: Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant"

Transcriptie

1 RAADSVERGADERING Gemeente eente jn R Eergen Bergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 28 oktober 2004 : SB/04/12 : Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De gewijzigde regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant vast te stellen. 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005, de dag dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking treedt. Inleiding Met het oog op verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding is een traject 'Territoriale Congruentie" ingezet. Het traject moet ertoe leiden, dat de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie een en hetzelfde verzorgingsgebied hebben. Ook bestuurlijk zal worden geïntegreerd, zodat de samenwerking tussen de diensten nauwer en dwingender zal zijn. Aanvankelijk zullen de Regionale Brandweer en de GHOR onder één bestuur komen, later zal de politie aansluiten. Op deze wijze moeten adequate veiligheidsregio's tot stand komen. Wat "onze" samenwerkende gemeenten betreft is het verzorgingsgebied van de Politie Midden en West Brabant de maat. In dat gebied functioneren nu drie regionale brandweren. Die zullen fuseren tot de Brandweer Regio Midden en West Brabant. Op het moment, dat de betreffende gemeenschappelijke regeling van kracht wordt, zal het Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant niet langer de Regionale Brandweer Westelijk Noord- Brabant beheren. Eveneens in het kader van een doeltreffender rampbestrijding zullen per veiligheidsregio de daar bestaande meldkamers van brandweer, CPA en politie in één gezamenlijke meldkamer worden ondergebracht. Voor de gemeenten in West- en Midden-Brabant betekent dat één gemeenschappelijke meldkamer in de veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Het Gemeentelijk Samenwerkingsverband beheerde tot medio oktober 2003 een meldkamer voor CPA en brandweer ten dienste van Westelijk Noord-Brabant en de regio Breda (brandweer en GGD West-Brabant). De meldkamertaak berust inmiddels bij de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Midden en West-Brabant i.o. (GMK) te Tilburg. k Bergen op Zoom

2 -2- Uitwerking Voorstel De bovengenoemde ontwikkelingen nopen tot een wijziging van de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant. De wijziging van de regeling heeft derhalve betrekking op de opheffing van de organisatieonderdelen Regionale Brandweer en Gemeenschappelijke Alarmcentrale op het moment dat de daarvoor in het leven te roepen rechtspersonen zijn opgericht. De inspanningen zijn erop gericht dit uiterlijk per 1 januari 2005 gerealiseerd te hebben. Op dat tijdstip beëindigt ons Samenwerkingsverband dan het beheer van de Regionale Brandweer en Gemeenschappelijke Alarmcentrale en kan artikel 4 van onze gemeenschappelijke regeling vervallen. Van de gelegenheid kan dan gelijkertijd gebruik worden gemaakt om een aantal taken uit de huidige regeling te schrappen die eveneens niet meer aan de orde te zijn t.w. het voeren van het budgetbeheer in het kader van de intentieverklaring jeugdbeleid (artikel 3, leden 2 en 5) (dit heeft de gemeente Roosendaal overgenomen) en het budgetbeheer in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers, c.a. (artikel 3, lid 3) (dit heeft de gemeente Halderberge overgenomen). Een en ander is uitgewerkt in het bijgaand ontwerpbesluit voor de samenwerkende gemeenten. Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: - de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (per 1 januari 2005) De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor dit raadsvoorstel, ter inzage gelegd: Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De burgemeester, Mr. P.B.J.M. Thomassen. Dhr. P.A.C.M. vanger Velden Bergen op Zoom

3 -3- De raden, de colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht, ieder voorzover het zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaat; Overwegende dat: - de gemeenten in Midden- en West-Brabant hebben besloten vooreen goede behartiging van hun taken bij de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen een nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan en een openbaar lichaam in te stellen; - in verband daarmede de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant dient te worden gewijzigd; Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen/de Gemeentewet en de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant; Besluiten: 1. De gewijzigde regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant vast te stellen. 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005, de dag dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking treedt. Aldus vastgesteld door de in zijn vergadering van 28 r an de gemeente Bergen op Zoom r 2004 de griffier Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom in zijn vergaderingvan 21 september2004 de secretaris V de burgemeester Aldus vastgesteld door de burgemeester.v.a...:r Bergen op Zoom

4 Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant HOOFDSTUK l HET OPENBAAR LICHAAM. Artikel Er is een openbaar lichaam, genaamd "Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant". Het is gevestigd te Roosendaal. 2. Het gebied van het samenwerkingsverband omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. HOOFDSTUK II DOEL. Artikel Het samenwerkingsverband heeft tot doel inhoud te geven aan de door de deelnemende gemeenten gewenste gemeentelijke samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. De activiteiten van het samenwerkingsverband omvatten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze regeling nader is bepaald: a. het in stand houden en beheren van uitvoerende diensten; b, het verzorgen van de door de gemeenten gewenste informatie-uitwisseling en afstemming. HOOFDSTUK III OMVANG DIENSTVERLENING. Artikel 3. De gemeenten werken via de onderhavige rechtspersoon samen ten aanzien van de aan het samenwerkingsverband in dit artikel opgedragen taken en aangegane verplichtingen alsmede die welke in het kader van de in de considerans genoemde ontwikkeling nog niet zijn beëindigd t.w.: *[. het voeren van het budgetbeheer als bedoeld in het Besluit Woninggebonden Subsidies 2. de contractbewaking inzake de overeenkomst tot overdracht van activa d.d. 26 april 2000, aangevuld met het addendum d.d.21 juli 2000 tussen het GSV, Essent Zuid B.V. en Deponie De Kragge B.V. m.b.t. de Kragge II

5 Artikel 4. (vervallen) Artikel 5. (vervallen) HOOFDSTUK IV HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel De burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn lid van het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur één stem. 2. Aan het algemeen bestuur behoren, binnen het kader van deze regeling, alle bevoegdheden die niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen. Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Daarbij kan niet worden overgedragen de bevoegdheid tot: a. het nemen van besluiten mét betrekking tot toetreding, uittreding, wijziging en opheffing zoals bedoeld in de artikelen 12 tot en met 15. b. het vaststellen of wijzigen van de begroting; c. het vaststellen van de rekening; d. het vaststellen van een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. HOOFDSTUK V HET DAGELIJKS BESTUUR. Artikel Het dagelijks bestuur, hierna te noemen: het bestuur, bestaat uit de voorzitter en een aantal leden door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. De aanwijzing van de leden en de voorzitter geschiedt zodanig, dat elke deelnemende gemeente met één lid in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is. 2. Het bestuur is belast met het beheren van de uitvoerende diensten en het verzorgen van de door de gemeenten gewenste informatie-uitwisseling en afstemming. Met het oog op het beheer van de diensten organiseert het bestuur in overeenstemming met de gemeenten een doelmatige planning en control. 3. Het bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door deze te stellen regelingen, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 6, tweede lid. 4. Elk lid van het bestuur heeft in de vergadering één stem. HOOFDSTUK VI DE VOORZITTER. Artikel Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het bestuur, door dat bestuur aan te wijzen. t f ' 4 GR1FF Bergen op Zoom

6 HOOFDSTUK VII VERANTWOORDING. Artikel Het algemeen bestuur en het bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten, gevraagd of ongevraagd, alle inlichtingen, indien het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang. 2. Een lid van het algemeen bestuur geeft de gemeenteraad die hem als lid heeft aangewezen, mondeling of schriftelijk desgevraagd alle inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 3. De leden van het bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor hun optreden in het bestuur. Zij geven het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang, op de wijze zoals die is geregeld in het reglement van orde. HOOFDSTUK VIII PERSONEEL EN ORGANISATIE. Artikel Het algemeen bestuur regelt de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van het samenwerkingsverband. 2. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel. 3. Het bestuur draagt, met inachtneming van de bepalingen van de Archiefwet, zorg voor de archiefbescheiden HOOFDSTUK IX FINANCIËLE BEPALINGEN. Artikel 11. Ten aanzien van de organisatie van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden, alsmede van de controle daarop zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. HOOFDSTUK X TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING. Artikel Toetreding door gemeenten kan plaatsvinden, wanneer het algemeen bestuur daarin bewilligt, 2. In een besluit van het algemeen bestuur, als bedoeld in het eerste lid, kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de betrokken gemeente. 3. In overleg met de toetredende gemeente regelt het algemeen bestuur of en zo ja op welke wijze in de kosten van de gemeenschappelijke regeling wordt bijgedragen. 4. De toetreding treedt in werking terstond nadat de daartoe strekkende besluiten van de onderscheiden bestuursorganen van een gemeente zijn ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen tenzij het besluit een latere datum aangeeft. GRIFFIE Bergen op Zoom

7 Artikel Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van een daartoe strekkend besluit van de onderscheiden bestuursorganen van de gemeente. 2. Voor uittreding als bedoeld in het eerste lid geldt een opzegtermijn van een kalenderjaar. 3. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen alsmede de overige gevolgen van de uittreding. 4. De uittreding treedt in werking terstond nadat de daartoe strekkende besluiten van de onderscheiden bestuursorganen van een gemeente zijn ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen tenzij het besluit een latere datum aangeeft. Artikel Zowel het bestuur als de raad van een deelnemende gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen inzake wijziging van de regeling. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde besluit toekomen aan de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 3. Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer de bestuursorganen van tenminste drie/vierde van het aantal deelnemende gemeenten zich voor hebben verklaard. 4. De wijziging treedt in werking op de eerste dag nadat de besluiten daartoe zijn opgenomen in de registers, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij het besluit een latere datum aangeeft. Artikel De regeling wordt opgeheven, wanneer de raden van tenminste drie/vierde van het aantal deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 2. De opheffing gaat in op de eerste dag, nadat de besluiten daartoe zijn opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij het besluit een latere datum aangeeft. 3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt hij daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 4. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld. Het liquidatieplan wordt ter kennisneming toegestuurd aan gedeputeerde staten. 5. Het liquidatieplan omvat een sociaal statuut voor het personeel van het samenwerkingsverband. 6. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van de opheffing in functie, totdat de liquidatie is beëindigd. HOOFDSTUK XI SLOTBEPALING. Artikel De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het gemeentebestuur van Roosendaal zendt de regeling, alsmede besluiten tot wijziging en opheffing van de regeling en besluiten tot toetreding en uittreding, aan. Bergen op Zoom

8 gedeputeerde staten een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 3. De regeling kan worden aangehaald als: "Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant". Datum inwerkingtreding : 1 april 1974 Datum inwerkingtreding laatste wijziging : 1 januari 2005 Bergen op Zoom

9 Besluitformulier commissie Bestuur & Veiligheid Datum Agendapunt Nummer raadsvoorstel Naam: : 18 oktober 2004 :4c : SB/04/12 : Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant Fractie Lijst Linssen Voor X Tegen, Voorbehoud Opmerkingen GB/WP X CDA X VVD X Leefbaarheid X PvdA X D66/BSD X Groen Links X A/B-stuk A-stuk;

10 De Commissie voor Gemeente t} Bergen op Zoom kan zich met dit voorstel verenigen. Bergen op Zoom, De CiïirnïsiM>voorfwemd, lorzitter '; secretaris Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 28 oktober 2004 : SB/04/12 : Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De gewijzigde regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant vast te stellen. 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005, de dag dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking treedt. Inleiding Met het oog op verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding is een traject Territoriale Congruentie" ingezet. Het traject moet er toe leiden, dat de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie een en hetzelfde verzorgingsgebied hebben. Ook bestuurlijk zal worden geïntegreerd, zodat de samenwerking tussen de diensten nauwer en dwingender zal zijn. Aanvankelijk zullen de Regionale Brandweer en de GHOR onder één bestuur komen, later zal de politie aansluiten. Op deze wijze moeten adequate veiligheidsregio's tot stand komen. Wat "onze" samenwerkende gemeenten betreft is het verzorgingsgebied van de Politie Midden en West Brabant de maat. In dat gebied functioneren nu drie regionale brandweren. Die zullen fuseren tot de Brandweer Regio Midden en West Brabant. Op het moment, dat de betreffende gemeenschappelijke regeling van kracht wordt, zal het Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant niet langer de Regionale Brandweer Westelijk Noord- Brabant beheren. Eveneens in het kader van een doeltreffender rampbestrijding zullen per veiligheidsregio de daar bestaande meldkamers van brandweer, CPA en politie in één gezamenlijke meldkamer worden ondergebracht. Voor de gemeenten in West- en Midden-Brabant betekent dat één gemeenschappelijke meldkamer in de veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Het Gemeentelijk Samenwerkingsverband beheerde tot medio oktober 2003 een meldkamer voor CPA en brandweer ten dienste van Westelijk Noord-Brabant en de regio Breda (brandweer en GGD West-Brabant). De meldkamertaak berust inmiddels bij de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Midden en West-Brabant i.o. (GMK) te Tilburg,

11 -2- Uitwerking Voorstel De bovengenoemde ontwikkelingen nopen tot een wijziging van de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant. De wijziging van de regeling heeft derhalve betrekking op de opheffing van de organisatieonderdelen Regionale Brandweer en Gemeenschappelijke Alarmcentrale op het moment dat de daarvoor in het leven te roepen rechtspersonen zijn opgericht. De inspanningen zijn erop gericht dit uiterlijk per 1 januari 2005 gerealiseerd te hebben. Op dat tijdstip beëindigt ons Samenwerkingsverband dan het beheer van de Regionale Brandweer en Gemeenschappelijke Alarmcentrale en kan artikel 4 van onze gemeenschappelijke regeling vervallen. Van de gelegenheid kan dan gelijkertijd gebruik worden gemaakt om een aantal taken uit de huidige regeling te schrappen die eveneens niet meer aan de orde te zjjn tw. het voeren van het budgetbeheer in het kader van de intentieverklaring jeugdbeleid (artikel 3, leden 2 en 5) (dit heeft de gemeente Roosendaal overgenomen) en het budgetbeheer in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers, c.a. (artikel 3, lid 3) (dit heeft de gemeente Halderberge overgenomen). Een en ander is uitgewerkt in het bijgaand ontwerpbesluit voor de samenwerkende gemeenten. Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: - de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (per 1 januari 2005) De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor dit raadsvoorstel, ter inzage gelegd: Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De burgemeester, -et

12 -3- De raden, de colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht, ieder voorzover het zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaat; Overwegende dat: - de gemeenten in Midden- en West-Brabant hebben besloten voor een goede behartiging van hun taken bij de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen een nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan en een openbaar lichaam in te stellen; - in verband daarmede de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant dient te worden gewijzigd; Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant; Besluiten: 1. De gewijzigde regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant vast te stellen. 2, Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005, de dag dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking treedt. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bergen op Zoom in zijn vergadering van 28 oktober 2004 de griffier de voorzitter Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom in zijn vergaderingvan 21 september2004 de secretaris de burgemeester Aldus vastgesteld door de burgemeester 2004

13 Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant HOOFDSTUK l HET OPENBAAR LICHAAM. Artikel Er is een openbaar lichaam, genaamd "Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant". Het is gevestigd te Roosendaal. 2. Het gebied van het samenwerkingsverband omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. HOOFDSTUK II DOEL. Artikel Het samenwerkingsverband heeft tot doel inhoud te geven aan de door de deelnemende gemeenten gewenste gemeentelijke samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. De activiteiten van het samenwerkingsverband omvatten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze regeling nader is bepaald: a. het in stand houden en beheren van uitvoerende diensten; b. het verzorgen van de door de gemeenten gewenste informatie-uitwisseling en afstemming. HOOFDSTUK III OMVANG DIENSTVERLENING. Artikel 3. De gemeenten werken via de onderhavige rechtspersoon samen ten aanzien van de aan het samenwerkingsverband in dit artikel opgedragen taken en aangegane verplichtingen alsmede die welke in het kader van de in de considerans genoemde ontwikkeling nog niet zijn beëindigd t.w.: 1. het voeren van het budgetbeheer als bedoeld in het Besluit Woninggebonden Subsidies 2, de contractbewaking inzake de overeenkomst tot overdracht van activa d.d. 26 april 2000, aangevuld met het addendum d.d.21 juli 2000 tussen het GSV, Essent Zuid B.V. en Deponie De Kragge B.V. m.b.t. de Kragge II

14 Artikel 4. (vervallen) Artikel 5.(vervallen) HOOFDSTUK IV HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel De burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn lid van het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur één stem. 2. Aan het algemeen bestuur behoren, binnen het kader van deze regeling, alle bevoegdheden die niet aan het dagelijks bestuur of dé voorzitter zijn opgedragen. Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Daarbij kan niet worden overgedragen de bevoegdheid tot: a. het nemen van besluiten met betrekking tot toetreding, uittreding, wijziging en opheffing zoals bedoeld in de artikelen 12 tot en met 15. b. het vaststellen of wijzigen van de begroting; c. het vaststellen van de rekening; d. het vaststellen van een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. HOOFDSTUK V HET DAGELIJKS BESTUUR. Artikel Het dagelijks bestuur, hierna te noemen: het bestuur, bestaat uit de voorzitter en een aantal leden door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. De aanwijzing van de leden en de voorzitter geschiedt zodanig, dat elke deelnemende gemeente met één lid in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is. 2. Het bestuur is belast met het beheren van de uitvoerende diensten en het verzorgen van de door de gemeenten gewenste informatie-uitwisseling en afstemming. Met het oog op het beheer van de diensten organiseert het bestuur in overeenstemming met de gemeenten een doelmatige planning en control. 3. Het bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door deze te stellen regelingen, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 6, tweede lid, 4. Elk lid van het bestuur heeft in de vergadering één stem. HOOFDSTUK VI DE VOORZITTER. Artikel Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het bestuur, door dat bestuur aan te wijzen.

15 HOOFDSTUK VII VERANTWOORDING. Artikel Het algemeen bestuur en het bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten, gevraagd of ongevraagd, alle inlichtingen, indien het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang. 2. Een lid van het algemeen bestuur geeft de gemeenteraad die hem als lid heeft aangewezen, mondeling of schriftelijk desgevraagd alle inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 3. De leden van het bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor hun optreden in het bestuur. Zij geven het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang, op de wijze zoals die is geregeld in het reglement van orde. HOOFDSTUK VIII PERSONEEL EN ORGANISATIE. Artikel Het algemeen bestuur regelt de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van het samenwerkingsverband. 2. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel. 3. Het bestuur draagt, met inachtneming van de bepalingen van de Archiefwet, zorg voor de archiefbescheiden HOOFDSTUK IX FINANCIËLE BEPALINGEN. Artikel 11. Ten aanzien van de organisatie van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden, alsmede van de controle daarop zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. HOOFDSTUK X TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING. Artikel Toetreding door gemeenten kan plaatsvinden, wanneer het algemeen bestuur daarin bewilligt. 2. In een besluit van het algemeen bestuur, als bedoeld in het eerste lid, kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de betrokken gemeente. 3. In overleg met de toetredende gemeente regelt het algemeen bestuur of en zo ja op welke wijze in de kosten van de gemeenschappelijke regeling wordt bijgedragen. 4. De toetreding treedt in werking terstond nadat de daartoe strekkende besluiten van de onderscheiden bestuursorganen van een gemeente zijn ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen tenzij het besluit een latere datum aangeeft.

16 Artikel Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van een daartoe strekkend besluit van de onderscheiden bestuursorganen van de gemeente, 2. Voor uittreding als bedoeld in het eerste lid geldt een opzegtermijn van een kalenderjaar. 3. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen alsmede de overige gevolgen van de uittreding. 4. De uittreding treedt in werking terstond nadat de daartoe strekkende besluiten van de onderscheiden bestuursorganen van een gemeente zijn ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen tenzij het besluit een latere datum aangeeft. Artikel Zowel het bestuur als de raad van een deelnemende gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen inzake wijziging van de regeling. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde besluit toekomen aan de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 3. Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer de bestuursorganen van tenminste drie/vierde van het aantal deelnemende gemeenten zich voor hebben verklaard. 4. De wijziging treedt in werking op de eerste dag nadat de besluiten daartoe zijn opgenomen in de registers, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij het besluit een latere datum aangeeft. Artikel De regeling wordt opgeheven, wanneer de raden van tenminste drie/vierde van het aantal deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 2. De opheffing gaat in op de eerste dag, nadat de besluiten daartoe zijn opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij het besluit een latere datum aangeeft. 3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt hij daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 4. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld. Het liquidatieplan wordt ter kennisneming toegestuurd aan gedeputeerde staten. 5. Het liquidatieplan omvat een sociaal statuut voor het personeel van het sa menwerkingsverband. 6. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van de opheffing in functie, totdat de liquidatie is beëindigd. HOOFDSTUK XI SLOTBEPALING. Artikel De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het gemeentebestuur van Roosendaal zendt de regeling, alsmede besluiten tot wijziging en opheffing van de regeling en besluiten tot toetreding en uittreding, aan

17 gedeputeerde staten een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 3. De regeling kan worden aangehaald als: "Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant". Datum inwerkingtreding : 1 april 1974 Datum inwerkingtreding laatste wijziging : 1 januari 2005

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST- BRABANT West-Brabant GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST- BRABANT De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

25 september De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: begrotingswijziging.

25 september De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: begrotingswijziging. m Gemeente eente n il Eergen Berv n op Zoom RAADSVERGADERING dd. BsstiAsi2 5 S P 2003 tósinc :-_ _:'* * ' *~wvj Datum raadsvergadering Nummer 25 september 2003 SB/03/10 'S, Onderwerp Splitsing product

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

urn in ii in in in in ii

urn in ii in in in in ii urn in ii in in in in ii B15-025929 MM Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

28 oktober 2004 SROB/04/095

28 oktober 2004 SROB/04/095 RAADSVERGADERING Gemeente Eergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 28 oktober 2004 SROB/04/095 Voorstel tot het benoemen van Adviesbureau Van der Poel als planschadebeoordelingscommissie

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant urn in inn mi i mill B15-018177 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOVATEC 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn; overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 380 12 juli 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg definitieve tekstversie 27 januari 2014 Datum inwerkingtreding 23 juni 2014 (vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeenten van Parkstad Limburg

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland De Raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

- Herziening - Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch

- Herziening - Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch - Herziening - Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, alsmede de raden en colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd: De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Reglement Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Haarlem 2010 Overzicht vaststelling * 5 juli 2010 Vaststelling reglement bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) 1 Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio s (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Inwerkingtreding De Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van deze bekendmaking.

Inwerkingtreding De Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van deze bekendmaking. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6124 2 maart 2015 Vaststelling Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant Bekendmaking Het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR386142_1 1 maart 2016 Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST- BRABANT West-Brabant GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST- BRABANT De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

Gemeente f} Eergen op Zoom

Gemeente f} Eergen op Zoom O^fr- Gemeente f} Eergen op Zoom 6 uan. /UUb Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Kredietaanvraag ten behoeve van verwerving woonperceel aan de Steenbergseweg 6 te Lepelstraat

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

2005. Nr. : Dnst. : Brawe/C&E

2005. Nr. : Dnst. : Brawe/C&E 2005.. Gemeenschappelijke regelingen Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden Leiden, 13 september 2005. Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Bijlage 3-2 GR Regionale Brandweer en GHOR HM De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Overwegende dat: de hulpverleningsactiviteiten

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI VERSIE 7 MAART 2013 Vastgesteld door de colleges van B&W en de burgemeesters van de gemeenten Geldrop- Mierlo, Nuenen en Son en Breugel in hun gezamenlijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel,

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,

Nadere informatie

college B&W Samen met u willen wij bezien hoe wij hieraan invulling kunnen geven. Voorgesteld word om dat vorm te geven langs een drietal sporen:

college B&W Samen met u willen wij bezien hoe wij hieraan invulling kunnen geven. Voorgesteld word om dat vorm te geven langs een drietal sporen: Gemeente ñ Bergen op Zoom PI15-09447 Datum 17 juni 2015 Toestel 0164-277242 Van Burgemeester Aan leden commissie Regionalisering Afdeling Cc college B&W Onderwerp Betrekken van de raad op strategisch niveau

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

de "Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland" te wijzigen en als volgt vast te stellen.

de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland te wijzigen en als volgt vast te stellen. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Axel, Borsele, Goes, Hontenisse, Hulst,

Nadere informatie

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 De gemeenteraad van Roerdalen, Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen, De burgemeester van de gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1.1 25 januari 2011 Gemeenschappelijke Regeling versie 1.1 (25-01-2011) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie