INHOUD. Beknopte inhoud... v Over de reeks Recht in kort bestek... vii DEEL 1 INLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Beknopte inhoud... v Over de reeks Recht in kort bestek... vii DEEL 1 INLEIDING"

Transcriptie

1 INHOUD Beknopte inhoud v Over de reeks Recht in kort bestek vii DEEL 1 INLEIDING Hoofdstuk 1. Inleiding tot het belastingrecht Leo De Broeck Een begripsomschrijving van belasting(en) en situering van het belastingrecht A. Begripsomschrijving van belasting(en) B. Situering van het belastingrecht Functies van de belastingen A. Financiële functie Geregelde belastingopbrengst Snelle, goedkope en eenvoudige inning van de belastingen Eerbiediging van de belastinggrens B. Economische functie C. Sociale functie (Concrete) opbrengsten van de belastingen Actoren in het belastinggebeuren, meer bepaald de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht A. Belastingheffende instanties B. Belastingbestuur ( de fiscus ) C. Gerechtelijke controle De grondwettelijke basis van het fiscaal recht A. Artikel 170 van de Grondwet ( legaliteitsbeginsel ) Geen belasting dan door een wet Wat zijn de gevolgen van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel? a. De wet is de enige bron van (rijks)belastingen, verminderingen, vrijstellingen en de gebonden bevoegdheid van de fiscale Administratie b. De principiële belastingvrijdom: keuze van de minst belaste weg (simulatie leer) en de wettelijke reactie hierop ix

2 via (algemene) antimisbruikbepalingen (art. 344, 1 WIB 1992) B. Artikel 171 van de Grondwet ( eenjarigheids beginsel ) C. Artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet ([fiscaal] gelijkheidsbeginsel ) Beginselen en kenmerken voort vloeiend uit de aard van de belastingen en het recht in het algemeen A. Fiscaal recht is van openbare orde en fiscus is (g)een derde Fiscaal recht is van openbare orde Fiscus is (g)een derde B. De fiscale Administratie is gehouden de beginselen van behoorlijk bestuur na te leven C. Het realiteitsbeginsel D. Niet-retroactiviteitsregel E. Motiveringsvereiste en aanverwante rechten van de belastingplichtige burger F. Het gemeen recht is van toepassing op het fiscaal recht, tenzij dat laatste er (impliciet/expliciet) van afwijkt G. Het territorialiteitsbeginsel H. Het recht van verdediging De interpretatie van fiscale wetten DEEL 2 SOORTEN BELASTINGEN Hoofdstuk 2. Personenbelasting Maurice De Mey, Luc Maes en Els Smets Algemene kenmerken van de personen belasting A. De personenbelasting is een belasting op het inkomen B. De personenbelasting is verschuldigd door rijksinwoners C. De personenbelasting is een belasting over het totale wereldwijde netto-inkomen D. De personenbelasting kent vier inkomsten categorieën E. De personenbelasting is verschuldigd over het inkomen van één jaar F. De personenbelasting is een persoons gebonden belasting G. Indexatie van bedragen kenmerkt de personenbelasting H. De gewesten kunnen de personenbelasting vermeerderen of verminderen Inkomen van onroerende goederen (artt WIB) A. Algemeen B. Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing x

3 C. Belastingplichtigen D. Belastbaar onroerend inkomen in de personenbelasting (artt WIB) In België gelegen gronden In België gelegen gebouwen In het buitenland gelegen onroerende goederen E. Bijzondere gevallen F. Vrijgestelde onroerende inkomsten (art. 12 WIB) Vrijstelling in geval van bestemming voor welbepaalde doeleinden Vrijstelling voor loopbaanpacht en bepaalde pachtovereenkomsten Vrijstelling of vermindering van het KI wegens verlies of gebrek aan inkomsten a. Algemeen b. Gevallen waarbij de verminderingen van het KI worden toegepast G. Belastbaar onroerend inkomen en belast baar tijdperk H. Aftrekbare bedragen Inkomen van roerende goederen en kapitalen (artt WIB) A. Algemeen B. Belastingplichtige C. Dividenden D. Interesten E. Inkomsten uit de terbeschikkingstelling van roerende goederen.. 62 F. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten G. Inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en licenties H. Roerend inkomen en roerende voorheffing (RV) Inhouding van de RV Tarief van de RV (art. 269 WIB) a. Dividenden b. Interesten c. Andere roerende inkomsten d. Belastbaar bedrag e. Vrijstellingen van RV voor rijksinwoners I. Roerend inkomen en personenbelasting Beroepsinkomsten (artt WIB) A. Algemeen B. Winst (artt WIB) Verkrijgers van winst De belastbare winst a. Gewone winst b. Uitzonderlijke opbrengsten xi

4 3. Vrijgestelde winst a. Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen (art. 48 WIB) b. Voorzieningen voor risico s en kosten (art. 48 WIB) c. Gerechtelijk akkoord/continuïteit van de onderneming (art. 48 WIB) C. Baten (art. 27 WIB) Verkrijgers van baten De belastbare baten a. Eigenlijke baten (art. 27, tweede lid, 1 WIB) b. Voordelen van alle aard (art. 27, tweede lid, 2 WIB) c. Verwezenlijkte meerwaarden op activa (art. 27, tweede lid, 3 WIB) en compensatievergoedingen (art. 27, tweede lid, 4 WIB) Vrijgestelde baten D. Winst en baten i.v.m. een voorheen uitge oefende zelfstandige beroeps werkzaamheid (art. 28 WIB) Stopzettingsmeerwaarden (art. 28, eerste lid, 1 WIB) Vroeger verworven winst of baten (art. 28, eerste lid, 2 WIB) Na de stopzetting verkregen compensatievergoedingen (art. 28, eerste lid, 3 WIB) E. Bezoldigingen van werknemers (artt bis WIB) Verkrijgers van werknemersbezoldigingen De belastbare bezoldigingen a. De eigenlijke bezoldigingen (art. 31, tweede lid, 1 WIB).. 87 b. Voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid (art. 31, tweede lid, 2 WIB) c. Vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst (art. 31, tweede lid, 3 WIB) d. Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen (vervangingsinkomsten) (art. 31, tweede lid, 4 WIB) e. Vroeger verworven bezoldigingen (art. 31, tweede lid, 5 WIB) Belastbaar feit Gezamenlijke of afzonderlijke belasting Vrijgestelde werknemersbezoldigingen a. Terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever b. Vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen xii

5 c. Sociale voordelen d. Vergoedingen aan vrijwilligers e. Vergoedingen PWA f. Terbeschikkingstelling van een fiets g. Werknemersparticipatie h. PC-privé i. Aanvullende pensioentoezegging j. Collectieve of individuele toezeggingen k. Forfaitaire onkostenvergoeding aan kunstenaars l. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen m. Maaltijdcheques, sport/cultuurcheques, ecocheques n. Ontslaguitkering o. Opzegvergoedingen en bezoldigingen verkregen tijdens de opzegtermijn p. Eenmalige innovatiepremies F. Bezoldigingen van bedrijfsleiders (art. 32 WIB) Verkrijgers van bedrijfsleidersbezoldigingen De belastbare bezoldigingen Belastbaar feit Gezamenlijke of afzonderlijke belasting Vrijgestelde bedrijfsleidersbezoldigingen G. Bezoldigingen van meewerkende echt genoten (art. 33 WIB) H. Pensioenen (artt WIB) De wettelijke pensioenen (eerste pijler) De extrawettelijke pensioenen die werden opgebouwd in het kader van de beroepswerkzaamheid (tweede pijler) a. Omzetting van het kapitaal in een tijdelijke fictieve rente 106 b. Eenmalige belasting van het kapitaal De extrawettelijke pensioenen die individueel werden opgebouwd (derde pijler) a. Opbouw via een individuele levensverzekering b. Opbouw via pensioensparen Vergoedingen voor een blijvend verlies van inkomsten als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten I. De vaststelling van het nettoberoeps inkomen (art. 23, 2 WIB) J. De werkelijke beroepskosten (artt WIB) Voorwaarden voor de aftrek Enkele aftrekbare beroepskosten (art. 52 WIB) a. Kosten met betrekking tot onroerende goederen (art. 52, 1 WIB) b. Interesten van leningen (art. 52, 2 WIB) xiii

6 c. Commissies, erelonen en vergoedingen toegekend aan niet-personeelsleden d. Bezoldigingen van het personeel en van gezinsleden e. Door de werkgever uitgekeerde pensioenen f. Afschrijvingen g. Minderwaarden en waardeverminderingen h. Persoonlijke sociale bijdragen i. Bijdragen verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit Beroepskosten aftrekbaar voor 120% (art. 64ter WIB) Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt (artt. 53, 66 en 66bis WIB) Niet-aftrekbare beroepskosten (art. 53 WIB) K. Forfaitaire aftrek van beroepskosten (art. 51 WIB) L. Economische vrijstellingen (artt WIB) Uitvoer en integrale kwaliteitszorg (art. 67 WIB) Bijkomend personeel (art. 67ter WIB) Fiscale bonus voor werkgevers die stageplaatsen aanbieden (art. 67bis WIB) Investeringsaftrek (artt WIB) M. Aftrek van vorige beroepsverliezen (artt WIB) N. Toekenning van een gedeelte van het beroeps inkomen aan de meewerkende echtgenoot (artt WIB) Bedoelde personen Toepassingsvoorwaarden Beperking van de toekenning O. Toerekening van een deel van de beroeps inkomsten aan de andere echtgenoot (huwelijksquotiënt) (artt WIB) P. Bedrijfsvoorheffing Diverse inkomsten (artt WIB) A. Algemeen B. Winst en baten uit toevallige of occasionele prestaties (artt. 90, 1 en 97 WIB) Algemeen Beroepsinkomen of divers inkomen Binnen of buiten het normale beheer van het privévermogen Belastbaar bedrag Verliesoverdracht Belastingtarief C. Prijzen en subsidies toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars (artt. 90, 2 en 98, eerste lid WIB) xiv

7 1. Algemeen Vrijstellingen Belastbaar bedrag D. Ontvangen onderhoudsuitkeringen (artt. 90, 3 en 4 en 99 WIB) Algemeen Belastbaar bedrag a. Het regelmatig ontvangen onderhoudsgeld b. Achterstallige (aanvullende) uitkeringen c. De ontvangen kapitalen die zulke uitkeringen vervangen Particulariteit bij een gemeenschappelijke aanslag Belastingtarief a. Normaal progressief tarief b. Gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot de andere belastbare inkomsten van het belastbaar tijdperk E. Onderverhuur of overdracht van huur (artt. 90, 5, 98, tweede lid en 100 WIB) Algemeen Bijzonder geval Belastbaar inkomen Belastingtarief F. Concessie om plakbrieven of andere reclame dragers te plaatsen (artt. 90, 5, 98, tweede lid en 100 WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief G. Loten van leningen (artt. 90, 6 en 98, tweede lid WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief H. Verhuring van jacht-, vis- en vogelvangst rechten (artt. 90, 7 en 98, tweede lid WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief I. Meerwaarden op gronden (artt. 90, 8 en 101 WIB) Algemeen Definitie van grond voor deze bepaling Voorwaarden a. Geografische voorwaarden b. Wijze van vervreemding c. Wijze van verwerving Termijnen xv

8 5. Belastbaar inkomen a. Verkoopterm b. Aankoopterm Verliezen Belastingtarief J. Meerwaarden op aandelen (artt. 90, 9 en 102 WIB) Algemeen Definitie van belangrijke deelneming voor deze bepaling Wijze van vervreemding Wijze van verwerving Belastbaar inkomen Belastingtarief Tijdelijke vrijstelling K. Meerwaarden op gebouwen (artt. 90, 10 en 101 WIB) Definitie van gebouw voor deze bepaling Voorwaarden a. Geografische voorwaarde b. Wijze van vervreemding c. Wijze van verwerving Termijnen Belastbaar inkomen a. Verkoopterm b. Aankoopterm Verliezen Belastingtarief L. Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot (artt. 90, 11 en 98, tweede lid WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief M. Persoonlijke vergoedingen uit de exploita tie van uitvindingen (artt. 90, 12 en 102bis WIB) Algemeen Definities a. Persoonlijke vergoedingen b. Onderzoekers c. Uitvindingen Belastbare basis Belastingtarief N. Aangifte van bepaalde diverse inkomsten Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare bestedingen (artt WIB) xvi

9 A. Algemeen B. De aftrek voor de enige eigen woning (of de bijkomende interestaftrek in de overgangs regeling) (art. 104, eerste lid, 9 WIB) De aftrek voor de enige eigen woning De bijkomende interestaftrek in de overgangsregeling C. De uitgaven voor geklasseerde gebouwen en landschappen (art. 104, eerste lid, 8 WIB) D. De onderhoudsuitkeringen (art. 104, eerste lid, 1 en 2 WIB) E. De giften (art. 104, eerste lid, 3 tot 5 WIB) F. De bezoldigingen voor een huisbediende (art. 104, eerste lid, 6 WIB) G. De kosten voor kinderopvang (art. 104, eerste lid, 7 WIB) H. Aanrekeningsregels I. Actualiteit aanslagjaar Taxatieregime van echtgenoten, wettelijk samenwonenden en hun kinderen (artt WIB) A. Het taxatieregime van echtgenoten en wettelijk samenwonenden. 157 B. Het taxatieregime van kinderen C. Verliescompensatie tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden Berekening van de belasting (artt WIB) A. Opsplitsing tussen gewoon en afzonderlijk aanslagstelsel B. Gewoon tarief van de personenbelasting Belastingtarief (art. 130 WIB) Belastingvrije som a. Basisbedrag (art. 131 WIB) b. Verhoging van het basisbedrag voor zware handicap van de belastingplichtige (art. 131, tweede lid WIB) c. Verhoging van het basisbedrag voor kinderen ten laste (art. 132 WIB) d. Verhoging van het basisbedrag voor andere personen ten laste (art. 132 WIB) e. Verhoging van het basisbedrag voor alleenstaanden (art. 133, eerste lid, 1 WIB) f. Verhoging van het basisbedrag voor het jaar van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning (art. 133, eerste lid, 2 WIB) Aanrekening van de belastingvrije som (art. 134, 1 en 2 WIB) Omzetting van de belastingvrije som in een teruggaaf van belasting (art. 134, 3 WIB) xvii

10 C. Belastingverminderingen Belastingvermindering voor het langetermijnsparen a. Persoonlijke bijdragen voor een aanvullend pensioen (art. 145/1, 1 WIB) b. Bijdragen voor een individuele levensverzekering (art. 145/1, 2 WIB) c. Betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening (art. 145/1, 3 WIB) d. Betalingen in geld voor aandelen van de werkgever (art. 145/1, 4 WIB) e. Betalingen voor het pensioensparen (art. 145/1, 5 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegen heids agentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques andere dan sociale dienstencheques (art. 145/21) a. Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen b. Dienstencheques c. Principes d. Terugbetaalbaar belastingkrediet Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning (art. 145/24, 1 WIB) Belastingvermindering voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning (oud art. 145/24, 2 WIB) Belastingvermindering voor interesten die betrekking hebben op lening overeenkomsten ter financiering van energiebesparende uitgaven (art. 145/24, 3 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art. 145/25 WIB) Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds (art. 145/26 WIB) Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds (art. 145/27 WIB) Belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (art. 145/28 WIB) a. Vermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig b. Vermindering voor de uitgaven met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen xviii

11 10. Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost (art. 145/29 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor de vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (art. 145/30 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art. 145/31 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (art. 145/32 WIB) Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag (art. 154bis WIB) Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (artt. 155 en 156 WIB) D. Verrekening van de voorheffingen Verrekenbare niet-terugbetaalbare voorheffingen a. Reële voorheffing b. Belastingkredieten Verrekenbare terugbetaalbare voorheffingen a. Reële voorheffingen b. Belastingkredieten E. Vermeerdering Bonificatie Vermeerdering wegens gebrek aan of onvoldoende voorafbetalingen (artt WIB) Bonificatie (artt WIB) F. Aanvullende gemeentebelastingen en agglomeratiebelastingen G. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Hoofdstuk 3. Inleiding in de vennootschapsbelasting Yves Verdingh en Luc Maes Vennootschapsbelasting Beginsel van de voorrang van het boekhoudrecht Onderworpen entiteiten Het belastbare inkomen van vennootschappen A. Algemene regel B. De eigenlijke exploitatiewinst De daadwerkelijk verkregen opbrengsten Abnormale of goedgunstige voordelen Verleend abnormaal voordeel of niet aftrekbare uitgave? xix

12 C. Inkomsten van belegde kapitalen Roerende voorheffing Belastbaar inkomen Algemene regel Inkomsten van buitenlandse beleggingen D. Gereserveerde winsten of voorzieningen E. Vrijgestelde reserves De voorziening voor risico s en kosten (art. 48 WIB en artt KB/WIB) De waardevermindering voor waarschijnlijke verliezen op vorderingen (artt. 48 WIB en 22 KB/WIB) De investeringsreserve (art. 194quater WIB) Financiering van een audiovisueel werk (tax shelter) (art. 194ter WIB) F. Subsidies G. Waardevermeerderingen van activa Algemene regel Niet uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden Uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden a. Algemene regel b. Belastingregime c. Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden d. Gespreid te belasten, verwezenlijkte meerwaarden (art. 47 WIB) H. Verdoken reserves Aftrekbare kosten A. Voorwaarden voor de aftrek van de kosten De kost moet tijdens het belastbare tijdperk (boekjaar) gedaan of gedragen zijn De kost moet gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden De echtheid en het bedrag van de uitgaven moeten bewezen worden B. In de wet aangehaalde voorbeelden van aftrekbare kosten (art. 52 WIB) Kosten i.v.m. de onroerende goederen Interesten van leningen Herkwalificatie van interesten in dividenden Commissies, erelonen en vergoedingen aan niet-personeelsleden Bezoldigingen betaald aan de eigen personeelsleden a. Voordelen van alle aard b. Kostenvergoedingen xx

13 c. Sociale voordelen d. Maaltijdcheque e. Sociale bijdragen en bijdragen voor een extrawettelijke pensioenregeling f. Bedrijfsleiders Afschrijvingen a. Grondslag b. Ritme c. Bijkomende kosten d. Afschrijvingsmodaliteiten Waardeverminderingen en minderwaarden De kosten in verband met personenwagens en daarmee gelijkgestelde voertuigen Restaurantkosten zijn slechts aftrekbare beroepskosten ten belope van 69% (art. 53, 8 WIB) De aftrek van receptiekosten wordt beperkt tot 50% (art. 53, 8 WIB) Kosten van relatiegeschenken Kosten voor beroepskledij C. Fiscaal niet aanvaardbare uitgaven (verworpen uitgaven) Belastingen a. Belastingen op het inkomen b. Andere belastingen Boeten, verbeurdverklaringen en straffen Uitgaven die verband houden met jacht, visvangst, jachten en pleziervaartuigen en met lusthuizen Liberaliteiten D. Fiscaal verhoogde aftrek van bepaalde kosten Gemeenschappelijk vervoer van personeel (art. 63 wet van 10 augustus 2001) Kosten van beveiliging van de beroepslokalen (art. 64ter WIB) Kosten i.v.m. terbeschikkingstelling van fietsen (art. 67ter WIB) Kosten i.v.m. elektrisch aangedreven wagens (art. 198bis WIB) Stagebonus (art. 67bis WIB) Bepaling van de belastbare grondslag A. Eerste bewerking B. Tweede bewerking C. Derde bewerking D. Vierde bewerking xxi

14 E. Vijfde bewerking F. Zesde bewerking G. Zevende bewerking H. Achtste bewerking Economische vrijstellingen A. Vrijstelling voor bijkomend personeel met bescheiden loon B. Vrijstelling voor ander bijkomend personeel (art. 67 WIB) C. Vrijstelling voor de aanwerving van stagiairs (art. 67bis WIB) D. Investeringsaftrek Eenmalige investeringsaftrek Verhoogde eenmalige aftrek Optiemogelijkheid voor een gespreide investeringsaftrek Optiemogelijkheid voor een belastingkrediet Uitgesloten activa (art. 75 WIB) Overdracht van de investeringsaftrek De aftrek van Definitief Belaste Inkomsten A. Situering B. Voorwaarden voor de aftrek Omvang Voorwaarden Ook DBI-aftrek voor de liquidatie- en verkrijgingsbonus C. Nadere precisering van de omvang van de aftrek Beperking tot 95% Beperking van de grondslag waarop de aftrek kan gebeuren. 249 D. Overdracht naar volgende jaren, maar niet altijd Aftrek voor octrooi-inkomsten (artt. 205/1-205/4 WIB) A. Principe B. Octrooiaftrek De aftrek voor risicokapitaal (artt. 205bis e.v. WIB) A. Principe en rechthebbende vennootschappen B. Risicokapitaal Eigen vermogen Correcties Bewegingen tijdens het boekjaar C. Tarief D. Overdraagbaarheid E. Geen combinatie met de aanleg van een vrijgestelde investeringsreserve Aftrek van verliezen Berekening van de vennootschaps belasting A. Algemeen B. Belastingtarief xxii

15 C. Bijzondere aanslagen en bijzondere tarieven D. Verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen Het fiscale regime bij de stopzetting van een onderneming A. Vennootschapsbelasting B. Het gewone regime van de vennootschaps belasting blijft voortlopen C. Meerwaarden D. Verdeling onder de aandeelhouders Hoofdstuk 4. Rechtspersonenbelasting Herman De Cnijf Inleiding Wie is onderworpen? Grondslag en berekening van de belasting (artt WIB 1992) A. Iedereen die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting (drie categorieën) B. Enkel de belastingplichtigen die behoren tot de derde categorie C. Belastingplichtigen die behoren tot de tweede en de derde categorie D. Intercommunales De aangifte in de rechtspersonen belasting (artt bis WIB 1992) Hoofdstuk 5. De belasting over de toegevoegde waarde Eddy Debruyne Algemeenheden A. Wetgeving B. Bepaling en aard van de belasting C. Algemene begrippen De belastingplicht A. De rol van de belastingplichtige in het btw-stelsel B. Wettelijke definitie met enkele algemene beschouwingen C. Begin en einde van de belastingplicht D. In het buitenland gevestigde belasting plichtigen E. Btw-eenheid F. Belastingplicht van openbare rechts personen G. Toevallige belastingplichtigen Toevallige belastingplichtigen door optie Van rechtswege toevallige belastingplichtige H. Belastingplichtigen zonder recht op aftrek I. Gemengde belastingplichtigen xxiii

16 J. Bijzondere regelingen Forfaitaire belastingplichtigen Vrijgestelde kleine ondernemingen Forfaitaire landbouwondernemingen Andere bijzondere regelingen De belastbare handelingen De werkingssfeer van de btw A. De levering van goederen Het begrip goederen Het begrip levering Beperking van het begrip levering Uitbreiding van het begrip levering Plaats van de levering Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid B. Het verrichten van diensten Omschrijving van het begrip dienst Beperking van het begrip dienst Uitbreiding van het begrip dienst Plaats van de dienst Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid C. De invoer van goederen Omschrijving van het begrip invoer Plaats van de invoer Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid D. De intracommunautaire verwerving van goederen Het begrip intracommunautaire verwerving Uitbreiding van het begrip intracommunautaire verwerving Modaliteiten van belastbaarheid Niet-belastbare intracommunautaire verwervingen a. Verwervingen door leden van de bende van vier b. Het vereenvoudigde driehoeksverkeer c. Verkopen onder de winstmarge Bijzondere regeling inzake nieuwe vervoermiddelen Plaats van de intracommunautaire verwerving Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid van de belasting De maatstaf van heffing Tarief van de belasting De btw-vrijstellingen A. Algemeen B. Vrijstellingen met behoud van het recht op aftrek xxiv

17 C. Vrijstellingen zonder recht op aftrek D. Handelingen m.b.t. beleggingsgoud Aftrek van voorbelasting A. Algemeen B. Modaliteiten voor het uitoefenen van het recht op aftrek C. Beperking van het recht op aftrek voor personenwagens D. Uitsluitingen van het recht op aftrek E. Enkele bijzondere gevallen Kosteloze uitdeling van handelsmonsters Premies in natura Handelsgeschenken van geringe waarde Voordelen aan personeelsleden F. Aftrek in geval van gemengde belasting plicht G. Btw-aftrek in hoofde van een btw-eenheid H. Het recht op aftrek voor handelingen m.b.t. beleggingsgoud I. Herziening van de aftrek Algemeen De gewone herziening van de aftrek Herziening van de aftrek voor bedrijfsmiddelen a. Omschrijving van het begrip bedrijfsmiddelen b. Gewone herziening van de aftrek voor bedrijfsmiddelen. 321 c. Bijzondere herziening van de aftrek voor bedrijfsmiddelen d. Herziening van de aftrek door een gemengde belastingplichtige e. Herziening van de historische btw door veranderingen in het btw-statuut Verplichtingen voor de heffing van de btw A. Algemeen B. Indienen van een activiteitsaangifte C. Het opmaken en uitreiken van facturen en stukken en dagboek van ontvangsten D. Verplichting tot indiening van een aangifte Verplichting tot indiening van een periodieke aangifte Verplichting tot indiening van een bijzondere kwartaalaangifte Verplichting tot indiening van aangiften voor toevallige handelingen E. Verplichting tot betaling van de verschuldigde btw De schuldenaar van de btw Betaling van het eindresultaat van de aangifte Betaling van voorschotten Voldoening van de belasting ter zake van invoer xxv

18 F. De boekhoudverplichting Algemene boekhoudverplichtingen Bijzondere boekhoudkundige verplichtingen Bijzondere registers Klantenrekeningen Tabel der bedrijfsmiddelen G. De jaarlijkse klantenlisting in verband met nationale handelingen H. De listing van intracommunautaire handelingen Bewijsmiddelen Controlemaatregelen Vordering tot teruggaaf A. Teruggaaf van het saldo van de btw-aangiften Teruggaaf aan belastingplichtigen die periodieke aangiften indienen Teruggaaf aan belastingplichtigen die geen periodieke aangiften indienen B. Teruggaaf van afgedragen btw Teruggaaf bij leveringen, diensten en intracommunautaire verwervingen Teruggaaf bij invoer Teruggaaf aan invaliden en gehandicapten Teruggaaf voor goederen die in België door een niet-belas tingplichtige rechtsper soon worden ingevoerd C. Teruggaaf van buitenlandse btw Verjaring A. Verjaring van de vordering tot voldoening B. Verjaring van de vordering tot teruggaaf C. Stuiting van de verjaring Sancties Vervolgingen en gedingen Rechten en voorrechten van de Schatkist A. Vervolgingen en gedingen Administratieve fase Gerechtelijke fase B. Rechten en voorrechten van de Schatkist C. Moratoire interesten Hoofdstuk 6. Douane en accijnzen Alexander Baert en Luc Gheysens Douanerecht A. Algemeen xxvi

19 1. Definitie Evolutie De douane-unie B. Wetgeving C. Het douanegebied van de Gemeenschap D. De werking van het douanerecht Douanetarief Oorsprong/herkomst van de goederen Douanewaarde van goederen Douaneschuld en zekerheidsstelling a. Douaneschuld bij invoer b. Tenietgaan van de douaneschuld Het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap De douaneregelingen a. Algemeen b. In het vrij verkeer brengen c. Douanevervoer d. Opslag e. Regeling bijzondere bestemming f. Actieve veredeling (AV) g. Passieve veredeling (PV) h. Uitvoer en wederuitvoer E. AEO-statuut Geautoriseerde markt deelnemer (artt. 13, 14 en 15 gcdw art. 5bis CDW) Accijnzen A. Algemeen Historiek Soorten accijnzen Accijnsgebied B. Begrippen inzake accijnzen C. Verschuldigdheid van de accijnzen D. Schuldenaars van de accijnzen E. Bewegingen van accijnsgoederen EMCS Bewegingen onder schorsingsregeling Overbrenging van accijnsgoederen na uitslag tot verbruik Hier te lande voorhanden hebben Afstandsverkopen Invoer F. Teruggaaf van accijnzen G. Vrijstellingen H. Belastingentrepots xxvii

20 I. Nationale accijnsgoederen J. Aan de (nationale) accijns gelijkgestelde belastingen Verpakkingsheffing Milieutaks Milieuheffing Controleretributie Bofas-bijdrage Fapetro-bijdrage Ecotaksen A. Wetgeving Bewogen geschiedenis B. Definities Milieutaks Verpakkingsheffing Recyclage C. Verpakkingsheffing Belastbaar feit Belastingplichtigen D. De milieutaksen en milieuheffingen Algemeen Welke producten vallen onder de milieutaksen (ecotaksen)? Welke producten vallen onder de milieuheffing? Belastbaar feit Hoofdstuk 7. Successierechten Jos Ruysseveldt Inleiding Successierecht versus recht van overgang bij overlijden A. Twee soorten belastingen B. Rijksinwoner De devolutie Fictiebepalingen A. Algemeen B. De schulderkenning bij uiterste wil erkend C. De schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde D. De ongelijke verdeling van de huwgemeen schap E. De niet-geregistreerde schenking binnen de drie of zeven jaar vóór overlijden F. De bedingen ten behoeve van een derde G. Overdrachten onder bezwarende titel met voorbehoud van vruchtgebruik of een levenslang recht xxviii

BELASTINGRECHT IN KORT BESTEK

BELASTINGRECHT IN KORT BESTEK BELASTINGRECHT IN KORT BESTEK Nr. 9 BELASTINGRECHT IN KORT BESTEK Editors Luc Maes Herman De Cnijf Auteurs Alexander Baert, Leo De Broeck, Eddy Debruyne, Herman De Cnijf, Maurice De Mey, Luc Gheysens,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting........................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016. Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Fiscale Handboeken HANDBOEK PERSONENBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. I. Van De Woesteyne Volledig geactualiseerd tot 17 augustus 2015 (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2016 zie p. 785 e.v.) Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 15 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING............. 1 I. De fiscale soevereiniteit................................................ 1 II. Het begrip rijksinwoner..............................................

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38

1 Vak I: wijziging of eerste mededeling van uw bankrekeningnummer en telefoonnummer 38 1.1 Bankrekeningnummer 38 1.2 Telefoonnummer 38 5 Voorwoord 3 Inleidende begrippen 25 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 25 1.1 Rijksinwoners 25 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 25 A Fiscale woonplaats 25 B Zetel

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie