Studentenstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs (VT/DT) CROHO-nummer De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december Waar student en hij staat kan ook gelezen worden de studente en zij. De links in dit document werken alleen bij raadpleging van dit document op het intranet van Windesheim.

2 2

3 INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 6 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 7 A OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding 13 B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding 15 B - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding 22 1a - De propedeutische fase 23 1b - De postpropedeutische of hoofdfase 23 1c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Accreditatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN 38 Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN 38 Art. 1.1 Algemene begripsbepalingen 38 Hoofdstuk 2 - TOEGANG EN TOELATING 42 Artikel 2.1 Toegang (art WHW, art. 7.31a t/m e WHW, art WEB) 42 Artikel Niet van toepassing 42 Artikel Niet van toepassing 42 Artikel Vervallen 42 Artikel 2.4a- Niet van toepassing 42 Artikel 2.5 Toelating (art WHW) 42 Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW) 42 Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) 43 Artikel EVC (art lid 2 sub r WHW) 43 Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) 44 Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING 45 Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs 45 Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad) 45 Artikel Examens en graden van de opleiding 45 Artikel 3.4 Major 45 Artikel Minors 46 Artikel 3.6 Niet van toepassing 46 Artikel Studiepunten onderwijseenheid 46 Artikel Onderwijsperioden per studiejaar 46 Artikel Gedragscode Nederlandse taal 47 3

4 Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) 48 Artikel Studiebegeleiding 48 Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding 48 Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding 48 Artikel Bijzondere studiebegeleiding 48 Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES 50 Artikel Uitbrengen studieadvies 50 Artikel Afwijzing bij het studieadvies 50 Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies 51 Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS 52 Artikel Vorm van de tentamens 52 Artikel Schriftelijke toets 52 Artikel Portfolio of werkstuk als toets 52 Artikel Mondelinge toets 52 Artikel Vrijstelling voor tentamens 53 Artikel Afleggen van tentamens 53 Artikel Cijfers 54 Artikel 6.8 Toetsuitslag en tentamencijfer 54 Artikel Inzage beoordeeld werk 54 Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen 54 Artikel Examen 55 Artikel Cum laude 55 Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE 56 Artikel Instelling en taken examencommissie 56 Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie 56 Artikel Subcommissies 57 Artikel Examinatoren 57 Artikel Getuigschriften en verklaringen 57 Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 58 Artikel Bezwaar en beroep 58 Artikel Wijziging van de regeling 58 Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling 58 Artikel Slot- en overgangsbepalingen 58 Artikel Inwerkingtreding en looptijd 58 4

5 BIJLAGE 1 59 BIJLAGE 2 - OVERGANGSREGELING 66 BIJLAGE 3 - KWALITATIEVE EISEN BINDEND STUDIE ADVIES 70 BIJLAGE 4 - KWALITATIEVE EISEN AAN DE LEERWERKPLEK OP EEN NIET- PARTNER SCHOOL 71 BIJLAGE 5 72 BIJLAGE

6 INLEIDING: HET DOEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met het Reglement Examencommissie is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In de OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of de OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van de OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In het Reglement Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Naast de OER en het Reglement Examencommissie zijn er nog meer regelingen, deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huisregels en privacy-regels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet. 6

7 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING A OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING 1 - De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. 7

8 Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken. 8

9 Lerarenopleiding basisonderwijs De opleiding heeft samen met het werkveld de ambitie om leerkrachten op te leiden die met een passie voor onderwijs en een onderzoekende houding voortdurend zoeken naar actuele, creatieve en vernieuwende mogelijkheden om leerlingen te stimuleren tot nieuwsgierigheid en ontwikkeling en het onderwijs betekenisvol te maken voor álle leerlingen. Het beroepsbeeld dat de opleiding hanteert luidt als volgt: Beroepsbeeld Jij bent een leerkracht met een passie voor onderwijs. Je wilt kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen leren samenleven met anderen. Je wilt ze een goede basis geven om in de maatschappij te kunnen functioneren. Je hebt een onderzoekende houding. Dat betekent dat je open kijkt naar jezelf, naar de basisschoolpraktijk en naar de kinderen in je groep. Ook ben je nieuwsgierig naar wat anderen je daarover kunnen vertellen; je gaat actief op zoek naar bronnen. Doordat je vanuit verschillende perspectieven kijkt en kritisch bent, groeit je eigen onderwijsvisie. Jouw visie geeft je onderzoekende houding kleur en motiveert je tot goed en doelgericht onderwijs voor alle leerlingen. Vanuit je onderwijsvisie, vakkennis en je kennis van de wereld zoek je steeds weer naar actuele, creatieve en vernieuwende mogelijkheden om je leerlingen te stimuleren tot nieuwsgierigheid en je onderwijs betekenisvol te maken. Je bent je bewust van de verschillen tussen kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Samen met hen en hun ouders probeer je in je onderwijs aan te sluiten bij de veelkleurigheid in onze samenleving. Je staat open voor de levensbeschouwelijke waarden van anderen en gaat met hen in gesprek. Jezelf geef je de ruimte je eigen waarden te verkennen. Je bent je ervan bewust dat je visie op onderwijs zich zal blijven ontwikkelen. Je bent een leerkracht die eigenzinnig is, maar je weet dat je er niet alleen voor staat. Je maakt deel uit van een gemeenschap van professionals die samen verantwoordelijkheid dragen en samen blijven leren. Je bent een leerkracht die durft te vragen en je begrijpt dat dé waarheid niet bestaat. 2 - De onderwijsleeractiviteiten Het opleidingsprogramma kent twee leerlijnen: Praktijklijn: Persoon & Beroep Leren in de praktijk krijgt vorm in de praktijklijn. De praktijklijn is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student. Het leren van studenten vindt plaats binnen opleidingsscholen. De opleiding noemt dit: het leerwerktraject. Gedurende de gehele opleiding lopen studenten elke periode stage en tonen ze aan de competenties op het vereiste niveau te beheersen. Studentbegeleiding gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling en studievoortgang maakt onderdeel uit van deze leerlijn. Leerlijn (vak)inhouden en -didactiek Studenten werken aan kennis- en vaardigheidsdoelen in de leerlijn (vak)didactische en inhoudelijke concepten en vaardigheden (vaklijn). De landelijke kennisbases liggen mede ten grondslag aan deze leerlijn. De vaklijn bestaat uit onderwijseenheden gericht op de vakken die in het basisonderwijs worden aangeboden, aangevuld met het vak pedagogiek. 9

10 A B: Transfer tussen praktijk en theorie: onderzoekende houding Het curriculum en de begeleiding zijn zodanig vormgegeven dat studenten transfer kunnen maken tussen hetgeen ze leren op de opleiding en in de beroepspraktijk. Vakinhoudelijke en - didactische kennis is nodig om het handelen in de praktijk te kunnen funderen. Door het centraal stellen van de onderzoekende houding leert de student om kritische vragen te stellen aan de praktijk en zorgvuldige, gefundeerde en navolgbare afwegingen te maken. De onderzoekende houding die studenten gaandeweg de opleiding steeds verder ontwikkelen, beschouwt de opleiding als een leerstrategie die hen helpt om vanuit hun groeiende kennisbasis het handelen in de praktijk in toenemende mate te funderen. De transfer tussen theorie en praktijk wordt concreet gestimuleerd met praktijkgerichte opdrachten. Dit zijn beroepsproducten en het vakdidactisch portfolio: Beroepsproduct Vakdidactisch portfolio Een praktijkgerichte beroepstaak waarbij studenten pedagogische en algemeen didactische kennis en vaardigheden toepassen en hun visie ontwikkelen en funderen. Elke periode werkt de student aan ongeveer 3 beroepsproducten. Beroepsproducten omvatten onderzoeksactiviteiten. De opdracht is geformuleerd door de opleiding en biedt de student ruimte voor invulling die past bij de stageschool. Het opbouwen van een vakdidactisch repertoire. Studenten tonen de vakdidactische competentie per vakgebied aan door middel van lesontwerpen en video-opnames van hun eigen handelen in de praktijk. In het vakdidactisch portfolio zijn de hoofddoelen voor alle basisschoolvakken en vakdomeinen samengebracht. Deze zijn een specifieke uitwerking van de 3e SBL competentie: vakinhoudelijk en vakdidactisch competent op bachelorniveau. Studenten werken gedurende de hele opleiding aan het vakdidactisch portfolio. Ze verzamelen tijdens verschillende stages bewijslast. In het vierde jaar tonen aan dat ze alle doelen op bachelorniveau behaald hebben. Afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel (jonge kind of oudere kind) toont de student daar waar relevant ook de doelen aan die specifiek voor het uitstroomprofiel gelden. 3 - Studiebegeleiding Studieloopbaanbegeleiding is gericht op het begeleiden van studenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling én studievoortgang. Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding en worden aangezet tot reflectie op de eigen ontwikkeling. In het begin van de opleiding worden studenten stevig begeleid, naarmate studenten verder in de opleiding komen, wordt meer zelfsturing verwacht. Studentbegeleiding vindt plaats in kleine jaarlaaggebonden groepen. Het gaat hier om activiteiten die direct gekoppeld zijn aan de jaarlaag van de betreffende student. Samen met medestudenten en begeleider bespreekt de individuele student de praktijk en studie. Studieloopbaanbegeleiding maakt onderdeel uit van de leerlijn Persoon & Beroep. De leerwerkbegeleider (LWB-er) is tevens studieloopbaanbegeleider. Elke student heeft een studieloopbaanbegeleider. Voor het studeren met een functiebeperking (SMF) hanteert de opleiding het hogeschoolbeleid, dat hier te vinden is. 10

11 4 - Kwaliteit en studeerbaarheid Studielast De studielast is evenredig verdeeld over het jaar. Elk cursusjaar bestaat uit vier onderwijsperioden van 10 weken. Elke periode kent een gemiddelde studielast van 15 EC s. De student is zelf verantwoordelijk voor de studievoortgang. De leerwerkbegeleider heeft als studieloopbaanbegeleider de taak om de studievoortgang te volgen en de student hierin te begeleiden. Studieachterstand Er zijn diverse situaties waarin een studiecontract kan worden opgesteld. Indien de student grote studieachterstand oploopt door overmacht situaties kan de studentbegeleider een individueel studiecontract met de student opstellen. Een studiecontract wordt ondertekend door student en studentbegeleider. In een studiecontract staat vermeld welke onderdelen binnen welke termijn behaald dienen te worden. De examencommissie speelt hierin een rol op het moment dat de geldigheidsduur van behaalde resultaten dreigt te vervallen. In het geval dat de examencommissie besluit het uitbrengen van het bindende studieadvies uit te stellen, wordt er een studiecontract opgesteld. Dit studiecontract wordt ondertekend door student en examencommissie. Nadere bepaling is hier te vinden. Indien een student is toegelaten tot de versnelde leerroute kan een studiecontract worden afgesloten. Meer informatie is hier te vinden. Mogelijkheden voor versnelling De student heeft de mogelijkheid tot versnellen van de opleiding. Dit betekent dat een student gelijktijdig met de in zijn of haar leerplan geplande onderwijseenheden, onderwijseenheden uit de vrije minor volgt, mits de student voldoet aan de ingangseisen die aan de betreffende onderwijseenheid worden gesteld. Dit gebeurt uitsluitend na positief advies van de leerwerkbegeleider aan de student en op voorwaarde dat versnelling voor de student en de opleiding haalbaar geacht wordt. Het initiatief voor verzoek om gebruik te mogen maken van versnellingsmogelijkheden, ligt bij de student. Daarnaast is er binnen de variant afstandsleren onder voorwaarden de mogelijkheid tot versnelling. Deze zijn beschreven in bijlage 5. Participatieregeling Voor de propedeutische fase en het tweede studiejaar geldt voor de voltijd dagopleiding een participatieregeling, gebaseerd op de uitgangspunten: - studeren is niet alleen een individuele aangelegenheid, maar ook een sociaal gebeuren; - de studieresultaten en het welbevinden van een student zijn mede afhankelijk van de sfeer in een klas; - onderzoek heeft uitgewezen dat één van de succesfactoren om een opleiding succesvol af te ronden is: aanwezigheid in colleges 1 ; - een toekomstige leerkracht moet leren in een groep een sociaal bindende figuur te zijn. De student volgt minimaal tachtig procent van de bijeenkomsten per onderwijseenheid. De docent houdt de absentie bij. Deze registratie heeft een signalerende functie. De leerwerkbegeleider voert het gesprek met de student indien hij te vaak afwezig is. 1 Zie bijv: Severiens, S. (2011). Studiesucces in de bachelor. Rotterdam/Groningen: Risbo Research/ Rijksuniversiteit Groningen. 11

12 Indien een student teveel colleges heeft gemist en ook de afronding van de onderwijseenheid niet heeft gehaald, kan er een (vervangende) opdracht worden gegeven, die mede dient ter ondersteuning van de student om de afronding wél te halen. Voor studenten afstandsleren geldt dat zij verplicht actief participeren in de e-learning modules binnen conform de instructies die binnen de betreffende ELO worden gegeven. Ook het bijwonen van de contactdagen is verplicht. Verplichte practica / onderdelen De volgende onderdelen zijn verplicht voor de voltijd dagopleiding: - Introductieweek - Themadagen - Workshops Bewegen in de brede context, horend bij EN-PO-PB7 - Excursies - Vieringen - Jaaropening - Jaarsluiting - Ontmoetingsavond Overeenkomstig de participatieregeling kan een vervangende opdracht of andere passende maatregel getroffen worden bij afwezigheid bij de hierboven genoemde onderdelen. Afronding leerwerktrajecten In de beschrijving van de onderwijseenheden van EN-PO, EN-PU en EN-PE staan nadere voorwaarden beschreven voor deelname en afronding. Voor studenten afstandsleren (EN-PE) geldt daarnaast: De student mag pas starten met de stagecomponent van EN-PE-PB2 als EN-PE-PB1 met inbegrip van het daarbij behorende portfolio en beroepsproducten met een voldoende is afgerond. Onvoldoende beoordeling Persoon en Beroep Zodra de student voor de stagecomponent binnen Persoon en Beroep een onvoldoende beoordeling krijgt, wordt dat traject aansluitend gedurende minimaal vijf stagedagen herkanst. De student stelt hiervoor samen met de leerwerkbegeleider en de coach een contract op waarin persoonlijke leerdoelen en de beoordelingsindicatoren beschreven staan. Afstudeerstage en afsluitend examen Om deel te mogen nemen aan de sollicitatieprocedure voor de afstudeerstage moet de student aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden en de te volgen sollicitatieprocedure zijn vastgelegd in het document Afsluitend Examen , horend bij de onderwijseenheden EN- PO-JKAFS, EN-PO-OKAFS, EN-PO-AP/ EN-PE-JKAFS, EN-PE-OKAFS, EN-PE-AP/EN-PU-JKAFS, EN-PU- OKAFS. 12

13 De instapeisen voor de afstudeerstage zijn: - Alle onderwijseenheden P&B van alle voorgaande jaren zijn tenminste met een voldoende beoordeeld, uitgezonderd het portfolio en de onderdelen van het vakdidactisch portfolio van EN-PO-PBJKB/EN-PO-PBOKB/EN-PE-PBJKB/EN-PE-PBOKB/EN-PU-PBJKB/EN-PU-PBOKB. Het leerwerktraject van deze onderdelen dient wel met een voldoende te zijn afgerond. - Alle onderwijseenheden van jaar 1 en jaar 2 zijn behaald en - De student heeft maximaal 15 EC achterstand, inclusief de minor Om te kunnen starten met het afstudeerproject gelden geen bijzondere instapeisen. Wel geldt onderstaande beoordelingseis: - Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld wanneer alle onderwijseenheden van jaar 1, 2, 3 en 4 op gevorderd niveau zijn behaald. Kwaliteitszorg De opleiding heeft een systeem van kwaliteitszorg waarmee zij de kwaliteit van de opleiding in beeld krijgt en voortdurend werkt aan verbetering. De mening en ideeën over de kwaliteit van de opleiding van studenten doen er toe. Er zijn allerlei mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen. De opleiding heeft een opleidingscommissie. Dit is het formele orgaan waarin studenten en docenten (gevraagd en ongevraagd) advies geven over voorgenomen onderwijsbeleid, onder meer over het onderwijs- en examenreglement. Daarnaast worden schriftelijke enquêtes afgenomen en (panel)gesprekken gevoerd. Niet alleen de student is een belangrijke gesprekspartner voor de opleiding. Ook het werkveld, vertegenwoordigers vanuit het basisonderwijs, worden systematisch betrokken bij het maken van onderwijsbeleid en evaluaties. En tot slot werken we samen met andere lerarenopleidingen basisonderwijs om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. 5 - Vorm van de opleiding Het onderwijs in de opleiding wordt voltijds (dagonderwijs en op afstand middels e-learning) en deeltijds verzorgd. Vanaf worden er geen studenten meer in de deeltijdvariant toegelaten. 13

14 B - DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD 1 - Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd de student de vereiste competenties en/of een zodanige integratie van kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen, dat hij in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening. De opleiding leidt op tot een startbekwaamheid voor leerkracht (speciaal) basisonderwijs. Ook is de student bevoegd als docent in het praktijkonderwijs. De volgende vakken mogen daar worden gegeven: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verzorging, muziek, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast mag les worden gegeven in de praktijkoriënterende vakken van het praktijkonderwijs. Tevens behaalt de student het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) of het Diploma Openbaar Onderwijs. Hiermee laat de student zien in staat te zijn vorm te geven aan levensbeschouwelijk onderwijs en hier een eigen visie op te hebben ontwikkeld. Met het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) toont de student aan dat hij/zij bevoegd en bekwaam is onderwijs te verzorgen op scholen voor protestants-christelijk en oecumenisch basisonderwijs. Hiervoor dient de student minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1. De onderwijseenheden EN-PO-LB1, EN-PO-LB2 en EN-PO-LB3 zijn met een voldoende afgerond (voltijd dagopleiding). Of EN-PE-LB1, EN-PE-PE2 en EN-PE-LB3 (afstandsleren). Voor de Universitaire Pabo geldt dat EN-PU-LB1, EN-PU-LB2 en de module Levensbeschouwing in het onderwijs (via Vrije Universiteit) met een voldoende zijn afgerond. 2. Daarnaast voert de voltijdstudent een minimaal aantal leerwerktrajecten uit op een protestantschristelijke en/of oecumenische (basis) school. Onderstaande schema s geven weer welke leerwerktrajecten minimaal op een protestants-christelijke en/of oecumenische (basis) school uitgevoerd moeten worden: Voltijd / Universitaire Pabo Semester 1 Semester 2 Jaar 1 n.v.t. PC Jaar 2 PC PC Jaar 3 Minor/keuzestage Overig Jaar 4 PC PC OF Semester 1 Semester 2 Jaar 1 n.v.t. Overig Jaar 2 Overig Overig Jaar 3 Minor/keuzestage PC Jaar 4 PC PC 3. Studenten afstandsleren mogen het leerwerktraject van jaar 1 (EN-PE-PB1 en PB2) OF het leerwerktraject van jaar 2 (EN-PE-PB3 en PB4) OF het leerwerktraject van jaar 3 (EN-PE- PBJKA/PBOKA) uitvoeren op een basisschool met een denominatie anders dan protestantschristelijk en/of oecumenisch. Voor het Diploma Openbaar Onderwijs gelden dezelfde eisen als voor het behalen van het DCBOdiploma. Waar in deze eisen verwezen wordt naar een protestant-christelijke en/of oecumenische basisschool, geldt voor het behalen van het Diploma Openbaar Onderwijs dat het leerwerktrajecten 14

15 op een openbare basisschool betreffen. De school waar de student het leerwerktraject uitvoert biedt voldoende mogelijkheden om de beroepsproducten gericht op identiteit en levensbeschouwing uit te kunnen voeren. 2 - De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding De opleiding heeft voor alle varianten als doel dat studenten voldoen aan de eindkwalificaties. De eindkwalificaties van de opleiding zijn gebaseerd op: - de Wet BiO (Wet op de beroepen in het Onderwijs, 2006). De competenties zijn opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en worden aangeduid met de term SBLcompetenties; - de landelijke kennisbases Nederlands en rekenen/wiskunde (HBO-raad, 2009); - de landelijke kennisbases overige vakken (HBO-raad, 2012); - de Dublindescriptoren waarin in Europees verband de gemeenschappelijke niveaubeschrijvingen van onder andere bachelorniveau zijn vastgelegd (Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs, 2008); - de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.3.2) zoals weergegeven in het document gedragscode hogescholen (2010) en brancheprotocol BKO (2007); - de niveaubeschrijvingen Bachelor-Master op het gebied van onderzoek (Richtlijn Praktijkgericht Onderzoek, bijlage ter inzage) en passend onderwijs (Leerlijn Passend Onderwijs, bijlage ter inzage), die de opleiding met overige opleidingen uit het domein Bewegen en Educatie heeft opgesteld i.s.m. het Kenniscentrum; - het referentiekader taal en rekenen (wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, 2010). De voornaamste eindkwalificaties zijn de SBL-competenties die in 2006 landelijk als volgt zijn vastgesteld: Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn. Een leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo n leraar schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Zo'n leraar bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn interactie met hen een goede balans tussen: - leiden en begeleiden; - sturen en volgen; - confronteren en verzoenen; - corrigeren en stimuleren. 15

16 Pedagogisch competent De leraar primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar pedagogisch competent zijn. Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. Zo'n leraar zorgt ervoor dat de kinderen: - weten dat ze erbij horen en welkom zijn; - weten dat ze gewaardeerd worden; - op een respectvolle manier met elkaar omgaan; - uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar; - initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken. Vakinhoudelijk & didactisch competent De leraar primair onderwijs moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die samengevat is in de kerndoelen voor het primair onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. Een leraar die vakinhoudelijk en didactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. Zo n leraar: - stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met individuele verschillen; - motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen om ze met succes af te ronden; - leert de kinderen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen. Organisatorisch competent De leraar primair onderwijs draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn groep. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn. Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in zijn klas en zijn lessen. Zo'n leraar zorgt er dus voor dat de kinderen: - weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief; - weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen. 16

17 Competent in het samenwerken met collega's De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega's op school goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met collega s. Een leraar die competent is in het samenwerken met zijn collega's, levert zijn bijdrage aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch klimaat op zijn school, aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. Dat wil zeggen dat zo n leraar: - goed met collega s communiceert en samenwerkt; - een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten functioneren; - een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school. Competent in het samenwerken met de omgeving De leraar primair onderwijs moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de school. Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de kinderen zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school. Dat wil zeggen dat zo n leraar: - goede contacten onderhoudt met de ouders of verzorgers van de kinderen; - goede contacten onderhoudt met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de zorg voor de kinderen. Competent in reflectie en ontwikkeling De leraar primair onderwijs moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat is zijn verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar primair onderwijs competent zijn in reflectie en ontwikkeling. Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo'n leraar streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Zo n leraar: - weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat; - heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten; - werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling; - stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de school biedt om zich verder te ontwikkelen. 17

18 De onderzoekende houding die centraal staat in het beroepsbeeld, maakt onderdeel uit van de competentie reflectie en ontwikkeling. Omdat reflectie en de onderzoekende houding altijd zijn gericht op de ontwikkeling van de student als leerkracht, kan deze competentie niet los gezien worden van de andere 6 competenties. Het is een meta-competentie. Met de nadruk die de opleiding legt op de onderzoekende houding beoogt de opleiding dat studenten onderzoekend leren kijken naar zichzelf (reflectie), naar de basisschoolpraktijk en dat zij onderzoeksvaardigheden kunnen toepassen, bronnen kunnen vinden en gebruiken en daarover in discussie kunnen gaan. Het toepassen van onderzoeksvaardigheden ziet de opleiding dan ook in het bredere kader van de onderzoekende houding. De onderzoekende houding laat zich kenmerken door nieuwsgierigheid, een open houding, kritisch zijn, willen begrijpen, bereid zijn tot perspectiefwisseling, distantie nemen van routines, een gerichtheid op bronnen, zeker weten en willen delen met anderen. Specifieke voorschriften op het gebied van eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Voor de opleiding tot leraar Basisonderwijs (Pabo) 1. Vanaf het studiejaar geldt voor de vakken rekenen-wiskunde en Nederlandse taal dat een digitale kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan deze kennistoets is één studiepunt verbonden. 2. Aan deze toets moeten studenten meedoen die in het nominale voltijds- en deeltijdprogramma vanaf het studiejaar 2011 ingestroomd zijn. Studenten die een verkorte leerroute volgen moeten aan deze kennistoets meedoen wanneer zij ingestroomd zijn vanaf studiejaar Onder 'verkorte leerroute' wordt verstaan: varianten van opleidingen met een studielast van 240 studiepunten en een kortere duur dan vier jaar en/of versnelde trajecten gericht op studenten met een vwo-diploma, zoals bedoeld in artikel 7.9a WHW. 3. Lid 1: Er kan deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als a. de student de propedeuse heeft behaald; b. de student alle onderdelen uit de kennisbasis beheerst en zich (voor nominale voltijden deeltijdstudenten) in het derde studiejaar bevindt. Lid 2: Uitzondering a. Opleidingen kunnen van artikel 3 lid 1 b) afwijken indien kan worden aangetoond dat nominale voltijds en deeltijd studenten alle studiepunten die betrekking hebben op de kennisbasis hebben behaald, en deze studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt. b. Nominale voltijds en deeltijd studenten die door de opleiding overeenkomstig artikel 3 lid 2 a) in het tweede studiejaar worden aangemeld, kunnen eenmalig deelnemen aan de toetsperiode in juni. Een herkansing voor deze specifieke toetskans wordt niet aangeboden in de periode juni-september. 4. Een nominale voltijds en deeltijd student mag vanaf het derde studiejaar, mits voldaan is aan de voorwaarden voor deelname, per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan de landelijke kennistoets. 5. Een student in een verkorte leerroute mag, mits voldaan is aan de voorwaarden voor deelname, per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan de landelijke kennistoets. 18

19 6. De geldigheidsduur van de uitslag van de digitale landelijke kennistoetsen is bepaald op 5 jaar. 7. De opleiding ontvangt 5 werkweken na afloop van een toetsperiode een cijferlijst van 10voordeleraar. 10voordeleraar hanteert voor het bepalen van wat werkweken en vakantieweken zijn het schoolvakantieoverzicht zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de rijksoverheid Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt aan de studenten is er op de website een aanmeldprocedure beschikbaar voor studenten die hun toets willen inzien. De inzage vindt plaats op een locatie die door 10voordeleraar landelijk wordt vastgesteld. 9. Bezwaar en beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets bezwaar maken en beroep aantekenen. Dat dienen ze te doen binnen twee weken nadat de landelijke inzage periode is afgelopen, bij de examencommissie van de eigen opleiding en verder conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding Inhoud van de opleiding Om les te mogen geven in Nederland moet elke leerkracht een bevoegdheid hebben. Met het diploma van de Lerarenopleiding Basisonderwijs kan de student aan het werk in de groepen één tot en met acht van de basisschool. Ook is de student bevoegd om te werken in het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Elke student kiest voor een uitstroomprofiel Jonge Kind of Oudere Kind. Hoewel een afgestudeerde student bevoegd is voor alle groepen, is deze specifiek startbekwaam voor de onderbouw (groep 1 tot en met 3) of bovenbouw (groep 4 tot en met 8) De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld De opleiding hanteert het uitgangspunt dat alle studenten binnen de opleiding stagelopen op een opleidingsschool. De opleiding heeft met ongeveer 120 scholen een samenwerkingsrelatie. Dit zijn voornamelijk scholen met een protestants-christelijke signatuur, maar ook openbare scholen. Het curriculum bestaat voor een belangrijk deel uit leren in en van de onderwijspraktijk. Studenten lopen stage en voeren praktijkgericht onderzoek uit. Studenten leren op een kritische manier naar de onderwijspraktijk kijken en kunnen hierover onderbouwd met anderen in gesprek gaan. Scholen stimuleren studenten de ruimte te nemen om te experimenteren met pedagogische en didactische aanpakken en staan open voor initiatieven van de student. De samenwerking met het werkveld komt tot uiting in de praktijklijn van het programma en in de betrokkenheid van de convenantpartners bij het ontwikkelen en verbeteren van de opleiding. Vertegenwoordigers van de convenantpartners adviseren de opleiding en zijn medeverantwoordelijk voor de inrichting van de opleiding, de begeleiding en de beoordeling van studenten. 19

20 De leerwerkplek van de student De school waar de student van de voltijd dagopleiding het leerwerktraject uitvoert is altijd een partnerschool. Voor de deeltijd- en AL variant geldt dat indien de student het leerwerktraject uitvoert in de regio waar partnerscholen zijn, zij het leerwerktraject ook op een partnerschool uitvoeren. Indien een student deeltijd of afstandsleren het leerwerktraject niet uitvoert op een van de partnerscholen, wordt een tijdelijke overeenkomst afgesloten conform de afspraak in bijlage 4. Voor de onderwijseenheden EN-PO-PB1 t/m 8 en EN-PE-PB1 t/m 4 geldt dat het leerwerktraject in het regulier basisonderwijs wordt uitgevoerd. Voor de onderwijseenheden EN-PO/PE-PBJKA/PBOKA, EN-PO/PE-PBJKB/PBOKB en EN-PO/PE-PBAFS (Afstudeerstage) is het ook mogelijk om gedurende maximaal 2 semesters het leerwerktraject in het speciaal- of praktijkonderwijs uit te voeren. De student moet in de gelegenheid zijn om alle competenties op het gevraagde niveau te kunnen verwerven en aan te tonen. Dat geldt ook voor het werken aan de vereisten in het vakdidactisch portfolio. De grootte van de klas dient voor het regulier basisonderwijs uit minimaal 15 leerlingen te bestaan, voor het speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt de ondergrens van 12 leerlingen. De school waar de student het leerwerktraject uitvoert kan een (basis)school zijn waar de student ook al werkt, mits met betrekking tot de begeleiding de afspraken en regels uit het document Afsluitend Examen worden gehanteerd, horend bij de onderwijseenheden EN-PO-JKAFS, EN-PO-OKAFS, EN-PO-AP/ EN-PE-JKAFS, EN-PE-OKAFS, EN-PE-AP/EN-PU-JKAFS, EN-PU-OKAFS. Studenten mogen géén stage lopen op de scholen waar hun gezinsleden (partner, ouders, kinderen, broers, zussen) op school zitten of werken. Aantal verschillende scholen De student voert leerwerktrajecten gedurende de opleiding uit op minimaal drie verschillende scholen. Duur van de leerwerktrajecten voor de voltijd dagopleiding (EN-PO) P&B 1: 2 oriënterende stagedagen P&B 2 t/m 8: minimaal 8 dagen per periode. De stage in een periode is als volgt opgebouwd: gedurende 5 weken een lintstage van 1 dag per week en 1 stageweek van 5 dagen. P&B jonge kind A, jonge kind B, oudere kind A, oudere kind B: een lintstage van 2 dagen per week gedurende de collegeweken. Bij P&B jonge kind B oriënteren de studenten zich twee dagen op peuterspeelzaal en doorgaande lijn groep 2 naar 3. Bij P&B Oudere kind B oriënteren de studenten zich twee dagen in het VO. P&B afstudeerstage: een lintstage van 16 weken, 2,5 dag per week. Duur van de leerwerktrajecten voor de deeltijd (EN-PO): P&B 1: 2 dagen P&B 2 t/m 8: minimaal 8 dagen per periode P&B jonge kind A, jonge kind B, oudere kind A, oudere kind B: eerste periode van het semester 9 dagen lintstage en de tweede periode van het semester 10 dagen lintstage. Bij P&B jonge kind B oriënteren de studenten zich twee dagen op peuterspeelzaal en doorgaande lijn groep 2 naar 3. Bij P&B Oudere kind B oriënteren de studenten zich twee dagen in het VO. P&B afstudeerstage: 32 dagen, waarvan ten minste wekelijks 2 dagen aaneengesloten. 20

21 Duur van de leerwerktrajecten voor het afstandsleren (EN-PE): P&B 1 t/m 4: 1 dag in de week, gedurende lesweken P&B jonge kind A, jonge kind B, oudere kind A, oudere kind B: eerste periode van het semester 9 dagen lintstage en de tweede periode van het semester 10 dagen lintstage. Bij P&B jonge kind B oriënteren de studenten zich twee dagen op peuterspeelzaal en doorgaande lijn groep 2 naar 3. Bij P&B Oudere kind B oriënteren de studenten zich twee dagen in het VO. P&B afstudeerstage: 32 dagen, waarvan ten minste wekelijks 2 dagen aaneengesloten. 21

22 C - INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 1 - Inrichting van de opleiding De studielast van de bacheloropleiding bedraagt 240 EC s. Hiervan zijn 180 EC s gewijd aan de major, 30 EC s aan de opleidingsgebonden minor en 30 EC s aan de keuzeminor; De opleiding is ingericht in een propedeutische fase van 60 EC s en een postpropedeutische van 180 studiepunten; Het propedeutisch examen omvat de onderwijseenheden van de eerste twee semesters (MA1 t/m MA4). De propedeutische fase is zodanig ingericht dat de student inzicht krijgt in de inhoud van de opleiding met de mogelijkheid van selectie en verwijzing aan het einde van die fase; De studielast van het studieprogramma is 60 studiepunten per jaar. De opleiding is opgebouwd volgens onderstaand globale schema: Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Jaar 1 Major 120 EC: basisniveau Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 30 EC: opleidingsgebonden minor 30 EC Uitstroomprofiel jonge kind /oudere kind + profieldeel landelijke kennisbasis Major 30 EC: gevorderd niveau Uitstroomprofiel jonge kind/oudere kind (+ Almere: profieldeel landelijke kennisbasis). 30 EC: keuzeminor Major 30 EC: bachelor niveau Uitstroomprofiel jonge kind/oudere kind. De major vormt als het ware de stam van de opleiding. Hier wordt de basis voor de ontwikkeling tot leerkracht gelegd. Studenten zijn verplicht te kiezen voor een van beide opleidingsgebonden minoren: Jonge Kind of Oudere Kind. Om de brede ontwikkeling van studenten te stimuleren, kiezen studenten daarnaast voor een keuzeminor. Jaar 1 en 2 van de opleiding (MA1 t/m MA8) is voor elke student van elke opleidingsvariant qua opzet gelijk. Aan het einde van jaar 2 (MA8) toont de student de competenties op basisniveau aan. In deze eerste twee jaar verwerft de student daarnaast ook alle kennis en vaardigheden die zijn vastgelegd in het kerndeel van de landelijke kennisbases van de verschillende vakgebieden. In het derde jaar maakt elke student een keuze voor een uitstroomprofiel: Jonge Kind (groep 1 tot en met groep 3) of Oudere Kind (groep 4 tot en met groep 8). De eerste minor van 30 EC s die de student kiest betreft de opleidingsgebonden minor. De student kiest voor de minor Jonge Kind of minor Oudere Kind. Deze minor is op gevorderd niveau. De tweede minor is een vrije keuzeminor. Het vierde jaar is het afstudeerjaar (MA9 tot en met MA12). De student studeert af binnen het gekozen profiel. Dat betekent dat het leerwerktraject wordt uitgevoerd in een groep die past binnen het gekozen profiel en dat de onderwijseenheden die worden aangeboden betrekking hebben op het gekozen uitstroomprofiel. In het laatste semester werkt de student op bachelorniveau aan de competenties en toont hij aan startbekwaam te zijn. 22

23 1a - De propedeutische fase Het eerste jaar wordt de propedeutische fase genoemd en telt 60 EC s. Wanneer deze studiepunten zijn behaald wordt een propedeutisch getuigschrift uitgereikt. Voor aanvang van de studie wordt met elke student een studiekeuzegesprek gevoerd over motivatie voor de studie en het beroep en beginsituatie. Dit mondt uit in een advies. In de propedeuse oriënteert de student zich op het beroep van leerkracht en de studie: ben ik geschikt voor het beroep en kan ik het niveau van de opleiding aan? De student laat in de propedeuse zien de SBLcompetenties op basisniveau jaar 1 te beheersen en te voldoen aan de kennis- en vaardigheidsdoelen van de diverse vakken. In het eerste half jaar worden er gesprekken met elke student gevoerd over studievoortgang, waarbij na 5 maanden na inschrijving een voorlopig studieadvies wordt afgegeven. Elke student krijgt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving een bindend studieadvies. In het eventuele exitgesprek wordt de student gewezen op passende mogelijkheden voor het volgen van een andere opleiding. De propedeutische fase heeft drie doelstellingen: oriënterend; verwijzend; selecterend. 1b - De postpropedeutische of hoofdfase Na de propedeutische fase volgt de postpropedeutische fase die 180 EC s omvat. In deze fase ontwikkelt de student zich tot startbekwaam leerkracht. De hoofdfase bestaat uit vier delen: - 60 EC (MA5 tot met MA8): de student toont SBL- competenties op basisniveau aan en beheerst de kennis- en vaardigheidsdoelen van de diverse vakken op basisniveau (niveau vastgesteld in de landelijke kennisbases) - 30 EC (opleidingsgebonden minor Jonge Kind/Oudere Kind: de student verwerft SBL competenties specifiek voor het gekozen uitstroomprofiel Jonge Kind of Oudere Kind op gevorderd niveau. Daarnaast kiest de student voor een vakprofilering wereldoriëntatie (keuze uit aardrijkskunde, geschiedenis of natuur/techniek) en voor een vakprofilering kunst (keuze uit muziek, beeldende vorming of drama). Hiermee laat de student zien de kennis- en vaardigheidsdoelen te beheersen van het gekozen vak zoals beschreven in het profieldeel van de landelijke kennisbasis EC (keuzeminor): de student kiest een minor waarmee hij zijn competenties verbreedt of verdiept EC (MA9-12): de student verwerft SBL competenties specifiek voor het gekozen uitstroomprofiel Jonge Kind of Oudere Kind. MA9 en 10 zijn op gevorderd niveau, in het laatste semester (MA11 en 12) laat de student zien op bachelorniveau te kunnen functioneren. Aan het einde van het vierde jaar tonen studenten hun bachelorniveau aan. Het afsluitende examen bestaat uit twee onderdelen: Praktijk (een paper met de lesvoorbereiding, verantwoording van die les en de persoonlijke praktijktheorie van de student, beoordeling van de les door twee onafhankelijke assessoren en nagesprek). Praktijkgericht onderzoek. 23

24 1c - Bijzondere leerwegen Universitaire Pabo Studenten met een VWO-diploma of propedeuse HBO hebben de mogelijkheid de Universitaire Pabo te volgen. Deze studenten kunnen in 4 jaar tijd een zogenaamd double degree halen: HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs en WO Bachelor Pedagogische Wetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam). De studielast van deze gehele leerweg bedraagt 270 EC s. Door een zorgvuldige keuze van elementen uit die onderliggende opleidingen, het vervangen van bepaalde onderwijseenheden en afstemming van opleiding en praktijkleren hoeven van beide opleidingen niet alle EC s te worden behaald en kan het programma in vier jaar worden afgelegd. De Universitaire Pabo wil voor de groep studenten met een VWO- vooropleiding een aantrekkelijk studie- en loopbaanperspectief bieden. De Universitaire Pabo is een intellectuele uitdaging om theoriegestuurde kennisontwikkeling te integreren met voorziene praktijkontwikkelingen en dit daadwerkelijk te combineren met de ambitie om daarmee in de praktijk van het basisonderwijs aan het werk te gaan. Mogelijkheid behalen dubbele bachelor (Lerarenopleiding Basisonderwijs en Lerarenopleiding Nederlands) De leerroute en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn te vinden in bijlage 6. Mogelijkheden voor versnelling In de variant afstandsleren (EN-PE) hebben studenten onder voorwaarden de mogelijkheid om te versnellen. Deze zijn te vinden in bijlage 5. Mogelijkheden voor studeren in het buitenland Studenten die via afstandsleren in het buitenland aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs studeren, moeten voldoen aan de voorwaarden en eisen van de opleiding zoals die in de OER zijn vastgelegd. De tentamens worden aangeboden op vaste momenten in Den Haag en Zwolle. Het leerwerktraject wordt uitgevoerd in basisscholen in Nederland. Een uitzondering kan worden gemaakt voor een basisschool in het buitenland met een Nederlands curriculum. Elke student die een leerwerktraject in het buitenland wil uitvoeren, dient daartoe vooraf een verzoek in te dienen bij de examencommissie. De examencommissie hanteert bij de beoordeling van het verzoek de kwalitatieve eisen, conform de afspraak in bijlage 4. De opleiding sluit een tijdelijke overeenkomst af met de desbetreffende school. Learning Agreements Een Learning Agreement wordt gebruikt om een door de student in het buitenland te volgen studieprogramma vast te leggen en te accorderen. Het format voor studenten die in het kader van studiepuntmobiliteit bij een Erasmuspartner van Windesheim gaan studeren, wordt verstrekt door de Europese Commissie (via de Nuffic). Ook studenten die in het kader van studiepuntmobiliteit bij een niet-erasmuspartner van Windesheim gaan studeren, leggen afspraken over het te volgen programma en het aantal te behalen credits vast in een Learning Agreement. Voor deze groep kan het format van de Europese Commissie worden gebruikt, met weglating van het Erasmus-logo. 24

Studentenstatuut 2015-2016

Studentenstatuut 2015-2016 Studentenstatuut 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het opleidingsdeel van

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Studentenstatuut Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 CROHO-nummer 34808 Windesheim Flevoland voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het opleidingsdeel van het studentenstatuut.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling 2016-2017 Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs Initial teacher trainer program -primary education CROHO-nummer 34808 Bachelor -

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor / Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim Domein Flevoland voltijd / deeltijd Deze onderwijs-

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling 2017-2018 Opleidingsdeel Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Initial teacher trainer program-primary education CROHO-nummer 34808 Bachelor - voltijd / afstandsleren / Universitaire

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs Windesheim Flevoland CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd Het studentenstatuut van de opleiding

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Bachelor en Associate degree Technische Lerarenopleidingen Associate degree Deeltijd CROHO Bachelor Voltijd Deeltijd CROHO Bouwtechniek x 80049 Bouwtechniek x x 35383 Bouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs 1 Inleiding In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de NJPV is geregeld: de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor en Associate degree Lerarenopleidingen Technisch Beroepsonderwijs Associate degree Deel CROHO Bachelor Vol Deel CROHO tijd tijd tijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 204-205 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar ecatief) Onderwijs-

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 2 Opleidingsdeel Pabo

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 2 Opleidingsdeel Pabo Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 2 Opleidingsdeel Pabo 2016-2017 H2:Opleidings deel pabo Opleidingsdeel voor de lerarenopleiding basis onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

onderwijs- en examenregeling Pabo 2013-2014

onderwijs- en examenregeling Pabo 2013-2014 onderwijs- en examenregeling Pabo 2013-2014 BELANGRIJKE INFORMATIE Wat is de onderwijs- en examenregeling? Deze regeling is van toepassing op de voltijdse, deeltijdse en duale variant van de initiële bacheloropleiding

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care -

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid, gezond

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie