Veelgestelde vragen over de PE-verplichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over de PE-verplichting"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen over de PE-verplichting Ik ben gewoon NOB-lid. Wat is mijn PE-verplichting? Per jaar moet u ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarvan moet u ten minste zestien uur besteden aan vaktechnische onderwerpen. U kunt er voor kiezen om maximaal vier uur per jaar in te vullen met andere niet-vaktechnische PE-activiteiten. Ik ben aspirant-lid. Wat is mijn PE-verplichting? Komt deze verplichting bovenop de Beroepsleiding Belastingadviseurs? Per jaar moet u ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Voor de aspirantleden die de verplichte Beroepsopleiding Belastingadviseur volgen, geldt het minimumvereiste van zestien uur vaktechnische PE-activiteiten niet. In het kader van de beroepsopleiding kunnen aspirant-leden kiezen voor het vaardighedentraject waardoor jaarlijks meer tijd zal worden besteed aan niet-vaktechnische onderwerpen. De PEverplichting kan worden ingevuld met de cursussen uit de beroepsopleiding. Volgt u in enig jaar van uw aspirant-lidmaatschap geen of minder cursussen uit de beroepsopleiding dan moet wel aan de PE-verplichting worden voldaan. Ik ben bedrijfsfiscalist. Heb ik ook een PE-verplichting? Ja, net als andere NOB-leden jaar moet u per jaar ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarvan moet u ten minste zestien uur besteden aan vaktechnische onderwerpen. U kunt er voor kiezen om maximaal vier uur per jaar in te vullen met andere niet-vaktechnische PE-activiteiten. Heb ik als buitengewoon lid van de NOB ook een PE-verplichting? Nee, als buitengewoon lid oefent u het vak van belastingadviseur niet langer als hoofdberoep uit. U hoeft dan ook niet meer te voldoen aan de PE-verplichting Ik ben pas in de loop van het jaar NOB-lid geworden. Is de PE-verplichting ook op mij van toepassing? Ja, het aantal uren dat u aan permanente educatie moet besteden neemt echter naar evenredigheid af. De verplichting tot registratie gaat pas het jaar volgend op het jaar van toelating in. Ik werk in deeltijd. Wat is mijn PE-verplichting? Voor leden die parttime werkzaam zijn geldt geen pro-rata-regeling; zij dienen jaarlijks eveneens ten minste twintig uur te besteden aan permanente educatie. Verandert mijn PE-verplichting als ik de loop van het jaar van het aspirantlidmaatschap wordt toegelaten tot het gewoon lidmaatschap? Nee, voor gewone leden geldt dezelfde PE-verplichting van twintig uur als voor aspirantleden. Het enige dat wijzigt is dat u als gewoon lid ten minste zestien uur moet besteden aan vaktechnische PE-activiteiten. Bij overgang naar het gewoon lidmaatschap gedurende het kalenderjaar mogen alle niet-vaktechnische PE-activiteiten van de beroepsopleiding echter gewoon worden ingebracht om aan de PE-verplichting te voldoen.

2 Ik ben aspirant-lid en hoef dit jaar nog maar enkele cursussen van de beroepsleiding te volgen. Heb ik daarmee voldaan aan mijn PE-verplichting? Indien het aantal uren dat u aan cursussen uit de beroepsopleiding volgt onvoldoende is om aan de verplichting van twintig uur te voldoen, moet u nog aanvullende PE-activiteiten verrichten. Kan ik in verband met mijn zwangerschap een vrijstelling voor een (deel) van de PEverplichting aanvragen? Nee, zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn geen redenen om een vrijstelling te verlenen. Ik werk in het buitenland. Ben ik vrijgesteld van de PE-verplichting? Nee, ook NOB-leden die (tijdelijk) werkzaam zijn in het buitenland moeten aan de PEverplichting voldoen. Ik nader de pensioengerechtigde leeftijd en zal over enkele jaren stoppen met werken. Ben ik vrijgesteld van de PE-verplichting? Nee, zolang u nog geen buitengewoon lid bent en kwalificeert voor het lidmaatschap omdat u het vak van belastingadviseur/bedrijfsfiscalist als hoofdberoep uitoefent, moet u voldoen aan de PE-verplichting. Ik zit in de raad van bestuur van mijn kantoor. Kan ik in verband met mijn drukke werkzaamheden een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen? Nee, drukke werkzaamheden zijn geen reden om een vrijstelling te verlenen. Door bijzondere omstandigheden kan ik dit jaar niet aan mijn PE-verplichting voldoen. Kan ik een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen? Het is altijd mogelijk een schriftelijk gemotiveerd verzoek om een (gedeeltelijke) vrijstelling in te dienen. Het bestuur van de NOB zal, daarin geadviseerd door de Commissie PE, de feiten en omstandigheden afwegen en beoordelen of deze afwijking van het reglement rechtvaardigen en ruimte bieden om een vrijstelling te verlenen. Aan een vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden. Ik ben advocaat en moet voldoen aan de PE-verplichting van de NOvA. Kan ik een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen? Nee, NOB-leden die een PE-verplichting hebben bij een andere (beroeps)organisatie zijn niet vrijgesteld van de PE-verplichting. Uiteraard is het wel mogelijk de voor deze andere beroepsorganisatie verrichte PE-activiteiten in te brengen voor de PE-verplichting van de NOB indien deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het PE-reglement. Welk type activiteiten kan ik inbrengen als PE? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaktechnische en niet-vaktechnische PEactiviteiten. Vaktechnische PE-activiteiten zijn: a. het volgen of geven van onderwijs zoals cursussen, congressen, seminars of andere educatieve bijeenkomsten van ten minste een uur op academisch niveau; en b. overige gestructureerde activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. 2

3 Niet-vaktechnisch zijn andere PE-activiteiten die er aan bijdragen dat de uitoefening van het beroep actueel en op academisch niveau blijft. Hierbij kan worden gedacht aan vaardigheidstrainingen als gespreksvaardigheden, adviesvaardigheden, cliëntgericht werken, onderhandelen, presentatietechnieken, managementtrainingen, relevante taalcursussen en een cursus snellezen. Ben ik verplicht vaardighedentrainingen te volgen? Nee, u heeft de keuze om per jaar maximaal vier uur niet-vaktechnische PE-activiteiten zoals vaardigheidtrainingen in te brengen. Hoe moet ik de door mij verrichte PE-activiteiten registreren? U moet de door u verrichte PE-activiteiten registreren op uw Persoonlijke Pagina. Deze Persoonlijke pagina is nog in ontwikkeling. Op het moment dat deze beschikbaar is, zal een handleiding voor de registratie beschikbaar worden gesteld. Hoeveel PE-uren kan ik toekennen aan de door mij verrichte PE-activiteit? De deelname aan PE-activiteiten wordt gewaardeerd in daadwerkelijke tijdsbesteding waarbij pauzes niet worden meegerekend. Bent u van mening dat een activiteit uw vakkennis en vaardigheden ten goede komt, dan kunt u met inachtneming van het in het PE-reglement bepaalde, zelf de aan de activiteit bestede tijd vaststellen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat voorbereiding op het volgen van onderwijs niet als permanente educatie wordt beschouwd en dat de in te brengen voorbereidingstijd voor het geven van onderwijs nimmer meer kan bedragen dan de aan het geven van het onderwijs bestede tijd. Inbreng van de overige vaktechnische PE-activiteiten is gemaximeerd tot vier uur per categorie per kalenderjaar. Wie bepaalt of een PE-activiteit kwalificeert voor inbreng? Het wordt aan de professionaliteit van het NOB-lid zelf overgelaten te beoordelen of PEactiviteiten kunnen worden beschouwd als PE-activiteiten in het kader van het reglement. Daarvoor wordt in het reglement een aantal minimumvereisten geformuleerd waaraan de permanente educatie ten minste moet voldoen. Het is een bewuste keuze niet te werken met een puntensysteem; de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de PE-verplichting ligt in eerste instantie bij het lid zelf. Na afloop van het jaar wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de ingebrachte PE-activiteiten voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden. Waaraan moeten cursussen voldoen om te kunnen worden ingebracht als PE? Het moet gaan om onderwijs op academisch niveau van ten minste een uur ten behoeve van het onderhouden of ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: a. het onderwijs wordt gegeven door docenten, inleiders of specialisten van academisch niveau; b. het eventueel gebruikte studiemateriaal is van academisch niveau; c. het te volgen onderwijs dient gericht te zijn op universitair opgeleide belastingadviseurs of ander academisch geschoolden. 3

4 Moet een cursus geaccrediteerd zijn om te kunnen worden ingebracht als PE-activiteit? Nee, de NOB accrediteert geen cursussen en/of onderwijsinstellingen. Het wordt uitdrukkelijk aan de professionaliteit van het NOB-lid zelf overgelaten te beoordelen of PE-activiteiten kunnen worden beschouwd als PE-activiteiten in het kader van het reglement. Kwalificeren e-learning-activiteiten, webinars en schriftelijke cursussen in het kader van de PE-verplichting? E-learning-activiteiten, webinars of schriftelijke cursussen kunnen worden ingebracht als PEactiviteit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor onderwijs. Extra voorwaarde daarbij is dat is gewaarborgd dat de aangeboden leerstof integraal is doorgenomen (bijvoorbeeld door middel van een bewijs van deelname of een test). Kan ik niet-fiscaaltechnische cursussen inbrengen als PE-activiteit? Ja, indien deze cursussen bijdragen aan de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep en voldoen aan de voorwaarden die gelden voor onderwijs, is het mogelijk cursussen die gerelateerd zijn aan aanpalende vakgebieden in te brengen. Kwalificeert een vaktechnisch overleg of jurisprudentielunch als PE-activiteit? Om bespreking van vakliteratuur en jurisprudentie te laten kwalificeren als een PE-activiteit dient te worden voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan onderwijs en dient sprake te zijn van een bijeenkomst van ten minste een uur die wordt ingeleid door een specialist op het gebied van het te behandelen onderwerp. Daarnaast dient het te behandelen onderwerp ruim voor de bijeenkomst bij de deelnemers bekend te zijn en door de deelnemers te worden voorbereid (een voorbereidingsopdracht is niet noodzakelijk). Van de bijeenkomst dienen slides en andere vooraf of tijdens de bijeenkomst ter beschikking gestelde informatie te worden bewaard, evenals een lijst met handtekeningen van de deelnemers. Mochten er geen slides van de bijeenkomst zijn, dan dient op andere wijze, bijvoorbeeld door een verslag, te kunnen worden onderbouwd wat er tijdens de bijeenkomst is behandeld. Kwalificeert zelfstudie als PE-activiteit? Nee Ik ben rechter-plaatsververvanger/arbiter/lid van de Raad van Tucht/Raad van Beroep. Kan ik deze werkzaamheden inbrengen als PE-activiteit? Ja, deze werkzaamheden kunnen worden ingebracht als overige gestructureerde activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. Inbreng is echter gemaximeerd tot vier uur per jaar. Ik zit in meerdere vaktechnische commissies bij de NOB en op het kantoor waar ik werkzaam ben. Kan ik deze activiteiten inbrengen als PE-activiteit? Ja, deze werkzaamheden kunnen worden ingebracht als overige gestructureerde activiteiten indien zij bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. Inbreng van deze werkzaamheden is gemaximeerd tot vier uur per jaar. 4

5 Ik ben bezig met een proefschrift dat ik over twee jaar verwacht af te ronden. Kan ik dit inbrengen als PE-activiteit? Nee, pas als een proefschrift is gepubliceerd, kan hiervoor maximaal vier uur worden ingebracht. Ik heb een bijdrage geschreven voor vaktechnische literatuur. Kan ik dit inbrengen als PE-activiteit? Ja, voor het publiceren van artikelen in voor de belastingpraktijk relevante boeken of tijdschriften kan maximaal vier uur per jaar worden ingebracht. In welke tijdschriften kan ik artikelen publiceren die kunnen worden ingebracht als PEactiviteit? Het moet gaan om artikelen in voor de belastingpraktijk relevante tijdschriften. Daarbij moet worden gedacht aan tijdschriften die gericht zijn op universitair opgeleide belastingadviseurs of ander academisch geschoolden. Ik zit in de redactie van een vakblad. Kan ik deze activiteiten inbrengen als PEactiviteit? Nee, uitsluitend het publiceren van artikelen in voor de belastingpraktijk relevante boeken of tijdschriften kan worden ingebracht als permanente educatie. Lidmaatschappen van redacties van tijdschriften en het beantwoorden van vragenrubrieken in tijdschriften worden niet als permanente educatie in het kader van het PE-reglement beschouwd. Wat wordt bedoeld met overige gestructureerde activiteiten? Het PE-reglement bevat een aantal voorbeelden van overige gestructureerde vaktechnische activiteiten die kunnen worden ingebracht als PE-activiteiten: - het publiceren van artikelen in voor de belastingpraktijk relevante boeken of tijdschriften; - het publiceren van een proefschrift over een fiscaal onderwerp; - het verrichten van werkzaamheden voor de rechterlijke macht, de Raad van Tucht, de Raad van Beroep, vaktechnische commissies en werkgroepen, specialistensecties, de Commissie Wetsvoorstellen, de Commissie Beroepszaken, de Commissie Internationale Fiscale Zaken en als arbiter. Naast genoemde voorbeelden kunnen leden ook andere activiteiten inbrengen waarvan zij menen dat die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat wordt bedoeld met niet-vaktechnische activiteiten? Niet vaktechnisch zijn andere PE-activiteiten die er aan bijdragen dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van zijn beroep actueel en op academisch niveau blijven. Hierbij kan worden gedacht aan vaardigheidstrainingen als gespreksvaardigheden, adviesvaardigheden, cliëntgericht werken, onderhandelen, presentatietechnieken, managementtrainingen, relevante taalcursussen en een cursus snellezen. 5

6 Hoe komt een kantoor in aanmerking voor een licentie? Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de brochure Handleiding PElicentie. Ik werk bij een licentiehoudende NOB-erkende belastingadviespraktijk. Moet ik de door mij verrichte PE-activiteiten registreren? Nee, u hoeft niet persoonlijk zorg te dragen voor registratie van de door u verrichte PEactiviteiten op uw Persoonlijke Pagina. Ik ben in de loop van het jaar gaan werken voor een kantoor dat geen PE-licentie heeft terwijl ik daarvoor werkte voor een licentiehoudende kantoor. Hoe worden de door mij verrichte PE-activiteiten geregistreerd? U bent nu zelf verantwoordelijk geworden voor de registratie van de door u verrichte PEactiviteiten voor het lopende jaar op uw Persoonlijke Pagina. Bij het licentiehoudende kantoor kunt u een overzicht aanvragen van de door u tot uw uitdiensttreding verichtte PE-activiteiten. Dit overzicht kunt u gebruiken voor de registratie op uw Persoonlijke Pagina. Mag ik door mij te veel verrichte PE-activiteiten overhevelen naar volgend jaar? Een overschot van maximaal vier uren permanente educatie kan worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Omdat de PE-verplichting per 1 januari 2014 in werking is getreden kan van deze mogelijkheid pas vanaf 1 januari 2014 gebruik worden gemaakt. In 2014 gemaakte uren kunnen worden doorgeschoven naar Ik heb dit jaar te weinig PE-activiteiten verricht. Kan ik dit nog inhalen? Indien u onvoldoende PE-activiteiten heeft verricht, kunt u een tekort van maximaal vier uur inhalen in het volgende kalenderjaar. Het tekort dient binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar te zijn ingehaald. Wat gebeurt er als ik niet aan mijn PE-verplichting voldoe? Bij het niet voldoen aan de PE-verplichting kan het bestuur de volgende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. 6

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

PE-verplichting. november 2017

PE-verplichting. november 2017 PE-verplichting november 2017 3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. PE-verplichting 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Voor wie 5 2.3 Uitgangspunten 5 2.4 Doorschuifregeling 5 3. Vaktechnische PE-activiteiten 5 3.1 Volgen of

Nadere informatie

PE-verplichting. september 2017

PE-verplichting. september 2017 PE-verplichting september 2017 3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. PE-verplichting 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Voor wie 5 2.3 Uitgangspunten 5 2.4 Doorschuifregeling 5 3. Vaktechnische PE-activiteiten 5 3.1 Volgen of

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2017

Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2017 Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2017 Regeling permanente educatie Gewijzigde voorschriften permanente educatie, laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 7 december 2016, in werking getreden

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs op 21 april 2015. Met inwerkingtreding van dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Let op: Op 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden. Deze verordening

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: Bureau

Nadere informatie

Reglement benoemingen voor bestuur en overlegorganen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Reglement benoemingen voor bestuur en overlegorganen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Reglement benoemingen voor bestuur en overlegorganen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Stichting Opleiding Belastingadviseurs zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Datum laatste wijziging 10 juni 2016

Datum laatste wijziging 10 juni 2016 Datum laatste wijziging 10 juni 2016 1. Hoe zit het met PE en werk? Activiteiten zijn geen PE-activiteit wanneer deze direct onderdeel zijn van, of rechtstreeks voortvloeien uit de taken of positie van

Nadere informatie

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de vakbekwaamheid Onderhouden vakbekwaamheid 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet onderhouden respectievelijk

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Risicodeskundigen

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Risicodeskundigen REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Risicodeskundigen INLEIDING Teneinde de handhaving van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de in het Register ingeschreven deskundigen te waarborgen en ter

Nadere informatie

het aantal en het niveau van de seminars georganiseerd door het NIVRE de toekenning van PE-punten het behalen / de controle van PE-punten (reglement)

het aantal en het niveau van de seminars georganiseerd door het NIVRE de toekenning van PE-punten het behalen / de controle van PE-punten (reglement) Nederlands Instituut van Register Experts Naam bedrijf Nederlands Instituut van Register Experts UITLEG NIEUW SYSTEEM PERMANENTE EDUCATIE per 1 september 2014 Waarom een nieuw PE-systeem? Het NIVRE is

Nadere informatie

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien: Verordening advocatuur Artikel 4.4 Opleidingspunten http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten 1 Een advocaat behaalt elk kalenderjaar ten minste twintig opleidingspunten,

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd:

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd: Besluit van het college van afgevaardigden van 21 juni 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de invoering van de kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen)

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009, bekendgemaakt in de Staatscourant van 21 december 2009, nr. 19043.en in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PE

Veelgestelde vragen PE Veelgestelde vragen PE Algemene veelgestelde vragen 1. Ik ben openbaar, intern of overheidsaccountant. Wat is mijn PE-verplichting? 2. Ik ben accountant in business. Wat is mijn PE-verplichting? 3. Ben

Nadere informatie

Registerreglement Chauffeur met toegevoegde beveiligingstaken (RCN) 3. BEGRIP CHAUFFEUR MET TOEGEVOEGDE BEVEILIGINGSTAKEN EN WERKZAAMHEDEN

Registerreglement Chauffeur met toegevoegde beveiligingstaken (RCN) 3. BEGRIP CHAUFFEUR MET TOEGEVOEGDE BEVEILIGINGSTAKEN EN WERKZAAMHEDEN 1. INLEIDING Het registerreglement Chauffeur met is op 18 augustus 2011 bij Notariële Akte van Fusie van 18 augustus 2011 overgenomen van de Stichting Registers Risicomanagement (NEROB). De in dit register

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement bevordering vakbekwaamheid 2012 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Experts

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Experts REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Experts als bedoeld in artikel 24 statuten van de Stichting NIVRE gevestigd te Rotterdam 1 september 2014 INLEIDING Teneinde de handhaving van de kwaliteit van de

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Voorwoord. Best VRC-lid,

Voorwoord. Best VRC-lid, Voorwoord Best VRC-lid, Voor je ligt een handzaam boekje over de PE-Regeling. Wij zijn blij dat wij je dit kunnen aanbieden. Vanaf de introductie van de regeling begin 2007 staat de regeling continu in

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

Ook voor de Algemene Introductie kunt u zich inschrijven via uw Persoonlijke Pagina.

Ook voor de Algemene Introductie kunt u zich inschrijven via uw Persoonlijke Pagina. Beroepsopleiding Belastingadviseurs 1. Inleiding Alle aspirant-leden van de NOB volgen de driejarige Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Het programma omvat in beginsel 40 dagdelen (halve dagen) cursussen

Nadere informatie

Statuut van Onafhankelijkheid

Statuut van Onafhankelijkheid Statuut van Onafhankelijkheid Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ingevolge artikel 6 lid 2 en artikel 12 lid 3 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE 2 ARTIKEL 1 DEFINITIES 2 ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 2 ARTIKEL 3 SCHOLING 2 ARTIKEL 4 SCHOLINGSPUNTEN 3 ARTIKEL 5 TIJDVAK 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Versie: 1 februari 2016 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Overzicht van het beleid van de COMMISSIE VAN BEOORDELING

Overzicht van het beleid van de COMMISSIE VAN BEOORDELING de COMMISSIE VAN BEOORDELING juni 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Lidmaatschapsvereisten... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Belastingadviseur... 5 2.2.1 Algemeen... 5 2.2.2 Praktijkuitoefening... 6 2.2.2.1 Algemeen...

Nadere informatie

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc Dit document is een working document. Als uw vraag er niet bij staat neemt u dan contact op met Inge Duenk (030-686 61 93) of Nicole Kurpershoek (030-686 61 92) of mail uw vraag naar accreditatie@ag-ai.nl.

Nadere informatie

FAQ bij de PE-verplichting en PE-online periode 2013 2015

FAQ bij de PE-verplichting en PE-online periode 2013 2015 FAQ bij de PE-verplichting en PE-online periode 2013 2015 Dit document is een working document. Als uw vraag er niet bij staat, neemt u dan contact op met Inge Duenk (030-686 61 93, inge.duenk@ag-ai.nl)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders versie 14 oktober 2015 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

blad 1 Reglementen van Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators / Nederlands Instituut voor Register Valuators,

blad 1 Reglementen van Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators / Nederlands Instituut voor Register Valuators, blad 1 Reglementen van Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators / Nederlands Instituut voor Register Valuators, (vanwege de nader te bepalen naam in de tekst omschreven als DE BEROEPSORGANISATIE

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding

Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding De dynamiek in pensioenland is de laatste jaren ongekend groot. Denk daarbij aan ontwikkelingen als vereenvoudiging van het belastingstelsel,

Nadere informatie

CPD Continuing Professional Development

CPD Continuing Professional Development Netherlands Branch CPD Continuing Professional Development -Professionele ontwikkeling- IFE Nederland, Stationsstraat 98, 9679 EG, Scheemda. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: 11.65.35.628 IFE Nederland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46207 21 december 2015 Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2303 2 februari 2015 Nadere regels Besluit PE Gelet op: artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv; stelt

Nadere informatie

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *)

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) 1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) Enige jaren geleden heeft CLOK het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Erkenningsregeling. Deze Erkenningsregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING ALGEMEEN Artikel 1. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te Dordrecht, kent een regeling voor primaire en voortgezette nascholing,

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

algemene introductie : het door de SOB georganiseerde introductieprogramma;

algemene introductie : het door de SOB georganiseerde introductieprogramma; Statuten Nederlandse Orde van Belastingadviseurs De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 26 juni 2013 verleden ten overstaan van mr. R. van Bork, notaris te Amsterdam Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begripsbepaling... 2 1. Basiscursus... 4 1.1 Accreditatieregels...

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

Reglement Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Reglement Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting . Reglement 2014 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen..... 4 Hoofdstuk 2 Inschrijving... 5 Hoofdstuk 3 PE punten.... 6 Hoofdstuk 4 Permanente Educatie....

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 De criteria in dit document gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en behoren bij norm 4

Nadere informatie

Reglement 2015. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Reglement 2015. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting . Reglement 2015 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen..... 4 Hoofdstuk 2 Inschrijving... 5 Hoofdstuk 3 PE punten.... 7 Hoofdstuk 4 Permanente Educatie....

Nadere informatie

Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA

Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA 1. Inleiding Het Instituut van Internal Auditors (IIA) stelt zich als doel haar leden te faciliteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Het

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Pagina 1 van 7 BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Van : Hendrik-Jan Vos Aan : Bestuur EPN Datum : september 2013 DOEL Doel van de notitie is om criteria op te stellen voor

Nadere informatie

Reglement Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Reglement Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting . Reglement 2017 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting NIRPA Reglement Professionals 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen..... 4 Hoofdstuk 2 Inschrijving... 5 Hoofdstuk 3 PE punten....

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Reglement Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Reglement Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting . Reglement 2017 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting NIRPA Reglement Professionals 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen..... 5 Hoofdstuk 2 Inschrijving... 7 Hoofdstuk 3 PE punten....

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 16 juni 2014 verleden ten overstaan van mr. R. van Bork, notaris te Amsterdam

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 16 juni 2014 verleden ten overstaan van mr. R. van Bork, notaris te Amsterdam Statuten Nederlandse Orde van Belastingadviseurs De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 16 juni 2014 verleden ten overstaan van mr. R. van Bork, notaris te Amsterdam Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Jaarvergadering. 27 april 2010

Jaarvergadering. 27 april 2010 Jaarvergadering 27 april 2010 Agenda Introductie Fusie NIVRA-NOvAA Finad en de NIVRA debatcyclus Blaffen of bijten 2009 Keurslijf of maatpak? 2010 Signalen aan verzekeraars 2010 Internationale netwerken

Nadere informatie

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling )

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) 1. DEFINITIES 1.1 In deze Regeling wordt verstaan onder 'het Keurmerk' de collectieve Beneluxmerken, ingeschreven bij het Benelux-Bureau

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals Pagina Versie 2-2015 Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is de missie die de

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken is een werkgroep zonder rechtspersoonlijkheid, die de uitwisseling

Nadere informatie