gemeente werkendam Raadsinformatiebrief 2 0 AUG m werkendam. n Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente werkendam Raadsinformatiebrief 2 0 AUG m werkendam. n Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie."

Transcriptie

1 gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein VZ Werkendam Postbus DA Werkendam Telefoon: (0183) Fax: (0183) onderwerp raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB 2015 samenvatting Reeds een groot aantal jaren voert de organisatie Vluchtelingenwerk WOBB een aantal taken uit rondom vluchtelingen en asielzoekers. Dit gebeurt tot volle tevredenheid van de drie Altena gemeenten. Voor 2015 is een nieuw subsidieverzoek ontvangen. van de raad gevraagde actie Kennisnemen van deze informatie. Geachte leden van de raad, Aanleiding Al een groot aantal jaren voert Vluchtelingenwerk WOBB voor de drie Altena gemeenten taken uit op het gebied van de Wet inburgering. De afspraken over de uitvoering legden we eerder vast in een raamovereenkomst voor het jaar Deze overeenkomst noemt de volgende onderdelen: - trajectbegeleiding aan inburgeringsplichtigen; - maatschappelijke- en juridische begeleiding aan vluchtelingen; - stimuleren deelname aan sociaal culturele activiteiten; - voorlichting verstrekken en draagvlak creëren voor alle vreemdelingenzaken via een informatiepunt. datum verzonden 2 0 AUG m ons kenmerk bijlage(n) raamovereenkomst 2015 behandeld door Ad Huijsman unit Samenleving telefoonnummer (0183) Wij ontvingen inmiddels een nieuwe subsidieaanvraag voor het jaar Aanpak Vluchtelingenwerk WOBB ontvangt van ons een jaarlijkse subsidie. Voor het jaar 2013 kenden wij een subsidie toe van De subsidie in 2014 werd met ruim 20% verlaagd tot Voor 2015 vraagt Vluchtelingenwerk WOBB een bedrag van Werkendam van Gemeenten ontvangen vanaf 2014 via het Participatiebudget geen financiële middelen meer van het rijk voor het bekostigen van inburgeringscursussen. Deelnemers die na 1 januari 2013 een verblijfsstatus kregen, kunnen bij DUO een lening aanvragen voor het betalen van de inburgeringscursus. werkendam. n

2 Pagina 2 van 2 Voor de subsidiëring van VW heeft de verlaging van het Participatiebudget geen gevolgen. Wij verstrekken VW subsidie, zodat hun organisatie gegarandeerd kan blijven voortbestaan. Het bedrag van de subsidie komt niet ten laste van het Participatiebudget, maar van de algemene uitkering. Voor 2015 zal het aantal begeleidingstrajecten inburgering naar verwachting dalen van 22 naar 20 personen. Het aantal gegarandeerde trajecten maatschappelijke begeleiding stijgt van 24 naar 30. Dit komt omdat de taakstelling huisvesting van de drie Altena gemeenten in 2014 is gestegen van 31 naar 43. Het is het gevolg van de stijging van het aantal asielverzoeken. Ook voor 2015 gaan we uit van deze hogere taakstelling huisvesting. De werkzaamheden die VW heeft per inburgeringstraject inzet, zijn minder geworden door de veranderingen in de wetgeving. Daardoor is de prijs per begeleidingstraject inburgering gehalveerd. Niettemin vinden wij het belangrijk deze vorm van begeleiding voort te zetten. De praktijk leert dat door het bieden van begeleiding tijdens het traject, betrokkenen eerder hun inburgeringsexamen behalen. Daardoor kan de bijstandsuitkering van deze mensen eerder worden beëindigd, als ze na het behalen van het diploma een betaalde baan vinden. Vanaf 2015 vraagt VW ook subsidie voor het uitvoeren van 20 taalcoachtrajecten. Een taalcoachtraject kost 400 per traject. Zo'n traject wordt volledig door vrijwilligers gegeven. Wij juichen de inzet van dergelijke initiatieven toe. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2015 door uw raad, hebben wij de gevraagde subsidie van ,00 toegekend. Vervolg Jaarlijks ontvangen wij van VW een verslag over hun activiteiten in het voorliggende jaar. Wij zullen deze informatie ter kennisname aan u toesturen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 4* Hoogachtend, irgemeester en wethouders van Werkendam, de burgemeester, ft mw. drs. C.G.J. Breuer

3 GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM RAAMOVEREENKOMST 2015 Ondergetekenden: De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun burgemeester, respectievelijk de heer A.M.T. Naterop, mevrouw drs. C.G.J. Breuer en de heer A. Noordergraaf, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad, hierna te noemen opdrachtgever, en de Stichting Vluchtelingenwerk WOBB, locatie Altena, gevestigd te Woudrichem, Raadhuisplein 1, 4285 ZG Woudrichem, vertegenwoordigd door mevrouw J. de Visser in haar hoedanigheid van directeur / bestuurder, hierna te noemen opdrachtnemer, overwegende * dat partijen tot nadere afspraken willen komen over de te verrichten activiteiten ten behoeve van de inburgering en begeleiding van inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen; * dat opdrachtgever een aantal wettelijke taken heeft te vervullen en de uitvoering van taken zoals benoemd in deze raamovereenkomst wil laten uitvoeren door opdrachtnemer; gelet op * de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012, de Algemene aanvullende subsidieverordening voor de gemeente Werkendam en de Algemene subsidieverordening welzijn 2007 in de gemeente Woudrichem; * de Wet inburgering en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen; * de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht; * de gemeentelijke verordeningen Wet inburgering; * de nota Inburgeren in Aalburg, Werkendam en Woudrichem maart 2007; * de per 1 maart 2011 in het kader van de Wet inburgering aangegane overeenkomsten met ROC West-Brabant, ROC Da Vinei College en Elycio Talen; komen het volgende overeen: 1. begripsbepaling a. onder het begrip cliënten wordt verstaan: inburgeringsplichtigen vallend onder de "oude" Wet inburgering geldend tot en met 31 december 2012, verder te noemen "cliënten Wet inburgering 2012" en inburgeringsplichtigen vallend onder de werking van de Wet inburgering vanaf 1 januari 2013, verder te noemen "cliënten Wet inburgering 2013"; b. onder het begrip Inburgerlngspllchtlge wordt verstaan: de persoon die op grond van de artikelen 3 tot en met 8 van de Wet inburgering inburgeringsplichtig is; Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

4 c. onder het begrip oudkomer wordt verstaan: 1. de vreemdeling die sedert het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inburgering verblijf heeft in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e, dan wel I, van de Vreemdelingenwet 2000 en die op grond van de artikelen 3 en 5 van de Wet Inburgering inburgeringsplichtig is, dan wel 2. de Nederlander die sedert het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inburgering ingezetene is in de zin van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en die op grond van de artikelen 4 en 5 inburgeringsplichtig is; voor zover die vreemdeling of Nederlander op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet geen nieuwkomer was in de zin van de Wet inburgering nieuwkomers; d. onder het begrip inburgeringsbehoeftige wordt verstaan: de inburgeraar als bedoeld in art. 1 onder h van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g ; e. nieuwkomers: vreemdelingen, in de leeftijd vanaf 18 tot 65 jaar die na de inwerkingtreding van de Wet Inburgering voor een niet tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten of op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet nieuwkomer was in de zin van de Wet inburgering. f. asielzoekers: een persoon die om uiteenlopende redenen zijn / haar land van herkomst heeft verlaten en asiel heeft aangevraagd en waarvan nog niet is vastgesteld of deze persoon voldoet aan de vereisten voor een verblijfsvergunning asiel. g. onder het begrip gerealiseerde inburgeringsbeschikking wordt verstaan: de afgegeven inburgeringsbeschikking op basis van de Wet inburgering voor "cliënten Wet Inburgering 2012", waarin de inhoud van het traject wordt kenbaar gemaakt. h. onder het begrip raamovereenkomst wordt verstaan: deze raamovereenkomst. i. onder het begrip productkaart wordt verstaan: de nadere schriftelijke uitwerking als bedoeld in art. 3.1 van deze raamovereenkomst. 2. Duur van de raamovereenkomst Deze raamovereenkomst geldt voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december Uitvoering Taken Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende taken uitvoeren: Voor "cliënten Wet Inburgering 2012" met een inburgeringsbeschikking en cliënten Wet inburgering 2013: a. trajectbegeleiding inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen; b. maatschappelijke - en juridische begeleiding; c. het stimuleren van deelname aan sociaal culturele activiteiten; d. via een infopunt voorlichting verstrekken en draagvlak creëren; e. aanbieden van een taalcoach ter ondersteuning van het inburgeringstraject en ter bevordering van maatschappelijke integratie, participatie en emancipatie, indien in het inburgeringstraject geen taalcoachvoorziening is opgenomen. Voor inburgeringsbehoeftigen en overige cliënten: a. maatschappelijke - en juridische begeleiding; b. het stimuleren van deelname aan sociaal culturele activiteiten; c. via een infopunt voorlichting verstrekken en draagvlak creëren; d. aanbieden van een taalcoach ter bevordering van maatschappelijke integratie, participatie en emancipatie. Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

5 3.1 Activiteiten als uitvloeisel van taken zoals vermeld In artikel 3: Taak opdrachtgevers: Het binnen 6 weken zorgdragen voor aanmelding bij Vluchtelingenwerk WOBB van de inburgeringsplichtige voor een inburgeringsonderzoek na inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie. Taak opdrachtnemer: De activiteiten als uitvloeisel van de opgedragen taken aan opdrachtnemer en de afspraken daarover worden in afzonderlijke productkaarten nader uitgewerkt. De productkaarten zijn als bijlage toegevoegd aan deze raamovereenkomst en zijn een deel van deze raamovereenkomst. 3.2 Eindverantwoordelijkheid: Opdrachtgevers zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en geven daartoe de benodigde beschikkingen af voor cliënten Wet inburgering Subsidie: 4.1 Subsidiegrondslag Opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer een subsidiebudget voor de uitvoering van de overeengekomen activiteiten. 4.2 Subsidiebedrag voor de contractperiode van één kalenderjaar De middelen voor de in artikel 4.1 genoemde activiteiten worden als volgt ter beschikking gesteld: a. Opdrachtnemer ontvangt naar aanleiding van de resultaten van het inburgeringsonderzoek een vastgesteld bedrag, met inachtneming van artikel 7 van deze raamovereenkomst. Per inburgeraar, die recht heeft op een aanbod voor een inburgeringstraject op basis van de Wet Inburgering en deze heeft gekregen, wordt bij aanvang van het traject maximaal 1 gerealiseerde inburgeringsbeschikking subsidiabel gesteld voor de duur van het gehele inburgeringstraject. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zullen hierbij voor het jaar 2015 garant staan voorfinanciering op basis van resp. 5, 10 en 5 inburgeringstrajecten; in totaal 20 trajecten. Indien opdrachtnemer in 2015 meer dan de gegarandeerde beschikkingen,voor inburgeraars die recht hadden op een aanbod voor een inburgeringstraject op basis van de Wet Inburgering en deze hebben gekregen, per gemeente realiseert, komen de kosten voor iedere extra gerealiseerde inburgeringsbeschikking voor rekening van die gemeente waarop deze extra gerealiseerde inburgeringsbeschikking betrekking heeft, tenzij het totaal aantal van de drie gemeenten gezamenlijk lager is dan 20 inburgeringstrajecten. Zolang het totaal aantal gerealiseerde inburgeringsbeschikkingen het totaal aantal van de gegarandeerde trajecten van 20 niet overschrijdt, ontvangt de opdrachtnemer maximaal een garantie van de gezamenlijke gemeenten tot 20. Vluchtelingenwerk WOBB vraagt vooraf toestemming aan de gemeenten indien er meer dan de gegarandeerde 20 trajecten moeten worden afgenomen. b. Daarnaast ontvangt opdrachtnemer voor maatschappelijke begeleiding van iedere in 2015 nieuw aangemelde cliënt eenmalig een vastgesteld bedrag. Deze kosten komen voor rekening van die gemeente waarvan de cliënt bij aanmelding bij opdrachtnemer afkomstig is. Deze bijdrage is bedoeld voor het gehele traject tot een maximum van 60 maanden. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zullen hierbij voor het jaar 2015 garant staan voorfinanciering op basis van resp. 7,15 en 8 (in totaal 30) maatschappelijke begeleidingstrajecten. Indien opdrachtnemer gedurende de contractperiode meer dan de gegarandeerde maatschappelijke begeleidingstrajecten per gemeente realiseert, komen de kosten voor ieder extra maatschappelijk begeleidingstraject voor rekening van die gemeente waarop dit extra traject betrekking heeft, tenzij het totaal aantal van de drie gemeenten gezamenlijk lager is dan 30. Zolang het totaal aantal gerealiseerde trajecten maatschappelijke Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

6 begeleiding het totaal aantal van de gegarandeerde trajecten van 30 niet overschrijdt, ontvangt de opdrachtnemer maximaal een garantie van de gezamenlijke gemeenten tot 30. Vluchtelingenwerk WOBB vraagt vooraf toestemming aan de gemeenten indien er meer dan de gegarandeerde 30 trajecten moeten worden afgenomen. De gemeenten verrekenen de eventueel extra te verstrekken vergoeding voor trajectbegeleiding met de niet volledig gerealiseerde trajecten maatschappelijke begeleiding, en andersom. c. Opdrachtnemer ontvangt een vast budget voor het organiseren van activiteiten op het gebied van sociale activering, waarbij ten aanzien van de kosten de volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: Aalburg 1, Werkendam 2 en Woudrichem 1. Opdrachtnemer dient vóór 1 april 2016 aan opdrachtgever een inhoudelijk verslag te overleggen van de uitgevoerde activiteiten op het gebied van sociale activering in d. Opdrachtnemer ontvangt een vast budget voor een informatiepunt (zie bijlage productkaart Informatiepunt), waarbij ten aanzien van de kosten de volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: Aalburg 1, Werkendam 2 en Woudrichem 1. Opdrachtnemer dient vóór 1 mei 2016 aan opdrachtgever een inhoudelijk verslag te overleggen van voorlichtingsactiviteiten in e. Opdrachtnemer ontvangt een subsidiebedrag voor het Taalcoach-project voor het realiseren van maximaal 20 taaikoppels in de verhouding van 5,10, 5 voor respectievelijk Aalburg, Werkendam, Woudrichem. De subsidie voor deze 20 taaikoppels is geen gegarandeerd subsidiebedrag. Worden minder dan 20 taaikoppels gerealiseerd, dan wordt alleen het aantal gerealiseerde taaikoppels, die ingezet zijn voor inburgeraars van de betreffende gemeenten per afzonderlijke gemeente, gesubsidieerd. Opdrachtnemer dient voor 1 mei 2016 aan te geven hoeveel taalcoach-projecten er daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 4.3 Subsidievaststelling 1. Opdrachtnemer dient vóór 1 mei volgend op het werkjaar, een financieel verslag te overleggen bij opdrachtgever. Het financieel verslag bevat een exploitatierekening over het boekjaar (kalenderjaar) en een balans. Op basis van het financieel verslag stelt opdrachtgever de definitieve subsidie vast. 2. De afrekening met opdrachtnemer over 2015 vindt plaats vóór 1 juli 2016 onder overlegging van een specifiek op de inburgeringstrajecten en overige welzijnsactiviteiten toegespitste accou ntantsverklaring. 4.4 Betaalbaarstelling subsidies Het subsidievoorschot is gerelateerd aan de begroting van het betreffende kalenderjaar van opdrachtnemer en wordt uiterlijk op de eerste van ieder kwartaal door opdrachtgevers betaalbaar gesteld en in vier gelijke delen uitbetaald, voor het eerst op 1 januari Vorming reserves Overschotten, anders gevormd dan door inkrimping van de formatie, kunnen worden aangewend voor de vorming van een zogenaamd risicofonds. Uit dit risicofonds kan opdrachtnemer eventuele tekorten in andere jaren dekken. Het risicofonds mag niet meer bedragen dan 10% van het totale subsidiebudget over enig jaar. Overschotten die leiden tot een overschrijding van dit maximum worden aan de opdrachtgever terugbetaald naar rato van het aantal per gemeente afgesloten inburgeringsbeschikkingen. Budgetten die door de opdrachtnemer verkregen worden voor een inburgeringstraject en/of een traject maatschappelijke begeleiding kunnen worden gestort in een voorziening. Uit deze voorzieningen worden de werkzaamheden betaald voor het resp. 2 e, 3 e,4 e en 5 e jaar van het traject. Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

7 6. Bijzondere voorwaarden De werkzaamheden verricht door de opdrachtnemer komen ten dienste van de inwoners van Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Opdrachtnemer zal daarbij streven naar een optimale afstemming met de opdrachtgevers (unit c.q. afdelingen samenleving, sociale zaken, welzijn en burgerzaken) inzake de te bieden dienstverlening c.q. hulpverlening aan inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen. 7. Kwaliteitsgaranties / leveringsvoorwaarden De onderstaande criteria zijn van toepassing: a. de trajectbegeleider bij inburgeringstrajecten moet een professionele kracht zijn die beschikt over een specifiek H.B.O.-diploma en relevante ervaring, dan wel een functionaris die beschikt over een aantoonbaar werk- en denkniveau op H.B.O.-niveau; b. de opgedragen taken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de voorwaarden zoals genoemd in de Wet inburgering en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen; c. de opgedragen taken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de inhoud van de door de gemeenteraden vastgestelde nota 'Inburgeren in Aalburg, Werkendam en Woudrichem' en de gemeentelijke verordeningen Wet inburgering; d. er wordt voor privacybescherming en klachten een specifiek daarvoor opgestelde regeling gehanteerd; e. de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige cliënten van opdrachtnemer duurt maximaal vijf jaar. 8. Verantwoording / Rapportage Opdrachtnemer draagt ten behoeve van de opdrachtgever zorg voor een inhoudelijke verslaglegging van de activiteiten voor de inburgeringtrajecten in de vorm van tussenrapportages aan het eind van ieder kwartaal. De tussenrapportages dienen per gemeente in ieder geval de navolgende gegevens te bevatten: 1. Voortgang: voortgang algemeen ontwikkelingen rondom de gecontracteerde onderwijsinstellingen overige knelpunten 2. Participatie: totaal aantal lopende opleidingstrajecten per onderwijsinstelling aantal afgebroken trajecten, per soort traject en per onderwijsinstelling ziekteverzuim klachten per onderwijsinstelling aantal gestarte taalcoach projecten 3. Kostenverdeling: eigen bijdrage termijnen facturering voor inburgeraars die recht hebben op een aanbod. 4. Meerjarenoverzicht: gespecificeerd per cliënt gespecificeerd per onderwijsinstelling Opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer een format dat gebruikt dient te worden voor het aanleveren van de driemaandelijkse rapportages. Daarnaast dient opdrachtnemer voor 1 mei na afloop van het subsidiejaar een inhoudelijk en financieel eindverslag, voorzien van accountantsverklaring, te verstrekken aan opdrachtgevers. Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

8 9. Overleg Op basis van de tussenrapportages voeren opdrachtnemer en opdrachtgever overleg over de voortgang van de werkzaamheden door opdrachtnemer. 10. Geschillen Opdrachtgever behoudt zich het recht voor: 1. opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, de onderhavige overeenkomst met opdrachtnemer tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, indien naar de mening van opdrachtgever de genoemde werkzaamheden in artikel 3, dan wel de voorwaarden zoals vermeld in artikel 6 en 7 niet of in onvoldoende mate zijn verricht of nagekomen. 2. indien het contract niet wordt nagekomen, de subsidie zoals beschreven in artikel 4 te staken, c.q. reeds verstrekte subsidietermijnen terug te vorderen. 3. het subsidiecontract te wijzigen indien wetgeving vanuit de rijksoverheid daartoe noopt. Aldus in viervoud opgemaakt te op Namens de Stichting Vluchtelingenwerk WOBB, De directeur, J. de Visser Namens de gemeente Aalburg, De burgemeester, A.M.T. Naterop Namens de gemeente Werkendam, De burgemeester, drs. C.G.J. Breuer Namens de gemeente Woudrichem, De burgemeester, A. Noordergraaf. Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

9 Maatschappelijke- en Juridische Begeleiding Bijlage 1 Doel Maatschappelijke en juridische begeleiding van alle nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers die woonachtig zijn in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem Inzet Coördinatie door beroepskracht Uitvoering door vrijwilligers en beroepskracht Dossieropbouw Eerste opvang Introductie bij/naar organisaties Advisering/bemiddeling Vaststelling individueel aanbod Huisbezoek Spreekuur Signalering Doorverwijzing Bevorderen zelfredzaamheid Werkzaamheden Verstrekking informatie Bewaking procedures Netwerkontwikkeling Vangnetfunctie Nazorg Volgen van beleid, wet- en regelgeving Advisering rechtsbescherming Werving vrijwilligers Begeleiding vrijwilligers Bereik, trajectduur en prijs Bereik: Vluchtelingen 100% d.m.v. huisvestingstaakstelling Totaal trajectduur max. 60 maanden per traject traject Trajectbegeleiding Wl / infopunt Inburgering Doel Intake potentiële inburgeraars en beoordeling inburgeringsplicht Begeleiding van het inburgeringstraject conform overeenkomst Informatieverstrekking over de Wet Inburgering (infopunt Wl) Trajectbegeleidster Inzet Werkzaamheden Conform notitie Wet Inburgering + procesbeschrijving inburgering Bereik Alle (potentieel) inburgeringsplichtigen woonachtig in de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem Max. 18 maanden 900 per traject Duur en prijs traject Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

10 Informatiepunt Inzet Doel Bekendheid geven en begrip bijbrengen over de komst van vluchtelingen en nieuwkomers naar Nederland Tegengaan van racisme en discriminatie Bevordering van integratie en inburgering Beroepskracht en vrijwilligers Activiteiten Aanbieden en of geven van voorlichtingsactiviteiten aan bevolking, scholen, kerken en andere groeperingen Voorlichting geven aan "buren" Aansluiten bij voorlichtingsactiviteiten van andere organisaties Bijhouden van voorlichtingsmateriaal Bijhouden van landelijke ontwikkelingen Via vraag en aanbod Bereik Sociaal-culturele activiteiten en sociale activering Doel Deelname aan activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie door cliënten bevorderen Reguliere voorzieningen op het gebied van sport, ontspanning, en cultuur toegankelijker maken voor cliënten Contact tussen cliënten en autochtone inwoners van de gemeente bevorderen Werkbegeleider Inzet van vrijwilligers Inzet Activiteiten Het informeren van de cliënten over voorzieningen Het geven van informatie en advies aan derden m.b.t. participatie van cliënten Contacten zoeken, leggen en onderhouden met instellingen Geven informatie en voorlichting instellingen Viering Internationale Vrouwendag Ad hoe sociaal-culturele activiteiten Vluchtelingen Bereik Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

11 Taalcoach-project Het doel van het Taalcoach-project is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid van vluchtelingen en migranten ter bevordering van maatschappelijke integratie, participatie en emancipatie zodat deze deelnemers op een volwaardige manier kunnen deelnemen in de maatschappij. Inzet Coördinatie door beroepskracht Uitvoering door vrijwilligers Doel Werkzaamheden Werving van vrijwilligers (advertenties, promotiemateriaal, enz.) Intake van deelnemers Vrijwilligers reis- en of verblijfskosten Training van vrijwilligers Koppelen van vrijwilligers aan de deelnemers Begeleiding van vrijwilligers Onkosten vergoeding vrijwilligers Organisatiekosten Onvoorziene uitgaven Bereik, trajectduur en prijs Bereik: 20 taalkoppels te realiseren in 2015 Totaal trajectduur max. 12 maanden: periode januari tot en met december per traject Raamovereenkomst Vluchtelingenwerk WOBB van 9

GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM R A A M O V E R E E N K O M S T 2017

GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM R A A M O V E R E E N K O M S T 2017 GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM R A A M O V E R E E N K O M S T 2017 Ondergetekenden: De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun burgemeester,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007 UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007 De ondergetekenden De gemeente Oegstgeest, vertegenwoordigd door burgemeester E.M. Timmers-van Klink, die handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 22 november 2005

Nadere informatie

de leden van de gemeenteraad van Werkendam Postbus DA Werkendam ProductovereenkomstWEB 2013 O~t APR Z1113

de leden van de gemeenteraad van Werkendam Postbus DA Werkendam ProductovereenkomstWEB 2013 O~t APR Z1113 b02 Ct~r~ie~D gemeente werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)507300 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 2 9AUG ZOU Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 2 9AUG ZOU Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014.

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Rappel Ai 2 0 DEC. 2013 Reg.no Cl.no Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. Mw. M. Noë Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Rotterdam, 16 december 2013 Ref:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

C O N C E P T 28 oktober 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM

C O N C E P T 28 oktober 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM C O N C E P T 28 oktober 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM OPVANGCENTRUM : Noodopvangcentrum Gorinchem, ADRES :Vroedschapstraat Gorinchem GEMEENTE : Gorinchem BESTUURSOVEREENKOMST

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena ORGANISATIE Het jaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor Vluchtelingenwerk Altena. In januari zijn we verhuisd naar een veel kleiner kantoor in het gemeentehuis van Woudrichem. Dat was wel even wennen.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma)

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 15 april 2008 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Krediet noodopvang

Nadere informatie

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College Ondergetekenden: PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College De gemeente Hoogeveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester dhr. W.P.M. Urlings, hierna

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp 10. RVS 07/04 Vaststelling verordening Verordening Wet Inburgering Oostzaan 2007 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2007, nr. 07.09.11.; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 mei 2007 Aanleiding Per 1 januari 2007

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

1. de gemeente Heusden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Willems

1. de gemeente Heusden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Willems Uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering ISD Midden- Langstraat en Gemeente Heusden De ondergetekenden: 1. de gemeente Heusden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Willems en 2. de Intergemeentelijke

Nadere informatie

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 december 2006, nr. DDS 5456934, houdende regels tot bevordering van vrijwillige inburgering in de niet-g31 gemeenten De Minister voor

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener,

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener, Overeenkomst enkele inkoop PIB Bron: Gemeente s-hertogenbosch Ondergetekenden: De gemeente X, hierbij vertegenwoordigd door geeft naam, geef functie, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 november

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Jaargang: 2014 Nr.: 25 Datum: 19 december 2014 Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de navolgende verordening vastgesteld onder gelijktijdige

Nadere informatie

Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling)

Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling) «Naam_aanvrager» «Adres» «Nummer» «Postcode» «Plaats» persoon binnen uw organisatie: de heer / mevrouw «Voorlcp» «Naam» Team Nationale Regelingen Postbus 93249 2509 AE Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

GEMEENTEBLAD. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 17 Datum bekendmaking: 13 mei 2015 Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie

Nadere informatie

Overeenkomst Persoonlijk Inburgeringsbudget. Bron: Groningen. Uitgangspunten

Overeenkomst Persoonlijk Inburgeringsbudget. Bron: Groningen. Uitgangspunten Overeenkomst Persoonlijk Inburgeringsbudget Bron: Groningen Uitgangspunten o De inburgeraar is inburgeringsbehoeftig op grond van de Regeling vrijwillige inburgering G 31 2007. o In deze overeenkomst wordt

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 1. Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 1 Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat:

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat: Bijlage behorende bij de Verordening inburgering 2007 (Vastgesteld bij besluit van de raad van 4 april 2007, nr. 86) Informerende rol van de gemeente In de inburgeringswet staat: Artikel 8 De gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 6 maart 2007, nr. overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN. Gemeente Haarlemmermeer. <Naam opdrachtnemer>

NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN. Gemeente Haarlemmermeer. <Naam opdrachtnemer> NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN TUSSEN Gemeente Haarlemmermeer en INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 Aldus besloten 28 september 2006 Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Ingaande 1 januari 2007 moet er (effectief) een nieuw subsidiebeleid gelden voor de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 VERORDENING CULTURELE EN SPORTIEVE DEELNAME de raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING

VERORDENING WET INBURGERING Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2010; Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen!

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! BIJLAGE CHECKLIST MAATWERK BESTUURSOVEREENKOMST Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT: 16 SEPTEMBER 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN NOODOPVANGCENTRUM

Nadere informatie

*Z067FB3FAC3* Beslispunten Besluit tot het vaststellen van de verordening Jeugdparticipatiefonds Sport en Cultuur.

*Z067FB3FAC3* Beslispunten Besluit tot het vaststellen van de verordening Jeugdparticipatiefonds Sport en Cultuur. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS Registratienummer : Z -14-34015 / 7459 Agendanummer : 12 Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 7 juli 2016 Behandelaar

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling)

Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling) «Naam_aanvrager» «Adres» «Nummer» «Postcode» «Plaats» Contactpersoon binnen uw organisatie: de heer / mevrouw «Voorlcp» «Naam» Team Nationale Regelingen Postbus 93249 2509 AE Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM J mm Gillian 15.0002815 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie