??(5(<.&()31150(.17/()=" name="description"> ??(5(<.&()31150(.17/()=">

!"#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% 8)(1$59%!>%?@A% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%"
%?@A% % BC!!D2EFBD!G2HF!.&ICB%.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 "#$%&'#()(*%+$,% % -./+"0$#1)(*%2$3456#"% 7$$#%8)(1$59%:;<%% 8)(1$59%:=%"(% % BCD2EFBDG2HF.&ICB% $%&'())%*+,'%)-*.,)/01('()/(0%2-(31(-/(4(51"675)%)-81+*19&:,5(;%2)/115,7&(75*5(<.&() C?,%+*&(-()>.(,/D19&:,5(,)/(5*/,)%)/(-,5,)&%(3115;%();%2))%(&1)&3,)'(?%2'=E).(&0%2;1)/(5,<<(A&((5&>.(,/D19&:,5(-(()3(5,)&:115/(?%2'.(%/3115/(27%*&.(%/3,)/(%).17/3,)/(;(.,)/?(%/%)-=F%2;%-%)-()%)/(*19&:,5(;%2)31150(.17/()= "#"

2 D(J$'1 1 HET INSTALLEREN VAN NERO Windows 95/98 en Windows NT Windows 3.1x het deïnstalleren van Nero 4 2 STARTEN MET NERO 4 3 HET AANMAKEN VAN UW EERSTE CD ISO 9660 Data-CD Audio-CD Het compileren van.cda-audio-bestanden 'on-the-fly' (Schrijfmodus: Track-at-Once) Het compileren van.wav-bestanden (Schrijfmodus: Disc-at-Once) Uw eerste CD Kopiëren Het kopiëren van speciale CD's Het maken van backups van PC-spelen 10 4 FAQ's De PC start niet goed op na de installatie van Nero Nero kan de CD-recorder niet vinden Audio-extractie duurt erg lang Nero Ondersteunt mijn CD-ROM-station niet Restricties aan het kopiëren van Nero CD 's Mijn audio-cd-speler accepteert geen CDRW's Niet-ondersteunde CD-indelingen is Nero veilig na het jaar 2000? Meer ondersteuning 12 "M"

3 1 De installatie van Nero O'7)&4(51A510?((+?11*+(&.(&%)*&,??,&%(A51-5,++,<1)9%-75(5()=P)/(5)((+/(31?-()/(*&,AA() 3115/(*(&"7AQ,?),,5-(?,)-.(&/1157-(057%'&(0(/%()%)-**H*&((+= E)*&,??((5((5*&7:C$"5(<15/(5%)13(5(()*&(++%)-+(&/(%)*&57<&%(*3,)/(A51/7<()&()<1)&51?((519 7:0(/%()%)-**H*&((+&1(-,)-.((9&&1&.(&*&,&%1)=$%&%*%)15/(,?*7&1(-,)-.(0&&1&/(5(<15/(5/115 +%//(?3,)/(*&,&%1)*?(&&(53,)7:C$"8PR"*&,&%1)=4(51:(5'&)%(&27%*&,?*7:0(/%()%)-**H*&((+7: C$"5(<15/(5)%(&.(5'()&= "#$%&'()$*(+$&,$-.$.((%$'&)$//)$-0)((.0%-1%&..&$-0$23$45$+($")6+&77(%()8$-.'&+$(%$9-),7"9+()$+266()$ '($6+22%0%-1%&..&:6$;&)$'(<($+-(0&66")1()$<-2'()$=2))()$<"#)8$'"($(%$+-($<-2'()$=2))()$7("'()$'&+$ B(+$"6$'&&%-.$;(%6+&)'"1$-.$&77($&)'(%($5>C-0)&.(0%-1%&..&:6$+($;(%3"#'(%()$;--%'&+$2$.(+$'($ $(SC+1(&,,).(&(%)/(3,).(&%)*&,??,&%(A51<(*1A)%(7::15/()1A-(*&,5&= 1.1 Windows 95/98 en Windows NT 4.0 ;7?&:15/()-(35,,-/1+-(-(3()*;1,?*7:),,+()/%(3,)7:0(/5%29V+1(&:15/()%)-(37?/WX7 '7)&:(?YA5%3ZY%)37??(),?*/%&7:A5%3Z"3(5*%(%*W().(&*(5%()7++(53,)/(C$=O3%)/&.(& *(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,)4(51=O3%)/&.(&*(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,) 4(51= N=O.(0&)7/('(7;(&7**()3(5*<.%??()/(*115&()*(&"7A= [=$(SC+1(&,,).(&(%)/(3,).(&%)*&,??,&%(A51<(*1A)%(7::15/()1A-(*&,5&= 470()&7'?,,51+7:((5*&(C$\*&(05,)/()=>?*7:SC(<.&(5)%(&-1(/1A*&,5&Q?((*/,).(&.119/*&7' 13(5A510?((+1A?1**%)-(),,).(&(%)/(3,)/(;(&('*&= 1.2 Windows 3.1x E01(7(+F$G>HC%(9-%'(%6$3-%'()$)"(+$'--%$")'-36$IAJK$-)'(%6+(2)'L #=T(-/(C$"#$%/%&'#()(*%+$,%).(&C$"8PR*&,&%1)= M=D(?(<&((5.(&C$"8PR"*&,&%1)%).(&+'"#(,-'.''$= ;7?&:15/()-(35,,-/1+-(-(3()*;1,?*7:),,+Q/(),,+3,)7:0(/5%29().(&*(5%()7++(53,) /(C$=O3%)/&.(&*(5%()7++(51A19%)/(3(5A,''%)-3,)4(51=O.(0&)7/('(7;(&7**() 3(5*<.%??()/(*115&()*(&"7A=O%&(%)/(?%2'+1(&7)1-/(A51-5,++,-51(A0(A,?()=4,31?&11%%)-3,) /(%)*&,??,&%('7)&7+(&(()+(&4(510(-%))()= "N"

4 1.3 Het verwijderen van Nero >?*7+(&F%)/1:*JK]J^:(5'&',)4(51/(*-(:()*&:15/()3(5:%2/(5/=D(?(<&((54(51%).(&/"#$"" A51-5,++,0(*&,)/()3,)4(51-(:%*&Q()4(517%&.(&/"#$""+()73(5:%2/(5/= Met Windows 3.1x wist u gewoon de Nero-programma's en eventuele Nero-programmagroepen in het Bestandsbeheer. 2 Starten met Nero 4,/,&74(51+(&*7<<(*.(0&-(_)*&,??((5/Q'7)&7,,)7:((5*&1A/5,<.&0(-%))()=F()(+()3115.(& -(+,'(3(),,)/,&74(511)/(5F%)/1:*JK]J^.(0&-(_)*&,??((5/=O'7)&4(51)73%,/(&,'()0,?'().(&"#$""+()71A()()=O3%)/&/(*&,)/,,5/%)*&,??,&%(3115.(&A51-5,++,1)/(5"#$"6<6=$41$#&&#>6<6?'$46%6+)$(0(16*4&966PA()4(51/115%).(&*&,5&"&'()&('?%''()= *&,5&()3,)4(51= Het dialoogvenster Nieuwe Compilatie: $ `%2'((5*&%)/(5(<.&(50()(/().1('3,).(&.119/3()*&(53,)4(51=4(51&11)&.%(5/(+1+()&((? -(*(?(<&((5/(5(<15/(5=O+1(&.%(5)7/(DCDE]E$a%/()&%9%<,&%(<1/(3,)7:5(<15/(5;%()V0%231150((?/ Y>b>SEC$"8]8F[cMcNMYW=>?*7.(&0(5%<.&YL(()5(<15/(5-(*(?(<&((5/d;%(&*&,,)Q.(0&7 :,,5*<.%2)?%2'A510?(+()+(&7:*H*&((+<1)9%-75,&%(()%*.(&5,,/;,,+Q.(&.119/*&7'13(5 A510?((+1A?1**%)-(),,).(&(%)/(3,)/(;(&('*&&(?(;()= De onderkant van het hoofdvenster: "["

5 3 Het aanmaken van uw eerste CD F(?,&(),??(*&,)/,,5/%)*&(??%)-();1,?*;%2;%2)=U115/(&,%?*Q5,,/A?((-.(&.119/*&7'M(,(%()+"(%)/(.,)/?(%/%)-=$(.,)/?(%/%)-3%)/&71A/(4(51"C$%)315+3,)(()><510,&"/1<7+()&= 3.1 ISO9660 data-cd #= 34&=05#"0'0(5(%'()=6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&C)5"0'0'"&,00?,/013()1A= M= $115.(&1A()()3,)/(a%-()*<.,A*0?,/+'"#(,4="0'%'7)&7&7**()+1/7*#()+1/7*M]c>.(() ():((5*<.,'(?()=$(+1/7*"%)*&(??%)-()3%)/&7%)/(5(<.&(5013().1('3,)/%&0?,/=>?*/(;( %)*&(??%)-()-5%2*3(5*<.%2)()19-(/(*(?(<&((5/;%2)Q'7))();(1A/%&+1+()&)%(&:15/()-(:%2;%-/= $%&;170%231150((?/.(&-(3,?'7))();%2),?*7(()EDPC$+1/7*#.(0&-(+,,'&Q())73(5/(5 +1/7*M:%?&-(057%'()=a()C$/%(%*1A-()1+()+(&3(5*<.%??()/(EDP19*(<&15%)/(?%)-()',) 1)?((*0,,5;%2)G N= 1A()= [= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7/(0(*&,)/()3115/(C$<1+A%?(5()=`?%'%)/(651:*(5+(& /(+7%*1A/(-(:()*&(0(*&,)/()()*?((A;(),,5.(&<1+A%?,&%(3()*&(5=>?*/(051:*(5)1-)%(&%* +'"#(,4;'$K0L."O$-,$'--%$-0$*(+$651:*(5"A%<&1-5,+&('?%''()=O'7)&11'0(*&,)/()3,)7%&/( F%)/1:*aeA?15(5'1A%B5()= K= PA())7.(&/%,?11-3()*&(5/L.$0M;'(=$((()317/%-*&(+,)%(5%*/115%)/(:(5'0,?'1A.(& A%<&1-5,+3A6L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(Q/,&(5 )%(7:(<1+A%?,&%(Q,??(()?%-&)7.(&(%-()*<.,AA()0?,/+$#(,'(013()1A=O;%(&)73(5*<.%??()/( 3,'2(*Q:,,53,)*1++%-(,?;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75()'7))())7:15/()1)/(5;1<.&() ;1)1/%-:15/()-(:%2;%-/= P76$2$(()$5>CMEQ$")$(()$()=(7($6(66"($3"7+$&&).&=()8$.-(+$2$-0$C$,951)/()$=7"==()A$R7"=$)"(+$")$'"+$ ;&=#($&76$2$(()$6(66"($&&)$(()$.27+"6(66"(C5>$3"7+$3(%=()8$+()<"#$*(+$'($7&&+6+($6(66"($"6A$>($5>$"6$)2$ g= O'7)&)70(3(*&%-()/1151A/L.$0M;'(&('?%''()=>??(-(*(?(<&((5/(*&,AA()Q:,,51)/(5.(& 05,)/A51<(*;(?9Q:15/())7%)/(27%*&(31?-15/(7%&-(31(5/=a()*&,&7*3()*&(5+(&/(%)/%3%/7(?( *&,AA():15/&)7:((5-(-(3()Q;1/,&7A5(<%(*'7)&;%():,&(5-(0(75&=>?*?,,&*&(*&,A;%(&7(() 0(5%<.&;1,?*.(&31?-()/(Y05,)/A51<(*+(&*7<<(*31?&11%/Q+(&MeVNhh`6]*Wi= j= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/= ^= O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/(C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A% E(N4&('?%''()= % "K"

6 3.2 Audio-CD Het compileren van.cda-audio-bestanden 'on-the-fly' (Schrijfmodus: Track-at-Once) #= 6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&8),04%3A"&,00?,/013()1A= M= 1A()= N= [= T(-/(((5*&(C$:,,53,)7,7/%1"&5,<'*:%?&'1A%B5()%)7:C$"8PR"*&,&%1)=O'7)&/(0(*&,)/() )%(&3,)7%&/(?(&&(53,)7:C$5(<15/(5*?(A()Q1+/,&4(51&%2/()*.(&05,)/A51<(*&1(-,)-&1&/( 051)"C$;(?9+1(&.(00()=$%&;171)+1-(?%2';%2)3115.(&5(<15/(5*&,&%1)Q1+/,&(5/,)),,5(()?(-(C$8-(*<.5(3();17+1(&():15/()GO'7)&)7%)/(4(51651:*(519+(&aeA?15(51A/( *&,&%1)*?(&&(5'?%''()/%(13(5(()*&(+&+(&.(&*&,&%1):,,5%)7/(15%-%)(?(C$.(0&%)-(?(-/=$( %).17/3,)7:C$:15/&)7:((5-(-(3()= K= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7)7/(0(*&,)/()<1+A%?(5()=`?%'1A/(-(:()*&(0(*&,)/()() *?((A;(),,5.(&,7/%1"<1+A%?,&%(3()*&(5= >--%$*(+$9-.0"7(%()$;&)$'($1(6(7(9+((%'($&2'"-C+%&9=6$=&)$D(%-$'($+%&9=C"),-%.&+"($&)&7?6(%()A$S$<27+$ =()+$'"+$.-'(7$)-1$)"(+$()$.-(+$*(+$6+&+"-)$((%6+$&2+-'(+(9+(%()A$B(+$=&)$--=$<"#)$'&+$*(+$5>CMEQC 6+&+"-)$1(()$'"1"+&7($&2'"-1(1(;()6$=&)$7(<()A$$$ g= >?*7,7/%1"0(*&,)/()3,)((),)/(5(C$:%?&13(5)(+()Q'7)&7)7-(:11)/(31?-()/(C$ %)?(--()()/(0(*&,)/()1A/(;(?9/(+,)%(5<1+A%?(5(),?*%)/(315%-(*&,A=>?*/(((5*&(/1157 %)-(?(-/(C$/(()%-(C$:,*:,,53,)70(*&,)/():%?/('1A%B5()Q-,,&73(5/(5+(&.(&31?-()/( A7)&= j= >?*7(()+,,?,??(,7/%1-(-(3()*.(0&-(<1+A%?((5/Q1A()&7.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(=$( (()317/%-*&(+,)%(5%*1+%)/(:(5'0,?'1A3A6L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(& /,&7;,-0%2.(&+,'()3,)(())%(7:(<1+A%?,&%(Q,??(()?%-&)7.(&(%-()*<.,AA()0?,/+$#(,'( 013()1A=O;%(&)73(5*<.%??()/(3,'2(*Q:,,53,)*1++%-(,?;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75() '7))())7:15/()1)/(5;1<.&()),,5:()*:15/()-(:%2;%-/= ^= 6(3(*&%-/1151A/L.$0M;'(&('?%''()=>?*-(<1+A%?((5/(,7/%1"&5,<'*3,)3(5*<.%??()/(C$\*,9'1+*&%-;%2)Q3(5*<.%2)&(5&%2/()*.(&05,)/A51<(*(()+(/(/(?%)-:,,5%)7:15/&3(5;1<.&/(C$%) &(31(5()/%(13(5(()*&(+&+(&/(&5,<'/%(4(51:%?*<.5%23()= J= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= "g"

7 3.2.2 Het compileren van.wav-bestanden (Schrijfmodus: Disc-at-Once) #= >?*/(,7/%1"&5,<'*/%(7),,5(()C$:%?&*<.5%23())1-)%(&%)=:,3"%)/(?%)-0(*<.%'0,,5;%2)Q'7)&7 /(;(=:,3"0(*&,)/()((5*&,,)+,'()/15+%//(?3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6O$#LP6 4=5##(A M= 6%2/((%-()*<.,A*0?,/()?%-&.(&8),04%3A"&,00?,/013()1A= N= [= '?%''()= K= $115+%//(?3,)1#6*%N%1#$K'7)&7/(0(*&,)/()3115/(,7/%1"C$<1+A%?(5()=`?%'%)/(651:*(5 +(&/(+7%*1A/(-(:()*&(0(*&,)/()()*?((A;(),,5.(&<1+A%?,&%(3()*&(5= g= R1+()&((?.(00(),??(&5,<'*(()*&,)/,,5/A,7;(3,)M*(<1)/()Q/%(,,)/(&5,<'3115,9-,,)=>?*7 )%(&:%?&/,&4(51(()A,7;(3,)M*(<1)/()&1(31(-&Q*(?(<&((5&7/(-(:()*&(&5,<'*+(& /(A,7;(%)Q/%(7:%?&.(00()=a()?()-&(3,)h*(<1)/()0(&('()&-(()A,7;(3115/(&5,<'= j= PA())7.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(=$((()317/%-*&(+,)%(5%*1+%)/(:(5'0,?'1A3A6 L.$0M;'(&('?%''()=O-,,&)7),,5.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(Q/,&(51)-(&:%29(?/0('()/ ;%2)-(*(?(<&((5/=>??(3115'(75()'7))())7:15/()1)/(5;1<.&();1)1/%-:15/()-(:%2;%-/= ^= 6(3(*&%-()/1151A/L.$0M;'(6"'6P50PP'(9 J= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= '($D(%-$-)7")($*270$NB--,'6+2=F$>($&2'"-,2)9+"(6$;&)$23$5>CMEQC6+&+"-)$9-)+%-7(%()OA$ "j"

8 3.3 Uw eerste CD Kopiëren O'7)&'%(;()&7**()&:((3(5*<.%??()/(+(&.1/(*3115.(&'1A%B5()3,)(()C$= k D,6*"%-$KOf/(15%-%)(?(C$:15/&/115/(5(<15/(5-(?(;()Q()4(51+,,'&/,)(()%+,-("0(*&,)/,,)+(&/,,5%)/(%).17/3,)7:C$Q()*?,,&.(&1AQ0%23=),,57:.,5/(*<.%29=E)(()/(5/(*&,AQ *<.5%29&4(51.(&%+,-("0(*&,)/),,5(()?(-(C$=$%&%*/(0(*&(+(&.1/(Q,?*7;13(%?%-+1-(?%2' (();1-1(/+1-(?%2'(5(A51/7<&%(3,)/(C$:%?&=$(),/(?();%2)/,&/(;(+(&.1/(?,)-(5/775&() /,&731?/1()/(57%+&(1A7:.,5/(*<.%29+1(&.(00()1+(()31??(/%-C$"%+,-("0(*&,)/V&1&^hh R6W1A&(*?,,)= k PI(/4J"/3MOP%Q+"0J494#""R9S%R$K)T#"(f4(51?((*&3,)7:C$"8PR"*&,&%1)()*<.5%29&/%5(<&),,57: 5(<15/(5;1)/(5(()%+,-("0(*&,)/1A7:.,5/(*<.%29,,)&(+,'()=$(;(+(&.1/(%**)(??(5() (()0799(57)/(557)%)-(3,?3,)?((*917&()1A/(051)"C$= Het eigenschappenblad Kopieer-opties: #= 34&=05#"0'0(5(%'()= M= PA/((%-()*<.,A*0?,/()Q?%-&.(&+$#(,'("&,00?,/013()1A=`?%'1A.(&(%-()*<.,AA()0?,/Q4=0''$% 4="0'1+/(-(:()*&('1A%((5+(&.1/(&(*(?(<&(5()V*(?(<&((5YP)&.(9?HY3115YP)&.(9?HY '1A%B5()Q()/(*(?(<&((5/(;(1A&%(3115%+,-(<1AHW().(&051)*&,&%1):,,53,)7/(-(-(3()*:%?&?(;()= N= T(-/(15%-%)(?(C$%)7:5(<15/(519%)7:C$"8PR"*&,&%1)Q,?),,5-(?,)-3,)/(/1157-('1;() '1A%((5+(&.1/(f1)"&.("9?HV8(<.&*&5(('*W19Y%+,-(<1AHi= [= $1151A3A6Q4=0R$'(&('?%''()Q-,,&.(&/%,?11-3()*&(53A6L.$0M;'(1A()= K= O'7)&)70(3(*&%-()/1151A3A6P4=0R$'(&('?%''()=>??(-(*(?(<&((5/(*&,AA()Q:,,51)/(5.(& 05,)/A51<(*;(?9Q:15/())7%)/(27%*&(31?-15/(7%&-(31(5/=O'7)&/(,<&7(?(.,)/(?%)-();%()%) (()*&,&7*3()*&(5Q/,&/(%)/%3%/7(?(*&,AA()1A)1(+&= g= >?*?,,&*&(*&,A;%(&7(()0(5%<.&;1,?*.(&31?-()/(fY05,)/A51<(*+(&*7<<(*31?&11%/Q+(&MeVNhh `6]*Wi= j= O%&(%)/(?%2':15/&/(C$3(5:%2/(5/=O'7)&)7;(?9),'%2'():,&(51A7:)%(7:(C$*&,,&/115/( C$1A)%(7:%)&(?(--()()1A3A%E(N4&('?%''()= "^"

9 3.3.1 Het kopiëren van speciale CD's a(5*&+1(&7),,5/(15%-%)(?(c$'%2'()/115+%//(?3,)/(4(51+()7"1a/5,<.&c$%$'l4$,'$6<63a6 E(N4=O+1(&.%(53115/(15%-%)(?(C$%)7:C$"5(<15/(5?(--()=$(0(?,)-5%2'*&(%)915+,&%(%*.(& 3(5(%*&(,,)&,?&(*<.5%23()-(-(3()*=$(;(%)915+,&%(:15/&:((5-(-(3()%)/(5(<.&(5013().1('3,) 4(51l*C$E)91/%,?11-3()*&(5= $(+((*&0(&517:0,5(+((&(().(%/.%(53115%*RDmV+%)7&()Q*(<1)/()Q95,+(*QVZZ)95,+(%*-(?%2',,) #]jk*(<1)/(w=415+,?(c$8\*.(00()(()<,a,<%&(%&3,)j[+%)7&()v19gkhr6w=b(-():115/%-;%2) 11'C$8\*+(&^h+%)7&()V19jhhR6W,?-(+(()0(*<.%'0,,5= >?*/(051)"C$+((5/,)j[+%)7&(),,)C$"<,A,<%&(%&.((9&Q.(0&7(()^h"+%)7&()C$8)1/%-3115.(&'1A%B5()3,)/(C$=$%&:(5'&(<.&(5()'(?,?*7:C$"5(<15/(5/(;(^h"+%)7&()"C$8\*1)/(5*&(7)&= R(&),+(17/(5(<15/(5*1)/(5*&(7)()/%&*115&C$8\*)%(&= Het dialoogvenster CD j[+%)7&()"c$8',):15/()-('1a%((5/= "J"

10 3.3.2 Een backup van PC spelen maken >?*.(&/%,?11-3()*&(5C$E)91(()1)-(057%'(?%2'(C$"%)/(?%)-+(&(()-(-(3()*+1/7*#&5,<'Q 3(5*<.%??()/(,7/%1"&5,<'*()/,):((5(()-(-(3()*&5,<'Q+1(&7.(&'(7;(3,'2(E1(4$'6-#,6OB36"S=' %)4(51\**'#,64="04(a%-()*<.,A*0?,/*(?(<&(5()1+(()0,<'7A3,)/%(C$&('7))()+,'()=P1' ;7?'(C$\*+1(&()31?-()*/(Y$%*<",&"P)<(Y+(&.1/(:15/()-(*<.5(3()=F(.(00()3(5*<.%??()/( SC"*A(?()-(;%()+(&(()/(5-(?%2'(%)/(?%)-=$(+((*&(/,,53,)+1(&()1A^h"+%)7&()"C$8\*:15/() -(*<.5(3()= O'7)&(()0,<'7A3,)*1++%-(*A(?(),,)+,'()+(&0(.7?A3,)/(31?-()/(4(51"1A&%(*f #=L(057%'E+,-(C1AHV?(;()()*<.5%23()+(&/(5(<15/(5W M= D(?(<&((5/(31?-()/(?((*1A&%(*V+%&*0(*<.%'0,,531157:5(<15/(5Wf kt''6&',0#l#"#541)()&&'$6'(6e/*36 6 U6A44$1##(6&'"6P4=0R$'( 6 U6T''6#),046&'"6)-L.#(('56 6 U6T''N4)"'(6('1'$'( k()/(*(?(<&((5o$05l4$$'l"0' N= 0(*<.(5+%)-*+(<.,)%*+(*;%2)YD(<751+Y19YT,*(5?1<'Y=4(51%*+%**<.%()%)*&,,&1+/(;(C$\* ;1)/(5917&+(?/%)-()&(0,<'7AA()Q+,,5/('1A%(B);7??())%(&:(5'()=a5%*+1+()&((?)1--(() +,)%(51+:(5'()/(0,<'7A*3,)/(;(C$\*&(+,'()= =-0"T%()8$<-2$*(+$=-0"T%()$;&)$'($5>$(()$69*()'")1$;&)$)&+"-)&7($-,$")+(%)&+"-)&7($9-0?%"1*+C3(+1(;")1$ $ "#h"

11 4 FAQ's 4.1 De PC start niet goed op na de installatie van Nero Als uw PC niet goed opstart, zijn er misschien conflicten tussen de besturingsprogramma's van Nero en andere opname-software. Start opnieuw op in safe mode en verwijder alle andere opname-software. Als dit niet helpt, verwijder Nero in safe mode en neem contact op met onze technische dienst via Laat ons alstublieft precies weten welke versie van Nero u gebruikt (bijvoorbeeld ), uw serienummer, het model van uw CD-ROM-station, het model van uw CD-recorder, het model van uw SCSI controller (als van toepassing) en het bedieningssysteem dat u gebruikt. Wij helpen u dan zo spoedig mogelijk. 4.2 Nero kan de CD-recorder niet vinden >?*77:5(<15/(5)%(&/115+%//(?3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6Q0'6$'L4$,'$'7)&'%(;()Q <1)&51?((519f #=7/($PD"*&775A51-5,++,\*31157:C$"8PR"*&,&%1)%)7:,7&1(e(<=0,&()<1)9%-=*H*"0(*&,)/().(0&-(_)*&,??((5/=P)/(5F%)/1:*JK]J^;17/%&/(115;,,'31157:A510?(+()'7))();%2)= M=7+((5/,)ZZ)1A),+("*19&:,5(1A7:SC.(0&-(_)*&,??((5/=E)/%&-(3,?+1(&7,??(,)/(5( 1A),+("*19&:,5(*/(_)*&,??(5()= N=7%):%)/1:*&1(-,)-.(0&&1&/(5(<15/(5=>?*7-(()&1(-,)-&1&7:C$"5(<15/(5.(0&3%,(() *&,&%1)*?(&&(5%)aeA?15(5Q.(0&7:,,5*<.%2)?%2'(().,5/:,5(A510?((+= [=O:4(51"3(5*%(1)/(5*&(7)&/(/1157-(057%'&(5(<15/(5)%(&=4(51',)()'(?5(<15/(5*1)/(5*&(7)() 3(517/(5/(3(5*%(.(0&=R%**<.%()0()&73115(())%(7:5(<15/(5+1/(?(()7A/,&()1/%-=L,/,) :(&():(5'5(<15/(5+1/(?7-(057%'&QV0%231150((?/Yb(,<C$8KK*YW():(?'(3(5*%(3,)4(51 V0%231150((?/[=h=h=gW= K=O-(057%'&/()%(7:*&(F%)>*A%"/5%3(5*VF%)JK]J^()'(?WfPA()aeA?15(5()'?%'+(&/(5(<.&(5 +7%*')1A1AF%)/1:*n*H*&((+nF)>*A%NM=/??()<1)&51?((5/(0(*&,)/*3(5*%(/1151A H01'(L.#=='(()G'$0'&('?%''()=>?*73(5*%(#=h=h=h.(0&Q.(0&7+%**<.%())%(7:(F%)>*A%" /5%3(5*)1/%-=L,),,5/(:(0"*%&(*3,)/(A51/7<()&()3,)7:*H*&((+"()DCDE"',,5&()();1(' ),,5)%(7:(*&775A51-5,++,\*= 4.3 Audio-extractie duurt erg lang 19,7/%1"&5,<'*)7*)(??(5'7))():15/()-(?(;()= "##"

12 4.4 Nero Ondersteunt mijn CD-ROM-station niet 4(51.((9&.(&0%2;1)/(53(5+1-()1+%(&*13(5C$"8PR"*&,&%1)*&(?(5()Q11',?*.(&/(;()%(&.(5'()&= +,)%(51+.(&*&,&%1)1+%)915+,&%(&(Y35,-()Y0%231150((?/1+/(+,e%+,,?1)/(5*&(7)/(/%-%&,?(,7/%1"(e&5,<&%("*)(?.(%/=4(51+,,'&/,,51+3,);1-(),,+/(Y,7&1/(&(<&%(Y1+/(*&,&%1)A,5,+(&(5* 3,*&&(*&(??()= >?*7:*&,&%1))%(&/1154(51:15/&1)/(5*&(7)/Q%*/('(7;(3,)/(+()7"1A/5,<.&3A%$'L4$,'$6<6 8)"4,'"'L"63A%*BC%"#"04(-(,<&%3((5/=>?*/(;(+()7"1A/5,<.&-5%2*%*Q'()&4(51/%&*&,&%1)5((/*() %*,7&1/(&(<&%()%(&)1/%-=P+/115&(-,,)+(&,7&1/(&(<&%(Q*(?(<&((5/(+()7"1A/5,<.&8)"4,'"'L"0'6 3A%*BC%"#"04(()31(5;13((?+1-(?%2'%)915+,&%(,*+1-(?%2'%).(&,7&1/(&(<&%("/%,?11-3()*&(5%) V07*&HA(Q(&<W=`?%')71A,44$1##(()?(-(()15%-%)(?(4(51"C$%)V3(5*%(N=e19.1-(5W=F,<.&&1&,??( &(*&*'?,,5;%2)Q()*?,/(A,5,+(&(5*1A=O+1(&)77:C$"8PR"*&,&%1)+(&4(51'7))()-(057%'()= >7&1/(&(<&%(:(5'&()'(?3115C$"8PR"*&,&%1)*Q+,,54Eab915C$"5(<15/(5*GGG % 4.5 Restricties van Nero's functie 'CD Kopiëren' 4(511)/(5*&(7)&+1+()&((?.(&'1A%B5()3,)+7?&%*(**%("C$\*)%(&=$%&0(&('()&/,&.(&+1+()&((?)%(& +1-(?%2'%*1+EDP"+7?&%*(**%(19C$"ae&5,C$\*&('1A%B5()E)&1('1+*&%-(3(5*%(*3,)4(51',)/%& :(?.(&-(3,?;%2)= 4.6 Mijn audio-cd-speler accepteert geen CDRWs $%&%*(().,5/:,5("A510?((+3,)7:,7/%1"C$"*A(?(5=a5;%2)+,,5:(%)%-,7/%1"C$"*A(?(5*/%( C$8F\*,<<(A&(5()=U115,?17/(,7/%1"C$"*A(?(5*+(?/()-(:11)YL(()C$Y,?*(5(()C$8F%)?%-&= L(057%'%)A?,,&*/,,53,)C$8\*1+,7/%1"C$\*,,)&(+,'()= 4.7 Niet-ondersteunde CD-indelingen 4(511)/(5*&(7)&+1+()&((?.(&+,'()3,)C$"ae&5,QU%/(1"C$()S.1&1"C$)%(&=U%/(1"C$\*'7))() :(?+(&4(51:15/()-('1A%((5/= 4.8 Is Nero veilig na het jaar 2000? p,=4(51:(5'&9(%??11*/115&1&.(&2,,5mhnj=e)/,&2,,5'7))()((),,)&,?102(<&()%)/(r%<51*19& m17)/,&%1)c?,**(*vrmcw917&()3(5115;,'()q1+/,&;%2/(*(<1)/()*%)/*#2,)7,5%#jjh&(??()=$(nm" 0%&3(5115;,,'&(()13(59?1:%)MhNj=4(51+,,'&-(057%'3,)/(RmC():(5'&/7*()'(?&1&MhNj= 4.9 Meer ondersteuning 4(51:%?&Q*(?(<&((5.(& *H+011?%)/(:(5'0,?'()'?%'/,)1A.(&(?(+()&=a()%)915+,&%(3()*&(5-,,& )71A()= "#M"

13 O3%)/&%)4(51&(3()*3(5*<.%??()/(H"MK/$(1"#5"#K"(= U11535,-() )/(5*&(7)%)-0%2&(<.)%*<.(A510?(+()Q-(?%(3(<1)&,<&+(&1)*1A&()(+()f a"+,%?f *7AA15&q,.(,/=/( >/5(*f E)&(5)(&f.&&Af]]:::=,.(,/=/( m,e r[jjm[^j##^^^ "#N"

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Contents Backup en herinstallatie... 2

Contents Backup en herinstallatie... 2 Contents Backup en herinstallatie... 2 1. Hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 2. Ik heb geen backup van MediMail, hoe herinstalleer ik MediMail?... 2 3. Hoe maak ik een backup van MediMail?... 2 4. Mag

Nadere informatie

activboard bijwerken Betreft: bijwerken software, drivers en firmware van Activ producten

activboard bijwerken Betreft: bijwerken software, drivers en firmware van Activ producten activboard bijwerken Betreft: bijwerken software, drivers en firmware van Activ producten Het bijwerken van software en drivers is gewenst om zo de nieuwste functies te kunnen gebruiken en om probleemloos

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Denit Handleiding DNS beheren

Denit Handleiding DNS beheren Denit Handleiding DNS beheren Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen wanneer u de DNS wilt wijzigen van uw domeinnaam. Versie 1.0 Inhoud De DNS editor... 2 Records toevoegen... 3 MX

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de uitgebreide installatie instructies van WinMens en Boekhouding.

Hierbij ontvangt u de uitgebreide installatie instructies van WinMens en Boekhouding. Geachte WinMensgebruiker, Hierbij ontvangt u de uitgebreide installatie instructies van WinMens en Boekhouding. Inhoudsopgave Installatie WinMens & Boekhouding pag. 1-7 Installatie D-Base drivers pag.

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

Handleiding inloggen op

Handleiding inloggen op ` Handleiding inloggen op Handleiding Honderdland 241 2676 LV Maasdijk T: 0174-615415 www.veneco.nl Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1 INLOGGEN OP MYEASYOFFICE... 3 1.1 MICROSOFT WINDOWS

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Fast-Audit Handleiding

Fast-Audit Handleiding Fast-Audit Handleiding 1 P a g e Inhoudstafel 1. Algemene informatie... 3 2. Gebruiksaanwijzing... 3 a. Stap 1 : Registratie... 4 b. Stap 2: Login... 5 c. Stap 3 : Een nieuwe audit maken... 6 d. Stap 4:

Nadere informatie

In dit document is beschreven hoe u de exacte programma locatie van Compad Bakkerij kunt vaststellen.

In dit document is beschreven hoe u de exacte programma locatie van Compad Bakkerij kunt vaststellen. Compad Bakkerij Installatie Update Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 10 januari 2013 Defintief Carol Esmeijer Download locatie release

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

Handleiding Cryptoboss

Handleiding Cryptoboss 1 Handleiding Cryptoboss Inhoudsopgave Het opstarten van de cryptoboss 3 t/m 5 De eerste stap binnen Cryptoboss 6 t/m 7 Verbinding maken met Internet 8 Het gebruik binnen Cryptoboss 9 Wickr 10 t/m 11 Claws

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus)

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van de Metrel apparatentester, inclusief de PATlink Pro (plus) software. Deze meertalige software, waaronder Nederlands is

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten Office 365 installeren Office 365 installeren voor leerkrachten informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Office installeren

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ......

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... 17 De website bij het boek... 17 Uw voorkennis... 18 Hoe werkt u met dit

Nadere informatie

Q&A digitaal contracteren 2015 De Friesland Zorgverzekeraar

Q&A digitaal contracteren 2015 De Friesland Zorgverzekeraar Q&A digitaal contracteren 2015 De Friesland Zorgverzekeraar Ik kan/wil niet digitaal een overeenkomst afsluiten. Kan ik net als voorheen een papieren overeenkomst per post toegestuurd krijgen? Nee, dat

Nadere informatie

PARALLEL PCI INTERFACE CARDPARALLELLE PCI-INTERFACEKAART

PARALLEL PCI INTERFACE CARDPARALLELLE PCI-INTERFACEKAART PARALLEL PCI INTERFACE CARDPARALLELLE PCI-INTERFACEKAART Quick Installation GuideSnel installatiegids Inleiding Dank u voor de aanschaf van de IEEE1284-interface PCI-uitbreidingskaart. Deze kaart stelt

Nadere informatie