is de vergadering unaniem akkoord gegaan met het door de voorzitter tijdens de vergadering ingebrachte voorstel om HWH te splitsen in twee delen, te weten: 1. HWH collectief 2. HWH facultatief Tussen alle programma's en projecten komt een j uridische en financiële scheidsmuur, die ten principale voorkomt dat er sprake is van risico-overslag tussen die programma's. Het uitgangspunt is hierbij dat waterschappen die niet aan een programma of project van HWH deelnemen geen risico's lopen die in dat programma ontstaan. Hoewel er verschillende bruikbare metaforen genoemd zijn, wordt de in de vergadering gebezigde term " loden deur" gehanteerd. Het DB Gr HWH heeft de opdracht gekregen het juridisch kader uit te werken en de begroting 2014 zodanig om te bouwen dat ook daar een, voor geld, ondoordringbare scheiding is tussen de verantwoordelijk en aansprakelijkheid van de deelnemers aan de Gr respectievelijk de afnemers van programma's en diensten. Bij het bepalen van de nieuwe koers van HWH 2.0 is door het AB op 11 november 2013 aangegeven dat HWH zo klein mogelijk, dienst baar, vaardig en effectief dient t e zijn. Daarnaast zal de transitie naar HWH 2.0 ook verbonden worden met een kwaliteitsimpuls en een cult uuromslag. De grootte van HWH dient zoveel mogelijk af te hangen van het aantal programma's dat HWH heeft en kan worden beperkt door de inzet van medewerkers van bij bepaalde programma's betrokken waterschappen. HWH dient flexibel te zijn en te kunnen meebewegen met de huidige en toekomstige behoefte en opdrachten van waterschappen. In de vergadering van 15 november 2013 heeft het DB Gr HWH verkennend gesproken over de uitwerking van de koers waartoe door het AB is besloten. Het DB ziet de volgende aanvullende kenmerken voor HWH 2.0: HWH is een regie-organisatie HWH benut maximaal de kennis en producten van andere organisaties (overheid en markt) HWH 2.0 beperkt de "bestuurlijke drukte" t ot een minimum Opdrachtgeversrol-opdrachtnemersrol zijn van elkaar gescheiden HWH krijgt een compacte kern vaste medewerkers en een flexibele schil. Deze flexibele schil beweegt mee met de opdrachtportefeuille en kan (deels) worden Ingevuld door medewerkers van de waterschappen Ten aanzien van de transitie: Transitieperiode van HWH naar HWH 2.0 zo kort mogelijk houden Transitiekosten proberen te vermijden dan wel zo laag mogelijk houden De bovenstaande kenmerken zijn leidend geweest voor de uitwerking en definiëring van HWH 2.0, zoa ls beschreven in hoofdstuk I V van dit rapport. 5

14 III. Vragen voor de toekomst 1. Inleiding De notitie in bijlage 2 is onderdeel van een uitwerking van de koers die bestuur en directie van Het Waterschapshuis (verder HWH) voornemens zijn in te slaan. Aan dr. R. Veldwijk (als ICT deskundige verbonden aan de Ockhamgroep) is gevraagd om in het kort een visie te geven op vragen die er voor de toekomst van HWH nog liggen. Dit stuk heeft als doel om handvatten te bieden voor gedachtewisselingen over wat op ICT gebied belangrijk is. Dat levert een basis om het gesprek over de nadere invulling van de taken van HWH 2.0 en het voorkomt een te sterke focus op de programmataken die HWH op dit moment verricht. 2. Samenvatting Dr. Veldwijk geeft aan dat de samenwerking zoals die nu wordt geschetst kansrijk is vormgeven, maar dat de gezamenlijke uitwerking essentieel is. Er zijn de volgende aandachtspunten. Het delegeren van opdrachten door waterschappen kan niet zonder controle van de opdrachtgevers en HWH zelf. Business Case zijn kaderstellend, maar moeten levend gehouden worden. Inhoudelijke afstemming tussen regionale samenwerkingen en HWH 2.0 is essentieel. Samenwerken met de Rijksoverheid is van belang en biedt bruikbare subsidiekansen. Samenwerking met ICT bedrijven is belangrijk. Zij beschikken over c.q. ontwikkelen producten die voor de samenwerkende waterschappen bruikbaar zijn. Daarnaast hebben deze bedrijven expertise die in de flexibele schil bruikbaar is. Bemensing van vaste kern en flexibele schil is een grote uitdaging. De vaste kern moet beschikken over inhoudelijke ICT kennis om de flexibele schil en eventueel derde partners te kunnen aansturen en binden. HWH is de gesprekspartner voor waterschappen en markt. In de ICT praktijk zijn er vier wetmatigheden die de basis van mislukkende ICT projecten vormen. Alertheid, toetsing en controle op die punten is voor alle partijen een vereiste. Tot slot behandelt Veldwijk een aantal specifieke inhoudelijke ICT trends die volgens Veldwijk goed beoordeeld en besproken moeten worden: 1. Open souree Een kansrijk beleid van de overheid. Waar mogelijk werken met open source, want het is goedkoper, terwijl de producten niet onderdoen voor vergelijkbare closed souree producten. Een open souree strategie fungeren als een extra hulpmiddel om, tegen geringe kosten, ontsporingen tegen te gaan. Een groeiende "vendor loek in" kan worden voorkomen. Omgekeerd werkt een keuze voor open souree sterk drempelverlagend voor I CT aanbieders die menen dat zij betere of complementaire ICT oplossingen hebben. De grootste valkuil van ICT ontwikkeling, systeemintegratie, is bij het werken met open souree componenten vanaf het eerste moment zichtbaar. 2. Open Data Open data zijn meer geaccepteerd dan open source. Vrijgave leidt tot transparantie en kans voor de markt om nieuwe, ook voor de overheid, bruikbare producten te ontwikkelen. Data vrijgeven leidt ook tot een beter beeld over de verschillen tussen waterschappen over de wijze waarop zij hun gegevens gestru ctureerd hebben. 3. Big data en de sensor revolutie Dit zijn grote hoeveelheden gestructureerde data door registratie van b.v. internetgedrag en metingen met sensoren (b.v. IJkdijk, AHN et c.). Big data zijn veelal goedkoop te verwerven en goedkoop op te slaan. Oordeelkundig gebruik kan tot verlaging van de bedrijfskosten leiden, maar er is ook een keerzijde: Big data is relatief nieuw en daarom risicovol. 4. Basisregistraties Voor waterschappen een belangrijke ontwikkeling. De ontwikkeling van basisregistraties is een permanent aandachtspunt. Veldwijk stelt dat zowel HWH 2.0 als de UvW als vertegenwoordigers van de waterschappen hier een belangrijke rol moeten vervullen. 5. Apps Apps zijn vooral nuttig bij het ontsluiten en koppelen van informatie die al in systemen zit. Zij komen tot hun recht als de houders van de gegevens zich inspannen om hun oude systemen te vervangen of te ontsluiten en hun gegevensdefinities te harmoniseren. Dit laatste vormt een verbinding naa r de basisregistraties. De basis voor Apps zit in de geharmoniseerde gegevenshuishouding. Zonder die basis kunnen Apps niet nuttig zijn noch betrouwbaar werken. 6

15 6. De Cloud De Cloud belooft verlaging van kosten, verbetering van continuïteit en meer schaalbaarheid en flexibiliteit. Dit zijn alle begerenswaardige zaken, zeker in een wereld van big data. De cloud lost echter geen enkel probleem op, dat ontstaat door verschillen in gegevensdefinities of tekortschietende gegevenskwaliteit. 7. Beveiliging en privacybescherming De keerzijde van betere toegankelijkheid, connectiviteit en massa opslag is een lagere kans op privacy en bedrijfsveiligheid. Dit is een serieuze bedreiging, waarbij beveiliging niet altijd afdoende is. Veldwijk stelt dat HWH hier een grote rol moet blijven spelen. 7

16 IV. Uitwerking van HWH 2.0 Dit onderdeel van de notitie is opgesteld met behulp van de inbreng van de waterschappen. Een brede doelgroep uit de waterschappen is in de gelegenheid gesteld om via internet in een "WIKI" bij te dragen aan de nota die de doorontwikkeling van Het Waterschapshuis beschrijft. De WIKI is van 3 februari 2014 tot en met 27 februari 2014 opengesteld voor inbreng. In deze WIKI kon men reageren op het McKinsey model\ die tot doel hadden een gewenst beeld van Het Waterschapshuis te krijgen. Door de interactieve mogelijkheden van de WIKI konden waterschappen beelden en visies met elkaar delen en reageren op elkaars antwoorden. Tweemaal is er een herinnering naar de contactpersonen van Het Waterschapshuis gestuurd, met de vraag om inbreng te leveren. Op 27 februari is de WIKI gesloten, met als resultaat 116 reacties op de gestelde vragen. In totaal hebben 11 mensen en 8 belangengroepen vanuit de waterschappen op de WIKI gereageerd. Daarnaast zijn er 6 reacties per mail en brief binnengekomen. Elke binnengekomen reactie is besproken binnen de Moderatorgroep 2 en heeft na een afweging wel of niet een plek gekregen in dit hoofdstuk. In een aparte sessie met het Dagelijks Bestuur van HWH is ook hun inbreng verwerkt in dit hoofdstuk. Alle binnengekomen reacties op de WIKI zijn nog zichtbaar vla het besloten portaal van HWH. In dit hoofdstuk vindt u de missie en kernwaarden va n Het Waterschapshuis, de gavernanee en organisatie en het toekomstige functioneren van Het Waterschapshuis. 1. Missie en kernwaarden: " Dienstvaardig en zakelijk" HWH is een dienstverlenende organ isatie va n en voor de waterschappen 3 die verantwoordelijk is voor de aanschaf en het contractbeheer van (gezamenlijke) informatievoorzieningen en data. HWH verbindt en ontzorgt de waterschappen en geeft vorm aan de samenwerking die de waterschappen wensen. HWH is zo compact als kwalitatief mogelijk is en is een wendbare organisatie. HWH ondersteunt de waterschappen bij het oplossen van vaak complexe vraagstukken op het gebied van informatievoorziening. HWH is een opdrachtgestuurde organisatie en voert geen opdrachten uit, zonder opdracht van de deelnemers van de Gr. HWH heeft als kernwaarden: a. Dienstvaardig (dienstbaar en deskundig): medewerkers van HWH zijn dienstbaar voor hun omgeving en zij n deskundig; hebben het gedrag, de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om binnen de omgeving van de waterschappen en de betreffende markt tot de goede en gewenste resultaten te komen; b. Kostenbewust en resultaatgericht: HWH streeft naar daadkracht en het rea liseren van het gewenste resultaat. Samenwerking moet tot rendement leiden. HWH en de waterschappen weten wat de behoefte is, maken duidelijke afspraken en toetsen of het juiste wordt geleverd; c. Zakelijk: HWH is opdrachtnemer. De waterschappen zijn opdrachtgever. Zonder geformuleerde opdracht van de waterschappen volgt er geen werk voor HWH. De HWH- organisatie funct ioneert met korte lijnen en een klein en krachtig management. HWH kent de wat erschappen, weet wat er leeft en speelt daa r (in de adviserende rol) op in. HWH is een open organisatie waar inspraak, tegensp raak en transparantie normaal zijn. Focus De focus van HWH ligt bij regie op de uitvoering en advies. Daarnaast heeft HWH een meerwaarde bij het standaardiseren van datamodellen en uitwlsselingsformaten. HWH heeft geen rol bij het harmoniseren van bedrijfsprocessen. Vooral bij de uitvoering van wettelijke taken en processen door middel van ICT, waar weinig verschillen zijn tussen de waterschappen, ligt op korte termijn de meerwaarde van HWH. 1 Het 75-model is een systeem, ontworpen door voormalige McKm~ey -medewerkers Richard Pasca le, Tom Peters en Robert Waterman, om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. De zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' (strategie, structuur en systemen) en vier 'zachte' (stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf). Bron: Wikipedia. 2 In de moderatorgroep hebben de volgende mensen zitting gehad: H.H.G. Dijk (voorzitter Het Waterschapshuis), M. van Kuijk (secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), B. Ludikhuize (voorzitter i-platform) en ), eenmalig: R.W. Bleker (dijkgraaf Waterschap Rivierenland). Ondersteuning en redactie door M.H. van der Veen-Brouwer (directiesecretaris Het Wat erschapshuis) en M. Krug (beleidsadviseur Unie van Waterschappen). 3 Hier wordt bedoeld de deelnemende waterschappen aan de Gr HWH. 8

17 Het op gang brengen van kennisdeling 4 is geen hoofdtaak van HWH, maar kan desgevraagd een onderdeel van haar regiefunctie zijn. De waterschappen kiezen in principe voor standaard pakketten die door de markt worden aangeboden. De uitvoering laat HWH over aan de markt, zelf voert ze daarover de regie. HWH levert met name adviesdiensten en ondersteuning. HWH kan penvoerder en beheerder van contracten met leveranciers zijn. Het Waterschapshuis is geen doel op zichzelf. Voor landelijke samenwerking wordt alleen gekozen als dat tot rendement leidt. Samenwerking moet resulteren in kwaliteitsverbetering, verminderde kwetsbaarheid en/of lagere kosten. Mogelijkheden voor regionale samenwerking of uitvoering door individuele waterschappen wordt bij de totstandkoming van een opdracht meegewogen. Tussen de Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis is een duidelijke taakverdeling. De Unie is op landelijk niveau verantwoordelijk voor visie en beleid op informatievoorziening. Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten van de waterschappen. Daartoe is kennis van de markt aanwezig. HWH stemt regelmatig af met vergelijkbare organisaties van de andere overheden, zoals KING, BIJ12, Geonovum, Loglus en ICTU. Waar mogelijk zal HWH aanwezige kennis en producten van partners hergebruiken. 2. Governance: " Eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer" In een ICT-samenwerkingsorganisatie worden verschillende rollen 5 onderscheiden. Afsplólken ov~r Instandhouding Kaders voor function~rcn Gerftht op continuïteit Nsprakcn over l~vcrfngcn Prcstati~normen Rapportages Accountmanagement Ahprakcn ovcr Aard en omvang dienstvcrlening Matevan standaardisatie Wijze waarop diensten worden verleend Figuur: rollen Rollen en verantwoordelijkheden Eigenaar De waterschappen zijn (als deelnemer aan de Gr) eigenaar van Het Waterschapshuis en zijn vanuit het Dagelijks Bestuur van het waterschap vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van HWH. Het is van belang dat tussen HWH en de waterschappen een goede bestuurlijke wisselwerking plaatsvindt. Bestuurders die zitting hebben in het AB van HWH dragen zorg voor terugkoppeling binnen de eigen organisatie. De deelnemende waterschappen dragen als eigenaar van HWH de kosten en risico's van instandhouding van HWH. Het Dagelijks bestuur van HWH wordt benoemd door het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken va n HWH en de voorbereiding en uit voering van de ABbesluiten. Het Dagelijks bestuur stuurt op uitvoerbaarheid. 6 4 Het gaat hier om kennisdeling op ICT gebied, en niet over kennisdeling van de primaire processen van de waterschappen. Ook hier geldt dat kennisdeling alleen wordt georganiseerd als hier een opdracht toe wordt gegeven. 5 Figuur: rollen overgenomen uit Startnotitie nieuwe dienstverleningsconstruct HWH 2.0 KokxDeVoogd februari Overwogen kan worden om het AB HWH te verkleinen, bijvoorbeeld door de DB's van -al samenwerkendewaterschappen gezamenlijk een lid voor het AB HWH te laten aanwijzen. Daarnaast verdient het aanbeveling om het DB HWH samen te stellen uit een drietal AB-leden en twee externe leden. Dit kunnen twee secretarissen-directeuren van waterschappen zijn of één secretaris-directeur en één externe materiedeskundige. Het DB zal hierover een discussienotitie voorbereiden t.b.v. een volgende AB vergadering. 9

18 Opdrachtgever De waterschappen zijn tevens opdrachtgever aan HWH. Omdat waterschappen binnen de Gr geen juridische risico's willen lopen voor programma's of projecten waaraan ze niet deelnemen zijn alle programma's gescheiden door een zgn. " loden deur" 7. De opdrachtgevers formuleren de inhoudelijke opdracht, bekostigen en dragen de risico's voor programma's en projecten waarin zij participeren. De afzonderlijke projectcontracten waarborgen de aansprakelijkheid va n de opdrachtgevende waterschappen aan een project. Opdrachtnemer Als opdrachtnemer legt HWH de voorwaarden vast waaronder zij haar diensten verleent. Hiertoe stelt het AB Gr HWH een dienstverleningshandvest en modeldienstverl eningsovereenkomst vast. Op deze manier is geborgd dat er geen risico's overgaan naar partijen die niet aan een programma/project deelnemen. HWH is wel verantwoordelijk voor de opdracht, maar niet aansprakelijk. De opdrachtgevers zijn altijd aansprakelijk. HWH en de waterschappen proberen verdere juridisering zoveel mogelijk te beperken. HWH neemt de volgende stappen in het proces van opdrachtverlening: Een uitvoeringstoets op de opdracht; De acceptatie van de opdracht; Uitvoeren van de opdracht; Sturen op kwaliteit en financiën ; Communicatie richting opdrachtgevers. Het Dagelijks bestuur accepteert in principe altijd een opdracht van de opdrachtgeverstafel, waarbij ze toetst of het past binnen de door het AB gestelde kaders. Indien een programma of project tijdens de uitvoering buiten scope dreigt te raken za l HWH dit aan de opdrachtgevers voorleggen. De opdrachtgevers moeten onderling besluiten op welke manier zij op een scope aanpassing reageren. Financiën De eigenaren betalen een bijdrage voor de instandhouding va n HWH. In de Gr wordt vastgelegd dat in een bijdrageverordening wordt bepaald hoe de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld. De opdrachtgevers die deelnemen aan een bepaald programma of project betalen hun aandeel in de kosten op grond van de in de dienstverleningsovereenkomst bepaalde opdrachtsom en -tussen de deelnemende partijen aan een programma of project overeengekomen- kostenverdeelsleutel Alleen tussentijdse veranderingen in de begroting met betrekking tot de instandhouding va n HWH worden door middel van een begratingswijziging met zienswijze in de begroting van HWH opgenomen. Alle wijzingen op de begroting worden altijd aan het DB en AB voorgelegd. Met betrokken derde partijen worden financiële afspraken en afspraken over risico's in de dienstverleningsovereenkomsten gemaakt. Functioneren Essentieel voor een goede werking va n de Gemeenschappelijke regeling is dat er door alle bet rokkenen een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap. De eigenaar is verantwoordelijk voor de continuïteit en strategie van de organisatie, het budget, de bedrijfsvoering en de prioriteitsstelling va n de organisatie. Het AB heeft een vertegenwoordigende, controlerende en sturende rol. Ze stuurt op hoofdlijnen, risico's en randvoorwaarden en niet op de inhoud (van de opdrachten). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het stellen van de vraag, het geven van opdrachten, en het beschikbaar st ellen van budget voor een opdracht, het bewaken van de uitvoering van opdrachten conform de afgesproken criteria en het accept eren van de resultaten van opdrachten. Door deze rollen t e onderscheiden en vanuit de verantwoordelijkhede n van de rollen te handelen kan gericht en efficiënt worden gewerkt. De directie en DB van HWH stuurt en houdt toezicht op de vervulling van het opdrachtnemerschap. Opdrachtgeverstafel Alle -aan de Gr deelnemende- wat erschappen nemen als opdrachtgever zitting aan de 'opdrachtgeverstafel'. De opdrachtgeverstafel wordt bemenst door een waterschapper die gekwalificeerd is voor het sturen op de opdrachten en die beschikt over voldoende mandaat/volmacht en gezag - ook binnen de eigen organisatie - zodat besluitvorming snel en slagvaardig kan verlopen. Aa n deze opdrachtgeverstafel schuift HWH aan als opdrachtnemer. De opdrachtgeverstafel maakt geen onderdeel uit van HWH als organisatie. HWH kan de opdrachtgeverstafel wel faciliteren. De Unie van Waterschappen heeft ook zitting aan de opdrachtgeverstafel. De rol van de Unie van Waterschappen is de opdrachtgeverstafel te informeren over de lopende beleidsafspraken en nieuwe afspraken en wetgeving die mogelijk gezamenlijke actie van de waterschappen verlangt. De 7 Zie hoofdstuk V voor een nadere juridische uitwerking. 10

19 Unie kan om juridische en financiële redenen niet rechtstreeks als opdrachtgever richting HWH optreden. De Unie kan echter wel in haar commissie of ledenvergadering aan haar leden vragen een bindend besluit te nemen om in te stemmen met een opdracht aan Het Waterschapshuis. Alle leden moeten hier dan mee instemmen. Vervolgens is het aan de opdrachtgeverstafel om de opdracht verder te geleiden. Bij het verlenen van een opdracht hanteert de opdrachtgevertafel een afwegingskader waarbij gedacht wordt aan de volgende elementen: Is de opdracht in potentie bovenregionaal en waar kan de opdracht het beste uitgevoerd worden, landelijk of regionaal; Is het een samenwerking waarbij eventueel derde partijen betrokken zijn; Leidt de samenwerking tot rendement; Wat is het minimum aantal opdrachtgevers. De waterschappen spreken aan de opdrachtgeverstafel over alle (in programma's verzamelde) opdrachten en de daarvoor benodigde inzet, tijd, geld en kwaliteit en de voortgang op de uitvoering van deze opdrachten. Aan de opdrachtgeverstafel spreekt men over nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Ook brengen de deelnemende waterschappen voorstellen en ideeën voor nieuwe projecten in. In een schema 8 ziet het er dan als volgt uit: HWH Eigenaren Opdrachtgevers Opdrachtgeverstafel directeur Collectieve taken Facultatieve taken Om de opdrachtgeverstafel goed te kunnen laten functioneren is een goed georganiseerde vraagkant vanuit de processen van de waterschappen onontbeerlijk. Het is de verantwoordelijkheid van de waterschappen om vragen uit het proces op te halen en naar opdrachtgeverstafel te brengen. Het Waterschapshuis kan vanuit haar positie ook kansen signaleren en deze inbrengen aan de opdrachtgeverstafel De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de vraagformulering van opdrachten. Hierbij kan een lange termijn visie per bedrijfsfunctie een belangrijke ondersteunende rol spelen. Stuurgroep Opdrachten worden altijd aangestuurd door een stuurgroep. De stuurgroep besluit financieel en inhoudelijk over een programma en is verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken door de waterschappen en eventuele derden. De stuurgroep kan zich laten adviseren door inhoudsdeskundigen van de waterschappen. De huidige Programmaraad, begeleidingscommissies en wijzigingsadviescommissies komen te vervallen. Over eventuele afwijkingen legt HWH als opdrachtnemer verantwoording af aan de betreffende stuurgroep. De opdrachtgeverstafel evalueert tussentijds en na afloop alle opdrachten die HWH uitvoert. (Tussentijdse)ervaringen kunnen bijdragen tot een zichzelf continu verbeterende uitvoeringspraktijk. 8 Schema overgenomen uit startnotitie nieuwe dienstverleningsconstruct HWH 2.0 KokxDeVoogd februari Echter in tegenstelling tot het schema zal altijd een stuurgroep worden ingesteld, ook voor opdrachten waaraan alle waterschappen of een aantal waterschappen deelnemen. 11

20 3. Organisatie: "Compact en flexibel" Alle programma's van HWH zijn eigendom van de opdrachtgeverstafel, resp. stuurgroep. Deze kan in elke fase van uitvoering besluiten of aan HWH een opdracht wordt verleend. Na elke fase is er een beslismoment en mogelijkheid om te sturen. HWH functioneert transparant, zodat de opdrachtgevers in elke fase goed kunnen sturen. Elk programma bij voorkeur doorloopt globaal vij f fasen: 1. Vooronderzoek 2. Business case en marktverkenning 3. Inkoop 4. Realisatie 5. In beheername Tijdens het vooronderzoek en business case fase ligt het initiatief nadrukkelijk bij de waterschappen via de opdrachtgeverstafel HWH kan ondersteunen bij marktverkenningen en als penvoerder bij business cases optreden. Tijdens de in koopfase fungeert HWH als aanbestedende dienst. HWH kan de waterschappen ook ondersteunen bij de Implementatie. De uitvoering van het beheer wordt zoveel mogelijk door de markt uitgevoerd. HWH kan het contract met die marktpartijen beheren en ka n de marktpartijen namens de afnemers aansturen (regie-functie). Betrokkenheid van de gebruikers in de beheerfase wordt zoveel mogelijk door HWH in samenspraak met de leverancier georganiseerd. Besluitvormingsprocedures bij HWH moeten snel en niet bureaucratisch zijn. Het vooronderzoek en de business case is een essentieel instrument hierin, deze worden gebruikt om een keuze te maken en niet als een financiële onderbouwing. Het vooronderzoek is een middel om behoefte aan een bepaald product te peilen en om te bepalen welke opties in een business case moeten worden uitgewerkt. De business case werkt op hoofdlijnen de keuzes uit. Als er een keuze wordt gemaakt en het aantal deelnemers is bepaald wordt de opdracht aan HWH geformuleerd. Bij de opdrachtformulering wordt in detail uitgewerkt wat gevraagd wordt en aan we lke eisen de dienst moet voldoen. Om te voorkomen dat de business case teveel aspecten van een project uitwerkt voordat een keuze is gemaakt moeten de business case fase en de opdrachtformulering niet door elkaar heen lopen. De toegevoegde waarde van HWH wordt zichtbaar door de regie op de uitvoering, beheersing van de beschikbare tijd en middelen, kennis va n aanbesteden, uitbesteden, contract management etc. HWH is geen shared service center en ook niet de gezamenlijke!ct-afdeling voor de waterschappen. Alle activiteiten van HWH zijn gericht op de waterschappen en vinden plaats in opdracht va n en in samenspraak met de waterschappen al dan niet in samenwerking met derden. Personeel Het Waterschapshuis is een compacte, flexibele, platte organisatie met een "kleine vaste kern" medewerkers. In deze vaste kern zijn de kerncompetenties belegd en deze vaste kern vormt het geheugen van de organisatie en zorgt voor continuïteit. Rond deze vaste kern zit de flexibele schil die, waar mogelijk, door medewerkers van de waterschappen wordt gevuld. De vaste kern van HWH, bestaande uit 10 à 15 fte, is een goed functionerende organisatie met een betrouwbare bedrijfsvoering, die zorgt voor het 'in control' zijn van de organisatie op bestuurlijk, juridisch en financieel-administratief gebied. Daarnaast moet in de vaste kern ook inhoudelijke kennis van het ICT proces aanwezig zijn. Medewerkers in de flexibele schil worden bij voorkeur gedetacheerd va nuit een waterschap, waarbij de waterschappen verantwoordelijk zijn voor het leveren van voldoende gekwalificeerde menskracht. Als dat niet mogelijk is wordt gezocht bij een andere overheidsorganisatie, of de markt. Een flexibele schil bevordert de binding en kennisdeling tussen de waterschappen en HWH. Ook biedt het de kans om waterschapmedewerkers nieuw opgedane kennis in het eigen waterschap toe te passen en een nieuwe organisatie te leren kennen. Het aant al opdrachten en de hoeveelheid medewerkers die nodig is om de (deel)programma's goed te kunnen uitvoeren bepaalt de grootte van de flexibele schil. De opdrachtgeverstafel en HWH kijken zoveel mogelijk vooruit om de benodigde behoefte in fte voor de flexibele schil te kunnen bepalen. De totale bezetting, bestaande uit medewerkers van Het Waterschapshuis en uit ingezette medewerkers van de waterschappen is zo een controleerbare en beheersbare resultante van de verstrekte opdrachten. De kennis over de processen en cultuur van de waterschappen wordt van belang geacht voor een goede dienstverlening aan de (vaste) klanten van HWH. Door de wisselwerking tussen medewerkers van het waterschap en HWH zal kennisuitwisseling plaatsvinden. Als een waterschap nauw betrokken is bij de initiatie of uitvoering va n een project is het wenselijk, dat een 12

21 medewerker uit dat waterschap bij HWH gedetacheerd 9 wordt. De verbondenheid tussen waterschappen en HWH is uitgangspunt voor het denken en handelen. De kwaliteit van zowel de vaste kern als de flexibele schil is cruciaal en een voorwaarde voor de succesvolle uitvoering van gezamenlijke projecten. Door een tijdelijke detachering bij HWH kunnen waterschapmedewerkers hun kennis en ervaring vergroten op het gebied van de uitvoering van ICT -projecten, werken met de markt en het werken in een opdrachtgevers-opdrachtnemersrol Detachering bij HWH is een kans voor talentvolle medewerkers vanuit de waterschappen. Overwogen kan worden om een flexpoule van medewerkers van waterschappen voor HWH in te richten. Door middel van de flexibele schil is snel de benodigde kennis beschikbaar en kan HWH snel inspelen op veranderingen en nieuwe opdrachten. Als een opdracht is afgerond kan de flexibele schil snel inkrimpen. Kennis en vaardigheden Van medewerkers van HWH (zowel vaste kern als flexibele schil) wordt verwacht dat: zij kennis hebben en vaardig gebruikmaken van de veranderende mogelijkheden van ICT (markt); ze aandacht hebben voor de behoeften van de waterschappen en hun vertegenwoordigers; zij staan voor het belang van de waterschappen; zij de inhoudelijke kennis en de juiste competenties bezitten om te sturen op de totstandkoming van de gevraagde producten van leveranciers; zij gedegen kennis hebben van de waterschapsprocessen (in el k geval het deel waarop een programma betrekking heeft); zij in staat zijn verbindingen te leggen, zowel tussen HWH en de waterschappen als tussen waterschappen onderling; zij op regelmatige basis waterschappen bezoeken en/of stage lopen bij een waterschap. Medewerkers van HWH hebben de volgende competenties : Klantgerichtheid Kostenbewust Resultaatgerichtheid Luisteren Samenwerken Communiceren Leidinggevenden van HWH dienen daarnaast over de volgende competenties te beschikken : Dienend en verbindend leiderschap Bestuurlijk sensitief Rolvast en taakbewust Het verandertraject: "Van vast naar flexibel" Een verandertraject kent een aantal formele stappen die zorgvuldig, respectvol en afgewogen zullen worden gezet. Het geven van een kwaliteitsimpuls is essentieel. Het functieboek zal daartoe worden opgesteld en het personeel van zowel de vaste kern en de flexibele schil worden daarop geselecteerd. De transitie naar HWH 2.0 kost tijd. Het tweede kwartaal van 2014 zal nodig zijn voor besluitvorming en personele toedeling, het najaar voor het operationeel opstarten van de nieuwe organisatie en de planning van de transitie. 9 Deze detachering kan parttime of fulltime zijn. Indien detachering niet mogelijk of wenselijk is, kan er ook naar een andere werkbare oplossing gezocht worden. 13

Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers

Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers Datum: 1 april 2014 Kenmerk: V0138/H2599 Foto: Johan van Cranenburgh 2 Inhoudsopgave I. Voorwoord 4 II. Bestuurlijke kaders 5 III. Vragen voor de

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.4 1272715 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING VERBETERING MANAGEMENT INFORMATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 30 augustus 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen.

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen. Onderwerp Vaststelling concept eerste landelijk programma nhwbp 2014-2019 Voorstel 1. In te stemmen met het door het programmabureau nhwbp voorgestelde concept eerste programma nhwbp 2014-2019 en bijgevoegde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 juni 2009 Datum 19 mei 2009 Agendapuntnr. 11 Bijlagen Onderwerp rekenkamerfunctie Schieland en de Krimpenerwaard / vaststellen verordening ex artikel 109a

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017 agendapunt 3.b.4 1289952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 28 februari 2017 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Buitenlandbeleid: van Delfland naar buitenland (en weer terug) Delfland. Kenmerk VV : Vergaderdatum : 5 juni 2014

Buitenlandbeleid: van Delfland naar buitenland (en weer terug) Delfland. Kenmerk VV : Vergaderdatum : 5 juni 2014 Buitenlandbeleid: van naar buitenland (en weer terug) Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1105432 Vergaderdatum : 5 juni 2014 Beleidsveld : Instrumenten Agendapunt : B.20 De Verenigde Vergadering van, op

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013 Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Uw brief van: Uw kenmerk: Contactpersoon: H. van den Brule Bijlage(n): 4 Afdeling: BAR Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Inleiding Sinds 2 juli 2007 viel het beheer van de Standaard Digitale Nota (hierna aangeduid als SDN of de Standaard) onder de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 m K- BIC: BNGHNL2G 2015-? 9 6 Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Laureen

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 Aanleiding: In de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie