PRACTICUM INKOMSTENBELASTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRACTICUM INKOMSTENBELASTING"

Transcriptie

1 PRACTICUM INKOMSTENBELASTING Personenbelasting Aanslagjaar 2012 Inkomsten 2011 Dirk Geerts Luc Taillieu

2 Dirk GEERTS ( 1969) bekleedt als licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van E.a. inspecteur - diensthoofd en de functie van inspecteur-geschillen. Hij heeft zich sinds een aantal jaren toegelegd op de bijwerking van deze monografie. Luc TAILLIEU ( 1949) is de grondlegger van de monografieën Vennootschapsbelasting en Personenbelasting en heeft zich meer dan 25 jaar vol overgave toegelegd op de actualisering van deze boeken. 32 ste druk, 1 ste oplage Personenbelasting is een uitgave van Standaard Uitgeverij Professional. U kunt ons bereiken op of via WPG Uitgevers België NV, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en de auteurs streven permanent naar een volledige betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie; zij kunnen voor die informatie en de toepassing ervan echter niet aansprakelijk gesteld worden. ISBN D/2012/0034/339 NUR 826

3 VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2012 Geachte lezer Death and taxes are both certain But death isn t annual. Belastingen zijn dit helaas wel en daarom presenteren we u ook dit jaar weer een nieuwe editie van de Monografie Personenbelasting. Het jaar 2011 was het jaar waarin we na 540 dagen formatie uiteindelijk toch een regering hebben gekregen. Op dinsdag 6 december 2011 legde de regering de eed af, en heeft ons nog voor het einde van het jaar vergast op een eerste pakket fiscale maatregelen met het oog op de opmaak van de begroting van Alle nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2012 en de fiscale maatregelen opgenomen in het ontwerp van de Programmawet, die zal worden uitgevaardigd in het voorjaar van 2012 in het kader van de begrotingsopmaak voor het jaar 2012, zijn verwerkt in dit boek. Het gaat onder meer om volgende zaken: de wijzigingen inzake roerende inkomsten: de gewijzigde tarieven inzake roerende voorheffing; de bijkomende heffing op roerende inkomsten; de verplichte aangifte van de roerende inkomsten. de gewijzigde voordelen alle aard: inzake bedrijfswagens; inzake gratis bewoning ; inzake verwarming en elektriciteit; inzake aandelenopties. de afgeschafte belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen; de afschaffing van de korting op factuur voor propere wagens. En er is meer. Dit boek is een samenvatting van de volledige en permanent up-to-date commentaar op de personenbelasting die u vindt op De personenbelasting die verband houdt met private personen is integraal opgenomen in dit boek. De ondernemingsgerelateerde personenbelasting (winsten en baten) zijn raadpleegbaar op Dus surf snel naar Suggesties of opmerkingen zijn steeds welkom via op Het gedrukte jaarboek is bijgewerkt tot 21 maart Ik wens u veel en vruchtbaar leesplezier. De auteur, Dirk GEERTS

4 4 Personenbelasting Overzicht delen OVERZICHT DELEN DEEL 1 Inleiding 55 DEEL 2 Aan de personenbelasting onderworpen personen 73 DEEL 3 Persoonlijke gegevens en gezinslasten 85 DEEL 4 Onroerende inkomsten onroerende voorheffing 121 DEEL 5 Roerende inkomsten roerende voorheffing 207 DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden vervangingsinkomsten 271 DEEL 7 Pensioenen 427 DEEL 8 Fiscale voordelen verbonden aan een (hypothecaire) lening m.b.t. onroerende goederen 521 DEEL 9 Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering 603 DEEL 10 Belastingkredieten 677 DEEL 11 Aftrekbare bestedingen (aftrekken van het totaal netto belastbaar inkomen) 695 DEEL 12 Diverse inkomsten 737 DEEL 13 Beroepsinkomsten van nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen ( winsten ) 797 DEEL 14 Beroepsinkomsten van beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden ( baten ) 799 DEEL 15 Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders 801 DEEL 16 Winsten of baten in verband met een voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid 841 DEEL 17 Aanslagberekening 843 DEEL 18 Trefwoordenregister 929

5 Personenbelasting 5 INHOUD VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR OVERZICHT DELEN 4 INHOUD 5 DEEL 1 INLEIDING 55 HOOFDSTUK 1 Situering van de personenbelasting 57 HOOFDSTUK 2 Specifieke begrippen inzake personenbelasting 58 1 Wereldwijd inkomen 58 2 Progressieve belasting 58 3 Buitenlandse inkomsten 58 4 Decumul voor echtgenoten 59 5 Inkomsten van kinderen Principe Wettelijk genot Principe Verdeling van de inkomsten van de kinderen waarvan de ouders het wettelijk genot hebben over de ouders Geen wettelijk genot Kinderen ouder dan 18 jaar Verlengde minderjarigen 61 6 Echtgenoten versus alleenstaanden Echtgenoten Alleenstaanden 62 7 Vier inkomenscategorieën Omschrijving Typedwang 64 HOOFDSTUK 3 De aangifte 65 1 Algemeen 65 2 Overzicht van het aangifteformulier Deel Deel Tax-on-web 70

6 6 Personenbelasting HOOFDSTUK 4 Belastbaar tijdperk en aanslagjaar 70 HOOFDSTUK 5 De inkomstencategorieën 71 1 De vier traditionele inkomstencategorieën 71 2 Inkomsten van onbepaalde oorsprong Ingevolge indiciaire taxatie Verdeling over echtgenoten Aanwending voor btw-doeleinden 71 DEEL 2 AAN DE PERSONENBELASTING ONDERWORPEN PERSONEN 73 HOOFDSTUK 1 Inleiding 75 HOOFDSTUK 2 Rijksinwoners 76 1 Algemeen 76 2 Fiscale woonplaats ( belastingwoonplaats ) 76 3 Zetel van fortuin 78 4 Alternatieve criteria 79 5 Wettelijke vermoedens Inschrijving in het Rijksregister Woonplaats van gehuwden Principe Buitenlandse kaderleden 81 6 Dubbel inwonerschap ( dual residence ) ( woonplaatsconflict ) 82 7 Emigratie 82 8 Gemeente van de fiscale woonplaats 82 HOOFDSTUK 3 Met rijksinwoners gelijkgestelde personen 83 HOOFDSTUK 4 Niet aan de personenbelasting onderworpen personen 84 DEEL 3 PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN 85 HOOFDSTUK 1 Inleiding 87

7 Personenbelasting 7 HOOFDSTUK 2 Gemeenschappelijke aanslag met afzonderlijke vaststelling belastbaar inkomen 88 1 Wettelijke bepalingen Gemeenschappelijke aanslag Uitzonderingen Keuzestelsel bij overlijden Inkomsten van kinderen 89 2 Gevolgen van de afzonderlijke vaststelling van de grondslag ( decumul ) Verdeling van de inkomsten die toebehoren aan beide echtgenoten Verdeling van de inkomsten van de kinderen waarvan de ouders het wettelijk genot hebben Toekenning van een gedeelte van de beroepsinkomsten aan de meewerkende echtgenoot Tenlasteneming van gezinsleden Jaar van huwelijk Jaar van overlijden Jaar van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging wettelijk samenwonen Belastingplichtigen van wie de echtgenoot vrijgestelde beroepsinkomsten heeft genoten Feitelijke scheiding Inkomsten van kinderen waarvan de ouders het wettelijk genot niet hebben 92 HOOFDSTUK 3 Personen ten laste 93 1 Kinderen ten laste Welke kinderen kan de belastingplichtige ten laste nemen? Voorwaarden om als kind ten laste te worden beschouwd Algemeen Eerste voorwaarde = deel uitmaken van het gezin Tweede voorwaarde = bestaansmiddelen Derde voorwaarde = geen bezoldigingen Overheveling van personen ten laste Andere personen ten laste Welke andere personen kan de belastingplichtige ten laste nemen? Voorwaarden om als ten laste te worden beschouwd Deel uitmaken van het gezin Bestaansmiddelen Geen inkomsten die kosten zijn Bijzonder geval tenlasteneming van beide ouders 109 HOOFDSTUK 4 Belastingvrije som Basisbedrag van de belastingvrije som Absoluut basisbedrag Verhoogd basisbedrag Verhoging Niet voor vervangingsinkomsten Verrekend via bedrijfsvoorheffing Verhoging basisbedrag voor gehandicapte 110

8 8 Personenbelasting 1.4 Toerekening en overheveling tussen gehuwden Principe Buitenlandse inkomsten Geen onderscheid gehuwde / alleenstaande Toeslagen voor kinderen ten laste Algemeen Gehandicapte kinderen Tellen fiscaal voor twee Omschrijving gehandicapt kind Bewijs Kinderen jonger dan drie jaar Omzetting belastingvrije som in belastingkrediet Toeslagen voor andere personen ten laste Basisbedragen Gehandicapte personen Toeslag voor zware handicap van belastingplichtige zelf Bedragen Handicap Toeslag voor de alleenstaande met kinderlast Bedragen Alleenstaande in het kader van het fiscaal co-ouderschap Niet voor echtgenoten internationale ambtenaren Historische situering Toeslag voor het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning Globaal voorbeeld 117 DEEL 4 ONROERENDE INKOMSTEN ONROERENDE VOORHEFFING 121 HOOFDSTUK 1 Onroerende inkomsten Inleiding Soorten onroerende goederen Kadastraal inkomen Omschrijving en algemeenheden m.b.t. het K.I Bedrag van het K.I Herziening Procedure van vaststelling van het K.I Aan te geven kadastraal inkomen Indexatie van het K.I. 126

9 Personenbelasting 9 4 Wie is de belastingplichtige Principe Aangifte van het onroerend inkomen in hoofde van echtgenoten In de P.B. belastbare Belgische inkomsten Inkomen uit het eigen woonhuis Bestemming Principieel vrijgesteld, behoudens overgangsregeling Belastbaar bedrag Aangifte Inkomen uit niet-verhuurde eigendommen, andere dan het eigen woonhuis, en uit verhuurde eigendommen, die door de huurder niet voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid worden gebruikt Bestemming Belastbaar bedrag Aangifte Inkomen uit verhuurde eigendommen die door de huurder voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid worden gebruikt Bestemming Belastbaar bedrag Cijfermatige vergelijking particuliere verhuur / beroepsmatige verhuur Aangifte Algemene voorbeelden Inkomsten uit al dan niet verhuurde eigendommen die de eigenaar voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt Bestemming Belastbaar bedrag Aangifte Beroepsmatig gebruik door een van beide echtgenoten Onroerende goederen die voor land- of tuinbouwdoeleinden worden verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving Bestemming Belastbaar bedrag Aangifte Inkomsten verkregen uit hoofde van de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten m.b.t. een in België gelegen onroerend goed Belastbare inkomsten Belastbaar bedrag Aangifte Voorbeelden Overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van een gelijkaardig onroerend recht Inkomsten verkregen uit het vestigen of overdragen van vruchtgebruik Bijzondere gevallen Verhuring tot beroepsdoeleinden, die slechts op een gedeelte van het onroerend goed betrekking heeft Wijziging in de bestemming van een onroerend goed Eerste vaststelling van het K.I. of wijziging ervan tijdens het belastbaar tijdperk Verandering van eigenaar tijdens het belastbaar tijdperk Onroerend goed of gedeelte ervan dat gemeubeld in huur wordt gegeven Verhuur van gastenverblijven ( chambres d hôtes ) Onroerende goederen in onverdeeldheid Invloed op P.B. van het kosteloos ter beschikking stellen van een onroerend goed Invloed op P.B. van een vermindering inzake OV Eigen woning niet betrokken omwille van beroepsredenen of redenen van sociale aard Vermindering van het K.I. wegens niet-bewoning, buiten werking blijven of onproductiviteit van een onroerend goed Bevriezing K.I. na woningrenovatie van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Bevriezing K.I. na woningrenovatie van woningen verhuurd door een sociaal verhuurkantoor 162

10 10 Personenbelasting 6 Van P.B. vrijgestelde inkomsten Het eigen woonhuis Principe Vrijstellingsvoorwaarde Vrijstelling van het K.I. wegens bepaalde bestemming Onroerende goederen die het voorwerp zijn van een tussen partijen afgesloten loopbaanpacht Onroerende goederen die het voorwerp zijn van een tussen partijen afgesloten langetermijnpacht In de P.B. belastbare buitenlandse onroerende inkomsten Dubbelbelastingverdragen progressievoorbehoud landen zonder verdrag Inkomen uit niet-verhuurde eigendommen, die de eigenaar niet zelf gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid Inkomen uit verhuurde eigendommen, die de eigenaar niet heeft belegd in zijn onderneming Inkomsten uit al dan niet verhuurde eigendommen, die de eigenaar voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt Inkomsten verkregen uit hoofde van de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten m.b.t. in het buitenland gelegen onroerende goederen Vestiging Overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van een gelijkaardig onroerend bezit Aftrek van intresten en erfpacht- of opstalvergoedingen Algemeen Gewone intrestaftrek Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen Principieel aftrekbaar Betalingen in het kader van onroerende leasing niet aftrekbaar Aangifte Woningaftrek Principe en bedrag van de aftrek Principe Bedrag Onroerende goederen of gedeelten ervan waarop de aftrek van toepassing is Principe Bijzondere gevallen Enkel effectief ontvangen sommen 177 HOOFDSTUK 2 Onroerende voorheffing Algemene principes Omschrijving Verrekening dubbele belasting Belastbare grondslag Het kohier Aanslagjaar Aanslagjaar = inkomstenjaar Eerste aanslagjaar Plaats van de aanslag Schuldenaar van de OV 180

11 Personenbelasting Bezwaar Berekening Verminderingen op OV Gemene bepalingen Overzicht De aanvraag Tijdstip van beoordeling (Gedeeltelijk) beroepsgebruik Regionale verschillen Vermindering van 25 of 50 % voor bescheiden woning Federale regeling Afwijkingen Vlaams Gewest Vermindering voor kinderlast en andere gehandicapte persoon Federale regeling Afwijking Vlaams Gewest vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen Modaliteiten Afwijking Vlaams Gewest andere gehandicapte persoon Waals Gewest Vermindering van 10 % voor zwaar gehandicapt gezinshoofd Federale regeling Afwijking in het Vlaams gewest Afwijking in het Waals gewest Vermindering voor grootoorlogsinvalide Federale regeling Afwijking in het Waals gewest Vermindering voor energiezuinige gebouwen Bedrag van de vermindering Periode en inwerkingtreding E-peil Cumuleerbaar Samenvoeging van de verminderingen Federale regeling Afwijking Vlaams gewest Toepassingsvoorbeeld verminderingen OV Vrijstellingen inzake materieel en outillering Vlaams gewest Desindexatie Vrijstelling Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Tot aj Vanaf aj Vrijstellingen in functie van bestemming Onroerende goederen met religieuze, onderwijs- of humanitaire bestemming Wettelijke omschrijving Afwezigheid van winstoogmerk Vakantiehuizen Soortgelijke weldadigheidsinstellingen Rusthuizen Eigendommen van vreemde staten Nationale domeingoederen 196

12 12 Personenbelasting 4.4 Vrijstelling ingevolge bijzondere wettelijke bepalingen Bijzondere wetgeving Economische expansiewetten Vlaamse vrijstelling voor eigendommen aangewend als bejaardenflats Vlaamse vrijstelling voor OG bedoeld in het bosdecreet Vlaamse vrijstelling voor tot gezinswoning omgebouwde handelspanden Vlaamse vrijstelling voor OG waarvan het K.I. ingevolge renovatie werd verhoogd Vlaamse vrijstelling OG gelegen in het Vlaams Ecologische Netwerk (VEN) Vlaamse vrijstelling van gewestaandeel voor rechtspersonen Vlaamse vrijstelling voor gebouwen in kader van ecologie-investeringen Brusselse vrijstelling voor geklasseerde OG Vrijstellingen wegens niet-gebruik, onproductiviteit of vernieling Vrijstelling wegens leegstand en onproductiviteit Gebonden aan vrijstelling K.I Voorwaarden Voorbeelden Vrijstelling wegens vernieling Gebonden aan vrijstelling K.I Voorwaarden Berekening van de kwijtschelding of vermindering Voorbeelden Niet-ingebruikname of onproductiviteit van materieel en outillering 205 DEEL 5 ROERENDE INKOMSTEN ROERENDE VOORHEFFING 207 HOOFDSTUK 1 Inleiding Tweede categorie van inkomsten Typedwang: geen keuzevrijheid bij vaststelling inkomstencategorie 209 HOOFDSTUK 2 Overzicht van de soorten roerende inkomsten Dividenden Belastbare dividenden Omschrijving Verarming vennootschap verrijking aandeelhouder Keuzedividenden (stockdividenden) Bonusaandelen Kapitaalvermindering Terugbetalingen van uitgiftepremies Vergoedingen naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen of de verkrijging van eigen aandelen (liquidatieboni) Buitenlandse dividenden Niet-belastbare dividenden Intrest Inleiding 214

13 Personenbelasting Termijn en zichtrekeningen Principieel belastbaar Cessie-retrocessie Vastrentende effecten Omschrijving Belastbaarheid pro rata temporis Belastbaar ten name van cessionaris, pandnemer of leningnemer Onroerende leasing Overheidsfondsen Vrijgestelde roerende inkomsten Spaardeposito s In kader van pensioensparen toegekende inkomsten Intresten en dividenden toegekend door VSO s Andere vrijgestelde inkomsten Vastrentende levensverzekerings- of andere contracten ( verzekeringsbons ) Omschrijving belastbaar inkomen Ratio legis Minimaal inkomen Vrijstelling Multisupport-levensverzekeringsovereenkomst Inkomsten uit aandelen van bepaalde beleggingsvennootschappen Rentecomponent bij inkoop eigen aandelen door collectieve beleggingsinstelling ( heffing op het sparen ) Ratio legis Omschrijving belastbare inkomsten Belastbaar feit Antimisbruikbepaling voor opportunistische schenkingen Wettelijke bepalingen Administratieve toelichting Schending vrij verkeer van kapitaal? Door Koning vastgesteld rendement Andere inkomsten toegekend door gemeenschappelijk beleggingsfonds Inkomsten van een Frans Plan d Epargne Logement - Inkomsten van een Frans Plan d Epargne Entreprise ( PEL ) Inkomsten van een wooncertificaat Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen Belastbare inkomsten Algemeen overzicht Verhuur cliënteel / handelszaak Inkomsten uit valorisatie van een uitvinding door onderzoekers Onderverhuring Uitgeverscontract (auteursrechten) Beheer reproductierechten van schilderijen Standgelden Belastbaar bedrag Aangifte roerende voorheffing Gemeubelde verhuur Andere voorbeelden Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten Belastbare inkomsten Niet als roerend inkomen belastbare renten Met of zonder prijsgave / afstand kapitaal Principe 231

14 14 Personenbelasting Basis voor belastbaar bedrag met prijsgave van kapitaal Basis voor belastbaar bedrag zonder prijsgave van kapitaal Kapitalen ter afkoop van renten niet belastbaar Fiches Voorbeelden Inkomsten uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten Inleiding Wettelijke bepalingen Materieel toepassingsgebied Volgens het Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008 (B.S ) Rulingcommissie: drie stappen redenering Personeel toepassingsgebied Forfaitaire kostenaftrek Getrapte kostenaftrek Meerdere schuldenaars Kwalificatie roerend beperkt tot EUR Kwalificatie excedentair gedeelte Aangifte P.B Verplicht of facultatief Bij overschrijding grensbedrag Roerende voorheffing Niet bevrijdend Aangifte RV Vrijstelling van RV Verschillende schuldenaars Overgangsjaar Voorbeelden Vrijstelling roerende voorheffing Fiches Buitenlandse roerende inkomsten Omschrijving Dubbele belasting niet strijdig met EG-verdrag En de gemeentebelasting? Aangifte Inkomsten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Niet-belastbare inkomsten Toepassing artikel 21 WIB Inkomsten van een irrevocable discretionary trust Roerende inkomsten met beroepskarakter 242 HOOFDSTUK 3 Tijdstip van belastbaarheid van de roerende inkomsten opeisbaarheid van de RV Inleiding Toekenning of betaalbaarstelling 243

15 Personenbelasting 15 3 Onbeschikbaarheid van het inkomen Wettelijke ficties Inkomsten uit beleggingsfondsen voor beleggingen in schuldvorderingen Inkomsten van gelddeposito s Rente van geldsommen gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas RV verschuldigd door de verkrijger van de inkomsten Toekenning RI in natura 245 HOOFDSTUK 4 Vaststelling van het netto roerend inkomen Principe Innings- en bewaringskosten Bedoelde kosten Aftrekbaarheid Aftrekbaarheid van intresten Algemene kostenaftrek 248 HOOFDSTUK 5 Aanslagstelsel op roerende inkomsten Bevrijdende bijkomende heffing Principe Wettelijke bepaling Facultatieve aangifte Keuze Meldingsplicht van roerende inkomsten voor het verkrijgen van sociale voordelen Aanslagstelsel Facultatieve aangifte Afzonderlijke taxatie van roerende inkomsten Historiek verantwoording aanslagstelsel dividenden 251 HOOFDSTUK 6 Aangifte roerende inkomsten Gehuwden en wettelijk samenwonenden Invullen van het aangifteformulier Inleiding Zonder roerende voorheffing Buitenlandse roerende inkomsten woonstaatheffing Innings- en bewaringskosten Buitenlandse roerende inkomsten met bijzonder aanslagstelsel 253 HOOFDSTUK 7 Roerende voorheffing Inleiding 254

16 16 Personenbelasting 2 Tarieven inzake roerende voorheffing Overzicht Voorwaarden wat betreft openbaar uitgegeven aandelen en aandelen op naam Geen voorrechten Ruil Kapitaalvermindering / -verhoging Openbare uitgifte Uitgifte op naam / open bewaargeving Aandelen van buitenlandse vennootschappen Vertegenwoordiging maatschappelijk kapitaal / inbreng in geld Uitgifte van bonusaandelen Gedematerialiseerde aandelen en de roerende voorheffing van 15 % Formaliteiten nabetaling RV nalatigheidsintresten Opeisbaarheid van de roerende voorheffing 259 HOOFDSTUK 8 De bijkomende heffing op roerende inkomsten Situering Berekening van de heffing Tarief Berekeningsgrondslag Beoordeling grens Samenvattende tabel bijkomende heffing centraal aanspreekpunt aangifteplicht P.B Modaliteiten van vestiging van de bijkomende heffing Centraal aanspreekpunt Centraal aanspreekpunt Automatische doorzending bij overschrijding grens Doelgericht en beperkt gebruik Bevrijdend karakter van de bijkomende heffing Verplichting in hoofde van schuldenaars RV Geen melding voor vrijgestelde RI Keuze voor al dan niet inhouding Modaliteiten cf. roerende voorheffing Voorbeelden 263 HOOFDSTUK 9 De woonstaatheffing Voorafgaande opmerking Beginselen van de Europese Spaarrichtlijn Algemeen ing of uitwisseling Verrekenbaar Praktische modaliteiten Implementatie in het Belgisch intern recht Toepassingsgebied van de woonstaatheffing Grootvaderclausule Schuldenaars van de woonstaatheffing 266

17 Personenbelasting 17 7 Aangifte en betaalbaarstelling Vrijstelling Begripsomschrijvingen Algemeen Bijzonderheid m.b.t. uiteindelijk gerechtigde Bijzonderheid m.b.t. uitbetalende instantie Bijzonderheid m.b.t. intrestbetaling Modaliteiten m.b.t. de inhouding Ontwijking via Luxemburgse beleggingsverzekering Verrekening van de woonstaatheffing 270 DEEL 6 BEROEPSINKOMSTEN VAN LOON- EN WEDDETREKKENDEN VERVANGINGSINKOMSTEN 271 HOOFDSTUK 1 Inleiding Indeling van de beroepsinkomsten Taxatieproces Taxatieproces in hoofde van alleenstaanden Taxatieproces in hoofde van gehuwden en wettelijk samenwonende partners Definiëring van de in onderhavig deel bedoelde belastingplichtigen Loon- en weddetrekkenden Genieters van vervangingsinkomsten 276 HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten Indeling Eigenlijke bezoldigingen Omschrijving Niet-limitatieve opsomming belastbare bezoldigingen Tarief Progressief tarief Afzonderlijk belastbaar Vermelding op loonfiche en aangifte Eigenlijke bezoldiging Achterstallen Sluitingsvergoeding EGKS-vergoeding Vlaamse weerwerkpremie Voordelen van alle aard Definiëring Oorzakelijk verband tussen verkrijgen van het voordeel en de uitgeoefende beroepswerkzaamheid 283

18 18 Personenbelasting 3.3 Bewijslast inzake het bestaan van een voordeel van alle aard Verworpen beroepskost niet automatisch voordeel van alle aard Akkoorden afsluiten over voordelen van alle aard Taxatie van de voordelen van alle aard Waardering van het voordeel van alle aard Voordeel in geld Voordeel in natura Aftrek eigen bijdrage Bijzondere toepassing: deelname aan een wetenschappelijke manifestatie Bijzondere toepassing: deelname aan incentive reizen Werkgeversaandelen aan verminderde prijs Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard Algemeen Forfait is bindend Aftrek eigen bijdrage Forfaitaire raming VAA versus abnormale of goedgunstige voordelen / forfaitaire vaststelling belastbare grondslag Meerdere bedrijfsleiders genieten één voordeel? Hypothecaire leningen Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (debetstand rekening-courant) Kosteloze beschikking over een onroerend goed ( gratis bewoning ) Kosteloze beschikking over één enkele kamer Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit Kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, tuiniers, chauffeurs, enz Voordelen verkregen door huispersoneel Kosteloze verstrekking van voeding aan zeelieden en aan bouwvakkers wegens de verwijdering van de werf Kosteloze verstrekking van sociale maaltijden Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde fiets Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC of internetaansluiting Aandelenopties toegekend vanaf 1 januari Aandelenopties toegekend voor 1 januari Kosteloze beschikking over gsm, smartphone, Gratis toegekende toegangsgstickets In uitvoering van een sponsoringovereenkomst aangeboden reizen naar het buitenland Vermelding op loonfiche en aangifte Algemeen Loonfiche Aangifte Ficheverplichtingen bij indirect verkregen voordelen van alle aard Vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst Algemeen Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoedingen Eigenlijke opzeggingsvergoeding Inschakelingsvergoeding Niet-concurrentievergoeding Morele schadevergoeding Beheersvergoeding / beheersrechten verzekeringsbediende Tarief vrijgesteld gedeelte Vervroegd vakantiegeld Opzeggingsvergoeding 348

19 Personenbelasting Vermelding loonfiche en aangifte Loonfiche Aangifte Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen ( vervangingsinkomsten ) Inleiding Werkloosheidsuitkeringen Bedoelde inkomsten Bedrijfsvoorheffing Vermelding op fiche en aangifte Aanslagregime Wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit Bedoelde inkomsten Bedrijfsvoorheffing Vermelding op fiche en aangifte Aanslagregime Andere vervangingsinkomsten Bedoelde inkomsten Aanvullende vergoedingen bovenop een brugpensioen en een werkloosheidsuitkering Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen Uitkeringen bij beroepsziekte- of arbeidsongeval Andere uitkeringen Vermelding op fiche en aangifte Aanslagregime Brugpensioenen Bedoelde inkomsten Bedrijfsvoorheffing Vermelding op fiche en aangifte Vrijgestelde inkomsten Vroeger verworven bezoldigingen Helper van zelfstandigen Principe Toepassingsvoorwaarden Aangifte Sociale bijdragen Principe Aard van de sociale bijdragen Aangifte Beroepskosten Principe Werkelijke beroepskosten Inleiding Gemengde kosten Raming Verband met de beroepswerkzaamheid Meerwaarden niet belastbaar Kosten m.b.t. het woon-werkverkeer Kosten m.b.t. de beroepsverplaatsingen andere dan het woon-werkverkeer Huur aankoop van een woongelegenheid nabij het werk Kosten van een bureel 372

20 20 Personenbelasting Kosten voor bureelbenodigdheden en vakliteratuur Studiekosten / opleidingskosten Sollicitatiekosten Proceskosten in het kader van een ontslag Proceskosten in kader van strafvervolging ingevolge beroepsfouten Beroepskosten van genieters van vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen Vrijwillige terugbetaling van bezoldigingen (bv. bonussen) Kostenforfait Gewoon kostenforfait Aanvullend kostenforfait voor verre verplaatsingen Bijzonder kostenforfait voor burgemeesters en schepenen Bijzonder kostenforfait voor werknemers in het buitenland (ABOS-circulaire) Vaststelling van het nettobedrag van de gezamenlijke en de afzonderlijk belastbare bezoldigingen Aanrekening van de persoonlijke sociale bijdragen en beroepskosten De werknemer bewijst zijn werkelijke beroepskosten De werknemer bewijst zijn werkelijke beroepskosten niet Huwelijksquotiënt Fiscaal statuut bezoldigde sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders Ratio legis hervormingswet Administratieve overzichtscirculaire Afzonderlijke aanslagtarieven Afzonderlijke tarieven voor sportbeoefenaars Afzonderlijk tarief voor scheidsrechters, trainers e.d Aanrekening Bedrijfsvoorheffing Aangifte Loonfiches Buitenlandse sportbeoefenaars: reductie toepassingsgebied 18 %-tarief Omschrijving Berekeningen periode van 30 dagen Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing %-vrijstelling Voorwaarden Praktische modaliteiten Inkomsten van buitenlandse oorsprong 389 HOOFDSTUK 3 Vrijgestelde inkomsten Inleiding - overzicht Kosten eigen aan de werkgever Vermoeden van niet-belastbaarheid Opnemen op fiches Niet voor zelfstandigen Forfait niet bruikbaar voor kostenbewijzer Vrije keuze van uitbetaling 392

21 Personenbelasting Dubbel gebruik vermijden met bewezen kosten Aftrekbeperking Forfaitair / ernstige normen Collectief akkoord Kilometervergoeding auto Kilometervergoeding fiets Vergoeding voor kantoor in privéwoning (telewerk, thuiswerk) Vergoeding voor huisarbeid (telewerkers) Binnenlandse dienstreizen Buitenlandse dienstreizen Woon-werkvergoeding ingevolge verhuis werkgever Mobiliteitsvergoeding Diverse vergoedingen die in de transportsector worden toegekend aan chauffeurs die internationale verplaatsingen maken Globale forfaitaire kostenvergoeding Scheidingsvergoeding Loonfiche en aangifte Tussenkomst woon-werkverkeer (behalve fietsvergoeding) Principe Grootte van de vrijstelling Combinaties van vervoerswijzen Combinatie bedrijfswagen terugbetaling treinabonnement Loonfiche en aangifte Voorbeelden Fietsvergoeding en voordeel ingevolge kosteloos ter beschikking stelling van een fiets Vrijstelling fietsvergoeding Voordeel van alle aard ingevolge kosteloos ter beschikkingstelling bedrijfsfiets PC privéplan Wettelijke regeling Praktische uitvoeringsmodaliteiten Loonfiche en aangifte Vergoeding voor vrijwilligerswerk Vroegere administratieve regeling Huidige wettelijke regeling Loonfiche en aangifte Vergoedingen toegekend aan vrijwillige brandweerlieden of leden van de burgerlijke bescherming Vergoeding toegekend aan vrijwilligers in de sportsector Vergoedingen betaald aan spelers, trainers en medewerkers van amateurvoetbalclubs in de lagere afdelingen die bij de KBVB zijn aangesloten Stewards bij een voetbalclub van de eerste nationale afdeling die bij de KBVB is aangesloten Bepaalde gelegenheidsmedewerkers van bij de KBVB aangesloten voetbalclubs Spelers en medewerkers van andere amateurploegsporten dan amateurvoetbal 415

22 22 Personenbelasting 8.5 Keuzemogelijkheid Overzichtstabel Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars Algemeen Sociaal statuut Fiscale vrijstelling Algemeen Vrijgesteld bedrag Gevolgen van een overschrijding Artistieke prestatie Opdrachtgever Voorwaarden Ook voor diverse inkomsten Niet cumuleerbaar met vergoeding voor vrijwilligerswerk Loonfiche en aangifte Doctoraatsbeurzen studiebeurzen Inkomsten uit groenestroomcertificaten Sociale voordelen Het hypotax -gedeelte (alias tax equalisation ) Inleiding Fiche- en aangifteverplichting Hypotax = voordeel van alle aard? Verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing Voorbeelden De crisispremie - begeleidingspremie Onkostenvergoeding voor proefpersonen klinische studies Vrijgesteld gedeelte van de opzeggingsvergoeding 421 HOOFDSTUK 4 Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid Inleiding Schuldenaars van de bijzondere bijdrage Werknemers Zelfstandigen Berekening Bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Vaststelling van het jaarlijks bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Bedrag dat maandelijks op het loon wordt ingehouden Voorbeelden Loonfiche en aangifte Toepassingsprobleem gemengde gezinnen (zelfstandigen + loontrekkers) 425

23 Personenbelasting 23 DEEL 7 PENSIOENEN 427 HOOFDSTUK 1 Inleiding 429 HOOFDSTUK 2 Schematisch overzicht taxatiestelsel aanvullende pensioenen 430 HOOFDSTUK 3 Het wettelijk rust- en overlevingspensioen en andere gezamenlijk belastbare pensioenen Bedoelde inkomsten Omschrijving Opsplitsing gezinspensioen Belastingheffing Principe Achterstallen Terugbetaling van de solidariteitsbijdrage Nederlandse AOW-uitkering (algemene ouderdomswet) Vermelding op fiche en aangifte Vermelding op de fiche Vermelding op de aangifte Bijzondere regeling bedrijfsvoorheffing in maand van vakantiegeld 433 HOOFDSTUK 4 Wettelijke uitkeringen tot herstel van een bestendige inkomstenderving Bedoelde uitkeringen Historiek Vrijstelling Wettelijke vrijstelling in functie van invaliditeitsgraad Vaststelling grootte van het inkomensverlies Administratieve vrijstelling bij overlijden Getuigschrift voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing Belastingheffing van de uitkeringen Periodieke rente Omzettingsrente Principe Belastingregime van de omzettingsrente Techniek van de omzettingsrente Eenmalige bedrijfsvoorheffing Vermelding op fiche en aangifte Vermelding op de fiche Vermelding op de aangifte 439

24 24 Personenbelasting HOOFDSTUK 5 Andere uitkeringen bij ziekte of ongeval Situering uitkeringen in het kader van extralegale aanvullende verzekeringen Aanvullende collectieve verzekering voor geneeskundige verzorging Situering Fiscale regeling Aftrekverbod voor de premies Premies vrijgesteld sociaal voordeel Belastingheffing van de uitkeringen Verzekering voor fysiologische en/of economische invaliditeit (arbeidsongeschiktheidsverzekering) / met inkomensverlies Bedoelde verzekeringen Dekking van inkomensverlies Belastingstelsel dat van toepassing is op de vanaf 1 januari 2004 betaalde premies en op de vanaf 1 januari 2004 betaalde uitkeringen Fiscale aftrekbaarheid van de premies Vrijstelling als voordeel van alle aard van de premies Belastingheffing van de uitkeringen van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid Verzekeringen voor fysiologische en/of economische invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) zonder inkomensverlies Situering Fiscale regime van toepassing op de premies Aftrekverbod voor de premies Premies vrijgesteld sociaal voordeel Belastingheffing van de uitkeringen Collectieve verzekeringen die meerdere hiervoor besproken risico s dekken Gedifferentieerde collectieve verzekeringen Beoogde verzekeringen Belastingstelsel dat van toepassing is op de vanaf 1 januari 2004 betaalde premies en uitkeringen Niet-gedifferentieerde collectieve verzekeringen Beoogde verzekeringen Belastingstelsel dat van toepassing is op de vanaf 1 januari 2004 betaalde premies en de vanaf 1 januari 2004 betaalde uitkeringen Rechtstreeks door de werkgever ten laste genomen vergoedingen Gemeenrechtelijke uitkeringen bij ongeval Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Permanente arbeidsongeschiktheid Ingevolge overlijden Vergoeding voor schade aan beroepsactiva of terugbetaling van beroepskosten Verplichtingen van de verzekeraars 450 HOOFDSTUK 6 Uitkeringen van een individuele levensverzekering Omschrijving Levensverzekering of belegging De discussie 451

25 Personenbelasting Koerswijziging van de Administratie Belastingheffing van de uitkeringen van een individuele levensverzekering Enkel belastbaar indien fiscaal voordeel Principe Problematiek van de buitenlandse pensioenrechten Renten Winstdeelnemingen Kapitalen De levensverzekering waarborgt een hypothecaire lening De levensverzekering waarborgt geen hypothecaire lening Schematisch overzicht Bedrijfsvoorheffing Ficheverplichtingen 459 HOOFDSTUK 7 Uitkeringen van een collectieve pensioentoezegging ( pensioenstelsel, groepsverzekering ) Situering Sociaal luik Minimum rendementswaarde Afkoopmogelijkheden Uitkering in renten Sociaal pensioenstelsel Individuele voortzetting van een vorig pensioenstelsel Informatieverstrekking Fiscale vrijstelling van de bijdragen in hoofde van werknemers en bedrijfsleiders Belastingvermindering voor persoonlijke bijdragen Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Voorwaarden voor aftrekbaarheid Samenvatting Gedetailleerde bespreking Formaliteiten Werknemersbijdragen: vermelding op loonfiche van persoonlijke bijdragen Werkgeversbijdragen: attest bij onderschrijving of wijziging Informatiefiche Pensioenfiche Belastingheffing van de uitkeringen in het kader van collectieve pensioentoezeggingen (groepsverzekering) Algemeen De collectieve pensioentoezegging waarborgt een hypothecaire lening Deel omzettingsrente, deel onmiddellijk belastbaar Fiscaal voordeel bij effectief actief blijven Wie is belastbaar? De collectieve pensioentoezegging waarborgt geen hypothecaire lening Uitkering onder de vorm van een kapitaal Uitkering onder de vorm van een periodieke rente Overgangsregeling 479

26 26 Personenbelasting 4.4 Schematisch overzicht Belastingstelsel van de uitkeringen inzake collectieve pensioentoezeggingen (gesloten voor en uitgekeerd vóór ) Belastingstelsel van de uitkeringen inzake collectieve pensioentoezeggingen (gesloten voor en uitgekeerd vanaf ) Parafiscaal Op de premies Op de uitkeringen Bedrijfsvoorheffing 483 HOOFDSTUK 8 Uitkeringen in kader van individuele pensioentoezegging (IPT) Sociale luik Situering Verplichte externe financiering Vóór de WAP Nieuwe wetgeving Uitzondering voor zelfstandige mandatarissen Einde bedrijfsleiders- en groepsverzekering Overgangsbepaling Overige voorwaarden Cafetariaplannen Fiscale luik Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Ondernemingsbijdragen Interne financiering Premies geen voordeel van alle aard Belastingvermindering voor persoonlijke bijdragen Fiscaal attest en informatiefiche Belastingheffing van de uitkeringen van individuele pensioentoezeggingen Algemeen Uitkering onder de vorm van een kapitaal Uitkering onder de vorm van een periodieke rente Schematisch overzicht toezegging na Parafiscale inhoudingen 492 HOOFDSTUK 9 Uitkeringen in kader van een onderhandse pensioenbelofte Omschrijving van onderhandse pensioenbelofte Belastingheffing van uitkeringen in kader van onderhandse pensioenbeloften Gratis pensioenkapitaal uitgekeerd aan een zelfstandige bedrijfsleider van de eerste categorie Gratis pensioenkapitaal uitgekeerd aan een andere bedrijfsleider dan hiervoor of aan een werknemer Overgangsregeling Parafiscale inhoudingen 495 HOOFDSTUK 10 Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen ( VAPZ ) Inleiding 496

27 Personenbelasting 27 2 Sociaal luik Vrije keuze verzekeringsmaatschappij Gewone versus sociale VAPZ Gewone VAPZ Sociale VAPZ Premie Gewone VAPZ Sociale VAPZ Starters en stoppers Rendementswaarborg Cumul met andere aanvullende pensioenen Afkoopmogelijkheden Omzetting van kapitaal in rente Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Belastingheffing van de uitkeringen in het kader van een VAPZ Algemeen Wie is belastbaar Uitkering onder de vorm van een kapitaal Omzettingsrente Voorwaardelijke beperking tot 80 % Uitkering onder de vorm van een rente Schematisch overzicht Parafiscale inhoudingen Overdracht belastingvrij Inpandgeving / voorschot VAPZ in combinatie met IPT of groepsverzekering RIZIV-toelage Vermelding op fiche en aangifte Vermelding op de fiche Vermelding op de aangifte 501 HOOFDSTUK 11 Inkomsten uit pensioensparen Inleiding Spaarmogelijkheden Gemachtigde instellingen en ondernemingen Belegging van de opbrengsten Verplichtingen in hoofde van de gemachtigde instellingen en ondernemingen Verplichtingen in hoofde van de houder van een individuele spaarrekening (artikel WIB 92) Vrijstelling als roerend inkomen Pensioensparen en/of aftrek enige eigen woning Belastingvermindering voor de stortingen in kader van pensioensparen 505

28 28 Personenbelasting 10 Belastingheffing van de uitkeringen in kader van pensioensparen Belastbaarheid als pensioen Enkel belastbaar indien fiscaal voordeel Belastbare basis Individuele en collectieve pensioenspaarrekeningen Pensioenspaarverzekeringen Wie is belastbaar Bij leven Bij overlijden Renten Kapitalen Schematisch overzicht Bedrijfsvoorheffing Ficheverplichtingen Vermelding op fiche en aangifte Vermelding op de fiche Vermelding op de aangifte 510 HOOFDSTUK 12 Taks op het langetermijnsparen Situering Tijdstip van verschuldigdheid Algemeen Contract afgesloten of verhoogd vanaf 55 jaar Uitkering < 60 jaar Berekeningsbasis Tarief Toepassingsgebied Omschrijving Uitgesloten Fiscaal attest / certificaat 512 HOOFDSTUK 13 Overdrachten / emigratieclausule Overdrachten van kapitalen en afkoopwaarden Binnenland Buitenland Overdrachten van uitkeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen De emigratieclausule Historische situering Actuele situatie En de taks op het langetermijnsparen? 515

29 Personenbelasting 29 HOOFDSTUK 14 Fiscaal voordeel bij effectief actief blijven tot wettelijke pensioenleeftijd Inleiding Toepassingsgebied Wettelijke pensioenleeftijd Actief blijven Algemeen Werklozen Met activiteit gelijkgestelde inactiviteit Werknemers en bedrijfsleiders Zelfstandigen Bijzondere toepassing: effectief actief gebleven maar overleden bij uitkering Vergelijking actief blijven tot de 60-jarige of 65-jarige leeftijd 519 HOOFDSTUK 15 Niet-ingehouden sociale bijdragen 520 DEEL 8 FISCALE VOORDELEN VERBONDEN AAN EEN (HYPOTHECAIRE) LENING M.B.T. ONROERENDE GOEDEREN 521 HOOFDSTUK 1 Inleiding 523 HOOFDSTUK 2 Overzicht van de fiscale voordelen Aftrek enige eigen woning ( woonbonus ) Inleiding Aftrekvoorwaarden hypothecaire lening Overzicht van de voorwaarden Hypothecaire lening Looptijd van de hypothecaire lening Eigendomsvoorwaarde m.b.t. de woning Gelegen in de Europese Economische Ruimte Het begrip woning Specifiek aangegaan Verwerven of behouden Vernieuwingswerken Aankoop voor ombouw bestemde niet-woning Aankoop bouwgrond of bouwval Beroepsmatig gebruik woning Intake nieuwe echtgenoot / partner Aftrekvoorwaarden (schuldsaldo)verzekering Opsomming van de voorwaarden Contract moet uitsluitend dienen tot waarborg van een hypothecaire lening Begunstigingsclausule Te belasten persoon Opportuniteit van aftrek premie SSV Antidatering niet meer toegestaan 538

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL

KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL KORTE INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Inleiding 37 DEEL 2 Aan de personenbelasting onderworpen personen 43 DEEL 3 Persoonlijke gegevens en gezinslasten 57 DEEL 4 Onroerende inkomsten onroerende voorheffing 97 DEEL

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2017 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 39 HOOFDSTUK 1 Situering van de personenbelasting 41 1 De directe

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INLEIDING 17

INHOUDSTAFEL INLEIDING 17 VHVOV_JB_13001.book Page 11 Thursday, November 7, 2013 1:26 PM INHOUDSTAFEL INLEIDING 17 HOOFDSTUK 1 DE BELASTINGPLICHTIGE 19 1. Toepasselijke wetgeving 19 2. Bespreking 19 2.1. Algemeen 19 2.2. Eigenaar

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013

OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013 OPLOSSINGEN: Praktisch personenbelasting aj. 2013 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten pag. 68-69 oefeningen 2.11 1. Mr. Wachters heeft het hoogste gezamelijke belastbaar inkomen, dus zullen alle

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie