FUNCTIEWAARDERING. Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEWAARDERING. Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten"

Transcriptie

1 FUNCTIEWAARDERING Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten

2 INHOUD Inleiding De ORBA -methode van functiewaardering Vergelijkend indelen: de raster-aanpak Functiegroepen Referentiefuncties Vergelijkend indelen: nader bekeken Functie-inhoud analyseren Selecteren referentiefuncties Vergelijken met referentiefuncties Wegen van verschillen Indelingsbeslissingen Bezwaar en beroep Bezwaarfase Interne behandeling van het beroep Externe behandeling van het beroep Samenstelling externe beroepscommissie Werkwijze en status van de uitspraak Referentieraster Groothandel Bloemen en Planten Bijlage: Indelingsformulier functieonderzoek FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 2

3 Inleiding Welk salaris iemand ontvangt, wordt in de eerste plaats bepaald door de functie die hij of zij vervult. Door het soort werk en de taken die worden verricht. Daarnaast spelen ook leeftijd en ervaring een rol. Functies verschillen van elkaar. Er zijn lichtere en zwaardere functies, functies die weinig of juist veel eisen stellen aan bijvoorbeeld kennis, verantwoordelijkheden, contactuele vaardigheden of handvaardigheden. Voor functies die in zwaarte verschillen wordt ook een verschillend salaris betaald. Om de beloning op een rechtvaardige manier te kunnen vaststellen moeten functies worden gerangschikt naar zwaarte. Wanneer verschillen tussen functies klein zijn of wanneer het gaat om functies in heel andere afdelingen of bedrijfsonderdelen, is het soms moeilijk om ze in te delen. Om toch te kunnen bepalen of de ene functie lichter of zwaarder is dan de andere functie moet een hulpmiddel worden gebruikt. Zo n hulpmiddel is een functiewaarderingssysteem, een meetlat die algemeen wordt aanvaard en algemeen wordt gebruikt. Deze brochure is een verkorte weergave van het Functiewaarderingshandboek voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Om functies in te delen - een verantwoordelijkheid van de werkgever - is het complete handboek nodig. Het handboek maakt deel uit van de CAO en is op te vragen bij de werkgever, de VGB of de werknemersorganisaties. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 3

4 De ORBA -methode van functiewaardering Functiewaardering is een analytische methode om de zwaarte van functies vast te stellen. In de Groothandel Bloemen en Planten is gekozen voor de ORBA(r)-methode van functiewaardering van de AWVN*. De zwaarte van een functie wordt uitgedrukt in een ORBA -score. Hoe hoger die score, hoe zwaarder de functie. Er zijn groepsgrenzen afgesproken die aangeven welke score nodig is om in een bepaalde salarisschaal ingedeeld te worden. ORBA(r) meet de functiezwaarte op 13 gezichtspunten. Niet alle gezichtspunten wegen even zwaar mee. Hoe hoger de weegfactor, hoe zwaarder het gezichtspunt meetelt in het totaal en hoe belangrijker het gezichtspunt dus is. De gezichtspunten zijn in 5 blokken ondergebracht. De blokken (met bijbehorende gezichtspunten en weegfactoren) zijn ondergebracht in een tabel. * De ORBA -methode van functiewaardering is eigendom van de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW AWVN), welke organisatie tevens als systeemhouder van de methode optreedt. De afkorting ORBA staat voor Organisatie Bureau AWV. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 4

5 Hoofdkenmerk Gezichtspunten Afweegfactor VERANTWOORDELIJKHEID Problematiek 6 Effect 4 KENNIS Kennis 5 SOCIALE INTERACTIE Leiding geven 2 Uitdrukkingsvaardigheid 2 Contact 2 SPECIFIEKE HANDELINGSVEREISTEN Bewegingsvaardigheid 2 Oplettendheid 2 Uitzonderlijke kenmerken 1 BEZWARENDE OMSTANDIGHEDEN Lichamelijke inspanning / massa 1 Lichamelijke inspanning/ houding 1 Werkomstandigheden 3 Persoonlijk risico 1 Voor een uitgebreide omschrijving van de hoofdkenmerken van de ORBA -methode wordt verwezen naar de ORBA -brochure welke op aanvraag beschikbaar is. De belangrijkste gezichtspunten zijn problematiek, effect en kennis. Problematiek weegt hoe moeilijk een functie is in combinatie met de handelingsvrijheid. Effect weegt wat er op het spel staat in combinatie met de handelingsvrijheid. Kennis weegt hoe breed en diepgaand de benodigde kennis is. De gezichtspunten in de eerste 4 blokken gaan over het kennen en kunnen in de functie, de gezichtspunten in het laatste blok over de omstandigheden waaronder de functie wordt uitgeoefend. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 5

6 Vergelijkend indelen: de raster-aanpak Functiegroepen Het is niet mogelijk om aan elke afzonderlijke functie een eigen salaristabel te koppelen. Functies die ieder een andere waarde hebben in punten, maar die van vergelijkbaar niveau zijn, worden daarom gebundeld tot een functiegroep. Alle functies met een waarde tussen de ondergrens en de bovengrens van de betrokken functiegroep, behoren tot die groep. Op al die functies is dezelfde salarisgroep van toepassing. Er worden in de Groothandel Bloemen en Planten negen functiegroepen onderscheiden, waarvan er zes onder de CAO vallen. Referentiefuncties Ervaring heeft geleerd dat het niet nodig is om alle functies die binnen een afdeling of bedrijfsonderdeel voorkomen volledig te meten en in punten uit te drukken om de rangorde ervan vast te kunnen stellen. Het is voldoende om per discipline of afdeling zorgvuldig een aantal herkenbare referentiefuncties te kiezen en deze functies volledig te meten.voor de Groothandel Bloemen en Planten zijn op deze wijze 42 verschillende functies omschreven en gewaardeerd. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 6

7 Vergelijkend indelen: nader bekeken Functie-inhoud analyseren Voordat een functie vergelijkend wordt ingedeeld, moet de functieinhoud bekend zijn. Het verdient aanbeveling deze functie-inhoud schriftelijk vast te leggen op het speciaal hiervoor ontwikkelde vragenformulier dat in het functiehandboek is opgenomen. Op deze wijze is voor iedereen duidelijk of alle relevante taken en verantwoordelijkheden zijn meegenomen bij de indeling. Ook kunnen later bij functiewijzigingen snel de veranderingen worden vastgesteld. Selecteren referentiefuncties Vervolgens worden bij de in te delen functie geschikte referentiefuncties gezocht. Dat kan met behulp van het raster, de overzichten en het zoekregister in het functiehandboek. Let op: het gaat hierbij niet om de functienaam maar om de functie-inhoud (de verantwoordelijkheden en werkzaamheden). Geschikte referentiefuncties zijn functies die qua taken en verantwoordelijkheden overeenkomen met de in te delen functie. In te delen functies kunnen ook taken in zich hebben van meerdere referentiefuncties. In dat geval moeten verschillende referentiefuncties worden geselecteerd. Vergelijken met referentiefuncties Nu kan de in te delen functie inhoudelijk vergeleken worden met de referentiefunctie(s). Het gaat erom na te gaan in hoeverre de in te delen functie overeenkomt of verschilt met de geselecteerde referentiefunctie(s). Indien de in te delen functie gelijk is aan de referentiefunctie(s) kan deze meteen ingedeeld worden in dezelfde salarisschaal als de referentiefunctie(s) (zie indelingsbeslissing). Indien er verschillen bestaan tussen de in te delen functie en de referentiefunctie(s) moeten de verschillen gewogen worden (zie wegen van de verschillen). Het gaat hierbij om hoofdlijnen, niet om details. Wegen van verschillen Indien vastgesteld is dat er verschillen bestaan tussen de in te delen functie en de referentiefunctie(s) moeten de verschillen gewogen worden. Het gaat erom vast te stellen of de verschillen tot een andere indeling moeten leiden dan de indeling van de referentiefunctie(s). In elke functie komen zowel lichte als zware taken en verantwoordelijkheden voor. In de regel zullen verschillen bij lichte taken geen invloed hebben op de indeling.tenzij dit werkzaamheden zijn die duidelijk van een ander karakter zijn dan de overige taken. Denk bijvoorbeeld aan de verdeler (Productiemedewerker F) die ook een stuk administratie doet. De vraag moet steeds zijn: Maken de verschillen de in te delen functie beduidend moeilijker of juist lichter? Hoe meer plussen of minnen, hoe meer kans er is dat de in te delen functie anders moet worden ingedeeld dan de referentiefunctie(s). FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 7

8 In het raster zijn ook functiereeksen opgenomen. Dat zijn functies van een vergelijkbare soort in oplopende zwaarte. Bijvoorbeeld: Productiemedewerker A Productiemedewerker B Productiemedewerker F Productiemedewerker H Productiemedewerker I Om de verschillen goed te kunnen wegen, wordt aanbevolen van deze reeksen gebruik te maken. Bij veel plussen of minnen is het verstandig om naar referentiefuncties te kijken die hoger of lager in de reeks zitten. Een in te delen functie kan ook tussen twee referentiefuncties in zitten. Dan is het van belang te weten met welke referentiefunctie de overeenkomsten het grootst zijn. Indelingsbeslissingen Op basis van vergelijking tussen de bedrijfsfuncties en de referentiefunctie(s) en een afweging van de plussen en minnen moet tot een conclusie gekomen kunnen worden. Er bestaat een aantal mogelijkheden. De in te delen functie verschilt niet of nauwelijks van de referentiefunctie(s), dan wel de verschillen zijn klein. De indeling in de functieschaal is dan gelijk aan die van de referentiefunctie(s). Is er sprake van plussen en minnen, maar zijn deze gering in aantal en hebben ze geen betrekking op de kerntaken en verantwoordelijkheden dan kan bijna altijd worden geconcludeerd dat de functieschaal gelijk is aan de referentiefunctie(s). Zijn er veel plussen en minnen en hebben ze betrekking op de kerntaken en verantwoordelijkheden dan zal de functie met meerdere referentiefuncties moeten worden vergeleken: FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 8

9 - Indien de referentiefuncties in dezelfde groep zijn ingedeeld, dan wordt deze groep gekozen. - Indien de referentiefuncties in opeenvolgende functiegroepen zijn ingedeeld, dan wordt gekozen voor de groep van de referentiefunctie waarmee de overeenkomsten het grootst zijn. - Indien de functiegroepen van de referentiefunctie(s) niet aansluiten, wordt gekozen voor een groep er tussenin. - Indien meerdere tussengroepen mogelijk zijn en niet duidelijk is welke gekozen moet worden, kan de werkgever advies inwinnen bij de VGB of de AWVN. De indelingsbeslissing zal met behulp van het indelingsformulier (bijlage A) schriftelijk worden vastgelegd en schriftelijk worden meegedeeld aan betrokken werknemer. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 9

10 Bezwaar en beroep Volgens de CAO heeft de werknemer het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het door zijn werkgever genomen indelingsbesluit. Bezwaar en beroep zijn mogelijk als de werknemer van mening is dat zijn functie niet of (bij functiewijziging) niet meer juist is beschreven of ingedeeld. De hierop betrekking hebbende procedure bestaat uit een drietal onderdelen of fases. de bezwaarfase de interne behandeling van het beroep de externe behandeling van het beroep De bezwaarfase Voordat een werknemer bezwaar indient, zal hij eerst met zijn werkgever overleg voeren over de functie-indeling. Indien de werknemer na dit gesprek van mening blijft dat de functie niet juist is omschreven of ingedeeld kan de werknemer bezwaar aantekenen. Procedurestappen De bezwaarfase Een medewerker kan bezwaar aantekenen (een verzoek tot heroverweging) indien hij van mening is dat de functie-informatie aan de hand waarvan hij is ingedeeld, zodanig is gewijzigd dat het indelingsbesluit moet worden herzien of indien hij zich niet kan verenigen met de indeling van zijn functie. 1. Het verzoek tot heroverweging van het resultaat en de bijbehorende motivatie dient schriftelijk ingediend te worden bij personeelszaken en wel binnen één maand nadat de medewerker schriftelijk het bericht van zijn functie-indeling heeft ontvangen. 2. Na de indiening vindt op initiatief van personeelszaken in eerste instantie een gesprek plaats tussen de medewerker en zijn direct leidinggevende. Het gesprek tussen leidinggevende en medewerker, alsmede de schriftelijk weergave van de uitkomst van het gesprek, dient binnen één maand na ontvangst van het bezwaarschrift plaats te vinden c.q. te worden vastgelegd. De Interne Beroepsfase Indien de leidinggevende achter het ingediende bezwaar staat of indien de medewerker van mening is dat het gesprek met de leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de interne beroepsfase in gang worden gezet. 3. Het interne beroep dient binnen 1 maand na de schriftelijke weergave van de uitkomst van de interne bezwaarfase ingediend te worden bij personeelszaken. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 10

11 4. Personeelszaken draagt zorg voor: - de tijdige behandeling door de beroepscommissie - het beschikbaar stellen van alle documenten omtrent het beroep. 5. De interne beroepscommissie kan allereerst het ingediende beroep al dan niet ontvankelijk verklaren. Dit betekent een uitspraak over het al dan niet voldoen aan de formele vereisten. Een en ander dient schriftelijk te worden vastgelegd en aan personeelszaken ter beschikking te worden gesteld voor afhandeling en mededeling aan betrokken medewerker. De formele vereisten zijn: - aan de in de procedure gestelde termijnen moet zijn voldaan - de inhoudelijke argumentatie van de medewerker om in beroep te gaan moet gegrond zijn. 6. Indien het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard en de medewerker kan zich niet in dit besluit vinden, dan kan de medewerker de externe beroepsprocedure in gang zetten (zie stap 8). 7. Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het in behandeling genomen door de interne beroepscommissie. De commissie op haar beurt schakelt de indelingscommissie in voor het opnieuw in behandeling nemen van de functie-indeling. 8. De uitslag van het onderzoek en de gevolgen daarvan dienen, binnen één maand na het indienen van het interne beroep, schriftelijk te worden vastgelegd en (via personeelszaken) meegedeeld aam de betrokken medewerker. Externe Beroepsfase Indien de medewerker zich niet kan vinden in de uitkomsten van de interne beroepsfase kan de medewerker de externe beroepsprocedure in gang zetten. De beroepsmogelijkheid geldt zowel voor georganiseerde als niet georganiseerde medewerkers. 9. Binnen 1 maand na afhandeling van het interne beroep dient het externe beroep ingediend te worden bij het secretariaat van de Externe Beroepscommissie ten kantore van de VGB. 10. Het secretariaat van de VGB draagt zorg voor een tijdige behandeling door de Externe Beroepscommissie. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 11

12 De Externe Beroepscommissie bestaat uit vier leden, te weten : twee leden van werkgeverszijde twee leden van werknemerszijde De behandeling van een extern beroep zal telkens door tenminste 1 persoon van werkgeverszijde en tenminste 1 persoon van werknemerszijde worden uitgevoerd. 11. De Externe Beroepscommissie behandelt het bezwaar in principe schriftelijk, maar kan besluiten om partijen te horen en een bedrijfsbezoek af te leggen. Op grond van de haar ter beschikking staande informatie beoordeelt de commissie gegrondheid of ongegrondheid van het bezwaar. Indien de Externe Beroepscommissie niet tot een unanieme uitspraak kan komen, is zij verplicht advies in te winnen bij de functiewaarderingsdeskundigen van AWVN of vakorganisaties. De Externe Beroepscommissie kan dan alleen gemotiveerd van het advies van de functiewaarderingsdeskundigen afwijken. 12. De Externe Beroepscommissie doet binnen één maand na ontvangst van het beroep uitspraak over de indeling van de functie. Deze uitspraak wordt schriftelijk bevestigd via het secretariaat aan de betrokken medewerker en werkgever. De uitspraak van de Externe Beroepscommissie is bindend. FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 12

13 Schema Beroepsprocedure Geprek met leidinggevende Bezwaar aantekenen bij werkgever Behandeling door Interne Beroepscommissie Bezwaar voorleggen aan Externe Beroepscommissie DEFINITIEVE UITSPRAAK FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 13

14 Referentieraster Groothandel Bloemen en Planten Discipline Functie groep/ ORBAscore Commercie Procuctie Administratie Ondersteunende Diensten Productiemedewerker A Productiemedewerker B Productiemedewerker C Productiemedewerker D Productiemedewerker E Expeditiemedewerker Medewerker Kantine Productiemedewerker F Uitgangscontroleur C&C Productiemedewerker G Administratief medewerker Algemeen Verkoopmedewerker C&C Ingangscontroleur Medewerker Export - Documenten Chauffeur Binnenland Productiemedewerker H Receptioniste Telefoniste Medewerker Verkoop Binnendienst Medewerker Verkoop & Orderpick C&C Productiemedewerker I Kwaliteitscontroleur Chauffeur Buitenland Administratief medewerker Inkoop Administratief medewerker Crediteuren Verkoper C&C Voorman Expeditie Bandleider P&O Medewerker Monteur Hoofd Bloemen C&C Transportplanner Chef Voorkant Debiteurenadministrateur Boekhouder Secretaresse Verkoper Inkoper B Vekoper Lijnauto Chef Productie Salarisadministrateur Inkoper A Netwerkbeheerder ORBA Functiehandboek VGB AWVN FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 14

15 Bijlage: Indelingsformulier functieonderzoek A & B Functie indelingsformulier (A) IN TE DELEN FUNCTIE Afdeling Datum indeling Functienaam Functienummer Vergeleken met Referentiefunctie(s) Nummer Groep Vergelijking op hoofdkenmerken ORBA Referentiefunctie 1 Referentiefunctie 2 Verant- Kennis Sociale Specifieke Bezwarende woordelijk- interactie handelings- omstandigheid vereisten heden Verklaring van gebruikte tekens xx = identie + = iets meer ++ = duidelijk meer +/- = ongeveer gelijk - = iets minder - - = duidelijk minder Ten opzichte van referentiefunctie 1 TOELICHTING / ARGUMENTATIE Ten opzichte van referentiefunctie 2 CONCLUSIE / INDELINGSADVIES Groep: Datum: VOOR AKKOORD (INDELINGSBESLUIT) Directeur LWM: Datum: FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 15

16 Functie indelingsformulier (B) <Naam onderneming> IN TE DELEN FUNCTIE Naam <BEDRIJFSFUNCTIE>: Naam medewerker(s): Afdeling:... Vergeleken met Referentiefunctie(s) uit het handboek Nummer Groep Plussen en Minnen (argumentatie / motivering) De IN TE DELEN BEDRIJFSFUNCTIE is ten opzichte van Referentiefunctie 1:... Weging op relevante Verant- Kennis Sociale Specifieke Bezwarende kenmerk(en) woordelijk- interactie handelings- omstandigheid vereisten heden ++; = ; Zwaarder (++), want... Min of meer gelijk (=), want... Lichter ( ), want... De IN TE DELEN BEDRIJFSFUNCTIE is ten opzichte van Referentiefunctie 2:... Weging op relevante Verant- Kennis Sociale Specifieke Bezwarende kenmerk(en) woordelijk- interactie handelings- omstandigheid vereisten heden ++; = ; Zwaarder (++), want... Min of meer gelijk (=), want... Lichter ( ), want... Advies Advies om de functie in te delen Indelingscommissie in functiegroep Datum Paraaf De voorzitter, namens de Indelingscommissie FUNCTIEWAARDERING GROOTHANDEL BLOEMEN EN PLANTEN 16

Functiewaardering in de glastuinbouw. Introductie Functiehandboek Glastuinbouw voor werknemers (en werkgevers)

Functiewaardering in de glastuinbouw. Introductie Functiehandboek Glastuinbouw voor werknemers (en werkgevers) Functiewaardering in de glastuinbouw Introductie Functiehandboek Glastuinbouw voor werknemers (en werkgevers) 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding 04 Functiewaardering en uw salaris De ORBA -methode van functiewaardering

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

Handboek Functiewaardering. CAO Groothandel in Levensmiddelen

Handboek Functiewaardering. CAO Groothandel in Levensmiddelen Handboek Functiewaardering CAO Groothandel in Levensmiddelen Voor de periode 1 juli 2007 tot 1 juli 2009 Handboek Functiewaardering CAO Groothandel in Levensmiddelen Voor de periode 1 juli 2007 tot 1 juli

Nadere informatie

HANDBOEK. Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten

HANDBOEK. Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten HANDBOEK Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten HANDBOEK Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten FUNCTIEHANDBOEK 3 Inhoudsopgave Algemene Informatie 1 Opzet van het Handboek Functiewaardering

Nadere informatie

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is ORBA? Hoe wordt een functie ingedeeld? 7 Wat gebeurt er met mijn salaris? Wat als ik het niet eens ben met de

Nadere informatie

Groothandel in levensmiddelen. ORBA FUNCTIEWAARDERING Voorlichtingsbijeenkomst Breukelen, 11 september 2007 AWVN, Pim Kauffman.

Groothandel in levensmiddelen. ORBA FUNCTIEWAARDERING Voorlichtingsbijeenkomst Breukelen, 11 september 2007 AWVN, Pim Kauffman. Groothandel in levensmiddelen ORBA FUNCTIEWAARDERING Voorlichtingsbijeenkomst Breukelen, 11 september 2007 AWVN, Pim Kauffman. Onderwerpen Functiewaardering ORBA functiewaarderingssysteem Referentiefunctie-onderzoek

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK SLAGERSBEDRIJF. behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf. (conceptversie 31 maart 2017)

FUNCTIEHANDBOEK SLAGERSBEDRIJF. behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf. (conceptversie 31 maart 2017) FUNCTIEHANDBOEK SLAGERSBEDRIJF behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (conceptversie 31 maart 2017) INHOUDSOPGAVE PAGINA Hoofdstuk 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Opzet functiehandboek 2 1.3 Wat

Nadere informatie

ORBA in de TANDTECHNIEK

ORBA in de TANDTECHNIEK ORBA in de TANDTECHNIEK EEN NIEUWE FUWA WEGWIJZER: WAT BETEKENT DIT? Werkgeversverenigingen Werknemersverenigingen Opgesteld door EVZ organisatie- advies - 1 INLEIDING In 1998 is binnen de CAO Tandtechniek

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN CNV BedrijvenBond FNV Bondgenoten CUMELA Nederland 1 HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK BAKKERSBRANCHE. behorende bij de CAO voor het bakkersbedrijf

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK BAKKERSBRANCHE. behorende bij de CAO voor het bakkersbedrijf CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK BAKKERSBRANCHE behorende bij de CAO voor het bakkersbedrijf EVZ organisatie-advies Ringbaan West 306A 5025 VB TILBURG Tel: 013-463 50 40 Fax: 013-467 13 36 E-mail: evz@evz.nl Tilburg,

Nadere informatie

Handleiding functiegebouw. Toneel en Dans. December Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Handleiding functiegebouw. Toneel en Dans. December Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Handleiding functiegebouw Toneel en Dans December 2016 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Datum November 2016 Kenmerk 1677504 Onderwerp Handleiding functiegebouw Blad 2 van 34 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO. Kunststof- en Rubberindustrie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO. Kunststof- en Rubberindustrie HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO Kunststof- en Rubberindustrie INHOUDSOPGAVE TAB 1 DEEL 1: Algemene Informatie 1.1 De opzet van het handboek 1.2 Wat is functiewaardering en functie-indeling? Waarom worden

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN ONDERWERPEN 1. SALARISGARANTIE 2. BEZWARENPROCEDURE 3. INTERNE BEZWAREN- COMMISSIE 4. ONDERHOUDS- PROCEDURE 1. SALARISGARANTIE BIJ IMPLEMENTATIE WERKNEMERS DIE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOREN LANDBOUW, TUINBOUW, BOOMKWEKERIJ EN PADDESTOELEN

FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOREN LANDBOUW, TUINBOUW, BOOMKWEKERIJ EN PADDESTOELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOREN LANDBOUW, TUINBOUW, BOOMKWEKERIJ EN PADDESTOELEN 1 augustus 1999 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN

FUNCTIEHANDBOEK GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN FUNCTIEHANDBOEK v o o r h e t p e r s o n e e l w e r k z a a m i n d e GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN VANAF 1 JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE DEEL I 1. ALGEMENE INFORMATIE 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Opzet van het handboek

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING cao reisbranche. reiswerk.nl

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING cao reisbranche. reiswerk.nl HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING cao reisbranche reiswerk.nl INHOUDSOPGAVE Klik op een onderwerp om direct naar de betreffende pagina te gaan. Klik onderaan de pagina op de knop 'inhoudsopgave' om terug te keren

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M. ORBA informatiebijeenkomst Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf R.P.J. (Ruud) Niessen M. (Maaike) Jacobi Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in

Nadere informatie

Handboek Functiewaardering. Cao Graanbe en verwerkende bedrijven

Handboek Functiewaardering. Cao Graanbe en verwerkende bedrijven Handboek Functiewaardering Cao Graanbe en verwerkende bedrijven, februari 2011 HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO graanbe- en verwerkende bedrijven INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Algemene Informatie 1.1 Opzet handboek

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie; Partij(en) te anderer zijde:fnv Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie.

Partij(en) te ener zijde: de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie; Partij(en) te anderer zijde:fnv Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. 6 juli 2011 Staatscourant 2011, 10349 Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2011/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR GLASTUINBOUW

FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR GLASTUINBOUW FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR GLASTUINBOUW september 2003 1 augustus 1999 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO. Kunststof- en Rubberindustrie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO. Kunststof- en Rubberindustrie HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO Kunststof- en Rubberindustrie In werking getreden per 1 september 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE TAB 1 DEEL 1: Algemene Informatie 1.1 De opzet van het handboek 1.2 Wat is functiewaardering

Nadere informatie

Handboek FUNCTIEWAARDERING LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Handboek FUNCTIEWAARDERING LEVENSMIDDELENBEDRIJF Handboek FUNCTIEWAARDERING LEVENSMIDDELENBEDRIJF HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LEVENSMIDDELENBEDRIJF Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Opzet van het Handboek Functiewaardering 1.3 ORBA -methode

Nadere informatie

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de cao.

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING voor het Hoveniersbedrijf in Nederland

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING voor het Hoveniersbedrijf in Nederland HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING voor het Hoveniersbedrijf in Nederland HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING voor het Hoveniersbedrijf in Nederland INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Algemene informatie 4 1.1 Opzet handboek 5 Blz.

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN

FUNCTIEHANDBOEK GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 1 januari 2004 Koninklijke BGBB Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

http://spweb0cluster.bg.fnv.net/collreg/toe%20te%20voegen%20cao%20documenten/vredestein%2...

http://spweb0cluster.bg.fnv.net/collreg/toe%20te%20voegen%20cao%20documenten/vredestein%2... ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR-EN HOGER PERSONEEL pagina 1 van 6 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2009 ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie ORBA functiewaarderingssysteem in de bakkerij-sector. L.M.M.J. (Luc) Jongbloed S.H.J.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie ORBA functiewaarderingssysteem in de bakkerij-sector. L.M.M.J. (Luc) Jongbloed S.H.J. ORBA informatiebijeenkomst Introductie ORBA functiewaarderingssysteem in de bakkerij-sector L.M.M.J. (Luc) Jongbloed S.H.J. (Sjef) L Ortye Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in 1987-6

Nadere informatie

MIHO 2013-2015. Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel

MIHO 2013-2015. Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015 1 Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar en hoger

Nadere informatie

Functiehandboek voor de tuinzaadsector BEHORENDE BIJ DE CAO VOOR DE TUINZAADBEDRIJVEN

Functiehandboek voor de tuinzaadsector BEHORENDE BIJ DE CAO VOOR DE TUINZAADBEDRIJVEN handboek voor de tuinzaadsector BEHORENDE BIJ DE CAO VOOR DE TUINZAADBEDRIJVEN Inhoudsopgave blz Deel 1 3 INTRODUCTIE 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opzet van het handboek 3 1.3 Wat is functiewaardering? 4 1.4

Nadere informatie

Instructie inzageversie voor medewerkers

Instructie inzageversie voor medewerkers Instructie inzageversie voor medewerkers Voor inzage in het FWG 3.0 systeem, kunt u als medewerker gebruik maken van de inzageversie van FWG 3.0 via internet. Het werkt overeenkomstig het FWG 3.0-systeem

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO REISBRANCHE. Versie 1 - november 2015 - powered by Reiswerk 1

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO REISBRANCHE. Versie 1 - november 2015 - powered by Reiswerk 1 HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING CAO REISBRANCHE Versie 1 - november 2015 - powered by Reiswerk 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDNG: De opzet van het handboek 3 DEEL 1: Algemene informatie 5 1.1 Functiewaardering: wat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10349 6 juli 2011 Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2011/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK DIERHOUDERIJ. behorende bij de CAO voor de Dierhouderij

FUNCTIEHANDBOEK DIERHOUDERIJ. behorende bij de CAO voor de Dierhouderij FUNCTIEHANDBOEK DIERHOUDERIJ behorende bij de CAO voor de Dierhouderij EVZ organisatie-advies Ringbaan West 306A 5025 VB TILBURG Tel: 013-463 50 40 E-mail: evz@evz.nl Tilburg, december 2013 D131225 drs.

Nadere informatie

Functievorming en functiewaardering

Functievorming en functiewaardering Functievorming en functiewaardering als basis voor beloning en mogelijkheid van doorgroei Dit jaar is bij de afsluiting van de CAO voor Omroeppersoneel 2007 2009 een herziening van het functieraster voor

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL #461819 Logo Vredestein ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Logo FNV Bondgenoten Logo CNV BedrijvenBond Logo

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Handleiding referentiefuncties audiovisuele sector invoering functieclassificatie vanaf 1 januari 2009

Handleiding referentiefuncties audiovisuele sector invoering functieclassificatie vanaf 1 januari 2009 Handleiding referentiefuncties audiovisuele sector invoering functieclassificatie vanaf 1 januari 2009 mediarte.be 1 Handleiding referentiefuncties Inleiding Toepassing van de sectorale functieclassificatie

Nadere informatie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten tussen: Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) te Houten; enerzijds

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten tussen: Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) te Houten; enerzijds Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten tussen: Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) te Houten; enerzijds en FNV Bondgenoten te Utrecht; CNV BedrijvenBond te Houten; anderzijds.

Nadere informatie

Handboek Functiewaardering VNV / VNB

Handboek Functiewaardering VNV / VNB Handboek Functiewaardering VNV / VNB Inhoudsopgave Deel 1 Algemene informatie 1 Opzet van het Handboek Functiewaardering 2 CAO-afspraken 3 Wat is functiewaardering? 4 ORBA -methode Deel 2 Het implementatietraject

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Landbouw 2000 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9384 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-07-2000, nr. 142 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE

Nadere informatie

Invoeringsprocedures van de functieclassificatie

Invoeringsprocedures van de functieclassificatie Bijlage 4 CAO van 15.05.2009 m.b.t. de invoering en de toepassing van de functieclassificatie Invoeringsprocedures van de functieclassificatie Het Paritair Comité is verantwoordelijk voor het beheer en

Nadere informatie

Functiehandboek voor de glastuinbouw. Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw

Functiehandboek voor de glastuinbouw. Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw Functiehandboek voor de glastuinbouw Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw 2010-2011 Inhoudsopgave DEEL I 1. ALGEMENE INFORMATIE 04 1.1 Inleiding 04 1.2 Opzet van het handboek 04 1.3 Wat is functiewaardering?

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR DIERHOUDERIJ

FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR DIERHOUDERIJ FUNCTIEHANDBOEK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR DIERHOUDERIJ Kenmerk: N2003390-die Datum: 4 juni 2003 1 augustus 1999 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de Open Teelten

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de Open Teelten FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN behorende bij de CAO voor de Open Teelten 1 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Opzet handboek 3 1.2 Wat is functiewaardering? 3 1.3 De ORBA PM -methode van functiewaardering

Nadere informatie

Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek

Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek 1. Wijze van invoering nieuwe functiebeschrijvingen en bezwaarprocedure 1. De werkgever maakt een beschrijving

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior Medewerker Technische Observatie Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.38 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

MIHO Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017

MIHO Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 1 ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR EN HOGER

Nadere informatie

PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie

PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie Het Paritair Comité is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

Instructie inzageversie FWG VVT

Instructie inzageversie FWG VVT Instructie inzageversie FWG VVT Beste lezer, uw werkgever heeft uw functie ingedeeld in een functiegroep met FWG VVT aan de hand van de functiebeschrijving. In de inzageversie van FWG VVT kunt u zelf zien

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

1. Algemeen. Artikel 1.1 Definities

1. Algemeen. Artikel 1.1 Definities 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het computerondersteunde functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de CAO. De laatst vastgestelde versie is

Nadere informatie

Logistiek medewerker Ok en functiewaardering

Logistiek medewerker Ok en functiewaardering Logistiek medewerker Ok en functiewaardering FWG ontrafeld Isala Marie-Anne Nijhuis Datum 29 mei 2015 Inhoud Inleiding Introductie FWG Procedures Nieuwe functie Herindeling Herbeschrijving Functiebeschrijving

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP)

Reglement Bezwaar en Beroep Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) Reglement Bezwaar en Beroep Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) 1.0 24-5-2017 Reglement Bezwaar en Beroep DVP 1/8 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Kennisneming en hanteren van dit reglement 1.2 Definities van gebruikte

Nadere informatie

NIEUW LOONGEBOUW CAO-LEO PER 1 JANUARI 2004. Informatie voor werkgevers

NIEUW LOONGEBOUW CAO-LEO PER 1 JANUARI 2004. Informatie voor werkgevers NIEUW LOONGEBOUW CAO-LEO PER 1 JANUARI 2004 Informatie voor werkgevers Dit is een uitgave van 1. Inleiding Op 1 maart 2003 is voor bedrijven die de CAO-LEO toepassen, een nieuw systeem van functiewaardering

Nadere informatie

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel Informatiebrochure Invoering HR21 Gemeente Littenseradiel Verbindt functies, competenties en resultaten April 2012 Inhoudsopgave Een nieuw functieboek voor de gemeente Littenseradiel 3 HR21 3 Het selecteren

Nadere informatie

Beschrijving van de functiewaardering door middel van de ORBA-methode

Beschrijving van de functiewaardering door middel van de ORBA-methode Beschrijving van de functiewaardering door middel van de ORBA-methode In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste aspecten van de ORBA-methode opgenomen. In het bedrijfsleven - op kantoor en in fabrieken -

Nadere informatie

Functiehandboek voor de glastuinbouw. Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw

Functiehandboek voor de glastuinbouw. Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw Functiehandboek voor de glastuinbouw Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw 2010-2011 Inhoudsopgave DEEL I 1. ALGEMENE INFORMATIE 04 1.1 Inleiding 04 1.2 Opzet van het handboek 04 1.3 Wat is functiewaardering?

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

fnvmetaal.nl Mei 2017 ISF EN SAO: FUNCTIEWAARDERING EN BELONING IN DE METALEKTRO

fnvmetaal.nl Mei 2017 ISF EN SAO: FUNCTIEWAARDERING EN BELONING IN DE METALEKTRO fnvmetaal.nl Mei 2017 ISF EN SAO: FUNCTIEWAARDERING EN BELONING IN DE METALEKTRO INHOUDSOPGAVE INLEIDING: WAAR GAAT DEZE BROCHURE OVER EN VOOR WIE IS ZE BEDOELD? 04 1. WAT IS FUNCTIEWAARDERING EN FUNCTIE-INDELING?

Nadere informatie

Functiehandboek voor de Glastuinbouw

Functiehandboek voor de Glastuinbouw Bijlage XVI Functiehandboek voor de Glastuinbouw BEHORENDE BIJ DE CAO VOOR DE GLASTUINBOUW behorend bij cao glastuinbouw periode 2 mei 2015 tot en met 30 juni 2018 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz DEEL I 1. ALGEMENE

Nadere informatie

SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN

SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN SESSIE FUNCTIEWAARDERINGSMETHODEN ONDERWERPEN 1. BAKKENIST METHODE 2. MNT VERGELIJKEND INDELEN 3. VEELGESTELDE VRAGEN RONDOM WAARDEREN 4. MEERDERE CAO S 1. BAKKENIST-METHODE VOOR FUNCTIE-WAARDERING EN

Nadere informatie

Procedure Individueel Beroep (PIB)

Procedure Individueel Beroep (PIB) Procedure Individueel Beroep (PIB) Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Datum mei 2012 Onze referentie 1396316 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Handleiding referentiefuncties. audiovisuele sector. - invoering functieclassifcatie dd 1 januari 2008 - Inleiding

Handleiding referentiefuncties. audiovisuele sector. - invoering functieclassifcatie dd 1 januari 2008 - Inleiding Handleiding referentiefuncties Inleiding Toepassing van de sectorale functieclassificatie Handleiding referentiefuncties audiovisuele sector - invoering functieclassifcatie dd 1 januari 2008-1 Toepassing

Nadere informatie

Bezwaar- en beroepsprocedure functiewaardering (Bijlage 15 CAO OBD 2004) (artikel 20, lid 5 CAO Onderwijsadviesbureaus)

Bezwaar- en beroepsprocedure functiewaardering (Bijlage 15 CAO OBD 2004) (artikel 20, lid 5 CAO Onderwijsadviesbureaus) 070455/446 29 oktober 2007 In artikel 20 van de CAO wordt verwezen naar de onderhoudsprocedure, bezwaar- en beroepsprocedure alsmede de Garantieregeling voor wat betreft de artikelen 1, derde lid, artikelen

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE 2014

HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE 2014 HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE 2014 HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE 2014 Copyright Vakraad MITT, juli 2015 Overname,

Nadere informatie

Procedure Individueel Beroep (PIB)

Procedure Individueel Beroep (PIB) Procedure Individueel Beroep (PIB) Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl September 2000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

KLM ICT MSG Functiehuis

KLM ICT MSG Functiehuis KLM ICT MSG Functiehuis Bezwaarprocedure HR CIO/IS Juni 2013 Samenvatting procedure Bezwaar & Beroep Indeling MSG-functies Wanneer je het niet eens bent met de indeling van het niveau van je functie bespreek

Nadere informatie

Handleiding. WWb Referentiefunctiehandboek

Handleiding. WWb Referentiefunctiehandboek 2011 Handleiding 2011 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH, ZEIST Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Selectieadviseur B Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.15 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten van het bevoegd

Nadere informatie

Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011

Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011 Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011 Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Januari 2011 Oplage: 500 Opmaak: Revon

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

SECTORALE FUNCTIECLASSIFICATIE VOOR BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE (P.C. 220)

SECTORALE FUNCTIECLASSIFICATIE VOOR BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE (P.C. 220) SECTORALE FUNCTIECLASSIFICATIE VOOR BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE (P.C. 220) Blanco pagina Inhoud Deel I Inleiding... 5 Handboek referentiefuncties... 7 A. Algemene inleiding... 7 B. Richtlijnen voor

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

Praktijk. antwoorden. op bedrijfsvraagstukken. FUNCTIEWAARDERING Wilma van Vuuren. Geactualiseerde versie d.d. 21 mei 2008

Praktijk. antwoorden. op bedrijfsvraagstukken. FUNCTIEWAARDERING Wilma van Vuuren. Geactualiseerde versie d.d. 21 mei 2008 Praktijk antwoorden op bedrijfsvraagstukken FUNCTIEWAARDERING Wilma van Vuuren Geactualiseerde versie d.d. 21 mei 2008 Deze publicatie bevat de vragen & antwoorden zoals die zijn opgenomen in de databank

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

Flexibel Functie- en Taaksysteem (FFT)

Flexibel Functie- en Taaksysteem (FFT) Flexibel Functie- en Taaksysteem (FFT) Januari 2013 / juni 2017 Van Delden Advies B.V. Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Functieniveau bepaling in samenhang

Nadere informatie

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen FUNCTIEWAARDERING BIJ GEMEENTEN Vergelijking van drie soorten functiewaarderingssystemen: GFS-achtige systemen, FUWASYS-achtige systemen en het NERF-functiewaarderingssysteem In dit artikel wordt de kwaliteit

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie De colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP Beleidsdirecteur

Nadere informatie

Systeemhouder: De Leeuw Consult

Systeemhouder: De Leeuw Consult Systeemhouder: De Leeuw Consult Via Functiewaardering naar een Functierangorde CATS wordt in Nederland op grote schaal gebruikt in bedrijfstakken en organisaties o.a. om beloningsverschillen tussen functies

Nadere informatie