VERBINDEN IN DE REGIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDEN IN DE REGIO"

Transcriptie

1 VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder daarbij de lokale verankering te verliezen. Vanuit die streek formuleren de lokale omroepen een gezamenlijke ambitie om samen het lokaal toereikend media-aanbod voor die streek te realiseren. Daarbij hoort dagelijks nieuws en informatie via radio, tv en internet, maar ook een professioneel geborgde bedrijfsvoering en journalistiek. Het komende jaar zal dan ook veel veranderen voor onze lokale omroepen en medewerkers. Deze veranderingen en de achtergronden daarbij willen we graag op een rijtje zetten, zodat we allemaal weten wat we gaan doen en waarom. Media veranderen. Van krant tot omroep, iedereen in de mediasector wordt geconfronteerd met veranderend consumentengedrag en nieuwe technieken. Internet neemt een centrale plaats in bij de verspreiding van nieuws en informatie. Als mediabedrijven daarop niet inspelen, verliezen zij hun lezers, luisteraars en kijkers. Niet alleen leidt dat direct tot minder inkomsten, het bete- kent ook dat de media hun rol niet meer kunnen vervullen. Voor publieke media is dat net zo bedreigend als voor commerciële partijen. Maar er liggen ook enorme kansen. Lokale publieke omroepen blijken opvallende waakhonden 1 waar het gaat om de controle van democratische processen. Lokale omroepen bieden daarbij iets onderscheidends: superlokale content, die steeds belangrijker wordt in de grote hoeveelheid informatie die de burger overspoelt. We hebben eind 2011 een Visieplan vastgesteld, dat we als uitgangspunt nemen voor de toekomst. Daarin staat samenwerking centraal: samenwerking om de burger beter te voorzien van goede en toegesneden informatie uit zijn leefwereld. Samenwerking om gebruik te kunnen maken van de moderne technieken voor contributie en distributie. Samenwerking om de kwaliteit te leveren die het publiek en de samenleving van ons mag verwachten. En samenwerking om de middelen te realiseren die daarvoor nodig zijn. De startpositie is onze wettelijke STAPPEN VOOR JOUW OMROEP: 1. STREEK Bepaal in welke streek je wilt komen tot samenwerken. 2. INITIATIEF Neem initiatief voor een gesprek en bespreek met de betrokken omroepen de gezamenlijke kansen en wensen. 3. AMBITIE Formuleer een gezamenlijke ambitie om in die streek samen één lokaal toereikend media-aanbod te verzorgen. 4. AANMELDEN Meld je samenwerkingsverband aan bij de OLON, zodat we jouw initiatief concreet kunnen ondersteunen. 1 Onderzoeksrapport STIFO: Nieuwsvoorziening in de regio

2 02 taakopdracht: het verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod. We zijn immers publieke omroepen met publieke financiering en een publieke taak. Dáár doen we het voor. Die positionering is voor ons allemaal van groot belang. Het maakt ons onderscheidend en het maakt ons onmisbaar. We zetten dan ook hoog in op die positie binnen het publieke bestel, waar we afstemming zoeken met de provinciale en landelijke collega s. We hebben hen immers heel wat te bieden: 282 omroepen in de haarvaten van de samenleving met meer dan vrijwilligers en 500 betaalde krachten, die een directe verbinding hebben met de dagelijkse leefomgeving van de burger. Dat kan niemand anders zeggen. Jarenlang hebben we als omroepen gebedeld om de rijksgelden, die de gemeenten ontvangen als bijdrage voor de bekostigingsplicht van de lokale omroepen, ook daadwerkelijk te ontvangen. Nog steeds doet meer dan de helft van de gemeenten dat niet. We ondernemen met het Visieplan actie om te zorgen dat er wel voldoende middelen komen voor onze sector en om onze taak goed uit te kunnen voeren. We doen dat echter niet door te blijven zeuren om 1,30 per huishouden, maar door terug te gaan naar de wettelijke bekostigingsplicht: als wij een lokaal toereikend mediaaanbod leveren, dient de overheid dat te bekostigen voor zover we zelf niet in voldoende middelen kunnen voorzien. Wij leveren een goed product en de overheid moet daar goede financiering tegenover stellen. Maar dat vraagt ook iets van ons. Als lokale omroepen hebben wij zelf de verantwoordelijkheid genomen om met een plan te komen waarmee we dat goede product ook kunnen leveren. En dat vraagt om veranderingen: inspelen op nieuwe behoeften, gebruik maken van nieuwe technieken en het organiseren van de sector op een efficiënte en effectieve manier. Samenwerking op landelijk niveau en in de regio is daarbij het sleutelwoord. Vaak wordt daarbij de vraag gesteld welke garanties daaronder liggen. We gaan met vertrouwen de toekomst in: die hebben en houden we in eigen hand. Garanties voor de gemeenten dat wij doen wat we zeggen en garanties voor de omroepen dat we de middelen krijgen die daarvoor nodig zijn. Daarbij dreigt een patstelling: eerst investeren om een goed product te kunnen leveren, of eerst een goed product leveren en dan dat belonen? Daar willen we niet in terecht komen. Bovendien kunnen we al veel stappen zetten door zelf initiatieven te nemen voor samenwerking. We hebben in ieder geval duidelijke afspraken gemaakt over de ambitie die we allemaal nastreven. Het belangrijkste daarbij is de invulling van het begrip lokaal toereikend media-aanbod : als we het erover eens zijn dat daarbij criteria gelden voor álle omroepen, los van de lokale situatie, dan vinden we daarin onze richting, als omroepen én als gemeentelijke overheden. Die ambitie kan dan ook worden ondersteund door andere betrokkenen, zoals het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. Afgelopen jaar heeft aangetoond dat dat ook succesvol is: we hebben een convenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de uitleg van het begrip lokaal toereikend media-aanbod, we hebben afspraken met OCW over de bekostiging van het veranderproces en we hebben een gezamenlijke aanpak met de pakketaanbieders om de doorgifte op de digitale kanalen definitief te regelen, zonder dat de omroepen daardoor in financiële problemen komen. Kortom, voor ons als lokale omroepen is geen nieuwe Mediawet nodig om onze ambitie waar te maken, los van het feit dat zo n traject heel lang gaat duren en heel veel politieke hobbels kent. We gaan met vertrouwen de toekomst in: die hebben en houden we in eigen hand. LOKAAL TOEREIKEND MEDIA-AANBOD We moeten een lokaal toereikend mediaaanbod realiseren. Als lokale omroepen kunnen we dat alleen als we een mix leveren van kanalen: radio, televisie en internet. Alleen in die mix kan een mediaaanbod worden aangeboden dat voldoet aan wat de burger verwacht: tekst, foto, audio en video. Bovendien spelen sociale media daarbij in toenemende mate een belangrijke rol voor de snelle en brede verspreiding van nieuws en informatie. Sociale media maken dan ook integraal deel uit van de mix van kanalen. Dan de inhoud. Natuurlijk begrijpen we de noodzaak en de unieke waarde van het brengen van lokaal nieuws en informatie; de ICE-norm is weliswaar onpraktisch we willen die beter hanteerbaar maken in nieuwe afspraken met het Commissariaat maar de focus daarbij op informatie, cultuur en educatie blijft ook voor ons een primaire taak. Maar aan welk nieuws en welke informatie heeft de burger behoefte? We hebben als lokale publieke omroepen gesteld dat het gaat om dagelijks nieuws uit de leefwereld van de burger. Die houdt niet op bij de gemeentegrens, maar bestrijkt een gebied waarin die burger woont, werkt, sport en uitgaat. Het begrip natuurlijke habitat hebben we daarbij geïntroduceerd, als omschrijving van die dagelijkse, lokale leefwereld. De lokale omroepen kunnen zelf het beste bepalen wat dat gebied is. Veel omroepen hebben al het initiatief genomen om in die streek samen te werken, naast de specifieke eigen informatievoorziening die wel binnen gemeentegrenzen of zelfs op nog kleinere schaal van belang is. Kortom, we laten de gemeentegrenzen los bij het bepalen van wat een lokaal toereikend mediaaanbod is, en we formuleren als lokale omroepen gezamenlijk voor welke streek we dat aanbod samen gaan bieden. Dan is de vraag hoe we dat het beste organiseren. Om stabiliteit en kwaliteit te bieden, is het noodzakelijk dat er regie plaatsvindt op de bedrijfsvoering en op de journalistieke activiteiten. Bij veel succesvolle omroepen geven betaalde krachten leiding aan deze processen. Wij denken dan ook dat het verstandig is om deze professionaliteit in de bedrijfsvoering en redactie te borgen. Soms betekent dat dat er met gekwalificeerde vrijwilligers gewerkt wordt, vaak zal blijken dat het in dienst nemen van een betaalde kracht effectiever is. Door ook hier samen te werken en deze professionele borging voor meerdere omroepen tegelijk te organiseren, wordt dat haalbaar en betaalbaar. SAMENWERKING Een van de uitgangspunten is dus dat we gaan samenwerken in de regio. Ten eerste houden we vast aan de lokale verankering. Dat is onze kracht en onze toegevoegde waarde. Het loslaten van de gemeentegrens betekent niet dat we de gemeente verlaten, maar dat we naar meer samenhang zoeken in de streek waarin de mensen leven: over dat gebied wil de burger immers geïnformeerd worden. Schaalvergroting door samenwerking in de regio betekent niet dat we niet kleinschalig blijven opereren: we houden verbinding met de gemeenten en die verbinding versterken we met gezamenlijke faciliteiten. Naast de gemene deler van nieuws en informatie, kunnen we ook content op maat bieden, gericht op bepaalde dorpen, wijken of doelgroepen. Naast de traditionele lineaire kanalen bieden internettechnieken daarbij nieuwe kansen, tot op individueel niveau. Samenwerking betekent ook niet dat omroepen moeten verdwijnen, integendeel. Misschien komen er wel omroepen bij. Wel betekent het dat die omroepen in de streek samen één ambitie neerleggen. En dat sluit aan bij het tweede uitgangspunt: we stellen vast op welke wijze we in die streek invulling geven aan de kaders van een lokaal toereikend media-aanbod. Dat houdt onder meer in dat in die streek in ieder geval één lineair radiokanaal, één lineair tv-kanaal en één internetsite worden verzorgd. De distributie daarvan via pakketaanbieders wordt gefaciliteerd door een landelijke infrastructuur, waarvan alle samenwerkende omroepen gebruik kunnen maken. Daarmee zorgen we ervoor dat we maximaal bereik realiseren via alle pakketaanbieders voor wie onze must carry-status geldt. Om continuïteit op financieel, technisch en commercieel gebied te krijgen, is professioneel geborgde bedrijfsvoering belangrijk.

3 04 Daarmee worden we geen organisaties met uitsluitend betaalde krachten, maar zorgen we wel voor voldoende kwaliteit in de bedrijfsvoering, zodat onze vrijwilligers voldoende ondersteuning en middelen krijgen om hun werk goed te kunnen doen. De komende maanden zullen door de OLON praktische tools worden ontwikkeld waarmee omroepen de samenwerking op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, techniek en programmering verder vorm kunnen geven. DISTRIBUTIE Bereik houden en vindbaar blijven is voor alle omroepen een grote uitdaging. De consument wordt bedolven onder een steeds groter media-aanbod, lineair en on demand. Natuurlijk hebben we een paar unieke mogelijkheden voor de zelfstandige verspreiding van onze content, zoals de FM-zenders voor radio-uitzendingen, en maken we gretig gebruik van het internet als open kanaal naar de wereld. Veel omroepen zijn inmiddels, eindelijk, opgenomen in het digitale pakket van de kabelaar die in hun regio actief is. Toch zien we dat er veel verandert in de mediadistributie. Zo zijn er steeds meer pakketaanbieders, voor wie onze must carry-status geldt: zij zijn verplicht om onze radio- en tv-zenders op te nemen in hun basisaanbod. Voor ons geldt daarbij de plicht om het signaal aan de distributeur aan te leveren. De kosten voor de aanlevering aan de pakketaanbieders zullen in elke regio behoorlijk gaan toenemen als we geen maatregelen nemen. Met de Mediahub zorgen we ervoor dat een lokale omroep het signaal nog maar één keer hoeft aan te leveren, waarna het automatisch wordt aangeboden aan alle pakketaanbieders die deze omroep willen of moeten doorgeven. Daarnaast zien we dat de consument op heel andere manieren en op andere momenten informatie tot zich neemt: het on demand kijken en luisteren neemt gestaag toe. Zeker voor niche content als de onze liggen daar grote kansen om meer bereik te realiseren. Ook willen mensen op allerlei verschillende apparaten kijken of luisteren: dat gaat vrijwel altijd via het internet. Daarop moeten we inspelen met bijvoorbeeld apps voor mobiele telefoons en tablets. Bovendien veranderen technieken: op termijn zal de FM-frequentie vervallen en omgezet worden in een DAB+ kanaal, de digitale etherradio. Door de OLON wordt voor elke streekomroep minimaal één DAB+ frequentie geclaimd. Ook wordt tv steeds interactiever, wat mogelijkheden biedt voor het koppelen van lokale content aan de kijkers en luisteraars van bijvoorbeeld de landelijke publieke omroep. De distributietechnieken bieden enorm veel kansen, juist voor onze soort media, maar daar moeten we dan wel gebruik van kunnen maken. En dat vraagt om samenwerking, in de regio én landelijk. De kwaliteit zit in onze gezamenlijkheid Samen sterker door samenwerking in regionale mediacentra: als het aan de OLON ligt, is dit de weg voorwaarts voor lokale omroepen. Maar hoe ziet zo n samenwerking er in de praktijk uit? In Twente zijn ze al een eind op weg. Als ik nu een jaar terugkijk, dan zie ik hoe ver we al zijn gekomen. Het blijft een proces van vallen en opstaan, maar ik ben zeer tevreden over onze voortgang tot dusver. Aan het woord is Flip van Willigen, directeur TV Enschede FM en onvermoeibaar voorvechter van samenwerking tussen lokale omroepen binnen de regio Twente. Die samenwerking begon bij een simpele vraag: waartoe zijn we als lokale omroepen eigenlijk op aarde? Van Willigen: Het antwoord op die vraag staat gewoon in de Mediawet: de lokale omroep moet zorgdragen voor lokaal toereikend media-aanbod. Dat is meteen onze legitimatie; we zijn geen hobbyclubjes, we verrichten een wettelijke taak. In alle discussies over hoe we onderlinge samenwerking vorm wilden geven, bleek dat een nuttig ijkpunt. Het heeft het proces ook beslist op gang gebracht; begin 2012 begonnen we met de gesprekken, in de zomer hebben we een stichting opgericht en vanaf februari dit jaar zenden we op de radio dagelijks De Ochtendshow van Twente uit, een echte gezamenlijke productie. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking. VIJFTIG MENSEN Maarliefst tien Twentse lokale omroepen hebben de handen ineengeslagen om de show te produceren. De beste mensen hebben samen nagedacht over format, inhoud en uitwerking, waarvoor de nodige technische afstemming nodig was. De opzet van het programma is niettemin tamelijk overzichtelijk: een presentator zit in een centrale studio en maakt een programma voor heel Twente. Van Willigen: Hij zegt dus nooit waar hij precies zit, want het programma wordt op alle lokale omroepen uitgezonden. Het is technisch zo geregeld dat, als hij een schuif opentrekt, bij elke lokale omroep de eigen jingle klinkt. Ook hebben we steeds een aantal minuten met lokaal nieuws, dat bij elke omroep door de eigen lokale nieuwslezer wordt gebracht. Zo wordt per uur talloze keren heen en weer geschakeld tussen de centrale studio en de afzonderlijke omroepen. Elke ochtend zijn wel vijftig mensen bezig om De Ochtendshow goed te laten verlopen. En let op: toen we begonnen, hadden sommige omroepen niet eens een dagelijkse redactie. Dat geeft aan hoeveel er in korte tijd tot stand is gebracht. Met een lach: Syndication radio op z n best! KRUISBESTUIVING Het is precies de manier van samenwerken die de lokale omroep verder gaat brengen, zowel in kwaliteit als in bereik. Dat is de stellige overtuiging van OLON-Programma Manager Sectorverandering Hans Disch, die de afgelopen periode soortgelijke initiatieven zag ontstaan in regio s in Limburg, Brabant, Gelderland, Noord-Oost Friesland en Utrecht. Disch: Maar er zijn er nog veel meer, hoor, op twintig plekken in Nederland wordt nu dergelijk samenwerkingsoverleg gevoerd. Het is daarbij belangrijk dat we van elkaars kennis en ervaring gebruik maken. We hebben heel bewust de pilot in Twente financieel en organisatorisch ondersteund om de do s en don ts naar boven te krijgen. De omroepen in Twente hebben daardoor veel ervaring kunnen opdoen in de aanloop naar hun samenwerking, laten we daar allemaal van profiteren. Bovendien kunnen we nu duidelijk aantonen dat voor álle samenwerkingsinitiatieven financiële steun wenselijk is om streekomroepen te vormen. Iedere lokale omroep beschikt over andere mensen; sommigen zijn technisch zeer onderlegd, anderen weten precies hoe je goede journalistiek kunt bedrijven. Van samenwerking wordt de kwaliteit alleen maar beter. En die kwaliteit zal goed moeten zijn, willen we dat lokaal toereikende media-aanbod op een goede manier kunnen verzorgen. Dat in Twente een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen, betekent nog niet dat dat zonder slag of stoot is gebeurd. Van Willigen: Het moeilijkst was het onderlinge vertrouwen tot stand brengen, mensen zijn geneigd vanuit hun eigen omroep te denken. Maar je moet over die drempel durven stappen om kruisbestuiving mogelijk te maken. Maar dan kan het ook hard gaan. Dat is een groot verschil met Hilversum: door hun passie lopen mensen bij de lokale omroep eerder te hard van stapel dan dat ze te terughoudend zijn. Nu zijn we druk bezig om voor het eind van het jaar ook op internet en op televisie op soortgelijke wijze samen te werken. Gezamenlijke kwaliteit, die ieder onder de eigen lokale vlag kan brengen. Hans Disch: Een extra voordeel is dat alle lokale omroepen samen zeer interessant zijn voor andere partijen, van printmedia tot landelijke adverteerders. De kwaliteit zit in onze gezamenlijkheid, waarbij de lokale signatuur van onschatbare waarde is. En die heeft niemand anders.

4 06 FAQ VERPLICHT DE OLON MIJN OMROEP OM TE VERANDEREN? Nee, maar we denken wel dat het noodzakelijk is om te veranderen, willen we als lokale publieke omroepen overleven. Natuurlijk kun je besluiten om niet te veranderen. Maar er komt een moment dat door het Commissariaat voor de Media opnieuw wordt bepaald of jouw omroep in staat is heden ten dage nog een lokaal toereikend media-aanbod te realiseren. Dat is immers de basis voor je zendmachtiging en voor de bekostiging door de overheid. Zend je uit via alle pakketaanbieders? Bied je dagelijks nieuws op radio, televisie en internet? En besef goed: het héle publieke omroepbestel verandert. Als we als lokale omroepen niet met de kansen en bedreigingen aan de slag gaan, dan komt er onvermijdelijk een moment dat de politiek voor óns gaat beslissen. Kortom, we moeten allemaal veranderen om te overleven. Niet voor de OLON, maar voor jezelf. RAAK IK MIJN AUTONOMIE KWIJT? Nee. Je kunt zelf bepalen of je in een samenwerking met anderen een streekomroep wilt vormen, of dat je voor een fusie kiest. Ook de invulling van de programmering blijft vanzelfsprekend je eigen verantwoordelijkheid. Niemand behalve jouw eigen PBO bemoeit zich daarmee. Maar je hebt wel een collectieve verantwoordelijkheid in de streek waarin je actief bent; je zult in dat gebied samen met andere omroepen moeten komen tot één lokaal toereikend media-aanbod. En dat zal op sommige punten inderdaad betekenen dat je rekening moet houden met het collectieve belang en met de andere omroepen in die regio. WAT GEBEURT ER MET MIJN FM-FREQUENTIE? Niets, in ieder geval niet vanwege dit Veranderprogramma. Over een paar jaar worden de frequenties weer herverkaveld, maar dat staat hier los van. Wil je als streekomroep meerdere frequenties waarop meerdere omroepen uitzenden, dan kan dat ook. Het is aan jullie zelf om te bepalen of dat verstandig en wenselijk is of niet. WAAROM KAN DE MEDIAHUB MAXIMAAL 100 LINEAIRE TV- SIGNALEN DISTRIBUEREN? Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste moet digitale lineaire doorgifte van tv-kanalen aan alle pakketaanbieders op de regio gericht zijn: één aanbod voor de leefwereld van de burger. En we denken dat er tussen de 50 en 100 van die regio s gevormd zullen worden door de lokale omroepen. Meer is dus niet nodig. Bovendien kosten deze verbindingen veel geld. En tot slot geldt ook dat we afspraken moeten maken met de pakketaanbieders. In die afspraken is vastgelegd dat zij meewerken aan deze infrastructuur, mits wij onze ambities als sector waarmaken. Het is dus ook een resultaat van onderhandelingen. HOE WORDEN DE GEMEENTEN BETER GEÏNFORMEERD? De OLON en de VNG zetten samen in op de vorming van een Taskforce Regionale Samenwerking Lokale Omroepen, waarbij de gemeenten actief meedoen met de veranderingen en de invulling van de randvoorwaarden. Daarnaast zal in 2014 weer een conferentie worden georganiseerd voor gemeenteambtenaren en verantwoordelijke bestuurders, waarbij voorlichting gegeven wordt over het Veranderprogramma. OLON en VNG vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en omroepen om steun en invulling te geven aan de veranderingen in de sector. WAAROM WORDT DE MEDIAWET NIET AANGEPAST? Het is niet per se noodzakelijk om de Mediawet aan te passen om tot samenwerking te komen. Ook biedt de huidige wet voldoende mogelijkheden om inhoudelijke en financiële randvoorwaarden te kunnen invullen. Belangrijker echter vinden we dat de veranderingen door de lokale omroepsector op vrijwillige basis kunnen worden doorgevoerd. Dat biedt ook mogelijkheden om tussentijds bij te sturen. In het kader van de Toekomstverkenning van het publieke omroepbestel, die in opdracht van Staatssecretaris Sander Dekker wordt uitgevoerd, zouden nieuwe inzichten kunnen ontstaan die tot nieuwe wetgeving leiden, ook voor de lokale omroepen. KAN EEN OMROEP BIJ DE GEMEENTE AANKLOPPEN VOOR EXTRA FINANCIERING? Ja, dat kan zeker. En de gemeente is verplicht om dat te bekostigen. Maar voordat een omroep dat doet, zal er een duidelijk plan moeten liggen voor het opzetten van het samenwerkingsverband van de betrokken omroepen, op basis waarvan de bekostiging volgens de wettelijke basis afgedwongen kan worden. Dat gaat expliciet niet over 1,30 per huishouden, maar over de plicht voor de gemeente om de lokale omroep volledig te bekostigen voor zover de omroep niet in staat is om daarbij in eigen middelen te voorzien, zodat zij duurzaam een lokaal toereikend media-aanbod kan realiseren. En dat vraagt om een gedegen aanpak en onderbouwing. Zo moet de omroep in principe de helft van de inkomsten zelf genereren. Maar we proberen ook op landelijk niveau fondsen te werven voor de centrale voorzieningen. De ambitie is om deze voorzieningen met zo min mogelijk doorbelasting aan de lokale organisaties beschikbaar te stellen. WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE PILOTS VOOR REGIONALE SAMENWERKING? We zullen sowieso hoog inzetten op kennisdeling bij de vorming van streekomroepen. Nu al is er een interessante brochure over de pilot in Twente, die je kunt downloaden op De ervaringen tot nog toe geven een paar duidelijke leerpunten: zorg dat je samen als omroepen één gemeenschappelijke ambitie formuleert en je daaraan committeert; zorg dat je draagvlak creëert op de werkvloer door mensen te betrekken en samen te laten werken, bijvoorbeeld aan gezamenlijke programma s; zet kleine stapjes, maar wel met een duidelijke routekaart; betrek de betreffende gemeenten bij het proces; wees realistisch in je begroting; informeer de OLON over je initiatief, want misschien kunnen we assisteren; en, tot slot, zorg voor opleidingen: dat stimuleert je mensen en maakt de kwaliteitsverbetering direct zichtbaar en hoorbaar. KAN DE OLON HELPEN BIJ DE VERANDERINGEN? Ja. Naast informatievoorziening zorgt de OLON voor centrale faciliteiten die de samenwerking makkelijker maken, zoals contentuitwisseling via de Mediahub. We proberen extra budgetten te krijgen voor lokale omroepen die gaan samenwerken in een streekomroep. Op basis van de pilots en ervaringen van andere omroepen uit het land ontwikkelt de OLON een ondersteuningsprogramma. Op 1 februari 2014 zijn de 1ste modules voor de begeleiding van regionale samenwerking beschikbaar. Je kunt ons tussentijds natuurlijk altijd benaderen met vragen. Hou in de gaten voor nieuwe modules in het ondersteuningsprogramma. WORDEN WE STRAKS OPGESLOKT DOOR DE PROVIN- CIALE OF LANDELIJKE PUBLIEKE OMROEP? Nee. Door ons beter te organiseren, kunnen we onze zelfstandigheid behouden. Veel partijen in onze omgeving, van gemeenten tot Tweede Kamer, zien dat er grote problemen zijn met lokale journalistiek. Als lokale omroepen hebben en bouwen wij een unieke infrastructuur om daarvoor oplossingen te bieden. De lokale omroepen zijn de waakhonden in de regio en die positie kan door de samenwerking tussen de omroepen in die regio worden versterkt. Die functie is onze kerntaak. Daarbij helpen we ook de provinciale en landelijke omroepen door ze te voeden met onze lokale content en te steunen vanuit onze lokale infrastructuur. We proberen maximaal gebruik te maken van de middelen die deze organisaties voor ons beschikbaar stellen.

5 08 Woordenboek JANUARI 2014 LOKAAL TOEREIKEND MEDIA-AANBOD Het lokaal toereikend media-aanbod (LTMA) is vastgelegd in het VNG-convenant, waarin staat waar een lokale omroep minimaal aan moet voldoen. Het begrip lokaal toereikend media-aanbod staat in de Mediawet en vormt de basis voor onze maatschappelijke taakstelling en onze bekostiging. De gemeente is verplicht om lokale omroepen te bekostigen op zodanige wijze dat dit aanbod gerealiseerd kan worden, voor zover de omroep niet zelf in middelen daartoe kan voorzien. Met de VNG zijn afspraken gemaakt over wat dat LTMA moet inhouden, onafhankelijk van de lokale omstandigheden. Daartoe behoort onder meer het exploiteren van de kanalen radio, tv en internet; ook gebruik van sociale media hoort daarbij. Bovendien is dagelijks nieuws op al die kanalen vereist, net als professioneel geborgde journalistiek en bedrijfsvoering. Dat laatste betekent niet dat we alleen maar met betaalde krachten gaan werken. Integendeel: vrijwilligers vormen het hart van de lokale publieke omroep. Het betekent wel dat we de organisatie zelf moeten voorzien van professionele begeleiding en regie, bijvoorbeeld op het gebied van onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek. Voor de complete uitwerking van het LTMA zie: STREEKOMROEP Een streekomroep verzorgt in een regio een lokaal toereikend media-aanbod. Daarbij zijn er twee varianten: of er is één omroeporganisatie met één zendmachtiging van het Commissariaat voor de Media, of er is een samenwerkingsverband van meerdere lokale omroepen, die gezamenlijk invulling geven aan het LTMA in die regio. De grootte van die regio bepalen de lokale omroepen zelf. Daarbij kijken zij naar het gebied waarin hun inwoners wonen, werken, sporten, shoppen, naar bioscoop en theater gaan, etcetera: we zoeken naar de natuurlijke habitat van de burgers, naar hun dagelijkse leefwereld. Op die schaalgrootte organiseren we de streekomroep. Dat reikt vaak verder dan de gemeentegrens, maar is veel kleiner dan een provincie. Voorbeelden zijn Twente, Noord- en Midden-Limburg en De Peel-Zuid. We verwachten dat lokale omroepen samen tussen de 50 en 100 streekomroepen gaan vormen, die ongeveer tussen de en inwoners zullen bedienen. TIJDSLIJN VERANDERINGSPROGRAMMA 1ste overzicht regio-indeling voor streekomroepen bekend. FEBRUARI ste modules begeleiding samenwerking beschikbaar Redactiemodule Mediahub operationeel. MAART 2014 VNG en OLON presenteren gezamenlijke aanpak streekomroepen. APRIL 2014 Aansluiting op NPO infrastructuur gerealiseerd. MEI 2014 Na besluitvorming ALV wordt er een stichting opgericht die de centrale voorzieningen voor Nederlandse lokale publieke omroepen organiseert. JUNI 2014 Week van de Lokale Omroep heeft als thema regionale samenwerking. JULI 2014 Inventarisatie resultaten vorming streekomroepen en plan van aanpak tweede helft AUGUSTUS 2014 Lineaire doorgifte via Mediahub aan pakketaanbieders operationeel. SEPTEMBER 2014 Na besluitvorming ALV wordt de centrale financiering van collectieve voorzieningen geregeld. OKTOBER 2014 Uitbreiding functionaliteiten OLON Mediahub met o.a. live streaming, HBB-TV en koppeling met NOS Mediacloud. NOVEMBER 2014 Voorbereiding overdracht faciliteiten OLON aan Stichting en heldere positionering vereniging. DECEMBER 2014 Afronding van het veranderprogramma met een fundament voor de toekomst van de sector.

VERBINDEN IN DE REGIO

VERBINDEN IN DE REGIO VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, REGIO8/Optimaal FM wil ook de komende vijf jaar de publieke omroep voor de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek blijven.

Nadere informatie

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT 3 2.1. MISSIE 3 2.2. DIMENSIES VAN LOKAAL TOEREIKEND MEDIA-AANBOD 4 2.2.1. EISEN VERSUS AUTONOMIE 4 2.2.2. MEDIAPRODUCT 4 2.2.3. RELEVANTIE

Nadere informatie

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE, STRATEGIE EN ORGANISATIE 2.1. MISSIE 3 2.2. STRATEGIE 2.2.1. REVOLUTIE 2.2.2. REALISATIE 2.2.3. VAN REVOLUTIE NAAR EVOLUTIE 2.2.4. BESTURING

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

De Lokale Omroep. midden in de samenleving

De Lokale Omroep. midden in de samenleving De Lokale Omroep midden in de samenleving De Lokale Omroep is de grootste mediaorganisatie van Nederland maar heeft het moeilijk. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

Kaderstelling oprichting. Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen: NPO Lokaal

Kaderstelling oprichting. Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen: NPO Lokaal Kaderstelling oprichting Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen: NPO Lokaal 1. Inleiding Medialandschap Het medialandschap verandert, structureel en ingrijpend. Zo leidt innovatieve mediatechnologie

Nadere informatie

Gemeente Twenterand t.a.v. college en gemeenteraad Postbus AB Vriezenveen. Onderwerp: streekindeling naar Alternatief 14-2 Vechtdal

Gemeente Twenterand t.a.v. college en gemeenteraad Postbus AB Vriezenveen. Onderwerp: streekindeling naar Alternatief 14-2 Vechtdal Gemeente Twenterand t.a.v. college en gemeenteraad Postbus 67 7670 AB Vriezenveen Onderwerp: streekindeling naar Alternatief 14-2 Vechtdal Geacht college, geachte gemeenteraad, In een perscontact op 19

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 15 november 2013

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 15 november 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop'

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Notitie discussie mediabeleid Gemeente Stein / Lokale Omroep Stein

Notitie discussie mediabeleid Gemeente Stein / Lokale Omroep Stein Notitie discussie mediabeleid Gemeente Stein / Lokale Omroep Stein NOTITIE DISCUSSIE MEDIABELEID GEMEENTE STEIN/ LOKALE OMROEP STEIN 1 INHOUD 1. Inleiding 03 2. Vernieuwingsconvenant VNG, OLON 04 3. Rol

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON. 1. Inleiding. 2. Aanleiding. 3. Context

'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON. 1. Inleiding. 2. Aanleiding. 3. Context ...oi..~..1,,~.,~ I. ''',,'''' 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON 1. Inleiding Het 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' (oftewel op basis van Mediawet 2008:

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub AGENDA 1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling 2. Live distributie via OLON MediaHub 3. Demo OLON MediaHub 4. Mediahub in de praktijk (hands-on training)*

Nadere informatie

Ing. 12 oktober 2016 PS PS 14 december 2016

Ing. 12 oktober 2016 PS PS 14 december 2016 Ing. 12 oktober 2016 PS2016-670 2016-013761 PS 14 december 2016 Van: Peter Berendsen Verzonden: woensdag 12 oktober 2016 14:16 Aan: Wals de, Joost Onderwerp: goede versie! graag

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen Toelichting Inleiding Op 31 augustus 2017 lopen de vergunningen af die de Minister van Economische Zaken heeft verleend voor commerciële radio-omroepen. Het gaat om vergunningen voor gebruik van het spectrum

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 november 2016 Lokale publieke omroep. 1.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 november 2016 Lokale publieke omroep. 1. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

OLON Jaarverslag 2013

OLON Jaarverslag 2013 OLON 2013 Jaarverslag Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling en visie... 4 2.1 Doelstelling OLON... 4 2.2 Context... 4 2.2.1. Visieplan... 4 2.2.2. Veranderprogramma... 4 3. Beheer en exploitatie...

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 BTW 802529987 B 01 website: www.merweradio.nl KvK 41120687 e-mail : merwertv@hotmail.com E-Mail document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 Aan: B&W, de leden

Nadere informatie

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur,

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur, EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Uit21938 Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit Behandeld door Email Telefoonnummer Bijlagen Kopie aan Geachte Directie en Bestuur, Op 25 september

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina 2

Inhoudsopgave Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 2 Ten geleide 1. Doelstelling en organisatiestructuur 2. Voorwaardenscheppende activiteiten (beheer en verenigingsactiviteiten) 3. Publieke lokale media-instellingen 4. Belangenbehartiging

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

Begroting en toelichting

Begroting en toelichting Begroting en toelichting 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 Gemeente Renswoude 2.450,50 2.450,50 2.450,50

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken Uw referentie 2013Z22144 Datum 20 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2016-2017 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 24 mei 2017 Toekomst mediabeleid; omroepdistributie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 24 mei 2017 Toekomst mediabeleid; omroepdistributie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Do Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Aan : Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Van : Gerard Schuiteman, Stichting ROOS 1200 AX Hilversum Media Park H3 Datum : 10 april

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2016

Media-aanbodbeleid 2016 Pbo van Stichting Omroep Ede telefoon 0318-811 999 tst. 109 e-mail bestuur@omroepede.nl bezoek Molenstraat 45 (ingang Telefoonweg) 6711 AW Ede Media-aanbodbeleid 2016 ALGEMEEN Doelstellingen media-aanbodbeleid

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Brochure publiek-private samenwerking

Brochure publiek-private samenwerking Brochure publiek-private samenwerking Versie 1.0 Juli 2012, Commissariaat voor de Media 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begrippen 3 1. Hoofdtaak of nevenactiviteit? 4 1.1 Uitvoering van de hoofdtaak: niet

Nadere informatie

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Een nieuw jaar met veel nieuwe programma s, terugkerende kaskrakers en mooie ontwikkelingen

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen 2015-2018

Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen 2015-2018 Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen 2015-2018 Vereniging Nederlandse Gemeenten, Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland & Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen Arnhem, 13 november

Nadere informatie

Van het bestuur. Bureau. Vereniging. Oproep. jaargang 11. voor en over de lokale omroepen. april 2012

Van het bestuur. Bureau. Vereniging. Oproep. jaargang 11. voor en over de lokale omroepen. april 2012 voor en over de lokale omroepen april 2012 Van het bestuur Toen ik vele jaren geleden bestuurlijk actief werd in de lokale omroepwereld, liep ik vrij snel tegen complexe problemen aan. Zoals vermoedelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN - MEI 2016 1 INHOUD 2 Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 Missie 8 3 Visie: hoe spelen lokale omroepen in op veranderingen? 10 4 Doelstellingen 16 4.1 Lokaal Toereikend Media-Aanbod 17 4.2 Naar

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 618467/632751 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteiten (1) "Het in licentie geven van de serie Ramses ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op

Nadere informatie

REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE

REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE REVOLUTIE GEZOCHT! MISSIE Iedere burger in Twente heeft recht op een lokaal toereikend media- aanbod: iedere dag lokaal nieuws en informatie, op journalistiek verantwoord niveau, via alle belangrijke media

Nadere informatie

Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018 VNG/OLON/NLPO

Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018 VNG/OLON/NLPO Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018 VNG/OLON/NLPO 1. Inleiding Drie jaar geleden in juni 2012 is het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2012-2015 (oftewel op basis van

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Middelen Voorstel nummer Datum Onderwerp 143023 17 januari 2017 Nieuwe streekomroep Programma Bedrijfsvoering Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee kandidaten, Media036 of AOS, aan het Commissariaat voor

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2017 (concept)

Media-aanbodbeleid 2017 (concept) Pbo van Stichting Omroep Ede telefoon 0318-811 999 tst. 109 e-mail bestuur@omroepede.nl bezoek Molenstraat 45 (ingang Telefoonweg) 6711 AW Ede Media-aanbodbeleid 2017 (concept) ALGEMEEN Doelstellingen

Nadere informatie

ALV Bijlage 1. Jaarplan en begroting OLON NLPO 2016 NLPO. OLON en NLPO Jaarplan en begroting

ALV Bijlage 1. Jaarplan en begroting OLON NLPO 2016 NLPO. OLON en NLPO Jaarplan en begroting ALV 20150926 7.3.1 Bijlage 1. Jaarplan en begroting OLON NLPO 2016 NLPO 2016 OLON en NLPO Jaarplan en begroting Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Context jaarplan OLON en NLPO... 5 2.1.1. Samenwerking regionaal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1004, d.d. 15 september 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders over Holland Centraal van het raadslid E.DE. BAKKER (SP) (ingekomen 8 september

Nadere informatie

2e editie18 mei 2017 de DAG van de

2e editie18 mei 2017 de DAG van de 2e editie18 mei 2017 de DAG van de Stichting 1.000 ambtenaren op één dag verbonden rond het thema Future Work Skills Over de Stichting Digitale Overheid De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen

Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen T.a.v. mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2513 AA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Welkom, Gezien de kritiek gisteren uit de krantenwereld doen we het als NOS kennelijk nog niet zo slecht. Wellicht zelfs wel iets te goed. Althans in de ogen van sommigen. Ik heb nieuws voor jullie. We

Nadere informatie

Raad voor Cultuur t.a.v. de heer J. Daalmeijer Postbus 61234 2506 AE..DEN HAAG. Datum 16 juli 2013 adviesaanvraag toekomstverkenning mediabestel

Raad voor Cultuur t.a.v. de heer J. Daalmeijer Postbus 61234 2506 AE..DEN HAAG. Datum 16 juli 2013 adviesaanvraag toekomstverkenning mediabestel Raad voor Cultuur t.a.v. de heer J. Daalmeijer Postbus 61234 2506 AE..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 maart 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon.

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon. Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 24 november jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal Experimentplan Nieuwsfragmentenkanaal Experimentplan voor een aanbodkanaal E x p e r i m e n t Achtergrond Uitgangspunten Wettelijke en juridische kaders Positie binnen taakopdracht en relatie met ander

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Media & Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie