Tax newsletter. Inhoud. Vennootschapsbelasting. Personenbelasting BTW. VMB Tax Services 27 maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax newsletter. Inhoud. Vennootschapsbelasting. Personenbelasting BTW. VMB Tax Services 27 maart 2015 1"

Transcriptie

1 Tax newsletter Inhoud Vennootschapsbelasting De liquidatiereserve als alternatief voor de liquidatiebonus Gewijzigde aanslag geheime commissielonen Personenbelasting Verhoogde forfaitaire kostenaftrek voor werknemers Nieuwe belastingregels voor natuurlijke personen Aangekondigde nieuwe belastingregels in de pijplijn? Hoe worden uw Belgische sociale zekerheidsbijdragen berekend vanaf 2015? BTW Dan toch btw-aftrek op cateringkosten opgelopen in kader van een publicitair event VMB Tax Services 27 maart

2 De liquidatiereserve als alternatief voor de liquidatiebonus Met ingang van het aanslagjaar 2015 heeft een KMO de optie om een zogenaamde liquidatiereserve aan te leggen. Dit laat de aandeelhouder natuurlijke persoon toe om bij liquidatie van de vennootschap deze reserve belastingvrij op te strijken. Bij de aanleg van de reserve dient de KMO echter 10% aanvullende vennootschapsbelasting te betalen. In dit artikel staan we even stil bij de krijtlijnen voor het aanleggen van de liquidatiereserve, en maken we even de vergelijking met de interne liquidatie Zoals algemeen geweten, is de Belgische personenbelasting over een liquidatiebonus met ingang van 1 oktober 2014 gestegen van 10% tot 25%. Teneinde de impact van deze substantiële belastingverhoging enigszins te verzachten, heeft de Belgische wetgever in 2014 een éénmalig overgangsmaatregel ingevoerd, namelijk de interne liquidatie (zie onze Q Tax Newsletter). Interne liquidatie als eenmalige overgangsmaatregel Deze eenmalige maatregel liet een Belgische natuurlijke persoon toe om een dividend op te strijken aan 10% personenbelasting waarna het dividend-na-belasting (90%) onmiddellijk terug werd ingebracht in het kapitaal van de betrokken vennootschap. Wanneer de vennootschap vervolgens tot een kapitaalvermindering overgaat ten gunste van die aandeelhouder, dan is aanvullende personenbelasting verschuldigd door de aandeelhouder wanneer dit plaatsvindt binnen een zekere tijdsperiode (t.w. 4 of 8 jaar zie de tabel hieronder) vanaf de datum van kapitaalverhoging. Wanneer de kapitaalvermindering pas plaatsvindt na het verstrijken van deze periode, dan is de kapitaalvermindering belastingvrij en is 10% dus de eindbelasting voor de aandeelhouder. Geen KMO Kapitaalvermindering in jaar: Aanvullende PB: 15% 10% 5% 0% Totale PB: 25% 20% 15% 10% KMO Kapitaalvermindering in jaar: Aanvullende PB: 15% 10% 5% 0% Totale PB: 25% 20% 15% 10% Liquidatiereserve als permanent alternatief, maar enkel voor KMO s Het feit dat de Belgische overheid de 10% personenbelasting voor liquidatieboni voorgoed had afgeschaft kwam als een grote schok voor de Belgische ondernemer. De éénmalige interne liquidatie werd dan ook nooit als een waardig alternatief beschouwd door de Belgische bedrijfswereld. Om tegemoet te komen aan deze bekommernis van het bedrijfswezen, komt de Belgische overheid nu op de proppen met een permanente nieuwe maatregel die de liquidatiereserve genoemd wordt. Deze maatregel is echter voorbehouden voor kleine en middelgrote ondernemingen ( KMO ). Een vennootschap kwalificeert als een KMO wanneer ze tijdens haar VMB Tax Services 2

3 laatste en voorlaatste boekjaar op geconsolideerde basis niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: Maximum 50 werknemers; Balanstotaal van maximaal EUR ; Jaarlijkse omzet (btw excl.) van maximaal EUR Wanneer de vennootschap meer dan 100 personen in dienst heeft, is de vennootschap sowieso groot. De vraag of een specifieke vennootschap al dan niet als KMO kwalificeert, zal bekeken worden per boekjaar waarvoor een liquidatiereserve wordt aangelegd. Wat nadien met de vennootschap gebeurt, doet er niet meer toe. Wat is een liquidatiereserve? Met ingang van het aanslagjaar 2015 (t.w. boekjaren die eindigen vanaf 31 december 2014) heeft een KMO de mogelijkheid om een deel van haar winst-na-belasting van dat boekjaar op haar balans over te boeken op een zgn. liquidatiereserve, mits betaling van 10% aanvullende vennootschapsbelasting over dit bedrag. Winsten die zijn gegenereerd in de boekjaren 2013 en voorheen komen dus niet in aanmerking. Deze 10% aanvullende vennootschapsbelasting is niet fiscaal aftrekbaar voor de KMO. Het voordeel bestaat er in dat, indien de liquidatiereserve onaantastbaar blijft op de balans van de vennootschap tot haar liquidatie, er geen aanvullende Belgische personenbelasting meer verschuldigd is door de aandeelhouder natuurlijke persoon ter gelegenheid van de liquidatie. Wat als de KMO een dividend uitkeert vóór liquidatie? Wanneer de vennootschap later, maar voorafgaand aan haar liquidatie, een dividend uitkeert aan de aandeelhouder en dit aanrekent op de liquidatiereserve, dan is er aanvullende personenbelasting verschuldigd door een aandeelhouder natuurlijk persoon. Het eigenlijke tarief aan personenbelasting zal afhangen van het moment van dividenduitkering waarbij de balansdatum van het boekjaar waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd als startdatum wordt weerhouden. Samengevat kent de claw-back regeling als volgt uitwerking: Uitkering Aanvullende PB Totale belasting 0 5 jaar 15% 25% (incl. 10% VennB betaald door KMO) > 5 jaar 5% 15% (incl. 10% VennB betaald door KMO) Liquidatie 0% 10% (enkel VennB betaald door KMO) Deze dividenduitkering wordt in eerste instantie geïmputeerd op de oudste liquidatiereserves. Vanuit cash-flow oogpunt is dit de meest gunstige benadering voor de aandeelhouder. Bovendien blijkt uit de tabel hierboven dat voor dividenden afkomstig van KMO s het tarief aan personenbelasting dus structureel verlaagd is getoetst aan het standaardtarief van 25% - afhankelijk van het moment waarop het dividend wordt uitgekeerd. Voornaamste verschillen tussen de liquidatiereserve en de interne liquidatie De liquidatiereserve onderscheidt zich op diverse punten van de voornoemde interne liquidatie: VMB Tax Services 3

4 In tegenstelling tot de interne liquidatie, is de liquidatiereserve een permanente nieuwe Belgische belastingregelgeving; Enkel KMO s kunnen een liquidatiereserve aanleggen terwijl iedere vennootschap in aanmerking kwam voor het regime van de interne liquidatie; In geval van een liquidatiereserve is het de KMO die 10% vennootschapsbelasting betaalt, terwijl bij interne liquidatie de aandeelhouder 10% personenbelasting moest ophoesten; In geval van een liquidatiereserve is 10% enkel de eindbelasting als het eigen vermogen op balans van de betrokken vennootschap blijft tot haar liquidatie. Een interne liquidatie maakt dat de 10% belasting niet verloren gaat bij een kapitaalvermindering voor liquidatie, weliswaar in de mate dat de wachtperiode van 4 of 8 jaar nauwgezet nageleefd wordt; Daar waar een interne liquidatie een notarisbezoek vergde, komt de aanleg van een liquidatiereserve neer op een louter boekhoudkundige verwerking op de balans van de KMO ; In tegenstelling tot wat het geval was voor een interne liquidatie, zal een KMO die een liquidatiereserve heeft geboekt niet tegen een aanvullende fiscale kost aanlopen wanneer zij haar dividendpolitiek zou wijzigen naar de toekomst. Gewijzigde aanslag geheime commissielonen De voormalige aanslag van 309% voor geheime commissielonen is substantieel verlaagd naar 103% (als de genieter een natuurlijke persoon is) of 51,5% (als de genieter een vennootschap is). Bovendien zijn de uitzonderingen waarin deze afzonderlijke aanslag geen toepassing vindt grondig aangepast. Wat is nu de werkelijke impact van deze nieuwe regelgeving? De Belgische wetgeving inzake geheime commissielonen is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws gekomen. Een geheim commissieloon is een beroepsinkomen dat niet is gerapporteerd op een inkomstenfiche (bvb. een loonfiche) door de schuldenaar van het inkomen. Zoals bekend, is de aanslag op een geheime commissieloon een afzonderlijke belasting van 309% op het niet-gerapporteerde inkomen. Vermits het een afzonderlijke aanslag betreft, kan het geheim commissieloon niet worden gecompenseerd met fiscale verliezen of andere tax assets. Op basis van de vorige wetgeving was de aanslag niet verschuldigd in de volgende 2 gevallen: De belastingplichtige toont aan dat de genieter het inkomen heeft opgenomen op een aangifte in de inkomstenbelasting in België of in het buitenland, of De belastingplichtige en de fiscus komen tot een akkoord (en dit met instemming van de genieter), dat de genieter van het beroepsinkomen hierover belast wordt binnen de standaard aanslagtermijnen. Nieuwe doelstellingen van de geheime commissieloon aanslag Als gevolg van een belastinghervorming van december 2014, werd de regelgeving op het stuk van geheime commissielonen grondig herschreven. De fundamentele nieuwe doelstelling van deze belasting is dat zij niet langer strafrechtelijk van aard is, maar wel vergoedend van aard. Dit heeft de volgende belangrijke gevolgen : VMB Tax Services 4

5 De aanslag voor geheime commissielonen is niet verschuldigd als de begunstigde nog belast kan worden ; Het tarief van de belasting is gevoelig verlaagd ; De geheime commissieloon aanslag is vooral van toepassing op inkomsten uit zwartwerk en niet langer op alle verdoken meerwinsten (wat een breder begrip is omdat ook fiscaal verworpen kosten hierin begrepen zijn) ; Dubbele belasting zou zich niet mogen voordoen omdat het geheime commissieloon fiscaal aftrekbaar is wanneer de begunstigde belast wordt ; Behoudens in specifieke gevallen, is het mogelijk om administratieve of strafrechtelijke sancties op te leggen bovenop de aanslag voor geheime commissielonen. De nieuwe regel kent uitwerking vanaf het aanslagjaar 2015, t.w. boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2014 en nadien. Nieuwe uitzonderingsregel en verlaagde tarieven Hoger is reeds toegelicht dat de aanslag voor geheime commissielonen niet wordt toegepast in 2 gevallen. De 1ste uitzonderingsregel blijft onverkort van tel, maar de 2de uitzonderingsbepaling wordt als volgt herschreven: de geheime commissieloon belasting is niet verschuldigd wanneer de begunstigde van het beroepsinkomen op ondubbelzinnige wijze wordt geidentificeerd binnen de 2,5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waar het geheim commissieloon verband mee houdt. Voor Belgische fiscale doeleinden is het aanslagjaar het kalenderjaar wat volgt op het inkomstenjaar (wat eveneens een kalenderjaar is). De insteek van deze nieuwe uitzonderingsregel is dus evident: middels de identificatie kan de fiscus de genieter vooralsnog belasten binnen de standaard aanslagtermijn van 3 jaar. Volledigheidshalve geven we ook mee dat administratieve duiding m.b.t. de nieuwe wet te kennen geeft dat de geheime commissieloon aanslag ook niet mag losgelaten worden op de volgende beperkte kosten die zich buiten de beroepssfeer situeren: restaurant- en receptiekosten, kleine ICT kosten, beperkte kosten voor kantoormateriaal, enz. Bovendien is het vroegere tarief van 309% gevoelig verminderd: Een tarief van 103% is van toepassing als de genieter een natuurlijke persoon is; Een tarief van 51,5% is van toepassing als de genieter een vennootschap is; Een tarief van 103% is van toepassing in het geval inkomsten uit zwartwerk niet worden toegevoegd aan de boekresultaten van de vennootschap; Een tarief van 51,5% is van toepassing in het geval inkomsten uit zwartwerk spontaan werden toegevoegd aan de boekresultaten van de vennootschap in een later boekjaar; Is een geheim commissieloon nog fiscaal aftrekbaar? Zoals vroeger, is de aanslag voor geheime commissielonen zelf fiscaal aftrekbaar voor de schuldenaar. Het onderliggende geheime commissieloon zelf blijft in beginsel ook aftrekbaar, maar dit moet wel genuanceerd worden zoals we hierna zullen aantonen. Daarenboven voorziet de belastingwet nu 2 gevallen waarin een geheim commissieloon nooit fiscaal aftrekbaar is : Het geheim commissieloon is betaald in een omkoop affaire ; Het geheim commissieloon is betaald aan een genieter in een belastingparadijs (en voor zover voorwaarden zijn ingevuld, zoals o.m. het bestaan van een artificiële constructie). VMB Tax Services 5

6 De administratieve commentaar vermeldt ook dat wanneer een geheim commissieloon resulteert uit een verdoken meerwinst, de betrokken belastingplichtige geen belastingaftrek kan laten gelden. De belastingplichtige zal ook nog moeten aantonen dat het geheime commissieloon betrekking heeft op een volwaardige beroepskost. De belastingplichtige moet dus aantonen dat het geheim commissieloon is betaald om inkomsten te verkrijgen of te behouden en onlosmakelijk verboden is met de reële maatschappelijke activiteit van die belastingplichtige. Het geheime commissieloon is dus slechts aftrekbaar als de belastingplichtige de identiteit van de genieter bekendmaakt (die dus kan belast worden door de fiscus ). Immers, slechts in dat geval kan aan de voorwaarde van oprechte beroepskost beantwoord worden. Voornaamste leerpunten Fel samengevat kunnen we de volgende conclusies trekken uit de nieuwe wetgeving inzake geheime commissielonen: De wetgeving is verzacht en de belastingtarieven zijn stevig gereduceerd wat de relatie tussen de belastingplichtige en de fiscus zonder meer ten goede komt ; Desondanks blijft de aanslag een ontradende uitwerking kennen voor belastingplichtigen die overwegen om een geheim commissieloon te betalen omdat de standaardregel de facto is geworden dat het geheim commissieloon fiscaal niet aftrekbaar is, tenzij de genieter wordt geïdentificeerd en dus kan worden belast. Verhoogde forfaitaire kostenaftrek voor werknemers Werknemers die hun reële kosten niet bewijzen, genieten voortaan van een verhoogde forfaitaire kostenaftrek in de personenbelasting. Hoe verloopt dat precies? Gelet op de tijdelijke niet-indexering van salarissen heeft de Belgische overheid het maximumbedrag van de forfaitaire kostenaftrek opgetrokken, weliswaar enkel voor werknemers. De nieuwe regel kent dus geen uitwerking voor bedrijfsleiders en vrije beroepers (zoals o.m. dokters en advocaten). De forfaitaire kostenaftrek is van toepassing wanneer een natuurlijk persoon ervoor kiest om zijn of haar werkelijke kosten niet te bewijzen. De forfaitaire kostenaftrek wordt dan berekend door degressieve schalen los te laten op het salaris van de betrokken natuurlijke persoon, met die nuance dat de aftrek is geplafonneerd op een maximaal bedrag. De nieuwe maximumbedragen zijn als volgt: Vóór 2015 was de maximale forfaitaire kostenaftrek gelijk aan EUR 3.950; Vanaf 2015, is de maximale forfaitaire kostenaftrek gelijk aan EUR 4.090; Vanaf 2016, is de maximale forfaitaire kostenaftrek gelijk aan EUR Merk op dat het is toegestaan om deze verhoogde forfaitaire kostenaftrek meteen in rekening te brengen wanneer de Belgische bedrijfsvoorheffing wordt berekend. Kortom, werknemers zullen de impact meteen kunnen vaststellen op hun maandelijkse loonfiche vanaf VMB Tax Services 6

7 Nieuwe belastingregels voor natuurlijke personen Recent zijn enkele fiscale regels aangepast die een directe impact hebben op natuurlijke personen die aan de Belgische personenbelasting onderworpen zijn. Om het bos door de bomen te blijven zien, bezorgen wij u een algemeen overzicht van fiscale maatregelen die uw fiscale afrekening zullen doen toenemen dan wel verlichten. Eerst en vooral werd in het kader van de laatste belastinghervorming tijdelijk (t.w. voor de inkomstenjaren ) de indexering opgeschort van bepaalde maximumbedragen die recht geven op een bepaald belastingvoordeel voor natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. Deze bevriezing is van toepassing voor de volgende maximumbedragen m.b.t. de hierna gemelde Belgische belastingvoordelen: Belastingvoordeel Maximumbedrag Belastingkrediet voor pensioenen en vervangingsinkomsten EUR 2.024,12 Belastingkrediet voor ziekte-uitkeringen EUR 2.598,29 Vrijgestelde interest van spaardeposito EUR Belastingkrediet voor lange-termijnsparen EUR Belastingkrediet voor verwerving van werkgeversaandelen EUR 750 Belastingkrediet voor pensioensparen EUR 940 Overgedragen energiebesparende uitgaven EUR Belastingkrediet voor de verwerving van een elektrisch voertuig EUR Belastingkrediet voor belegging in ontwikkelingsfonds EUR 320 Minimale gift EUR 40 Salaris van huishoudpersoneel EUR Belastingvermindering voor lage-energiewoning EUR 450 Basisbedrag federale woonbonus EUR Verhoging basisbedrag woonbonus voor 1 st 10 jaar EUR 760 Verhoging basisbedrag woonbonus vanaf 3 kinderen ten laste EUR 80 Daarnaast vestigen we graag uw aandacht op de volgende nieuwe fiscale bepalingen: Wanneer een natuurlijk persoon aan lange-termijnsparen doet, worden de reserves die zijn opgebouwd tot en met 31 december 2014 als volgt onderworpen aan een versnelde tax op het lange-termijnsparen: gedurende de inkomstenjaren zal er ieder jaar 1% worden toegepast op de reserves per 2014, wat resulteert in een totale heffing van 5%. Bovendien zal op vervaldag een finale 3% heffing worden toegepast (daar waar vroeger een totale heffing van 10% werd ingehouden, weliswaar slechts op vervaldag). Bovendien worden stortingen vanaf 2015 belast aan 8% (i.p.v. 10%); In 2012 is het registratierecht voor de verdeling van in Vlaanderen gelegen vastgoed opgetrokken van 1% naar 2,5% wanneer dit vastgoed moet verdeeld worden n.a.v. een echtscheiding of de beëindiging van een wettelijke samenlevingscontract dat minstens één jaar geduurd heeft. Vanaf 1 januari 2015 is dit registratierecht opnieuw teruggebracht naar 1% in geval van echtscheiding of de beëindiging van een wettelijk samenlevingscontract met een minimale effectieve duurtijd van één jaar. Wanneer een koppel dus louter feitelijk samenwoonde, komen zij niet in aanmerking voor het verlaagde evenredig registratierecht. VMB Tax Services 7

8 Aangekondigde nieuwe belastingregels in de pijplijn? Welke reeds aangekondigde nieuwe fiscale regels zijn vooralsnog niet doorgevoerd? Heeft de regering Michel I mogelijks nog andere fiscale verrassingen in petto? Er circuleren geruchten dat de volgende Belgische fiscale regels in de pijplijn zitten, hoewel er vooralsnog geen concrete wetgevende stappen zijn gezet: Een Belgische meerwaardebelasting voor natuurlijke personen zou ingevoerd worden, in het bijzonder voor verwezenlijkte (korte termijn?) meerwaarden op aandelen. Overeenkomstig de huidige wetgeving zijn gerealiseerde meerwaarden op aandelen (of roerende goederen in het algemeen) belastingvrij, behalve in geval van speculatie (wat maakt dat er 33% belastingheffing is) of wanneer de koper van de aandelen zich buiten de EER bevindt (wat maakt dat er 16,5% belastingheffing is); Een Belgische vermogensbelasting voor natuurlijke personen was aangekondigd in bepaalde politieke kringen. Zo was bvb. voorgesteld om personen met een vermogen vanaf EUR te belasten aan 0,4%. De hogere schijven aan vermogen zouden belast worden aan progressieve tarieven en alle vermogen vanaf EUR zou belast worden aan 1,5%; Er zou een zgn. Cayman belasting ingevoerd worden, t.w. wanneer bepaalde voorwaarden zijn nageleefd, worden laagbelaste buitenlandse juridische structuren als transparant voor Belgische belastingdoeleinden aangemerkt. Zodoende wordt het inkomen van die buitenlandse juridische structuur geacht rechtstreeks te zijn ontvangen door de Belgische natuurlijke persoon en wordt het navenant belast in België; Een natuurlijk persoon die in België gelegen vastgoed verhuurt voor privé doeleinden, wordt momenteel belast op een forfaitaire belastbare basis die in hoofdzaak functie is van het kadastraal inkomen. Het gerucht deed de ronde dat voortaan de werkelijke huurinkomsten zouden worden belast ; Het gerucht deed de ronde dat ook de belastingheffing van bedrijfswagens alweer aangepast zou worden; Enz. Het spreekt voor zich dat wij u geïnformeerd zullen houden wanneer nieuwe relevante wetswijzigingen zich zullen voordoen in de toekomst. Hoe worden uw Belgische sociale zekerheidsbijdragen berekend vanaf 2015? Tot en met 2014 werden de sociale zekerheidsbijdragen van een zelfstandige berekend op basis van zijn netto-belastbaar inkomen van 3 jaar terug. Vanaf 2015 gebeurt de berekening op basis van het netto-belastbaar inkomen van het jaar zelf. Wat betekent dit voor de cash-flow positie van die zelfstandige? Vanaf 2015 is de wijze waarop Belgische sociale zekerheidsbijdragen worden berekend voor zelfstandigen grondig aangepast. Zelfstandigen in België moeten persoonlijk hun sociale ze- VMB Tax Services 8

9 kerheidsbijdragen afdragen op kwartaalbasis. Bovendien is er een plafond op jaarbasis van momenteel ca. EUR terwijl over een netto-belastbaar jaarinkomen van ca. EUR geen sociale zekerheidsbijdragen meer verschuldigd zijn. Oude versus nieuwe regel Overeenkomstig de oude regel werden sociale zekerheidsbijdragen berekend op basis van het netto-belastbaar inkomen van 3 jaar terug. Daarom was het zeer reëel dat de zelfstandige in kwestie ieder jaar een bijbetaling moest doen (gebaseerd op het werkelijke netto-belastbaar inkomen van 3 jaar geleden) wanneer er oorspronkelijk onvoldoende bijdragen waren gestort. Overeenkomstig de nieuwe regel zal een zelfstandige sociale zekerheidsbijdragen moeten storten gebaseerd op het netto-belastbaar inkomen van het inkomstenjaar zelf. Echter, omdat dat netto-belastbaar inkomen gedurende het inkomstenjaar nog niet definitief gekend is, zal het betrokken sociaal verzekeringsfonds op kwartaalbasis een voorstel aan bijdragen doen (wat is gebaseerd op het netto-belastbaar inkomen van 3 jaar terug). De zelfstandige heeft dan de keuze om ofwel het voorgestelde bedrag te betalen, dan wel een hoger of lager bedrag (wat stoelt op zijn beste inschatting van zijn of haar inkomen van dat bewuste jaar). Uiteraard is het dan nog steeds mogelijk dat er achteraf een regularisatie plaatsvindt (gebaseerd op de gegevens van de zelfstandige zoals neergelegd in zijn of haar aangifte in de personenbelasting). Het grote verschil met vroeger bestaat er echter in dat de zelfstandige nu zelf kan beslissen hoeveel precies hij of zij stort per kwartaal en dus zijn of haar cash-flow positie beter kan beheren. Enkele praktische richtlijnen Ter zake is het nuttig rekening te houden met de volgende elementen: Wanneer een te hoge storting zou gedaan worden, moet u weten dat deze aftrekbaar is voor doeleinden van de personenbelasting. Zo verlaagt u dus de effectieve belastingvoet aan personenbelasting voor dat inkomstenjaar; Een excessieve storting wordt terugbetaald bij regularisatie, weliswaar interestvrij; Een te lage storting vergt een bijstorting bij regularisatie. Daarbij moet u weten dat nalatigheidsrente slechts verschuldigd is in de mate dat niet minstens de voorgestelde kwartaalstorting is betaald. Dan toch btw-aftrek op cateringkosten opgelopen in kader van een publicitair event De Belgische btw-administratie heeft recent een nieuwe Beslissing gepubliceerd, waarin zij verklaart zich neer te leggen bij de vaste Cassatierechtspraak die erkent dat er btw-aftrek kan worden uitgeoefend op kosten van logies, spijzen en drank die werden opgelopen in het kader van een publicitair evenement. Hiermee komt dan ook definitief een einde aan een typisch twistpunt bij btw-controles. Sinds vele jaren huldigt het Hof van Cassatie het standpunt dat de btw op kosten met betrekking tot een activiteit die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of een dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen moet aangemerkt worden als btw geheven van publiciteitskosten. Deze kosten vallen dus principieel niet onder een btw-aftrekbeperking. Een principe dat globaal genomen ook werd overgenomen door de btw-administratie. VMB Tax Services 9

10 Hoewel het Hof van Cassatie ook herhaaldelijk heeft bevestigt dat het bovenstaande ook van toepassing was voor kosten van logies, spijzen en drank die worden opgelopen in het kader van een dergelijk publicitair evenement, aanvaardde de btw-administratie tot nu toe in de praktijk niet de btw-aftrek op dergelijke kosten. In 2011 publiceerde de btw-administratie zelfs nog een Beslissing waarin zij uitdrukkelijk verklaarde zich niet neer te leggen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie. In de praktijk betekende dit dus dat een belastingplichtige zich genoodzaakt zag om naar de rechtbank te trekken, wanneer de btw-administratie de btw-aftrek op dergelijke kosten had verworpen. Aan deze bedenkelijke praktijk komt nu dus een einde. Dit belet echter niet dat een belastingplichtige nog steeds zal moeten aantonen dat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van zijn producten of diensten te bevorderen. Heeft u in het verleden als een goede huisvader systematisch een beperking van de btwaftrek toegepast op cateringkosten die u hebt opgelopen in het kader van een dergelijk publicitair evenement, dan biedt zich nu voor u een opportuniteit aan. In principe kan u immers tot drie jaar teruggaan indien u geen of te weinig btw gerecupereerd heeft. Heeft u in 2012 of later een publicitair evenement georganiseerd, dan is het nu het moment om alsnog uw btw op de cateringkosten te recupereren. Wouter Brackx Partner Tax Services T +32 (0) E Kurt De Haen Partner Tax Services T +32 (0) E De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als advies m.b.t. een specifieke casus. Indien u van plan bent om bepaalde acties te ondernemen op basis van de inhoud van deze publicatie, gelieve dan contact met uw VMB contactpersoon op te nemen voor gepast professioneel advies. VMB Tax Services 10

11 Antwerpen Entrepotkaai Antwerpen Belgium T +32 (0) Brussel Koning Albert I Laan Wemmel Belgium T +32 (0) Noord-Limburg Leopoldlaan Overpelt Belgium T +32 (0) Hasselt Kempische Steenweg 301 / bus Hasselt Belgium T +32 (0) Kempen Nieuwstraat Mol Belgium T +32 (0) VMB Tax Services 11

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tax newsletter. Inhoud. Personenbelasting. Vennootschapsbelasting BTW. VMB Tax Services 7 januari 2016 1

Tax newsletter. Inhoud. Personenbelasting. Vennootschapsbelasting BTW. VMB Tax Services 7 januari 2016 1 Tax newsletter Inhoud Personenbelasting Tax shelter belastingvermindering voor belegging in aandelen van een start-up Belastingvermindering bij het verstrekken van crowdfunding lening aan start-up Geen

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Tax newsletter. PKF-VMB Tax Services 30 september Inhoud

Tax newsletter. PKF-VMB Tax Services 30 september Inhoud Tax newsletter Inhoud Vennootschapsbelasting Common Reporting Standards wakkeren internationale uitwisseling van informatie aan Wanneer is verdoken meerwinst een verworpen uitgave? Voortaan kan ook een

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel.

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. E. Banningstraat 41-47-B - 2000 Antwerpen Tel.: 03 225 52 30 - Fax: 03 225 52 33 E-mail: info@dehoon.be - www.dehoon.be Hoe betaal ik écht minder

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u...

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Page 1 of 10 Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie