SOCIAL AND FISCAL FRAUD IN BELGIUM A PILOT STUDY ON DECLARED AND UNDECLARED INCOME AND WORK: SUBLEC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAL AND FISCAL FRAUD IN BELGIUM A PILOT STUDY ON DECLARED AND UNDECLARED INCOME AND WORK: SUBLEC"

Transcriptie

1 SOCIAL AND FISCAL FRAUD IN BELGIUM A PILOT STUDY ON DECLARED AND UNDECLARED INCOME AND WORK: SUBLEC

2 Studies over sociale en fiscale fraude Dit onderzoeksrapport kwam tot stand in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid ten behoeve van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het programma Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale overheid. Dit programma werd in het leven geroepen om snel en efficiënt te kunnen inspelen op de behoeften van de federale overheidsdepartementen inzake gerichte onderzoeksacties van bepaalde duur (6 maanden tot 1 jaar) en/of verkennend onderzoek met betrekking tot strategische gebieden. Het betreft een horizontale actie: ze staat open voor de financiering van onderzoeksprojecten binnen de verschillende beleidsthema s die in het kader van de regeringsbeslissingen naar voren worden geschoven. Etudes sur la fraude sociale et fiscale La présente recherche a été commanditée et financée par le SPP Politique scientifique en appui à la politique du SPF Sécurité sociale dans le cadre du programme Action en soutien aux priorités stratégiques de l autorité fédérale. Ce programme est conçu pour répondre rapidement et efficacement aux besoins des départements de l Autorité fédérale en matière d actions de recherche ciblées d une durée déterminée (6 mois à 1 an) et/ou d actions d investigation concernant des domaines stratégiques. Il s agit d une action horizontale, elle est ouverte aux projets de recherche au sein des différents thèmes de politique mis en avant dans le cadre des décisions gouvernementales. The more people know about fraud, the more they discuss it, and the better society can fight it. (OLAF, Deterring Fraud by Informing the Public, 2005, 2006).

3 Social and fiscal fraud in Belgium A pilot study on declared and undeclared income and work: SUBLEC Jozef Pacolet, Sergio Perelman, Frederic De Wispelaere, Jérôme Schoenmaeckers, Laurent Nisen, Ermano Fegatilli, Estelle Krzeslo, Marianne De Troyer and Sigrid Merckx Dit onderzoeksrapport kwam tot stand in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid ten behoeve van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het programma AGORA AG/00/137: SUBLEC De organisatie van een microsurvey met het oog op een beschrijvende en verklarende analyse van de problematiek van de sociale en fiscale fraude. Ce rapport d étude a été rédigé à la demande du SPP Politique scientifique pour le SPF Sécurité sociale dans le cadre du programme AGORA AG/00/137: SUBLEC Organisation d une micro-enquête en vue d effectuer une analyse descriptive et explicative de la problématique de la fraude sociale et fiscale. Acco Leuven / Den Haag

4 Eerste druk: 2012 Gepubliceerd door Uitgeverij Acco, Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven (België) Website: Voor Nederland: Acco Nederland, Westvlietweg 67 F, 2495 AA Den Haag Website: Omslagontwerp: by Acco (Academische Coöperatieve Vennootschap cvba), Leuven (België) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by mimeograph, film or any other means without permission in writing from the publisher. D/2012/0543/154 NUR 756 ISBN

5 Contents Ten geleide 9 Avant-propos 11 Samenvatting 13 Résumé 27 Foreword 41 Abbreviations 43 Introduction 45 Chapter 1. Scope of the survey and applied methodology The definition of the underground economy The choice for a face-to-face survey Development of the questionnaire Scope Strategy Communication of the questions Sample selection Roll-out Pretest Briefing of the interviewers Method of contacting the sample Face-to-face interviews Debriefing Data weighting method 58

6 6 Contents Chapter 2. Characteristics of respondents and non-respondents The different characteristics First analysis Logistic Regression The impact of a monetary incentive 67 Chapter 3. Socio-demographic and socio-economic information Socio-demographic information Socio-economic information 71 Chapter 4. Demand for undeclared work General Most important categories of expenditures Construction and housing Car repairs Domestic work and service vouchers Probit analysis Conclusion 90 Chapter 5. Supply of undeclared work General Frequency Intensity and volume Specific socio-economic categories Employees Social benefit recipients Coherence between the supply of and the demand for undeclared work Probit analysis Conclusion 102 Chapter 6. Other forms of fiscal fraud General Frequency and volume of several other forms of fiscal fraud Frequency Volume Probit analysis Conclusion 110

7 Contents 7 Chapter 7. Opinion questions Opinion on undeclared work In the SUBLEC-sample Comparing the SUBLEC sample with the experimental group of students Comparing SUBLEC with the Eurobarometer Opinions integrated in the fraud triangle Social benefit fraud Fiscal fraud General Conclusion 126 Chapter 8. Lessons learnt from the survey Influence of the data request on the results Methodology of interviewing The use of a face-to-face interview Sensitivity of the questions 129 Chapter 9. Summary and conclusions Strengths and weaknesses of the present pilot study Some summary of first tentative results Relevance for policy making and how to continue 136 Annex 1. Programme kick-off seminar SUBLEC 25 February Annex 2. Steering committee 141 References 143

8

9 Ten geleide Onder het motto De aanhouder wint, bevestigt de FOD Sociale Zekerheid met dit derde deel in onze reeks Studies over sociale en fiscale fraude zijn vaste wil om het debat over fenomenen zoals zwartwerk en ondergrondse economie levendig te houden. De FOD wil daarbij innovatief te werk gaan Voor dit boekdeel werd gekozen voor een directe onderzoeksmethodologie. Een enquête werd het instrument voor een rechtstreekse bevraging van de Belgische bevolking. Een gevarieerde doorsnede van de Belgische bevolking (actieven, niet-actieven, werknemers, zelfstandigen en uitkeringstrekkers) werd bevraagd naar hun gedragingen en hun houding ten opzichte van sociale en fiscale fraude. Deze enquête, die zowel kwalitatieve als kwantitatieve vragen bevatte, is uniek in zowel haar onderwerp als haar reikwijdte. Door de bevolking rechtstreeks te ondervragen over een dergelijk gevoelig onderwerp en door te erkennen dat sociale en fiscale fraude tegelijk behandeld kunnen worden, draagt deze studie bij tot het in kaart brengen van deze moeilijk meetbare fenomenen. Door een inzicht te verschaffen in de mentaliteit van de bevolking en door bij te dragen aan geloofwaardig cijfermateriaal, hoopt de enquête de beleidsmakers te ondersteunen in hun strijd tegen fraude. De FOD wil ook het debat opentrekken. Fraude valt moeilijk af te bakenen binnen een bepaald domein. Het is moeilijk om sociale en fiscale fraude af te lijnen en de parallellen tussen beide aspecten valt niet te ontkennen. Daarom ook wordt bij deze studie geopteerd om te peilen naar het aangeven en niet-aangeven van inkomen en arbeid. Hiermee hopen wij de samenwerking tussen de verschillende actoren nog sterker te maken en het beleid hiertoe effectief te ondersteunen. Daarnaast kunnen wij ook niet naast de Europese dimensie kijken. Undeclared work en tax evasion zijn ook binnen de Europa 2020 strategie een belangrijke factor, ze bedreigen immers de herlancering van de economie en de bevordering van werkgelegenheid. Europa is vragende partij om informatie over de omvang van de fiscale en sociale fraude vanuit de Lidstaten te ontvangen. Met dit initiatief dragen we hieraan bij. Tot slot kunnen we niet naast de maatschappelijke relevantie van het debat kijken. De ongunstige economische en financiële situatie maakt dat fraudulent gedrag meer in de kijker geplaatst wordt. Studies zoals SUBLEC geven een gezicht aan fraude en fraudeurs, wat dan weer de bespreekbaarheid verhoogt en op termijn een meer gerichte aanpak moet bewerkstelligen. Vertrouwen in de overheid is hierbij cruciaal.

10 10 Ten geleide Dit alles zou niet kunnen zonder de medewerking van vele betrokkenen. In de eerste plaats bedanken we de POD Wetenschapsbeleid, die deze studie financieel ondersteund heeft, maar ook de talrijke andere leden van de stuurgroep die mee richting hebben gegeven aan deze studie. Hierbij is het verhaal echter niet ten einde. De FOD Sociale Zekerheid zal zijn rol van voortrekker in dit debat blijven opnemen en zal verschillende nieuwe initiatieven blijven lanceren en ondersteunen. Didier Verbeke Adviseur-generaal Coördinator domein Undeclared Work

11 Avant-propos Reprenant à son compte la devise La persévérance vient à bout de tous les obstacles, le SPF Sécurité sociale confirme, avec ce troisième numéro de la série Etudes sur la fraude sociale et fiscale, sa ferme volonté de continuer à entretenir le débat relatif aux phénomènes que sont le travail au noir et l économie souterraine. Dans ce cadre, le SPF entend adopter une approche novatrice. Pour le présent numéro, c est une méthodologie d investigation directe qui a été choisie. Une enquête est devenue l instrument d une consultation directe de la population belge. Un échantillon diversifié de la population belge (actifs, non actifs, travailleurs salariés, travailleurs indépendants et bénéficiaires de prestations) a été interrogé à propos de ses comportements et attitudes par rapport à la fraude sociale et fiscale. Cette enquête, qui comportait des questions à la fois qualitatives et quantitatives, est unique de par son sujet et sa portée. En interrogeant directement la population à propos d un sujet à ce point sensible et en admettant la possibilité de traiter conjointement la fraude sociale et fiscale, la présente étude contribue à dresser l inventaire de ces phénomènes difficilement mesurables. Grâce à l apport de connaissances relatives à la mentalité de la population et de chiffres crédibles, l enquête espère soutenir les décideurs politiques dans leur lutte contre la fraude. Le SPF entend également élargir le débat. Il n est pas aisé de délimiter la fraude dans le cadre d un domaine bien déterminé. Circonscrire la fraude sociale et fiscale est une entreprise complexe et les parallèles entre les deux fraudes sont indéniables. C est la raison pour laquelle il a été décidé pour cette étude d investiguer sur les raisons qui poussent à déclarer ou ne pas déclarer un revenu ou un travail. Nous espérons de la sorte renforcer encore la coopération entre les divers acteurs et soutenir efficacement la politique à mener en la matière. Il est clair, par ailleurs, que la dimension européenne ne peut être omise. Car les facteurs Undeclared work et Tax evasion sont également importants dans le cadre de la stratégie Europe 2020, étant donné qu ils mettent en péril la relance de l économie et la promotion de l emploi. L Europe demande à recevoir des Etats membres des informations concernant l ampleur de la fraude fiscale et sociale. La présente initiative entend y contribuer. Enfin, il n est pas possible de passer à côté de la pertinence sociale de ce débat. La situation économique et financière défavorable a pour effet de focaliser davantage l attention sur les comportements frauduleux. Des études telles que SUBLEC permettent de donner un visage à la fraude et aux fraudeurs, ce qui, partant, accroît la possibilité d en débattre et

12 12 Avant-propos doit à terme permettre une approche plus ciblée. A cet égard, la confiance en l autorité est fondamentale. Cette étude n aurait pas pu être menée à bien sans la collaboration de bon nombre d intervenants. Nous tenons à remercier en premier lieu le SPP Politique scientifique, qui l a soutenue financièrement, mais aussi les très nombreux autres membres du groupe de pilotage qui a co-orienté le cours de cette étude. L histoire n en est cependant pas terminée pour autant. Le SPF Sécurité sociale continuera à assumer son rôle de chef de file dans ce débat et à lancer et soutenir plusieurs nouvelles initiatives. Didier Verbeke Conseiller général Coordinateur du domaine Undeclared Work

13 Samenvatting Sociale en fi scale fraude in België. Een pilootstudie omtrent aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid Inleiding Het meten van de ondergrondse economie lijkt een mission impossible. In de literatuur worden er verschillende onderzoeksmethoden naar voren geschoven, afgezien van het feit dat er ook nog uiteenlopende definities bestaan van ondergrondse economie en fraude. Zo kan men de omvang van de ondergrondse economie ramen op basis van macro-economische modellen, of op basis van een bevraging bij de bevolking, of van de bedrijven, of op basis van administratieve gegevens of via inschatting in de nationale rekeningen. Zij leveren uiteenlopende en vaak controversiële resultaten op. Ook de Europese Commissie heeft de voorbije jaren de verschillende mogelijkheden verkend, zonder tot een bevredigend eindresultaat te komen. Vermoedelijk zal enkel een combinatie van diverse methoden ons een stap vooruit helpen. Want om de strijd tegen de sociale en fiscale fraude te kunnen voeren, moet men wel weten wat de omvang van het probleem is, de verschijningsvormen, de oorzaken en motieven. In twee vroegere studies gepubliceerd in deze reeks werden deze ramingmethoden toegelicht en wordt er gepleit voor een observatorium over de ondergrondse economie dat dient als observatiepost en draaischijf van informatie over de fraude en de strijd er tegen. 1 In dit rapport publiceren wij de resultaten van een nieuwe enquête over het fraudegedrag van de Belgen, hun opinies daarover en hun motieven. Het onderzoek werd geïnitieerd en gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid en de POD Wetenschapsbeleid BELSPO. 2 Het 1. Pacolet J., Perelman S., Pestieau P., Baeyens K. & De Wispelaere F. (2009); Pacolet J. & De Wispelaere (2009). 2. Wij danken deze instanties voor de geboden onderzoeksmogelijkheden in het kader van het AGO- RA-project AG/00/137: SUBLEC De organisatie van een microsurvey met het oog op een beschrijvende en verklarende analyse van de problematiek van de sociale en fiscale fraude. Bijzondere dank gaat hierbij uit naar Aziz Naji van BELSPO en Didier Verbeke en Koen Vleminckx van de FOD Sociale Zekerheid voor hun geloof in dit soort onderzoek en het vertrouwen dat zij ons schonken. Ook Chris Brijs van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid was een onmisbare steun en toeverlaat voor de realisatie van dit project. Tevens willen wij de leden van de stuurgroep danken voor hun inhoudelijke suggesties en steun aan dit project. Voor allle mogelijke vergissingen en misinterpretaties in deze studie zijn uiteraard enkel de auteurs verantwoordelijk.

14 14 Samenvatting werd een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven (HIVA), de ULg (CREPP) en de ULB (METICES). 3 Zowel de omvang van de bevraging, als de methode van de bevraging en de inhoud van de vraagstelling werd grondig voorbereid. Maar tussen droom en daad staan ook wetten en praktische bezwaren, zodat de oorspronkelijk beoogde ruime uitrol van de bevraging niet is kunnen gerealiseerd worden. De bevraging is beperkt gebleven tot een steekproef van een 246 personen. Daarom noemen wij het een pilootstudie. Dit is een beperking. Maar over de inhoud en de bruikbaarheid van het onderzoeksinstrument hebben wij geen twijfel. Daarom hebben wij deze bevraging verwerkt met al de beperkingen van dien, en maken wij het nodige voorbehoud bij bepaalde resultaten, maar durven wij toch ook bepaalde conclusies te formuleren ten behoeve van de strijd tegen de fraude. Full reports of pilot studies are rare in the research literature. 4 Misschien zijn wij nu met voorliggend rapport bij die uitzonderingen, en is dit misschien te verklaren doordat wij oorspronkelijk gestart waren met een grootschalige versie. Maar het doel van elke rapportering is te leren uit de opgedane ervaring. Dit leermoment willen wij hier vasthouden. Opzet In de zomer van 2010 werd de pilootstudie uitgerold omtrent de bevraging van het aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid. Het was het voorlopig eindpunt van een lange voorbereiding. Vooreerst werd de wenselijkheid en doenbaarheid nagegaan van een bevraging bij de bevolking om de omvang, structuur en determinanten van niet-aangegeven werk en inkomen te meten. Een ruime definitie van fraude is aangewezen: zowel fiscale fraude als sociale fraude werden bevraagd, en bij de sociale fraude kwam zowel bijdragefraude als uitkeringsfraude ter sprake. De voorbereidende werkzaamheden omvatten de analyse van het internationale gebruik van de enquête als instrument om de omvang van de fraude te meten, welke enquêtemethode het best werd gebruikt, hoe de steekproef diende getrokken te worden, welk soort vragen dienden gesteld te worden, welke toestemmingen er nodig waren om de steekproef te trekken met respect voor de privacy, en wie uiteindelijk de gebruiker zou kunnen worden van onze resultaten. Voor ons was dat in eerste instantie de diverse overheden en sociale parastatalen geconfronteerd met de strijd tegen de fraude. Dit rapport stelt het voorlopig eindpunt voor van dit proces. Om talrijke redenen was de uiteindelijke roll out van de bevraging verschillend van wat het oorspronkelijk plan was. In plaats van een bevolkingsenquête, representatief voor de totale bevolking maar ook voor diverse relevante subcategorieën, werd de schaal gereduceerd tot de omvang van een fatsoenlijke pilootstudie die zou toelaten de methodologie van dergelijke bevraging verder op punt te zetten. Het doel was om uiteindelijk een brede definitie van de vraag en het aanbod van niet-aangegeven activiteiten, inkomen, sociale fraude, fiscale fraude, uitkeringsfraude, 3. HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving; CREPP, Center of Research in Public Economics and Population Economics; METICES, Migrations, Espaces, Travail, Institutions, Citoyenneté, Epistémologie, Santé. 4. Van Teijlingen & Hundley, 2001.

15 Samenvatting 15 en de karakteristieken en mogelijke determinanten te identificeren, dit binnen de Belgische bevolking tussen 18 en 75 jaar, en naar socio-professionele groepen onderscheiden. De studie werd gelanceerd onder het acroniem SUBLEC Survey on the black economy, vragenlijst omtrent de ondergrondse economie. Dit was echter niet ingeperkt tot zwartwerk of ontduiking van sociale zekerheidsbijdragen, maar sloeg ook op uitkeringsfraude, en alle mogelijk vormen van fiscale fraude. Door de beperkte omvang is het een pilootstudie geworden, en is de bespreking maar partieel, tentatief en soms riskeert het zelfs om speculatief te worden. Het is in alle geval niet definitief. Het is eerder een validatie van de haalbaarheid van dit soort bevraging, de vragenlijst zelf en de maatschappelijke relevantie. Sommige van de inzichten zullen wij confronteren met een vroegere gelijkaardige studie op Europees, vlak, met name de Eurobarometer No 284 van Voor andere elementen, met intrigerende conclusies, zou verdere externe validatie verantwoord zijn, maar dit kan beter gebeuren wanneer de vragenlijst op grotere schaal zal worden uitgevoerd. De survey over niet-aangegeven inkomen en arbeid wenst de beleidsmakers te informeren over de omvang van deze fenomenen, en om aanbevelingen te maken hoe zij de strijd tegen de fraude kunnen verbeteren. Gezien de omvang van de enquête die vandaag voorligt zijn onze aanbevelingen eerder in de aard van hoe verder kan gegaan worden, zonder de definitieve antwoorden te geven (voor zover onderzoek ooit definitieve antwoorden kan geven) over de omvang, structuur en hoe de strijd te voeren. De aanbevelingen moeten als tentatief beschouwd worden. Soms zijn zij contra-intuïtief, soms contesteren zij bestaande evidentie en opinies, en zijn zij waardevol als hypothese voor verdere verificatie en onderzoeken. Op diverse plaatsen kunnen wij echter de relevantie voor het debat over zwartwerk en niet-aangegeven inkomen wel aantonen. Door de lengte van de vragenlijst en de oriëntatie naar bepaalde doelgroepen en deelfenomenen, welke zijn ingebed in de ene moedervragenlijst, zijn veel deelonderzoeken verborgen. Wanneer de vragenlijst op voldoende schaal zal worden uitgerold zal zij daar zijn bijkomend voordeel tonen. Wij bespreken hierna de sterkten en zwakten van het ontwerp en de roll out van onze vragenlijst, en de voornaamste resultaten die voorlopig zijn, maar illustratief voor de waarde voor het beleidsdebat. De slotconclusie is om verder te gaan langs de weg die wij ingeslagen waren met dit onderzoek. In voorliggend geval is de opdracht voor deze survey afkomstig van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Wetenschapsbeleid. Zij waren overtuigd om deze methode ook in België toe te passen. Als onderzoeker moet men vaak de overheid overtuigen om bepaalde enquêtes te organiseren. Het is soms opboksen tegen vooroordelen dat het bevragen van inkomen, of vermogen, of in dit geval zwart inkomen en werk, niet doenbaar is. Dan moeten wij ons zelf en de collega s en medewerkers overtuigen dat dit doenbaar is. En daarna moeten wij de enquêteurs overtuigen om de vragen te stellen, en te blijven aandringen bij de respondenten om deel te nemen aan de enquête. En dan moeten zij die respondenten overtuigen om op alle vragen te antwoorden. Boost interviewers confidence about their ability to sell the survey was de terechte aanbeveling die wij lazen in de vermogensenquête van de ECB (Europese 5. European Commission (2007), Special Eurobarometer 284. Undeclared Work in the European Union, Brussels, 90 p.

16 16 Samenvatting Centrale Bank). 6 Eens al die stappen gelukt zijn, kan het resultaat nog aanzienlijk verbeterd worden via datacleaning of editing en het imputeren van ontbrekende informatie. 7 Wij hopen met dit rapport aangetoond te hebben dat deze inspanningen ook hier zouden lonen. Sterkten en zwakten van de huidige pilootstudie Op basis van een literatuuroverzicht concludeerden wij dat een face to face mondelinge bevraging van de respondent het beste resultaat zou opleveren. Een gestructureerde steekproef was getrokken uit de populatie van de diverse parastatalen van de sociale zekerheid, gespreid over het gehele grondgebied. De vragenlijst werd door de drie equipes gezamenlijk opgesteld en in twee landstalen. Door de onderzoekers en nadien door een enquêteur werden proefenquêtes afgenomen waarna de vragenlijst werd gefinaliseerd. Er werd beslist om met een open vizier de vragenlijst af te nemen. Deze werd dan ook aangekondigd als een grondige bevraging van aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid. De vragenlijst was deels volledig nieuw gedefinieerd, maar sommige vragen werden overgenomen of waren vergelijkbaar met bestaande enquêtes, onder meer de Eurobarometer omtrent zwartwerk van Tabel 1. Populatie en steekproef voor de bevolkingsenquête over aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid, België. Belgische populatie ( ) % aandeel totaal Totale brutosteekproef % aandeel totaal Werknemers private sector ,9% ,9% Werknemers publieke sector RSZ-PPO ,6% 176 3,4% Werknemers publieke sector RSZ ,7% 307 5,9% Zelfstandigen in hoofdberoep ,7% 507 9,7% Zelfstandigen in bijberoep ,5% 163 3,1% Zelfstandigen na pensioenleeftijd ,8% 53 1,0% Helpers ,1% 77 1,5% Werklozen ,7% 470 9,0% Tijdelijke werklozen ,8% 96 1,8% Invaliden ,2% 160 3,1% Primaire arbeidsongeschikten ,4% 44 0,8% Gepensioneerde werknemers of zelfstandigen ,6% ,9% tot 74 jaar Pensioen ambtenaren tot 74 jaar ,0% 139 2,7% Personen met een leefloon ,4% 44 0,8% Personen met een handicap ,8% 52 1,0% Huisvrouw/man (tot 64 jaar) ,8% 322 6,2% Totaal (populatie 18-75) ,0% ,0% Bron: Jaarverslagen parastatalen, FOD Economie en eigen definitie steekproef. 6. ECB, Household Finance and Consumption Network (2008), Reducing non-response bias. 7. ECB, Household Finance and Consumption Network (2008), Imputation and data-editing.

17 Samenvatting 17 De steekproeftrekking verliep via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zij zou een afspiegeling vormen van de totale Belgische bevolking tussen 18 en 75 jaar, volgens sociale zekerheidssituatie. Actieven, niet actieven, werknemers, zelfstandigen, uitkeringstrekkers, zij zouden zowel globaal, als naar deelcategorieën bestudeerd kunnen worden, en voor elk van deze deelcategorieën waren ook aparte modules met vragen opgesteld. De totale populatie en de bruto-steekproef zijn in tabel 1 gegeven. Oorspronkelijk was de steekproef nog groter voorzien, maar omwille van budgettaire redenen was deze steekproef al gereduceerd. Oorspronkelijk ambieerden wij een netto-steekproef van ongeveer 4500 respondenten, de normale omvang van een bevolkingsenquête. Normaal zou rechtstreeks en herhaaldelijk contact worden opgenomen door de enquêteurs met de respondenten. Omwille van de privacy redenen liet het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dit niet toe. De geselecteerde adressen moesten via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aangeschreven worden met de vraag of zij bereid waren om mee te werken aan de enquête. Enkel wie daarop positief antwoordde kon aangesproken worden door de enquêteurs. Dit leidde tot een aanzienlijk lager dan verwachtte respons, en ook kan er een aanzienlijke vertekening zijn van de respons in functie van het onderzoeksvoorwerp, met name fraude. Om de respons te verbeteren werd bij de herinneringsbrief met de uitnodiging tot medewerking aan de enquête een cadeaubon beloofd van 10. De respons was hierna meer dan het dubbele, maar het is niet verder onderzocht welke groep extra werd aangetrokken. Uiteindelijk konden wij werken met een netto-responsgroep van 246 personen, de omvang voor een goede pilootstudie. Informatie werd via de KSZ bekomen omtrent de oorspronkelijke steekproef zodat enig zicht kon verkregen worden op het profiel van de non-respons. De netto-respons is in tabel 2 weergegeven. Dit kan gecorrigeerd worden via wegingcoëfficiënten (wat ook gebeurd is in de verwerking). De vertekening in het soort van respondenten die zelf beslisten of zij wilden meewerken of niet, is niet te corrigeren. In de deelname blijkt reeds een zekere antwoordselectiviteit. Zelfstandigen, werklozen en huisvrouwen/mannen, hebben minder deelgenomen; gepensioneerden, mensen werkzaam in de horeca, in de overheidsadministratie, het onderwijs en de gezondheidszorg relatief meer. Wat is bijgevolg de waarde van het aldus verzamelde materiaal? The proof of the pudding is in the eating. Wij hebben hier een eerste analyse gemaakt van onze beperkte steekproef alsof het een grootschalige enquête betreft. Want ook een pilootstudie verdient een grondige verwerking. 8 Hiermee konden wij mogelijke inconsequenties en tegenstrijdigheden ontdekken in de antwoorden maar ook in de vraagstelling. Maar vooral wilden wij de relevantie van het bevraagde materiaal naar voren brengen. Tegelijk moesten wij onze rapportering inperken omdat bepaalde detailanalyses, waarvoor de vragenlijst toch ontworpen was, onvoldoende observaties bevatte. 8. Van Teijlingen & Hundley, 2001.

18 18 Samenvatting Tabel 2. Netto-steekproef en responsgraad. Netto-steekproef Responsgraad Totaal 246 4,76% Regio Vlaams Gewest 114 4,43% Waals Gewest 108 5,63% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24 3,53% Geslacht Man 123 4,36% Vrouw 123 5,23% Socio-economisch statuut Werknemer 106 4,83% Zelfstandige 29 3,63% Gepensioneerde 74 7,26% Werkloze 13 2,77% Ander statuut 24 3,49% Leeftijdsgroep jaar 6 1,96% jaar 45 4,83% jaar 36 3,60% jaar 45 4,31% jaar 50 5,11% jaar 64 7,04% Bron: Eigen berekeningen op basis van SUBLEC-enquête en gegevens KSZ over de bruto-steekproef. Eerste tentatieve resultaten omtrent vraag en aanbod van zwartwerk 38,8% van de Belgische bevolking kocht in de loop van de laatste 12 maanden een goed of een dienst in het zwart. Dit percentage van de vraag naar zwartwerk is veel hoger dan wat in de Eurobarometer voor België was gerapporteerd, en lag ook boven de Europese cijfers. Maar niet alleen het percentage van personen dat goederen en diensten in het zwart aankoopt is belangrijk, maar ook de grootte van deze aankopen. Een gemiddeld bedrag van de grootste uitgave voor goederen of diensten in het zwart aangeschaft is In de Eurobarometer was dit voor België slechts en voor de EU27 was dit Ook het aanbod van zwartwerk was in onze enquête aanzienlijk hoger dan in de Eurobarometer. Niet minder dan 14,1% van de respondenten antwoordde dat zij arbeid in het zwart hadden gepresteerd in de loop van de laatste 12 maanden, tegen maar 6% van de Belgen in de Eurobarometer en 5% voor de bevolking in de EU 27. Het gemiddeld ontvangen inkomen op basis van deze zwartarbeid in de laatst 12 maanden was 1 332, iets hoger dan het resultaten in de Eurobarometer (België ; EU ). Het percentage van de bevolking dat soms goederen of diensten koopt of aanbiedt maal het gemiddelde bedrag levert een gemiddeld volume aan fraude in de economie per persoon

19 Samenvatting 19 op, en kan verder uitgedrukt wordt ten opzichte van het BBP. De bovenstaande cijfers leveren ons 1,9% van het BBP op als gemiddeld bedrag in het zwart besteedt aan goederen en diensten, en 0,6% van het BBP aangeboden werk in het zwart. Normaal zouden beide geraamde volumes gelijk moeten zijn. Blijkbaar rapporteert men meer gekochte goederen en diensten in het zwart, als dat men toegeeft dat men zelf in het zwart gewerkt heeft. Blijkbaar is een bevraging van het gebruik van goederen en diensten in het zwart minder gevoelig dan vragen over het aanbod. Deze laatste zullen zeker een onderschatting opleveren. Maar waarschijnlijk zijn beide cijfers een onderschatting. Opmerkelijk is dat de in onze enquête gerapporteerde vraag en aanbod naar goederen en diensten in het zwart finaal hoger liggen dan de cijfers van de Eurobarometer. Dit is des te merkwaardig omdat onze steekproef vertekend is (zelfs na weging) naar de eerlijke respondent. Het topje van de ijsberg? Het hanteren van de oorspronkelijke methode, om de respondent rechtstreeks, en met aandrang te benaderen zou ons waarschijnlijk een groter deel van de ijsberg boven water gebracht hebben. Tabel 3. Omvang van het zwartwerk. SUBLEC Eurobarometer: België Eurobarometer: EU27 Vraag naar zwartwerk: diensten/goederen Algemeen 38,8% 11% Diensten 35,2% 15% 9% Goederen 14,1% 8% 6% Gemiddeld bedrag ( ) % BBP 1,9% 0,6% 0,5% Aanbod van zwartwerk: diensten/goederen Algemeen 14,1% 6% 5% Gemiddeld bedrag ( ) % BBP 0,6% 0,2% 0,2% Bron: Eigen berekeningen op basis van data SUBLEC; EC (2007), Special Eurobarometer 284. Eerste resultaten over andere vormen van fraude De SUBLEC-vragenlijst bevatte verder een aantal bijkomende modules die andere vormen van fraude in beeld wensen te brengen, met name fraude in de fiscale aangifte, inkomen dat onder de tafel wordt betaald, andere fiscale fraude in roerend en onroerend inkomen, en bij erfenis- en registratierechten. Het was immers de bedoeling om een exhaustief beeld te geven van alle vormen van sociale en fiscale fraude. Ook uitkeringsfraude en de combinatie van uitkeringsfraude met zwartwerk werd bijgevolg gedetailleerd bevraagd, met afzonderlijke modules naar gelang de diverse categorieën uitkeringstrekkers. In tabel 4 zijn sommige antwoorden op deze vragen samengevat. Telkens wordt de frequentie van het voorkomen van deze fraudevorm weergegeven, als % van de totale populatie,

20 20 Samenvatting en indien van toepassing ook het volume, in % van het onderliggende bedrag. Wij kunnen hieruit afleiden, dat naast het reeds besproken voorkomen van gebruik en aanbod van zwartwerk, nog 2% van de loontrekkende respondenten zegt dat zij onder de tafel werden betaald, 5,6% van de uitkeringstrekkers zeggen dat hun uitkering niet volledig strookt met waarop zij zouden mogen recht hebben, en 4,3% van hen combineert een uitkering met zwartwerk. Hiermee situeert het zwartwerk bij de uitkeringstrekkers zich lager dan bij de totale groep respondenten. Wat de fiscale aangiften betreft zegt 24% dat de aangifte niet helemaal in orde is, en dat dit voor de totale groep kan slaan op ongeveer 2,3% van het aan te geven inkomen. Voor roerend inkomen antwoord 3,5% van de respondenten dat de aangifte niet correct is, wat slaat op 3% van hun kapitaalinkomen, en voor onroerend inkomen is dit 0,3% (de mogelijkheden tot fraude zijn beperkter), wat goed is voor 1,8% van hun inkomen. Ontduiking bij erfenisrechten komt dan weer frequenter voor, maar de tijdsperiode is ruimer (5 jaar), en voor een groter aandeel (gemiddeld 1/3 van hun aangifte). De registratierechten worden bij ongeveer 2% van de respondenten gefraudeerd, en voor 5,1% van de waarde. Tabel 4. Samenvatting van de Belgische ondergrondse economie. Frequentie (% van de bevolking) Volume (% of totaal bedrag) Kent iemand Vraag naar zwartwerk 38,8% 79,2% Aanbod van zwartwerk 14,1% 78,5% Loon onder tafel 2,0% Sociale uitkeringsfraude 5,6% 52,1% Uitkering gecumuleerd met zwartwerk 4,3% Belastingaangifte niet volledig correct ingevuld 24,1% 2,3%* Roerende inkomsten 3,5% 3,0%** 33,6% Onroerende inkomsten 0,3% 1,8%** 27,3% Erfenisrechten 5,5% 33,2%** 41,3% Registratierechten 1,9% 5,1%** 40,3% * Als % van het inkomen van alle respondenten samen. ** Als % van het inkomen van de respondenten die antwoordden dat zij dit inkomen niet correct hadden aangegeven. Bron: Eigen berekeningen op basis van data SUBLEC. Het hemd is nader dan de rok, dus men zal minder snel zijn eigen fraudegedrag opbiechten dan dat men dit van de andere wenst te signaleren. Op de vraag of men iemand kent die in het zwart werkt, of goederen en diensten koopt waarin zwartwerk steekt, of alle andere vormen van fraudegedrag, zijn de cijfers altijd aanzienlijk hoger. Die percentages worden ook gegeven in tabel 4. Maar die kans dat men iemand kent die fraudeert, kan inderdaad hoger zijn. Een alternatieve vraag is de inschatting van hoeveel mensen dat men denkt dat fraudeert. Deze vragen werden gesteld bij de opinievragen. Deze vragen kunnen nuttig zijn om na te gaan wat de impact is van dergelijke opinies over het gedrag van de andere op het eigen gedrag. Indien de respondent een professional zou zijn, en gevraagd wordt naar zijn

21 Samenvatting 21 opinie als expert van zijn eigen beroep of sector, zou het ook een schatting kunnen opleveren van het werkelijke fraudegedrag. 9 Een tentatieve verklaring van de omvang van de fraude Op basis van een meer uitgebreide steekproef zou een differentiëring naar socio-professionele groep, inkomen, regio, geslacht, kunnen gemaakt worden van al deze variabelen. Rapportering van deze puntschattingen is hier niet verantwoord. Op basis van de beperkte steekproef is het wel mogelijk om een eerste verkenning te maken van welke factoren het fraudegedrag bepalen. Wij vergelijken in onderstaande tabel via een probit analyse een aantal determinanten voor de kans dat men zwartwerk vraagt, zwartwerk aanbiedt en fiscale fraude pleegt (hier gedefinieerd als niet volledig correct invullen van de belastingaangifte). Geslacht, regio, socio-economische groep, inkomen, het gedrag van de anderen en de eigen moraliteit zijn weerhouden als mogelijke verklarende factor. Tabel 5. Probit analyse. Parameter Variabele Vraag naar zwartwerk Aanbod van zwartwerk Fiscale fraude Intercept -0,3613-2,1466*** 0,5952* Geslacht Man -0,0331 0,6068** 0,0162 Regio Franstalig -0,0896 0,424* -0,2762 Socio-economische Zelfstandige 0,8488** 0,1701 0,1999 groep Uitkeringsgerechtigde -0,4383** -0,7391*** 0,3426* Inactief -0,4079 0,3395 0,0457 Kent iemand (vraag) Ja 0,8468*** Kent iemand 1,1406** (aanbod) Kent iemand -0,0152 (fiscale fraude) Inkomen (1) Moeilijk -0,3393* 0,1508 0,0667 Moraliteit (2) Totaal akkoord -0,5279* -0,652* 0,3207 Redelijk akkoord 0,261-0,5856* -0,0158 Niet akkoord -0,1914-0,23-0,1203 Opmerking: *, **, en *** geven een significantieniveau van respectievelijk 10%, 5% en 1% weer. 1 Komt men rond op het einde van de maand? 2 De belastingen zijn te hoog? Bron: Eigen berekeningen op basis van data SUBLEC. Iemand anders kennen die ook goederen of diensten koopt in het zwart, of in het zwart werkt, lijkt een significante invloed te hebben op het eigen gedrag. Dit wordt bevestigd 9. Het HIVA heeft dergelijke methode toegepast in de bouwsector. Pacolet J. & Baeyens K. (2007).

22 22 Samenvatting door experimenteel onderzoek omtrent belastingfraude en uitkeringsfraude. 10 Het kan een belangrijk aangrijpingspunt zijn voor het beleid, met name het doorbreken van deze spiraal van de andere doet het ook of iedereen doet het, dus ik ook. Geslacht heeft geen invloed op de consumptie van goederen of diensten in het zwart, maar wel op het aanbod van zwartwerk. Mannen zijn wel significant meer aanbieder van zwartwerk. De afwezigheid van de invloed van het geslacht op de vraag kan te verklaren zijn door het feit dat veel aankopen in feite gezinsaankopen zijn, zodat mannen en vrouwen samen die beslissing nemen/ondergaan om bepaalde activiteiten in het zwart te laten gebeuren. Een uitkering trekken heeft een negatieve invloed op zowel de vraag als het aanbod van zwartwerk. Dit is het omgekeerde van wat doorgaans verwacht wordt, of van het beeld dat opgehangen wordt van zwartwerk als een overlevingsstrategie voor uitkeringstrekkers, om hun inkomen aan te vullen of goedkoper te consumeren. Zelfstandigen blijken wel meer zwartwerk te vragen, maar er is geen significant effect te merken op het aanbod, noch op de fiscale fraude. Beide soorten effecten gaan tegen gangbare opinies in, en maken dat men dit soort van enquêtes verder nodig heeft om met een grotere graad van zekerheid conclusies te trekken. Ook inkomen en opinies over fraude(als proxy voor de belastingmoraal van de betrokkene) leverden op basis van deze steekproef geen of beperkt significante resultaten op. Zo zou de vraag naar zwartwerk kleiner zijn naarmate men moeilijk rond komt met zijn inkomen, wat opnieuw indruist tegen de fraude als overlevingsstrategie. Determinanten van fraude en strijd tegen fraude Regelmatig wordt een driehoek van krachten gehanteerd die de omvang van de fraude verklaren, en die tegelijk ook een aangrijpingspunt kunnen zijn van de strijd tegen fraude: het zijn de belastingmoraliteit (van een persoon, in een land); de belastingdruk (of het voordeel van het ontduiken van deze druk) en de controle (pakkans en boete). In de figuren 1 en 2 vatten wij het relatief belang samen dat de respondenten hechten aan deze drie factoren, zowel in de verklaring van het aanbod van zwartwerk, als in hun appreciatie welke factor het sterkst kan aangegrepen worden in de fraudebestrijding. Bij de oorzaken wordt bijna uitsluitend gewezen naar de belastingdruk, dus het voordeel om te frauderen. Bij de appreciatie van het beleid wordt toch ook aandacht gegeven aan de controlefactor. Het beleid zelf kan hierin besluiten dat niet alle heil kan verwacht worden van alleen de belastingdruk te verlagen, maar dat de bevolking ook verwacht dat er passende controle is. In beide grafieken valt op dat men weinig belang hecht aan de belastingmoraliteit, maar als wij de impact zien van het demonstratie-effect, is inwerken op deze belastingmoraliteit misschien ook een weg waarlangs men de fraude kan terugdringen. Dit strookt dan wel met een andere observatie uit dit onderzoek, met name dat de respondent de belastingmoraliteit wel aangeeft als reden (16%) om niet te frauderen. 10. Lefebvre, Pestieau, Riedl, Villeval, 2011.

23 Samenvatting 23 Moraliteit, gedrag 10,9% 11,4% Belasting, regulering, red tape 77,7% België Controle, pakkans, handhaving Bron: Eigen berekeningen op basis van data SUBLEC. Figuur 1. Wat zijn volgens u de redenen om niet-aangegeven arbeid te verrichten? (n = 246) Moraliteit, gedrag 6,8% 35,1% Belasting, regulering, red tape 58,1% Belgium Controle, pakkans, handhaving Bron: Eigen berekeningen op basis van data SUBLEC. Figuur 2. Welke maatregelen zijn volgens u het meest efficiënt in de strijd tegen niet-aangegeven arbeid? (n = 246) Enkele saillante observaties als hypothese voor verder onderzoek Er is heel wat detail voorhanden in de bevraging waar omwille van de schaal eerder kan geconcludeerd worden dat het interessante onderzoekspistes zijn dan dat het definitieve conclusies zijn. Een intrigerende observatie is bijvoorbeeld dat men in Vlaanderen relatief meer aangeeft dat het zwartwerk van bedrijven afkomstig is, terwijl de Franssprekende respondenten relatief meer verwijzen naar het informele circuit van vrienden, collega s, kennissen, familie. Dit kan in een grootschalige enquête een interessante morfologie van het zwartwerk opleveren. Nog een andere vraag is relevant voor de overheid die de strijd wenst aan te gaan tegen de fraude en die soms als tegenargument krijgt dat heel wat activiteiten zouden verdwijnen moest men het zwartwerk beteugelen: 2/3 van de respondenten zouden het goed of de dienst gekocht hebben op de reguliere markt als het daar alleen zou aangeboden zijn, en een kwart van de respondenten zou terugvallen op doe-het-zelf activiteiten.

24 24 Samenvatting De specifieke vragen over de dienstencheque die wij opgenomen hadden in de vragenlijst tonen dan weeral een veel hoger percentage van huishoudelijk werk dat voorheen in het zwart gebeurde, dan tot nu toe aangenomen. Op de vraag wat de respondent zou aanzetten om de goederen of diensten in het formele circuit te kopen antwoordt de helft dat zij overtuigd zou worden door de garanties tegen fouten en gebreken. Het kan een aanknopingspunt vormen voor een informatiecampagne tegen zwartwerk. De antwoorden van de uitkeringstrekkers over de adequaatheid van de uitkering reveleren een confronterend beeld over een verzorgingsstaat onder druk: 58% van de genieters van een vervangingsinkomen vinden het te laag of veel te laag, en 35% vindt het juist genoeg in vergelijking met hun vroeger inkomen. Maar dit heeft, zie boven, deze respondenten blijkbaar niet aangezet tot verhoudingsgewijs meer in het zwart te werken of te consumeren. Zo vinden wij ook een opmerkelijk positief verband tussen het aanbieden van zwartwerk en de vraag naar zwartwerk. Maar niet omgekeerd. Misschien is dit weeral logisch: wie toegeeft in het zwart te werken zal ook toegeven om zaken aan te kopen in het zwart, maar niet omgekeerd. Combinatie van beide vragen zou nuttig kunnen zijn voor imputatie van bepaalde gegevens, of een correctie van de omvang van het zwartwerk. Hetzelfde zou kunnen gebeuren aan de hand van opinievragen: een redelijk hoog percentage van onze respondenten hadden een hoge inschatting van de fraude bij de rest van de bevolking. Aangezien de opinie over het fraudegedrag van de andere ook een invloed schijnt te hebben op het eigen fraudegedrag, zou het antwoord over het eigen fraudegedrag met deze informatie kunnen gecorrigeerd worden. Methodologisch werk aan de winkel, indien wij voldoende grondstof zouden hebben onder de vorm van een grootschalige enquête. Beleidsrelevantie en hoe nu verder Hierboven geven wij enkele van de vele tentatieve bedenkingen die wij konden maken bij de interpretatie van de eerste resultaten. Verschillen naar socio-professionele groep, naar regio ook, wij willen zij niet uitvergroten. De pilootstudie over de fraudefenomenen in België moet gelezen worden als voorlopig, soms contra-intuïtief, soms uitdagend voor bestaande evidentie of opinies, en waardevol vooral als hypothese voor verder onderzoek. Op diverse plaatsen kon de relevantie voor het beleid worden aangestipt, onder meer welke risicogroepen er zijn of juist veel minder dan doorgaans aangenomen, wat de impact is van demonstratiegedrag, welke verwachtingen er zijn ten overstaan van het beleid en welke impact het kan hebben. In het rapport hebben wij bij sommige van onze commentaren gewaarschuwd dat zij riskeren niet alleen tentatief maar zelfs speculatief te zijn. Dit moet als dusdanig meegenomen worden in het debat. Voorbeelden daarvan zijn welke groepen meer of minder frauderisico vertonen, wat de fraude bepaalt (belastingdruk, gebrek aan controle, gedrag van anderen, eigen belastingmoraliteit) en wat de beste manier is om zij te bestrijden (belastingdruk, standvastigheid in het controle- en sanctiebeleid, bewustmakingscampagnes). Het is wel met dit soort onderzoeksmateriaal dat hierover een uitspraak kan gedaan worden. Door een ruime en exhaustieve definitie te hanteren van de sociale en fiscale fraude (alleen belastingontwijking hebben wij niet ter sprake gebracht maar die kan misschien zelfs afge-

25 Samenvatting 25 leid worden uit de registers die de administraties zelf hebben) is dit onderzoek relevant voor diverse overheden en administraties en doelgroepen. Dat is ook het nut van een zogenaamde bevolkingsenquête. Zij moet representatief zijn voor deze diverse aspecten, en laat dan verdere analyse in detail toe. Dit was een redelijk exhaustieve bevraging, redelijk intensief (maar wij kennen zelfs meer intensieve bevolkingsenquêtes) maar onvoldoende extensief. De schaal was te klein. De voorgestelde methode is tijdsintensief en kostelijk. Het gebruik kan dan langdurig zijn, zoals dat ook het geval is met andere bevolkingsenquêtes als de huishoudbudgetenquête, de SILC, de arbeidskrachtentelling. 11 Het kan ons cijfers bezorgen omtrent de ondergrond van onze economie en het verborgene van het economisch gedrag, zodanig dat zij op een regelmatige maar zeker niet jaarlijkse basis dient verricht te worden. De enquête organiseren met een zeker tijdsinterval lijkt ons dan ook aangewezen, maar eens moet het de eerste keer zijn. Op basis van deze pilootstudie lijkt ons nu het goede moment aangebroken om eindelijk die eerste volledige uitrol, full blown, te realiseren en het echte veldwerk te starten. Referenties ECB, Household Finance and Consumption Network (2008a), Reducing non-response bias. ECB, Household Finance and Consumption Network (2008b), Imputation and data-editing. European Commission (2007), Special Eurobarometer 284. Undeclared Work in the European Union, Brussels, 90 p. Lefebvre M., Pestieau P., Riedl A. & Villeval M.C. (2011), Tax Evasion, Welfare Fraud, and The Broken Windows effect: An Experiment in Belgium, France and the Netherlands, IZA Discussion Paper No. 5609, 49 p. Pacolet J. & Baeyens K. (2007), Deloyale concurrentie in de bouwsector. Een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector, HIVA-KU Leuven, Leuven, 149 p. Pacolet J. & De Wispelaere (2009a), Naar een observatorium ondergrondse economie. Een haalbaarheidsstudie, Acco, Leuven, 166 p. Pacolet J. & De Wispelaere (2009b), The underground economy: designing an appropriate survey methodology to reveal sensitive behaviour (social and fiscal fraud), HIVA-KU Leuven, mimeo. Pacolet J. & Merckx S. (2008), SUBLEC: designing a survey methodology for fiscal en social fraud in Belgium: recent international comparative evidence and conclusions for Belgium, HIVA-KU Leuven, Leuven, mimeo. Pacolet J., Perelman S., Pestieau P., Baeyens K. & De Wispelaere F. (2009), Zwartwerk in België. Een indicator van omvang en evolutie Travail au noir en Belgique. Un indicateur concernant l étendue et l évolution, Acco, Leuven, 195 p. Van Teijlingen, E. R. & Hundley V. (2001), The importance of pilot studies, Social Research Update, University of Surrey, winter, issue 35, p Zo is ook nu pas, anno 2011, rond een ander belangrijk maatschappelijk domein, de vermogens, een bevolkingsenquête lopende in België en diverse andere landen, onder leiding van de ECB. Zie referenties hierboven.

26

27 Résumé Fraude sociale et fi scale en Belgique. Une étude-pilote relative au travail et aux revenus déclarés et non déclarés Introduction Mesurer l ampleur de l économie souterraine semble être une mission impossible. Une des difficultés est que l économie souterraine et la fraude ne font pas l objet d une définition univoque. Néanmoins, la littérature propose différentes méthodes d enquête. On peut ainsi appréhender l ampleur de l économie souterraine sur base des modèles macro-économiques, ou sur base d un sondage de la population, ou des entreprises, ou sur base de données administratives ou par évaluation des comptes nationaux. Ces méthodes produisent souvent des résultats discutables. La Commission européenne a également exploré différentes possibilités ces dernières années, sans obtenir de résultat satisfaisant. Il est probable que seule une association de différentes méthodes pourra faire avancer le problème. Car pour pouvoir lutter contre la fraude sociale et fiscale, il faut connaître l ampleur du problème, savoir quelles en sont les manifestations, les causes et les motivations. Deux études précédentes publiées dans cette série expliquent ces méthodes d estimation et plaident pour un observatoire de l économie souterraine, servant de poste d observation et de plaque tournante des informations sur la fraude et la lutte contre celle-ci. 1 Dans ce rapport, nous publions les résultats d une nouvelle enquête sur les activités frauduleuses des Belges, sur leurs opinions et leurs motivations. L étude a été commanditée et financée par le SPF Sécurité sociale et le SPP Politique scientifique BELSPO. 2 Elle est le fruit 1. Pacolet J., Perelman S., Pestieau P., Baeyens K. & De Wispelaere F. (2009) ; Pacolet J. & De Wispelaere (2009), 2. Nous remercions ces instances pour les possibilités d enquête offertes dans le cadre du projet AGORA AG/00/137 : SUBLEC Organisation d une micro-enquête en vue d effectuer une analyse descriptive et explicative de la problématique de la fraude sociale et fiscale. Nous remercions tout particulièrement Aziz Naji de BELSPO et Didier Verbeke et Koen Vleminckx du SPF Sécurité sociale pour leur foi dans ce type d enquête et la confiance qu ils nous ont témoignée. Chris Brijs, de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, a été un soutien indispensable pour la réalisation de ce projet. Nous tenons également à remercier les membres du Comité d accompagnement pour leurs suggestions et leur soutien tout au long de ce projet. Seuls les auteurs sont responsables des éventuelles erreurs et mauvaises interprétations dans le cadre de cette étude.

Energiearmoede in België

Energiearmoede in België Energiearmoede in België Finaal rapport December 2011 Frédéric Huybrechs Sandrine Meyer Jan Vranken m.m.v. Geert Campaert Hélène Moureau (IBAM) Elias Storms Université libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Energiearmoede in België

Energiearmoede in België Energiearmoede in België Finaal rapport December 2011 Frédéric Huybrechs Sandrine Meyer Jan Vranken m.m.v. Geert Campaert Hélène Moureau (IBAM) Elias Storms Université libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Ressources humaines en santé Offre, demande et «besoins» actuellement et à l avenir

Ressources humaines en santé Offre, demande et «besoins» actuellement et à l avenir Université catholique de Louvain Ecole de santé publique Recherche sur les systèmes de santé SESA Socio Economie de la Santé Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven Groupe de travail

Nadere informatie

MERCREDI 25 FEVRIER 2015

MERCREDI 25 FEVRIER 2015 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 25 FEVRIER 2015 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

Citizen Engagement. Kristof Verslype Maart 2015. www.smals.be. Burgerinitiatieven & de rol van overheid en IT

Citizen Engagement. Kristof Verslype Maart 2015. www.smals.be. Burgerinitiatieven & de rol van overheid en IT Citizen Engagement Burgerinitiatieven & de rol van overheid en IT Kristof Verslype Maart 2015 Deliverable 2015/TRIM1/01 @SmalsResearch http://www.smalsresearch.be www.smals.be DANKWOORD Een klein dankwoordje

Nadere informatie

DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN ARME MENSEN IN DATABANKEN

DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN ARME MENSEN IN DATABANKEN DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN ARME MENSEN IN DATABANKEN DOOR GHISLAINE ADRIAENSENS, in samenwerking met LIV PASSOT en RAMON PENA-CASAS (1) INLEIDING (2) De belangstelling voor de kwestie van armoede-indicatoren

Nadere informatie

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines Werken en leren als straf Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België Le travail et la formation comme peines Recherche sur l exécution des peines de travail et des injonctions

Nadere informatie

REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie

REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie REMI: referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie Ilse Cornelis, Nele Peeters, Jean-François Reynaert en Peter Thijs Marie-Thérèse Casman, Laurent Nisen en Bérénice Storms September

Nadere informatie

DINSDAG 22 NOVEMBER 2011

DINSDAG 22 NOVEMBER 2011 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 22 NOVEMBRE 2011 Après-midi

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Namiddag. Après-midi

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Namiddag. Après-midi COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 14 NOVEMBRE 2006 Après-midi COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 14 NOVEMBER 2006 Namiddag De vergadering wordt geopend om 15.11 uur en

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie

Innovatie in de ruime zin van het woord Een onderzoek naar het meten van innovatie Innovation au sens large Une étude pour la mesure de l innovation

Innovatie in de ruime zin van het woord Een onderzoek naar het meten van innovatie Innovation au sens large Une étude pour la mesure de l innovation Innovatie in de ruime zin van het woord Een onderzoek naar het meten van innovatie Innovation au sens large Une étude pour la mesure de l innovation KULeuven ULB Federaal Wetenschapsbeleid/Politique scientifique

Nadere informatie

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts WIE HEEFT VOORRANG: JONGE TURKEN OF PRILLE GRIJSAARDS? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten technisch verslag Bart Capéau,

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 8 APRIL 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Leven (z)onder leefloon

Leven (z)onder leefloon KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN www.hiva.be UCL Université catholique de Louvain FOPES Faculté ouverte de politique économique et sociale Leven (z)onder leefloon Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming:

Nadere informatie

Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht. Laura Jacobs & Peter De Cuyper

Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht. Laura Jacobs & Peter De Cuyper Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht Laura Jacobs & Peter De Cuyper WAT NA COLLECTIEF ONTSLAG? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht Laura Jacobs

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten

Nadere informatie

Down Syndrome Symposium

Down Syndrome Symposium Down Syndrome Les Etats Généraux Staten-Generaal «Trisomie 21 : pour une vie de qualité dans une approche inclusive» Leven met down-syndroom, een heel leven lang. Naar een geïntegreerde benadering HILTON

Nadere informatie

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58?

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DONDERDAG 8 OKTOBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de Kust Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de Kust Projectleider: Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden Projecthouder: Ecolas Deze publicatie dient als volgt geciteerd te worden:

Nadere informatie

MODEONTWERPERS EN FINANCIERING: EEN MOEILIJK HUWELIJK?

MODEONTWERPERS EN FINANCIERING: EEN MOEILIJK HUWELIJK? Academiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN MODEONTWERPERS EN FINANCIERING: EEN MOEILIJK HUWELIJK? DE FINANCIERINGSPROBLEMATIEK VOOR VLAAMSE STARTERS BLOOTGELEGD

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is

Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is COLOFON Perinatale ondersteuning van kansarme

Nadere informatie

Philippe Givron: Waarom was het noodzakelijk om de organisatie van IST aan te passen?

Philippe Givron: Waarom was het noodzakelijk om de organisatie van IST aan te passen? Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 45, juni 2007 In dit nummer: 1 Philippe Givron: de fundamenten liggen op hun plaats 2 Discovering the new IT organisation

Nadere informatie

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Colofon

Nadere informatie

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht

Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept flexicurity zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 221 HA 50 COM 221

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie