Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten"

Transcriptie

1 Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1

2 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13 8 Tips & ervaringen 14

3 1 Samenvatting Dit projectblad toont een geslaagd voorbeeld van het aanbesteden volgens het criterium van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit is een alternatief voor het traditionele aanbesteden met het criterium volgens de laagste prijs. De opgave In Amersfoort en Veenendaal moesten twee nieuwe nabehandelinginstallaties worden gebouwd voor het defosfateren van gezuiverd afvalwater. Dit water wordt geloosd op oppervlaktewater. Het bouwen van een complexe zuiveringsinstallatie vereist een samenwerking van verschillende disciplines. Bovendien zijn er normaalgesproken ook aanzienlijke onderhouds- en exploitatiekosten gemoeid met dergelijke installaties. Het waterschap besloot de oplossing voor deze waterzuivering niet zelf te ontwerpen en als traditionele aanbesteding op de markt te zetten. Dit project is nu als een Design, Build, Maintain opdracht in de markt gezet. Keuze voor EMVI Traditionele zandfilters zouden tot te hoge investeringskosten leiden, zo bleek uit recentelijke andere aanbestedingen. Hoe kan je de kennis in de markt gebruiken om en goed werkend waterfilter te maken voor een redelijk budget? Hiertoe besloot het waterschap om de creativiteit van de markt te benutten middels een EMVI-aanbesteding. Behalve de Total Costs of Ownership was de kwaliteit van het plan van aanpak een belangrijk criterium. Wat heeft het opgeleverd? Door de functionele uitvraag werd het waterschap verrast met zeer verschillende oplossingen. Er bleek een grote besparing mogelijk op het geraamde budget. Bijna 40%! Het waterschap heeft totaal verschillende oplossingen gekregen. Dat geeft een goed gevoel, zo gaf de projectleider aan. De kennis en mogelijkheden van de markt zijn volledig benut. Het waterschap is ervan overtuigd met deze aanbesteding een betrouwbare oplossing te hebben gekregen met lage levensduurkosten. De informatie is onder meer verkregen uit interviews. Zonder oogmerk van compleetheid geeft dit projectblad u een doorkijkje naar de aanpak en achtergronden van het project. Voor algemene ervaringen en aanbevelingen over de toepassing van EMVI wordt verwezen naar het overkoepelende rapport Meer waarde voor de je geld, Veertien voorbeelden van aanbesteding op prijs/kwaliteit (mei 2010). 3

4 2 Projecttypering De projecttypering beschrijft wat het project inhield, hoe het project is uitgevraagd en in welke fase het nu verkeert. 2.1 Typering algemeen Projectnaam Beschrijving/voorwerp van de opdracht Werkzaamheden in hoofdlijnen Projectomvang Openbaar aanbestedingsplichtig Bouworganisatievorm Opdrachtgever Adres opdrachtgever Geïnterviewde Opdrachtnemer Aanbesteding RWZI Amersfoort en RWZI Veenendaal Realiseren van twee nieuwe nabehandelinginstallaties t.b.v. het defosfateren van gezuiverd afvalwater dat geloosd wordt op oppervlaktewater. Ontwerp Aanvragen vergunningen Aansluiten op de huidige zuiveringen Bouwrijp maken Bouwen van opvoervoorzieningen, nabehandelinginstallaties, buffervoorzieningen, afvoervoorzieningen Onderhouden (optioneel) Stichtingskosten 10,5 miljoen; onderhoudskosten over 10 jaar 3,6 miljoen. Ja. Europees aan te besteden boven grens van 5,2 miljoen. Ook boven interne grens van openbaar aanbesteden binnen het beleid van het waterschap. Geïntegreerd contract - Er is sprake van een Design Build Maintenance contract met optioneel 10 jaar onderhoud, dat 2 jarig eenzijdig kan worden opgezegd door de opdrachtgever. Waterschap Vallei en Eem Fokkerstraat 16, Leusden Tel Martin van Zetten (projectmanager) GMB (hoofdaannemer) in combinatie met Witteveen & Bos en Reinders Waterbehandeling 4

5 Projectnaam Aanbesteding RWZI Amersfoort en RWZI Veenendaal Moment van gunning Start uitvoering Einde contract Actuele status (mei 2010) November november augustus 2011 (uitvoering gereed) Het contract is afgesloten. De eerste project startup (PSU) is uitgevoerd. Het ontwerp is in de fase van definitief ontwerp. 5

6 3 Projectdoelen Het waterschap wilde de creativiteit van de markt benutten door het gebruikelijke zandfilter niet voor te schrijven. Door een functionele uitvraag kreeg de markt de ruimte om alternatieve filtervarianten voor te stellen, met een betere prijs/kwaliteitverhouding. 3.1 Bestuurlijke verwachtingen - succesbepalende factoren Traditionele, volledig voorgeschreven en gespecificeerde zandfilters zouden tot te hoge investeringen leiden. Dat bleek uit voorgaande aanbestedingen, bijvoorbeeld de Dijkverbetering Randmeren. Daarom koos het waterschap ervoor om de vraag op een andere manier in de markt te zetten, namelijk door middel van een geïntegreerd contract. Doordat het waterschap besloot de keuze van filtervarianten niet voor te schrijven en over te laten aan de markt, kon door deze werkwijze het project gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget. Daarnaast was er een beleidsmatige overweging bij de keuze. Na de bouwenquête schreven veel marktpartijen voor lage prijzen in. Tijdens de realisatie bleek dat de prijsduikers elke gelegenheid aangrepen om hun prijs te verbeteren, met conflicten en kwaliteitsproblemen als gevolg. Hieruit trok het waterschap de conclusie dat er een andere manier van aanbesteden nodig was om dit soort problemen te voorkomen. Met geïntegreerde contracten en EMVI heeft men de verwachting dat men in andere relaties projecten realiseert. 3.2 Verwachtingen gebruikers/ burgers - succesbepalende factoren Er is sprake van een installatie die min of meer op zichzelf staat. Er is geen interactie met direct omwonenden of gebruikers. 3.3 Waarom is gekozen voor EMVI? (Motivatie) Er was een combinatie van factoren die hebben geleid tot de keuze voor EMVI. De belangrijkste reden was de wens om onderscheidende oplossingen te krijgen in prijs/kwaliteit, waaruit het waterschap kon kiezen. Dan moet dus ook gekozen worden voor een procedure met selectie van Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Een belangrijk motief hiervoor was het benutten van de innovatieve kracht van de markt om de investerings- en exploitatiekosten te verminderen. 6

7 4 Werkwijze Een belangrijk criterium is de Total Costs of Ownership. Hierdoor worden niet alleen de initiële investeringen, maar ook de exploitatie in het optimalisatieproces betrokken. Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde werkwijze. 4.1 Bestuurlijke besluitvorming De senior projectleiders van het waterschap bepalen zelf welke aanbestedingswijze zij kiezen. Ze hebben de cursussen UAV-gc 2005 en risicomanagement gevolgd. Het bestuur conformeert zich aan de aanbestedingswijze die de ambtenaren voorstellen en schenkt daarbij vertrouwen. De projectleiders doen een onderbouwde investeringsaanvraag aan het bestuur, inclusief een voorbereidingskrediet. Gebruikelijk voor dit soort bouwwerken is een voorbereidingskrediet van In dit geval bedroeg dit slechts Het voorbereidingskrediet dekt de tijdbesteding van de betrokken ambtenaren, de kosten van de adviseur (tot het moment van aanbesteden), ontwerpvergoedingen, algemene kosten en vergunningen. Het proces om de financiering van het bouwwerk (uitvoeringskrediet) rond te krijgen is onderdeel van de aanvraag aan het bestuur. Traditioneel wordt een uitvoeringskrediet bepaald op basis van een volledig uitgewerkt ontwerp, voordat wordt aanbesteed. Bij een geïntegreerd contract is het ontwerp nog niet beschikbaar als de aanvraag wordt voorbereid. Dat schept onzekerheid met betrekking tot de financierbaarheid omdat de aanvraag van het uitvoeringskrediet pas kan plaatsvinden nadat er is aanbesteed. 4.2 Aanbestedingsprocedure Gekozen type procedure Er is gekozen voor een niet-openbare aanbesteding op basis van EMVI. De gunningfase van de aanbestedingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 1. Algemene inlichtingen. 2. Indienen van het document Individuele Informatie-uitwisseling. 3. Inlichten en informatie uitwisselen. 4. Inschrijven: opstellen en indienen van de inschrijving. 5. Beoordelen van de inschrijvingen. 6. Gunnen van het geïntegreerde contract Aankondiging De aankondiging vond plaats via de Aanbestedingskalender Selectieprocedure Aantal aanmeldingen: 7 Maximaal aantal geselecteerde aanbieders: 5 Selectie-eisen: Financiële draagkracht Bankverklaring Risicoverzekering Omzeteis groter dan 10 miljoen Concerngarantie Daarnaast werd de eis gesteld dat de aanbieders ervaring moesten hebben met vergelijkbare werken, zoals zuiveringstechnische werken (minimaal 4 miljoen), nabehandelingsinstallaties en kennis van geïntegreerde contracten. Zij moesten dit aantonen door middel van referentieprojecten. Ook moesten inschrijvers beschikken over een ISO-9000 en een VCA certificaat. Sorteringcriteria: Puntensysteem naar rato van het aantal referenties dat voldoet aan de eis. De aanbieders kregen extra punten als zij ISO gecertificeerd waren. Nadere info: Er was geen voorafgaande marktconsultatie of prijsvraag omdat de opdrachtgever er zeker van was dat de aanbesteding haalbaar was. 7

8 4.2.4 Dialoog / informatie uitwisseling Er werd een procedure gevolgd met individuele informatie-uitwisseling, aangevuld met vragen per . De aanbestedende dienst nam het initiatief tot de individuele informatie-uitwisseling en nam de organisatie voor zijn rekening (vaststellen datum, tijd en plaats, opstellen agenda). De inschrijver maakte het verslag van de bespreking dat door beide partijen voor akkoord moest worden getekend. Er zijn vooraf goede spelregels afgesproken over de werkwijze in de individuele informatieuitwisselingsessies. De aanbieders moesten zelf aangeven welke informatie geheim moest blijven. Indien de opdrachtgever bepaalde informatie wilde delen, vroeg hij daarvoor toestemming Ontwerpvergoeding Er is een ontwerpvergoeding versterkt van (excl. BTW). 4.3 EMVI Werkwijze Waar oplossingsvrijheid en waar voorgeschreven Er is een eisenboom opgesteld met eisen en wensen. Daarbij is maximale ruimte voor de markt nagestreefd. De voorgeschreven eisen en wensen werden voornamelijk ingegeven door onderhoudsstrategische keuzes, zoals standaardisatie en de keuze van besturingssystemen EMVI gunningcriteria De aanbiedingen werden beoordeeld op enerzijds de Total Cost of Ownership (met de componenten stichtingskosten, onderhoudskosten en gebruik van energie en chemicaliën) en anderzijds kwaliteit (kwaliteit van de middelen, proceskwaliteit, en kwaliteit van het onderhoudsplan) EMVI afwegingsmodel Total Cost of Ownership (max. 75 punten) Kwaliteit (maximaal 25 punten). De laagste inschrijver kreeg per definitie 75 punten. Hogere inschrijvers kregen evenredig minder punten. Voor kwaliteit bleken de inschrijvers uiteindelijk maximaal 8 punten te behalen Meetbaar maken van criteria De Total Cost of Ownership (TCO) is bepaald met behulp van de contante waarde methode op basis van investeringskosten en de kosten voor energie, chemicaliën en meerjarig onderhoud (15 jaar) Beoordeling van de aanbiedingen Het plan van aanpak is beoordeeld door een beoordelingsteam van vier deskundige personen. Zij hebben eerst vastgesteld of de inschrijving voldeed aan de vraagspecificatie. Vervolgens gaven zij een waardering aan de aangeboden kwaliteit, waarbij gekeken is naar de meerwaarde van de inschrijving ten opzichte van het minimum gevraagde in de vraagspecificatie Keuze verhouding prijs/kwaliteit De TCO woog voor 75% mee (stichtingskosten, onderhoudskosten, verbruik energie en chemicaliën) en de kwaliteit van het plan van aanpak voor 25% kwaliteit. Deze keuze is gevoelsmatig gemaakt. Bij 50/50 was er het gevoel dat het plan van aanpak te veel werd gewaardeerd. Achteraf gezien bleek dat de waardering van het plan van aanpak te weinig onderscheidend was. 4.4 Risicobeheersing Er is een risicoanalyse gemaakt. De beheersing van risico s gebeurt door opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer streven namelijk hetzelfde doel na. De opdrachtnemer beheert de risicomatrix, die tijdens het ontwerpproces een keer per zes weken wordt geactualiseerd en tijdens uitvoering een keer per vier weken. Opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen de risico s afzonderlijk. De risicomatrix is toegankelijk via een gezamenlijke website. 4.5 Contractmanagement De contractuele prestaties worden door de opdrachtgever gemeten. De effluenteisen worden elektronisch gemeten. Ook het verbruik aan energie en chemicaliën en de beschikbaarheid worden automatisch gemeten. 8

9 4.5.1 Contractuele incentives N.v.t Penalties bij niet voldoen contracteisen Het contract borgt dat gecontracteerde prestaties ook worden gerealiseerd. Monitoring van prestaties vindt plaats. Het contract kent geen boeteclausules, zover bekend. Beoordelingsmatrix 9

10 5 Resultaten Dit hoofdstuk beschrijft het succes van de gehanteerde werkwijze voor gunnen op waarde. 5.1 Waarom was dit project succesvol Financieel Het project heeft een zeer duidelijke kostenbesparing ten opzichte van het geraamde budget opgeleverd (40%). Dit is mede het gevolg geweest van het groeiend inzicht tijdens de aanbestedingsprocedure, waarbij in samenspraak met alle inschrijvers een verbeterde formulering van eisen is gekozen, waarbij met behoud van kwaliteit meer oplossingsruimte werd gecreëerd. 5.2 Opgetreden projectverstoringen Juridische complicaties Er is bij de aanbesteding geen sprake geweest van juridische verwikkelingen. De opdrachtgever is hierin ook preventief te werk gegaan. Een juridisch adviseur was beschikbaar om de juridische robuustheid van de procedure te toetsen. Zo is de proportionaliteit van selectie-eisen vooraf door een juridisch adviseur getoetst. Kosten voordelen lagen niet alleen in de kwaliteit van de aanbieding, maar ook de besparing op eigen voorbereidingskosten (externe adviesdiensten) Kwaliteit van de inschrijvingen Voor de opdrachtgever was het belangrijk dat hij in deze aanbestedingsvorm de keus gekregen heeft uit onderscheidende oplossingen van diverse prijs/kwaliteit. Daarnaast was de opdrachtgever erg content met de kwaliteit van de aanbiedingen. Er zijn robuuste oplossingen op tafel gekomen, waarbij goed is nagedacht over onderhoudskwaliteit en kostenbesparingen. Het contract borgt ook dat de installatie bij overdracht na 10 jaar in goede staat wordt overgedragen. Het waterschap is zeker tevreden over het resultaat van deze aanbesteding. 10

11 6 FAQ s Het delen van ervaringen vergroot het inzicht in de werkwijze bij een aanbesteding volgens gunnen op waarde. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de meest gestelde vragen rondom dit proces. 1. Hoe selecteer je de juiste partijen? Naast financiële draagkracht zijn beschikbare competenties en referenties belangrijke aspecten geweest voor de selectie van partijen. 2. Hoe bepaal je de verhouding tussen prijs en kwaliteit? Gevoelsmatig is bepaald dat de economische aspecten (TCO) zouden moeten domineren in de waardering (75%), boven de kwaliteit van het plan van aanpak (25%). 3. Welke projecten lenen zich wel en welke niet voor gunnen op basis van EMVI en waarom? Projecten die veel oplossingsruimte bieden voor de inschrijvers lenen zich het beste voor EMVI. Naarmate de oplossingsruimte kleiner wordt, is het project minder geschikt voor EMVI (bijvoorbeeld vervangingsprojecten). 4. Wat zijn hier de voordelen van gunnen op waarde? Keuze uit meerdere (nieuwe) oplossingen Significante kostenbesparing (circa 40%) 5. Wanneer is de opdrachtgever er klaar voor? Een belangrijke voorwaarde is dat de opdrachtgever in staat moet zijn om een functionele vraagspecificatie op te stellen. Hij moet de inschrijvers vertrouwen kunnen geven. Daarnaast zijn competenties op het gebied van system engineering en risicomanagement van belang. De onderhoudsdienst moet afstand kunnen nemen van de rol die ze gewend zijn. 6. Welke risico s brengt gunnen op waarde met zich mee? Het risico s dat er oplossingen boven komen drijven die minder gewenst zijn. 7. Risico s naar de markt, hoe werkt dat? De risico s zijn te beheersen door middel van een risicomanagementplan. Dit bevat een overzicht van de specifieke risico s die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze. Het risicomanagementplan dient de volgende aspecten te bevatten: Een beschrijving van de wijze waarop risicomanagement tijdens de contractduur wordt uitgevoerd. Analysemethodiek (inventarisatie en kwantificering). De organisatorische inbedding. De inschrijver moet vanuit zijn deskundigheid de risico-inventarisatie completeren met de risico s die samenhangen met de door hem gekozen oplossingsrichting (risicovolle interacties tussen aanbieding en omgevingsfactoren) en deze kenbaar maken. De garantieperiode bedraagt een jaar. Er is de optie om 10 jaar onderhoud te contracteren, met de clausule dat de opdrachtgever het contract elke twee jaar kan opzeggen. De vereiste staat van onderhoud van de installatie na tien jaar is in het contract omschreven. De installatie zal dan worden overgedragen na een gezamenlijke rondgang met proces verbaal van oplevering. Alle slijtdelen moeten zijn vervangen en de conservering en het schilderwerk moet in orde zijn (annex bij de basisovereenkomst). 11

12 8. Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de procesbeheersing van de aanbesteding? Vele zaken zijn belangrijk. Hieronder enkele highlights: Expliciet risicomanagement is belangrijk.het waterschap heeft als opdrachtgever zeswekelijkse risicosessies gehouden, waarbij diverse specialisten van het waterschap betrokken waren. De risicosessies vonden voor de aanbesteding plaats. Belangrijk is dat je goed weet wat je wilt en wat je niet wilt, zonder voor te schrijven. Het waterschap heeft vooraf een duidelijke eisenboom opgesteld, en heeft een verdeling gemaakt naar eisen en wensen. Ander aspect is dat je als opdrachtgever discreet moet omgaan met de informatie uit de individuele inlichtingen. Ook daar zijn spelregels voor ontwikkeld. 9. Hoe organiseer je het beoordelingsproces van oplossingen? Stuur op eenduidige inschrijvingsproducten in de inschrijvingsleidraad. 10. Hoe voorkom je ongewenste oplossingen? Door middel van het inlichtingen- en dialoogproces kan de opdrachtgever reflecteren op de voorgenomen oplossingen. 12

13 7 Bijzonderheden Omschrijving De opdrachtgever heeft in dit project de innovatieve kennis van de markt kunnen benutten voor significant betere oplossingen op het vlak van prijs/kwaliteit (TCO). Er is sprake van deskundige marktpartijen die met verrassende oplossingen komen. De marktpartijen hebben feedback op het programma van eisen gegeven. Na consultatie van alle aanbieders is gezamenlijk besloten de eis van infiltratiesnelheid los te laten. Hierdoor werden de bouwkosten 40% lager, met behoud van de kwaliteit van de output van de installatie. In een aantal sessies is de eisenboom opgesteld en is nagegaan welke (deel)oplossingen de opdrachtgever zelf wil bepalen en welke hij aan de markt over wil laten. Deze sessies besloegen meerdere dagen met verschillende disciplines (beheer, technoloog). Tijdens deze sessies stond steeds de vraag centraal Wat schrijven we als opdrachtgever voor en wat mag de markt zelf invullen. Voor risicomanagement, beheersmaatregelen en risico-eigenaar zijn aparte sessies belegd. 13

14 8 Tips & ervaringen Dit hoofdstuk beschrijft hoe de betrokken partijen terugkijken op de aanbestedingsprocedure. 8.1 Uitgevoerde evaluaties Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met alle aanbieders. Deze waren alle gecharmeerd van de methode waarop de vraag in de markt is gezet. 8.2 Tips en ervaringen van de opdrachtgever Positieve bevindingen - wat ging goed: Keuze uit zeer uiteenlopende oplossingen die sterk afweken van het gebruikelijke zandfilter. Financieel voordeel door het loslaten van bepaalde eisen. Veel minder begeleidingstijd en -kosten. Wat kon beter: De ontwerpvergoeding was te laag. Het plan van aanpak gaf te weinig differentiatie en onderscheidend vermogen. Er kwam weerstand vanuit de afdeling beheer en onderhoud. Daar zou vooraf beter op gestuurd moeten worden. Tips: Doe geen EMVI bij pure vervanging omdat er dan geen enkele ontwerpruimte is. Ga bij elk nieuw te initiëren project na of EMVI in aanmerking komt, als onderdeel van de definitiefase. Beperk het aantal informatierondes. Geef voldoende tijd voor de uitwerking. Neem in de vraagspecificatie de aspecten op waarop je invloed wilt blijven houden (onderhoud, standaardisatie, besturingssystemen). Zorg er voor dat je een deskundige betrekt die de EMVI procedure kent. 8.3 Tips en ervaringen van de inschrijver(s) De uitvraag was helder geformuleerd. Het wensenpakket was relatief groot en ook was de functionele beschrijving minder strak. Soms leidde dat tot kostenverhoging zonder noemenswaardige toegevoegde waarde. De waardering van kwaliteit ten opzichte van prijs was goed. Bij het Waterschap was de invloed van de prijs echter aan de hoge kant. De waardering van kwaliteit en energie in de EMVI uitvraag prikkelt marktpartijen en draagt bij aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De geboden oplossingsruimte was voldoende. Een aandachtspunt is om zoveel mogelijk functioneel te omschrijven. Indien er veel randvoorwaarden gesteld worden, kunnen marktpartijen minder onderscheidend zijn. Het proces is open en transparant verlopen. Algemene tip: Aanbevolen wordt ook nadere tips te raadplegen via en de CROW publicatie Gunnen op waarde. 14

Noodretentiegebied Coevorden Oost

Noodretentiegebied Coevorden Oost Waterschap velt & vecht De waarde van een gedragen oplossing 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

Inhoud. 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13 Provincie Gelderland Aanleg N322 Druten - Beneden Leeuwen Ruimtelijke inpassing voor een redelijke prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Dommel door Eindhoven. Creatieve ruimte ten bate van de natuur. Dommel door Eindhoven

Waterschap De Dommel. Dommel door Eindhoven. Creatieve ruimte ten bate van de natuur. Dommel door Eindhoven Waterschap De Dommel Creatieve ruimte ten bate van de natuur 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen

Nadere informatie

Rioolgemaal Borculo met persleiding

Rioolgemaal Borculo met persleiding Waterschap Rijn & IJssel Stappen zetten in duurzaamheid 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. A1 Hoevelaken - Barneveld. Sturen op maximale beschikbaarheid. A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat. A1 Hoevelaken - Barneveld. Sturen op maximale beschikbaarheid. A1 Hoevelaken - Barneveld Rijkswaterstaat Sturen op maximale beschikbaarheid 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13 1 Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Tilburg Burgemeester Letschertweg, verbinding Reeshof - Eossenberg. Esthetische kwaliteit voor een redelijke prijs

Gemeente Tilburg Burgemeester Letschertweg, verbinding Reeshof - Eossenberg. Esthetische kwaliteit voor een redelijke prijs Gemeente Tilburg Burgemeester Letschertweg, verbinding Reeshof - Eossenberg Esthetische kwaliteit voor een redelijke prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Renovatie N210 Provinciale weg door de Krimpenerwaard. Slimme oplossingen in slappe grond. Renovatie van de N210

Provincie Zuid-Holland Renovatie N210 Provinciale weg door de Krimpenerwaard. Slimme oplossingen in slappe grond. Renovatie van de N210 Provincie Zuid-Holland Renovatie N210 Provinciale weg door de Krimpenerwaard Slimme oplossingen in slappe grond 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Hardenberg. Centrumroute: Realisatie derde fase. Betaalbare kwaliteit met minder hinder. Centrumroute: Realisatie derde fase

Gemeente Hardenberg. Centrumroute: Realisatie derde fase. Betaalbare kwaliteit met minder hinder. Centrumroute: Realisatie derde fase Gemeente Hardenberg Betaalbare kwaliteit met minder hinder 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13 8 Tips & ervaringen

Nadere informatie

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW Innovatie Risico s 2010 CROW Inkopen Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 1 Stellingen 1. Innovatie inkopen gaat prima met een reguliere, relatief eenvoudige aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Gemeente Purmerend Herinrichting Koemarkt. Keuzevrijheid bieden aan de burger. Centrumroute: Realisatie derde fase

Gemeente Purmerend Herinrichting Koemarkt. Keuzevrijheid bieden aan de burger. Centrumroute: Realisatie derde fase Gemeente Purmerend Herinrichting Koemarkt Keuzevrijheid bieden aan de burger 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 8 6 FAQ s 9 7 Bijzonderheden 11 8

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard Fietsbrug over N242. EMVI toegepast voor een kleiner werk. Centrumroute: Realisatie derde fase

Gemeente Heerhugowaard Fietsbrug over N242. EMVI toegepast voor een kleiner werk. Centrumroute: Realisatie derde fase Gemeente Heerhugowaard Fietsbrug over N4 EMVI toegepast voor een kleiner werk 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Boulevardplan Scheveningen. Renoveren met minimale overlast. Boulevardplan Scheveningen

Gemeente Den Haag. Boulevardplan Scheveningen. Renoveren met minimale overlast. Boulevardplan Scheveningen Gemeente Den Haag Renoveren met minimale overlast 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13 8 Tips & ervaringen 14 1 Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden Innovatief aanbesteden Negen kansen om de markt beter te benutten Als inkoper of inkoopverantwoordelijke bent u altijd op zoek naar het beste wat de markt kan bieden. Deze factsheet biedt u negen vormen

Nadere informatie

EMVI Gunnen op waarde

EMVI Gunnen op waarde EMVI Gunnen op waarde Tjeerd Planting (CROW) Marjolein Bekkers (gemeente Woerden) 13 februari 2014 Welkom (geen presentatie maar discussie uurtje) Wat is Emvi/GOW? Emvi of Laagste prijs? Wat zijn goede/onderscheidende

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

om de markt beter te benutten

om de markt beter te benutten 9 kansen om de markt beter te benutten Als inkoper of inkoopverantwoordelijke bent u altijd op zoek naar het beste wat de markt kan bieden. Deze handreiking biedt u negen vormen van innovatief aanbesteden

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch. Restauratie Westwal. Gunnen op historische waarde. Restauratie Westwal

Gemeente s-hertogenbosch. Restauratie Westwal. Gunnen op historische waarde. Restauratie Westwal Gemeente s-hertogenbosch Gunnen op historische waarde 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 7 4 Werkwijze 8 5 Resultaten 11 6 FAQ s 12 7 Bijzonderheden 14 8 Tips & ervaringen 15

Nadere informatie

themadag Uitvoering Publieke taken betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014

themadag Uitvoering Publieke taken betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014 themadag Uitvoering Publieke taken de juiste balans tussen innovatief, duurzaam en betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014 Innovatieve aanbesteding &

Nadere informatie

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 7 4 Werkwijze 8 5 Resultaten 12 6 FAQ

Nadere informatie

Stichting CUMELA / IBMN. Aanbestedingswet / EMVI

Stichting CUMELA / IBMN. Aanbestedingswet / EMVI Stichting CUMELA / IBMN Aanbestedingswet / EMVI 14 februari 2013 RUTTEN www.ibmn.eu WIE BEN IK? Martien Vromans Directeur IBMN m.vromans@ibmn.eu Van oorsprong Financiële achtergrond Projectleider Further

Nadere informatie

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé directeur Bouwbedrijf Ponjé Vestigingsplaats: Handel (gemeente Gemert-Bakel) Opgericht in: 1932 Omzet: 8,5 mln euro Medewerkers: 46 personen Activiteiten:

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Jos van Alphen Bijeenkomst IPG 7-12-2016 Evaluatie Aanbestedingswet Lasten Aanbestedende diensten: Goedkoper: Gebruik elektronische middelen

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

PROCES - VERBAAL VAN AANBESTEDING fkwalitatiefi

PROCES - VERBAAL VAN AANBESTEDING fkwalitatiefi WATER _ SCHAP yallet^m PROCES - VERBAAL VAN AANBESTEDING fkwalitatiefi Op donderdag 13 januari 2011, om 13.00 uur bij, Fokkerstraat 16 te Leusden, is door mij, A afdeling Waterzuivering van Watersctiap

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Westluidense Poort. Het nieuwe cultuurcluster van Tiel

Westluidense Poort. Het nieuwe cultuurcluster van Tiel Westluidense Poort Het nieuwe cultuurcluster van Tiel Arjan Verboom, OPPS (Ine van den Hurk, gemeente Tiel) Apeldoorn, 16 oktober 2013 Inhoud Gebiedsontwikkeling Westluidense Poort Hoe in de markt gezet?

Nadere informatie

Opstellen en Beoordelen is een vak, maar geen rocketscience Keep is simple, denk steeds na

Opstellen en Beoordelen is een vak, maar geen rocketscience Keep is simple, denk steeds na Rivierenland 7 november 2013 EMVI? - Kunst of vliegwerk? - Doen we het omdat het moet of omdat het nuttig is Opstellen en Beoordelen is een vak, maar geen rocketscience Keep is simple, denk steeds na Betere

Nadere informatie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie EMVI Stadsbeheer Den Haag Wat biedt EMVI? Voor opdrachtgever: Middel tot het verkrijgen van meerwaarde op contracteisen. Gunnen op beste prijs/kwaliteit-verhouding i.p.v. op laagste prijs. Voor aannemer:

Nadere informatie

VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR. P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7

VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR. P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7 VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7 Kwaliteitsborging Vormgeving Infrastructuur Inleiding De infrastructuur heeft

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 24 februari 2011 auteur telefoon H Deunk 033-43 46 234 e-mail hdeunk@wve.nl afdeling WZ behandelend bestuurder B.J van Vreeswijk onderwerp agendapunt Nieuwbouw nabehandelinginstallaties

Nadere informatie

Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie}

Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} Aan: Naam adviesbureau, ter attentie van, adres { } Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} {Plaatsnaam en datum} Geachte heer, mevrouw, { } De gemeente { } en het schoolbestuur

Nadere informatie

EMVI. De nieuwe wereld van aanbesteden. Objectum b.v. 1

EMVI. De nieuwe wereld van aanbesteden. Objectum b.v. 1 EMVI De nieuwe wereld van aanbesteden Objectum b.v. 1 Introductie Lex van Dop Machteld van Waveren Hogervorst Objectum verzorgt aanbestedingen vanuit haar disciplines: Plantontwikkeling I Bouwprocesmanagement

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct Versie 1.1 d.d. 9 maart 2015 2 ProRail D&C light D&C light ProRail 3 D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct ProRail wil een professionele

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kwaliteitsborging Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst Agenda

Nadere informatie

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw INFRASUCCES LCC Tender Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw Inhoud Duurzaam aanbesteden EMVI Rekenmodellen ikalm LCC Tender Innovatieve contracten Duurzaam aanbesteden Doel van de aanbesteding

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Dus: slim zijn! Aanbesteding Brummen: wie, wat, waarom en hoe. Gemeente Brummen: relatief klein maar professioneel. Oude huisvesting voldeed niet meer

Dus: slim zijn! Aanbesteding Brummen: wie, wat, waarom en hoe. Gemeente Brummen: relatief klein maar professioneel. Oude huisvesting voldeed niet meer Gemeente Brummen: relatief klein maar professioneel Oude huisvesting voldeed niet meer Politiek gevoelig Beperkt budget Dus: slim zijn! Ambitie: Hoogst haalbare duurzaamheid binnen de financiële kaders

Nadere informatie

Aanbesteding van een sportcentrum op Total Cost of Ownership

Aanbesteding van een sportcentrum op Total Cost of Ownership Aanbesteding van een sportcentrum op Total Cost of Ownership VOORSTELLEN Harry Vedder, projectleider (adviseur/eigenaar M3V) www.m3v.nl / vedder@m3v.nl initiator 1 e pilot living building concept te Veenendaal

Nadere informatie

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart Aanbesteding project Knooppunt Klankbordgroepen 18 maart Agenda 1. Stand van zaken project Knooppunt (Winston Zuiverloon) 2. A1 Bunschoten (Sascha van de Kolk) 3. Aanbesteding Project Knooppunt (Rob Spit)

Nadere informatie

Aanbesteding en contracteren van asbestsaneringen

Aanbesteding en contracteren van asbestsaneringen Aanbesteding en contracteren van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich Bij de aanbesteding en contractering van een asbestsanering gaat het om het vastleggen van voor alle partijen duidelijke

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013 Korte inleiding over BVP 6 september 2013 Wat is Best Value Procurement? 6 september 2013 Is er een probleem? Het contract was OK! Prestatie Prestatie Invloed van bepalen minimale standaard? Inschrijver

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Historie veranderende markt. vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak

Historie veranderende markt. vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak Historie veranderende markt vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak 1. Vroeger Rijke geschiedenis aanbesteden van (openbare) werken In 1815 eerste Nederlandse aanbestedingsregels:

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007 Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria De begrippen selectie- en gunningscriteria Leusden, 13 november 2007 Anke Stellingwerff Beintema 1 Korte weergave juridisch kader Selectie- en gunningscriteria

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Nieuwe invulling opdrachtgeversrol reduceert stichtingskosten en lifecycle costs en leidt tot het verdwijnen van de onrendabele top 1 Traditionele

Nadere informatie

Motivering bij inkoopbeslissingen

Motivering bij inkoopbeslissingen Motivering bij inkoopbeslissingen Amsterdam, 17 november 2011 Congres NVvA Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Het inkoopproces 3. Een case uit de praktijk 4. Proportionaliteit

Nadere informatie

Hoe haalt u er de waarde uit?

Hoe haalt u er de waarde uit? De marktconsultatie Hoe haalt u er de waarde uit? Significant B.V. 26 mei 2011 Jan-Pieter Papenhuijzen Johan van Loenhout Agenda Doelstellingen van een marktconsultatie Wettelijke kader: wat mag wel en

Nadere informatie

Groslijstmethodiek. IBOR gemeente Oss. Civiel- en cultuurtechnische werken

Groslijstmethodiek. IBOR gemeente Oss. Civiel- en cultuurtechnische werken Groslijstmethodiek IBOR gemeente Oss Civiel- en cultuurtechnische werken September 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 GROSLIJST... 4 3 PROCEDURE... 5 3.1 TOETREDEN TOT DE GROSLIJST EN WACHTLIJST...

Nadere informatie

Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt. Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer

Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt. Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer Onderwerpen - Presentatie project Zwakke Schakels - Sander

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen

Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen 4/ Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen Borging kwaliteit vormgeving in de aanbestedingsprocedure Het kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid is gevraagd te adviseren op de borging van vormgevingskwaliteit

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

EMVI: overleg Best/Worst practices RWS Datum: 24 november 2015

EMVI: overleg Best/Worst practices RWS Datum: 24 november 2015 EMVI: overleg Best/Worst practices RWS Datum: 24 november 2015 Op 24 november 2015 vond het reguliere overleg plaats tussen RWS en Waterbouwers over Best/Worst EMVI practices bij RWS. Zowel RWS als aannemers

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort. Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: Betreft: voorselectie. Datum: 21 januari 2013

Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort. Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: Betreft: voorselectie. Datum: 21 januari 2013 Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: 11667 Betreft: voorselectie Datum: 21 januari 2013 Vraagnr. Referentie Vraag/opmerking Antwoord aanbestedende dienst

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Referentiekader Aanbestedingen van Werken. 1. De aanbestedingsvorm behoort in verhouding te staan tot aard en omvang van de opdracht.

Referentiekader Aanbestedingen van Werken. 1. De aanbestedingsvorm behoort in verhouding te staan tot aard en omvang van de opdracht. Referentiekader Aanbestedingen van Werken 1. De aanbestedingsvorm behoort in verhouding te staan tot aard en omvang van de opdracht Bij opdrachten waarvan de waarde beneden het Europese drempelbedrag ligt,

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Sander Lubberhuizen Jos van Nuenen Teamleiders afdeling Ingenieursbureau Keuze voor nieuwe contractvormen Projectspecifieke omstandigheden Geen systematische

Nadere informatie

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang II.2.2 Opties beschrijving van deze opties: De volgende opties maken d

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang II.2.2 Opties beschrijving van deze opties: De volgende opties maken d AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Poldermolen 2, 3994DD HOUTEN ( Nederland ) Ter attentie van: Teo Bruno Telefoon:

Nadere informatie

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Publicatiedatum: 28 oktober 2015 Samenwerken aan veiligheid Inhoudsopgave 1. TOELICHTING MARKTCONSULTATIE 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Procedure 3 1.4 Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014

Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014 Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014 Jakko de Jong Improving performance, reducing risk Aanleiding Geïntegreerde Contracten BNP Nederland voor 80% overheid gestuurd Economie moet meer door

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Link film Gouden Kikker 11 juni 2013 Workshop Kennisdag Grip op Kwaliteit 10 november 2015 Johan Carlier projectmanager nieuwbouw ABC-school De Zonneparel

Nadere informatie

Graafschap College Welkom!

Graafschap College Welkom! Welkom! Even voorstellen: Lianne te Winkel, inkoopadviseur bij het Graafschap College Jean-Paul Roegies, inkoopadviseur bij InkoopMeesters in het kort Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa

Nadere informatie

Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol?

Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol? 1. Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol? Social return (ook wel social return on investment genoemd, SR of sroi) is een instrument voor met name gemeenten om sociale doelstellingen

Nadere informatie

Meer dan gevraagd door slim opdrachtgeverschap

Meer dan gevraagd door slim opdrachtgeverschap Meer dan gevraagd door slim opdrachtgeverschap Efficient energie besparen Woningcorporatie ZVH Doel presentatie Kennis over opdrachtgeverschap delen en ontwikkelen om corporaties te helpen de opgave rond

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Uitbreiding Copernicus SG Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Nota van Inlichtingen nummer 001 Opgesteld door Mevrouw ir. Y.A

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Engineering en realisatie blusspoelen Tilburg-Noord, Best en Helmond-Oost Project 002.438.45 Definitief d.d. 27 maart 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 Arnhem Postbus 718 6800

Nadere informatie

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein?

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Bent u bereid om samen met zorgaanbieders en cliënten invulling te geven aan transformatiedoelen? Wilt

Nadere informatie

Procedure van gunning via onderhandeling. Bart Swiers Senior Adviseur Contractzaken AKI Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop

Procedure van gunning via onderhandeling. Bart Swiers Senior Adviseur Contractzaken AKI Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop Procedure van gunning via onderhandeling Bart Swiers Senior Adviseur Contractzaken AKI Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop Agenda AKI binnen ProRail Wat is de onderhandelingsprocedure? De voorbereiding

Nadere informatie

Projectplan. Nabehandelinginstallaties rwzi Ede en Soest

Projectplan. Nabehandelinginstallaties rwzi Ede en Soest Nabehandelinginstallaties rwzi Ede en Soest Versie : 2.2 Datum : 7-02-2011 Projectnummer : R20000 / R19700 Projectfase : Aanbestedingfase Versie: 2.2 Pagina: 2 Datum 7-02-2011 INHOUDSOPGAVE NABEHANDELINGINSTALLATIES...1

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367; Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090667 Vergaderdatum :21 november 2013 Beleidsveld Voldoende Water Agendapunt :H.04 De Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Best Practices in Best Value Procurement

Best Practices in Best Value Procurement Best Practices in Best Value Procurement Noordwijkerhout, 4 februari 2011 Jeroen van de Rijt Wie ben ik? Jeroen van de Rijt Bedrijfseconomie, Tilburg Senior Consultant bij Scenter Tevens Gastdocent Nyenrode

Nadere informatie

Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief

Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief Even voorstellen Herman Gerrits Grote Projecten en Onderhoud (GPO) Inkoop Centrum GWW (ICG) 2 SCB juridisch perspectief Ontwikkelingen Beleid

Nadere informatie