??(5(<.&()31150(.17/()=" name="description"> ??(5(<.&()31150(.17/()=">

!"#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% 8)(1$59%!>%?@A% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%"
%?@A% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% % BCD2EFBDG2HF.&ICB% $%&'())%*+,'%)-*.,)/01('()/(0%2-(31(-/(4(51"675)%)-81+*19&:,5(;%2)/115,7&(75*5(<.&() C?,%+*&(-()>.(,/D19&:,5(,)/(5*/,)%)/(-,5,)&%(3115;%();%2))%(&1)&3,)'(?%2'=E).(&0%2;1)/(5,<<(A&((5&>.(,/D19&:,5(-(()3(5,)&:115/(?%2'.(%/3115/(27%*&.(%/3,)/(%).17/3,)/(;(.,)/?(%/%)-=F%2;%-%)-()%)/(*19&:,5(;%2)31150(.17/()= "#"

2 D(J$'1 1 HET INSTALLEREN VAN NERO Windows 95/98 en Windows NT Windows 3.1x het deïnstalleren van Nero 4 2 STARTEN MET NERO 4 3 HET AANMAKEN VAN UW EERSTE CD ISO 9660 Data-CD Audio-CD Het compileren van.cda-audio-bestanden 'on-the-fly' (Schrijfmodus: Track-at-Once) Het compileren van.wav-bestanden (Schrijfmodus: Disc-at-Once) Uw eerste CD Kopiëren Het kopiëren van speciale CD's Het maken van backups van PC-spelen 10 4 FAQ's De PC start niet goed op na de installatie van Nero Nero kan de CD-recorder niet vinden Audio-extractie duurt erg lang Nero Ondersteunt mijn CD-ROM-station niet Restricties aan het kopiëren van Nero CD 's Mijn audio-cd-speler accepteert geen CDRW's Niet-ondersteunde CD-indelingen is Nero veilig na het jaar 2000? Meer ondersteuning 12 "M"

3 1 De installatie van Nero O'7)&4(51A510?((+?11*+(&.(&%)*&,??,&%(A51-5,++,<1)9%-75(5()=P)/(5)((+/(31?-()/(*&,AA() 3115/(*(&"7AQ,?),,5-(?,)-.(&/1157-(057%'&(0(/%()%)-**H*&((+= E)*&,??((5((5*&7:C$"5(<15/(5%)13(5(()*&(++%)-+(&/(%)*&57<&%(*3,)/(A51/7<()&()<1)&51?((519 7:0(/%()%)-**H*&((+&1(-,)-.((9&&1&.(&*&,&%1)=$%&%*%)15/(,?*7&1(-,)-.(0&&1&/(5(<15/(5/115 +%//(?3,)/(*&,&%1)*?(&&(53,)7:C$"8PR"*&,&%1)=4(51:(5'&)%(&27%*&,?*7:0(/%()%)-**H*&((+7: C$"5(<15/(5)%(&.(5'()&= "#$%&'()$*(+$&,$-.$.((%$'&)$//)$-0)((.0%-1%&..&$-0$23$45$+($")6+&77(%()8$-.'&+$(%$9-),7"9+()$+266()$ '($6+22%0%-1%&..&:6$;&)$'(<($+-(0&66")1()$<-2'()$=2))()$<"#)8$'"($(%$+-($<-2'()$=2))()$7("'()$'&+$ B(+$"6$'&&%-.$;(%6+&)'"1$-.$&77($&)'(%($5>C-0)&.(0%-1%&..&:6$+($;(%3"#'(%()$;--%'&+$2$.(+$'($ $(SC+1(&,,).(&(%)/(3,).(&%)*&,??,&%(A51<(*1A)%(7::15/()1A-(*&,5&= 1.1 Windows 95/98 en Windows NT 4.0 ;7?&:15/()-(35,,-/1+-(-(3()*;1,?*7:),,+()/%(3,)7:0(/5%29V+1(&:15/()%)-(37?/WX7 '7)&:(?YA5%3ZY%)37??(),?*/%&7:A5%3Z"3(5*%(%*W().(&*(5%()7++(53,)/(C$=O3%)/&.(& *(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,)4(51=O3%)/&.(&*(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,) 4(51= N=O.(0&)7/('(7;(&7**()3(5*<.%??()/(*115&()*(&"7A= [=$(SC+1(&,,).(&(%)/(3,).(&%)*&,??,&%(A51<(*1A)%(7::15/()1A-(*&,5&= 470()&7'?,,51+7:((5*&(C$\*&(05,)/()=>?*7:SC(<.&(5)%(&-1(/1A*&,5&Q?((*/,).(&.119/*&7' 13(5A510?((+1A?1**%)-(),,).(&(%)/(3,)/(;(&('*&= 1.2 Windows 3.1x E01(7(+F$G>HC%(9-%'(%6$3-%'()$)"(+$'--%$")'-36$IAJK$-)'(%6+(2)'L #=T(-/(C$"#$%/%&'#()(*%+$,%).(&C$"8PR*&,&%1)= M=D(?(<&((5.(&C$"8PR"*&,&%1)%).(&+'"#(,-'.''$= ;7?&:15/()-(35,,-/1+-(-(3()*;1,?*7:),,+Q/(),,+3,)7:0(/5%29().(&*(5%()7++(53,) /(C$=O3%)/&.(&*(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,)4(51=O.(0&)7/('(7;(&7**() 3(5*<.%??()/(*115&()*(&"7A=O%&(%)/(?%2'+1(&7)1-/(A51-5,++,-51(A0(A,?()=4,31?&11%%)-3,) /(%)*&,??,&%('7)&7+(&(()+(&4(510(-%))()= "N"

4 1.3 Het verwijderen van Nero >?*7+(&F%)/1:*JK]J^:(5'&',)4(51/(*-(:()*&:15/()3(5:%2/(5/=D(?(<&((54(51%).(&/"#$"" A51-5,++,0(*&,)/()3,)4(51-(:%*&Q()4(517%&.(&/"#$""+()73(5:%2/(5/= Met Windows 3.1x wist u gewoon de Nero-programma's en eventuele Nero-programmagroepen in het Bestandsbeheer. 2 Starten met Nero 4,/,&74(51+(&*7<<(*.(0&-(_)*&,??((5/Q'7)&7,,)7:((5*&1A/5,<.&0(-%))()=F()(+()3115.(& -(+,'(3(),,)/,&74(511)/(5F%)/1:*JK]J^.(0&-(_)*&,??((5/=O'7)&4(51)73%,/(&,'()0,?'().(&"#$""+()71A()()=O3%)/&/(*&,)/,,5/%)*&,??,&%(3115.(&A51-5,++,1)/(5"#$"6<6=$41$#&&#>6<6?'$46%6+)$(0(16*4&966PA()4(51/115%).(&*&,5&"&'()&('?%''()= *&,5&()3,)4(51= Het dialoogvenster Nieuwe Compilatie: $ `%2'((5*&%)/(5(<.&(50()(/().1('3,).(&.119/3()*&(53,)4(51=4(51&11)&.%(5/(+1+()&((? -(*(?(<&((5/(5(<15/(5=O+1(&.%(5)7/(DCDE]E$a%/()&%9%<,&%(<1/(3,)7:5(<15/(5;%()V0%231150((?/ Y>b>SEC$"8]8F[cMcNMYW=>?*7.(&0(5%<.&YL(()5(<15/(5-(*(?(<&((5/d;%(&*&,,)Q.(0&7 :,,5*<.%2)?%2'A510?(+()+(&7:*H*&((+<1)9%-75,&%(()%*.(&5,,/;,,+Q.(&.119/*&7'13(5 A510?((+1A?1**%)-(),,).(&(%)/(3,)/(;(&('*&&(?(;()= De onderkant van het hoofdvenster: "["

5 3 Het aanmaken van uw eerste CD F(?,&(),??(*&,)/,,5/%)*&(??%)-();1,?*;%2;%2)=U115/(&,%?*Q5,,/A?((-.(&.119/*&7'M(,(%()+"(%)/(.,)/?(%/%)-=$(.,)/?(%/%)-3%)/&71A/(4(51"C$%)315+3,)(()><510,&"/1<7+()&= 3.1 ISO9660 data-cd #= 34&=05#"0'0(5(%'()=6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&C)5"0'0'"&,00?,/013()1A= M= $115.(&1A()()3,)/(a%-()*<.,A*0?,/+'"#(,4="0'%'7)&7&7**()+1/7*#()+1/7*M]c>.(() ():((5*<.,'(?()=$(+1/7*"%)*&(??%)-()3%)/&7%)/(5(<.&(5013().1('3,)/%&0?,/=>?*/(;( %)*&(??%)-()-5%2*3(5*<.%2)()19-(/(*(?(<&((5/;%2)Q'7))();(1A/%&+1+()&)%(&:15/()-(:%2;%-/= $%&;170%231150((?/.(&-(3,?'7))();%2),?*7(()EDPC$+1/7*#.(0&-(+,,'&Q())73(5/(5 +1/7*M:%?&-(057%'()=a()C$/%(%*1A-()1+()+(&3(5*<.%??()/(EDP19*(<&15%)/(?%)-()',) 1)?((*0,,5;%2)G N= 1A()= [= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7/(0(*&,)/()3115/(C$<1+A%?(5()=`?%'%)/(651:*(5+(& /(+7%*1A/(-(:()*&(0(*&,)/()()*?((A;(),,5.(&<1+A%?,&%(3()*&(5=>?*/(051:*(5)1-)%(&%* +'"#(,4;'$K0L."O$-,$'--%$-0$*(+$651:*(5"A%<&1-5,+&('?%''()=O'7)&11'0(*&,)/()3,)7%&/( F%)/1:*aeA?15(5'1A%B5()= K= PA())7.(&/%,?11-3()*&(5/L.$0M;'(=$((()317/%-*&(+,)%(5%*/115%)/(:(5'0,?'1A.(& A%<&1-5,+3A6L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(Q/,&(5 )%(7:(<1+A%?,&%(Q,??(()?%-&)7.(&(%-()*<.,AA()0?,/+$#(,'(013()1A=O;%(&)73(5*<.%??()/( 3,'2(*Q:,,53,)*1++%-(,?;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75()'7))())7:15/()1)/(5;1<.&() ;1)1/%-:15/()-(:%2;%-/= P76$2$(()$5>CMEQ$")$(()$()=(7($6(66"($3"7+$&&).&=()8$.-(+$2$-0$C$,951)/()$=7"==()A$R7"=$)"(+$")$'"+$ ;&=#($&76$2$(()$6(66"($&&)$(()$.27+"6(66"(C5>$3"7+$3(%=()8$+()<"#$*(+$'($7&&+6+($6(66"($"6A$>($5>$"6$)2$ g= O'7)&)70(3(*&%-()/1151A/L.$0M;'(&('?%''()=>??(-(*(?(<&((5/(*&,AA()Q:,,51)/(5.(& 05,)/A51<(*;(?9Q:15/())7%)/(27%*&(31?-15/(7%&-(31(5/=a()*&,&7*3()*&(5+(&/(%)/%3%/7(?( *&,AA():15/&)7:((5-(-(3()Q;1/,&7A5(<%(*'7)&;%():,&(5-(0(75&=>?*?,,&*&(*&,A;%(&7(() 0(5%<.&;1,?*.(&31?-()/(Y05,)/A51<(*+(&*7<<(*31?&11%/Q+(&MeVNhh`6]*Wi= j= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/= ^= O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/(C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A% E(N4&('?%''()= % "K"

6 3.2 Audio-CD Het compileren van.cda-audio-bestanden 'on-the-fly' (Schrijfmodus: Track-at-Once) #= 6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&8),04%3A"&,00?,/013()1A= M= 1A()= N= [= T(-/(((5*&(C$:,,53,)7,7/%1"&5,<'*:%?&'1A%B5()%)7:C$"8PR"*&,&%1)=O'7)&/(0(*&,)/() )%(&3,)7%&/(?(&&(53,)7:C$5(<15/(5*?(A()Q1+/,&4(51&%2/()*.(&05,)/A51<(*&1(-,)-&1&/( 051)"C$;(?9+1(&.(00()=$%&;171)+1-(?%2';%2)3115.(&5(<15/(5*&,&%1)Q1+/,&(5/,)),,5(()?(-(C$8-(*<.5(3();17+1(&():15/()GO'7)&)7%)/(4(51651:*(519+(&aeA?15(51A/( *&,&%1)*?(&&(5'?%''()/%(13(5(()*&(+&+(&.(&*&,&%1):,,5%)7/(15%-%)(?(C$.(0&%)-(?(-/=$( %).17/3,)7:C$:15/&)7:((5-(-(3()= K= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7)7/(0(*&,)/()<1+A%?(5()=`?%'1A/(-(:()*&(0(*&,)/()() *?((A;(),,5.(&,7/%1"<1+A%?,&%(3()*&(5= >--%$*(+$9-.0"7(%()$;&)$'($1(6(7(9+((%'($&2'"-C+%&9=6$=&)$D(%-$'($+%&9=C"),-%.&+"($&)&7?6(%()A$S$<27+$ =()+$'"+$.-'(7$)-1$)"(+$()$.-(+$*(+$6+&+"-)$((%6+$&2+-'(+(9+(%()A$B(+$=&)$--=$<"#)$'&+$*(+$5>CMEQC 6+&+"-)$1(()$'"1"+&7($&2'"-1(1(;()6$=&)$7(<()A$$$ g= >?*7,7/%1"0(*&,)/()3,)((),)/(5(C$:%?&13(5)(+()Q'7)&7)7-(:11)/(31?-()/(C$ %)?(--()()/(0(*&,)/()1A/(;(?9/(+,)%(5<1+A%?(5(),?*%)/(315%-(*&,A=>?*/(((5*&(/1157 %)-(?(-/(C$/(()%-(C$:,*:,,53,)70(*&,)/():%?/('1A%B5()Q-,,&73(5/(5+(&.(&31?-()/( A7)&= j= >?*7(()+,,?,??(,7/%1-(-(3()*.(0&-(<1+A%?((5/Q1A()&7.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(=$( (()317/%-*&(+,)%(5%*1+%)/(:(5'0,?'1A3A6L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(& /,&7;,-0%2.(&+,'()3,)(())%(7:(<1+A%?,&%(Q,??(()?%-&)7.(&(%-()*<.,AA()0?,/+$#(,'( 013()1A=O;%(&)73(5*<.%??()/(3,'2(*Q:,,53,)*1++%-(,?;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75() '7))())7:15/()1)/(5;1<.&()),,5:()*:15/()-(:%2;%-/= ^= 6(3(*&%-/1151A/L.$0M;'(&('?%''()=>?*-(<1+A%?((5/(,7/%1"&5,<'*3,)3(5*<.%??()/(C$\*,9'1+*&%-;%2)Q3(5*<.%2)&(5&%2/()*.(&05,)/A51<(*(()+(/(/(?%)-:,,5%)7:15/&3(5;1<.&/(C$%) &(31(5()/%(13(5(()*&(+&+(&/(&5,<'/%(4(51:%?*<.5%23()= J= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= "g"

7 3.2.2 Het compileren van.wav-bestanden (Schrijfmodus: Disc-at-Once) #= >?*/(,7/%1"&5,<'*/%(7),,5(()C$:%?&*<.5%23())1-)%(&%)=:,3"%)/(?%)-0(*<.%'0,,5;%2)Q'7)&7 /(;(=:,3"0(*&,)/()((5*&,,)+,'()/15+%//(?3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6O$#LP6 4=5##(A M= 6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&8),04%3A"&,00?,/013()1A= N= [= '?%''()= K= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7/(0(*&,)/()3115/(,7/%1"C$<1+A%?(5()=`?%'%)/(651:*(5 +(&/(+7%*1A/(-(:()*&(0(*&,)/()()*?((A;(),,5.(&<1+A%?,&%(3()*&(5= g= R1+()&((?.(00(),??(&5,<'*(()*&,)/,,5/A,7;(3,)M*(<1)/()Q/%(,,)/(&5,<'3115,9-,,)=>?*7 )%(&:%?&/,&4(51(()A,7;(3,)M*(<1)/()&1(31(-&Q*(?(<&((5&7/(-(:()*&(&5,<'*+(& /(A,7;(%)Q/%(7:%?&.(00()=a()?()-&(3,)h*(<1)/()0(&('()&-(()A,7;(3115/(&5,<'= j= PA())7.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(=$((()317/%-*&(+,)%(5%*1+%)/(:(5'0,?'1A3A6 L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(Q/,&(51)-(&:%29(?/0('()/ ;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75()'7))())7:15/()1)/(5;1<.&();1)1/%-:15/()-(:%2;%-/= ^= 6(3(*&%-()/1151A/L.$0M;'(6"'6P50PP'(9 J= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= '($D(%-$-)7")($*270$NB--,'6+2=F$>($&2'"-,2)9+"(6$;&)$23$5>CMEQC6+&+"-)$9-)+%-7(%()OA$ "j"

8 3.3 Uw eerste CD Kopiëren O'7)&'%(;()&7**()&:((3(5*<.%??()/(+(&.1/(*3115.(&'1A%B5()3,)(()C$= k D,6*"%-$KOf/(15%-%)(?(C$:15/&/115/(5(<15/(5-(?(;()Q()4(51+,,'&/,)(()%+,-("0(*&,)/,,)+(&/,,5%)/(%).17/3,)7:C$Q()*?,,&.(&1AQ0%23=),,57:.,5/(*<.%29=E)(()/(5/(*&,AQ *<.5%29&4(51.(&%+,-("0(*&,)/),,5(()?(-(C$=$%&%*/(0(*&(+(&.1/(Q,?*7;13(%?%-+1-(?%2' (();1-1(/+1-(?%2'(5(A51/7<&%(3,)/(C$:%?&=$(),/(?();%2)/,&/(;(+(&.1/(?,)-(5/775&() /,&731?/1()/(57%+&(1A7:.,5/(*<.%29+1(&.(00()1+(()31??(/%-C$"%+,-("0(*&,)/V&1&^hh R6W1A&(*?,,)= k PI(/4J"/3MOP%Q+"0J494#""R9S%R$K)T#"(f4(51?((*&3,)7:C$"8PR"*&,&%1)()*<.5%29&/%5(<&),,57: 5(<15/(5;1)/(5(()%+,-("0(*&,)/1A7:.,5/(*<.%29,,)&(+,'()=$(;(+(&.1/(%**)(??(5() (()0799(57)/(557)%)-(3,?3,)?((*917&()1A/(051)"C$= Het eigenschappenblad Kopieer-opties: #= 34&=05#"0'0(5(%'()= M= PA/((%-()*<.,A*0?,/()Q?%-&.(&+$#(,'("&,00?,/013()1A=`?%'1A.(&(%-()*<.,AA()0?,/Q4=0''$% 4="0'1+/(-(:()*&('1A%((5+(&.1/(&(*(?(<&(5()V*(?(<&((5YP)&.(9?HY3115YP)&.(9?HY '1A%B5()Q()/(*(?(<&((5/(;(1A&%(3115%+,-(<1AHW().(&051)*&,&%1):,,53,)7/(-(-(3()*:%?&?(;()= N= T(-/(15%-%)(?(C$%)7:5(<15/(519%)7:C$"8PR"*&,&%1)Q,?),,5-(?,)-3,)/(/1157-('1;() '1A%((5+(&.1/(f1)"&.("9?HV8(<.&*&5(('*W19Y%+,-(<1AHi= [= $1151A3A6Q4=0R$'(&('?%''()Q-,,&.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(1A()= K= O'7)&)70(3(*&%-()/1151A3A6P4=0R$'(&('?%''()=>??(-(*(?(<&((5/(*&,AA()Q:,,51)/(5.(& 05,)/A51<(*;(?9Q:15/())7%)/(27%*&(31?-15/(7%&-(31(5/=O'7)&/(,<&7(?(.,)/(?%)-();%()%) (()*&,&7*3()*&(5Q/,&/(%)/%3%/7(?(*&,AA()1A)1(+&= g= >?*?,,&*&(*&,A;%(&7(()0(5%<.&;1,?*.(&31?-()/(fY05,)/A51<(*+(&*7<<(*31?&11%/Q+(&MeVNhh `6]*Wi= j= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= "^"

9 3.3.1 Het kopiëren van speciale CD's a(5*&+1(&7),,5/(15%-%)(?(c$'%2'()/115+%//(?3,)/(4(51+()7"1a/5,<.&c$%$'l4$,'$6<63a6 E(N4=O+1(&.%(53115/(15%-%)(?(C$%)7:C$"5(<15/(5?(--()=$(0(?,)-5%2'*&(%)915+,&%(%*.(& 3(5(%*&(,,)&,?&(*<.5%23()-(-(3()*=$(;(%)915+,&%(:15/&:((5-(-(3()%)/(5(<.&(5013().1('3,) 4(51l*C$E)91/%,?11-3()*&(5= $(+((*&0(&517:0,5(+((&(().(%/.%(53115%*RDmV+%)7&()Q*(<1)/()Q95,+(*QVZZ)95,+(%*-(?%2',,) #]jk*(<1)/(w=415+,?(c$8\*.(00()(()<,a,<%&(%&3,)j[+%)7&()v19gkhr6w=b(-():115/%-;%2) 11'C$8\*+(&^h+%)7&()V19jhhR6W,?-(+(()0(*<.%'0,,5= >?*/(051)"C$+((5/,)j[+%)7&(),,)C$"<,A,<%&(%&.((9&Q.(0&7(()^h"+%)7&()C$8)1/%-3115.(&'1A%B5()3,)/(C$=$%&:(5'&(<.&(5()'(?,?*7:C$"5(<15/(5/(;(^h"+%)7&()"C$8\*1)/(5*&(7)&= R(&),+(17/(5(<15/(5*1)/(5*&(7)()/%&*115&C$8\*)%(&= Het dialoogvenster CD j[+%)7&()"c$8',):15/()-('1a%((5/= "J"

10 3.3.2 Een backup van PC spelen maken >?*.(&/%,?11-3()*&(5C$E)91(()1)-(057%'(?%2'(C$"%)/(?%)-+(&(()-(-(3()*+1/7*#&5,<'Q 3(5*<.%??()/(,7/%1"&5,<'*()/,):((5(()-(-(3()*&5,<'Q+1(&7.(&'(7;(3,'2(E1(4$'6-#,6OB36"S=' %)4(51\**'#,64="04(a%-()*<.,A*0?,/*(?(<&(5()1+(()0,<'7A3,)/%(C$&('7))()+,'()=P1' ;7?'(C$\*+1(&()31?-()*/(Y$%*<",&"P)<(Y+(&.1/(:15/()-(*<.5(3()=F(.(00()3(5*<.%??()/( SC"*A(?()-(;%()+(&(()/(5-(?%2'(%)/(?%)-=$(+((*&(/,,53,)+1(&()1A^h"+%)7&()"C$8\*:15/() -(*<.5(3()= O'7)&(()0,<'7A3,)*1++%-(*A(?(),,)+,'()+(&0(.7?A3,)/(31?-()/(4(51"1A&%(*f #=L(057%'E+,-(C1AHV?(;()()*<.5%23()+(&/(5(<15/(5W M= D(?(<&((5/(31?-()/(?((*1A&%(*V+%&*0(*<.%'0,,531157:5(<15/(5Wf kt''6&',0#l#"#541)()&&'$6'(6e/*36 6 U6A44$1##(6&'"6P4=0R$'( 6 U6T''6#),046&'"6)-L.#(('56 6 U6T''N4)"'(6('1'$'( k()/(*(?(<&((5o$05l4$$'l"0' N= 0(*<.(5+%)-*+(<.,)%*+(*;%2)YD(<751+Y19YT,*(5?1<'Y=4(51%*+%**<.%()%)*&,,&1+/(;(C$\* ;1)/(5917&+(?/%)-()&(0,<'7AA()Q+,,5/('1A%(B);7??())%(&:(5'()=a5%*+1+()&((?)1--(() +,)%(51+:(5'()/(0,<'7A*3,)/(;(C$\*&(+,'()= =-0"T%()8$<-2$*(+$=-0"T%()$;&)$'($5>$(()$69*()'")1$;&)$)&+"-)&7($-,$")+(%)&+"-)&7($9-0?%"1*+C3(+1(;")1$ $ "#h"

11 4 FAQ's 4.1 De PC start niet goed op na de installatie van Nero Als uw PC niet goed opstart, zijn er misschien conflicten tussen de besturingsprogramma's van Nero en andere opname-software. Start opnieuw op in safe mode en verwijder alle andere opname-software. Als dit niet helpt, verwijder Nero in safe mode en neem contact op met onze technische dienst via Laat ons alstublieft precies weten welke versie van Nero u gebruikt (bijvoorbeeld ), uw serienummer, het model van uw CD-ROM-station, het model van uw CD-recorder, het model van uw SCSI controller (als van toepassing) en het bedieningssysteem dat u gebruikt. Wij helpen u dan zo spoedig mogelijk. 4.2 Nero kan de CD-recorder niet vinden >?*77:5(<15/(5)%(&/115+%//(?3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6Q0'6$'L4$,'$'7)&'%(;()Q <1)&51?((519f #=7/($PD"*&775A51-5,++,\*31157:C$"8PR"*&,&%1)%)7:,7&1(e(<=0,&()<1)9%-=*H*"0(*&,)/().(0&-(_)*&,??((5/=P)/(5F%)/1:*JK]J^;17/%&/(115;,,'31157:A510?(+()'7))();%2)= M=7+((5/,)ZZ)1A),+("*19&:,5(1A7:SC.(0&-(_)*&,??((5/=E)/%&-(3,?+1(&7,??(,)/(5( 1A),+("*19&:,5(*/(_)*&,??(5()= N=7%):%)/1:*&1(-,)-.(0&&1&/(5(<15/(5=>?*7-(()&1(-,)-&1&7:C$"5(<15/(5.(0&3%,(() *&,&%1)*?(&&(5%)aeA?15(5Q.(0&7:,,5*<.%2)?%2'(().,5/:,5(A510?((+= [=O:4(51"3(5*%(1)/(5*&(7)&/(/1157-(057%'&(5(<15/(5)%(&=4(51',)()'(?5(<15/(5*1)/(5*&(7)() 3(517/(5/(3(5*%(.(0&=R%**<.%()0()&73115(())%(7:5(<15/(5+1/(?(()7A/,&()1/%-=L,/,) :(&():(5'5(<15/(5+1/(?7-(057%'&QV0%231150((?/Yb(,<C$8KK*YW():(?'(3(5*%(3,)4(51 V0%231150((?/[=h=h=gW= K=O-(057%'&/()%(7:*&(F%)>*A%"/5%3(5*VF%)JK]J^()'(?WfPA()aeA?15(5()'?%'+(&/(5(<.&(5 +7%*')1A1AF%)/1:*n*H*&((+nF)>*A%NM=/??()<1)&51?((5/(0(*&,)/*3(5*%(/1151A H01'(L.#=='(()G'$0'&('?%''()=>?*73(5*%(#=h=h=h.(0&Q.(0&7+%**<.%())%(7:(F%)>*A%" /5%3(5*)1/%-=L,),,5/(:(0"*%&(*3,)/(A51/7<()&()3,)7:*H*&((+"()DCDE"',,5&()();1(' ),,5)%(7:(*&775A51-5,++,\*= 4.3 Audio-extractie duurt erg lang 19,7/%1"&5,<'*)7*)(??(5'7))():15/()-(?(;()= "##"

12 4.4 Nero Ondersteunt mijn CD-ROM-station niet 4(51.((9&.(&0%2;1)/(53(5+1-()1+%(&*13(5C$"8PR"*&,&%1)*&(?(5()Q11',?*.(&/(;()%(&.(5'()&= +,)%(51+.(&*&,&%1)1+%)915+,&%(&(Y35,-()Y0%231150((?/1+/(+,e%+,,?1)/(5*&(7)/(/%-%&,?(,7/%1"(e&5,<&%("*)(?.(%/=4(51+,,'&/,,51+3,);1-(),,+/(Y,7&1/(&(<&%(Y1+/(*&,&%1)A,5,+(&(5* 3,*&&(*&(??()= >?*7:*&,&%1))%(&/1154(51:15/&1)/(5*&(7)/Q%*/('(7;(3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6 8)"4,'"'L"63A%*BC%"#"04(-(,<&%3((5/=>?*/(;(+()7"1A/5,<.&-5%2*%*Q'()&4(51/%&*&,&%1)5((/*() %*,7&1/(&(<&%()%(&)1/%-=P+/115&(-,,)+(&,7&1/(&(<&%(Q*(?(<&((5/(+()7"1A/5,<.&8)"4,'"'L"0'6 3A%*BC%"#"04(()31(5;13((?+1-(?%2'%)915+,&%(,*+1-(?%2'%).(&,7&1/(&(<&%("/%,?11-3()*&(5%) V07*&HA(Q(&<W=`?%')71A,44$1##(()?(-(()15%-%)(?(4(51"C$%)V3(5*%(N=e19.1-(5W=F,<.&&1&,??( &(*&*'?,,5;%2)Q()*?,/(A,5,+(&(5*1A=O+1(&)77:C$"8PR"*&,&%1)+(&4(51'7))()-(057%'()= >7&1/(&(<&%(:(5'&()'(?3115C$"8PR"*&,&%1)*Q+,,54Eab915C$"5(<15/(5*GGG % 4.5 Restricties van Nero's functie 'CD Kopiëren' 4(511)/(5*&(7)&+1+()&((?.(&'1A%B5()3,)+7?&%*(**%("C$\*)%(&=$%&0(&('()&/,&.(&+1+()&((?)%(& +1-(?%2'%*1+EDP"+7?&%*(**%(19C$"ae&5,C$\*&('1A%B5()E)&1('1+*&%-(3(5*%(*3,)4(51',)/%& :(?.(&-(3,?;%2)= 4.6 Mijn audio-cd-speler accepteert geen CDRWs $%&%*(().,5/:,5("A510?((+3,)7:,7/%1"C$"*A(?(5=a5;%2)+,,5:(%)%-,7/%1"C$"*A(?(5*/%( C$8F\*,<<(A&(5()=U115,?17/(,7/%1"C$"*A(?(5*+(?/()-(:11)YL(()C$Y,?*(5(()C$8F%)?%-&= L(057%'%)A?,,&*/,,53,)C$8\*1+,7/%1"C$\*,,)&(+,'()= 4.7 Niet-ondersteunde CD-indelingen 4(511)/(5*&(7)&+1+()&((?.(&+,'()3,)C$"ae&5,QU%/(1"C$()S.1&1"C$)%(&=U%/(1"C$\*'7))() :(?+(&4(51:15/()-('1A%((5/= 4.8 Is Nero veilig na het jaar 2000? p,=4(51:(5'&9(%??11*/115&1&.(&2,,5mhnj=e)/,&2,,5'7))()((),,)&,?102(<&()%)/(r%<51*19& m17)/,&%1)c?,**(*vrmcw917&()3(5115;,'()q1+/,&;%2/(*(<1)/()*%)/*#2,)7,5%#jjh&(??()=$(nm" 0%&3(5115;,,'&(()13(59?1:%)MhNj=4(51+,,'&-(057%'3,)/(RmC():(5'&/7*()'(?&1&MhNj= 4.9 Meer ondersteuning 4(51:%?&Q*(?(<&((5.(& *H+011?%)/(:(5'0,?'()'?%'/,)1A.(&(?(+()&=a()%)915+,&%(3()*&(5-,,& )71A()= "#M"

13 O3%)/&%)4(51&(3()*3(5*<.%??()/(H"MK/$(1"#5"#K"(= U11535,-() )/(5*&(7)%)-0%2&(<.)%*<.(A510?(+()Q-(?%(3(<1)&,<&+(&1)*1A&()(+()f a"+,%?f *7AA15&q,.(,/=/( >/5(*f E)&(5)(&f.&&Af]]:::=,.(,/=/( m,e r[jjm[^j##^^^ "#N"

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Nero. Ahead Software AG

Nero. Ahead Software AG Nero Ahead Software AG Inhoud 1 Inleiding... 8 1.1 Media die door Nero worden ondersteund... 8 1.1.1 Cd's... 8 1.1.2 Ddcd's... 8 1.1.3 Dvd's... 9 1.2 Over de Help-handleiding van Nero... 9 1.3 De indeling

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6 Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie 2 Opgaven 3 Terugkoppeling 6 1 Formele talen en automaten Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen van de cursus

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.nero.com

Gebruikershandleiding www.nero.com Gebruikershandleiding www.nero.com NeroMIX Deze gebruikershandleiding en de NeroMIX-software zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Onrechtmatige verveelvoudiging van deze werken

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Handleiding branden in Nero

Handleiding branden in Nero Handleiding branden in Nero Hier volgt een korte uitleg over hoe u Nero moet gebruiken indien u een kopie wilt maken van een CD/DVD of uw eigen compilatie wilt maken. Deze uitleg is van toepassing op Microsoft

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

ADSL. Router Installatie Handleiding. ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) in combinatie met. ADSL van. BaByXL. v. 1.0

ADSL. Router Installatie Handleiding. ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) in combinatie met. ADSL van. BaByXL. v. 1.0 ADSL Router Installatie Handleiding ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) v. 1.0 in combinatie met ADSL van BaByXL Handleiding Alcatel Speedtouch op het netwerk van BaByXL Er is nieuwe software beschikbaar waarmee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero. Nero AG

Gebruikershandleiding. Nero. Nero AG Gebruikershandleiding Nero Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero. Ahead Software AG

Gebruikershandleiding. Nero. Ahead Software AG Gebruikershandleiding Nero Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10.

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10. Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10. 1. Controleer compatibiliteit van systeem en programmatuur. 2. Inventariseer of het een 32 bits of 64 bits systeem betreft 3. Zorg dat alle

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Nieuw en anders in Windows XP...

Nieuw en anders in Windows XP... Nieuw en anders in Windows XP... Het is onmogelijk om op deze pagina alle nieuwtjes te behandelen, daarom staan ze tevens verdeeld over de meerdere pagina's. Zoals u wellicht gemerkt heeft worden de specifieke

Nadere informatie

2. Starten met MediaMonkey

2. Starten met MediaMonkey 25 2. Starten met MediaMonkey MediaMonkey is een gebruikersvriendelijk programma voor het opbouwen en beheren van uw muziekcollectie. Met MediaMonkey kunt u geluidsbestanden en muziek-cd s beluisteren.

Nadere informatie

USB 2.0 Deelschakelaar

USB 2.0 Deelschakelaar USB 2.0 Deelschakelaar Gebruikershandleiding Model: DA-70135-1 en DA-70136-1 Aan de slag met de USB 2.0 deelschakelaar Hartelijk dank voor het kiezen van de USB 2.0 deelschakelaar. Vandaag de dag, bevinden

Nadere informatie

Cursus Cd s branden met Nero. Printversie

Cursus Cd s branden met Nero. Printversie Cursus Cd s branden met Nero Printversie Copyright SeniorWeb 2005 Inleiding Pagina 1/1 De cd-rom is een handig opslagmedium voor allerlei gegevens. Niet alleen voor muzieknummers, maar ook voor computerprogramma's,

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT

Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT Speed Camera Plus Gebruikershandleiding voor Pioneer AVIC-HD1BT Dank u voor uw vertrouwen in ons product. U bent nu de gelukkige eigenaar van een geavanceerd Speed Camera-waarschuwingssysteem van Tele

Nadere informatie

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen Windows 8: een kleine revolutie? 7 Windows opstarten 8 Een nieuwe sessie openen of activeren 11 Met een touchscreen werken 12 De Windows 8 interface gebruiken met een muis en met een touchscreen

Nadere informatie

Inhoud. Mind Express. A Inleiding 19. B Aan de slag met Mind Express 23. 1 Licentie overeenkomst... 20. 2 Inleiding... 20. 3 Doelgroep...

Inhoud. Mind Express. A Inleiding 19. B Aan de slag met Mind Express 23. 1 Licentie overeenkomst... 20. 2 Inleiding... 20. 3 Doelgroep... Inhoud A Inleiding 19 1 Licentie overeenkomst................................................................................... 20 2 Inleiding................................................................................................

Nadere informatie

Snel aan de slag. www.nero.com

Snel aan de slag. www.nero.com Snel aan de slag www.nero.com Nero Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding Nero Snel aan de slag en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Ahead Software.

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

2. Een data-cd branden

2. Een data-cd branden 27 2. Een data-cd branden Met een cd-brandprogramma als Nero kunt u verschillende typen cd s branden. Eén van die typen cd s is de data-cd. Data-cd is een ander woord voor gegevens-cd. Op een data-cd kunt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Beheer van een eigen pc onder Windows XP VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2

INHOUDSOPGAVE. Beheer van een eigen pc onder Windows XP VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 9 1.1 Voor wie is deze cursus bedoeld? 9 1.2 Doelstelling en werkwijze 9 1.3 Benodigdheden 9 Voorkennis 9 Benodigde programmatuur 10 1.4 Hoe gebruikt

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Ahead Software AG Inhoudsopgave 1 Over... 4 1.1 Wat is?... 4 1.2 Opmerkingen over het werken met... 4 1.2.1 Besturingssystemen... 4 1.2.2 Beschikbare schrijfsoftware... 5 1.2.3 CD-MRW

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd!

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! 10-2010 Beginsituatie: - AccountView 9 is al geïnstalleerd van een cd van AccountView die níet is geleverd door

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Cursus RegCleaner 4.3.0.780

Cursus RegCleaner 4.3.0.780 <freeware> Cursus RegCleaner 4.3.0.780 Gebruik voor eigen risico. A.J. van Hummel Maak je Register schoon! RegCleaner is dus een programma dat je Windows-register helpt te onderhouden. Na een paar maanden

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 HNLEIING QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. e software installeren 1. Plaats de bijgeleverde cd met de stuur- en hulpprogramma s in het cd/dvd-station. 2. Selecteer uw cd/dvd-station (bijv. :\). 3. Open de

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10

Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10 Windows 10 Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10 Gratis.......over naar Windows 10: Gratis upgrade van Windows 7 / 8.1 naar Windows 10; Gedurende 1 jaar (tot 30/7-2016); Na upgrade:

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

VOOR 7 TOUCHSCREEN-TABLET

VOOR 7 TOUCHSCREEN-TABLET GEVARENWAARSCHUWINGEN CITROËN HANDLEIDING NAVIGATIESYSTEEM VOOR 7 TOUCHSCREEN-TABLET Dit document beschrijft de procedure voor het aankopen, downloaden en installeren van de kaartupdates en databases voor

Nadere informatie

ACDSee 9 leerprogramma s > Foto s downloaden met Foto s Ophalen Wizard

ACDSee 9 leerprogramma s > Foto s downloaden met Foto s Ophalen Wizard Dit leerprogramma leidt u door het proces van foto s downloaden van uw camera met gebruik van ACDSee s Foto s Ophalen Wizard. Foto s ophalen is een stuk makkelijker gemaakt door de Apparaat Detector, welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Diverse Workshops. Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van geheugen

Diverse Workshops. Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van geheugen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Diverse Workshops Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van

Nadere informatie

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero Burning ROM en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

7RIP^SIOKMHW. Nederlands

7RIP^SIOKMHW. Nederlands 7RIP^SIOKMHW Nederlands Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035 2000 Adaptec, Inc. Alle rechten voorbehouden. Adaptec en het logo van Adaptec zijn handelsmerken van Adaptec, Inc.

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:... Versie: 1.1 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 17-09-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken

Nadere informatie

Bent u nu dus genoodzaakt om een nieuwe computer te kopen? NEE, want er is een goede, ja zelfs gratis, oplossing voorhanden.

Bent u nu dus genoodzaakt om een nieuwe computer te kopen? NEE, want er is een goede, ja zelfs gratis, oplossing voorhanden. Linux Mint Als u een computer hebt die met Windows XP werkt weet u inmiddels dat u met die computer niet meer veilig kunt internetten, omdat Windows XP niet meer door Microsoft wordt onderhouden. Bent

Nadere informatie

Studio Visual Steps Nero 9

Studio Visual Steps Nero 9 Studio Visual Steps Nero 9 Gratis PDF-bestand voor gebruikers van het programma Nero 9, die het Basisboek Nero 8 gebruiken. 1 Voorwoord Nero is een softwarebundel die doorgaans ieder jaar in een nieuwe

Nadere informatie

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig!

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Hij is er echter wel: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR Voor het eerst in de geschiedenis heeft Microsoft de beslissing genomen om Test Software ter beschikking

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Uw PC weer in topconditie!

Uw PC weer in topconditie! Uw PC weer in topconditie! Om uw PC weer in topconditie te krijgen kunt u een aantal maatregelen nemen. De belangrijkste staan hieronder aangegeven. Ik ben uitgegaan van Windows 7, simpelweg omdat ik dat

Nadere informatie

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten Office 365 installeren Office 365 installeren voor leerkrachten informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Office installeren

Nadere informatie

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Het Remote Frame Buffer-protocol 6 3 Desktop Sharing gebruiken 7 3.1 Desktop Sharing uitnodigingen beheren.........................

Nadere informatie

DA-70200-1 Gebruikshandleiding. USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel

DA-70200-1 Gebruikshandleiding. USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel DA-70200-1 Gebruikshandleiding USB 2.0 NAAR IDE & SATA Kabel 1. Eigenschappen Ondersteunt SATA spreid-spectrum zender Ondersteunt SATA II Asynchrone Signaalherstel (Hot-Plug) functie Conform USB 2.0 (Hi-Speed

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Contents Backup en herinstallatie... 2

Contents Backup en herinstallatie... 2 Contents Backup en herinstallatie... 2 1. Hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 2. Ik heb geen backup van MediMail, hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 3. Hoe maak ik een backup van MediMail?... 2 4. Mag

Nadere informatie

Bluetooth-installatie voor USB-Bluetooth-sticks met Windows XP (Windows Vista analoog)

Bluetooth-installatie voor USB-Bluetooth-sticks met Windows XP (Windows Vista analoog) Bluetooth-installatie voor USB-Bluetooth-sticks met Windows XP (Windows Vista analoog) Voorwaarde: Windows XP Service Pack 2 of hoger (Werkplek Eigenschappen Algemeen) Steek de Bluetooth-stick in een vrije

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

Installatiehandleiding Wordpress binnen Parallels Panel

Installatiehandleiding Wordpress binnen Parallels Panel Installatiehandleiding Wordpress binnen Parallels Panel Wordpress handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Wordpress kunt installeren. Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk,

Nadere informatie

naar de ebook-reader Lenen en gebruikmaken van ebooks op een ebook-reader

naar de ebook-reader Lenen en gebruikmaken van ebooks op een ebook-reader Van de Stand april 2011 naar de ebook-reader Lenen en gebruikmaken van ebooks op een ebook-reader Dankzij het EPUB-formaat is dat lezersvriendelijk mogelijk. Dit formaat past zich aan de verschillende

Nadere informatie

Leg de CD-rom Solid Edge ST3 in de cd-drive van je computer. Normaal verschijnt volgend kader vanzelf.

Leg de CD-rom Solid Edge ST3 in de cd-drive van je computer. Normaal verschijnt volgend kader vanzelf. Solid Edge ST3 Installeren Vooraleer je Solid Edge ST3 installeert, moet je er zeker van zijn dat de oude versie verwijderd is! Raadpleeg stappenplan "Solid Edge ST2 verwijderen". Je hebt minimaal Windows

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Cursus VirtualBox 4.3.14

Cursus VirtualBox 4.3.14 Cursus VirtualBox 4.3.14 Dieter Depuydt Mail: dieter@depuydt.eu Twitter: @dieterdepuydt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 VirtualBox downloaden... 4 2 VirtualBox installeren (in Windows

Nadere informatie

Snelkoppeling op bureaublad

Snelkoppeling op bureaublad Inhoudsopgave Snelkoppeling op bureaublad... 1 naar de map Mijn Afbeeldingen... 1 Nieuwe mappen maken...2 met behulp van de Bestands- en maptaken:...2 Kan het makkelijker?...3 Opslaan als...... 3 Knoppenbalken...

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Workshop CCleaner. Onderhoudsbeurt voor uw pc

Workshop CCleaner. Onderhoudsbeurt voor uw pc Workshop CCleaner Onderhoudsbeurt voor uw pc CCleaner is een gratis programma dat uw pc grondig onder handen neemt en allerlei ongewenste softwarerestjes en overbodige bestanden verwijdert. Niet alleen

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

System Speedup. Snel aan de slag

System Speedup. Snel aan de slag System Speedup Snel aan de slag 1. Productinformatie Avira System Speedup is een optimalisatie- en reparatiehulpprogramma, bedoeld om de prestaties van uw computer te verbeteren. 1.1 Functies U kunt eenvoudig

Nadere informatie

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 Wenst u te installeren op Citrix of op een Windows Terminal server 2003, 2008 of 2012? Dan dient u ook de bijlage bij de

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie 1.1 Benodigdheden voor installatie blz. 3 1.2 Installatie ReceptAssistent blz. 3 1.3 Installatie USB sleutel driver blz.

Inhoudsopgave. Installatie 1.1 Benodigdheden voor installatie blz. 3 1.2 Installatie ReceptAssistent blz. 3 1.3 Installatie USB sleutel driver blz. Handleiding Inhoudsopgave H1 Installatie 1.1 Benodigdheden voor installatie blz. 3 1.2 Installatie ReceptAssistent blz. 3 1.3 Installatie USB sleutel driver blz. 5 H2 Aanmaken van locaties in ReceptAssistent

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden

7. Muziek-cd s branden 205 7. Muziek-cd s branden De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het werken met geluidsbestanden. Ook het verzamelen van muziekbestanden vanaf internet is heel populair. Het branden

Nadere informatie

1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen.

1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen. 1. Installatie van het programma MfcElmV33.exe: einde loopbaan maatregelen. Inleiding Het programma MfcElmV33.exe dient voor de aanmaak van de gegevens voor de tweede periode definitief. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van de reddingsschijf van BitDefender

Gebruiksaanwijzing van de reddingsschijf van BitDefender BitDefender / Editions Profil Opstart / reddinsschijf 1/5 Gebruiksaanwijzing van de reddingsschijf van BitDefender Met de reddingsschijf van BitDefender kunt u uw geinfecteerde harde schijf scannen en

Nadere informatie

WIP Com/Connect Com/RT4

WIP Com/Connect Com/RT4 Vereisten 1 0. Vereisten 1. Een auto die is uitgerust met een WIP Com-/Connect Com-/RT4-navigatiesysteem 2. Toegang tot de website http://peugeot.navigation.com 3. Voor de automatische installatie met

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

USB SERIËLE OMZETTER

USB SERIËLE OMZETTER USB SERIËLE OMZETTER Gebruikshandleiding DA-70156 Rev.5 Windows 7/8/8.1 Installatiehandleiding Stap 1: Plaats de CD-driver van dit product in de CD-ROM drive. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KMouseTool gebruiken 6 3 Commandoreferentie 7 3.1 Het hoofdvenster

Nadere informatie

ACCURA PCI ISDN-terminaladapter. Installatiegids

ACCURA PCI ISDN-terminaladapter. Installatiegids ACCURA PCI ISDN-terminaladapter Installatiegids ISDN-kaart Installatiegids Informatie over aan voorschriften gebonden naleving Conformiteitsverklaring De fabrikant verklaart onder exclusieve verantwoordelijkheid

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Installatie handleiding EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Versie 7.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 33 Versie 7.01 Inhoud Voorwoord... 3 Systeemeisen... 3 Hardware... 3 Software...

Nadere informatie