OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES"

Transcriptie

1 OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2010 Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 1

2 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA WATER HERGEBRUIK VAN HEMELWATER = bestaande/nieuwe hemelwaterput + nieuwe pompinstallatie bij bestaande woning; subsidie gemeente Herent - bestaande éénsgezinswoningen (bouwvergunning vóór ); - tankvolume in verhouding tot grootte van aangesloten dakoppervlakte (55 liter per m² dakoppervlakte, afgerond naar het hoger duizendtal, met een minimum van liter); - minstens 1 WC + buitenkraan of wasmachine + buitenkraan aangesloten voor hergebruik van regenwater; - geen directe verbinding tussen het drinkwaternetwerk en het regenwaternetwerk - aanvraag vóór aanleg van installatie voorleggen van de facturen van de installatie na aanleg; - subsidie: max. 0,15 euro per liter putinhoud (afhankelijk van het aantal aansluitingspunten) met maximum tot 90% van het factuurbedrag (regenwaterput en pompinstallatie). - gedetailleerd subsidiereglement en aanvraagformulier via gemeentelijke milieudienst. - Opgelet: Indien het een nieuwbouw of een verbouwing van een bestaande woning betreft én in de afgeleverde bouwvergunning wordt de plaatsing van een hemelwaterput met hergebruik verplicht opgelegd, dan kan er geen subsidie bekomen worden. PLAATSING INFILTRATIEVOORZIENING = voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten, in de bodem. Dit kan door middel van een open (bovengrondse) infiltratievoorziening of door middel van een ondergrondse infiltratievoorziening; subsidie gemeente Herent - bestaande éénsgezinswoningen (bouwvergunning vóór ); - buffervolume in verhouding tot afvoerdebiet; - aanvraag vóór aanleg van installatie voorleggen van de facturen van de installatie na aanleg; - subsidie: cumuleerbaar met de subsidie voor de hemelwaterput - gedetailleerd subsidiereglement en aanvraagformulier via gemeentelijke milieudienst. - Opgelet: Indien het een nieuwbouw of een verbouwing van een bestaande woning betreft én in de afgeleverde bouwvergunning wordt de plaatsing van een infiltratievoorziening verplicht opgelegd, dan kan er geen subsidie bekomen worden. PLAATSING VAN INDIVIDUELE WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE = installatie voor de sanering van huishoudelijk afvalwater bij een particuliere woning, gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied; subsidie gemeente Herent - sanering van huishoudelijk afvalwater; - verdergaande zuivering dan enkel een septische put; - maximale afkoppeling van hemelwater; - aanvraag vóór aanleg van installatie voorleggen van de facturen van de installatie en de attesten van de fabrikant inzake lozingsnormen na aanleg; - gebouwd en geëxploiteerd volgens de code van goede praktijk; - subsidie: éénmalige subsidie van 500 euro (vrijstelling van afvalwaterheffing is ook mogelijk); - gedetailleerd subsidiereglement en aanvraagformulier via gemeentelijke milieudienst. - Opmerking: op kan u het zoneringsplan van de gemeente Herent raadplegen. Op dit plan kan u nagaan of uw woning gelegen is in centraal gebied, collectief geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied of individueel te optimaliseren buitengebied. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 2

3 AFKOPPELING HEMEL- EN AFVALWATER BESTAANDE WONINGEN doel van afkoppelingsproject = afkoppelingsprojecten die maatregelen omvatten voor: - Afvalwater: o afvalwater wordt verplicht aangesloten op de openbare riolering (indien aanwezig) of lokaal gezuiverd (zie ook plaatsing individuele waterbehandelingsinstallatie ); o indien in de openbare weg een gescheiden riolering aangelegd wordt, moet het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden op de droogweerafvoer. - Hemelwater: o Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld. o Er wordt een hemelwaterinstallatie aangelegd. Hergebruik van hemelwater is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet (of wasmachine) en een buitenkraan. o Overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten: Op een infiltratievoorziening, met buffervolume in functie van de infiltratiecapaciteit van de bodem en de grootte van het verharde oppervlak (volgens provinciale verordening); Via een buffer, op een openbare infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of oppervlaktewater; Op dat deel van de gescheiden riolering dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater. subsidie gemeente Herent - voorwaarden: o de bestaande woning heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de verplichting het hemelwater en afvalwater gescheiden af te voeren; o de afkoppelingsprojecten gebeuren op initiatief van de inwoners en worden beoordeeld volgens prioriteit; o er wordt een afkoppelingsplan (ontwerpplan en kostenraming) ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen; o werken worden beëindigd binnen de gestelde termijn; o werken worden uitgevoerd volgens het goedgekeurde ontwerpplan; o controle tijdens en na de werken door een afgevaardigde van de gemeente is steeds toegestaan; o subsidieaanvraag wordt ingediend vóór de aanvang van de werken en gebeurt op een door de gemeente opgesteld aanvraagformulier; o na de werken legt de aanvrager een afschrift van de facturen voor; o de subsidie wordt eenmalig toegekend aan de eigenaar of huurder van de woning. - subsidie wordt vastgesteld als volgt (prijzen inclusief BTW): o Leidingen: 30,00 /lm o Meerprijs gras/grond: 3,75 /lm siergrind: 4,75 /lm asfalt: 21,00 /lm beton/kasseien: 35,00 /lm De subsidie bedraagt maximaal 90% van het factuurbedrag (incl. BTW) voor de aanleg van de leidingen (incl. hulpstukken en putjes). - gedetailleerd subsidiereglement en aanvraagformulier via gemeentelijke milieudienst. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 3

4 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA ENERGIE FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN = systeem waarbij zonnecellen licht rechtstreeks omzetten in elektriciteit (elektriciteitsproductie!) subsidie gemeente Herent - Subsidie is van toepassing op gebouwen, die volledig op het grondgebied van de gemeente Herent liggen en is niet van toepassing op personen. Dit wilt zeggen: enkel nieuwe installaties, geplaatst vanaf , in wettelijk vergunde bedrijfsgebouwen en gebouwen met wonen als hoofdfunctie. Opmerking: overgangsmaatregel voor installaties die in de periode van tot en met geplaatst zijn in gebouwen met wonen als hoofdfunctie, komen ook in aanmerking voor de subsidie. - 5% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) met een max. van 500 per adres. - Subsidie kan gecumuleerd worden met andere bouw- en renovatiesubsidies op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies niet 90% van de totale kostprijs van de installatie overstijgt. subsidie Vlaams Gewest - Wie vanaf 2010 een nieuwe PV-installatie in gebruik neemt, valt onder de nieuwe regeling voor groenestroomcertificaten. De waarde van de certificaten, de contractperiode en een aantal randvoorwaarden zien er vanaf dan anders uit: - fotovoltaïsche zonnepanelen op niet-geïsoleerde zolders (Rd-waarde 3 m2k/w) komen niet langer in aanmerking voor opbrengststeun; - wie een nieuwe PV-installatie in gebruik neemt in: 2010 komt gedurende 20 jaar in aanmerking voor een steun van 350 euro/1000 kwh; 2011 komt gedurende 20 jaar in aanmerking voor een steun van 330 euro/1000 kwh; 2012 komt gedurende 20 jaar in aanmerking voor een steun van 310 euro/1000 kwh; 2013 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 290 euro/1000 kwh; 2014 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 250 euro/1000 kwh; 2015 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 210 euro/1000 kwh; 2016 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 170 euro/1000 kwh; 2017 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 130 euro/1000 kwh; 2018 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 90 euro/1000 kwh; 2019 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 50 euro/1000 kwh; 2020 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 10 euro/1000 kwh. - Groenestroomcertificaten worden aangevraagd bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). - Installatie bij bestaande ( 5 jaar in gebruik) en nieuwe woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte (factuur en betalingsbewijs); - Vanaf inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de factuur (incl. BTW) in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning; - Overdraagbaarheid van de uitgaven naar de 3 volgende inkomstenjaren indien het plafond van euro wordt overschreden (indien woning minstens 5 jaar in gebruik is); - Plaatsing door een geregistreerd aannemer of een energieauditeur. De geregistreerde aannemer bevestigt dat: het minimum rendement voor de omvormers hoger ligt dan 88% voor de autonome systemen en 91% voor de netgekoppelde systemen; de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden; de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt; de kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten: voor kristallijne modules wordt norm IEC vereist en een minimum rendement van 12% - voor dunnefilmmodules wordt norm IEC vereist en een minimum rendement van 7%. Opmerking inzake stedenbouwkundige vergunning: Voor het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor zover het een vergund gebouw betreft en niet gelegen is in speciale ruimtelijke kwetsbare gebieden (zoals natuurgebied). Voor het plaatsen van zonnepanelen in een dakvlak geldt de volgende bepaling: - op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa's of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van bouwvergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen... - op de daken van gebouwen die wél vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa's of ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan ongeacht de oppervlakte een vergunning worden bekomen via een afwijking op de Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 4

5 verkavelingsvergunning. Enkel indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de verkavelingsvergunning gelden. Om na te gaan of uw woning in een verkaveling ligt, kunt u best contact opnemen met de dienst stedenbouw (016/ of ZONNEBOILER = installatie die water verwarmt met de zon (geen elektriciteitsproductie!) en die traditioneel bestaat uit volgende onderdelen: zonnecollector warmtewisselaar boiler regelsysteem naverwarmer; subsidie gemeente Herent - Subsidie is van toepassing op gebouwen, die volledig op het grondgebied van de gemeente Herent liggen en is niet van toepassing op personen. Dit wilt zeggen: enkel nieuwe installaties, geplaatst vanaf , in wettelijk vergunde bedrijfsgebouwen en gebouwen met wonen als hoofdfunctie. - 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) met een max. van 500 per adres. - Subsidie kan gecumuleerd worden met andere bouw- en renovatiesubsidies op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies niet 90% van de totale kostprijs van de installatie overstijgt. subsidie provincie Vlaams-Brabant - Installatie bij bestaande en nieuwe woningen; - Subsidie: 250 euro/installatie of 350 euro/installatie voor huurwoningen of als het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger ligt dan euro voor een alleenstaande en euro voor een gezin van minimum twee personen, verhoogd met euro per persoon ten laste; - De subsidieis gekoppeld aan de subsidievan de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden. Zo moet bij nieuwbouw de woning een bepaald E-peil behalen. - De provincie ontvangt maandelijks van EANDIS een lijst met positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de aanvragers een vooringevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de provinciale subsidie toegekend. - Subsidie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw. - Subsidie: - 75 euro/m² met een minimum van 525 euro indien aanmaak van sanitair warm water; - 75 euro/m² met een minimum van 525 euro en een maximum van euro indien combinatie aanmaak warm water en woningverwarming (niet voor zwembaden). - Plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerde aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de geregistreerde aannemer. - Voorleggen van een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de zonneboiler met vermelding van merk, type en aantal m² collector-oppervlakte. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt. Factuurdatum tussen en Een lijst van zonneboilers waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden is onder meer terug te vinden op Indien de zonneboiler op de lijst voorkomt, hoeft geen attest ondertekend te worden. - Opmerking: voor nieuwbouw: zie verder subsidie voor nieuwbouw met E-peil van E80 of lager. - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! - Installatie bij bestaande en nieuwe woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Vanaf inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. - Overdraagbaarheid van de uitgaven naar de 3 volgende inkomstenjaren indien het plafond van euro wordt overschreden (indien woning minstens 5 jaar in gebruik is); - Plaatsing door een geregistreerd aannemer. De geregistreerde aannemer bevestigt dat: - de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden; - de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt; - de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden. - De zonneboiler mag niet gebruikt worden voor de verwarming van zwembaden. Opmerking inzake stedenbouwkundige vergunning: Voor het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor zover het een vergund gebouw betreft en niet gelegen is in speciale ruimtelijke kwetsbare gebieden (zoals natuurgebied). Voor het plaatsen van zonnepanelen in een Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 5

6 dakvlak geldt de volgende bepaling: - op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa's of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van bouwvergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen... - op de daken van gebouwen die wél vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa's of ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan ongeacht de oppervlakte een vergunning worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning. Enkel indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de verkavelingsvergunning gelden. KEUKENGEISER OP AARDGAS - Subsidie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw. - Subsidie is enkel geldig voor het plaatsen van een keukengeiser met intrinsieke atmosfeerbeveiliging ter vervanging van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeerbeveiliging, niet voor gecombineerde ketel voor verwarming en sanitair warm water; - De keukengeiser dient geplaatst te worden door een geregistreerd aannemer; - Subsidie: 100 euro per toestel - De subsidieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de keukengeiser met vermelding van merk en type; factuurdatum tussen en Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! WARMTEPOMP = een systeem dat warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrekt aan lucht, grond of water en dat door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeeft. - Installatie van warmtepomp (type bodem/water of water/water) bij bestaande woning of appartement (aangesloten op het elektriciteitnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw; - De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van de woning en het condensorvermogen van de warmtepomp bedraagt minstens 80% van de nominale warmteverliezen van het gebouw. De winstfactor of COP-waarde moet minimum 4 (voor bodem/water warmtepompen) of 4,5 (voor water/water warmtepompen) zijn. De subsidie geldt niet voor warmtepompen van het type lucht/lucht en lucht/water; - De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor koeling; - Subsidie: 210 euro/kva (minimum 850 euro, maximum euro). De subsidie wordt berekend op basis van het compressorvermogen; - De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer en een technische fiche van de warmtepomp. Op het attest dient de geregistreerd aannemer de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd, te attesteren. - Deze subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidievoor Passiefhuisstandaard ; - De subsidieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de warmtepomp met vermelding van merk en type van de warmtepomp; factuurdatum tussen en Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! - Plaatsing van een geothermische warmtepomp met EG-label bij bestaande en nieuwe woningen en waarvan de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk aan 3; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Plaatsing door een geregistreerde aannemer. De geregistreerde aannemer bevestigt dat: - bij vervanging van een bestaande cv-ketel door een warmtepomp: de oude stookketel vervangen werd door een warmtepomp. De beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) dienen eveneens vermeld te worden door de geregistreerde aannemer; de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3. - bij bestaande woningen zonder vervanging van cv-ketel: de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk; de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3. Voor inkomstenjaar 2010 (=aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum 2770 euro per jaar per woning Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 6

7 CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS - Subsidie wordt toegekend voor een condensatieketel ter vervanging van een oude (niet) lagetemperatuurketel in een bestaande woning of appartement (aangesloten op het distributienet elektriciteit vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw. - Een lijst van condensatieketels, waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde eisen, is onder andere terug te vinden op de website van de KVBG (rubriek HR TOP). Indien de geplaatste condensatieketel niet op de lijst voorkomt, dient wel een door de geregistreerde aannemer ingevuld attest bezorgd te worden; - Plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerde aannemer; - Subsidie: 125 euro: - Voorleggen van kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de condensatieketel op aardgas met vermelding van merk, type en thermisch vermogen; factuurdatum tussen en Deze subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor Passiefhuisstandaard ; - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! : zie verder (vervanging oude stookketels). GESLOTEN GASKACHEL OP AARDGAS subsidie KVBG (Koninklijke vereniging Belgische Gasvaklieden) - Gesloten HR+ kachels (individuele gasradiatoren) type C en niet voor HR+ of HRTOP ketels (centrale verwarming); - Installatie dient door een gehabiliteerde installateur verricht te worden; - Voorleggen van kopie van factuur; - Subsidie: 150 euro voor een gesloten HR+ gaskachel (type C); - Aanvraagformulier via Infolijn financiën (02/ of VERVANGING OF ONDERHOUD OUDE STOOKKETELS - Bestaande woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Voor inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. - volgende stookinstallaties komen in aanmerking: - condensatieketels (ketel die permanent een belangrijk deel van de waterdamp in de verbrandingsgassen kan condenseren); - systeem van microwarmtekrachtkoppeling (systeem produceert gelijktijdig elektriciteit en warmte); - pelleteketel met automatische voeding (enkel bij vervanging van een bestaande centrale verwarmingsketel). Geen open haard of houtkachels! - Lagetemperatuurketels komen vanaf 2007 niet meer in aanmerking. - Bij vervanging: de geregistreerde aannemer: - bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk/type/serienummer van het toestel). - duidt eveneens de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd. - Bevestigt dat op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels. - bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming. - Voor stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat deze beantwoordt aan de norm EN12809; ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout, niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruiken; het rendement van de ketel bij nominaal nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN Voor het onderhoud van een stookinstallatie komen alleen die kosten in aanmerking die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander, het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking. De geregistreerde aannemer moet op de factuur de karakteristieken vermelden van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) en op die factuur de datum vermelden van dat onderhoud. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 7

8 DAKISOLATIE - Subsidie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw; - Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of R-waarde van minimum 3 m² K/W te halen; de R-waarde wordt behaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK). De lambda-waarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn terug te vinden op of De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum 3 m² K/W te komen; - Thermische (isolerende) folies en riet komen niet in aanmerking voor deze subsidie; - Deze subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor Passiefhuisstandaard ; - De subsidie is geldig voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, binnen hetzelfde volume. Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. - Subsidie: - 4 euro/ m² dakisolatie, indien geplaatst door geregistreerd aannemer; - 2 euro/ m² dakisolatie, indien aanvrager ze zelf plaatst. - Voorleggen van geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/leveringsbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, het type en het aantal m2; factuurdatum tussen en aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ). subsidie provincie Vlaams-Brabant - Voorwaarden: - de subsidie geldt enkel voor bestaande gebouwen; - de isolatie moet een minimum Rd-waarde (warmteweerstand) zoals bepaald door de netbeheerder bereiken; - zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie; - Subsidie: 1,25 euro/m² geïsoleerde dakoppervlakte; - Indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is, bedraagt de subsidie 1,75 euro/m2 (indien de isolatie zelf geplaatst wordt) of 2,25 euro/m2 (indien de isolatie geplaatst wordt door een aannemer): - de aanvraag betreft een huurwoning (bij de aanvraag moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het aanvraagformulier); - het gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2008-inkomsten 2007) ligt niet hoger dan euro voor een alleenstaande en euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met euro per persoon ten laste. De provinciale premie wordt afgetopt op basis van het factuurbedrag en de premies van de netbeheerder en de Vlaamse overheid. De premie bedraagt maximaal 400 euro. - De provincie ontvangt maandelijks van EANDIS een lijst met positief beoordeelde aanvagen. Op basis van deze gegevens ontvangen de aanvragers een vooringevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de provinciale subsidie toegekend. Vlaamse Overheid - Enkel voor bestaande woningen en minimum 40 m² van de zoldervloer isoleren; - Subsidie varieert naargelang de situatie: - Uitvoering door een geregistreerde aannemer, geen beschermde afnemer, uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap : 500 euro - Uitvoering door een geregistreerde aannemer, beschermde afnemer, uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap: 500 euro + uitbetaald door Wonen Vlaanderen: m²: 100 euro; m²: 300 euro; vanaf 150 m²: 500 euro; - Doe-het-zelver, geen beschermde afnemer: uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap: 500 euro; - Doe-het-zelver, beschermde afnemer: uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap: 600 euro Opmerking: de premiehoogte wordt afgetopt op basis van het betaalde factuurbedrag en andere reeds uitgekeerde premies (zoals bijvoorbeeld de premie van de netbeheerder). Indien het factuurbedrag onvoldoende is, kan de premie dus lager zijn dan 500 euro. - Om deze subsidie te bekomen moet u het subsidieaanvraagformulier 2010 voor een dakisolatiesubsidie van EANDIS gebruiken en bij hem indienen. Indien EANDIS u een subsidie toekent en de geïsoleerde dakoppervlakte bedraagt minstens 40 m², zal de Vlaamse Overheid automatisch een bijkomende subsidie uitbetalen. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 8

9 - Isolatie bij bestaande woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Voor inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning; - Overdraagbaarheid van de uitgaven naar de 3 volgende inkomstenjaren indien het plafond van euro wordt overschreden (indien woning minstens 5 jaar in gebruik is); - Plaatsing door een geregistreerde aannemer, die de isolatie moet plaatsen volgens de regels van goed vakmanschap. De geregistreerde aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m²k/w. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. BUITENMUURISOLATIE - Subsidie is enkel geldig bij bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPBregelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw; - Minimale warmteweerstand of R-waarde van nieuw geplaatst isolatiemateriaal bedraagt 1,3 m² K/W. De R-waarde wordt behaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum 1,3 m² K/W te komen. Lijsten met lambdawaarden die kunnen - gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of Indien het isolatiemateriaal niet op deze lijsten staat, dient u een attest te bezorgen. - Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking van de subsidie; - Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal; - Thermische (isolerende) folies komen niet in aanmerking voor deze subsidie; - Subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor Passiefhuisstandaard ; - Subsidie: - 4 euro/ m² muurisolatie, indien geplaatst door geregistreerd aannemer; - 2 euro/ m² muurisolatie, indien aanvrager ze zelf plaatst. - Voorleggen van kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/leveringsbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, het type, R-waarde, het aantal m² en dikte van het isolatiemateriaal; factuurdatum tussen en Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ). subsidie provincie Vlaams-Brabant - Voorwaarden: - de subsidie geldt enkel voor bestaande gebouwen; - de isolatie moet een minimum Rd-waarde (warmteweerstand) zoals bepaald door de netbeheerder bereiken; - zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie; - Subsidie: 1,25 euro/m² geïsoleerde dakoppervlakte; - Indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is, bedraagt de subsidie 1,75 euro/m2 (indien de isolatie zelf geplaatst wordt) of 2,25 euro/m2 (indien de isolatie geplaatst wordt door een aannemer): - de aanvraag betreft een huurwoning (bij de aanvraag moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het aanvraagformulier); - het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers ligt niet hoger dan euro voor een alleenstaande en euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met euro per persoon ten laste. De premie bedraagt maximaal 400 euro. - De provincie ontvangt maandelijks van EANDIS een lijst met positief beoordeelde aanvagen. Op basis van deze gegevens ontvangen de aanvragers een vooringevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de provinciale subsidie toegekend. VLOERISOLATIE - Isolatie bij bestaande woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Voor inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 9

10 woning; - Overdraagbaarheid van de uitgaven naar de 3 volgende inkomstenjaren indien het plafond van euro wordt overschreden (indien woning minstens 5 jaar in gebruik is); - De R-waarde moet minstens 1 m²k/w bedragen in geval van isolatie aan de binnenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte; (dus isolatie in de vloeropbouw zelf verwerkt) of een R-waarde van minstens 2 m²k/w in geval van isolatie aan de buitenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte (dus isolatie die volledig onder de vloeropbouw zit - bvb het plafond van een kruipruimte, kelder, doorsteek,...). SUPERISOLERENDE BEGLAZING - Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een geregistreerde aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerde aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbel glas of enkel glas in een bestaande woning of appartement (aangesloten op het distributienet elektriciteit vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPBregelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw. - Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking indien de U-waarde niet groter is dan 1,3 W/m²K. - Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van de nieuwe beglazing bedraagt 1,3 W/m²K; - Subsidie voor vervanging van enkel of dubbel glas: 10 euro/m² hoogrendementsbeglazing; - Subsidie is niet van toepassing voor een veranda. Onder veranda verstaat men een ruimte die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning; - Subsidie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard ; - Voorleggen van een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/leveringsbon) van de hoogrendementsbeglazing met vermelding van merk, type, aantal m² en U-waarde; factuurdatum tussen en ; - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! subsidie provincie Vlaams-Brabant - Voorwaarden: - de subsidie geldt enkel voor bestaande woningen; - de nieuwe beglazing dient een maximum U-waarde te halen (de warmtedoorgangscoëfficient of U-waarde bepaalt in welke mate de warmte verloren gaat via de beglazing). - Subsidie: 10 euro/m² met een maximumbedrag van in totaal 150 euro; - Indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is bedraagt de subsidie 20 euro/m² met een maximum van in totaal 300 euro: - de aanvraag betreft een huurwoning (bij de aanvraag moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het aanvraagformulier); - het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers ligt niet hoger dan euro voor een alleenstaande en euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met euro per persoon ten laste. - De provincie ontvangt maandelijks van EANDIS een lijst met positief beoordeelde aanvagen. Op basis van deze gegevens ontvangen de aanvragers een vooringevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de provinciale subsidie toegekend. - Superisolerende beglazing bij bestaande woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Voor inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning; - Overdraagbaarheid van de uitgaven naar de 3 volgende inkomstenjaren indien het plafond van euro wordt overschreden (indien woning minstens 5 jaar in gebruik is); - Plaatsing door een geregistreerde aannemer. De geregistreerde aannemer bevestigt dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B ), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 W/(m².K). De U-waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. - Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 10

11 VENTILATIESYSTEEM MET WARMTERECUPERATIE - Ventilatiesystemen met warmterecuperatie (volledige woning!) bij bestaande woning en appartement (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw. - Het ventilatiesysteem moet gebruikt worden voor volledige woning en dient te voldoen aan de norm NBN D Het thermisch rendement van de warmtewisselaar moet minimum 75% zijn volgens EN-308 norm. Het debiet moet worden bepaald door een studie. - Subsidie: maximum 150 euro; - Plaatsing door een geregistreerde aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van een geregistreerde aannemer; - De subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor Passiefhuisstandaard. - Voorleggen van kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie met vermelding van merk en type van het systeem; factuurdatum tussen en ; - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! THERMOSTAATKRANEN - Nieuw geïnstalleerde thermostaatkranen op centrale verwarming bij een bestaande woning of appartement (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwen we ze als een nieuwbouw; - Subsidie is enkel geldig voor nieuw geïnstalleerde thermostaatkranen op centrale verwarming; - Subsidie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard ; - Subsidie: 5 euro per kraan; - Voorleggen van kopie van factuur met vermelding merk, type, aantal en kostprijs van de kranen; factuurdatum tussen en Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ). - Plaatsing van thermostaatkranen op radiatoren of van kamerthermostaat met tijdsindeling bij bestaande woningen; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Voor inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. - Plaatsing door een geregistreerde aannemer. De geregistreerde aannemer bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, evt. met inbegrip van een externe sonde, heeft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming. Wanneer in de woning noch thermostatische kranen, noch een warmteregeling aanwezig zijn, bevestigt de geregistreerde aannemer, bij de plaatsing ervan, dat de twee soorten werkzaamheden zijn uitgevoerd. BUITENZONWERING - Enkel voor nieuwe buitenzonwering (screens, uitvalscherm, stapelbare lamellen) bij bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwen we ze als een nieuwbouw. Ze geldt niet voor rolluiken, spectraal selectief glas of zonwerende folie; - Enkel voor zuid, zuidwest en zuidoost gerichte vensters; - Reductiefactor F voor zonnewering bedraagt maximum 0,5; - Subsidie: 10 euro / m² glasoppervlakte met zonwering; - Subsidie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard ; - Voorleggen van kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte-bestelbon) van de buitenzonwering met vermelding van het merk en het type; factuurdatum tussen en ; - De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerde aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de installateur (zie aanvraagformulier). - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 11

12 AARDGASWASDROGER - Nieuwe aardgaswasdroger bij bestaande en nieuwe woningen en appartementen; - Subsidie: 250 euro; - Subsidie is cumuleerbaar met de subsidie voor E-peil en passiefhuisstandaard ; - Voorleggen van kopie - Voorleggen van kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de aardgaswasdroger met vermelding van merk en type; factuurdatum tussen en ; - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! DOMOTICA MET REG-FUNCTIONALITEITEN - Domoticasystemen bij bestaande en nieuwe woningen en appartementen; - Het domoticasysteem dient volgende aspecten te omvatten: alles-uit -toets, multizoneverwarming, standby-regime; - Subsidie: 100 euro bij nieuwbouw en 150 euro bij bestaande woning en appartement (minimum 3 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet); - Subsidie is cumuleerbaar met de subsidie voor E-peil en passiefhuisstandaard ; - Voorleggen van kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van het domoticasysteem met vermelding van merk en type; factuurdatum tussen en ; - Aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van een geregistreerd aannemer (lijst van aannemers is terug te vinden op - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ) + zie actievoorwaarden! ENERGIE-AUDIT / PLANADVIES - uitvoering van een energie-audit in bestaande woning door een erkende auditeur; - Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte; - Voor inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. - De factuur moet afgeleverd worden door een door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundige. CO-MELDER - Subsidie is geldig voor zowel bestaande als nieuwbouwwoning en -appartement; - Subsidie: 25 euro per CO-melder; - Voorleggen van een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de CO-melder met vermelding van merk en type; facturen met factuurdatum tussen 01/01/2010 en 31/12/2010; - Subsidie geldt voor maximum 2 CO-melders per wooneenheid; - Subsidie is bedoeld om de veiligheid te verhogen; - Subsidie is cumuleerbaar met de premie voor E-peil en Passiehuisstandaard. VERBOUWEN VOLGENS PASSIEFHUISSTANDAARD - Subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPBregelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw; - Subsidieaanvraag is enkel geldig voor een meetrapport van de luchtdichtheidstest (BlowerDoor test) met datum tussen 01/01/2010 en 31/12/2010; - Subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies van EANDIS voor maatregelen die in het E- peil worden verrekend, uitgezonderd met de subsidie van zonneboiler. De subsidie is ook cumuleerbaar met de subsidie voor keukengeiser, aardgaswasdroger en domotica; - Nettoverbruik voor verwarming is lager dan of gelijk aan 15 kwh/m²/jaar; - Luchtdichtheid (n 50 -waarde) is lager of gelijk aan 0,6 h -1 ; - Primair energieverbruik lager dan of gelijk aan 120 kwh/m²/jaar; - Subsidie: euro voor een bestaande woning en 700 euro voor een bestaand appartement; - Aanvraagformulier via EANDIS + zie actievoorwaarden! Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 12

13 NIEUWBOUWWONING OF -APPARTEMENT MET E-PEIL E80 OF LAGER AANVRAAG BOUWVERGUNNING VÓÓR 1/1/ Subsidieaanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een energieprestatiecertificaat en de EPBaangifte (hoofdblad) waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E80, met een afgiftedatum tussen 01/01/2010 en 31/12/2010; - Indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw (zowel voor woning als appartement). Gedeeltelijke herbouw en uitbreiding komen niet in aanmerking voor de subsidie. - Ingeval van een bouwpromotor kan de premie worden verkregen door de persoon die de EPBaangifte heeft ingediend (dit kan ofwel de promotor ofwel de eigenaar zijn, deze persoon staat vermeld in het aangiftedossier). - Subsidie is enkel voor nieuwbouw (minder dan 3 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet); - Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend : - Nieuwbouwwoning: E80 tot E61: 400 euro + 30 euro x (E80 - Epeil van de woning); E60 tot E41: 1000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning); E40 tot E0: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning). - Nieuwbouwappartement: E80 tot E61: 200 euro + 10 euro x (E80 - Epeil van het appartement); E60 tot E41: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van het appartement); E40 tot E0 : 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van het appartement). - Indien eveneens een zonneboiler wordt geplaatst, wordt er een bijkomende subsidie van 300 euro gegeven, zowel voor woning als appartement; - Nieuwbouwwoningen waarvoor één of meer premies werden toegekend volgens de actievoorwaarden van 2008 voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering) komen niet in aanmerking; - De subsidie is enkel cumuleerbaar met de subsidie aardgaswasdroger en domotica. - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ). 1. Voor de bouw van een passiefwoning: - De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte; - Bij een luchtdichtheidsproef (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnenen buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur); - De belastingvermindering bedraagt 600 euro per belastbaar tijdperk (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar inkomstenjaar 2010 bedraagt 830 euro) en per woning en wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is (certifikaat vereist). 2. Voor de bouw van een lage energie-woning: - Omschrijving: de belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning is, telkens zo n 300 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2010 bedraagt 420 euro). Onder lage energiewoning wordt verstaan een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 30 kwh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte. - Hoe berekenen? Het Vlaams Energieagentschap zal deze lage-energiewoningen certificeren op basis van gegevens die in de berekening van het E-peil bepaald worden. Het VEA zal in de volgende versie van de EPB-software aanpassingen aanbrengen zodat uit de EPBaangifte af te leiden is of aan de voorwaarde is voldaan. 3. Voor de bouw van een nul energiewoning: - De belastingvermindering gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een nul energiewoning is, telkens zo n 1200 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2010 bedraagt 1660 euro. Onder nulenergiewoning wordt verstaan een woning gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 13

14 NIEUWBOUWWONING OF -APPARTEMENT MET E-PEIL E60 OF LAGER AANVRAAG BOUWVERGUNNING NA 1/1/ Subsidieaanvraag is geldig voor facturen of energieprestatiecertificaten met datum tussen 01/01/2010 en 31/12/2010; - Aanvraagformulier via EANDIS (aanvraag indienen vóór ); - Subsidie is enkel voor nieuwbouw (aangesloten op het distributienet elektriciteit na 01/01/2006). Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan beschouwt men ze als een nieuwbouw; - Subsidie: - Van E60 tot E41: 1000 euro voor E euro extra per E-peil punt verbetering*; - E40 E0: 1800 euro voor E euro extra per E-peil punt verbetering*; * Indien eveneens een zonneboiler wordt geplaatst, wordt er een bijkomende subsidie van 300 euro gegeven. - Aanvraagformulier via EANDIS. Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil - Voor nieuwbouwwoning vanaf E-peil 60; - Gedurende 10 jaar een korting van 20% op jaarlijkse onroerende voorheffing; - 40% korting vanaf E-peil 40; - Termijn van 10 jaar vangt aan in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw, ten vroegste vanaf 2009; - De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend. 6% BTW-TARIEF BIJ RENOVATIE - Woningen ouder dan 5 jaar kunnen genieten van een voordelig BTW-tarief van 6% i.p.v. 21% bij renovatie; - Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden komt hiervoor niet in aanmerking; - Deze maatregel is ook interessant voor energiebesparende maatregelen: plaatsing van isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche cellen, vervangen van centrale verwarmingsketel, - De werken dienen geleverd en uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer. Opmerking: acties voor beschermde klanten door EANDIS of VEA: Voor beschermde afnemers* wordt het subsidiebedrag van de subsidies van EANDIS met 20% verhoogd, behalve voor de aardgaswasdroger. Beschermde afnemers moeten de nodige bewijsstukken voorleggen om te bewijzen dat ze tot één van deze categorieën behoren. Beschermde klanten kunnen genieten van een 20% hogere tegemoetkoming voor alle subsidies die gelden voor particuliere afnemers. Daarenboven hebben alle beschermde klanten recht op een kortingsbon van 150 euro die ze kunnen gebruiken voor de aankoop van een A+, A++ koelkast of een wasmachine met label AAA / A+AA / A+AB. (*) Beschermde afnemer: iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten Categorie Voor te leggen bewijsstuk 1. OCMW staat leefloon toe Attest van OCMW 2. Gewaarborgd inkomen bejaarden Attest rijksdienst voor pensioenen 3. Inkomensgarantie ouderen Attest rijksdienst voor pensioenen 4. Inkomensvervangende tegemoetkoming personen Attest federale overheidsdienst met een handicap sociale zekerheid 5. Integratietegemoetkoming personen met een Attest federale overheidsdienst handicap (categorie II, III, IV of V) sociale zekerheid 6. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid 7. Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65% Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid of attest rijksdienst voor pensioenen 8. Tegemoetkoming hulp van derden Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid 9. OCMW staat voorschot toe op één van vorige Attest OCMW categorieën (cijfers 1 t.e.m.8) Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 14

15 10. Financiële steun OCMW aan personen uit vreemdelingenregister met verblijf voor onbeperkte duur, die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie Bewijs sociale steun OCMW + bewijs van regelmatigheid van toestand FEDERAAL BELASTINGSKREDIET - Vervangt de Vlaamse premie voor niet-belastingsbetalers vanaf inkomstenjaar 2010; - Voor personen die geen of te weinig belastingen betalen om van de belastingvermindering te kunnen genieten; - Van toepassing voor vervanging van bestaande cv-ketel door condensatieketel, onderhoud van cv-ketel, plaatsen van dak-, vloer- en muurisolatie, ramen met hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling en uitvoeren van een energieaudit; - Men ontvangt van de federale overheid een bedrag, dat overeenstemt met de waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (= 40% van het factuurbedrag); - Wordt eveneens geregeld via de belastingsaangifte. GROENE LENINGEN - Omschrijving: - De federale overheid verleent een aantal voordelen voor leningen afgesloten door natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 die uitsluitend dienen om energiebesparende uitgaven te financieren. De federale overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% van deze leningen ten laste (intrestbonificatie) en bovendien wordt voor de resterende intresten een belastingvermindering verleend. Deze belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de intrestbonificatie. - Voor nieuwbouw komen in 2010 volgende investeringen in aanmerking: geothermische warmtepomp, ramen met hoogrendementsbeglazing, dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling, energieaudit, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen. - Voor bestaande woningen: alle bovenstaande maatregelen + de vervanging van een bestaande cv-ketel door een condensatieketel, warmtepomp, pelletketel met automatische voeding of een micro-wkk. - Welke leningen komen in aanmerking? - consumentenkredieten onder de vorm van een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling (kredietopeningen in het kader van het consumentenkrediet en hun eventuele wederopnames komen evenwel niet in aanmerking); - hypothecaire kredieten (met inbegrip van hypothecaire kredietopeningen en hun eventuele wederopnames). - Hoogte van de lening? - Het ontleende bedrag moet minstens 1250 euro en mag hoogstens euro bedragen. Deze grenzen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer. Twee natuurlijke personen die samen eigenaar zijn van een woning kunnen in hetzelfde jaar ofwel samen één groene lening van maximum euro; ofwel afzonderlijk elk één groene lening van maximum euro per lening sluiten om de energiebesparende uitgaven voor die woning te financieren. - Bijkomende bepalingen - De kredietnemer dient via de kredietgever ten laatste op het ogenblik dat de leningsovereenkomst wordt ondertekend te verzoeken tot een toekenning van intrestbonificatie. De kredietgever is hierbij de tussenpersoon die zich tot de dienst bevoegd voor intrestbonificatie dient te wenden. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 15

16 SUBSIDIES ALGEMEEN VERBETERINGS- EN AANPASSINGSSUBSIDIE subsidie Vlaams Gewest - verbeteringssubsidie voor volgende werkzaamheden: dakwerkzaamheden, buitenschrijnwerk, werkzaamheden aan gevels, optrekkend vocht behandelen, badkamer en WC installeren, elektrische installatie vernieuwen, CO-vergiftiging bestrijden, verbouwing van te kleine woningen. - aanpassingssubsidie voor volgende werkzaamheden: aanpassing van de woning aan behoeften van een inwonende 60-plusser of gehandicapte. - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie: - inzake uw inkomen: dit mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. Per persoon ten laste mag u hier 1390 euro bijtellen. - inzake uw woning: het moet uw hoofdverblijfplaats zijn en het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning is kleiner dan of gelijk aan euro; woning is minstens 20 jaar oud. - Andere premies van de Vlaamse overheid - renovatiepremie vanaf oktober mag men voor deze woning gedurende de laatste 10 jaar niet ontvangen hebben. Maar men kan de premie wel combineren met een aanpassingspremie voor bejaarden. - Belangrijk: eigenaars die hun woning niet zelf bewonen, maar deze gedurende minstens 9 jaar verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor, kunnen ook beroep doen op deze subsidie, indien zij maximum euro verdienen. - De premie kan maar uitgekeerd worden na voorlegging van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. Let op: indien men grondige renovatiewerken uitvoert, komt men mogelijk ook in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie. Als men kiest voor deze verbeteringspremie, kan men pas drie jaar na de uitbetaling van deze verbeteringspremie een renovatiepremie aanvragen. RENOVATIESUBSIDIE subsidie Vlaams Gewest - O.a. voor vervangen van ramen met isolerende beglazing, plaatsing condensatieketel, zonneboiler. Isolatie van muur, vloer of dak en warmtepompen komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie. - eigenaars-bewoners, eigenaars-verhuurders of huurders komen in aanmerking voor een subsidie als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden - inzake uw inkomen: gezamenlijk belastbaar inkomen van aanvrager en evt. partner van 3 jaar geleden is niet hoger dan euro voor een alleenstaande, euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede (jaarlijkse geïndexeerd) en euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met euro per persoon ten laste. - woning is minstens 25 jaar oud en ligt in het Vlaamse Gewest. - Minstens euro geïnvesteerd (zonder BTW). - Meer informatie: 1700 of of GEBOORTESUBSIDIE EN ADOPTIESUBSIDIE subsidie gemeente Herent - subsidie: a) op 125 euro, opsplitsbaar in delen van 25 euro, indien de aanvrager 1) de subsidie ter beschikking stelt voor de realisatie van het gemeentelijke geboortebos; 2) de subsidie ter beschikking stelt voor de realisatie van de gemeentelijke convenant ontwikkelingssamenwerking; 3) opteert voor cadeaubons van de Herentse Wereldwinkel; 4) tegen voorlegging van factuur opteert voor terugbetaling van de aankoop van katoenen luiers; 5) opteert voor cultuurcheques van CC De Wildeman; b) op 100 euro indien de aanvrager om rechtstreekse uitbetaling van de subsidie verzoekt. - voor een kind met een handicap waarvoor verhoogd kindergeld wordt uitbetaald, wordt de subsidie verdubbeld; - de geboortesubsidie wordt toegekend op aanvraag van de moeder van het kind, de adoptiesubsidie op aanvraag van de adopterende ouder(s); - de aanvrager is in het gemeentelijk bevolkingsregister ingeschreven en in de gemeente wonen; - voor een geadopteerd kind dat loonarbeid verricht, wordt geen adoptiesubsidie toegekend; - de aanvraag moet worden ingediend op het daartoe bestemde formulier, dat door de bevolkingsdienst aan de moeder van het kind resp. aan de adopterende ouder(s) wordt bezorgd. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 16

17 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA NATUUR AANLEG VAN EEN GROENDAK = aanleg van een extensief groendak op een vergunde woning, bijgebouw of bedrijfsgebouw; subsidie gemeente Herent - Zowel bestaande als nieuwe (vergunde) gebouwen; - Zowel voor particulieren als bedrijven; - Aanvraag indienen vóór uitvoering van de werken voorleggen van de facturen van de aanleg; - Mislukte aanplantingen of werken moeten hersteld worden; - Minstens 10 jaar in goede staat bewaren; - Subsidie: 31 euro per vierkante meter aangelegd groendak met een maximum van euro per aanvraag. HOOGSTAMBOOMGAARDEN subsidie Vlaamse overheid - De aanvrager sluit via de Nationale Boomgaardenstichting (NBS), aan wie de praktische afhandeling en controle is toevertrouwd, een overeenkomst met de Vlaamse overheid om een aantal hoogstammige fruitbomen aan te planten en/of te behouden. De bomen worden minstens 5 jaar lang behouden en onderhouden. - Subsidie: - 4 euro per aangeplante boom gedurende 5 jaar; - 2 euro per bestaande boom gedurende 5 jaar. - Het aantal bestaande en nieuw aan te planten bomen bedraagt samen minstens 10 stuks en hoort tot de lijst van erkende rassen, wat meestal betekent dat ze niet behoren tot het enge rassenassortiment dat in de laagstamcultuur voorkomt. - Meer informatie: Nationale Boomgaardenstichting, Waaistraat 1, 3000 Leuven t MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA MOBILITEIT AANKOOP MILIEUVRIENDELIJKE VOERTUIGEN - Korting op de factuur bij de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Deze maatregel is in voege vanaf 1 juli 2007: - Stoot uw auto minder dan 105 gram CO2 per km uit, dan bedraagt de korting op factuur 15% van de aankoopprijs inclusief BTW. Die korting bedraagt maximaal euro voor het jaar Stoot uw wagen tussen 105 en 115 gram CO2 per km uit, dan bedraagt de korting op de factuur 3% van de aankoopprijs inclusief BTW. die korting bedraagt maximaal 850 euro voor het jaar Stoot uw dieselvoertuig minder dan 130 gram CO2 per km uit en is hij standaard uitgerust met een roetfilter die maximum 5 milligram deeltjes per km uitstoot, dan krijgt u een korting van 210 euro voor het jaar Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 17

18 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA AFVALPREVENTIE THUISCOMPOSTEREN subsidie gemeente Herent - Subsidie: jaarlijkse subsidie van 30 euro - Voorwaarden: - gedurende 1 jaar thuiscomposteren; - er wordt geen GFT-bak gebruikt of aanvaard; - het GFT-afval wordt enkel in de eigen tuin gecomposteerd; - het GFT-afval wordt niet gestort, verbrand of begraven; - het GFT-afval wordt niet meegegeven met de restfractie; - controle van het thuiscomposteren toestaan. - De wijze waarop, is het nu in een vat, compostbak, composthoop of een wormenbak, speelt geen enkele rol; - De gemeente biedt per gezin maximum 2 compostvaten aan mits een waarborg van 12,39 euro per vat; - De gemeente biedt een compostbak aan tegen een kostprijs van 20 euro (maximum 3 per gezin); - De gemeente verkoopt beluchtingsstokken ter waarde van 4 euro per stok. Diegenen die een compostbak en/of vat afhalen, krijgen gratis een beluchtingsstok. HERBRUIKBARE DRINKBEKERS - Gratis gebruik van herbruikbare drinkbekers; - Uitsluitend toegestaan bij activiteiten (buurt- en straatfeesten, fuiven, bijeenkomsten, ) die plaatsvinden in de gemeente en georganiseerd worden door: - Particulieren met domicilie in de gemeente Herent; - Verenigingen/organisaties met zeteladres in de gemeente Herent; - Scholen uit de gemeente Herent. - Procedure: - Ontlener betaalt een waarborgsom van 150 euro door storting op de rekening van de gemeente met vermelding Herbruikbare bekers naam van de vereniging en datum van het evenement ; - Aanvraag wordt minstens twee weken voor de activiteit ingediend bij de cultuurdienst met het hiertoe voorziene formulier; - Bij goedkeuring kan de ontlener de bekers met het ondertekende formulier en het bewijs van betaling van de waarborg afhalen in de gemeentelijke loods; - Na de activiteit worden de bekers grondig afgewassen, gedroogd en netjes opgeborgen in de transportkisten en teruggebracht naar de gemeentelijke loods, waar ze gecontroleerd worden. - Indien na controle blijkt dat de teruggebrachte materialen niet in orde zijn, wordt volgend bedrag aangerekend aan de ontlener: - Ontbrekende of beschadigde herbruikbare beker: 0,75 euro; - Ontbrekende of beschadigde transportkist: 30 euro; - Ontbrekend of beschadigd spandoek: 150 euro. - Contact: of 016/ TRAAGGROEIEND GRAS (TIJDELIJKE ACTIE!) subsidie EcoWerf - Subsidie: 65% van de netto-aankoopprijs, met een maximum van 10 euro per are en een maximum van 75 euro per subsidiedossier. - Voorwaarden: - aankoop tussen 1 mei 2010 en 31 oktober 2010; - traaggroeiend zijn, dit wil zeggen dat er in het grasmengsel geen Engels raaigras (Lolium perenne) of rietzwenkgras (Festuca arundinacea) zit of dat er uitdrukkelijk vermeld staat dat het om traaggroeiend gras gaat; - De subsidieaanvraag dient te geschieden via het daartoe voorziene aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van - een factuur of gedetailleerd kasticket met aankoopdatum binnen de subsidieperiode en een bewijs (bijvoorbeeld deel van verpakking, ) van de samenstelling van het grasmengsel of de vermelding traaggroeiend. - De subsidieaanvraag moet ten laatste op 15 november 2010 bezorgd worden aan EcoWerf, Afvalpreventieteam, subsidie traaggroeiend gras, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. - Aanvragers van de subsidie dienen het grasmengsel op het aangegeven adres te gebruiken en dit binnen het jaar na de subsidieaanvraag. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 18

19 MULCHMAAIERS (TIJDELIJKE ACTIE!) subsidie EcoWerf - Subsidie: 10% van de aankoopprijs van de mulch- of combimaaier (exclusief btw), met een maximum van 75 euro per subsidiedossier. - Voorwaarden: - aankoop tussen 1 mei 2010 en 31 juli 2010; - CE-markering (veiligheid); - de maaier kan: - ofwel zowel mulchmaaien als gras maaien met opvang in een opvangbox = combimaaier; - ofwel enkel mulchmaaien = mulchmaaier; - het maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geactualiseerde versie van ER 2000/14/EG) mag niet hoger zijn dan vermelde grenswaarde: Maaibreedte Max. gegarandeerd geluidsvermogen in db(a) Kleiner of gelijk aan 50 cm 96 Groter dan 50 cm en kleiner of gelijk aan 70 cm 98 Groter dan 70 cm en kleiner of gelijk aan 120 cm 100 Groter dan 120 cm De subsidieaanvraag dient te geschieden via het daartoe voorziene aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van een gedetailleerd factuur of kasticket met aankoopdatum binnen de subsidieperiode (1 mei 2010 tot en met 31 juli 2010) en kopieën van de handleiding of certificaten die aantonen dat aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. - De subsidieaanvraag moet ten laatste op 15 september 2010 bezorgd worden aan EcoWerf, Afvalpreventieteam, subsidie mulch- of combimaaier, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. - Aanvragers van de subsidie dienen de mulch- of combimaaier op het aangegeven adres te bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag. FLUISTERHAKSELAAR (TIJDELIJKE ACTIE!) subsidie EcoWerf - Subsidie: 10% van de aankoopprijs van de fluisterhakselaar (exclusief btw), met een maximum van 75 euro per subsidiedossier. - Voorwaarden: - aankoop tussen 1 mei 2010 en 31 juli 2010; - CE-markering (veiligheid); - maximum gegarandeerd geluidsvermogenniveau gemeten volgens de Europese richtlijn 2000/14/EG van 93 db(a) LwA; - een invoerdiameter van minimaal 35 mm. - De subsidieaanvraag dient te geschieden via het daartoe voorziene aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van een gedetailleerd factuur of kasticket met aankoopdatum binnen de subsidieperiode (1 mei 2010 tot en met 31 juli 2010) en kopieën van de handleiding of certificaten die aantonen dat aan de voorwaarden van art. 2 is voldaan. - De subsidieaanvraag moet ten laatste op 15 september 2010 bezorgd worden aan EcoWerf, Afvalpreventieteam, subsidie hakselaars, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. - Aanvragers van de subsidie dienen de hakselaar op het aangegeven adres te bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag. Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 19

20 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) MEER INFO Gemeente Herent milieudienst Herent Wilselsesteenweg 28, 3020 Herent t (milieuambtenaar) of t (duurzaamheidsambtenaar) of Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Dienst Leefmilieu (Sophie Petré) Provincieplein 1, 3010 Leuven t website: EANDIS EANDIS REG-dienst Postbus Oudenaarde t fax: website: Vlaams Gewest + verbeterings- en aanpassingspremie Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel t of Vlaamse Infolijn: 1700 website: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus Brussel t: 1700 of fax: +32 (0) website: of EcoWerf Afvalpreventieteam Aarschotsesteenweg Leuven t website: Informazout vzw Dauwstraat Brussel t website: KVBG subsidie gaskachel Rodestraat 125, 1630 Linkebeek Rudi Thijs (02/ of Website: Groene leningen en fiscale voordelen Infolijn financiën t Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 20

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2011 Overzicht subsidies Herent versie januari 11 pagina 1 MILIEUSUBSIDIES (particulieren)

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 Copyright - samenstelling 2011 - Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA huishoudelijke EAP-audit 50, max 50% factuurbedrag huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of verbouwing bouwteams

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente...

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein 1 3320 HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Premie van 200 euro tot 4 100 euro

Premie van 200 euro tot 4 100 euro Huishoudelijke premie 2010 Nieuwbouwwoning of appartement Premie van 200 euro tot 4 100 euro Energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam Straat en nummer Postcode en gemeente Telefoon of GSM E-mail Bankrekening nr. EAN-nummer...... 5 4-1 4 4 9 4-0 0 0

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Vraag 1+2 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal aantal huishoudelijke afnemers elektriciteit 2.616.867 2.646.311 2.651.905 2.666.112 2.678.142

Nadere informatie

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:...

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:... AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2017 (GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON, HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN) (een aanvraagformulier voor milieumaatregelen

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter 2011 Gemeente Linter Helen-Bosstraat 43 3350 LINTER Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Subtitel

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen 2011 Stad Landen Stationsstraat 29 3400 LANDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Subtitel :

Nadere informatie

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot euro

Energieprestatiepeil 200 tot euro Huishoudelijke premie 2011 Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Hoogrendementsglas Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43651 : REGpremie buitenmuurisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43657 : REGpremie vloer-of kelderisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie.

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Definities: Woning:onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43654 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43950 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2012 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie,

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, latie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, en de plaatsing van een

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 Dienst Leefmilieu Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45747: REGpremie dak-of zoldervloerisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING

PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING Datum indiening:. (in te vullen door de gemeente) 1. Identificatiegegevens gemeentelijke controleur Naam:.. Functie:....

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45748: REGpremie vloer-of kelderisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT aanvrager : naam : adres : gemeente :. telefoon : adres installatie : aard van de woning : bestaande woning/gebouw nieuwbouw verbouwing Gegevens Hemelwaterinstallatie

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie Art.nr. 43655 : REGpremie E-peil 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2013 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Frans Beirenslaan nummer 165 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1989 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eilandsweg 55 3990 gemeente Peer bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 334

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Art.nr. 43988 : REGpremie E-peil 2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2012 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43985 : REGpremie zonneboiler2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ernest Solvaystraat nummer 52 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Verloren Hoek 114 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Leuvensesteenweg 383 2800 gemeente Mechelen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 348 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Blijde-Inkomststraat nummer 98 bus 0301 bestemming appartement type - bouwjaar 1879 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Domentveldstraat nummer 45 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer De Meers 23 2170 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 385 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovaties

Installatie-eisen bij renovaties Installatie-eisen bij renovaties Vlaams Energieagentschap Geert Flipts Basiscursus lokaal woonbeleid 12 mei 2015 Inhoud Energiebeleid Premies renovatie Premies nieuwbouw Varia (Energieleningen, Ecodesign,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Parijslaan nummer 189 bus 6 bestemming appartement type - bouwar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 155 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Van Cortbeemdelei nummer 20 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationstraat nummer 26 bus 9 bestemming appartement type - bouwjaar 1994 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 232

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Eggelstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Devoghellaan 16 1750 gemeente Lennik bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 724 De energiescore laat

Nadere informatie

REG Ventilatiesysteem geplaatst door aannemer BENO PASS. REG-aanmeldingsformulier 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG Ventilatiesysteem geplaatst door aannemer BENO PASS. REG-aanmeldingsformulier 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr 48086: regaanmeldingsformulier ventilatiesysteem 2017 REG-aanmeldingsformulier 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2017 Ventilatiesysteem geplaatst door aannemer Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Nieuwe beglazing met

Nadere informatie