??(5(<.&()31150(.17/()=" name="description"> ??(5(<.&()31150(.17/()=">

!"#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% 8)(1$59%!>%?@A% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%"
%?@A% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% % BCD2EFBDG2HF.&ICB% $%&'())%*+,'%)-*.,)/01('()/(0%2-(31(-/(4(51"675)%)-81+*19&:,5(;%2)/115,7&(75*5(<.&() C?,%+*&(-()>.(,/D19&:,5(,)/(5*/,)%)/(-,5,)&%(3115;%();%2))%(&1)&3,)'(?%2'=E).(&0%2;1)/(5,<<(A&((5&>.(,/D19&:,5(-(()3(5,)&:115/(?%2'.(%/3115/(27%*&.(%/3,)/(%).17/3,)/(;(.,)/?(%/%)-=F%2;%-%)-()%)/(*19&:,5(;%2)31150(.17/()= "#"

2 D(J$'1 1 HET INSTALLEREN VAN NERO Windows 95/98 en Windows NT Windows 3.1x het deïnstalleren van Nero 4 2 STARTEN MET NERO 4 3 HET AANMAKEN VAN UW EERSTE CD ISO 9660 Data-CD Audio-CD Het compileren van.cda-audio-bestanden 'on-the-fly' (Schrijfmodus: Track-at-Once) Het compileren van.wav-bestanden (Schrijfmodus: Disc-at-Once) Uw eerste CD Kopiëren Het kopiëren van speciale CD's Het maken van backups van PC-spelen 10 4 FAQ's De PC start niet goed op na de installatie van Nero Nero kan de CD-recorder niet vinden Audio-extractie duurt erg lang Nero Ondersteunt mijn CD-ROM-station niet Restricties aan het kopiëren van Nero CD 's Mijn audio-cd-speler accepteert geen CDRW's Niet-ondersteunde CD-indelingen is Nero veilig na het jaar 2000? Meer ondersteuning 12 "M"

3 1 De installatie van Nero O'7)&4(51A510?((+?11*+(&.(&%)*&,??,&%(A51-5,++,<1)9%-75(5()=P)/(5)((+/(31?-()/(*&,AA() 3115/(*(&"7AQ,?),,5-(?,)-.(&/1157-(057%'&(0(/%()%)-**H*&((+= E)*&,??((5((5*&7:C$"5(<15/(5%)13(5(()*&(++%)-+(&/(%)*&57<&%(*3,)/(A51/7<()&()<1)&51?((519 7:0(/%()%)-**H*&((+&1(-,)-.((9&&1&.(&*&,&%1)=$%&%*%)15/(,?*7&1(-,)-.(0&&1&/(5(<15/(5/115 +%//(?3,)/(*&,&%1)*?(&&(53,)7:C$"8PR"*&,&%1)=4(51:(5'&)%(&27%*&,?*7:0(/%()%)-**H*&((+7: C$"5(<15/(5)%(&.(5'()&= "#$%&'()$*(+$&,$-.$.((%$'&)$//)$-0)((.0%-1%&..&$-0$23$45$+($")6+&77(%()8$-.'&+$(%$9-),7"9+()$+266()$ '($6+22%0%-1%&..&:6$;&)$'(<($+-(0&66")1()$<-2'()$=2))()$<"#)8$'"($(%$+-($<-2'()$=2))()$7("'()$'&+$ B(+$"6$'&&%-.$;(%6+&)'"1$-.$&77($&)'(%($5>C-0)&.(0%-1%&..&:6$+($;(%3"#'(%()$;--%'&+$2$.(+$'($ $(SC+1(&,,).(&(%)/(3,).(&%)*&,??,&%(A51<(*1A)%(7::15/()1A-(*&,5&= 1.1 Windows 95/98 en Windows NT 4.0 ;7?&:15/()-(35,,-/1+-(-(3()*;1,?*7:),,+()/%(3,)7:0(/5%29V+1(&:15/()%)-(37?/WX7 '7)&:(?YA5%3ZY%)37??(),?*/%&7:A5%3Z"3(5*%(%*W().(&*(5%()7++(53,)/(C$=O3%)/&.(& *(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,)4(51=O3%)/&.(&*(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,) 4(51= N=O.(0&)7/('(7;(&7**()3(5*<.%??()/(*115&()*(&"7A= [=$(SC+1(&,,).(&(%)/(3,).(&%)*&,??,&%(A51<(*1A)%(7::15/()1A-(*&,5&= 470()&7'?,,51+7:((5*&(C$\*&(05,)/()=>?*7:SC(<.&(5)%(&-1(/1A*&,5&Q?((*/,).(&.119/*&7' 13(5A510?((+1A?1**%)-(),,).(&(%)/(3,)/(;(&('*&= 1.2 Windows 3.1x E01(7(+F$G>HC%(9-%'(%6$3-%'()$)"(+$'--%$")'-36$IAJK$-)'(%6+(2)'L #=T(-/(C$"#$%/%&'#()(*%+$,%).(&C$"8PR*&,&%1)= M=D(?(<&((5.(&C$"8PR"*&,&%1)%).(&+'"#(,-'.''$= ;7?&:15/()-(35,,-/1+-(-(3()*;1,?*7:),,+Q/(),,+3,)7:0(/5%29().(&*(5%()7++(53,) /(C$=O3%)/&.(&*(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,)4(51=O.(0&)7/('(7;(&7**() 3(5*<.%??()/(*115&()*(&"7A=O%&(%)/(?%2'+1(&7)1-/(A51-5,++,-51(A0(A,?()=4,31?&11%%)-3,) /(%)*&,??,&%('7)&7+(&(()+(&4(510(-%))()= "N"

4 1.3 Het verwijderen van Nero >?*7+(&F%)/1:*JK]J^:(5'&',)4(51/(*-(:()*&:15/()3(5:%2/(5/=D(?(<&((54(51%).(&/"#$"" A51-5,++,0(*&,)/()3,)4(51-(:%*&Q()4(517%&.(&/"#$""+()73(5:%2/(5/= Met Windows 3.1x wist u gewoon de Nero-programma's en eventuele Nero-programmagroepen in het Bestandsbeheer. 2 Starten met Nero 4,/,&74(51+(&*7<<(*.(0&-(_)*&,??((5/Q'7)&7,,)7:((5*&1A/5,<.&0(-%))()=F()(+()3115.(& -(+,'(3(),,)/,&74(511)/(5F%)/1:*JK]J^.(0&-(_)*&,??((5/=O'7)&4(51)73%,/(&,'()0,?'().(&"#$""+()71A()()=O3%)/&/(*&,)/,,5/%)*&,??,&%(3115.(&A51-5,++,1)/(5"#$"6<6=$41$#&&#>6<6?'$46%6+)$(0(16*4&966PA()4(51/115%).(&*&,5&"&'()&('?%''()= *&,5&()3,)4(51= Het dialoogvenster Nieuwe Compilatie: $ `%2'((5*&%)/(5(<.&(50()(/().1('3,).(&.119/3()*&(53,)4(51=4(51&11)&.%(5/(+1+()&((? -(*(?(<&((5/(5(<15/(5=O+1(&.%(5)7/(DCDE]E$a%/()&%9%<,&%(<1/(3,)7:5(<15/(5;%()V0%231150((?/ Y>b>SEC$"8]8F[cMcNMYW=>?*7.(&0(5%<.&YL(()5(<15/(5-(*(?(<&((5/d;%(&*&,,)Q.(0&7 :,,5*<.%2)?%2'A510?(+()+(&7:*H*&((+<1)9%-75,&%(()%*.(&5,,/;,,+Q.(&.119/*&7'13(5 A510?((+1A?1**%)-(),,).(&(%)/(3,)/(;(&('*&&(?(;()= De onderkant van het hoofdvenster: "["

5 3 Het aanmaken van uw eerste CD F(?,&(),??(*&,)/,,5/%)*&(??%)-();1,?*;%2;%2)=U115/(&,%?*Q5,,/A?((-.(&.119/*&7'M(,(%()+"(%)/(.,)/?(%/%)-=$(.,)/?(%/%)-3%)/&71A/(4(51"C$%)315+3,)(()><510,&"/1<7+()&= 3.1 ISO9660 data-cd #= 34&=05#"0'0(5(%'()=6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&C)5"0'0'"&,00?,/013()1A= M= $115.(&1A()()3,)/(a%-()*<.,A*0?,/+'"#(,4="0'%'7)&7&7**()+1/7*#()+1/7*M]c>.(() ():((5*<.,'(?()=$(+1/7*"%)*&(??%)-()3%)/&7%)/(5(<.&(5013().1('3,)/%&0?,/=>?*/(;( %)*&(??%)-()-5%2*3(5*<.%2)()19-(/(*(?(<&((5/;%2)Q'7))();(1A/%&+1+()&)%(&:15/()-(:%2;%-/= $%&;170%231150((?/.(&-(3,?'7))();%2),?*7(()EDPC$+1/7*#.(0&-(+,,'&Q())73(5/(5 +1/7*M:%?&-(057%'()=a()C$/%(%*1A-()1+()+(&3(5*<.%??()/(EDP19*(<&15%)/(?%)-()',) 1)?((*0,,5;%2)G N= 1A()= [= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7/(0(*&,)/()3115/(C$<1+A%?(5()=`?%'%)/(651:*(5+(& /(+7%*1A/(-(:()*&(0(*&,)/()()*?((A;(),,5.(&<1+A%?,&%(3()*&(5=>?*/(051:*(5)1-)%(&%* +'"#(,4;'$K0L."O$-,$'--%$-0$*(+$651:*(5"A%<&1-5,+&('?%''()=O'7)&11'0(*&,)/()3,)7%&/( F%)/1:*aeA?15(5'1A%B5()= K= PA())7.(&/%,?11-3()*&(5/L.$0M;'(=$((()317/%-*&(+,)%(5%*/115%)/(:(5'0,?'1A.(& A%<&1-5,+3A6L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(Q/,&(5 )%(7:(<1+A%?,&%(Q,??(()?%-&)7.(&(%-()*<.,AA()0?,/+$#(,'(013()1A=O;%(&)73(5*<.%??()/( 3,'2(*Q:,,53,)*1++%-(,?;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75()'7))())7:15/()1)/(5;1<.&() ;1)1/%-:15/()-(:%2;%-/= P76$2$(()$5>CMEQ$")$(()$()=(7($6(66"($3"7+$&&).&=()8$.-(+$2$-0$C$,951)/()$=7"==()A$R7"=$)"(+$")$'"+$ ;&=#($&76$2$(()$6(66"($&&)$(()$.27+"6(66"(C5>$3"7+$3(%=()8$+()<"#$*(+$'($7&&+6+($6(66"($"6A$>($5>$"6$)2$ g= O'7)&)70(3(*&%-()/1151A/L.$0M;'(&('?%''()=>??(-(*(?(<&((5/(*&,AA()Q:,,51)/(5.(& 05,)/A51<(*;(?9Q:15/())7%)/(27%*&(31?-15/(7%&-(31(5/=a()*&,&7*3()*&(5+(&/(%)/%3%/7(?( *&,AA():15/&)7:((5-(-(3()Q;1/,&7A5(<%(*'7)&;%():,&(5-(0(75&=>?*?,,&*&(*&,A;%(&7(() 0(5%<.&;1,?*.(&31?-()/(Y05,)/A51<(*+(&*7<<(*31?&11%/Q+(&MeVNhh`6]*Wi= j= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/= ^= O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/(C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A% E(N4&('?%''()= % "K"

6 3.2 Audio-CD Het compileren van.cda-audio-bestanden 'on-the-fly' (Schrijfmodus: Track-at-Once) #= 6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&8),04%3A"&,00?,/013()1A= M= 1A()= N= [= T(-/(((5*&(C$:,,53,)7,7/%1"&5,<'*:%?&'1A%B5()%)7:C$"8PR"*&,&%1)=O'7)&/(0(*&,)/() )%(&3,)7%&/(?(&&(53,)7:C$5(<15/(5*?(A()Q1+/,&4(51&%2/()*.(&05,)/A51<(*&1(-,)-&1&/( 051)"C$;(?9+1(&.(00()=$%&;171)+1-(?%2';%2)3115.(&5(<15/(5*&,&%1)Q1+/,&(5/,)),,5(()?(-(C$8-(*<.5(3();17+1(&():15/()GO'7)&)7%)/(4(51651:*(519+(&aeA?15(51A/( *&,&%1)*?(&&(5'?%''()/%(13(5(()*&(+&+(&.(&*&,&%1):,,5%)7/(15%-%)(?(C$.(0&%)-(?(-/=$( %).17/3,)7:C$:15/&)7:((5-(-(3()= K= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7)7/(0(*&,)/()<1+A%?(5()=`?%'1A/(-(:()*&(0(*&,)/()() *?((A;(),,5.(&,7/%1"<1+A%?,&%(3()*&(5= >--%$*(+$9-.0"7(%()$;&)$'($1(6(7(9+((%'($&2'"-C+%&9=6$=&)$D(%-$'($+%&9=C"),-%.&+"($&)&7?6(%()A$S$<27+$ =()+$'"+$.-'(7$)-1$)"(+$()$.-(+$*(+$6+&+"-)$((%6+$&2+-'(+(9+(%()A$B(+$=&)$--=$<"#)$'&+$*(+$5>CMEQC 6+&+"-)$1(()$'"1"+&7($&2'"-1(1(;()6$=&)$7(<()A$$$ g= >?*7,7/%1"0(*&,)/()3,)((),)/(5(C$:%?&13(5)(+()Q'7)&7)7-(:11)/(31?-()/(C$ %)?(--()()/(0(*&,)/()1A/(;(?9/(+,)%(5<1+A%?(5(),?*%)/(315%-(*&,A=>?*/(((5*&(/1157 %)-(?(-/(C$/(()%-(C$:,*:,,53,)70(*&,)/():%?/('1A%B5()Q-,,&73(5/(5+(&.(&31?-()/( A7)&= j= >?*7(()+,,?,??(,7/%1-(-(3()*.(0&-(<1+A%?((5/Q1A()&7.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(=$( (()317/%-*&(+,)%(5%*1+%)/(:(5'0,?'1A3A6L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(& /,&7;,-0%2.(&+,'()3,)(())%(7:(<1+A%?,&%(Q,??(()?%-&)7.(&(%-()*<.,AA()0?,/+$#(,'( 013()1A=O;%(&)73(5*<.%??()/(3,'2(*Q:,,53,)*1++%-(,?;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75() '7))())7:15/()1)/(5;1<.&()),,5:()*:15/()-(:%2;%-/= ^= 6(3(*&%-/1151A/L.$0M;'(&('?%''()=>?*-(<1+A%?((5/(,7/%1"&5,<'*3,)3(5*<.%??()/(C$\*,9'1+*&%-;%2)Q3(5*<.%2)&(5&%2/()*.(&05,)/A51<(*(()+(/(/(?%)-:,,5%)7:15/&3(5;1<.&/(C$%) &(31(5()/%(13(5(()*&(+&+(&/(&5,<'/%(4(51:%?*<.5%23()= J= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= "g"

7 3.2.2 Het compileren van.wav-bestanden (Schrijfmodus: Disc-at-Once) #= >?*/(,7/%1"&5,<'*/%(7),,5(()C$:%?&*<.5%23())1-)%(&%)=:,3"%)/(?%)-0(*<.%'0,,5;%2)Q'7)&7 /(;(=:,3"0(*&,)/()((5*&,,)+,'()/15+%//(?3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6O$#LP6 4=5##(A M= 6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&8),04%3A"&,00?,/013()1A= N= [= '?%''()= K= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7/(0(*&,)/()3115/(,7/%1"C$<1+A%?(5()=`?%'%)/(651:*(5 +(&/(+7%*1A/(-(:()*&(0(*&,)/()()*?((A;(),,5.(&<1+A%?,&%(3()*&(5= g= R1+()&((?.(00(),??(&5,<'*(()*&,)/,,5/A,7;(3,)M*(<1)/()Q/%(,,)/(&5,<'3115,9-,,)=>?*7 )%(&:%?&/,&4(51(()A,7;(3,)M*(<1)/()&1(31(-&Q*(?(<&((5&7/(-(:()*&(&5,<'*+(& /(A,7;(%)Q/%(7:%?&.(00()=a()?()-&(3,)h*(<1)/()0(&('()&-(()A,7;(3115/(&5,<'= j= PA())7.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(=$((()317/%-*&(+,)%(5%*1+%)/(:(5'0,?'1A3A6 L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(Q/,&(51)-(&:%29(?/0('()/ ;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75()'7))())7:15/()1)/(5;1<.&();1)1/%-:15/()-(:%2;%-/= ^= 6(3(*&%-()/1151A/L.$0M;'(6"'6P50PP'(9 J= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= '($D(%-$-)7")($*270$NB--,'6+2=F$>($&2'"-,2)9+"(6$;&)$23$5>CMEQC6+&+"-)$9-)+%-7(%()OA$ "j"

8 3.3 Uw eerste CD Kopiëren O'7)&'%(;()&7**()&:((3(5*<.%??()/(+(&.1/(*3115.(&'1A%B5()3,)(()C$= k D,6*"%-$KOf/(15%-%)(?(C$:15/&/115/(5(<15/(5-(?(;()Q()4(51+,,'&/,)(()%+,-("0(*&,)/,,)+(&/,,5%)/(%).17/3,)7:C$Q()*?,,&.(&1AQ0%23=),,57:.,5/(*<.%29=E)(()/(5/(*&,AQ *<.5%29&4(51.(&%+,-("0(*&,)/),,5(()?(-(C$=$%&%*/(0(*&(+(&.1/(Q,?*7;13(%?%-+1-(?%2' (();1-1(/+1-(?%2'(5(A51/7<&%(3,)/(C$:%?&=$(),/(?();%2)/,&/(;(+(&.1/(?,)-(5/775&() /,&731?/1()/(57%+&(1A7:.,5/(*<.%29+1(&.(00()1+(()31??(/%-C$"%+,-("0(*&,)/V&1&^hh R6W1A&(*?,,)= k PI(/4J"/3MOP%Q+"0J494#""R9S%R$K)T#"(f4(51?((*&3,)7:C$"8PR"*&,&%1)()*<.5%29&/%5(<&),,57: 5(<15/(5;1)/(5(()%+,-("0(*&,)/1A7:.,5/(*<.%29,,)&(+,'()=$(;(+(&.1/(%**)(??(5() (()0799(57)/(557)%)-(3,?3,)?((*917&()1A/(051)"C$= Het eigenschappenblad Kopieer-opties: #= 34&=05#"0'0(5(%'()= M= PA/((%-()*<.,A*0?,/()Q?%-&.(&+$#(,'("&,00?,/013()1A=`?%'1A.(&(%-()*<.,AA()0?,/Q4=0''$% 4="0'1+/(-(:()*&('1A%((5+(&.1/(&(*(?(<&(5()V*(?(<&((5YP)&.(9?HY3115YP)&.(9?HY '1A%B5()Q()/(*(?(<&((5/(;(1A&%(3115%+,-(<1AHW().(&051)*&,&%1):,,53,)7/(-(-(3()*:%?&?(;()= N= T(-/(15%-%)(?(C$%)7:5(<15/(519%)7:C$"8PR"*&,&%1)Q,?),,5-(?,)-3,)/(/1157-('1;() '1A%((5+(&.1/(f1)"&.("9?HV8(<.&*&5(('*W19Y%+,-(<1AHi= [= $1151A3A6Q4=0R$'(&('?%''()Q-,,&.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(1A()= K= O'7)&)70(3(*&%-()/1151A3A6P4=0R$'(&('?%''()=>??(-(*(?(<&((5/(*&,AA()Q:,,51)/(5.(& 05,)/A51<(*;(?9Q:15/())7%)/(27%*&(31?-15/(7%&-(31(5/=O'7)&/(,<&7(?(.,)/(?%)-();%()%) (()*&,&7*3()*&(5Q/,&/(%)/%3%/7(?(*&,AA()1A)1(+&= g= >?*?,,&*&(*&,A;%(&7(()0(5%<.&;1,?*.(&31?-()/(fY05,)/A51<(*+(&*7<<(*31?&11%/Q+(&MeVNhh `6]*Wi= j= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= "^"

9 3.3.1 Het kopiëren van speciale CD's a(5*&+1(&7),,5/(15%-%)(?(c$'%2'()/115+%//(?3,)/(4(51+()7"1a/5,<.&c$%$'l4$,'$6<63a6 E(N4=O+1(&.%(53115/(15%-%)(?(C$%)7:C$"5(<15/(5?(--()=$(0(?,)-5%2'*&(%)915+,&%(%*.(& 3(5(%*&(,,)&,?&(*<.5%23()-(-(3()*=$(;(%)915+,&%(:15/&:((5-(-(3()%)/(5(<.&(5013().1('3,) 4(51l*C$E)91/%,?11-3()*&(5= $(+((*&0(&517:0,5(+((&(().(%/.%(53115%*RDmV+%)7&()Q*(<1)/()Q95,+(*QVZZ)95,+(%*-(?%2',,) #]jk*(<1)/(w=415+,?(c$8\*.(00()(()<,a,<%&(%&3,)j[+%)7&()v19gkhr6w=b(-():115/%-;%2) 11'C$8\*+(&^h+%)7&()V19jhhR6W,?-(+(()0(*<.%'0,,5= >?*/(051)"C$+((5/,)j[+%)7&(),,)C$"<,A,<%&(%&.((9&Q.(0&7(()^h"+%)7&()C$8)1/%-3115.(&'1A%B5()3,)/(C$=$%&:(5'&(<.&(5()'(?,?*7:C$"5(<15/(5/(;(^h"+%)7&()"C$8\*1)/(5*&(7)&= R(&),+(17/(5(<15/(5*1)/(5*&(7)()/%&*115&C$8\*)%(&= Het dialoogvenster CD j[+%)7&()"c$8',):15/()-('1a%((5/= "J"

10 3.3.2 Een backup van PC spelen maken >?*.(&/%,?11-3()*&(5C$E)91(()1)-(057%'(?%2'(C$"%)/(?%)-+(&(()-(-(3()*+1/7*#&5,<'Q 3(5*<.%??()/(,7/%1"&5,<'*()/,):((5(()-(-(3()*&5,<'Q+1(&7.(&'(7;(3,'2(E1(4$'6-#,6OB36"S=' %)4(51\**'#,64="04(a%-()*<.,A*0?,/*(?(<&(5()1+(()0,<'7A3,)/%(C$&('7))()+,'()=P1' ;7?'(C$\*+1(&()31?-()*/(Y$%*<",&"P)<(Y+(&.1/(:15/()-(*<.5(3()=F(.(00()3(5*<.%??()/( SC"*A(?()-(;%()+(&(()/(5-(?%2'(%)/(?%)-=$(+((*&(/,,53,)+1(&()1A^h"+%)7&()"C$8\*:15/() -(*<.5(3()= O'7)&(()0,<'7A3,)*1++%-(*A(?(),,)+,'()+(&0(.7?A3,)/(31?-()/(4(51"1A&%(*f #=L(057%'E+,-(C1AHV?(;()()*<.5%23()+(&/(5(<15/(5W M= D(?(<&((5/(31?-()/(?((*1A&%(*V+%&*0(*<.%'0,,531157:5(<15/(5Wf kt''6&',0#l#"#541)()&&'$6'(6e/*36 6 U6A44$1##(6&'"6P4=0R$'( 6 U6T''6#),046&'"6)-L.#(('56 6 U6T''N4)"'(6('1'$'( k()/(*(?(<&((5o$05l4$$'l"0' N= 0(*<.(5+%)-*+(<.,)%*+(*;%2)YD(<751+Y19YT,*(5?1<'Y=4(51%*+%**<.%()%)*&,,&1+/(;(C$\* ;1)/(5917&+(?/%)-()&(0,<'7AA()Q+,,5/('1A%(B);7??())%(&:(5'()=a5%*+1+()&((?)1--(() +,)%(51+:(5'()/(0,<'7A*3,)/(;(C$\*&(+,'()= =-0"T%()8$<-2$*(+$=-0"T%()$;&)$'($5>$(()$69*()'")1$;&)$)&+"-)&7($-,$")+(%)&+"-)&7($9-0?%"1*+C3(+1(;")1$ $ "#h"

11 4 FAQ's 4.1 De PC start niet goed op na de installatie van Nero Als uw PC niet goed opstart, zijn er misschien conflicten tussen de besturingsprogramma's van Nero en andere opname-software. Start opnieuw op in safe mode en verwijder alle andere opname-software. Als dit niet helpt, verwijder Nero in safe mode en neem contact op met onze technische dienst via Laat ons alstublieft precies weten welke versie van Nero u gebruikt (bijvoorbeeld ), uw serienummer, het model van uw CD-ROM-station, het model van uw CD-recorder, het model van uw SCSI controller (als van toepassing) en het bedieningssysteem dat u gebruikt. Wij helpen u dan zo spoedig mogelijk. 4.2 Nero kan de CD-recorder niet vinden >?*77:5(<15/(5)%(&/115+%//(?3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6Q0'6$'L4$,'$'7)&'%(;()Q <1)&51?((519f #=7/($PD"*&775A51-5,++,\*31157:C$"8PR"*&,&%1)%)7:,7&1(e(<=0,&()<1)9%-=*H*"0(*&,)/().(0&-(_)*&,??((5/=P)/(5F%)/1:*JK]J^;17/%&/(115;,,'31157:A510?(+()'7))();%2)= M=7+((5/,)ZZ)1A),+("*19&:,5(1A7:SC.(0&-(_)*&,??((5/=E)/%&-(3,?+1(&7,??(,)/(5( 1A),+("*19&:,5(*/(_)*&,??(5()= N=7%):%)/1:*&1(-,)-.(0&&1&/(5(<15/(5=>?*7-(()&1(-,)-&1&7:C$"5(<15/(5.(0&3%,(() *&,&%1)*?(&&(5%)aeA?15(5Q.(0&7:,,5*<.%2)?%2'(().,5/:,5(A510?((+= [=O:4(51"3(5*%(1)/(5*&(7)&/(/1157-(057%'&(5(<15/(5)%(&=4(51',)()'(?5(<15/(5*1)/(5*&(7)() 3(517/(5/(3(5*%(.(0&=R%**<.%()0()&73115(())%(7:5(<15/(5+1/(?(()7A/,&()1/%-=L,/,) :(&():(5'5(<15/(5+1/(?7-(057%'&QV0%231150((?/Yb(,<C$8KK*YW():(?'(3(5*%(3,)4(51 V0%231150((?/[=h=h=gW= K=O-(057%'&/()%(7:*&(F%)>*A%"/5%3(5*VF%)JK]J^()'(?WfPA()aeA?15(5()'?%'+(&/(5(<.&(5 +7%*')1A1AF%)/1:*n*H*&((+nF)>*A%NM=/??()<1)&51?((5/(0(*&,)/*3(5*%(/1151A H01'(L.#=='(()G'$0'&('?%''()=>?*73(5*%(#=h=h=h.(0&Q.(0&7+%**<.%())%(7:(F%)>*A%" /5%3(5*)1/%-=L,),,5/(:(0"*%&(*3,)/(A51/7<()&()3,)7:*H*&((+"()DCDE"',,5&()();1(' ),,5)%(7:(*&775A51-5,++,\*= 4.3 Audio-extractie duurt erg lang 19,7/%1"&5,<'*)7*)(??(5'7))():15/()-(?(;()= "##"

12 4.4 Nero Ondersteunt mijn CD-ROM-station niet 4(51.((9&.(&0%2;1)/(53(5+1-()1+%(&*13(5C$"8PR"*&,&%1)*&(?(5()Q11',?*.(&/(;()%(&.(5'()&= +,)%(51+.(&*&,&%1)1+%)915+,&%(&(Y35,-()Y0%231150((?/1+/(+,e%+,,?1)/(5*&(7)/(/%-%&,?(,7/%1"(e&5,<&%("*)(?.(%/=4(51+,,'&/,,51+3,);1-(),,+/(Y,7&1/(&(<&%(Y1+/(*&,&%1)A,5,+(&(5* 3,*&&(*&(??()= >?*7:*&,&%1))%(&/1154(51:15/&1)/(5*&(7)/Q%*/('(7;(3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6 8)"4,'"'L"63A%*BC%"#"04(-(,<&%3((5/=>?*/(;(+()7"1A/5,<.&-5%2*%*Q'()&4(51/%&*&,&%1)5((/*() %*,7&1/(&(<&%()%(&)1/%-=P+/115&(-,,)+(&,7&1/(&(<&%(Q*(?(<&((5/(+()7"1A/5,<.&8)"4,'"'L"0'6 3A%*BC%"#"04(()31(5;13((?+1-(?%2'%)915+,&%(,*+1-(?%2'%).(&,7&1/(&(<&%("/%,?11-3()*&(5%) V07*&HA(Q(&<W=`?%')71A,44$1##(()?(-(()15%-%)(?(4(51"C$%)V3(5*%(N=e19.1-(5W=F,<.&&1&,??( &(*&*'?,,5;%2)Q()*?,/(A,5,+(&(5*1A=O+1(&)77:C$"8PR"*&,&%1)+(&4(51'7))()-(057%'()= >7&1/(&(<&%(:(5'&()'(?3115C$"8PR"*&,&%1)*Q+,,54Eab915C$"5(<15/(5*GGG % 4.5 Restricties van Nero's functie 'CD Kopiëren' 4(511)/(5*&(7)&+1+()&((?.(&'1A%B5()3,)+7?&%*(**%("C$\*)%(&=$%&0(&('()&/,&.(&+1+()&((?)%(& +1-(?%2'%*1+EDP"+7?&%*(**%(19C$"ae&5,C$\*&('1A%B5()E)&1('1+*&%-(3(5*%(*3,)4(51',)/%& :(?.(&-(3,?;%2)= 4.6 Mijn audio-cd-speler accepteert geen CDRWs $%&%*(().,5/:,5("A510?((+3,)7:,7/%1"C$"*A(?(5=a5;%2)+,,5:(%)%-,7/%1"C$"*A(?(5*/%( C$8F\*,<<(A&(5()=U115,?17/(,7/%1"C$"*A(?(5*+(?/()-(:11)YL(()C$Y,?*(5(()C$8F%)?%-&= L(057%'%)A?,,&*/,,53,)C$8\*1+,7/%1"C$\*,,)&(+,'()= 4.7 Niet-ondersteunde CD-indelingen 4(511)/(5*&(7)&+1+()&((?.(&+,'()3,)C$"ae&5,QU%/(1"C$()S.1&1"C$)%(&=U%/(1"C$\*'7))() :(?+(&4(51:15/()-('1A%((5/= 4.8 Is Nero veilig na het jaar 2000? p,=4(51:(5'&9(%??11*/115&1&.(&2,,5mhnj=e)/,&2,,5'7))()((),,)&,?102(<&()%)/(r%<51*19& m17)/,&%1)c?,**(*vrmcw917&()3(5115;,'()q1+/,&;%2/(*(<1)/()*%)/*#2,)7,5%#jjh&(??()=$(nm" 0%&3(5115;,,'&(()13(59?1:%)MhNj=4(51+,,'&-(057%'3,)/(RmC():(5'&/7*()'(?&1&MhNj= 4.9 Meer ondersteuning 4(51:%?&Q*(?(<&((5.(& *H+011?%)/(:(5'0,?'()'?%'/,)1A.(&(?(+()&=a()%)915+,&%(3()*&(5-,,& )71A()= "#M"

13 O3%)/&%)4(51&(3()*3(5*<.%??()/(H"MK/$(1"#5"#K"(= U11535,-() )/(5*&(7)%)-0%2&(<.)%*<.(A510?(+()Q-(?%(3(<1)&,<&+(&1)*1A&()(+()f a"+,%?f *7AA15&q,.(,/=/( >/5(*f E)&(5)(&f.&&Af]]:::=,.(,/=/( m,e r[jjm[^j##^^^ "#N"

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Nero Burning Rom. Korte Handleiding. Nero Burning Rom Ndl 1

Nero Burning Rom. Korte Handleiding.  Nero Burning Rom Ndl 1 Nero Burning Rom Korte Handleiding http://www.nero.com Nero Burning Rom Ndl 1 Nero Burning Rom Deze Korte Handleiding en de Nero - Burning ROM zijn beschermd door copyright. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero. Nero AG

Gebruikershandleiding. Nero. Nero AG Gebruikershandleiding Nero Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Nero. Ahead Software AG

Nero. Ahead Software AG Nero Ahead Software AG Inhoud 1 Inleiding... 8 1.1 Media die door Nero worden ondersteund... 8 1.1.1 Cd's... 8 1.1.2 Ddcd's... 8 1.1.3 Dvd's... 9 1.2 Over de Help-handleiding van Nero... 9 1.3 De indeling

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6 Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie 2 Opgaven 3 Terugkoppeling 6 1 Formele talen en automaten Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen van de cursus

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10.

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10. Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10. 1. Controleer compatibiliteit van systeem en programmatuur. 2. Inventariseer of het een 32 bits of 64 bits systeem betreft 3. Zorg dat alle

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Ami Mouse Wireless 300 waarmee u kunt scrollen in al uw favoriete

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Handleiding branden in Nero

Handleiding branden in Nero Handleiding branden in Nero Hier volgt een korte uitleg over hoe u Nero moet gebruiken indien u een kopie wilt maken van een CD/DVD of uw eigen compilatie wilt maken. Deze uitleg is van toepassing op Microsoft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero. Ahead Software AG

Gebruikershandleiding. Nero. Ahead Software AG Gebruikershandleiding Nero Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

ADSL. Router Installatie Handleiding. ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) in combinatie met. ADSL van. BaByXL. v. 1.0

ADSL. Router Installatie Handleiding. ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) in combinatie met. ADSL van. BaByXL. v. 1.0 ADSL Router Installatie Handleiding ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) v. 1.0 in combinatie met ADSL van BaByXL Handleiding Alcatel Speedtouch op het netwerk van BaByXL Er is nieuwe software beschikbaar waarmee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.nero.com

Gebruikershandleiding www.nero.com Gebruikershandleiding www.nero.com NeroMIX Deze gebruikershandleiding en de NeroMIX-software zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Onrechtmatige verveelvoudiging van deze werken

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

DA-70200-1 Gebruikshandleiding. USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel

DA-70200-1 Gebruikshandleiding. USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel DA-70200-1 Gebruikshandleiding USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel 1. Eigenschappen Ondersteunt SATA spreid-spectrum zender Ondersteunt SATA II Asynchrone Signaalherstel (Hot-Plug) functie Conform USB 2.0 (Hi-Speed

Nadere informatie

InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma

InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma Handleiding van Auteur: CorVerm Februari 2008 handleiding: InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma InfraRecorder is een gratis (openbron) brandprogramma

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Vergeten wachtwoord in Windows 10

Vergeten wachtwoord in Windows 10 Frank Biesmans - syntra@frankbiesmans.be Vergeten wachtwoord in Windows 10 Syntra Limburg - Campus Genk Kerkstraat 1-3600 GENK Tel: +32 89354616 - Fax; +32 89353042 E-Mail: infogenk@syntralimburg.be Inleiding

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

USB 2.0 Deelschakelaar

USB 2.0 Deelschakelaar USB 2.0 Deelschakelaar Gebruikershandleiding Model: DA-70135-1 en DA-70136-1 Aan de slag met de USB 2.0 deelschakelaar Hartelijk dank voor het kiezen van de USB 2.0 deelschakelaar. Vandaag de dag, bevinden

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Diverse Workshops. Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van geheugen

Diverse Workshops. Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van geheugen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Diverse Workshops Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

2. Starten met MediaMonkey

2. Starten met MediaMonkey 25 2. Starten met MediaMonkey MediaMonkey is een gebruikersvriendelijk programma voor het opbouwen en beheren van uw muziekcollectie. Met MediaMonkey kunt u geluidsbestanden en muziek-cd s beluisteren.

Nadere informatie

Nieuw en anders in Windows XP...

Nieuw en anders in Windows XP... Nieuw en anders in Windows XP... Het is onmogelijk om op deze pagina alle nieuwtjes te behandelen, daarom staan ze tevens verdeeld over de meerdere pagina's. Zoals u wellicht gemerkt heeft worden de specifieke

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen Windows 8: een kleine revolutie? 7 Windows opstarten 8 Een nieuwe sessie openen of activeren 11 Met een touchscreen werken 12 De Windows 8 interface gebruiken met een muis en met een touchscreen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Ahead Software AG Inhoudsopgave 1 Over... 4 1.1 Wat is?... 4 1.2 Opmerkingen over het werken met... 4 1.2.1 Besturingssystemen... 4 1.2.2 Beschikbare schrijfsoftware... 5 1.2.3 CD-MRW

Nadere informatie

ACDSee 9 leerprogramma s > Foto s downloaden met Foto s Ophalen Wizard

ACDSee 9 leerprogramma s > Foto s downloaden met Foto s Ophalen Wizard Dit leerprogramma leidt u door het proces van foto s downloaden van uw camera met gebruik van ACDSee s Foto s Ophalen Wizard. Foto s ophalen is een stuk makkelijker gemaakt door de Apparaat Detector, welke

Nadere informatie

Cursus Cd s branden met Nero. Printversie

Cursus Cd s branden met Nero. Printversie Cursus Cd s branden met Nero Printversie Copyright SeniorWeb 2005 Inleiding Pagina 1/1 De cd-rom is een handig opslagmedium voor allerlei gegevens. Niet alleen voor muzieknummers, maar ook voor computerprogramma's,

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 7/8/8.1 DA-70159 Stap 1: Stap 2: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort op uw PC.

Nadere informatie

Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT

Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT Dank u voor uw vertrouwen in ons product. U bent nu de gelukkige eigenaar van een geavanceerd Speed Camera-waarschuwingssysteem van Tele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij InCD en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom van

Nadere informatie

VOOR 7 TOUCHSCREEN-TABLET

VOOR 7 TOUCHSCREEN-TABLET GEVARENWAARSCHUWINGEN CITROËN HANDLEIDING NAVIGATIESYSTEEM VOOR 7 TOUCHSCREEN-TABLET Dit document beschrijft de procedure voor het aankopen, downloaden en installeren van de kaartupdates en databases voor

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KMouseTool gebruiken 6 3 Commandoreferentie 7 3.1 Het hoofdvenster

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Inhoud. Mind Express. A Inleiding 19. B Aan de slag met Mind Express 23. 1 Licentie overeenkomst... 20. 2 Inleiding... 20. 3 Doelgroep...

Inhoud. Mind Express. A Inleiding 19. B Aan de slag met Mind Express 23. 1 Licentie overeenkomst... 20. 2 Inleiding... 20. 3 Doelgroep... Inhoud A Inleiding 19 1 Licentie overeenkomst................................................................................... 20 2 Inleiding................................................................................................

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Multisessie-cd s en rewritables

Multisessie-cd s en rewritables Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 De verschillende uitvoeringen van Nero 6...16 Uw voorkennis...18 Hoe werkt u met dit boek?...19 Volgorde van werken...20

Nadere informatie

Snel aan de slag. www.nero.com

Snel aan de slag. www.nero.com Snel aan de slag www.nero.com Nero Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding Nero Snel aan de slag en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Ahead Software.

Nadere informatie

Contents Backup en herinstallatie... 2

Contents Backup en herinstallatie... 2 Contents Backup en herinstallatie... 2 1. Hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 2. Ik heb geen backup van MediMail, hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 3. Hoe maak ik een backup van MediMail?... 2 4. Mag

Nadere informatie

7RIP^SIOKMHW. Nederlands

7RIP^SIOKMHW. Nederlands 7RIP^SIOKMHW Nederlands Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035 2000 Adaptec, Inc. Alle rechten voorbehouden. Adaptec en het logo van Adaptec zijn handelsmerken van Adaptec, Inc.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Beheer van een eigen pc onder Windows XP VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2

INHOUDSOPGAVE. Beheer van een eigen pc onder Windows XP VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 9 1.1 Voor wie is deze cursus bedoeld? 9 1.2 Doelstelling en werkwijze 9 1.3 Benodigdheden 9 Voorkennis 9 Benodigde programmatuur 10 1.4 Hoe gebruikt

Nadere informatie

Uw PC weer in topconditie!

Uw PC weer in topconditie! Uw PC weer in topconditie! Om uw PC weer in topconditie te krijgen kunt u een aantal maatregelen nemen. De belangrijkste staan hieronder aangegeven. Ik ben uitgegaan van Windows 7, simpelweg omdat ik dat

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Driehoeksongelijkheid en Ravi (groep 1)

Driehoeksongelijkheid en Ravi (groep 1) Driehoeksongelijkheid en Ravi (groep 1) Trainingsdag 3, april 009 Driehoeksongelijkheid Driehoeksongelijkheid Voor drie punten in het vlak A, B en C geldt altijd dat AC + CB AB. Gelijkheid geldt precies

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Snelkoppeling op bureaublad

Snelkoppeling op bureaublad Inhoudsopgave Snelkoppeling op bureaublad... 1 naar de map Mijn Afbeeldingen... 1 Nieuwe mappen maken...2 met behulp van de Bestands- en maptaken:...2 Kan het makkelijker?...3 Opslaan als...... 3 Knoppenbalken...

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 HNLEIING QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. e software installeren 1. Plaats de bijgeleverde cd met de stuur- en hulpprogramma s in het cd/dvd-station. 2. Selecteer uw cd/dvd-station (bijv. :\). 3. Open de

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

2. Een data-cd branden

2. Een data-cd branden 27 2. Een data-cd branden Met een cd-brandprogramma als Nero kunt u verschillende typen cd s branden. Eén van die typen cd s is de data-cd. Data-cd is een ander woord voor gegevens-cd. Op een data-cd kunt

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 7 DA-70158 Stap 1: Stap 2: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort op uw PC. Als

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd!

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! 10-2010 Beginsituatie: - AccountView 9 is al geïnstalleerd van een cd van AccountView die níet is geleverd door

Nadere informatie

Cursus RegCleaner 4.3.0.780

Cursus RegCleaner 4.3.0.780 <freeware> Cursus RegCleaner 4.3.0.780 Gebruik voor eigen risico. A.J. van Hummel Maak je Register schoon! RegCleaner is dus een programma dat je Windows-register helpt te onderhouden. Na een paar maanden

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Windows 10 installeren met behulp van de Media Creation Tool

Windows 10 installeren met behulp van de Media Creation Tool Windows 10 installeren met behulp van de Media Creation Tool Inleiding Wanneer er tijdens het gebruik van Windows 10 een fout wordt geconstateerd, een update niet automatisch plaatsvindt of behoefte is

Nadere informatie

Cursus VirtualBox 4.3.14

Cursus VirtualBox 4.3.14 Cursus VirtualBox 4.3.14 Dieter Depuydt Mail: dieter@depuydt.eu Twitter: @dieterdepuydt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 VirtualBox downloaden... 4 2 VirtualBox installeren (in Windows

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

FireWire Notebook Adapter Sluit nu uw ipod, camcorder, FireWire en Sony i.link -apparaten aan op uw pc

FireWire Notebook Adapter Sluit nu uw ipod, camcorder, FireWire en Sony i.link -apparaten aan op uw pc P74414ea_F5U513ea_manual_nl 11-08-2003 13:31 Page 1 FireWire Notebook Adapter Sluit nu uw ipod, camcorder, FireWire en Sony i.link -apparaten aan op uw pc Nl Handleiding F5U513ea P74414ea_F5U513ea_manual_nl

Nadere informatie

Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10

Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10 Windows 10 Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10 Gratis.......over naar Windows 10: Gratis upgrade van Windows 7 / 8.1 naar Windows 10; Gedurende 1 jaar (tot 30/7-2016); Na upgrade:

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Eaton Configurator Circuit Breaker

Eaton Configurator Circuit Breaker Eaton Configurator Circuit Breaker Handleiding installatie van licentie & databases maart 2014 Downloads Database gebruiken.matclass-bestand Na installatie bevat Configurator Circuit Breaker (materiaal)

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Windows 95/98/ME tweaken met TWEAKUI

Windows 95/98/ME tweaken met TWEAKUI Windows 95/98/ME tweaken met TWEAKUI TWEAKUI is een van de bekendste tools om de User Interface (UI) van Windows naar eigen hand te zetten. Zo is het mogelijk om het bureaublad en het Startmenu aan te

Nadere informatie

2. Een gegevens-cd branden

2. Een gegevens-cd branden 37 2. Een gegevens-cd branden Met een cd-brandprogramma als CD-Maker Deluxe kunt u verschillende typen cd s branden. Eén van die typen cd s is de gegevens-cd. Data is een ander woord voor gegevens en daarom

Nadere informatie

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig!

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Hij is er echter wel: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR Voor het eerst in de geschiedenis heeft Microsoft de beslissing genomen om Test Software ter beschikking

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Installateurhandleiding Gold & Superstation

Installateurhandleiding Gold & Superstation 1 Camera settings... 3 Programmatie alarmingangen... 4 Programmatie Relaisuitgangen... 5 Programmatie opname s, Relais, en Doorseining... 6 Opname s... 6 Relais... 7 Doorseining naar meldkamer of e-mails...

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie