INHOUD. Beknopte inhoud... v Over de reeks Recht in kort bestek... vii DEEL 1 INLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Beknopte inhoud... v Over de reeks Recht in kort bestek... vii DEEL 1 INLEIDING"

Transcriptie

1 INHOUD Beknopte inhoud v Over de reeks Recht in kort bestek vii DEEL 1 INLEIDING Hoofdstuk 1. Inleiding tot het belastingrecht Leo De Broeck Een begripsomschrijving van belasting(en) en situering van het belastingrecht A. Begripsomschrijving van belasting(en) B. Situering van het belastingrecht Functies van de belastingen A. Financiële functie Geregelde belastingopbrengst Snelle, goedkope en eenvoudige inning van de belastingen Eerbiediging van de belastinggrens B. Economische functie C. Sociale functie (Concrete) opbrengsten van de belastingen Actoren in het belastinggebeuren, meer bepaald de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht A. Belastingheffende instanties B. Belastingbestuur ( de fiscus ) C. Gerechtelijke controle De grondwettelijke basis van het fiscaal recht A. Artikel 170 van de Grondwet ( legaliteitsbeginsel ) Geen belasting dan door een wet Wat zijn de gevolgen van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel? a. De wet is de enige bron van (rijks)belastingen, verminderingen, vrijstellingen en de gebonden bevoegdheid van de fiscale Administratie b. De principiële belastingvrijdom: keuze van de minst belaste weg (simulatie leer) en de wettelijke reactie hierop ix

2 via (algemene) antimisbruikbepalingen (art. 344, 1 WIB 1992) B. Artikel 171 van de Grondwet ( eenjarigheids beginsel ) C. Artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet ([fiscaal] gelijkheidsbeginsel ) Beginselen en kenmerken voort vloeiend uit de aard van de belastingen en het recht in het algemeen A. Fiscaal recht is van openbare orde en fiscus is (g)een derde Fiscaal recht is van openbare orde Fiscus is (g)een derde B. De fiscale Administratie is gehouden de beginselen van behoorlijk bestuur na te leven C. Het realiteitsbeginsel D. Niet-retroactiviteitsregel E. Motiveringsvereiste en aanverwante rechten van de belastingplichtige burger F. Het gemeen recht is van toepassing op het fiscaal recht, tenzij dat laatste er (impliciet/expliciet) van afwijkt G. Het territorialiteitsbeginsel H. Het recht van verdediging De interpretatie van fiscale wetten DEEL 2 SOORTEN BELASTINGEN Hoofdstuk 2. Personenbelasting Maurice De Mey, Luc Maes en Els Smets Algemene kenmerken van de personen belasting A. De personenbelasting is een belasting op het inkomen B. De personenbelasting is verschuldigd door rijksinwoners C. De personenbelasting is een belasting over het totale wereldwijde netto-inkomen D. De personenbelasting kent vier inkomsten categorieën E. De personenbelasting is verschuldigd over het inkomen van één jaar F. De personenbelasting is een persoons gebonden belasting G. Indexatie van bedragen kenmerkt de personenbelasting H. De gewesten kunnen de personenbelasting vermeerderen of verminderen Inkomen van onroerende goederen (artt WIB) A. Algemeen B. Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing x

3 C. Belastingplichtigen D. Belastbaar onroerend inkomen in de personenbelasting (artt WIB) In België gelegen gronden In België gelegen gebouwen In het buitenland gelegen onroerende goederen E. Bijzondere gevallen F. Vrijgestelde onroerende inkomsten (art. 12 WIB) Vrijstelling in geval van bestemming voor welbepaalde doeleinden Vrijstelling voor loopbaanpacht en bepaalde pachtovereenkomsten Vrijstelling of vermindering van het KI wegens verlies of gebrek aan inkomsten a. Algemeen b. Gevallen waarbij de verminderingen van het KI worden toegepast G. Belastbaar onroerend inkomen en belast baar tijdperk H. Aftrekbare bedragen Inkomen van roerende goederen en kapitalen (artt WIB) A. Algemeen B. Belastingplichtige C. Dividenden D. Interesten E. Inkomsten uit de terbeschikkingstelling van roerende goederen.. 62 F. Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten G. Inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en licenties H. Roerend inkomen en roerende voorheffing (RV) Inhouding van de RV Tarief van de RV (art. 269 WIB) a. Dividenden b. Interesten c. Andere roerende inkomsten d. Belastbaar bedrag e. Vrijstellingen van RV voor rijksinwoners I. Roerend inkomen en personenbelasting Beroepsinkomsten (artt WIB) A. Algemeen B. Winst (artt WIB) Verkrijgers van winst De belastbare winst a. Gewone winst b. Uitzonderlijke opbrengsten xi

4 3. Vrijgestelde winst a. Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen (art. 48 WIB) b. Voorzieningen voor risico s en kosten (art. 48 WIB) c. Gerechtelijk akkoord/continuïteit van de onderneming (art. 48 WIB) C. Baten (art. 27 WIB) Verkrijgers van baten De belastbare baten a. Eigenlijke baten (art. 27, tweede lid, 1 WIB) b. Voordelen van alle aard (art. 27, tweede lid, 2 WIB) c. Verwezenlijkte meerwaarden op activa (art. 27, tweede lid, 3 WIB) en compensatievergoedingen (art. 27, tweede lid, 4 WIB) Vrijgestelde baten D. Winst en baten i.v.m. een voorheen uitge oefende zelfstandige beroeps werkzaamheid (art. 28 WIB) Stopzettingsmeerwaarden (art. 28, eerste lid, 1 WIB) Vroeger verworven winst of baten (art. 28, eerste lid, 2 WIB) Na de stopzetting verkregen compensatievergoedingen (art. 28, eerste lid, 3 WIB) E. Bezoldigingen van werknemers (artt bis WIB) Verkrijgers van werknemersbezoldigingen De belastbare bezoldigingen a. De eigenlijke bezoldigingen (art. 31, tweede lid, 1 WIB).. 87 b. Voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid (art. 31, tweede lid, 2 WIB) c. Vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst (art. 31, tweede lid, 3 WIB) d. Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen (vervangingsinkomsten) (art. 31, tweede lid, 4 WIB) e. Vroeger verworven bezoldigingen (art. 31, tweede lid, 5 WIB) Belastbaar feit Gezamenlijke of afzonderlijke belasting Vrijgestelde werknemersbezoldigingen a. Terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever b. Vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen xii

5 c. Sociale voordelen d. Vergoedingen aan vrijwilligers e. Vergoedingen PWA f. Terbeschikkingstelling van een fiets g. Werknemersparticipatie h. PC-privé i. Aanvullende pensioentoezegging j. Collectieve of individuele toezeggingen k. Forfaitaire onkostenvergoeding aan kunstenaars l. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen m. Maaltijdcheques, sport/cultuurcheques, ecocheques n. Ontslaguitkering o. Opzegvergoedingen en bezoldigingen verkregen tijdens de opzegtermijn p. Eenmalige innovatiepremies F. Bezoldigingen van bedrijfsleiders (art. 32 WIB) Verkrijgers van bedrijfsleidersbezoldigingen De belastbare bezoldigingen Belastbaar feit Gezamenlijke of afzonderlijke belasting Vrijgestelde bedrijfsleidersbezoldigingen G. Bezoldigingen van meewerkende echt genoten (art. 33 WIB) H. Pensioenen (artt WIB) De wettelijke pensioenen (eerste pijler) De extrawettelijke pensioenen die werden opgebouwd in het kader van de beroepswerkzaamheid (tweede pijler) a. Omzetting van het kapitaal in een tijdelijke fictieve rente 106 b. Eenmalige belasting van het kapitaal De extrawettelijke pensioenen die individueel werden opgebouwd (derde pijler) a. Opbouw via een individuele levensverzekering b. Opbouw via pensioensparen Vergoedingen voor een blijvend verlies van inkomsten als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten I. De vaststelling van het nettoberoeps inkomen (art. 23, 2 WIB) J. De werkelijke beroepskosten (artt WIB) Voorwaarden voor de aftrek Enkele aftrekbare beroepskosten (art. 52 WIB) a. Kosten met betrekking tot onroerende goederen (art. 52, 1 WIB) b. Interesten van leningen (art. 52, 2 WIB) xiii

6 c. Commissies, erelonen en vergoedingen toegekend aan niet-personeelsleden d. Bezoldigingen van het personeel en van gezinsleden e. Door de werkgever uitgekeerde pensioenen f. Afschrijvingen g. Minderwaarden en waardeverminderingen h. Persoonlijke sociale bijdragen i. Bijdragen verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit Beroepskosten aftrekbaar voor 120% (art. 64ter WIB) Beroepskosten waarvan de aftrek wordt beperkt (artt. 53, 66 en 66bis WIB) Niet-aftrekbare beroepskosten (art. 53 WIB) K. Forfaitaire aftrek van beroepskosten (art. 51 WIB) L. Economische vrijstellingen (artt WIB) Uitvoer en integrale kwaliteitszorg (art. 67 WIB) Bijkomend personeel (art. 67ter WIB) Fiscale bonus voor werkgevers die stageplaatsen aanbieden (art. 67bis WIB) Investeringsaftrek (artt WIB) M. Aftrek van vorige beroepsverliezen (artt WIB) N. Toekenning van een gedeelte van het beroeps inkomen aan de meewerkende echtgenoot (artt WIB) Bedoelde personen Toepassingsvoorwaarden Beperking van de toekenning O. Toerekening van een deel van de beroeps inkomsten aan de andere echtgenoot (huwelijksquotiënt) (artt WIB) P. Bedrijfsvoorheffing Diverse inkomsten (artt WIB) A. Algemeen B. Winst en baten uit toevallige of occasionele prestaties (artt. 90, 1 en 97 WIB) Algemeen Beroepsinkomen of divers inkomen Binnen of buiten het normale beheer van het privévermogen Belastbaar bedrag Verliesoverdracht Belastingtarief C. Prijzen en subsidies toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars (artt. 90, 2 en 98, eerste lid WIB) xiv

7 1. Algemeen Vrijstellingen Belastbaar bedrag D. Ontvangen onderhoudsuitkeringen (artt. 90, 3 en 4 en 99 WIB) Algemeen Belastbaar bedrag a. Het regelmatig ontvangen onderhoudsgeld b. Achterstallige (aanvullende) uitkeringen c. De ontvangen kapitalen die zulke uitkeringen vervangen Particulariteit bij een gemeenschappelijke aanslag Belastingtarief a. Normaal progressief tarief b. Gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot de andere belastbare inkomsten van het belastbaar tijdperk E. Onderverhuur of overdracht van huur (artt. 90, 5, 98, tweede lid en 100 WIB) Algemeen Bijzonder geval Belastbaar inkomen Belastingtarief F. Concessie om plakbrieven of andere reclame dragers te plaatsen (artt. 90, 5, 98, tweede lid en 100 WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief G. Loten van leningen (artt. 90, 6 en 98, tweede lid WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief H. Verhuring van jacht-, vis- en vogelvangst rechten (artt. 90, 7 en 98, tweede lid WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief I. Meerwaarden op gronden (artt. 90, 8 en 101 WIB) Algemeen Definitie van grond voor deze bepaling Voorwaarden a. Geografische voorwaarden b. Wijze van vervreemding c. Wijze van verwerving Termijnen xv

8 5. Belastbaar inkomen a. Verkoopterm b. Aankoopterm Verliezen Belastingtarief J. Meerwaarden op aandelen (artt. 90, 9 en 102 WIB) Algemeen Definitie van belangrijke deelneming voor deze bepaling Wijze van vervreemding Wijze van verwerving Belastbaar inkomen Belastingtarief Tijdelijke vrijstelling K. Meerwaarden op gebouwen (artt. 90, 10 en 101 WIB) Definitie van gebouw voor deze bepaling Voorwaarden a. Geografische voorwaarde b. Wijze van vervreemding c. Wijze van verwerving Termijnen Belastbaar inkomen a. Verkoopterm b. Aankoopterm Verliezen Belastingtarief L. Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot (artt. 90, 11 en 98, tweede lid WIB) Algemeen Belastbaar inkomen Belastingtarief M. Persoonlijke vergoedingen uit de exploita tie van uitvindingen (artt. 90, 12 en 102bis WIB) Algemeen Definities a. Persoonlijke vergoedingen b. Onderzoekers c. Uitvindingen Belastbare basis Belastingtarief N. Aangifte van bepaalde diverse inkomsten Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare bestedingen (artt WIB) xvi

9 A. Algemeen B. De aftrek voor de enige eigen woning (of de bijkomende interestaftrek in de overgangs regeling) (art. 104, eerste lid, 9 WIB) De aftrek voor de enige eigen woning De bijkomende interestaftrek in de overgangsregeling C. De uitgaven voor geklasseerde gebouwen en landschappen (art. 104, eerste lid, 8 WIB) D. De onderhoudsuitkeringen (art. 104, eerste lid, 1 en 2 WIB) E. De giften (art. 104, eerste lid, 3 tot 5 WIB) F. De bezoldigingen voor een huisbediende (art. 104, eerste lid, 6 WIB) G. De kosten voor kinderopvang (art. 104, eerste lid, 7 WIB) H. Aanrekeningsregels I. Actualiteit aanslagjaar Taxatieregime van echtgenoten, wettelijk samenwonenden en hun kinderen (artt WIB) A. Het taxatieregime van echtgenoten en wettelijk samenwonenden. 157 B. Het taxatieregime van kinderen C. Verliescompensatie tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden Berekening van de belasting (artt WIB) A. Opsplitsing tussen gewoon en afzonderlijk aanslagstelsel B. Gewoon tarief van de personenbelasting Belastingtarief (art. 130 WIB) Belastingvrije som a. Basisbedrag (art. 131 WIB) b. Verhoging van het basisbedrag voor zware handicap van de belastingplichtige (art. 131, tweede lid WIB) c. Verhoging van het basisbedrag voor kinderen ten laste (art. 132 WIB) d. Verhoging van het basisbedrag voor andere personen ten laste (art. 132 WIB) e. Verhoging van het basisbedrag voor alleenstaanden (art. 133, eerste lid, 1 WIB) f. Verhoging van het basisbedrag voor het jaar van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning (art. 133, eerste lid, 2 WIB) Aanrekening van de belastingvrije som (art. 134, 1 en 2 WIB) Omzetting van de belastingvrije som in een teruggaaf van belasting (art. 134, 3 WIB) xvii

10 C. Belastingverminderingen Belastingvermindering voor het langetermijnsparen a. Persoonlijke bijdragen voor een aanvullend pensioen (art. 145/1, 1 WIB) b. Bijdragen voor een individuele levensverzekering (art. 145/1, 2 WIB) c. Betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening (art. 145/1, 3 WIB) d. Betalingen in geld voor aandelen van de werkgever (art. 145/1, 4 WIB) e. Betalingen voor het pensioensparen (art. 145/1, 5 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegen heids agentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques andere dan sociale dienstencheques (art. 145/21) a. Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen b. Dienstencheques c. Principes d. Terugbetaalbaar belastingkrediet Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning (art. 145/24, 1 WIB) Belastingvermindering voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning (oud art. 145/24, 2 WIB) Belastingvermindering voor interesten die betrekking hebben op lening overeenkomsten ter financiering van energiebesparende uitgaven (art. 145/24, 3 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art. 145/25 WIB) Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds (art. 145/26 WIB) Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds (art. 145/27 WIB) Belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (art. 145/28 WIB) a. Vermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig b. Vermindering voor de uitgaven met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen xviii

11 10. Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost (art. 145/29 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor de vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (art. 145/30 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art. 145/31 WIB) Belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (art. 145/32 WIB) Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag (art. 154bis WIB) Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (artt. 155 en 156 WIB) D. Verrekening van de voorheffingen Verrekenbare niet-terugbetaalbare voorheffingen a. Reële voorheffing b. Belastingkredieten Verrekenbare terugbetaalbare voorheffingen a. Reële voorheffingen b. Belastingkredieten E. Vermeerdering Bonificatie Vermeerdering wegens gebrek aan of onvoldoende voorafbetalingen (artt WIB) Bonificatie (artt WIB) F. Aanvullende gemeentebelastingen en agglomeratiebelastingen G. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Hoofdstuk 3. Inleiding in de vennootschapsbelasting Yves Verdingh en Luc Maes Vennootschapsbelasting Beginsel van de voorrang van het boekhoudrecht Onderworpen entiteiten Het belastbare inkomen van vennootschappen A. Algemene regel B. De eigenlijke exploitatiewinst De daadwerkelijk verkregen opbrengsten Abnormale of goedgunstige voordelen Verleend abnormaal voordeel of niet aftrekbare uitgave? xix

12 C. Inkomsten van belegde kapitalen Roerende voorheffing Belastbaar inkomen Algemene regel Inkomsten van buitenlandse beleggingen D. Gereserveerde winsten of voorzieningen E. Vrijgestelde reserves De voorziening voor risico s en kosten (art. 48 WIB en artt KB/WIB) De waardevermindering voor waarschijnlijke verliezen op vorderingen (artt. 48 WIB en 22 KB/WIB) De investeringsreserve (art. 194quater WIB) Financiering van een audiovisueel werk (tax shelter) (art. 194ter WIB) F. Subsidies G. Waardevermeerderingen van activa Algemene regel Niet uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden Uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte meerwaarden a. Algemene regel b. Belastingregime c. Vrijgestelde verwezenlijkte meerwaarden d. Gespreid te belasten, verwezenlijkte meerwaarden (art. 47 WIB) H. Verdoken reserves Aftrekbare kosten A. Voorwaarden voor de aftrek van de kosten De kost moet tijdens het belastbare tijdperk (boekjaar) gedaan of gedragen zijn De kost moet gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden De echtheid en het bedrag van de uitgaven moeten bewezen worden B. In de wet aangehaalde voorbeelden van aftrekbare kosten (art. 52 WIB) Kosten i.v.m. de onroerende goederen Interesten van leningen Herkwalificatie van interesten in dividenden Commissies, erelonen en vergoedingen aan niet-personeelsleden Bezoldigingen betaald aan de eigen personeelsleden a. Voordelen van alle aard b. Kostenvergoedingen xx

13 c. Sociale voordelen d. Maaltijdcheque e. Sociale bijdragen en bijdragen voor een extrawettelijke pensioenregeling f. Bedrijfsleiders Afschrijvingen a. Grondslag b. Ritme c. Bijkomende kosten d. Afschrijvingsmodaliteiten Waardeverminderingen en minderwaarden De kosten in verband met personenwagens en daarmee gelijkgestelde voertuigen Restaurantkosten zijn slechts aftrekbare beroepskosten ten belope van 69% (art. 53, 8 WIB) De aftrek van receptiekosten wordt beperkt tot 50% (art. 53, 8 WIB) Kosten van relatiegeschenken Kosten voor beroepskledij C. Fiscaal niet aanvaardbare uitgaven (verworpen uitgaven) Belastingen a. Belastingen op het inkomen b. Andere belastingen Boeten, verbeurdverklaringen en straffen Uitgaven die verband houden met jacht, visvangst, jachten en pleziervaartuigen en met lusthuizen Liberaliteiten D. Fiscaal verhoogde aftrek van bepaalde kosten Gemeenschappelijk vervoer van personeel (art. 63 wet van 10 augustus 2001) Kosten van beveiliging van de beroepslokalen (art. 64ter WIB) Kosten i.v.m. terbeschikkingstelling van fietsen (art. 67ter WIB) Kosten i.v.m. elektrisch aangedreven wagens (art. 198bis WIB) Stagebonus (art. 67bis WIB) Bepaling van de belastbare grondslag A. Eerste bewerking B. Tweede bewerking C. Derde bewerking D. Vierde bewerking xxi

14 E. Vijfde bewerking F. Zesde bewerking G. Zevende bewerking H. Achtste bewerking Economische vrijstellingen A. Vrijstelling voor bijkomend personeel met bescheiden loon B. Vrijstelling voor ander bijkomend personeel (art. 67 WIB) C. Vrijstelling voor de aanwerving van stagiairs (art. 67bis WIB) D. Investeringsaftrek Eenmalige investeringsaftrek Verhoogde eenmalige aftrek Optiemogelijkheid voor een gespreide investeringsaftrek Optiemogelijkheid voor een belastingkrediet Uitgesloten activa (art. 75 WIB) Overdracht van de investeringsaftrek De aftrek van Definitief Belaste Inkomsten A. Situering B. Voorwaarden voor de aftrek Omvang Voorwaarden Ook DBI-aftrek voor de liquidatie- en verkrijgingsbonus C. Nadere precisering van de omvang van de aftrek Beperking tot 95% Beperking van de grondslag waarop de aftrek kan gebeuren. 249 D. Overdracht naar volgende jaren, maar niet altijd Aftrek voor octrooi-inkomsten (artt. 205/1-205/4 WIB) A. Principe B. Octrooiaftrek De aftrek voor risicokapitaal (artt. 205bis e.v. WIB) A. Principe en rechthebbende vennootschappen B. Risicokapitaal Eigen vermogen Correcties Bewegingen tijdens het boekjaar C. Tarief D. Overdraagbaarheid E. Geen combinatie met de aanleg van een vrijgestelde investeringsreserve Aftrek van verliezen Berekening van de vennootschaps belasting A. Algemeen B. Belastingtarief xxii

15 C. Bijzondere aanslagen en bijzondere tarieven D. Verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen Het fiscale regime bij de stopzetting van een onderneming A. Vennootschapsbelasting B. Het gewone regime van de vennootschaps belasting blijft voortlopen C. Meerwaarden D. Verdeling onder de aandeelhouders Hoofdstuk 4. Rechtspersonenbelasting Herman De Cnijf Inleiding Wie is onderworpen? Grondslag en berekening van de belasting (artt WIB 1992) A. Iedereen die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting (drie categorieën) B. Enkel de belastingplichtigen die behoren tot de derde categorie C. Belastingplichtigen die behoren tot de tweede en de derde categorie D. Intercommunales De aangifte in de rechtspersonen belasting (artt bis WIB 1992) Hoofdstuk 5. De belasting over de toegevoegde waarde Eddy Debruyne Algemeenheden A. Wetgeving B. Bepaling en aard van de belasting C. Algemene begrippen De belastingplicht A. De rol van de belastingplichtige in het btw-stelsel B. Wettelijke definitie met enkele algemene beschouwingen C. Begin en einde van de belastingplicht D. In het buitenland gevestigde belasting plichtigen E. Btw-eenheid F. Belastingplicht van openbare rechts personen G. Toevallige belastingplichtigen Toevallige belastingplichtigen door optie Van rechtswege toevallige belastingplichtige H. Belastingplichtigen zonder recht op aftrek I. Gemengde belastingplichtigen xxiii

16 J. Bijzondere regelingen Forfaitaire belastingplichtigen Vrijgestelde kleine ondernemingen Forfaitaire landbouwondernemingen Andere bijzondere regelingen De belastbare handelingen De werkingssfeer van de btw A. De levering van goederen Het begrip goederen Het begrip levering Beperking van het begrip levering Uitbreiding van het begrip levering Plaats van de levering Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid B. Het verrichten van diensten Omschrijving van het begrip dienst Beperking van het begrip dienst Uitbreiding van het begrip dienst Plaats van de dienst Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid C. De invoer van goederen Omschrijving van het begrip invoer Plaats van de invoer Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid D. De intracommunautaire verwerving van goederen Het begrip intracommunautaire verwerving Uitbreiding van het begrip intracommunautaire verwerving Modaliteiten van belastbaarheid Niet-belastbare intracommunautaire verwervingen a. Verwervingen door leden van de bende van vier b. Het vereenvoudigde driehoeksverkeer c. Verkopen onder de winstmarge Bijzondere regeling inzake nieuwe vervoermiddelen Plaats van de intracommunautaire verwerving Belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid van de belasting De maatstaf van heffing Tarief van de belasting De btw-vrijstellingen A. Algemeen B. Vrijstellingen met behoud van het recht op aftrek xxiv

17 C. Vrijstellingen zonder recht op aftrek D. Handelingen m.b.t. beleggingsgoud Aftrek van voorbelasting A. Algemeen B. Modaliteiten voor het uitoefenen van het recht op aftrek C. Beperking van het recht op aftrek voor personenwagens D. Uitsluitingen van het recht op aftrek E. Enkele bijzondere gevallen Kosteloze uitdeling van handelsmonsters Premies in natura Handelsgeschenken van geringe waarde Voordelen aan personeelsleden F. Aftrek in geval van gemengde belasting plicht G. Btw-aftrek in hoofde van een btw-eenheid H. Het recht op aftrek voor handelingen m.b.t. beleggingsgoud I. Herziening van de aftrek Algemeen De gewone herziening van de aftrek Herziening van de aftrek voor bedrijfsmiddelen a. Omschrijving van het begrip bedrijfsmiddelen b. Gewone herziening van de aftrek voor bedrijfsmiddelen. 321 c. Bijzondere herziening van de aftrek voor bedrijfsmiddelen d. Herziening van de aftrek door een gemengde belastingplichtige e. Herziening van de historische btw door veranderingen in het btw-statuut Verplichtingen voor de heffing van de btw A. Algemeen B. Indienen van een activiteitsaangifte C. Het opmaken en uitreiken van facturen en stukken en dagboek van ontvangsten D. Verplichting tot indiening van een aangifte Verplichting tot indiening van een periodieke aangifte Verplichting tot indiening van een bijzondere kwartaalaangifte Verplichting tot indiening van aangiften voor toevallige handelingen E. Verplichting tot betaling van de verschuldigde btw De schuldenaar van de btw Betaling van het eindresultaat van de aangifte Betaling van voorschotten Voldoening van de belasting ter zake van invoer xxv

18 F. De boekhoudverplichting Algemene boekhoudverplichtingen Bijzondere boekhoudkundige verplichtingen Bijzondere registers Klantenrekeningen Tabel der bedrijfsmiddelen G. De jaarlijkse klantenlisting in verband met nationale handelingen H. De listing van intracommunautaire handelingen Bewijsmiddelen Controlemaatregelen Vordering tot teruggaaf A. Teruggaaf van het saldo van de btw-aangiften Teruggaaf aan belastingplichtigen die periodieke aangiften indienen Teruggaaf aan belastingplichtigen die geen periodieke aangiften indienen B. Teruggaaf van afgedragen btw Teruggaaf bij leveringen, diensten en intracommunautaire verwervingen Teruggaaf bij invoer Teruggaaf aan invaliden en gehandicapten Teruggaaf voor goederen die in België door een niet-belas tingplichtige rechtsper soon worden ingevoerd C. Teruggaaf van buitenlandse btw Verjaring A. Verjaring van de vordering tot voldoening B. Verjaring van de vordering tot teruggaaf C. Stuiting van de verjaring Sancties Vervolgingen en gedingen Rechten en voorrechten van de Schatkist A. Vervolgingen en gedingen Administratieve fase Gerechtelijke fase B. Rechten en voorrechten van de Schatkist C. Moratoire interesten Hoofdstuk 6. Douane en accijnzen Alexander Baert en Luc Gheysens Douanerecht A. Algemeen xxvi

19 1. Definitie Evolutie De douane-unie B. Wetgeving C. Het douanegebied van de Gemeenschap D. De werking van het douanerecht Douanetarief Oorsprong/herkomst van de goederen Douanewaarde van goederen Douaneschuld en zekerheidsstelling a. Douaneschuld bij invoer b. Tenietgaan van de douaneschuld Het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap De douaneregelingen a. Algemeen b. In het vrij verkeer brengen c. Douanevervoer d. Opslag e. Regeling bijzondere bestemming f. Actieve veredeling (AV) g. Passieve veredeling (PV) h. Uitvoer en wederuitvoer E. AEO-statuut Geautoriseerde markt deelnemer (artt. 13, 14 en 15 gcdw art. 5bis CDW) Accijnzen A. Algemeen Historiek Soorten accijnzen Accijnsgebied B. Begrippen inzake accijnzen C. Verschuldigdheid van de accijnzen D. Schuldenaars van de accijnzen E. Bewegingen van accijnsgoederen EMCS Bewegingen onder schorsingsregeling Overbrenging van accijnsgoederen na uitslag tot verbruik Hier te lande voorhanden hebben Afstandsverkopen Invoer F. Teruggaaf van accijnzen G. Vrijstellingen H. Belastingentrepots xxvii

20 I. Nationale accijnsgoederen J. Aan de (nationale) accijns gelijkgestelde belastingen Verpakkingsheffing Milieutaks Milieuheffing Controleretributie Bofas-bijdrage Fapetro-bijdrage Ecotaksen A. Wetgeving Bewogen geschiedenis B. Definities Milieutaks Verpakkingsheffing Recyclage C. Verpakkingsheffing Belastbaar feit Belastingplichtigen D. De milieutaksen en milieuheffingen Algemeen Welke producten vallen onder de milieutaksen (ecotaksen)? Welke producten vallen onder de milieuheffing? Belastbaar feit Hoofdstuk 7. Successierechten Jos Ruysseveldt Inleiding Successierecht versus recht van overgang bij overlijden A. Twee soorten belastingen B. Rijksinwoner De devolutie Fictiebepalingen A. Algemeen B. De schulderkenning bij uiterste wil erkend C. De schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde D. De ongelijke verdeling van de huwgemeen schap E. De niet-geregistreerde schenking binnen de drie of zeven jaar vóór overlijden F. De bedingen ten behoeve van een derde G. Overdrachten onder bezwarende titel met voorbehoud van vruchtgebruik of een levenslang recht xxviii

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23 Inhoudstafel Woord vooraf 5 Inhoudstafel 7 Lijst van afkortingen 23 Inleiding 27 Afd. 1. Bepaling van de belasting 27 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 29 Afd. 3. Functies van de belasting 32 1. Financiële

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

TITEL I: INLEIDING... 1

TITEL I: INLEIDING... 1 Inhoudstafel Fiscaal Recht ----------------------------------- TITEL I: INLEIDING... 1 Hoofdstuk I: Begrippen a. Algemeen begrip van de belasting b. Essentiële kenmerken b.1. Publiekrechtelijke schuldvordering:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Inhoud Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Circulaire nr. Ci.RH.331/586.900 (AOIF 29/2008) dd. 05.09.2008...40 Kinderen ten laste

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie