Tax newsletter. Inhoud. Vennootschapsbelasting. Personenbelasting BTW. VMB Tax Services 27 maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax newsletter. Inhoud. Vennootschapsbelasting. Personenbelasting BTW. VMB Tax Services 27 maart 2015 1"

Transcriptie

1 Tax newsletter Inhoud Vennootschapsbelasting De liquidatiereserve als alternatief voor de liquidatiebonus Gewijzigde aanslag geheime commissielonen Personenbelasting Verhoogde forfaitaire kostenaftrek voor werknemers Nieuwe belastingregels voor natuurlijke personen Aangekondigde nieuwe belastingregels in de pijplijn? Hoe worden uw Belgische sociale zekerheidsbijdragen berekend vanaf 2015? BTW Dan toch btw-aftrek op cateringkosten opgelopen in kader van een publicitair event VMB Tax Services 27 maart

2 De liquidatiereserve als alternatief voor de liquidatiebonus Met ingang van het aanslagjaar 2015 heeft een KMO de optie om een zogenaamde liquidatiereserve aan te leggen. Dit laat de aandeelhouder natuurlijke persoon toe om bij liquidatie van de vennootschap deze reserve belastingvrij op te strijken. Bij de aanleg van de reserve dient de KMO echter 10% aanvullende vennootschapsbelasting te betalen. In dit artikel staan we even stil bij de krijtlijnen voor het aanleggen van de liquidatiereserve, en maken we even de vergelijking met de interne liquidatie Zoals algemeen geweten, is de Belgische personenbelasting over een liquidatiebonus met ingang van 1 oktober 2014 gestegen van 10% tot 25%. Teneinde de impact van deze substantiële belastingverhoging enigszins te verzachten, heeft de Belgische wetgever in 2014 een éénmalig overgangsmaatregel ingevoerd, namelijk de interne liquidatie (zie onze Q Tax Newsletter). Interne liquidatie als eenmalige overgangsmaatregel Deze eenmalige maatregel liet een Belgische natuurlijke persoon toe om een dividend op te strijken aan 10% personenbelasting waarna het dividend-na-belasting (90%) onmiddellijk terug werd ingebracht in het kapitaal van de betrokken vennootschap. Wanneer de vennootschap vervolgens tot een kapitaalvermindering overgaat ten gunste van die aandeelhouder, dan is aanvullende personenbelasting verschuldigd door de aandeelhouder wanneer dit plaatsvindt binnen een zekere tijdsperiode (t.w. 4 of 8 jaar zie de tabel hieronder) vanaf de datum van kapitaalverhoging. Wanneer de kapitaalvermindering pas plaatsvindt na het verstrijken van deze periode, dan is de kapitaalvermindering belastingvrij en is 10% dus de eindbelasting voor de aandeelhouder. Geen KMO Kapitaalvermindering in jaar: Aanvullende PB: 15% 10% 5% 0% Totale PB: 25% 20% 15% 10% KMO Kapitaalvermindering in jaar: Aanvullende PB: 15% 10% 5% 0% Totale PB: 25% 20% 15% 10% Liquidatiereserve als permanent alternatief, maar enkel voor KMO s Het feit dat de Belgische overheid de 10% personenbelasting voor liquidatieboni voorgoed had afgeschaft kwam als een grote schok voor de Belgische ondernemer. De éénmalige interne liquidatie werd dan ook nooit als een waardig alternatief beschouwd door de Belgische bedrijfswereld. Om tegemoet te komen aan deze bekommernis van het bedrijfswezen, komt de Belgische overheid nu op de proppen met een permanente nieuwe maatregel die de liquidatiereserve genoemd wordt. Deze maatregel is echter voorbehouden voor kleine en middelgrote ondernemingen ( KMO ). Een vennootschap kwalificeert als een KMO wanneer ze tijdens haar VMB Tax Services 2

3 laatste en voorlaatste boekjaar op geconsolideerde basis niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: Maximum 50 werknemers; Balanstotaal van maximaal EUR ; Jaarlijkse omzet (btw excl.) van maximaal EUR Wanneer de vennootschap meer dan 100 personen in dienst heeft, is de vennootschap sowieso groot. De vraag of een specifieke vennootschap al dan niet als KMO kwalificeert, zal bekeken worden per boekjaar waarvoor een liquidatiereserve wordt aangelegd. Wat nadien met de vennootschap gebeurt, doet er niet meer toe. Wat is een liquidatiereserve? Met ingang van het aanslagjaar 2015 (t.w. boekjaren die eindigen vanaf 31 december 2014) heeft een KMO de mogelijkheid om een deel van haar winst-na-belasting van dat boekjaar op haar balans over te boeken op een zgn. liquidatiereserve, mits betaling van 10% aanvullende vennootschapsbelasting over dit bedrag. Winsten die zijn gegenereerd in de boekjaren 2013 en voorheen komen dus niet in aanmerking. Deze 10% aanvullende vennootschapsbelasting is niet fiscaal aftrekbaar voor de KMO. Het voordeel bestaat er in dat, indien de liquidatiereserve onaantastbaar blijft op de balans van de vennootschap tot haar liquidatie, er geen aanvullende Belgische personenbelasting meer verschuldigd is door de aandeelhouder natuurlijke persoon ter gelegenheid van de liquidatie. Wat als de KMO een dividend uitkeert vóór liquidatie? Wanneer de vennootschap later, maar voorafgaand aan haar liquidatie, een dividend uitkeert aan de aandeelhouder en dit aanrekent op de liquidatiereserve, dan is er aanvullende personenbelasting verschuldigd door een aandeelhouder natuurlijk persoon. Het eigenlijke tarief aan personenbelasting zal afhangen van het moment van dividenduitkering waarbij de balansdatum van het boekjaar waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd als startdatum wordt weerhouden. Samengevat kent de claw-back regeling als volgt uitwerking: Uitkering Aanvullende PB Totale belasting 0 5 jaar 15% 25% (incl. 10% VennB betaald door KMO) > 5 jaar 5% 15% (incl. 10% VennB betaald door KMO) Liquidatie 0% 10% (enkel VennB betaald door KMO) Deze dividenduitkering wordt in eerste instantie geïmputeerd op de oudste liquidatiereserves. Vanuit cash-flow oogpunt is dit de meest gunstige benadering voor de aandeelhouder. Bovendien blijkt uit de tabel hierboven dat voor dividenden afkomstig van KMO s het tarief aan personenbelasting dus structureel verlaagd is getoetst aan het standaardtarief van 25% - afhankelijk van het moment waarop het dividend wordt uitgekeerd. Voornaamste verschillen tussen de liquidatiereserve en de interne liquidatie De liquidatiereserve onderscheidt zich op diverse punten van de voornoemde interne liquidatie: VMB Tax Services 3

4 In tegenstelling tot de interne liquidatie, is de liquidatiereserve een permanente nieuwe Belgische belastingregelgeving; Enkel KMO s kunnen een liquidatiereserve aanleggen terwijl iedere vennootschap in aanmerking kwam voor het regime van de interne liquidatie; In geval van een liquidatiereserve is het de KMO die 10% vennootschapsbelasting betaalt, terwijl bij interne liquidatie de aandeelhouder 10% personenbelasting moest ophoesten; In geval van een liquidatiereserve is 10% enkel de eindbelasting als het eigen vermogen op balans van de betrokken vennootschap blijft tot haar liquidatie. Een interne liquidatie maakt dat de 10% belasting niet verloren gaat bij een kapitaalvermindering voor liquidatie, weliswaar in de mate dat de wachtperiode van 4 of 8 jaar nauwgezet nageleefd wordt; Daar waar een interne liquidatie een notarisbezoek vergde, komt de aanleg van een liquidatiereserve neer op een louter boekhoudkundige verwerking op de balans van de KMO ; In tegenstelling tot wat het geval was voor een interne liquidatie, zal een KMO die een liquidatiereserve heeft geboekt niet tegen een aanvullende fiscale kost aanlopen wanneer zij haar dividendpolitiek zou wijzigen naar de toekomst. Gewijzigde aanslag geheime commissielonen De voormalige aanslag van 309% voor geheime commissielonen is substantieel verlaagd naar 103% (als de genieter een natuurlijke persoon is) of 51,5% (als de genieter een vennootschap is). Bovendien zijn de uitzonderingen waarin deze afzonderlijke aanslag geen toepassing vindt grondig aangepast. Wat is nu de werkelijke impact van deze nieuwe regelgeving? De Belgische wetgeving inzake geheime commissielonen is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws gekomen. Een geheim commissieloon is een beroepsinkomen dat niet is gerapporteerd op een inkomstenfiche (bvb. een loonfiche) door de schuldenaar van het inkomen. Zoals bekend, is de aanslag op een geheime commissieloon een afzonderlijke belasting van 309% op het niet-gerapporteerde inkomen. Vermits het een afzonderlijke aanslag betreft, kan het geheim commissieloon niet worden gecompenseerd met fiscale verliezen of andere tax assets. Op basis van de vorige wetgeving was de aanslag niet verschuldigd in de volgende 2 gevallen: De belastingplichtige toont aan dat de genieter het inkomen heeft opgenomen op een aangifte in de inkomstenbelasting in België of in het buitenland, of De belastingplichtige en de fiscus komen tot een akkoord (en dit met instemming van de genieter), dat de genieter van het beroepsinkomen hierover belast wordt binnen de standaard aanslagtermijnen. Nieuwe doelstellingen van de geheime commissieloon aanslag Als gevolg van een belastinghervorming van december 2014, werd de regelgeving op het stuk van geheime commissielonen grondig herschreven. De fundamentele nieuwe doelstelling van deze belasting is dat zij niet langer strafrechtelijk van aard is, maar wel vergoedend van aard. Dit heeft de volgende belangrijke gevolgen : VMB Tax Services 4

5 De aanslag voor geheime commissielonen is niet verschuldigd als de begunstigde nog belast kan worden ; Het tarief van de belasting is gevoelig verlaagd ; De geheime commissieloon aanslag is vooral van toepassing op inkomsten uit zwartwerk en niet langer op alle verdoken meerwinsten (wat een breder begrip is omdat ook fiscaal verworpen kosten hierin begrepen zijn) ; Dubbele belasting zou zich niet mogen voordoen omdat het geheime commissieloon fiscaal aftrekbaar is wanneer de begunstigde belast wordt ; Behoudens in specifieke gevallen, is het mogelijk om administratieve of strafrechtelijke sancties op te leggen bovenop de aanslag voor geheime commissielonen. De nieuwe regel kent uitwerking vanaf het aanslagjaar 2015, t.w. boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2014 en nadien. Nieuwe uitzonderingsregel en verlaagde tarieven Hoger is reeds toegelicht dat de aanslag voor geheime commissielonen niet wordt toegepast in 2 gevallen. De 1ste uitzonderingsregel blijft onverkort van tel, maar de 2de uitzonderingsbepaling wordt als volgt herschreven: de geheime commissieloon belasting is niet verschuldigd wanneer de begunstigde van het beroepsinkomen op ondubbelzinnige wijze wordt geidentificeerd binnen de 2,5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waar het geheim commissieloon verband mee houdt. Voor Belgische fiscale doeleinden is het aanslagjaar het kalenderjaar wat volgt op het inkomstenjaar (wat eveneens een kalenderjaar is). De insteek van deze nieuwe uitzonderingsregel is dus evident: middels de identificatie kan de fiscus de genieter vooralsnog belasten binnen de standaard aanslagtermijn van 3 jaar. Volledigheidshalve geven we ook mee dat administratieve duiding m.b.t. de nieuwe wet te kennen geeft dat de geheime commissieloon aanslag ook niet mag losgelaten worden op de volgende beperkte kosten die zich buiten de beroepssfeer situeren: restaurant- en receptiekosten, kleine ICT kosten, beperkte kosten voor kantoormateriaal, enz. Bovendien is het vroegere tarief van 309% gevoelig verminderd: Een tarief van 103% is van toepassing als de genieter een natuurlijke persoon is; Een tarief van 51,5% is van toepassing als de genieter een vennootschap is; Een tarief van 103% is van toepassing in het geval inkomsten uit zwartwerk niet worden toegevoegd aan de boekresultaten van de vennootschap; Een tarief van 51,5% is van toepassing in het geval inkomsten uit zwartwerk spontaan werden toegevoegd aan de boekresultaten van de vennootschap in een later boekjaar; Is een geheim commissieloon nog fiscaal aftrekbaar? Zoals vroeger, is de aanslag voor geheime commissielonen zelf fiscaal aftrekbaar voor de schuldenaar. Het onderliggende geheime commissieloon zelf blijft in beginsel ook aftrekbaar, maar dit moet wel genuanceerd worden zoals we hierna zullen aantonen. Daarenboven voorziet de belastingwet nu 2 gevallen waarin een geheim commissieloon nooit fiscaal aftrekbaar is : Het geheim commissieloon is betaald in een omkoop affaire ; Het geheim commissieloon is betaald aan een genieter in een belastingparadijs (en voor zover voorwaarden zijn ingevuld, zoals o.m. het bestaan van een artificiële constructie). VMB Tax Services 5

6 De administratieve commentaar vermeldt ook dat wanneer een geheim commissieloon resulteert uit een verdoken meerwinst, de betrokken belastingplichtige geen belastingaftrek kan laten gelden. De belastingplichtige zal ook nog moeten aantonen dat het geheime commissieloon betrekking heeft op een volwaardige beroepskost. De belastingplichtige moet dus aantonen dat het geheim commissieloon is betaald om inkomsten te verkrijgen of te behouden en onlosmakelijk verboden is met de reële maatschappelijke activiteit van die belastingplichtige. Het geheime commissieloon is dus slechts aftrekbaar als de belastingplichtige de identiteit van de genieter bekendmaakt (die dus kan belast worden door de fiscus ). Immers, slechts in dat geval kan aan de voorwaarde van oprechte beroepskost beantwoord worden. Voornaamste leerpunten Fel samengevat kunnen we de volgende conclusies trekken uit de nieuwe wetgeving inzake geheime commissielonen: De wetgeving is verzacht en de belastingtarieven zijn stevig gereduceerd wat de relatie tussen de belastingplichtige en de fiscus zonder meer ten goede komt ; Desondanks blijft de aanslag een ontradende uitwerking kennen voor belastingplichtigen die overwegen om een geheim commissieloon te betalen omdat de standaardregel de facto is geworden dat het geheim commissieloon fiscaal niet aftrekbaar is, tenzij de genieter wordt geïdentificeerd en dus kan worden belast. Verhoogde forfaitaire kostenaftrek voor werknemers Werknemers die hun reële kosten niet bewijzen, genieten voortaan van een verhoogde forfaitaire kostenaftrek in de personenbelasting. Hoe verloopt dat precies? Gelet op de tijdelijke niet-indexering van salarissen heeft de Belgische overheid het maximumbedrag van de forfaitaire kostenaftrek opgetrokken, weliswaar enkel voor werknemers. De nieuwe regel kent dus geen uitwerking voor bedrijfsleiders en vrije beroepers (zoals o.m. dokters en advocaten). De forfaitaire kostenaftrek is van toepassing wanneer een natuurlijk persoon ervoor kiest om zijn of haar werkelijke kosten niet te bewijzen. De forfaitaire kostenaftrek wordt dan berekend door degressieve schalen los te laten op het salaris van de betrokken natuurlijke persoon, met die nuance dat de aftrek is geplafonneerd op een maximaal bedrag. De nieuwe maximumbedragen zijn als volgt: Vóór 2015 was de maximale forfaitaire kostenaftrek gelijk aan EUR 3.950; Vanaf 2015, is de maximale forfaitaire kostenaftrek gelijk aan EUR 4.090; Vanaf 2016, is de maximale forfaitaire kostenaftrek gelijk aan EUR Merk op dat het is toegestaan om deze verhoogde forfaitaire kostenaftrek meteen in rekening te brengen wanneer de Belgische bedrijfsvoorheffing wordt berekend. Kortom, werknemers zullen de impact meteen kunnen vaststellen op hun maandelijkse loonfiche vanaf VMB Tax Services 6

7 Nieuwe belastingregels voor natuurlijke personen Recent zijn enkele fiscale regels aangepast die een directe impact hebben op natuurlijke personen die aan de Belgische personenbelasting onderworpen zijn. Om het bos door de bomen te blijven zien, bezorgen wij u een algemeen overzicht van fiscale maatregelen die uw fiscale afrekening zullen doen toenemen dan wel verlichten. Eerst en vooral werd in het kader van de laatste belastinghervorming tijdelijk (t.w. voor de inkomstenjaren ) de indexering opgeschort van bepaalde maximumbedragen die recht geven op een bepaald belastingvoordeel voor natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting in België. Deze bevriezing is van toepassing voor de volgende maximumbedragen m.b.t. de hierna gemelde Belgische belastingvoordelen: Belastingvoordeel Maximumbedrag Belastingkrediet voor pensioenen en vervangingsinkomsten EUR 2.024,12 Belastingkrediet voor ziekte-uitkeringen EUR 2.598,29 Vrijgestelde interest van spaardeposito EUR Belastingkrediet voor lange-termijnsparen EUR Belastingkrediet voor verwerving van werkgeversaandelen EUR 750 Belastingkrediet voor pensioensparen EUR 940 Overgedragen energiebesparende uitgaven EUR Belastingkrediet voor de verwerving van een elektrisch voertuig EUR Belastingkrediet voor belegging in ontwikkelingsfonds EUR 320 Minimale gift EUR 40 Salaris van huishoudpersoneel EUR Belastingvermindering voor lage-energiewoning EUR 450 Basisbedrag federale woonbonus EUR Verhoging basisbedrag woonbonus voor 1 st 10 jaar EUR 760 Verhoging basisbedrag woonbonus vanaf 3 kinderen ten laste EUR 80 Daarnaast vestigen we graag uw aandacht op de volgende nieuwe fiscale bepalingen: Wanneer een natuurlijk persoon aan lange-termijnsparen doet, worden de reserves die zijn opgebouwd tot en met 31 december 2014 als volgt onderworpen aan een versnelde tax op het lange-termijnsparen: gedurende de inkomstenjaren zal er ieder jaar 1% worden toegepast op de reserves per 2014, wat resulteert in een totale heffing van 5%. Bovendien zal op vervaldag een finale 3% heffing worden toegepast (daar waar vroeger een totale heffing van 10% werd ingehouden, weliswaar slechts op vervaldag). Bovendien worden stortingen vanaf 2015 belast aan 8% (i.p.v. 10%); In 2012 is het registratierecht voor de verdeling van in Vlaanderen gelegen vastgoed opgetrokken van 1% naar 2,5% wanneer dit vastgoed moet verdeeld worden n.a.v. een echtscheiding of de beëindiging van een wettelijke samenlevingscontract dat minstens één jaar geduurd heeft. Vanaf 1 januari 2015 is dit registratierecht opnieuw teruggebracht naar 1% in geval van echtscheiding of de beëindiging van een wettelijk samenlevingscontract met een minimale effectieve duurtijd van één jaar. Wanneer een koppel dus louter feitelijk samenwoonde, komen zij niet in aanmerking voor het verlaagde evenredig registratierecht. VMB Tax Services 7

8 Aangekondigde nieuwe belastingregels in de pijplijn? Welke reeds aangekondigde nieuwe fiscale regels zijn vooralsnog niet doorgevoerd? Heeft de regering Michel I mogelijks nog andere fiscale verrassingen in petto? Er circuleren geruchten dat de volgende Belgische fiscale regels in de pijplijn zitten, hoewel er vooralsnog geen concrete wetgevende stappen zijn gezet: Een Belgische meerwaardebelasting voor natuurlijke personen zou ingevoerd worden, in het bijzonder voor verwezenlijkte (korte termijn?) meerwaarden op aandelen. Overeenkomstig de huidige wetgeving zijn gerealiseerde meerwaarden op aandelen (of roerende goederen in het algemeen) belastingvrij, behalve in geval van speculatie (wat maakt dat er 33% belastingheffing is) of wanneer de koper van de aandelen zich buiten de EER bevindt (wat maakt dat er 16,5% belastingheffing is); Een Belgische vermogensbelasting voor natuurlijke personen was aangekondigd in bepaalde politieke kringen. Zo was bvb. voorgesteld om personen met een vermogen vanaf EUR te belasten aan 0,4%. De hogere schijven aan vermogen zouden belast worden aan progressieve tarieven en alle vermogen vanaf EUR zou belast worden aan 1,5%; Er zou een zgn. Cayman belasting ingevoerd worden, t.w. wanneer bepaalde voorwaarden zijn nageleefd, worden laagbelaste buitenlandse juridische structuren als transparant voor Belgische belastingdoeleinden aangemerkt. Zodoende wordt het inkomen van die buitenlandse juridische structuur geacht rechtstreeks te zijn ontvangen door de Belgische natuurlijke persoon en wordt het navenant belast in België; Een natuurlijk persoon die in België gelegen vastgoed verhuurt voor privé doeleinden, wordt momenteel belast op een forfaitaire belastbare basis die in hoofdzaak functie is van het kadastraal inkomen. Het gerucht deed de ronde dat voortaan de werkelijke huurinkomsten zouden worden belast ; Het gerucht deed de ronde dat ook de belastingheffing van bedrijfswagens alweer aangepast zou worden; Enz. Het spreekt voor zich dat wij u geïnformeerd zullen houden wanneer nieuwe relevante wetswijzigingen zich zullen voordoen in de toekomst. Hoe worden uw Belgische sociale zekerheidsbijdragen berekend vanaf 2015? Tot en met 2014 werden de sociale zekerheidsbijdragen van een zelfstandige berekend op basis van zijn netto-belastbaar inkomen van 3 jaar terug. Vanaf 2015 gebeurt de berekening op basis van het netto-belastbaar inkomen van het jaar zelf. Wat betekent dit voor de cash-flow positie van die zelfstandige? Vanaf 2015 is de wijze waarop Belgische sociale zekerheidsbijdragen worden berekend voor zelfstandigen grondig aangepast. Zelfstandigen in België moeten persoonlijk hun sociale ze- VMB Tax Services 8

9 kerheidsbijdragen afdragen op kwartaalbasis. Bovendien is er een plafond op jaarbasis van momenteel ca. EUR terwijl over een netto-belastbaar jaarinkomen van ca. EUR geen sociale zekerheidsbijdragen meer verschuldigd zijn. Oude versus nieuwe regel Overeenkomstig de oude regel werden sociale zekerheidsbijdragen berekend op basis van het netto-belastbaar inkomen van 3 jaar terug. Daarom was het zeer reëel dat de zelfstandige in kwestie ieder jaar een bijbetaling moest doen (gebaseerd op het werkelijke netto-belastbaar inkomen van 3 jaar geleden) wanneer er oorspronkelijk onvoldoende bijdragen waren gestort. Overeenkomstig de nieuwe regel zal een zelfstandige sociale zekerheidsbijdragen moeten storten gebaseerd op het netto-belastbaar inkomen van het inkomstenjaar zelf. Echter, omdat dat netto-belastbaar inkomen gedurende het inkomstenjaar nog niet definitief gekend is, zal het betrokken sociaal verzekeringsfonds op kwartaalbasis een voorstel aan bijdragen doen (wat is gebaseerd op het netto-belastbaar inkomen van 3 jaar terug). De zelfstandige heeft dan de keuze om ofwel het voorgestelde bedrag te betalen, dan wel een hoger of lager bedrag (wat stoelt op zijn beste inschatting van zijn of haar inkomen van dat bewuste jaar). Uiteraard is het dan nog steeds mogelijk dat er achteraf een regularisatie plaatsvindt (gebaseerd op de gegevens van de zelfstandige zoals neergelegd in zijn of haar aangifte in de personenbelasting). Het grote verschil met vroeger bestaat er echter in dat de zelfstandige nu zelf kan beslissen hoeveel precies hij of zij stort per kwartaal en dus zijn of haar cash-flow positie beter kan beheren. Enkele praktische richtlijnen Ter zake is het nuttig rekening te houden met de volgende elementen: Wanneer een te hoge storting zou gedaan worden, moet u weten dat deze aftrekbaar is voor doeleinden van de personenbelasting. Zo verlaagt u dus de effectieve belastingvoet aan personenbelasting voor dat inkomstenjaar; Een excessieve storting wordt terugbetaald bij regularisatie, weliswaar interestvrij; Een te lage storting vergt een bijstorting bij regularisatie. Daarbij moet u weten dat nalatigheidsrente slechts verschuldigd is in de mate dat niet minstens de voorgestelde kwartaalstorting is betaald. Dan toch btw-aftrek op cateringkosten opgelopen in kader van een publicitair event De Belgische btw-administratie heeft recent een nieuwe Beslissing gepubliceerd, waarin zij verklaart zich neer te leggen bij de vaste Cassatierechtspraak die erkent dat er btw-aftrek kan worden uitgeoefend op kosten van logies, spijzen en drank die werden opgelopen in het kader van een publicitair evenement. Hiermee komt dan ook definitief een einde aan een typisch twistpunt bij btw-controles. Sinds vele jaren huldigt het Hof van Cassatie het standpunt dat de btw op kosten met betrekking tot een activiteit die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of een dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen moet aangemerkt worden als btw geheven van publiciteitskosten. Deze kosten vallen dus principieel niet onder een btw-aftrekbeperking. Een principe dat globaal genomen ook werd overgenomen door de btw-administratie. VMB Tax Services 9

10 Hoewel het Hof van Cassatie ook herhaaldelijk heeft bevestigt dat het bovenstaande ook van toepassing was voor kosten van logies, spijzen en drank die worden opgelopen in het kader van een dergelijk publicitair evenement, aanvaardde de btw-administratie tot nu toe in de praktijk niet de btw-aftrek op dergelijke kosten. In 2011 publiceerde de btw-administratie zelfs nog een Beslissing waarin zij uitdrukkelijk verklaarde zich niet neer te leggen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie. In de praktijk betekende dit dus dat een belastingplichtige zich genoodzaakt zag om naar de rechtbank te trekken, wanneer de btw-administratie de btw-aftrek op dergelijke kosten had verworpen. Aan deze bedenkelijke praktijk komt nu dus een einde. Dit belet echter niet dat een belastingplichtige nog steeds zal moeten aantonen dat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van zijn producten of diensten te bevorderen. Heeft u in het verleden als een goede huisvader systematisch een beperking van de btwaftrek toegepast op cateringkosten die u hebt opgelopen in het kader van een dergelijk publicitair evenement, dan biedt zich nu voor u een opportuniteit aan. In principe kan u immers tot drie jaar teruggaan indien u geen of te weinig btw gerecupereerd heeft. Heeft u in 2012 of later een publicitair evenement georganiseerd, dan is het nu het moment om alsnog uw btw op de cateringkosten te recupereren. Wouter Brackx Partner Tax Services T +32 (0) E Kurt De Haen Partner Tax Services T +32 (0) E De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als advies m.b.t. een specifieke casus. Indien u van plan bent om bepaalde acties te ondernemen op basis van de inhoud van deze publicatie, gelieve dan contact met uw VMB contactpersoon op te nemen voor gepast professioneel advies. VMB Tax Services 10

11 Antwerpen Entrepotkaai Antwerpen Belgium T +32 (0) Brussel Koning Albert I Laan Wemmel Belgium T +32 (0) Noord-Limburg Leopoldlaan Overpelt Belgium T +32 (0) Hasselt Kempische Steenweg 301 / bus Hasselt Belgium T +32 (0) Kempen Nieuwstraat Mol Belgium T +32 (0) VMB Tax Services 11

VMB Tax Consultants 25 februari 2014

VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Tax newsletter VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Inhoud Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Nieuwe tax incentives for vennootschappen en

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be Nieuwsbrief Januari 2011 Katleen Van Baelen, voor velen het contact in de voorbije aangifteperiode, heeft ons verlaten. Zij heeft gekozen voor de advocatuur. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar

Nadere informatie

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vaste inrichting of onroerende goederen gelegen buiten de EER en deze binnen de EER.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vaste inrichting of onroerende goederen gelegen buiten de EER en deze binnen de EER. Tax Het Argenta-arrest: een stand van zaken In het Argenta-arrest heeft het Europese Hof Van Justitie de voormalige berekeningswijze van de notionele intrestaftrek, waarbij het netto-actief van buitenlandse

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014 93 Nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Over het geregistreerd kassasysteem, BTW bonnetjes en sociale bijdrage vermindering 3. Interne

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Advies omtrent het fiscaal stelsel van de aandelenopties (februari 2013)

Advies omtrent het fiscaal stelsel van de aandelenopties (februari 2013) Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2013 Advies omtrent het fiscaal stelsel van de aandelenopties (februari 2013) HOGE RAAD VAN FINANCIËN Afdeling

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

ACTUALISATIE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009

ACTUALISATIE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 VDV ACCOUNTANTS bvba A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N PIETER DEVLOO ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES WWW.VDVACCOUNTANTS.BE

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Geen monsterboete van 309% meer?

Geen monsterboete van 309% meer? tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar

Nadere informatie

nieuwsbrief 1. Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I februari 2012 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak

nieuwsbrief 1. Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I februari 2012 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I februari 2012 83 nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Rulings over forfaitaire kostenvergoedingen 3. Auto van de zaak / voordeel alle aard fors verhoogd

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie