Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF"

Transcriptie

1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2. Verslag Algemene Vergadering 19 november Rapportage 2013 a. Jaarverslag NOC*NSF 2013 b. Jaarrekening NOC*NSF 2013 c. Verslag Financiële Commissie d. Décharge bestuur NOC*NSF 4. Bestedingsplan Sportagenda a. Verantwoording toekenningscyclus 2014 b. Compensatie Regeling Marketingrechten 2013 c. Bestedingsplan en Richtlijnen 2015 d. Advies CRBS 5. Sport en integriteit: matchfixing 6. Samenstelling AV-commissies a. CRBS b. Financiële Commissie 7. Bestuurssamenstelling NOC*NSF (benoeming C. Eurlings/C. Warners) 8. Statuten- en Reglementswijzigingen NOC*NSF a. Statuten NOC*NSF (n.a.v. lidmaatschapsdefinitie) b. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF c. Reglement Financiële Commissie d. Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan e. Statusreglement Topsporters 9. Uitreiking Pahud de Mortanges Trofee 10. Uitreiking Van Tuyll Beker bijlage bijlage bijlage bijlage bijlage bijlage bijlage

2 11. Terugblik Sportparticipatie-index 2013/ Terugblik Olympische en Paralympische Spelen Sochi Rondvraag 14. Sluiting Bijlagen ter informatie: Rapportage Auditcommissie Doping Rapportage Auditcommissie SI

3 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden C. Eurlings Aanwezige Ereleden H. Blankert E. van Breda Vriesman Commandeur W.F. Cornelis W. de Heer Aanwezig genodigden H. Bruins Slot A. Buisman M. van Dijk J. Fransoo W.R.J. Idema R. van der Laar M. van Leurs F. van Lith W. Mosterd T. Nelissen E. Verheijen F. Ververgaert-Doesborgh T. van Wimersma Greidanus M. Wolters R. Zeldenrust Aanwezig leden Aikido Nederland G. Dielissen American Football Bond Nederland J. Mahren Atletencommissie Ch. Warners Atletiekunie J.W. Landré, R. Kok Badminton Nederland T. Wijers Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond J. van Leeuwen, H. Meijer Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, F. Berteling Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen Bob en Sleebond Nederland W.R.J. Idema Nederlandse Bowling Federatie B. Schut, A. de Vries 1

4 Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Koninklijke Nederlandse Cricket Bond J. Mulders Nederlandse Culturele Sportbond N. de Vries Nederlandse Curling Bond R. Vilain Koninklijke Nederlandse Dam Bond H. Vermeulen, A. de Vries Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, Nederlandse Darts Bond E. Bressers, N. de Ruiter Nederlandse Drakenboot Federatie T. Verhoeven Nederlandse Floorball & Unihockey Bond R. van Rijsselt Nederlandse Frisbee Bond J. Verhoeven Gay Union Through Sports D. van den Born, H. Perrée Gehandicaptensport Nederland H. Suvaal Nederlandse Go Bond H. Ellenbroek Nederlandse Golf Federatie R. van Wingerden Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals, T. van der Staak Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie T. Ploegmakers, Th. van der Meulen Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, M. Fleuren Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond T. Beckers, S. Pieterse Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond S. Groustra, S. Saaktra Koninklijke Nederlandse Kegel Bond G. Korthuis, A. Luik Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers I. Egbers, C. van der Sluis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, J. Beunder, B. Filius Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten, D. Meerding Lacrosse Nederland H. de Jong, R. de Vries Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink Koninklijke Nederlandse Motorboot Club A. Kwak Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging P. Assendelft Nederlandse Onderwatersport Bond J. de Vries Federatie Oosterse Gevechtskunsten H. Verschuur Reddingsbrigade Nederland R. van Mourik Koninklijke Nederlandsche Roei Bond R. Bakker, F. Cornelis Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders, T. Kloosterboer Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond E. van Cann, P. van Dalen Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie D. van der Plas Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel, F. Avis Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Squash Bond Nederland M. Borst Studentensport Nederland T. Munnich Nederlandse Tafeltennis Bond M. Borst, A. Sialino Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, C. Varossieau, E. Poel Nederlandse Toer Fiets Unie A. de Vries Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond B. Fransen, R. de Krijger Nederlandse Volleybal Bond H. Nieukerke KNBLO Wandelsportorganisatie NL B. Schoemaker, H. Bronkhorst, J. Los Nederlandse Wandelsport Bond H. Stammes Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond H. Middeljans, R.F. de Vries Watersportverbond J.B. Heukensfeldt, M. Leeser 2

5 Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels Nederlandse IJshockey Bond J.W.M. Hopstaken, A. van Berkel Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. van Schaveren Afwezig leden met kennisgeving Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Nederlandse Politie Sport Bond Nederlandse Rollersports Bond Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Afwezig overige genodigden met kennisgeving T. Bijkerk H. Verbruggen J. Dijkema R. van Assendelft de Coning M. Huizing R. Kramer R. Frese F. Schreve F. Ververgaert van Doesborgh 3

6 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, mevrouw Els van Breda Vriesman, de heren Hans Blankert, Wim Cornelis en Wim de Heer, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. Eveneens een woord van welkom voor de heer Rob Zeldenrust, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO en de heer Albert Buisman, lid van het International Comité voor Fair Play. Vervolgens staat hij een moment stil bij het overlijden van de heer Hans Schnitger en mevrouw Ingrid Visser. De voorzitter gaat in zijn openingswoord in op de (sportieve) gebeurtenissen in het afgelopen half jaar - waaronder het EYOF in Utrecht en de verkiezing van de heer Camiel Eurlings in het IOC en de ontwikkelingen in het afgelopen half jaar op zowel sportief als maatschappelijk gebied. Daarbij staat hij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de kansspelmarkt en de financiering van de sport. Vervolgens kijkt hij vooruit naar de Olympische en Paralympische Spelen 2014 in Sochi en de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart Hij doet een beroep op een ieder om sport hoog op de lokale politieke agenda te zetten, waarbij het Sportcampagne Team van NOC*NSF daarbij graag zal ondersteunen. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Rob Zeldenrust, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij Unesco. Deze licht toe dat hij namens UNESCO en het Comité Fair Play een fair play diploma mag uitreiken aan NOC*NSF, KNVB en KNHB voor de inspanning met het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat. De heer Zeldenrust overhandigt een exemplaar van het diploma aan de voorzitter en aan de heren Albers en Fransen. De voorzitter dankt de heer Zeldenrust en geeft mede namens KNVB en KNHB aan blij en vereerd te zijn met het fair play diploma voor de inzet met het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat. Dit actieplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS waarvoor de sport het ministerie zeer erkentelijk is en dit diploma is dan ook een grote waardering voor de inspanningen van het ministerie. De voorzitter hecht eraan te benadrukken dat het ook een waardering is voor de inspanningen van alle andere sportbonden en verenigingen waarmee wordt gewerkt aan een sportklimaat waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Voordat hij verder gaat met de agenda informeert de voorzitter de vergadering dat het bestuur van NOC*NSF het voornemen heeft om het reglement van de Auditcommissie Doping op een aantal onderdelen te actualiseren en in lijn te brengen met de andere Auditcommissies. Conform het reglement kan het bestuur pas tot wijziging overgaan, nadat de Algemene Vergadering hierover is geïnformeerd. Waarvan akte. 2. Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2013 Naar aanleiding van pagina 12, waar de heer Mosterd melding maakt van het voornemen om de sportarts als medisch specialist te erkennen, deelt de voorzitter mee dat dit inderdaad gebeurd is. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 3. Benoeming accountant In de Algemene Vergadering van 14 mei 2013 hebben de penningmeester en de Financiële Commissie mandaat gekregen om een nieuwe accountant te benoemen. Thans ligt het voorstel voor om Deloitte te benoemen als nieuwe accountant van NOC*NSF. De penningmeester licht toe dat zij samen met de voorzitter van de Financiële Commissie een keuze heeft gemaakt uit vier kantoren; het was geen moeilijke afweging om voor Deloitte te kiezen. Voor de zorgvuldigheid is bij drie bonden die Deloitte als accountant hebben, gecheckt of er belemmeringen zouden zijn voor NOC*NSF om ook voor Deloitte te kiezen. Dat bleek niet het geval. 4

7 De vergadering stemt bij acclamatie in met de keuze van Deloitte als nieuwe accountant van NOC*NSF voor een periode van vier jaar ( ). 4. Jaarplan en begroting a. Jaarplan 2014 De voorzitter geeft aan dat 2014 het jaar is van de Winterspelen in Sochi, van de gemeenteraadsverkiezingen maar ook een belangrijk jaar voor de financiering van de sport. De uitdaging ligt in het feit dat de beschikbare middelen teruglopen. Dit heeft gevolgen voor bonden, verenigingen en NOC*NSF. Aan het jaarplan 2014 zoals dit is opgenomen in het vergaderboek, zijn ook de afspraken opgenomen die NOC*NSF namens de sport maakt met een aantal andere organisaties. Zonder op- of aanmerkingen stemt de Algemene Vergadering in met het jaarplan b. Begroting 2014 De penningmeester, mevrouw Van Zanen, geeft aan dat een verlies begroot wordt van 10 miljoen. Zij licht toe dat de afgelopen jaren een bestemmingsreserve van (op dit moment) 58 miljoen is opgebouwd. Deze reserve is vooral opgebouwd om in zware tijden de Verdeling Middelen naar de bonden op een verantwoord niveau te kunnen houden. Door nu gedurende twee jaar (2013 en 2014) per jaar 10 miljoen te onttrekken uit de bestemmingsreserve, kan dit gerealiseerd worden. Zoals al aangegeven in de voorjaarsvergadering is in deze begroting wel een generieke korting van 5% verwerkt, maar mevrouw Van Zanen geeft aan dat in 2014 ook niet verder wordt gekort dan deze 5% (ca. 3 miljoen). Dit betekent niet er niet naar andere oplossingen zal worden gezocht. Het bestuur zal er alles aan doen om te kijken of de inkomsten vergroot kunnen worden en zal zoeken naar andere financieringsmogelijkheden, sponsoren, andere partners in sport die een bijdrage kunnen leveren. Zeker zal ook gekeken worden naar de ontwikkelingen in de kansspelwetgeving en de mogelijke alternatieven binnen de kansspelen. Mocht het niet lukken om de inkomsten te vergroten, dan zal ook voor het jaar 2015 de discussie gevoerd moeten worden hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Daarbij geeft de penningmeester aan dat er wellicht een herijking van de Sportagenda zal moeten plaatsvinden om financieel gezond te blijven. De heer Van Mourik (Reddingsbrigade Nederland) reageert dat hij deze begroting van harte steunt. Het zou onverantwoord naar bonden en verenigingen zijn om de maatregelen die nu verwerkt zijn in de begroting 2014 niet door te voeren. Zij worden geconfronteerd met teruglopende inkomsten vanuit sponsoren, vanuit subsidies en teruglopende ledenaantallen. Daarnaast hebben zij te maken met vaak stijgende prijzen en hogere kosten t.a.v. accommodaties e.d. Het zou niet verantwoord zijn om naast de generieke korting van 5% die nu is opgenomen nog verder te snijden in de inkomsten naar de bonden en daarom is een onttrekking uit de bestemmingsreserve van harte aan te bevelen. 4c. Verslag Financiële Commissie De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Financiële Commissie, de heer Van Kouterik. Deze geeft aan dat de Financiële Commissie het huidige beleid ten aanzien van de teruglopende Lottogelden ondersteunt, maar wil benadrukken dat het ontwikkelen van een beleid voor de langere termijn nodig is. Ten aanzien van de sponsorinkomsten is hij blij dat de meeste contracten nu ondertekend zijn, aangezien dit enkele maanden geleden nog niet het geval was. Ten derde staat hij stil bij de deelnemingen SCP en HCP. Ten aanzien van governance en planning en control zijn hier nog stappen te zetten, maar de FC vertrouwt erop dat dit met deze penningmeester te realiseren is. De FC adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met de voorliggende begroting De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de begroting De vergadering stemt bij acclamatie in. 5

8 4d. Vaststelling contributie 2014 De voorzitter licht toe dat de contributie voor leden van NOC*NSF jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2014 is deze indexatie vastgesteld op 2,88%. De bedragen in de tabel zijn weergegeven in eurocenten. Zonder beraadslagingen stemt de vergadering in met de voorgestelde contributieverhoging. 5. Richtlijnen bestedingsplan 2014: Host Broadcasting en Topsportevenementen De heer Dielessen (algemeen directeur) geeft een toelichting op de notitie. In de Algemene Vergadering van mei 2013 zijn bestedingsplan en richtlijnen 2014 vastgesteld. Bij de Richtlijn 2.5 Host Broadcasting met de aantekening dat bij nadere duidelijkheid over het (topsport) evenementenbeleid van de rijksoverheid, aanpassingen voorgesteld kunnen worden in deze Algemene Vergadering. De evenementenambitie maakte deel uit van het Olympisch Plan 2028 en was beleidsmatig en voor de uitvoering ondergebracht bij Olympisch Vuur. De alliantie is eind 2012 ontbonden. In de afgelopen maanden hebben de (voormalige) alliantiepartners VWS, G5 en NOC*NSF besprekingen gevoerd over de borging en uitvoering van het topsportevenementenbeleid voor de komende jaren. Vanuit de rijksoverheid blijven er op basis van de strategische topsportevenementenkalender financiën beschikbaar onder een aantal voorwaarden die in het vergaderdocument zijn uiteengezet. De Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda heeft een positief advies uitgebracht over het voorstel. Zonder beraadslagingen stemt de vergadering in met de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen Bestedingsplan 2014 inzake rubriek Proces totstandkoming Bestedingsplan 2015 De voorzitter geeft het woord aan de heer Dielessen. Deze licht toe dat het bekend is dat de inkomsten voor de sport vanuit de Lotto fors gedaald zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 2014 is het Bestedingsplan vastgesteld (3 mio lager dan 2013). Op basis van de te verwachten Lotto-inkomsten moet nu bepaald worden hoe hoog het Bestedingsplan 2015 e.v. kan worden. Er is een dalende trend en dat heeft er politiek toe geleid dat er intensieve discussies zijn gevoerd in de Tweede Kamer en in het kabinet, en met name met het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het regeerakkoord is opgenomen dat de meeropbrengst uit de kansspelen te goede zou moeten komen aan de sport en dat zal het uitgangspunt blijven in de discussies. Het is een precair, politiek broos proces. Realiteit is dat de verwachting is dat we moeten kijken naar scenario s van een Bestedingsplan gebaseerd op een Lotto-afdracht van minder 40 miljoen. De gehele route wordt nu verkend, ook samen met de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda. Mocht de lobby die nu ontwikkeld is richting de kansspelen niet succesvol zijn, dan zal de keuze moeten worden gemaakt tot aanpassing van de Sportagenda. Het proces om te komen tot de vaststelling van de hoogte van het Bestedingsplan 2015 ligt voor in de vergaderstukken. De heer Ruud Kok, voorzitter van de CRBS, geeft aan dat hij blij is dat bij het vorige agendapunt, de Richtlijnen Bestedingsplan 2014, de vergadering heeft ingestemd met het voorstel, zonder dat de CRBS daar een mondelinge toelichting op heeft hoeven geven. Het besluit is in lijn met het advies van de commissie maar de heer Kok hecht eraan dit nog even te melden. Ten aanzien van dit punt merkt hij op dat er in de vorige vergadering een aantal piketpalen zijn geslagen: 1. ga na wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de Lotto-gelden; 2. tref indien nodig voorbereidingen voor het aanpassen van de Sportagenda 3. zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden Deze drie punten zijn ook geëffectueerd en daarover wordt de CRBS goed geïnformeerd. 6

9 De CRBS adviseert de vergadering positief over het procesvoorstel om het Bestedingsplan 2015 (en mogelijk verder) eventueel aan te passen. De heer J. de Vries (Nederlandse Onderwatersport Bond) dankt voor de toelichting met name ook op het proces rondom de kansspelwetgeving. Hij geeft aan dat het zaak is om kansen te grijpen op het moment dat deze zich voordoen. Zo verwijst hij naar de motie van mevrouw Bruins Slot die dinsdag a.s. in de Tweede Kamer in stemming zal worden gebracht. Deze motie geeft nadrukkelijk aan dat de liberalisering van de kansspelen niet moet doorgaan op het moment dat de inkomsten voor de sport niet gegarandeerd kunnen worden. Hij heeft veel vertrouwen in de lobby, maar hij doet het voorstel om deze vergadering en alle aangesloten bonden een oproep te laten doen aan de Tweede Kamer om deze motie vooral te steunen. De voorzitter dankt de sprekers en geeft aan dat alle mogelijkheden zullen worden onderzocht. 7. Lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF De voorzitter licht toe dat in 2014 de eisen voor het lidmaatschap van NOC*NSF worden aangepast voor zowel sportbonden als buitengewone leden. Ook de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap worden herzien. De voorliggende uitwerking is gebaseerd op de eerder vastgestelde denkrichting in de Algemene Vergadering van 20 november De heer Stammes (Nederlands Wandelsport Bond) wil een opmerking maken over de juridische entiteit. In de status en toelatingscriteria staat daarover e.e.a. benoemd. In de beslisboom 1 wordt gesproken over verenigingen en stichtingen en in beslisboom 2 over maatschappelijk (sport)organisatie zonder winstoogmerk. Echter, onder de status en toelatingscriteria staat dat de sportbond een vereniging is. De heer Stammes stelt voor om dit te wijzigen in juridische entiteit zonder winstoogmerk. De heer Lenselink (manager Sportontwikkeling) geeft aan dat de statuten nog aangepast moeten worden en dan zal dit punt worden verwerkt. In de voorbereiding van de statutenaanpassing zullen de mogelijkheden hieromtrent worden uitgezocht en worden meegenomen. De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de uitwerking van de nieuwe lidmaatschapsdefinitie van NOC*NSF, op basis waarvan de statuten van NOC*NSF en het daarbij behorende Reglement Toelatingscriteria NOC*NSF zullen worden gewijzigd in de Algemene Vergadering van 20 mei De vergadering stemt bij acclamatie in. 8. Registratiereglement KISS De heer Lenselink licht toe dat er drie aanleidingen zijn om het reglement aan te passen: o er zaten een paar kleine foutjes in o we hebben een commissie Registratie Persoonsgegevens KISS die toeziet op het functioneren van het reglement. Deze commissie heeft ook een eigen reglement dat toezicht houdt op het eigen functioneren. Voorgesteld wordt om het reglement van de Commissie te integreren in het registratiereglement. o er wordt nu een aantal jaren gewerkt met het KISS systeem. Bij de ingebruikname van de eerste versie is al duidelijk gesteld dat bonden deze informatie niet onderling aan elkaar gaan geven. Inmiddels is gebleken dat er juist veel behoefte is om onderling informatie te kunnen uitwisselen. Het nieuwe reglement regelt dat sportbonden die daarvoor expliciet toestemming geven, tot een bepaald niveau KISS-gegevens kunnen uitwisselen met collega-sportbonden (voor analyse-doeleinden). Het betreft KISS-gegevens op een geaggregeerd niveau binnen de KISS web-applicatie. Wanneer toestemming wordt verstrekt om de gegevens uit te wisselen, worden ook de gegevens van andere sportbonden die deze toestemming hebben verstrekt, weergegeven binnen de KISSapplicatie. De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met aanpassing van het Registratiereglement KISS, conform het voorliggende vergaderstuk. De vergadering stemt zonder beraadslagingen in. 7

10 De voorzitter geeft aan dat dit het laatste punt van de agenda was waarin sprake was van besluitvorming door de Algemene Vergadering. Vervolgens stapt hij over naar het meer informele deel van deze vergadering. 9. Ledencijfers NOC*NSF De heer Lenselink geeft op basis van informatie uit het KISS-systeem een presentatie over de ledencijfers 2012 en de ontwikkeling in Aanpak anti-doping (naar aanleiding van rapportage Commissie ADA) De voorzitter licht toe dat in juni 2013 de rapportage van de Commissie Anti-Doping Aanpak onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager is verschenen. Deze onafhankelijke commissie was ingesteld door NOC*NSF en de KNWU. De heer Wintels, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, geeft vervolgens een presentatie waarin hij het proces en de uitkomsten van deze commissie toelicht. Hij benadrukt dat de KNWU in dit lastige proces goed heeft samengewerkt met NOC*NSF, VWS en de Dopingautoriteit. Na de presentatie dankt de voorzitter de heer Wintels voor zijn heldere uiteenzetting. Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de KNWU dit samen met de Dopingautoriteit en NOC*NSF heeft opgepakt. Het was geen makkelijk proces. De voorzitter hecht eraan te benadrukken dat het niet alleen gaat om doping, maar ook om matchfixing en dat deze problematiek niet alleen de KNWU betreft, maar de gehele sport. NOC*NSF zal het voortouw nemen en samen met de bonden en andere betrokkenen een brede visie en aanpak ontwikkelen, waarin de integriteit van de sport centraal staat. 11. Vooruitblik Sochi 2014 De Chefs de Mission van de Olympische Spelen 2014 (Maurits Hendriks) en de Paralympische Spelen 2014 (André Cats) geven achtereenvolgend een presentatie over de voorbereidingen op de OS/PS in Sochi die in februari en maart 2014 zullen plaatsvinden. 12. Rondvraag Voordat de voorzitter de aanwezigen gelegenheid geeft voor de rondvraag, wil hij eerst zelf, namens het bestuur van NOC*NSF, gebruik maken van deze mogelijkheid. Van 14 t/m 19 juli jl. vond in Utrecht het European Youth Olympic Festival plaats. Voor Nederland was dit Festival zeer succesvol, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de Chef de Mission, Marjan Olyslager. Deze rol vervult zij al sinds augustus 2006 met buitengewoon veel succes. De manier waarop Marjan Olyslager de jeugd inspireert en het EYOF voor hen een feest maakt is zeer bijzonder. Het bestuur van NOC*NSF geeft haar graag als blijk van grote waardering de erepenning NOC*NSF, waarna de voorzitter deze, samen met de oorkonde en een boeket, aan haar overhandigt. Mevrouw Olyslager dankt de voorzitter en NOC*NSF voor de waardering. Zij geeft aan dat zij in al die jaren heeft gezien dat de EYOF is uitgegroeid naar een volwassen sportevenement voor talentvolle jongeren. De manier waarop de jonge mensen ook omgaan met hun sport is ook zeer volwassen en gedisciplineerd. De EYOF is een heel goede plaats om het talent wat je hebt al op jonge leeftijd te laten zien en om te inspireren tot het worden van een echte topsporter. Zij hoopt dat de EYOF dit ook in de komende jaren zal blijven laten zien. Vervolgens wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 13. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 8

11 Agendapunt 3 Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Rapportage 2013 datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met: het Jaarverslag NOC*NSF 2013 (agendapunt 3a) de Jaarrekening NOC*NSF 2013 (3b) Tevens wordt gevraagd om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2012 (agendapunt 3d) toelichting Het inhoudelijke en financiële jaarverslag van NOC*NSF 2013 zijn samengevoegd tot één integrale rapportage (bijlage A). Tevens is het verslag c.q. advies van de Financiële Commissie in de stukken opgenomen (bijlage B). bijlagen A. Jaarverslag NOC*NSF 2013 B. Verslag Financiële Commissie

12 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 1 / 77 FINANCIEEL JAARVERSLAG NOC * NSF 2013 Arnhem, 14 april 2014 Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie Papendallaan VD Arnhem KVK RSIN

13 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 2 / 77 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. JAARVERSLAG Profiel Bestuurs- en directieverslag Vooraf : nieuwe en bestaande uitdagingen Ontwikkelingen binnen de vereniging Kerntaak Behartiging Belangen Leden Kerntaak Topsport Kerntaak Sportontwikkeling (Brancheversterking en Levenlang sporten) Kerntaak Marketing (Werving baten) Kerntaak Verdelen Middelen Kerntaak Staftaken (Beheer en administratie) Overige taken NOC*NSF Financiële informatie Doorkijk naar Corporate governance Verantwoordingsverklaring JAARREKENING Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting Enkelvoudige jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant BIJLAGE Overzicht (neven)functies bestuursleden en directie 75

14 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 3 / JAARVERSLAG

15 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 4 / Profiel Algemeen De Vereniging Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 91 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ruim verenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters. Naam en zetel De Vereniging draagt de naam: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. Zij heeft haar zetel te Arnhem. Doelstelling Volgens artikel 3.b van de statuten heeft NOC*NSF ten doel: het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn; het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij; het bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder van haar leden; het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vastgestelde en vast te stellen regelingen. Missie Iedereen doet aan, geniet van en wint door sport! NOC*NSF wil iedereen in Nederland laten participeren in sport op zijn of haar niveau, laten genieten van en winnen met sport: optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland. De interpretatie van de missie is afgeleid van de opdracht conform het IOC Olympic Charter en de rol als Nationale Sportorganisatie: Het bevorderen van sportparticipatie en topsportprestaties; Het hosten van topteams op Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen; Het vertegenwoordigen van de aangesloten sportbonden in (inter)nationale organisaties; Het genereren en verdelen van inkomsten voor diverse (sport)programma s; Het promoten van de fundamentele principes en waarden van het Olympisme en het bewaken en naleving van het Olympische Charter. Visie Sport zorgt voor een kerngezond Nederland NOC*NSF droomt van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie; sport is verbroedering; sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. En als iedereen geniet van sport zorgt dat voor een kerngezond Nederland. Een fysiek, mentaal, economisch en sociaal kerngezond NL met alle voordelen van dien, zoals sociale cohesie, gezondheid, tolerantie, een vitale samenleving en internationaal aanzien. We winnen veel met sport! Strategie Optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland NOC*NSF volgt een strategie van Meedoen & Winnen. Iedereen sport, iedereen wint. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer te maken. Dit doen we door actief samen te werken met de sportbonden en andere organisatie, waaronder sportaanbieders, sportverenigingen, gemeenten, het bedrijfsleven, het onderwijs en de rijksoverheid. De strategie van Meedoen & Winnen wordt onder meer concreet gemaakt in het Top10 en Plus10 beleid. Zo wil NOC*NSF het aantal mensen dat wekelijks aan sport doet vergroten van 50 naar 60% in Ook willen we op het allerhoogste niveau, bij de beste 10 landen ter wereld, meedoen met topsport. Het winnen van medailles inspireert om zelf mee te doen, vergroot trots en helpt innoveren. Tegelijk zorgt een brede sportdeelname voor topprestaties van wereldniveau. CBF-keurmerk NOC*NSF bezit sinds 2007 het CBF-keurmerk en wordt aangemerkt als kansspelbegunstigde. Het CBF-keurmerk is in 2012 verlengd t/m ANBI-status NOC*NSF bezit de ANBI-status.

16 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 5 / Bestuurs- en directieverslag Vooraf Het inhoudelijk jaarverslag en het financiële jaarverslag over 2013 zijn in vergaande mate geïntegreerd. Enerzijds omdat inhoud en financiën aan elkaar zijn verbonden, anderzijds omdat de eisen aan de jaarverslaggeving (Richtlijn 650, eisen CBF) dit in toenemende mate vereisen. Het inhoudelijke deel bestaat uit: Verslag van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten, met het vastgestelde jaarplan 2013 als grondslag Specifieke verantwoording(seisen) door bestuur en directie. Het jaarverslag is opgebouwd langs de ordening van de vastgestelde kerntaken van NOC*NSF. Vanuit deze kerntaken geeft NOC*NSF vanuit haar rol invulling en uitvoering aan de Sportagenda, het Olympisch Plan 2028 en haar specifieke opdracht als Nationaal Olympisch Comité. Naast dit formele jaarverslag zal NOC*NSF tevens een journalistieke terugblik op 2013 in digitaal magazine-vorm uitgeven : nieuwe en bestaande uitdagingen In het jaarverslag over 2012 werd de doorkijk naar 2013 gestart met: Het feit dat 2013 rustiger zal zijn dan 2012 is waarschijnlijk een illusie. Deze inschatting bleek volledig juist. Hoewel er geen Olympische Spelen plaatsvonden en het 100-jarig jubileum was afgesloten, bestond het jaar 2013 uit een groot en divers scala aan bestaande en nieuwe uitdagingen voor de (georganiseerde) sport in Nederland. Meest in het oog springend: 1 e uitvoeringsjaar Sportagenda 2016 European Youth Olympic Festival in Utrecht Kansspelwetgeving Dalende Lotto-inkomsten We winnen veel met sport IOC-lidmaatschap 1e uitvoeringsjaar Sportagenda 2016 Nederland in de mondiale top-10 en verhoging van de sportparticipatie met 10%. Met deze uitgangspunten, ook wel de Top10- en Plus10- ambitie genoemd, is in 2013 gestart met de uitvoering van de Sportagenda Sport inspireert. Vooral de in de vastgestelde focusstrategie t.b.v. de Top 10-ambitie leidde tot een aantal ingrijpende besluiten inzake de financiering van de topsportprogramma s. In plaats van 180 programma s van 58 bonden in de periode komen nog maar 56 programma s van 33 bonden in aanmerking voor financiering. De belangrijkste 40 programma s krijgen daarmee 75% van de beschikbare middelen ten opzichte van 57% in de vorige beleidsperiode. Ook de High Performance Services van NOC*NSF en de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO s) staan voor minder programma s ter beschikking. European Youth Olympic Festival Van 14 t/m 19 juli vond in Utrecht het EYOF 2013 plaats. Ruim jonge sporttalenten uit 49 landen namen deel in 9 Olympische sporten. Het festival werd tijdens de openingsceremonie in Stadion Galgenwaard officieel geopend door Z.M. Koning Willem-Alexander. De wedstrijden werden bezocht door in totaal ruim toeschouwers. Het EYOF leidde in totaal tot bezoeken aan Utrecht, 4,8 mln. aan bestedingen en artikelen in diverse media (waarde 2,8 mln.). Met het side event programma, de Achmea High Five Challenge, hebben jongeren de kracht van sport ervaren. Tijdens de sluitingsceremonie droeg burgemeester Wolfsen de EOC-vlag over aan zijn collega uit Tblisi, waar in 2015 de EYOF plaatsvindt. In totaal zijn 690 medailles uitgereikt. De meeste medailles werden behaald door Rusland (56, waarvan 30 goud). In de medaillespiegel eindigde Nederland als 7 e met 20 medailles, waarvan 4 gouden. Na afloop van het EYOF 2013 is een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. Deze rapportage Olympisch sportfeest onder de Dom is beschikbaar op /.

17 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 6 / 77 Kansspelwetgeving In mei heeft Staatssecretaris Teeven het concept wetsvoorstel kansspelen op afstand ter consultatie aangeboden. Doel is om de wet in 2015 in te laten gaan. NOC*NSF heeft een intensieve lobby gevoerd (en voert deze nog steeds) om duidelijk te maken dat de sport het wetsvoorstel pas zal steunen bij behoud van kansspelafdracht aan de sport. Hiervoor is, mede door de lobby, breed politiek draagvlak bereikt en is er politieke ruimte ontstaan voor een vergaande samenwerking tussen Lotto en de Staatsloterij. In de lobby heeft de sport, samen met andere goede doelen, haar zorg geuit dat de nieuwe inrichting van het loterijstelsel zal leiden tot een forse afname van de kansspelbijdrage, doordat: Er een groot risico is op substitutie tussen online en offline aanbieders, waarbij online aanbieders niet af hoeven te dragen aan sport en goede doelen; Vergunningen transparant gegund gaan worden, waarbij het aantal vergunningen niet meer beperkt wordt; Vergunningsvoorwaarden worden geharmoniseerd, waarbij de verdienmodellen van Lotto en Staatsloterij onder druk komen te staan. In haar lobby wijst de sport op de passage in het regeerakkoord waarbij extra kansspelinkomsten ten goede zullen komen aan de sport. Dalende Lotto-inkomsten Na jaren van groei in de Lotto-inkomsten voor de sport is vanaf 2012 sprake van een scherpe daling. Op haar hoogtepunt bedroeg de afdracht van Lotto 53,1 mln. (2011). In 2012 daalde dit bedrag naar 48,6 mln. en deze trend zette zich voort in 2013 ( 45,9 mln.). Door een Bestedingsplan van ruim 52 mln. en een aantal grote onttrekkingen uit het Bestemmingsreserve Lotto (m.n. afbouwregeling topsport) zakt het Bestemmingsreserve Lotto eind 2013 door de ondergrens van 1 jaar Bestedingsplan. Vanuit deze wetenschap en de beschikbare omzetprognoses van Lotto voor de nabije toekomst is in de Algemene Vergadering NOC*NSF van 14 mei 2013 besloten tot een verlaging van het Bestedingsplan 2014 naar 49 mln. Deze reductie is bereikt door een (nagenoeg) generieke korting van 5% over alle rubrieken binnen het Bestedingsplan. We winnen veel met sport In 2013 werkte NOC*NSF aan een nieuwe, aangescherpte (merk)positionering; We winnen veel met sport. Hiervoor was een aantal aanleidingen: Verslechtering van het economisch klimaat; Wegvallen van het Olympisch Plan 2028; De waarde van sport wordt nog onvoldoende gezien; Eén verhaal maakt sport zichtbaarder. De nieuwe positionering omvat een aangescherpte visie ( Sport zorgt voor een kerngezond Nederland ) en missie ( Iedereen doet aan, geniet van en wint door sport ). In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, de Olympische en Paralympische Winterspelen 2014 en in de lobby m.b.t. de kansspelwetgeving is We winnen veel met sport al veelvuldig geactiveerd in diverse uitingen en campagnes. IOC-lidmaatschap Tijdens het 125 e IOC-congres, dat van 6 t/m 10 september plaatsvond in Buenos Aires, werd Camiel Eurlings verkozen tot IOC-lid. Hij treedt daarmee in de voetsporen van wijlen Anton Geesink en Z.M. Koning Willem-Alexander, die in verband met het koningsschap terugtrad als IOC-lid. De majesteit ontving van scheidend voorzitter Jacques Rogge tijdens hetzelfde congres de Olympic Order in Gold, de hoogste onderscheiding binnen het IOC. De Duitser Thomas Bach werd door het congres gekozen als nieuwe IOC-voorzitter. Bach is de 9 e voorzitter van het IOC. Bach, Olympisch kampioen schermen in 1976, werd IOC-lid in 1991 en was sinds 2000 vice-voorzitter. Het IOC-congres wees de Olympische Spelen van 2020 toe aan Tokyo en besloot om worstelen te handhaven op het programma van de Zomerspelen.

18 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 7 / Ontwikkelingen binnen de vereniging Leden(tal)ontwikkeling binnen de vereniging Het aantal aangesloten sportbonden bleef in 2013 op 76. Het ledental van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden [1] kende een toename van , een stijging van 0,4 procent. Het totaal aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden komt hiermee op leden. Dit aantal is nog exclusief Sportvisserij Nederland, aangezien deze organisatie per 1 januari 2013 lid is en derhalve nog niet is meegenomen in de Ledencijfers over De grootste (absolute) stijging werd gerealiseerd door de Nederlandse Golf Federatie ( ). De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond kende de grootste daling ( ). Daarmee viel de KNSB buiten de 10 grootste bonden en trad de Koninklijke Nederlandse Bridge Bond tot de top-10 toe. Het totale aantal verenigingen eind 2012 is en loopt daarmee jaarlijks nog steeds gestaag terug. [1] Bron: Ledencijfers NOC*NSF 2012 Lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft in november ingestemd met de uitwerking van de nieuwe lidmaatschapsdefinitie binnen NOC*NSF. Deze gedeatilleerde uitwerkingn volgde op de in 2012 al vastgestelde uitgangspunten. Met de geaccordeerde uitwerking kan de laatste fase, die van statuten- en reglementswijziging, worden uitgevoerd in Hierna zal NOC*NSF 3 categorieën van aangesloten organisaties hebben: gewone leden; aspirantleden; geassocieerden. Ledentevredenheidsonderzoek (LTO) Als vervolg op het uitgebreide tevredenheidsonderzoek in 2012, werd in 2013 een beperkte vervolgmeting uitgevoerd. De respons op dit onderzoek was 61,5% van de ondervraagden, met een dekking van 88% van de aangesloten sportbonden. De algemene tevredenheid over NOC*NSF is licht gestegen: de werkorganisatie van 7,1 naar 7,2 en het bestuur van 6,7 naar 6,9. De algemene tevredenheid over NOC*NSF steeg van 6,9 naar 7,0. Dit ondanks het feit dat er begin 2013 ingrijpende besluiten zijn genomen m.b.t. de financiering van topsportprogramma s. Tussen groepen/segmenten van bonden is cijfermatig nauwelijks verschil te constateren in tevredenheid. Uit de open opmerkingen en suggesties kan wel een verschil in opvattingen en oplossingsrichtingen afgeleid worden tussen kleine, middelgrote en grote bonden. De grootste tevredenheid heeft betrekking op accountmanagement, de advisering op het gebied van sportparticipatie en de toenemende samenwerking en kennisdeling op het gebied van marketing. Aandachtspunten voor NOC*NSF zijn gelegen in de bekendheid van de producten- en dienstenmatrix, de ondersteuning op het gebied van PR/Communicatie en Organisatie-ontwikkeling en de snelheid en klantgerichtheid in de (specialistische) back-office. Het LTO heeft geleid tot een aantal interventies en verbeteracties. Deze zijn expliciet (met symbool LTO ) opgenomen in het jaarplan 2014 van NOC*NSF. Transitie in de sport Mede naar aanleiding van een aantal externe (kansspelwetgeving, sportfinanciering, recessie) en interne ontwikkelingen (sterk groeiende en sterk krimpende sportbonden, veranderende sportconsument, bestaansrecht ledenorganisaties) is in 2013 heeft NOC*NSF het initiatief genomen om binnen de vereniging na te denken over de toekomst van de (georganiseerde) sport. In een aantal smalle en brede bijeenkomsten met bondsdirecteuren is van gedachten gewisseld over een aantal (mogelijke) scenario s en oplossingen voor de lange en middellange termijn voor sportbonden en NOC*NSF. In 2014 zal dit transitietraject verbreed worden (naar alle bonden en bestuurders) in de vorm van collectieve en gesegmenteerde bijeenkomsten. Uitkomst van het traject zal een aantal (mogelijke) vergezichten voor de sport in Nederland zijn, die als fundament voor de Sportagenda en het toekomstig beleid (sportinhoudelijk, financieel en organisatorisch) van de sportbonden en NOC*NSF kunnen dienen. Topsportevenementenbeleid Het IOC besloot op 4 juli dat de YOG 2018 zal plaatsvinden in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. In februari besloot het IOC al om het ingediende bid van(uit) Rotterdam niet te nomineren. Het evaluatierapport van het IOC concludeerde dat het Rotterdam-bid teveel (financiële) risico s bevatte voor het IOC. Naast het feit dat Rotterdam, in vergelijking met de overige bids, een zeer bescheiden begroting presenteerde ( 75 mln), konden NOC*NSF, Rijksoverheid en gemeente Rotterdam geen volledig sluitende financiële garantie overleggen. Mede naar aanleiding van de deze ontwikkeling hebben NOC*NSF, Rijksoverheid (VWS) en de grote gemeenten (G5) het initiatief genomen om, na het wegvallen van het Olympisch Plan 2028, het topsportevenementenbeleid (hernieuwd) vorm en inhoud te geven. De Algemene Vergadering van NOC*NSF besloot in november tot verbreding van de Bestedingsplan-richtlijn Host Broadcasting om financiering vrij te maken voor een centraal kennis- en expertisepunt t.b.v. topsportevenementen. Ook de Rijksoverheid en de grote gemeenten zullen hieraan bijdragen.

19 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 8 / Kerntaak Behartiging Belangen Leden Belangenbehartiging is de typische koepelkerntaak van NOC*NSF, draagt bij aan het (kunnen) bereiken van de topsport- en sportparticipatieambities en kent een aantal dimensies: Representatie: Internationale en nationale vertegenwoordiging Beïnvloeding/lobby op 3 niveaus: Internationaal (IOC, IPC, ANOC, EOC, EU, IF s met sportbonden) Nationaal (kabinet, politiek, departementen, maatschappelijke organisaties) Regionaal/lokaal (provincies, gemeenten) Platformfunctie voor leden van NOC*NSF t.a.v. kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling binnen de vereniging Relatiebeheer met de leden en algemene advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid De kerntaak Behartiging Belangen Leden is in het LTO gewaardeerd met een 6,7. Het betreft een overall-tevredenheid, waarbij de internationale activiteiten het laagst en de platformfunctie en het relatiebeheer het hoogst worden gewaardeerd. Internationale vertegenwoordiging genomen aan een flankerende internationale sportbeurs. Er is in 2013 veelvuldig contact geweest met belangenorganisaties over mensenrechten en Olympische Spelen, zoals Amnesty International, COC en Human Right Watch. Een en ander heeft onder andere geleid tot een in Sochi over sport en mensenrechten als Samenwerkingsovereenkomst t/m 2016 met het Braziliaans Olympisch Comité gesloten inzake de wederzijdse facilitering van trainingsstages van topsporters in aanloop naar de Spelen van Samenwerkingsovereenkomst tussen NOC*NSF en de gemeente Rio inzake sociaal maatschappelijke scholenprojecten in Rio. In samenwerking met gemeente worden sportprojecten ontwikkeld voor kinderen tussen de 11 en 15 jaar uit de favelas. Ex-topsporters Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Ploumen. De voorzitter van NOC*NSF, de heer André Bolhuis, is benoemd tot lid in 2 commissies: de Coordination Commission van de EOC European Games Baku 2015 en de Modernisation Follow-up Commission van ANOC. Rita van Driel is herkozen in de Governing Board van het Internationaal Paralympisch Comité. Het Sportaccord Congres 2013 in St. Petersburg is bezocht. De G5-gemeenten, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken en NOC*NSF hebben met een Holland Moves-stand deel tegelijkertijd start van een themareeks Sport en Integriteit. en coaches zullen regelmatig clinics verzorgen en ten behoeve van borging op de lange termijn zullen Braziliaanse sportdocenten in Nederland (bij)geschoold worden. In 2013 is één van de projecten bezocht door de minister van Buitenlandse Handel Nationale vertegenwoordiging/beïnvloeding/lobby Succesvolle lobby fase 1 online kansspelwetgeving; staatssecretaris koppelt introductie online wetgeving aan de herziening van het loterijstelsel en onderkent het belang van de afdracht van loterijen aan goede doelen, waaronder sport. Vertegenwoordiging in begeleidingsgroep onderzoek matchfixing van VWS en Justitie. Sportcampagne Gemeenteraadsverkiezingen 2014 voortvarend van start. NOC*NSF, sportbonden, Sportkracht12 en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zijn juni 2013 gestart met de Sportcampagne en het Sportcampagne TeamNL Doel van de campagne is, om in samenwerking met de lokale sport, een sterke positie voor sport in de college-akkoorden én bewustwording bij landelijke en lokale partijen/sectoren dat verdere samenwerking met sport bijdraagt aan eigen doelstellingen. Alle lokale fractievoorzitters, griffiers, wethouders en hoofden sport van gemeenten hebben bij de start van de Sportcampagne als input voor de lokale verkiezingsprogramma s de E-zine Samen winnen: sterke buurten met sport ontvangen. In deze E-zine staan vele goede voorbeelden hoe sport kan bijdragen aan de vele uitdagingen waar de gemeente voor staat. Ook is het Sportcampagnefilmpje: Sport, het middel voor een kerngezonde samenleving en de website gelanceerd en tijdens reguliere bijeenkomsten met lokale politici besproken. Naast de algemene Sportcampagne wordt door het Sportcampagne TeamNL in samenwerking met de lokale sport in 35 gemeenten een maatwerkcampagne gevoerd (september 2013 maart 2014). Bijvoorbeeld door de organisatie van een Sportdebat, inspiratiesessies, Politiek sportcafé of het inbrengen van een stelling over sport in een breder verkiezingsdebat. Hoge waardering Sportieve Opening Parlementaire Jaar. Veel positieve waardering voor G32 bijeenkomsten (2 bijeenkomsten). Hoge waardering voor werkbezoek PvdA een Rotterdam (Xerxes). Bezoek van Gedeputeerde Staten Gelderland aan Papendal. Nationaal Preventie Programma (NPP): 0,5 mln. voor project Gezonde sportkantine. Daarentegen heeft sport binnen het gehele NPP geen prominente plek. De erkenning van de waarde van sport op preventie wordt daarmee nauwelijks vertaald in investeringen in sport. BOB campagne uitgebreid naar 8 regio s. Brochure Samen scoren ontwikkeld. (Bijdrage aan) ondertekening overeenkomst Flexibel Onderwijs Topsporters. Lobby voor behoud Ecotax gelden voor sport ( 9 mln.).

20 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 9 / 77 Resultaten fiscale lobby: - Met ingang van 1 januari 2014 is de kantineregeling voor sportverenigingen afgeschaft. Tegelijkertijd worden bepaalde diensten Start van en subsidie voor Geefplatform. Daling administratieve lasten verenigingen en bonden, door onder andere: - - van ruim 1 mln. In 2013 zijn alle alliantieovereenkomsten van de 7 regionale netwerken tot stand gekomen. Ieder netwerk verbindt en inspireert op een zoals sponsoring tot een hoger bedrag vrijgesteld van btw. De regeling is hierdoor versimpelt. Voor veel sportverenigingen verandert er hierdoor weinig of niets doordat er nog steeds algemene btw-vrijstellingen voor fondswerving blijven bestaan. Per 1 januari 2014 is de notariële akte als vereiste voor aftrek van een periodieke gift vervangen door een onderhandse schenkingsovereenkomst. Hierdoor wordt het gemakkelijker om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift aan een sportvereniging is aftrekbaar in de inkomstenbelasting. De werkkostenregeling is uitgesteld. NOC*NSF heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de consultatie over de nieuwe werkkostenregeling waarbij het doel is om bedrijfssport en bedrijfsfitness onder gunstige fiscale voorwaarden aan te kunnen blijven bieden. E-learning Verkeersregelaars gelanceerd begin Op dit moment deelnemers vanuit de sport van zo'n sportevenementen. Realisatie Evenement-assistent, een digitaal platform waarop gemeenten en organisatoren van evenementen 10% - 15% efficiencywinst kunnen behalen in de aanvraag en beoordeling van vergunningen. Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing slimme manier (bestaande) lokale netwerken van gemeenten, sportbonden, sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven rondom gezamenlijke en eigen ambities rondom sport en bewegen. De 7 regionale netwerken zijn verenigd in het Olympisch Netwerk NL, onder voorzitterschap van NOC*NSF. In 2014 zal in Alliantieverband nader worden ingezet op netwerkontwikkeling. Kennismakingsgesprekken met bewindspersonen nieuwe Kabinet. Samenwerkingsrelatie met VWS en andere departementen is verder versterkt. Verdere versterking contact met sportwoordvoerders en sportcommissies politieke partijen. Platformfunctie De volgende platform-activiteiten zijn door Accountmanagement voor de leden van NOC*NSF georganiseerd: 5 Klankbordgroepen MT NOC*NSF en sportbonden integraal 4 Klankbordgroepen Organisatieontwikkeling 4 Bondsdirecteuren Overleggen voor bondsdirecteuren van sportbonden 2 bijeenkomsten van de werkgroep Schiphol in Zee 2 Intervisies voor voorzitters van sportbonden 2 overleggen met penningmeesters en financiële managers van sportbonden 2 Kennisdiners voorafgaand aan de Algemene Vergadering; de thema s in 2013 betroffen Van inkomstendaling via waarde vergroting naar opbrengstenstijging Scoren met kennis Er zijn 24 digitale nieuwsbrieven voor de directie en besturen van sportbonden ontsloten via ledennet het digitale platform van NOC*NSF voor haar leden. Relatiebeheer en advisering Met 76 Sportbonden is het reguliere relatiebeheer uitgevoerd. Alle leden zijn geadviseerd en ondersteund bij de besturing, ontwikkeling en uitvoering van hun sportbeleid. De leden zijn geadviseerd en ondersteund bij het aanvragen en verantwoording van Sportagenda-gelden. In 2013 is specifieke en extra aandacht besteed in de advisering bij (noodzakelijke) door te voeren bezuinigingen en reorganisaties bij sportbonden. Een aantal sportbonden met gemelde of gesignaleerde financiële problemen is pro-actief geadviseerd. Er is daarbij extra inspanning gepleegd op een aantal bonden welke in (acuut) financieel zwaar weer verkeren. In het kader van de Olympic Operations Relaties NL zijn de Olympische Wintersportbonden en het bestuur van NOC*NSF verbonden ter voorbereiding van de Olympische Spelen in Sochi Via de SportAssist-formule zijn 39 projecten uitgevoerd met een gemiddelde klanttevredenheid van 8,1. 5 projecten werden geleid/uitgevoerd door medewerkers van sportbonden. Er werden 3 introductiebijeenkomsten Besturen in de sport gehouden (waarvan 1 incompany) en 3 introductiedagen Werken in de sport voor nieuwe medewerkers van sportbonden en NOC*NSF.

21 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 10 / Kerntaak Topsport Om topsport in Nederland op Olympisch niveau te krijgen is het nodig om het al krachtige topsportprogramma op wereldniveau te brengen, en te houden. Benchmark leert dat de landen waarmee Nederland concurreert meer investeren in de kwaliteit van hun programma s. Om de aansluiting niet te verliezen is een hoogwaardig Top 10-programma nodig dat Nederland in Sochi 2014 en Rio 2016 naar een mondiale top 10-positie leidt. Hiertoe ontwikkelt NOC*NSF tak van sport overstijgende kennis en beleid, adviseert zij over het topsportbeleid en programma s van bonden, realiseert zij optimale omgevingen voor topsporters en talenten, realiseert en biedt zij collectieve voorzieningen aan topsporters en zendt NOC*NSF topsportteams uit. Uitzendingen topsportteams In 2013 heeft TeamNL met één sporter deelgenomen aan het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival in Brasov (Roemenië). Snowboardster Michelle Dekker won een bronzen medaille. In Utrecht heeft in juli 2013 het twaalfde European Youth Olympic Festival (EYOF) plaatsgevonden. Ruim jonge talenten in de leeftijd tot en met 18 jaar zijn in negen takken van sport de strijd om de medailles aangegaan. Onder leiding van Chef de Mission Marjan Olyslager heeft TeamNL 4 gouden, 7 zilveren en 9 bronzen medailles gehaald. Nog nooit eerder werden tijdens de EYOF zoveel medailles behaald. NOC*NSF heeft diverse medewerkers beschikbaar gesteld om mee te werken in het organisatiecomité. In 2013 waren de voorbereidingen op de Olympische en Paralympische Spelen van Sochi 2014 onder leiding van de Chefs de Mission Maurits Hendriks en André Cats in volle gang. Naast de sportieve voorbereidingen onder de noemer TeamNL, is het onderdeel RelatiesNL mede naar aanleiding van de positieve evaluatie van Londen door NOC*NSF voortgezet en verder uitgewerkt en ingericht onder de noemer Olympic Operations. Onder leiding van Chef de Mission Mark Huizinga werden de nodige activiteiten gestart gericht op de Jeugd Olympische Spelen Nanjing in De uitgangspunten voor de Normen en Limieten voor de Spelen 2016 in Rio zijn vastgesteld. In 2013 is de (reeds begin 2012) door de Stuurgroep Koninkrijkspelen aan de overheden gevraagde duidelijkheid omtrent de Koninkrijkspelen helaas nog niet verkregen. Het is onduidelijk of deze Spelen in de toekomst nog worden voortgezet. Athlete services (voorzieningen topsporters) Eind 2013 waren er 570 A-sporters, 275 B-sporters, 21 HP-sporters en hadden 15 sporters een maatwerkstatus. Hiervan maakten 414 topsporters gebruik van het stipendium (peildatum december 2013) en 532 topsporters maakten gebruik van de kostenvergoeding (peilmoment 3e kwartaal 2013). De eerste helft van 2013 stond in teken van de implementatie van het focusbeleid binnen de stipendium- en kostenvergoedingsregeling. Dat heeft o.a. geleid tot een aanpassing van de doelgroepen topsporters die voor financiële voorzieningen in aanmerking komen. De tweede helft van 2013 is, in overleg met VWS en een speciaal opgerichte werkgroep Athletes Services (bestaande uit oa een aantal TD s, NL Sporter en de Atletencommissie), benut voor de doorontwikkeling van de financiële voorzieningen. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de regelingen die vanaf 1 januari 2014 ingaan (nieuwe stipendiumbedragen per leeftijd, de bijverdienruimte en inkomensgrens voor het stipendium zijn aangepast en de Bijzondere Regeling Onbetaald Verlof (BROV) komt te vervallen). NOC*NSF is in 2013 gestart met het project krachtige relatie ex-topsporters. Als onderdeel hiervan is eind december een digitaal platform TeamNL Alumni gelanceerd, waarop alle ex-topsporters in Nederland zich kunnen verenigen. Daarnaast is in 2013 de coördinatie verzorgd rondom de inzet van ex-topsporters bij NOC*NSF evenementen en voor diverse stakeholders. NOC*NSF heeft in 2013 samen met Partner Achmea een topsportpolis ontwikkeld. De Topsportpolis van Zilveren Kruis Achmea is een zorgverzekering die op maat is gemaakt voor topsporters met alle sportmedische ondersteuning waar topsporters veel gebruik van maken. Deze polis vervangt van 1 januari 2014 de vouchers. In lijn met het verscherpte focusbeleid van NOC*NSF wordt de Topsportpolis alleen aangeboden aan A, B en HP topsporters in de topsportprogramma s in groep 1 t/m topsporters zijn eind 2013 overgestapt naar de nieuwe topsportpolis en hebben daarmee een zeer goede sportmedische dekking gekregen. Naast de Topsportpolis hebben Achmea en NOC*NSF een (gratis) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor topsporters ontwikkeld en ingevoerd.

22 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 11 / 77 High Performance Services De prestatiemanagers hebben in 2013 samen met de sportbonden prestatieafspraken en KPI s opgesteld voor de focusprogramma s in groep 1 t/m 3. Ten behoeve van de statussen zijn voor de periode t/m 2016 prestatienormen (met jaarlijks maximaal 2 meetmomenten) vastgesteld in overleg tussen de sportbonden en betrokken prestatiemanagers. Het High Performance Team is in 2013 uitgebreid met het expertisegebied prestatiegedrag onder leiding van Paul Wylleman. Daarnaast is gestart met het uniformeren van tarieven voor inhuur van experts en is in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen het Team Voeding (bestaande uit een aantal parttime voedingsdeskundigen) ingericht. De al binnen het HPT aanwezige expertises (Strength en Conditioning, Wetenschappelijke ondersteuning, Technologie, Medisch, Coach the Coach) zijn voortgezet, geoptimaliseerd en geïntensiveerd. Daarnaast is ook de eerste invulling gegeven aan het expertisegebied Sport Intelligence. Het accent hierbij heeft gelegen op het inregelen van monitoring en review van de programma s in 2013 en het omzetten van het Nationaal Talent Volg Systeem naar het Topsporter Monitoring Systeem binnen de samenwerking met Infostrada. Het InnoSportLab Papendal (ISLP) heeft in 2013 een groot aantal voornamelijk op Papendal gehuisveste programma s ondersteund op gebied van testen en meten. De samenwerking met het Topsportrestaurant in de Arnhemhal heeft op het gebied van voeding geresulteerd in innovaties zoals het Sportbrood. Daarnaast is vanuit ISLP gewerkt aan de verwarmde sportbroek, een innovatie die tijdens de OS te Sochi wordt gelanceerd. In het kader van Sport Science & Innovation is het kenniscentrum Topsport Topics in 2013 verder gegroeid. Daarnaast is vanuit kennistransfer bijgedragen aan embedded scientists die actief zijn in diverse topsportprogramma s. Topsportbeleid Een vijftal bonden heeft beroep aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) tegen het afwijzen van hun investeringsplan/subsidieaanvraag in december De BCB heeft het beroep van vier bonden ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep t.a.v. het programma Softball dames is door de BCB gegrond verklaard. NOC*NSF heeft op grond van deze uitspraak besloten alsnog een maatwerk toewijzing Top 10 toe te kennen aan Softball dames tot en met in ieder geval het WK van 2014 in Nederland. T.b.v. de monitoring en evaluatie van de topsportprogramma s is in de zomer van 2013 een proces gestart dat moest leiden tot de toekenningen voor Per programma zijn de prestatie-afspraken, KPI s en investeringsvoorwaarden geanalyseerd en besproken. Op basis hiervan heeft het Topsportmanagement besloten zes reviewgesprekken met bonden te voeren, waarin met de bond de voortgang van het programma is besproken en afspraken zijn gemaakt voor Met VWS zijn in 2013 een tweetal gesprekken gevoerd over de voortgang van de aan NOC*NSF verleende instellingssubsidie Top 10. Daarbij heeft de Macro-begroting Top 10 steeds als vertrekpunt gediend. Op basis van besluitvorming van de AV ivm minder Lottoinkomsten, is de macrobegroting voor 2014 aangepast. Op alle rubrieken binnen de macro-begroting is een generieke korting van 5% toegepast. In 2013 hebben de CTO s, de regionale netwerken en Stichting LOOT een investeringsplan ingediend dat per 1 juli 2013 heeft geresulteerd in een toekenning. Daarna is het proces opgestart om met deze organisaties prestatieafspraken en KPI s op te stellen. In 2013 maakten in totaal 29 sportbonden met 82 topsport/talentenprogramma s gebruik van de nationale topsportinfrastructuur van CTO s en NTC s. Dit waren in totaal 655 sporters. Ook de aangepaste sporten rolstoelbasketbal, aangepast atletiek, aangepast wielrennen, CP-voetbal en aangepast tafeltennis maken onderdeel uit van de CTO structuur. In 2013 is gestart met de omvorming van de Olympische Netwerken naar 7 regio s. Op basis van diverse samenwerkingsvormen worden 7 regionale topsportorganisaties vormgegeven welke regionale programma s van bonden faciliteren op basis van doorlopende leerlijnen. In 2013 is het Actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport) ondertekend door NOC*NSF, 10 universiteiten en 14 HBO instellingen. Daarnaast is met DUO een monitoringssysteem opgezet van gegevens over studerende topsporters (o.a. gemiddelde studieduur, gemiddelde studieniveau, aantal switches van studies). De samenwerking In 2013 is NOC*NSF verder gegaan met de Masterclass voor Topsportartsen. Dit is een curriculum, speciaal samengesteld voor 25 artsen die werkzaam zijn in de topsport. Het curriculum heeft een medisch-inhoudelijke en een gedragscomponent. Er is een vierjarig programma samengesteld waarbij de belangrijkste medische ontwikkelingen door nationale en internationale experts worden gebracht. Twee keer per jaar komen de artsen 2 dagen bijeen en wordt kennis gedeeld. In 2013 waren de belangrijkste thema s: sportpsychiatrie, voeding, de rol van radiologie en intervisie. In 2013 zijn 80 bondscoaches, 49 talentcoaches en 24 Technisch Directeuren gestart met het Mastercoachprogramma. Dit is een leeren ontwikkeltraject dat bestaat uit gezamenlijke kennis- en intervisiebijeenkomsten en uit een individueel persoonlijk ontwikkelingstraject gebaseerd op een assessment. In 2013 heeft NOC*NSF voor de 74e en 75e keer een Nationaal Coach Platform georganiseerd. De thema s in 2013 waren: Nieuwe succesvolle trainingsmethoden en Coachen naar presterend gedrag. In 2013 is NOC*NSF verder gegaan met het uitvoeren van Talent Program Reviews (TPR) bij sportbonden. Met de TPR biedt NOC*NSF bonden de kans om samen met een hoogwaardige groep deskundigen hun opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering en/of optimalisering. In 2013 is bij zeven programma s een TPR uitgevoerd, namelijk zeilen, dressuur, springen, eventing, triathlon, CP-voetbal en paralympisch Wielrennen. In 2013 is voor tien topsportprogramma s (weg wielrennen dames, baanwielrennen, BMX, mountainbike, hockey dames en heren, beachvolleybal, waterpolo dames, rugby sevens dames en baseball heren) een rapportage Talentidentificatie opgeleverd. In dit rapport is, samen met de bond en experts van NOC*NSF, een eerste opzet gemaakt waarmee de mate van talent van sporters kan worden vastgesteld. met Stichting LOOT is in 2013 geïntensiveerd en er is vooruitgang geboekt aan de doorontwikkeling gepersonaliseerd digitaal leren door Stichting LOOT en CTO-Topsport Talent-scholen.

23 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 12 / 77 In 2013 is een start gemaakt met het organisatorisch integreren van Paralympische en reguliere talentontwikkeling binnen NOC*NSF, waardoor deze werkzaamheden nu onder de verantwoordelijkheid vallen van dezelfde persoon. Het Leo van der Kar Sportfonds financierde in 2013 een internationale stage voor jonge sporters in eventing, baseball heren, schaken dames en synchroonzwemmen. De Auditcommissie Doping heeft haar 19e rapportage gepresenteerd over het aanbrengen en afhandelen van dopingzaken uit In 2012 is 1 zaak niet tijdig door de bond aangebracht bij het tuchtcollege, daarnaast zijn 2 van de 4 zaken die inhoudelijk zijn getoetst onjuist afgehandeld. De Auditcommissie heeft geconstateerd dat het aantal zaken dat inhoudelijk door de commissie dient te worden beoordeeld jaarlijks afneemt, omdat steeds meer bonden zich voor dopingzaken aansluiten bij het Instituut Sportrechtspraak. In november 2013 is tijdens het WADA-congres in Johannesburg de herziene WADA-Code vastgesteld. Deze Code treedt in werking op 1 januari NOC*NSF heeft samen met de Dopingautoriteit, VWS en de NOC*NSF Atletencommissie een bijdrage geleverd aan de verschillende consultatierondes. In opdracht van de KNWU en NOC*NSF heeft de onafhankelijke onderzoeks- en adviescommissie Anti-Doping Aanpak onderzoek gedaan naar de dopingcultuur en antidoping-aanpak in het Nederlandse wegwielrennen. Op 17 juni 2013 heeft de commissie haar eindrapport Meedoen of stoppen gepresenteerd. KNWU, Dopingautoriteit en NOC*NSF delen het gevoel van urgentie om de antidopingaanpak in het Nederlandse wielrennen (en in het verlengde daarvan in de georganiseerde sport) een extra impuls te geven, en hebben daarom een gezamenlijk actieplan opgesteld dat eind 2013 als subsidieaanvraag is ingediend bij VWS. De werkzaamheden van Olympisch Vuur t.a.v. de evenementenambitie zijn geïntegreerd binnen de Unit Topsport van NOC*NSF. Daarnaast zijn in 2013 samen met de G5 en VWS de financiële en organisatorische contouren geschetst van de netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen. Om te komen tot de aanwijzing van een nieuwe topsport trainingslocatie voor de Nederlandse schaatstop heeft NOC*NSF samen met de KNSB in 2013 een selectieprocedure uitgezet. Uit de drie deelnemende partijen (Thialf Heerenveen, Transportium Zoetermeer en Icedome Almere) zijn de plannen van Almere voor de realisatie als beste initiatief uit de bus gekomen. De gedachte van NOC*NSF en KNSB om de selectieprocedure te verlengen en uit te breiden, werd verworpen door een gerechtelijke uitspraak, die beide partijen verplichtte om tot gunning over te gaan. Met de initiatiefnemers van Icedome Almere zijn vervolgens gesprekken opgestart om te komen tot een overeenkomst die de nieuw te bouwen accommodatie voor een periode van 10 jaar aanwijst als topsporttrainingslocatie voor zowel het schaatsen, shorttrack als het kunstrijden.

24 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 13 / Kerntaak Sportontwikkeling (Brancheversterking en Levenlang sporten) Sportontwikkeling valt uiteen in Sportparticipatie, Sportpromotie en Organisatie-ontwikkeling. Het is een kerntaak van NOC*NSF om op deze gebieden meerwaarde te leveren voor haar leden, vanuit de uitdaging om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten genieten van sport. De behoefte van de sporter in zijn eigen (lokale) omgeving centraal staat. De Sportagenda 2016 is daarbij leidend en geeft de kaders aan. Sportparticipatie NOC*NSF ontwikkelt tak van sport overstijgende kennis en beleid op het gebied van sportparticipatie en adviseert sportbonden over hun sportparticipatie-beleid. sportprogramma s. Organisatie-ontwikkeling NOC*NSF streeft naar sterke bonden, om samen de collectieve topsport- en sportparticipatie ambities te realiseren. Daarom ontwikkelt NOC*NSF tak van sport overstijgende kennis en beleid op het gebied van organisatieontwikkeling van bonden en adviseert bonden over hun organisatie-ontwikkeling. Sportparticipatie jeugd, sport & onderwijs volwassenensport gehandicaptensport maatschappelijke kwaliteit van sport sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader sportaccommodaties sportaanbieders sportpromotie sporten en verenigingen op één lidmaatschap; Sport meer combineren met gezin, school, opleiding of werk. Hiervoor aanbod, begeleiding en faciliteiten creëren vooral voor het leeftijdssegment jaar. van de 2013 resultaten zijn: Het aandeel Nederlanders dat minimaal 1x per week sport fluctueert sterk door het jaar heen. April en mei zijn de sportiefste De grootste sportdeelname was in april binnen de doelgroep 5-11 jaar. 88% van deze doelgroep heeft in die maand minimaal 1x per Sporttak overstijgende projecten worden uitgevoerd als deze aantoonbaar leiden tot de realisatie van de Sportagenda. Sportpromotie ( storytelling van goede voorbeelden) streeft naar het lokaal generen van vraag naar implementatie van succesvolle sportprogramma s. Sportpromotie Sportpromotie ( storytelling van goede voorbeelden) streeft naar het lokaal generen van vraag naar implementatie van succesvolle De sportdeelname-doelstellingen uit de Sportagenda 2016 zijn vertaald naar doelstellingen en een ondersteunend meerjarenprogramma Plus10. De hieraan gerelateerde NOC*NSF inspanningen zijn beschreven in actieplannen voor de expertvelden: De NOC*NSF inspanningen binnen het Plus10 programma van de Sportagenda 2016 bestaan grotendeels uit relevante projecten waarmee sportbonden en gemeenten worden ondersteund in de uitvoering van hun sportbeleid. Naast het managen van deze projecten wordt ook geïnvesteerd in kennisontwikkeling en netwerkontwikkeling. In het oog springende samenwerkingsverbanden zijn: samenwerking Kinderboekenweek, met als thema sport en spel ; het gezamenlijk opzetten van het programma Kracht van Sport met het Oranjefonds; het project Samen Sporten van de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind (NSGK). Begin 2013 is de publieksversie van de Sportersmonitor en de Sportaanbiedersmonitor gepubliceerd. De publieksversie Wie is de sporter is in grote oplage afgenomen door professionals in de sportsector. De meest in het oogspringende feiten waren : 90% van de sportverenigingen heeft een groei ambitie; 1,2 miljoen Nederlander die nu niet of weinig sporten, zegt genoeg motivatie te hebben direct met sporten te beginnen als echt aan hun behoefte wordt voldaan; De meest kansrijke doelgroepen staan positief tegenover het sporten bij een sportaanbieder; Potentiële sporters willen graag meer flexibele vormen van lidmaatschap: strippenkaarten, kwartaalabonnementen, meerdere De Sportagenda 2016 zijn vier ambities bepaald om de sportparticipatie te verhogen: Meer mensen sporter vaker, actiever en langer. Het voor de sport belangrijkste streefcijfer is de ambitie om de wekelijkse sportparticipatie te verhogen: van 50% naar 60%. Om deze doelstelling te monitoren voert marktonderzoeksbureau GfK Intomart in opdracht van NOC*NSF maandelijks een onderzoek uit om de sportdeelname van Nederlanders maand in kaart te brengen. De maandelijks meting van de sportdeelname voor de NOC*NSF Sportdeelname Index heeft nu precies een jaar gelopen. Hoofdconclusies maanden met 59%, december en de zomermaanden het dieptepunt met resp. 51% en 53%. De schommelingen correleren sterk met het standaard seizoen van dominante teamsporten zoals voetbal. Met name de doelgroep jeugd kent de sterkste schommelingen. week gesport. De top3 van sporten is elke maand hetzelfde. Dit zijn fitness (16%), wandelen (12%) en zwemmen (11%). Van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van jaar geeft 72% aan van plan te zijn te gaan of te blijven sporten in Dit komt overeen met ruim 9,2 miljoen personen. Dat zijn er zo n meer dan het aantal dat aangeeft in 2013 te hebben gesport. Dat percentage staat op 65%.

25 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 14 / 77 Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere (eind 2012) is de noodzaak van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat nogmaals bevestigd. Ook in 2013 zijn een groot aantal sportbonden onder begeleiding van het kernteam VSK van de KNVB, KNHB en NOC*NSF succesvol geweest in het bereiken van grote aantallen sportverenigingen om allerlei VSK interventies en trainingen lokaal bij de sportclubs te laten landen. De bovenmatige aandacht vanuit de politiek heeft het programmateam scherp gehouden op de relevantie en het rendement van het programma. Dit heeft onder andere geresulteerd in meer betrokkenheid van gemeenten in de uitvoering van het programma. De voorzitters van NOC*NSF, KNVB en KNHB ontvingen in november van de Nederlandse ambassadeur bij de Unesco het Fair Play-diploma van de International Committee for Fair Play (CIFP) voor hun coördinerende rol binnen het programma Naar een Veiliger Sportklimaat. Het vliegwiel-programma van de Rijksoverheid om potentiële sporters te winnen voor sporten en bewegen is Sport en Bewegen in de Buurt. In 2013 is de 2 e call van de Sportimpuls uitgevoerd: 638 aanvragen / 146 toegekend ( 11 miljoen) Grote landelijke spreiding 44 % in grote steden, 28% in middel grote gemeenten, 28 % in kleine gemeenten Doelgroepen: jeugd 30%; volwassenen 27%; ouderen 21 %; gehandicapten en chronisch zieken 18% Sporttakken: voetbal 12%; gymnastiek 9%; dansen 7%; wandelen 7% Settings: buurt 36%; school 16%; na schoolse opvang 6%; zorg 10%; welzijn 9% Thema s ; gezondheidsbevordering 34%; leefbare buurten ; 19%; motorische ontwikkeling 15%; integratie 14% empowerment 13% Binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt hebben nu 377 gemeenten getekend voor de regeling Buurtsportcoaches. Dit is een enorme bevestiging van het succes, met name omdat het tegen de continue trend van bezuinigingen op gemeenteniveau in is: 377 gemeenten zijn actie met buurtsportcoaches fte (inclusief vacatures) gerealiseerd (86% van het doel) 54 gemeenten uit de 5e tranche zijn nog aan het voorbereiden en zullen spoedig gaan realiseren. Sportpromotie Nationale Sportweek De tiende Nationale Sportweek, die van 20 t/m 27 april in het hele land werd gehouden, heeft wederom records verbroken. In tien jaar tijd is de Nationale Sportweek uitgegroeid tot een landelijk gedragen sportevenement. Dit jaar organiseerden 186 gemeenten een eigen lokale sportweek ten opzichte van 161 in sportbonden werkten mee aan de sportweek; twee meer dan in Het aantal georganiseerde sportactiviteiten groeide van naar ruim en het aantal deelnemers van naar In deze cijfers zijn de Koningsspelen die onverwacht in de Nationale Sportweek werden gehouden, niet meegenomen. Koningsspelen Onder leiding van de Richard Kraijcek Foundation en de Johan Cruyff Foundation werd op 26 april 2013 de eerste landelijke Koningssportdag georganiseerd. Het is een feestelijke dag geworden met veel beweging voor alle basisschool kinderen van ons land. Het thema van deze dag was Samen! Samen eten, samen spelen, samen sporten en bewegen. 1,3 miljoen kinderen basisschoolleerlingen en in het Caribische deel van het Koninkrijk namen deel aan de eerste Koningsspelen. Sportgemeente van het jaar De gemeente Eindhoven is Sportgemeente van het Jaar 2013' geworden. De jury noemt Eindhoven een echte innovatiegemeente', waarbij samenwerking met andere organisaties een belangrijk onderdeel is van het Eindhovense sportbeleid. Het weloverwogen en stabiele sportbeleid van de gemeente blijkt uit de gefundeerde visie op accommodaties en de vele initiatieven op het gebied van sportstimulering. Sportgemeente van het jaar is een initiatief van de Vereniging Sport en Gemeenten, sportkoepel NOC*NSF en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

26 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 15 / 77 Organisatie-ontwikkeling Er is een drietal bijeenkomsten van de klankbordgroepen Organisatie-ontwikkeling georganiseerd. De belangrijkste bespreekpunten waren de sportbondenmonitor, sportbestuurdersnet, HR in de sport en financiële stabiliteit bij bonden. De Atrium Groep is gestart met een Shared Service Centrum voor kleine bonden. In 2013 zijn 3 sportbonden (Boksen, In- en Outdoor Bowls en de Kracht en Vechtsport Federatie) toegetreden. De eerste NOC*NSF Bestuurdersconferentie is georganiseerd voor 100 landelijke bestuurders. Deze avond stond in het teken van elkaar ontmoeten, inspireren, kennis te delen en met elkaar te sparren over bestuur thema s van nu en morgen. Tevens werd het worden Sportbestuurders via op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De Sportbondenmonitor 2012 is opgeleverd. Dit is het trendrapport van de bij NOC*NSF aangesloten leden, dat weergeeft hoe het op financieel, bedrijfsmatig en organisatorisch gebied gaat met sportbonden. Er is een online benchmark instrument voor sportbonden ontwikkeld op basis van de verzamelde gegevens uit de Sportbondenmonitor. Dit instrument geeft inzicht voor individuele bonden in belangrijke prestatie-indicatoren, ten opzichte van het collectief en segmenten van vergelijkbare bonden. Er is een Beroeps Competentie Profiel opgesteld voor bestuurders door de Academie voor Sportkader. Deze vormt de basis voor inhoudelijke ontwikkeling van bestuurders en werving- en selectie van toekomstige bestuurders. Er zijn in trajecten Strategische Personeelsplanning afgerond. Bij het cluster Zoetermeer (NTafelTennisB, SquashBond Het Project HR Portal is gestart. Het is een digitaal platform waar HR kennis, producten en diensten voor werkgevers en werknemers in De 2e editie van het Talentprogramma Werken in de Sport is afgerond. Hier hebben 15 medewerkers van Sportbonden en NOC*NSF aan deelgenomen. De 3e editie met 13 deelnemers is gestart. Coördinatie en begeleiding van het programma wordt uitgevoerd door KNVB, KNHB, NOC*NSF en Randstad. Het Ministerie van VWS heeft aan NOC*NSF een verzoek gedaan een blauwdruk te ontwikkelen die leidt tot meer regulering in de (veelal) buiten NOC*NSF georganiseerde vechtsporten (bv Kickboksen, Thaiboksen, etc.). Hiertoe heeft NOC*NSF een projectvoorstel Sportbestuurdersnet gelanceerd. Sportbestuurdersnet is een afgesloten gedeelte van NOC*NSF Ledennet. De contactgegevens van ruim 400 landelijke bestuurders van de bij de NOC*NSF aangesloten sportbonden zijn hiermee ontsloten. Via Sportbestuurdersnet en Nederland en KNASchermbond), het NISB en de Judo Bond Nederland. 3 trajecten zijn gestart en worden afgerond in 2014 (NKBV, KNHS en NOC*NSF). De ondersteuning van deze trajecten komen voort uit het Partnership tussen NOC*NSF en Randstad. de sport ontsloten wordt. Het betreft een samenwerking tussen NOC*NSF, Randstad en de Werkgevers in de Sport. opgesteld, welke inmiddels is geaccordeerd en waarna de uitvoering gestart is. Er is een nieuwe lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF ontwikkeld en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

27 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 16 / Kerntaak Marketing (Werving baten) De kerntaak Marketing heeft een belangrijke focus op het genereren van middelen voor het realiseren van de ambities van de Sportagenda (top 10 en sportparticipatie) Deze kerntaak bestaat enerzijds uit het genereren van voornamelijk sponsoring inkomsten bij bedrijven en media en anderzijds uit branding, activatie en media/marketing intelligence. Stevige partnerships met bonden (en hun sponsoren), media (zoals mediapartners), bedrijven (Partners, Suppliers) en andere samenwerkingspartners (Lotto inzake marketingrechten en bijv. Jeugdsportfonds, Fonds Gehandicapten Sport) zijn daarbij noodzakelijk. Genereren van Inkomsten Nieuwe sponsorproposities zijn geïmplementeerd. Naast de 6 reeds gecontracteerde PinS is een contract gesloten met Achmea als 7de Partner in Sport. Het contract het Mediapartner Hyves is tussentijds ontbonden in verband met de overname van Hyves. Met Arko, Sportsmedia en Interbest zijn nieuwe Mediia-partnerships gesloten. Het plan Geven aan Sport is in samenwerking met KNVB en Eredivisie CV verder uitgewerkt. Financiering is gevonden uit bijdragen van de drie Partners en een bijdrage van het Ministerie van VWS. In het tweede kwartaal van 2014 zal de campagne daadwerkelijk van Nieuwe sponsorpropositie Paralympic TeamNL is ontwikkeld waarvoor de eerste sponsorgesprekken hebben plaatsgevonden. EY, Randstad hebben naast hun partnership met NOC*NSF ook sponsorcontracten met bonden gesloten. Bouwen van Partnership Met nieuwe Partners is in 2013 zowel individueel als collectief gewerkt aan maatwerk en eigen activatie van het sponsorship. In goede samenwerking met Lotto brachten dit jaar 38 sportbonden vrijwillig marketingrechten in voor Lotto. Verplichte zichtbaarheid Lotto bij bonden geïmplementeerd. Met diverse stakeholders is op meerdere niveaus gewerkt aan een betere relatie. Merkbeleid Nieuwe positionering We winnen veel met sport is ontwikkeld en uitgerold. Merkcampagne gerealiseerd rond Sochi OS en PS ontwikkeld en deels gerealiseerd. Overige mediaplanning zal in 2014 worden gerealiseerd. Er zijn meerdere voorlichtingsbijeenkomsten en communicatie middelen ingezet om de merken van NOC*NSF in aanloop naar Sochi te beschermen. Onder andere in samenwerking met de KNSB (en haar merkenteams). Merksterkte van het merk NOC*NSF is in vergelijking tot 2012 gegroeid (Brand Asset Valuator 2013). Communicatie en activatie De evenementen rond de Spelen van Sochi zijn grondig voorbereid en deels uitgevoerd. Structureel is hierbij meer aandacht besteed aan samenwerking en zichtbaarheid bonden. Er is een digitale communicatiestrategie ontwikkeld en vastgesteld. De Ultimate Sport Sport Experience is op verzoek van de Partners in Sport omgezet naar een Thuisblijfevenement tijdens de Coolste Baan van NL rond Sochi Sportgala trok 1,5 miljoen kijkers, gemiddelde waardering bezoekers 7,9. Initiatiefnemer Infostrada heeft het onderzoek naar een nieuwe sportzender afgeblazen. Door de samenwerkende sportbonden binnen sport.nl is besloten het videoplatform sport.nl op te heffen. Door NOC*NSF wordt nu gekeken naar een nieuwe bestemming voor de url: Marketing competenties Het marketingplatform Sportbonden is in maal georganiseerd en heeft een goede opkomst gekend. Tevens wedr er samen met Sport & Zaken een bijeenkomst georganiseerd voor kleine en middelgrote sportbonden. De jaarlijkse Sport en TV monitor is in 2013 met een overzicht van publiekscijfers per sport ook in 2013 verschenen. Van 100 uitzendingen van evenementen of interlands is een kijkers-analyse gemaakt. Met 7 bonden is een samenwerking gerealiseerd op het gebied van het informeren van Oranjefans.

28 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 17 / Kerntaak Verdelen Middelen NOC*NSF staat voor het transparant, efficiënt en zorgvuldig verdelen van de collectieve middelen die centraal aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld (Lotto, Ambition, VWS). Samen met bonden, VWS en andere organisaties worden regels/grondslagen ontwikkeld voor: * de verdeling van middelen * het beoordelen van aanvragen van bonden * het controleren van de juiste besteding * het beheer van de collectieve middelen Op basis van Bestedingsplan 2013, Richtlijnen 2013 en de Optimalisatie Governance is de toekenningscyclus 2013 uitgevoerd. Een uitgebreide rapportage over de toekenningscyclus is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering NOC*NSF in mei. In 2013 is het Lotto-deel van het Bestedingsplan 2014 vastgesteld op , verdeeld over 3 hoofdrubrieken: Sportparticipatie, Top-10 en Branche-ontwikkeling. Naast Lotto-middelen zijn vanaf 2013 ook VWS-middelen (Veilig Sportklimaat, Top 10) en een deel van de Mission-opbrengsten (Top 10) opgenomen in het Bestedingsplan Sportagenda. In dezelfde Algemene Vergadering zijn enkele aanpassingen in de Richtlijnen 2014 vastgesteld. Het betreft nagenoeg uitsluitend optimalisaties t.o.v. 2013, voortvloeiend uit de adviezen van de ingestelde Expertpanels en de Auditcommissie Verdelen Middelen Sportagenda. Bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) zijn 8 beroepsschriften ingediend n.a.v. de toekenningen In alle gevallen betrof het een beroep inzake rubriek 2.1 (maatwerkfinanciering Top 10). Doordat 3 beroepsschriften voortijdig zijn ingetrokken, heeft de BCB zich gebogen over 5 zaken, waarvoor zij een zitting belegd heeft. In 1 geval (softbal dames) verklaarde de BCB het beroep gegrond, in 3 gevallen ongegrond en in 1 geval achtte de BCB het beroep niet ontvankelijk.

29 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 18 / Kerntaak Staftaken (Beheer en administratie) In dit jaarverslag wordt beperkt tot een aantal HR-kerngegevens. Voor overige financieel-organisatorische informatie wordt verwezen naar het financieel deel (1.2.11) van het jaarverslag 2013 van NOC*NSF. De cijfers over 2013 zijn exclusief SCP Formatie Fte (totaal) 162,3 157,6 158,7 137,5 Onbepaalde tijd 129,6 116,2 121,2 103,0 Bepaalde tijd/tijdelijk 32,7 41,4 37,5 34,5 Dienstverbanden Personeelsleden Mannen Vrouwen Fulltime Mannen Vrouwen Parttime Mannen Vrouwen Ziekteverzuim 4,21% 3,50% 3,65% Formatie naar financiering (excl. SCP) 141,2 137,5 Basisfinanciering 86,9 80,8 Projectfinanciering 42,6 46,3 Overige financiering 11,7 10,4

30 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 19 / Overige taken NOC*NSF Sportcentrum Papendal Het Sportcentrum Papendal is vanaf eind 2012 ondergebracht in een eigen rechtspersoonlijkheid (BV) en conform het besluit van de Algemene Vergadering NOC*NSF op 20 november 2012 afgeplitst van de vereniging NOC*NSF. Met deze afsplitsing heeft de vereniging NOC*NSF twee dochterondernemingen, te weten het Sportcentrum Papendal BV en de BV Exploitatie Nationaal Sportcentrum Papendal (Hotel- en Congrescentrum Papendal). Overzicht overige verbonden organisaties Naast de hiervoor genoemde organisatie hebben de volgende organisaties een financieel en/of organisatorische verbondenheid met NOC*NSF: Bestuurlijke participatie Innosport NL *) Fonds voor de Topsporter SESAM (Olympisch Stadion) Stichting EYOF 2013 *) Stichting YOG 2018 *) Stichting Sport & Zaken Stichting Nationale Sportplatform *) Stichting National Paralympic Committee of the Netherlands Deze organisaties, en daarmee de betrokkenheid van NOC*NSF, zijn of worden binnen afzienbare tijd opgeheven. Begunstigden in het Bestedingsplan Sportagenda Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO s) **) Olympische netwerken Dopingautoriteit **) NL Sporter **) NL Coach **) Instituut Sportrechtspraak **) Stichting Sport & Zaken **) In het vastgestelde jaarplan 2013 van NOC*NSF is de zogenaamde "set van afspraken"met deze begunstigden opgenomen. Deze is in 2013 door NOC*NSF gemonitored op de navolging. Voor een verantwoording van de activiteiten van de hiervoor genoemde organisaties wordt verwezen naar hun jaarverslaggeving. Onderzoek De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op het gebied van sportonderzoek. Zo is door het NWO-onderzoeksprogramma Sport het volume van sportonderzoek toegenomen en wordt door de sportpraktijk de kennis uit de diverse monitoren steeds meer toegepast als basis van beleid. De verbinding tussen sportpraktijk en wetenschap is toegenomen. De volgende stap richt zich op het effectief en efficiënt inrichten van het netwerk van organisaties in de sportwetenschap, zodat we kunnen inzetten op systematiseren van de vraag naar onderzoek en differentiëren naar de uitvoer van onderzoek. In 2013 zijn de ingediende projecten binnen het NWO-onderzoeksprogramma sport (programma is vormgegeven in samenwerking met het ministerie van VWS, NWO en SIA) beoordeeld door pijlersommissies en de stuurgroep. Aangevraagd budget voor het totaal van ingediende subsidieaanvragen bedroeg Beschikbaar budget is , voor 4 jaar (investering via Lotto 1,6 miljoen). In totaal zijn van de 61 ingediende projecten er 24 projecten gehonoreerd. In 2013 is NOC*NSF gestart met de nieuwe positionering We winnen veel met Sport. Deze strategie wordt uitgedragen op 7 domeinen via 7 factsheets, welke onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek (het bewijs dat we veel kunnen winnen met sport). Het programma onderzoek heeft deze bewijslast aangedragen. In het kader van de kennisoverdracht functie zijn in 2013 drie IKO (Informatie, Kennis, Onderzoek) bijeenkomsten gehouden waarin diverse sportbonden participeren. Ook is gestart met een werkgroep Kennisontwikkeling in de Sport (onderdeel Organisatieontwikkeling Bonden zoals benoemd in de Sportagenda 2016). De werkgroep bestaat uit medewerkers van NOC*NSF, NTFU, KNVB, KNGU, Atletiekunie, NOB en Squashbond. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 19 november 2013, vond het kennisdiner Scoren met Kennis plaats. Tijdens het kennisdiner is gesproken over nut en noodzaak, return of investment, van kennis, onderzoek en data-infrastructuur voor de sport. Prof. Maarten van Bottenburg gaf een inleidende presentatie en goede voorbeelden werden gepresenteerd door de KNVB en KNZB. Het geheel werd afgesloten met een doorkijk naar de wetenschappelijke basis van Wij winnen veel met sport. De in 2013 ingezette ontwikkeling richting een Netherlands Institute of Sport Science and Innovation (NISSI) is niet doorgezet. In 2014 gaat een topteam van start met een opdracht van de Minister van VWS, om een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda voor de sport op te stellen, zowel voor topsport en sportparticipatie als voor wetenschap, economie en maatschappij. Om van daaruit advies te geven over het vormen van een open netwerk vanuit sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheden/maatschappelijke organisaties.

31 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 20 / Financiële informatie Meerjarenoverzicht geconsolideerd Realisatie Realisatie Begroting Realisatie (31.12.)2011 (31.12.) (31.12.)2013 x x x x Geconsolideerde staat van baten en lasten BATEN Lottogelden Sponsorgelden Subsidies overheden Contributies Overige baten Mutatie onderhanden projecten Financieringsresultaat LASTEN (CATEGORIAAL) Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Marketing- en communicatiekosten Kostprijs verkopen Specifieke projectkosten Belastingen resultaat Bestedingsplan sportorganisaties LASTEN (FUNCTIONEEL) Topsport top Brancheversterking Levenlang sporten Behartiging belangen leden Verdelen middelen Specifieke doelstellingen Exploitatie vastgoed Exploitatie hotel- en congrescentrum Olympisch Plan Werving baten Beheer en administratie SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen RESULTAAT Bestemmingsreserve Lotto Bestemmingsreserves Continuiteïtsreserve RESULTAATBESTEMMING Geconsolideerde balans Vaste activa Voorraden, vorderingen en effecten Liquide middelen ACTIVA Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Lotto Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden PASSIVA

32 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 21 / Resultaatanalyse gerealiseerd begroot verschil x x x Resultaat Het resultaat over 2013 bedraagt -/- 11,2 miljoen, grotendeels veroorzaakt doordat de uitgaven van het bestedingsplan hoger waren dan de inkomsten van met name Lotto. Dit verschil was niet begroot. Het resultaat van de deelnemingen HCP en SCP was beide negatief en bedroeg in totaal -/- 1,4 miljoen, tegenover +/+ 0,5 miljoen begroot, derhalve een verschil van 1,9 miljoen negatief. De specificatie van dit resultaat naar onderdelen is als volgt: werkorganisatie NOC*NSF projecten NOC*NSF overige doelstellingen NOC*NSF bestedingsplan NOC*NSF SCP HCP Resultaatbestemming Dit resultaat wordt gezien de herkomst daarom grotendeels onttrokken aan de Bestemmingsreserve Lotto. Ook wordt een deel onttrokken aan de Bestemmingsreserves Mission, Uitzending Teams en Deelnemingen. Een specificatie van de resultaatbestemming luidt dan als volgt: ten laste van Bestemmingsreserve Lotto ten laste (begroot: gunste) van Bestemmingsreserve Deelnemingen ten laste van Overige Bestemmingsreserves resteert: ten gunste van Continuïteitsreserve

33 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 22 / Vermogen Mutaties per reserve In de hierna weergegeven tabel is een cijfermatig overzicht gegeven van alle mutaties in de reserves. Uit dit overzicht blijkt dat het vermogen/de reserves met ruim 11 miljoen is/zijn afgenomen, waarbij vooral de afname van de Bestemmingsreserve Lotto ad 9,5 miljoen (door lagere Lottobaten) en die van de Bestemmingsreserve Deelnemingen ad 1,3 miljoen (door de nagatieve resultaten van de deelnemingen) opvallen. Saldo Resultaatbestemming Saldo 1/1/ /12/2013 x x x Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Lotto Overige Bestemmingsreserves Activa Uitzending Teams Mission/Ambition Deelnemingen Huisvesting Organisatieontwikkeling VERMOGEN Continuïteitsreserve Volgens het reglement van het CBF kan een continuïteitsreserve gevormd worden voor twee functies: 1. om zeker te stellen dat de organisatie in de toekomst aan haar doelstellingsverplichtingen kan voldoen; 2. ter dekking van risico s op korte termijn. De eerste continuïteitsfunctie wordt gerealiseerd door de Bestemmingsreserve Lotto. Deze reserve vormt een buffer voor een belangrijk deel van de jaarlijkse uitgaven in het kader van het bestedingsplan, waarin NOC*NSF een jaarlijks aandeel heeft. Voor de tweede functie is de Continuïteitsreserve gevormd. Om een verantwoorde buffer te vormen voor de dekking van risico s op korte termijn wordt een bedrag van 3,5 miljoen toereikend geacht.

34 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 23 / Doorkijk naar 2014 Op het moment van opstellen en vaststellen van het jaarverslag 2013 zijn de Olympische en Paralympische Spelen 2014 in het Russische Sochi inmiddels afgesloten. In het jaarverslag 2014 en in een separatie evaluatie zal hier uitgebreid op teruggeblikt worden. Het is in ieder geval duidelijk dat deze evenementen voor Nederland zeer succesvol zijn verlopen en het moeilijk wordt om de behaalde resultaten de komende edities te verbeteren, laat staan de evenaren. De sportfinanciering in de breedste zin zal in 2014 een zeer belangrijk dossier blijven. Dit betreft zowel de ontwikkelingen rond de kansspelwetgeving, de omzet-ontwikkeling van de Lotto, de financiering en exploitatie van NOC*NSF en sportbonden en de effecten van lokale/gemeentelijke bezuinigingen op het lokale sportbeleid (verenigingen/accommodaties). Aansluitend op het laatste aspect, vormen de activiteiten van NOC*NSF, samen met sportbonden en andere samenwerkingspartners, inzake de Gemeenteraads-verkiezingen in maart 2014 een forse inspanning. De ontwikkelingen inzake de sportfinanciering en aanpassing van de rol en positie van ledenorganisaties in een snel veranderend sportlandschap zullen in 2014 de aanleiding blijven om het in 2013 (voorzichtig) gestarte transitie- en visietraject (steviger) voort te zetten. Onderstaand volgt een meerjarenoverzicht voor NOC*NSF (enkelvoudig) inclusief de begroting 2014, waarbij ter wille van de vergelijking ook 2012 exclusief de resultaten van SCP is: Realisatie Begroting Realisatie Begroting x x x x BATEN Lottogelden Sponsorgelden Subsidies overheden Contributies Overige baten Mutatie onderhanden projecten Financieringsresultaat LASTEN (CATEGORIAAL) Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Marketing- en communicatiekosten Specifieke projectkosten Bestedingsplan sportorganisaties Bestedingsplan sportorganisaties SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen RESULTAAT Bestemmingsreserve Lotto Overige Bestemmingsreserves Continuiteïtsreserve RESULTAATBESTEMMING

35 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 24 / Corporate governance Samenstelling Bestuur Het bestuur van NOC*NSF kende op 31 december 2013 de volgende samenstelling: Mevrouw M.M.A.A. (Tineke) Bartels - de Vries lid De heer H.M. (Harry) Been lid De heer J.H.A. (André) Bolhuis voorzitter De heer W. (Wim) Ludeke lid De heer J.W. (Jan Willem) Maas lid De heer A.G.J.M. (Ton) Rombouts vicevoorzitter De heer J.N.M. (Jeroen) Straathof lid Mevrouw J.M. (Anneke) van Zanen-Nieberg penningmeester In verband met een dienstbetrekking van Jeroen Straathof bij de Atletiekunie, legt hij zijn voorzitterschap van de Atletencommissie NOC*NSF en daarmee ook het bestuurslidmaatschap bij NOC*NSF neer per 1 januari Dit conform de bepalingen in de statuten van NOC*NSF. Jeroen Straathof wordt per 1 januari opgevolgd door de nieuwe voorzitter van de Atletencommissie NOC*NSF, dhr. Chiel Warners. Straathof blijft wel lid van de Atletencommissie NOC*NSF. Dhr. Camiel Eurlings, sinds september Nederlands IOC-lid, maakt vanaf dat moment deel uit van het NOC*NSF-bestuur. Dhr. Eurlings zal deze bestuurlijke verantwoordelijkheid in 2014 door de Algemene Vergadering van NOC*NSF laten bekrachtigen. Vergaderingen Bestuur Het Bestuur vergaderde in het verslagjaar 2013 plenair op de navolgende data: 24 januari, 14 februari, 4 maart, 18 april, 30 mei, 24 juni, 9 september, 7 oktober, 31 oktober en 19 december. De vergadering van 14 februari 2013 betrof een specifieke vergadering van het bestuur in haar rol als toekenningsorgaan inzake het Bestedingsplan Sportagenda In de vergadering van 18 april heeft het bestuur van NOC*NSF de geconsolideerde jaarrekening 2012 vastgesteld. Daarmee vervulde zij tevens haar rol als als algemene vergadering van aandeelhouders van het Hotel- en Congrescentrum Papendal BV. Ook participeerden leden van het bestuur van NOC*NSF namens deze in diverse andere overleggen van de vereniging. Enkele onderwerpen die tijdens de plenaire vergaderingen geagendeerd en besproken zijn: Financieel jaarverslag (jaarverslag + jaarrekening) 2012 Jaarplan en Begroting 2014 Voorbereiding Algemene Vergaderingen Sportfinanciering (kansspelwetgeving, Lotto) Merkpositionering NOC*NSF Bestuursevaluatie IOC-lidmaatschap Olympische en Paralympische Spelen 2014 European Youth Olympic Festival 2013 Bid Youth Olympic Games 2018 Topsport Schaatsaccommodaties Marketingpropositie Paralympisch Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Toekenningen Bestedingsplan 2013 Vergoedingenrichtlijn bestuur, directie en MT NOC*NSF Procuratieschema NOC*NSF Normen & limieten OS/PS 2016 (Rio) Ledentevredenheidsonderzoek Lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF Strategische topsportevenementenkalender Benoemingen & rapportages diverse (bestuursadvies)commissies In 2014 heeft overleg plaatsgevonden met de accountant. Het Bestuur is geïnformeerd over de bevindingen van de accountant bij het opstellen van de jaarrekening Jaarrekening De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur in de vergadering van 14 april 2014 en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering in de vergadering van 20 mei 2014.

36 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 25 / 77 Goed Sportbestuur, Minimale Kwaliteitseisen en CBF-keurmerk Op het gebied van Goed Sportbestuur, Minimale Kwaliteitseisen en de vereisten voor het CBF-keurmerk zijn de volgende activiteiten vermeldenswaardig: Begin 2013 is een (interne) bestuursevaluatie uitgevoerd. De bevindingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd in een bestuursconferentie op 30 mei. In de bestuursvergadering van 24 mei is ingestemd met een aantal verbeteracties, vooral op het gebied van de informatievoorziening binnen het bestuur en tussen bestuur en directie/werkorganisatie. Daarnaast heeft het bestuur van NOC*NSF in 2013 minimaal één maal haar rooster van aftreden besproken, waarbij ook specifiek gekeken is naar de representativiteit (in relatie tot de achterban en de gewenste expertisegebieden) van de samenstelling van het bestuur. T.b.v. het functioneren van de directie geldt een vastgestelde jaarlijkse cyclus. Deze wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Remuneratiecommissie van NOC*NSF. Er is een geactualiseerde meerjarenbegroting voor NOC*NSF opgesteld. Op voorstel van de Remuneratiecommissie heeft het bestuur van NOC*NSF een aangescherpte vergoedingenrichtlijn voor bestuur, directie en MT vastgesteld. Alle bestuursleden hebben, conform de vereisten van het CBF, in 2013 een verantwoordingsverklaring ondertekend. NOC*NSF heeft een periodieke meting Goed Sportbestuur uit laten voeren. In plaats van de gebruikelijke zelfscan Meting Goed Sportbestuur, is gekozen voor het instrument Sports Governance Observer, mede ontwikkeld door de Universiteit Utrecht (USBO). Dit instrument geeft een externe en objectieve blik binnen 4 dimensies: transparantie, democratie, checks and balances en solidariteit. De opgestelde rapportage is eind 2013 op hoofdlijnen besproken en zal begin 2014 vertaald worden naar een aantal verbeteracties. NOC*NSF beschikt over een klachtenregeling. In 2013 zijn in het kader c.q. binnen de reikwijdte van deze regeling geen klachten ontvangen. NOC*NSF beschikt over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het lopende keurmerk is geldig tot eind Samenstelling Directie- en Management Team Op 31 december 2013 had de directie en het MT de volgende bezetting: De heer Gerard Dielessen Algemeen Directeur, voorzitter MT De heer Jeroen Duijster Manager Financiën & Automatisering De heer Maurits Hendriks Technisch Directeur De heer Jeroen Bijl Manager Topsport De heer Erik Lenselink Manager Sportontwikkeling Mevrouw Esther Roelofs Manager Commerciële Zaken

37 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 26 / Verantwoordingsverklaring In deze verantwoordingsverklaring zet NOC*NSF in beknopte vorm uiteen hoe zij invulling geeft aan: 1. Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht 2. Omgang met belanghebbenden 3. Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen 1. Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht Taken en verantwoordelijkheden Algemene Vergadering, bestuur en directie Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging NOC*NSF en is als bestuur, eindverantwoordelijk voor het totaal van de activiteiten van NOC*NSF. Het Bestuur heeft een groot deel van haar taken gedelegeerd aan de directie en het management team (MT) in een directiestatuut. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en legt voor het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF die toezicht houdt op het Bestuur. Formele advies- en besluitvormingsorganen NOC*NSF kent een aantal formele adviesorganen in de vorm van commissies die door de Algemene Vergadering of het bestuur zijn ingesteld. De Algemene Vergadering kent vijf adviescommissies, te weten de: Auditcommissie Doping Auditcommissie Seksuele Intimidatie Commissie Registratie Persoonsgegevens Financiële Commissie (FC) Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). De eerste 3 commissies adviseren de Algemene Vergadering over de wijze waarop NOC*NSF en sportbonden invulling geven aan respectievelijk de afhandeling van dopingzaken, tuchtrechtspraak op het gebied van seksuele intimidatie en de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens binnen het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS). De Financiële Commissie adviseert de AV over de jaarrekening en (meerjaren)begroting van NOC*NSF en is daarnaast bevoegd aan het bestuur en de AV gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De CRBS brengt aan de AV advies uit over het Globaal bestedingsplan en de Richtlijnen op basis waarvan de Sportagendagelden worden toegekend aan de leden en NOC*NSF. Het bestuur kent vier adviescommissies, te weten de: Atletencommissie Auditcommissie Nominatie- en Remuneratiecommissie Auditcommissie Verdelen Middelen De inrichting en het functioneren van deze adviescommissies laat de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet. De Atletencommissie adviseert NOC*NSF en organisaties van invloed op het topsportbeleid van NOC*NSF in het maken van topsportvriendelijk beleid. De Auditcommissie adviseert het bestuur over onderwerpen aangaande het financiële beleid en de administratieve organisatie/interne controle. De Nominatie- en Remuneratiecommissie adviseert het bestuur over benoeming- en beloningsbeleid en gedeclareerde kosten en uitgaven van bestuur, directie en MT. De Auditcommissie VMS is door het bestuur ingesteld als adviesorgaan inzake de uitvoering van de kerntaak Verdelen Middelen. Tevens beoordeelt deze commissie de aanvraag van NOC*NSF binnen het Bestedingsplan. Sinds de Algemene Vergadering van 20 november 2012 heeft het bestuur van NOC*NSF de functie van toekennings- en vaststellingsorgaan inzake de Sportagenda-gelden teruggekregen. Tot de genoemde datum was deze rol gedelegeerd aan de Toekenningsen Afrekencommissie (TAC). Tegen de toekenning en vaststelling van de Sportagenda-gelden kunnen (de leden van) NOC*NSF in beroep gaan bij de onafhankelijke door de Algemene Vergadering ingestelde en benoemde Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB). Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur en directie Het Bestuur bestaat uit tenminste zeven doch maximaal twaalf natuurlijke personen. De persoon die lid is van het IOC en in overeenstemming met het Olympisch Handvest ambtshalve deel uitmaakt van het Bestuur van een Nationaal Olympisch Comité, is tevens bestuurslid. De leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurslid geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van NOC*NSF gemaakte kosten is toegestaan (op basis van een vergoedingenrichtlijn). Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn tweemaal herbenoembaar. De directie bestaat uit een Algemeen, tevens Statutair, directeur die wordt benoemd door het Bestuur en heeft een dienstverband bij NOC*NSF voor bepaalde tijd. Het Bestuur stelt op voordracht van de Nominatie- en Remuneratiecommissie de beloning van de Directie vast. Het beloningsbeleid van NOC*NSF gaat uit van passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie. Hierbij wordt kennis genomen van marktomstandigheden, de VFI richtlijnen en de uitgangspunten van het beloningskader geformuleerd in de code Wijffels en de "Wet normering topfunctionarissen (semi-)publieke sector".

38 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 27 / Omgang met belanghebbenden NOC*NSF streeft naar een open dialoog met alle belanghebbenden, die te verdelen zijn in: Leden *) Lotto (Top)sporters *) Partners en suppliers Coaches *) Ministerie van VWS Het Nederlandse publiek Overige overheden Medewerkers, inclusief OR *) Internationaal Olympisch Comité Overige internationale organisaties Belanghebbenden worden waar mogelijk betrokken bij de voorbereiding, vorming en indien nodig bijstelling van het beleid. Daartoe heeft NOC*NSF een uitgebreide (informele) overlegstructuur en stakeholdermanagement ingericht, welke aansluit bij de (statutair) vastgelegde cyclus van de formele besluitvormingsstructuur, die wordt gevormd door de Algemene Vergadering, het Bestuur en/of de Directie. Naast het hiervoor genoemde stakeholdermanagement en de algemene website van NOC*NSF, is voor de belanghebbenden voorzien van een *) een specifieke op die doelgroep gerichte communicatielijn van toepassing. NOC*NSF legt op zo transparant mogelijke wijze verantwoording af over de besteding van de middelen, conform de verantwoordingseisen die volgens het CBF keurmerk gelden voor kansspelbegunstigden. Het jaarverslag en de jaarrekening met accountantsverklaring zijn opvraagbaar en staan volledig op de website van NOC*NSF. 3. Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen Plan do check act is de centrale gedachte die ten grondslag ligt aan de planning en control cyclus. Binnen NOC*NSF is hier op verschillende niveaus (vereniging, bestuurlijke organisatie, werkorganisatie) invulling aan gegeven. Allereerst kent de vereniging aan de hand van de 4-jaarlijkse Sportagenda, waarbij de cyclus parallel loopt aan de Olympische Spelen een vierjaarlijkse P&C-cyclus. De Sportagenda is het fundament voor het meerjarenbeleidsplan (strategisch plan), jaarplan, meerjarenbegroting en jaarbegroting van NOC*NSF. Zowel na 4 jaar, als tussentijds worden de doelen van de Sportagenda gemonitord en geëvalueerd. Dit is de grondslag voor enerzijds bijsturing en bijstelling (bijv. van het Bestedingsplan of programma s/activiteiten) en anderzijds het fundament voor de ontwikkeling van de volgende Sportagenda. Het instrumentarium, bestaande uit Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen, wordt vastgesteld door het hoogste orgaan van NOC*NSF, de Algemene Vergadering. Vanuit de kerntaak Verdelen Middelen vragen NOC*NSF, sportbonden en overige partijen op basis van de Richtlijnen jaarlijks Sportagendagelden aan. De werkorganisatie van NOC*NSF is belast met de beoordelingscyclus, waarna het bestuur van NOC*NSF als toekenningsorgaan Sportagenda-gelden toewijst. Het bestuur van NOC*NSF legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Vergadering (voorheen werd dit gedaan door de TAC). Na afloop van een bestedingsjaar worden de toegekende gelden inhoudelijk en financieel verantwoord. Hiervoor wordt een vergelijkbare beoordelingscyclus uitgevoerd door NOC*NSF, met het bestuur van NOC*NSF als uiteindelijk vaststellingsorgaan. In deze cyclus vindt dus de beoordeling van doelmatigheid plaats. Bij niet uitgevoerde activiteiten zullen begunstigden gelden dienen te restitueren. Bij onvoldoende effectiviteit en efficiency zal dit consequenties hebben voor de beoordeling en toekenning van toekomstige aanvragen. Ook over de vaststellingscyclus zal het bestuur van NOC*NSF jaarlijks verantwoording afleggen. Jaarlijks worden een beleidsplan en een begroting voor de werkorganisatie Speerpunten bestuur/directie: een beperkte lijst van strategische dossiers die specifiek gemonitord worden in interactie tussen bestuur NOC*NSF opgesteld en wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. Het beleidsplan en de (meerjaren-) begroting worden goedgekeurd door het bestuur en vastgesteld door de AV. Middels de vaststelling door de AV en de goedkeuring door het bestuur is de algemeen directeur bevoegd het beleid uit te voeren binnen de kaders van het beleidsplan en de begroting. De algemeen directeur rapporteert vier keer per jaar aan het bestuur over de voortgang van het beleidsplan en de begroting. Zowel in de begrotingscyclus als jaarrekeningscyclus worden zowel de Auditcommissie (adviesorgaan bestuur) als de Financiële Commissie (adviesorgaan Algemene Vergadering) betrokken en geraadpleegd. Ter ondersteuning van de hiervoor genoemde inhoudelijke en financiële rapportages maakt de directie c.q. het MT van NOC*NSF gebruik van 3 interne tools, die samenhangen met het Jaarplan van NOC*NSF, te weten: en directie; Dashboard Strategisch Plan: een overzicht met (de ontwikkeling van) diverse kritische prestatie-indicatoren, opgenomen in het Strategisch Plan en Jaarplan NOC*NSF; Projecten- en dossierkaart NOC*NSF: een overzicht met alle grotere projecten en belangrijke (integrale) dossiers binnen NOC*NSF. Arnhem, 14 april 2014 Dr. J.H. André Bolhuis G. Dielessen Voorzitter Bestuur Algemeen Directeur

39 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 28 / JAARREKENING 2.1 Geconsolideerde jaarrekening

40 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 29 / Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31 december december 2012 x x A C T I V A VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (1) Oprichtingskosten Materiële vaste activa (2) Gebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris en overige activa Activa in ontwikkeling VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (3) Vorderingen/overlopende activa Belastingen (4) Debiteuren (5) Overige vorderingen/overl.activa (6) Effecten (7) - - Liquide middelen (8) P A S S I V A VERMOGEN Continuïteitsreserve (9) Bestemmingsreserves (10) Bestemmingsreserve Lotto (11) VOORZIENINGEN Groot onderhoud (12) Jubileumverplichtingen (13) LANGLOPENDE SCHULDEN Investeringssubsidies (14) Leaseverplichtingen (15) Hypothecaire leningen (16) Vooruitontvangen gelden (17) Egalisatiereserve Topsport (18) KORTLOPENDE SCHULDEN Kortlopend deel langl. schulden (14-18) Bestedingsplan sportorganisaties (19) Onderhanden projecten (20) Belastingen en sociale verz. (21) Pensioenen (22) Crediteuren (23) Overige schulden (24)

41 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 30 / Geconsolideerde staat van baten en lasten over Categoriale indeling Ref. Realisatie Begroting Realisatie x x x BATEN Lottogelden (25) Sponsorgelden (26) Subsidies overheden (27) Contributies (28) Overige baten (29) Mutatie onderhanden projecten (30) Financieringsresultaat (31) LASTEN Personeelskosten (34) Afschrijvingskosten (35) Huisvestingskosten (36) Organisatiekosten (37) Marketing- en communicatiekosten (38) Kostprijs verkopen (39) Specifieke projectkosten (40) Bestedingsplan sportorganisaties (41) Belastingen resultaat (42) SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen (45) RESULTAAT RESULTAATBESTEMMING 3.1 Bestemmingsreserve Lotto (11) Bestemmingsreserves (10) Continuïteitsreserve (9)

42 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 31 / Functionele indeling Ref. Realisatie Begroting Realisatie x x x BATEN Lottogelden (25) Sponsorgelden (26) Subsidies overheden (27) Contributies (28) Overige baten (29) Mutatie onderhanden projecten (30) Financieringsresultaat (31) LASTEN Besteed aan specifieke doelstellingen * Topsport top * Brancheversterking * Levenlang sporten * Behartiging belangen leden * Verdelen middelen Besteed aan overige doelstellingen * Exploitatie vastgoed * Exploitatie hotel/congrescentrum * Olympisch Plan Werving baten Beheer en administratie SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen (45) RESULTAAT RESULTAATBESTEMMING 3.1 Bestemmingsreserve Lotto (11) Bestemmingsreserves (10) Continuïteitsreserve (9)

43 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 32 / Doelstellingsindeling GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN - DOELSTELLINGSINDELING 2013 Ref. Topsport Brancheversterking Levenlang sporten Behartiging belangen leden Verdelen middelen SPECIFIEKE DOEL- STELLINGEN SCP HCP Olympisch Plan 2028 x x x x x x x x x x x x x x x x OVERIGE DOEL- STELINGEN WERVING BATEN BEHEER EN ADMINI- STRATIE eliminaties Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 BATEN Lottogelden (25) Sponsorgelden (26) Subsidies overheden (27) Contributies (28) Overige baten (29) Mutatie onderhanden projecten (30) Financieringsresultaat (31) Budgettoewijzing (32) Strategische toekenningen (33) LASTEN Personeelskosten (34) Afschrijvingskosten (35) Huisvestingskosten (36) Organisatiekosten (37) Marketing- en communicatiekosten (38) Kostprijs verkopen (39) Specifieke projectkosten (40) Bestedingsplan sportorganisaties (41) Belastingen resultaat (42) Doorbelaste kantoorkosten (43) Doorbelaste overheadkosten (44) SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen (45) RESULTAAT RESULTAATBESTEMMING Bestemmingsfonds Lotto (11) Bestemmingsreserves (10) Continuïteitsreserve (9)

44 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 33 / Financieringsindeling STAAT VAN BATEN EN LASTEN - FINANCIERINGSINDELING 2013 Ref. BASIS-FINANCIERING PROJECT-FINANCIERING Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting 2013 OVERIGE DOELSTELLINGEN Realisatie 2013 Begroting 2013 BESTEDINGSPLAN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 x x x x x x x x x x x x x RESULTAATBESTEMMING Bestemmingsfonds Lotto (11) Bestemmingsreserves (10) Continuïteitsreserve (9) eliminaties realisatie SPORTORGANISATIES eliminaties begroting TOTAAL BATEN Lottogelden (25) Sponsorgelden (26) Subsidies overheden (27) Contributies (28) Overige baten (29) Mutatie onderhanden projecten (30) Financieringsresultaat (31) Budgettoewijzing (32) Strategische toekenningen (33) LASTEN Personeelskosten (34) Afschrijvingskosten (35) Huisvestingskosten (36) Organisatiekosten (37) Marketing- en communicatiekosten (38) Kostprijs verkopen (39) Specifieke projectkosten (40) Bestedingsplan sportorganisaties (41) Belastingen resultaat (42) Doorbelaste kantoorkosten (43) Doorbelaste overheadkosten (44) SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen (45) RESULTAAT

45 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 34 / Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 Realisatie Realisatie x x Saldo van baten en lasten Afschrijvingskosten en vrijval investeringssubsidies CASH FLOW Aanpassing voor: * mutatie voorraden * mutatie vorderingen * mutatie effecten * ontvangen dividend - - * mutatie voorzieningen * mutatie onderhanden projecten * mutatie schuld bestedingsplan * mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aflossingen langlopende leningen Ontvangsten langlopende leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten KASSTROOM

46 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 35 / Toelichting Algemeen Geconsolideerde jaarrekening Dit financieel jaarverslag bevat de geconsolideerde jaarrekening van NOC*NSF, derhalve de cijfers (zowel gerealiseerd als begroot) van zowel NOC*NSF als de 100% dochters HCP (Hotel- en Congrescentrum Papendal) en SCP (Sport Centrum Papendal). In deze geconsolideerde jaarrekening is - ter wille van het inzicht - ook een (pro forma) geconsolideerde begroting van baten en lasten opgenomen. Deze geconsolideerde begroting is samengesteld vanuit de afzonderlijke goedgekeurde enkelvoudige begrotingen van enerzijds NOC*NSF en anderzijds HCP en SCP. De enkelvoudige begroting 2013 van NOC*NSF bevat ook de cijfers van SCP, maar is ter wille van het inzicht en de vergelijkbaarheid van cijfers (SCP is immers in het najaar 2012 juridisch afgesplitst van NOC*NSF in een separate besloten vennootschap) opgesplitst in een verenigingsbegroting voor NOC*NSF en een vennootschapsbegroting voor SCP, met uiteraard wel hetzelfde totaal resultaat. Groepsverhoudingen/groepsmaatschappijen De vereniging staat aan het hoofd van een groep van de volgende rechtspersonen, die beiden zijn meegeconsolideerd: * HCP Handelsnaam: Hotel- en Congrescentrum Papendal Statutaire naam: BV Exploitatie Nationaal Sport Centrum Papendal Zetel: Arnhem Oprichting: Belang: 22 maart 1999 economisch en juridisch eigendom 100% 100% Activiteiten: Hotel- en congrescentrum, restaurant en cafébedrijf * SCP Handelsnaam: Sportcentrum Papendal Statutaire naam: Sportcentrum Papendal BV Zetel: Arnhem Oprichting: Belang: 27 december 2012 economisch eigendom, geen juridisch eigendom 100% 100% Activiteiten: beheer en exploitatie van het complex sportcentrum Papendal Opmerking: de aandelen SCP zijn gecertificeerd aan Stichting Administratiekantoor Sportcentrum Papendal Groepsstructuur De groepsstructuur op balansdatum is als volgt: NOC*NSF Vereniging STAK SCP 100% 100% Stichting Administratiekantoor Sportcentrum Papendal 100% HCP B.V. Exploitatie Nationaal Sportcentrum Papendal SCP Sportcentrum Papendal B.V. CBF-keurmerk Het CBF-keurmerk is door NOC*NSF in november 2007 verworven. De vereniging is hierbij aangemerkt als kansspelbegunstigde. Het CBF- Keurmerkcertificaat is onlangs verlengd en geldig tot 1 november 2015 (onder voorwaarde dat NOC*NSF blijft voldoen aan de CBFcriteria).

47 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 36 / 77 Fiscale status Algemeen De aard van de activiteiten van NOC*NSF brengt met zich mee, dat redelijk complexe fiscale situaties kunnen ontstaan. NOC*NSF acht het van groot belang om daarin zorgvuldig op te treden en de fiscale wet- en regelgeving nauwgezet en op verantwoorde wijze toe te passen. Om die reden zijn diverse voor NOC*NSF relevante fiscale onderwerpen in kaart gebracht en zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst. Omzetbelasting NOC*NSF verricht voor de omzetbelasting zowel belaste als vrijgestelde prestaties. Naar analogie hiervan wordt voor de betreffende lasten met voordruk rekening gehouden. NOC*NSF en deelneming HCP vormen tezamen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Vennootschapsbelasting De belastingdienst heeft bevestigd dat NOC*NSF tot en met 2012 niet belastingplichtig is geweest voor de Vennootschapsbelasting. De deelnemingen HCP en SCP zijn zelfstandig belastingplichtig. ANBI NOC*NSF is in het bezit van de ANBI-status Toegepaste standaarden en algemene grondslagen Toegepaste standaarden voor verslaggeving NOC*NSF is een kansspelbegunstigde en ontvangt gelden van de kansspelorganisaties. De (geconsolideerde) jaarrekening van NOC*NSF is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor kansspelbegunstigden gelden hierbij - overeenkomstig artikel 17 van het Reglement CBF-Keur - enkele vrijstellingen. Deze inrichting is één van de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van het CBF-keurmerk. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij in de toelichting anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toewijzingen van de Lotto en het Ministerie van VWS worden voor het bruto bedrag opgenomen onder de baten. Ook lasten die financieel zijn gedekt door bestemmingsreserves, worden in de staat van baten en lasten opgenomen. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van de vereniging zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de vereniging. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, onder eliminatie van onderlinge verhoudingen en transacties. Grondslagen voor de verwerking van vreemde valuta Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Schattingen Bij de totstandkoming van de jaarrekening van NOC*NSF maakt het bestuur bepaalde schattingen en aannames. Deze schattingen een aannames kunnen van invloed zijn op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen op balansdatum en/of op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd. De belangrijkste schattingen zijn met name die vereist zijn voor de afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa, voorzieningen en overlopende passiva. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en aannames. Financiële instrumenten NOC*NSF houdt geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit. De in de balans opgenomen opgenomen financiële instrumenten worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die overeenkomt met de nominale waarde. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

48 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 37 / Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Ref. (1) (2) Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de bestede kosten, verminderd met de afschrijvingen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa (inclusief de vastgoedbeleggingen) worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op de ingeschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf de maand volgend op de ingebruikneming. De materiële vaste activa waarvan de vereniging en/of haar deelnemingen krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen rente wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst ten laste van het resultaat gebracht. (3) (4-6) Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen, rekening houdend met eventuele incourantheid. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen. (7) Effecten De waardering van de effecten vindt plaats tegen beurswaarde. (9-11) Vermogen Het vermogen van NOC*NSF bestaat uit een Continuïteitsreserve en uit Bestemmingsreserves, beiden bedoeld voor aanwending in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is bedoeld om de korte termijn verplichtingen af te dekken, waarbij als maximum het CBF criterium van 1,5 * de kosten van de werkorganisatie geldt. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn door het Bestuur afgezonderde delen van het vermogen voor een speciaal doel. Mutaties (toevoegingen dan wel onttrekkingen) in deze reserves vinden plaats via de resultaatbestemming. (12) Voorziening Groot onderhoud De voorziening groot onderhoud dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan het onroerend goed. (13) Voorziening Jubileumverplichtingen De voorziening jubileumverplichtingen betreft de geschatte kosten voor jubilarissen. De voorziening wordt berekend op basis van een model waarin ook rekening wordt gehouden met personeelsverloop en sterftecijfers. (14-24) (14) (15) (16) (17) (18) Lang- en Kortlopende schulden Investeringssubsidies Deze passiefpost valt vrij ten gunste van het resultaat naar rato van de afschrijvingen van het betreffende actief. Leaseverplichtingen De leaseverplichtingen zijn opgenomen tegen de contante waarde van de leasetermijnen. Hypothecaire leningen Deze leningen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Vooruitontvangen gelden De vooruitontvangen huur valt vrij ten gunste van het resultaat naar rato van de huurtermijnen. Egalisatiereserve Topsport Mutaties in de Egalisatiereserve Topsport dienen plaats te vinden overeenkomstig de bepalingen van de Kaderregeling VWS subsidies over instellingssubsidies.

49 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 38 / Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Bepaling resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle daarmee verband houdende en aan het jaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald op basis van de verkrijgingsprijzen Functionele indeling staat van baten en lasten (43-44) Op basis van RJ wordt de staat van baten en lasten ook getoond op basis van een functionele indeling. De richtlijn VFI is leidraad geweest voor de kostentoerekening. Elk personeelslid hoort bij c.q. draagt bij aan één van de volgende doelstellingen en wordt geheel of gedeeltelijk daaraan toegerekend: Specifieke doelstellingen Overige doelstellingen Algemeen Topsport top 10 Exploitatie vastgoed Werving baten Brancheversterking Exploitatie hotel- en congrescentrum Beheer en administratie Levenlang sporten Olympisch Plan 2028 Behartiging belangen leden Verdelen middelen De personeels- en overige kosten worden zo rechtstreeks mogelijk toegerekend aan deze doelstellingen. De ICT-, huisvestings- en facilitaire kosten worden op basis van aantallen fte's doorbelast aan de diverse doelstellingen (kostendragers). Datzelfde geldt voor de overheadkosten (Administratie en Beheer). (22 & 34) Pensioenen NOC*NSF en SCP zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds van Zorg & Welzijn, HCP bij dat van de Horeca & Catering. Het betreft toegezegde pensioenregelingen, maar NOC*NSF en HCP hebben geen verplichting tot eventueel aanvullende betalingen anders dan hogere toekomstige premies. Slechts de aan de fondsen betaalde pensioenpremies worden derhalve in de staat van baten en lasten verantwoord. De dekkingsgraden van de betreffende pensioenfondsen waren eind 2013: Zorg & Welzijn 109% en Horeca & Catering 117%. (42) Belastingen resultaat De belastingen over het resultaat worden berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met tijdelijke en permanente verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening. (45) Resultaat deelnemingen Het resultaat deelnemingen betreft: * gerealiseerd: een correctie op het resultaat van voorgaand jaar; * begroot: het verschil tussen het resultaat volgens de begrotingen van respectievelijk NOC*NSF en die van de deelnemingen Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Financieringsresultaten worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Financial leasing wordt niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betreffende leasetermijnen worden voor het aflossingsdeel als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het rentedeel als een uitgave uit operationele activiteiten.

50 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 39 / Toelichting op posten in de balans (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x Ref. VASTE ACTIVA (1) Immateriële vaste activa Specificatie Oprichtingskosten Verloopoverzicht Saldo 1 januari Oprichtingskosten SCP Afschrijvingen Mutaties boekjaar Saldo 31 december Toelichting Afschrijvings% 20% 20% Deze post betreft de oprichtingskosten (met name advieskosten) voor/van SCP. (2) Materiële vaste activa Gebouwen en Machines en Inventaris en Activa in terreinen installaties overige activa ontwikkeling Totaal x x x x x Verloopoverzicht Cum. Aanschafwaarde Cum. Afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Investeringen (35) Afschrijvingskosten Mutaties Cum. Aanschafwaarde Cum. Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Specificatie naar gebruik Voor bedrijfsvoering Voor verhuur (vastgoedbeleggingen) Specificatie/groepsmaatschappijen NOC*NSF SCP HCP Toelichting Afschrijvings% 0%-15% 4-10% 0-20% 0% Gebouwen en terreinen De gebouwen en terreinen zijn bezwaard met een hypotheeklast ultimo boekjaar van 5,7 miljoen. De taxatiewaarde van de gebouwen en terreinen ter bepaling van de WOZ (gecorrigeerde vervangingswaarde) bedraagt ultimo boekjaar (peildatum 1 januari 2012) 53 miljoen. De verzekerde waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt volgens opgave van de assuradeur 91 miljoen. Machines en installaties Onder de machines en installaties is de geleasde WKO (Warmte Koude Opslag)-installatie opgenomen. Het gedeelte dat nog niet in gebruik is, is verantwoord bij de Activa in ontwikkeling. Investeringen De investeringen in 2013 (exclusief de WKO-installatie) bedragen 1,5M en betreffen in hoofdzaak aanpassingen aan gebouwen, inventaris Arnhemhal en automatisering.

51 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 40 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x Ref. VLOTTENDE ACTIVA (3) Voorraden Specificatie naar soort Voorraden Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP 13 - HCP Toelichting Dit betreft met name de voorraden food en beverage alsmede emballage. (4) Belastingen Specificatie naar soort Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP - - HCP Toelichting De vordering Vennootschapsbelasting betreft het compensabel verlies van HCP over 2013 tegen de geldende tarieven voor de vennootschapsbelasting. (5) Debiteuren Specificatie Vorderingen nominaal Voorziening voor oninbaarheid Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De openstaande debiteuren op balansdatum betreffen met name toegezegde sponsorbijdragen, toegezegde overige bijdragen en nog te ontvangen overige baten. Nog te ontvangen subsidies worden separaat verantwoord onder de Overige vorderingen.

52 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 41 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x Ref. VLOTTENDE ACTIVA (6) Overige vorderingen en overlopende activa Specificatie Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen rente Subsidiënten Vordering in escrow Overige vorderingen Waarborgsommen Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De vooruitbetaalde kosten betreffen verzekeringen, pensioenpremies en dergelijke. De nog te ontvangen rente betreft grotendeels de rentebaten op deposito's en spaarrekeningen. De overige vorderingen betreffen nog te ontvangen/factureren posten van alle groepsmaatschappijen. (7) Effecten Verloopoverzicht Saldo 1 januari Verkopen effecten Ongerealiseerde koersresultaten - - Mutaties boekjaar Saldo 31 december - - Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP - - HCP (8) Liquide middelen Specificatie Deposito's en spaarrekeningen ING RABOBANK ABN AMRO Betaalrekeningen RABOBANK ING BINCKBANK Kassen Kruisposten Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging, met uitzondering van 50K van een spaarrekening dat verpand is.

53 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 42 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x RESERVES (9-11) Reserves Een totaaloverzicht van de saldi luidt als volgt: (9) Continuïteitsreserve (10) Bestemmingsreserves (10a) Bestemmingsreserve Activa - - (10b) Bestemmingsreserve Uitzending Teams (10c) Bestemmingsreserve Mission/Ambition (10d) Bestemmingsreserve Deelnemingen (10e) Bestemmingsreserve Huisvesting - - (10f) Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (11) Bestemmingsreserve Lotto (9) Continuïteitsreserve Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Nog te bestemmen resultaat: * Resultaat NOC*NSF basisfinanciering * Resultaat NOC*NSF projectfinanciering * Resultaat NOC*NSF overige doelstellingen * Restant resultaat SCP Saldo 31 december Toelichting De zekerstelling, dat de organisatie in de toekomst aan haar doelstellingsverplichtingen kan voldoen, wordt gegeven door de omvang van de Bestemmingsreserve Lotto. De Continuïteitsreserve is aanvullend en dient conform het reglement van het CBF ter dekking van risico's op korte termijn. De Continuïteitsreserve blijft ruim onder het CBF-maximum van 1,5 * de kosten van de werkorganisatie. (10) Bestemmingsreserves (10a) Bestemmingsreserve Activa Specificatie Arnhemhal - - Sport & Innovatie Centrum (SIC) Mutatie-overzicht Saldo 1 januari (14 & 27) * Investeringssubsidie Arnhemhal * Afschrijvingskosten (31) * Toegerekende rentebaten (14) Naar Investeringssubsidies/kortlopende schulden Saldo 31 december - - Toelichting De Bestemmingsreserve Activa betreft de ontvangen bestemmingsgelden voor eerder gedane investeringen. De bestemmingsgelden worden verantwoord als bate in het jaar van ontvangst en via de resultaatbestemming verwerkt in de bestemmingsreserve. Uitputting van deze reserve vindt plaats overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de betreffende activa in de resultaatbestemming. (14) Deze post is in verband met de verzelfstandiging van SCP vanaf 2012 geherrubriceerd naar Investeringssubsidies (Langlopende schulden).

54 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 43 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x RESERVES (10b) Bestemmingsreserve Uitzending Teams Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Baten: * Lotto * St. Nationaal Fonds Gehandicapten * Overig Lasten: * Kosten uitzendingen Overige mutaties: (30) * Toegerekende rente Saldo 31 december Toelichting Deze bestemmingsreserve is bestemd voor de uitgaven ten behoeve van de uitzendingen van teams naar de Olympische en Paralympische Spelen, het Europese Jeugd Olympische Festival (EJOF), de Jeugd Olympische Spelen (JOS) en dergelijke. De inkomsten over een periode van vier jaar moeten voldoende zijn om de kosten betreffende de uitzending van de teams aan de diverse topsportevenementen te financieren. (10c) Bestemmingsreserve Mission/Ambition Mutatie-overzicht Saldo 1 januari (26) Baten (sponsorgelden): * Partners * Suppliers * IOC Lasten: * Breedte- en topsportactiviteiten * Kosten eigen fondsenwerving Overig: (31) * Toegerekende rente Saldo 31 december Toelichting Mission is er op gericht Nederland qua medailles structureel in de landen top-10 te krijgen en te houden. Hiermee draagt dit programma bij aan de realisatie van de topsport doelstellingen. Ook marketing activiteiten worden uit deze reserve betaald. De partners in sport tezamen met een aantal suppliers steunen financieel het Mission programma van NOC*NSF. De niet bestede middelen in enig jaar worden als bestemmingsreserve opgenomen en aangewend in de komende jaren.

55 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 44 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x RESERVES (10d) Bestemmingsreserve Deelnemingen Specificatie HCP SCP Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Resultaat deelnemingen: * Resultaat HCP * Resultaat SCP Saldo 31 december Toelichting NOC*NSF houdt voor haar deelnemingen HCP en SCP een reserve aan bestaande uit het aandeel in het vermogen van deze deelnemingen. De mutatie in het boekjaar betreft het resultaat na belastingen van de deelnemingen HCP en SCP, voorzover deze reserve niet negatief zou worden. Het resultaat SCP dat niet ten laste van deze reserve kon worden geboekt, is in mindering gebracht op de Continuïteitsreserve. (10e) Bestemmingsreserve Huisvesting Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Baten: * Lotto bijdrage Lasten: * Exploitatieresultaat Sportcentrum Papendal (36) * Gepleegd groot onderhoud (12) Naar voorziening Groot onderhoud Saldo 31 december - - Toelichting Vanaf 2010 werd de Bestemmingsreserve Huisvesting gebruikt als egalisatiereserve voor het groot onderhoud. Voorheen werd gebruik gemaakt van een Voorziening groot onderhoud. Eind 2012 is deze reserve weer omgezet in een Voorziening groot onderhoud (in verband met de juridische splitsing van SCP). (10f) Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Lasten: * Ontwikkeling financiële functie Saldo 31 december Toelichting De Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling wordt aangehouden ter egalisatie van de kosten voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de vereniging.

56 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 45 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x RESERVES (11) Bestemmingsreserve Lotto Mutatie-overzicht Saldo 1 januari (25) Baten: Lottogelden Bestedingsplaplan Realisatie Bestedings- Realisatie Lasten: 1.1 Basisbijdrage sportparticipatie/lang Leven Sporten Kwaliteitsbevordering Kader Maatwerkfinanciering Top Toptrainings- en wedstrijdprogramma's Deelname Voorzieningen topsporters Technisch directeuren Fonds Uitzendingen Teams Uitvoering anti-dopingbeleid Host broadcasting CTO's/NTC Certificering talentontwikkeling Algemeen functioneren Sportbonden Tussentijdse verhoging Organisatieontwikkeling Fonds Ontwikkeling Bonden Fonds Ontwikkeling Bonden extra budget Stimulering Samenwerking Bonden 2*3* (25) 3.4 Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF Collectieve activiteiten sportkader Collectieve projecten Collectief onderzoek en monitoring Algemeen functioneren kenniscentra Olympisch Vuur Uitvoering tuchtrecht Instituut Rechtspraak Olympische netwerken NL Sporter & NL Coach Classificatie-instituut gehandicaptensport Sport & Zaken * Bestedingsplan boekjaar Afbouwregeling topsport Compensatie marketingrechten EYOF (25) Indexatie Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF Olympisch netwerk Tryfonds * Bestedingsplan boekjaar aangepast Olympische Sport Compensatie contributie sportvisserij jaar NOC*NSF (25) Indexatie Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF KNGU Overgangsmaatregel - 50 Diversen/vorige jaren Saldo baten en lasten (31) Rente Resultaat werkorganisatie/projecten - 32 M u t a t i e s Saldo 31 december Toelichting In de Algemene Vergadering van 18 mei 2010 is de code Bestemmingsfonds Lotto aangenomen, waarin aan dit fonds/deze reserve de volgende doelstellingen zijn gekoppeld: * continuïteitsreserve voor het collectieve bestedingsplan, de financiële paragraaf voor de realisatie van de sportagenda; * liquiditeitsbuffer voor het uitbetalen van de verplichtingen uit het bestedingsplan; * mogelijke financieringsbron voor incidentele uitgaven om de mogelijke financiële obstakels achter beleidsverandering weg te nemen (o.a. overgangsmaatregelen). Als ondergrens voor de Bestemmingsreserve Lotto wordt een reservebedrag van het totale verplichte jaarbedrag gewenst. Aangezien NOC*NSF over de uitgave van de gelden van de Bestemmingsreserve Lotto besluit, wordt deze vanaf 2013 als een bestemmingsreserve in plaats van een bestemmingsfonds verantwoord.

57 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 46 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x VOORZIENINGEN (12) Voorziening groot onderhoud Mutatie-overzicht Saldo 1 januari (10e) Vrijval Bestemmingsreserve Huisvesting Kosten groot onderhoud Saldo 31 december Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP HCP (13) Voorziening jubileumverplichtingen Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Dotatie ten laste van resultaat Uitkeringen Saldo 31 december Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De voorziening jubileumverplichtingen betreft de geschatte kosten voor jubilarissen en heeft een langlopend karakter.

58 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 47 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 LANGLOPENDE SCHULDEN x x (14) Investeringssubsidies Specificatie Investeringssubsidies Arnhemhal: * Provincie Gelderland * Ministerie van VWS * Gemeente Arnhem Investeringssubsidies Sport- & Innovatiecentrum: * Provincie Gelderland * Gemeente Arnhem Vrijval ten gunste van resultaat Kortlopende deel Langlopende deel > 5 jaar Mutatie-overzicht (langlopend deel) Saldo 1 januari (11a) Overboeking van Bestemmingsreserve Activa Correctie lang-/kortlopend deel 53 - Vrijval ten gunste van resultaat Saldo 31 december Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP HCP Toelichting Deze post betreft de voor de Arnhemhal en het Sport- & Innovatiecentrum ontvangen investeringssubsidies van de Provincie Gelderland, het Ministerie van VWS, en de Gemeente Arnhem. De post valt vrij overeenkomstig de afschrijvingstermijnen van de betreffende activa (gebouwen en machines/installaties, respectievelijk 3% en 10%). (15) Leaseverplichingen Specificatie WKO-installatie Aflossing Kortlopend deel Langlopend deel > 5 jaar Mutatie-overzicht (langlopend deel) Saldo 1 januari - - WKO-installatie Aflossingen Saldo 31 december Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP HCP Toelichting Begin 2013 is een WKO (Warmte Koude Opslag)-installatie deels in gebruik genomen. De totale leaseverplichting betreft de contante waarde van de leasetermijnen (ad in totaal over 15 jaar 8,9 miljoen).

59 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 48 / 77 LANGLOPENDE SCHULDEN (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x (16) Hypothecaire leningen Specificatie Lening vleugel kantoorpand NOC*NSF & Hotel Kortlopend deel Langlopend deel > 5 jaar Mutatie-overzicht (langlopend deel) Saldo 1 januari Aflossingen Saldo 31 december Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP HCP Zekerheden Als zekerheid voor deze lening van de RABOBANK (waarvan de hoofdsom 7,4 miljoen was) gelden een eerste bankhypotheek van 14,7 miljoen op het bedrijfs/kantoorpand aan de Papendallaan 60 en 3-5 te Arnhem, afstanddoening van de huurrechten en verpanding van de huurpenningen. De rente bedraagt het 3-maands euribor tarief met een opslag van 1,6%. (17) Vooruitontvangen gelden Mutatie-overzicht Saldo 1 januari Vrijval: huur boekjaar Saldo 31 december Kortlopend deel Langlopend deel > 5 jaar Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF - - SCP HCP Toelichting Halverwege 2010 heeft Pim Mulier het destijds nieuwe pand voor Sport en Onderwijs betrokken. De huur van dit pand is toen voor 10 jaar vooruitbetaald. (18) Egalisatiereserve Topsport Mutatie-overzicht Saldo 1 januari - - Dotatie vanuit project Topsport Saldo 31 december Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP - - HCP Toelichting Deze post betreft een egalisatiereserve instellingssubsidie Topsport. De reserve wordt in een boekjaar uitsluitend besteed aan activiteiten waarvoor de instellingssubsidie van VWS in dat boekjaar is verleend en die niet kunnen worden bekostigd uit de instellingssubsidie die is verleend voor dat boekjaar. Het kortlopend deel is gezien de aard van de post moeilijk te bepalen en daarom niet opgenomen. KORTLOPENDE SCHULDEN (14-18) Kortlopend deel langlopende schulden (14) Kortlopend deel investeringssubsidies (15) Kortlopend deel leaseverplichtingen (16) Kortlopend deel hypothecaire leningen (17) Kortlopend deel vooruitontvangen gelden (18) Kortlopend deel egalisatiereserve Topsport

60 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 49 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x KORTLOPENDE SCHULDEN (19) Bestedingsplan sportorganisaties Specificatie Sportagenda boekjaar Sportagenda vorig boekjaar Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP - - HCP Toelichting De post (Nog te betalen) Bestedingsplan sportorganisaties betreft het saldo van toekenningen en voorschotten aan de sportbonden vanuit het Bestedingsplan. Vanaf 2013 worden sportorganisaties vanuit het Bestedingsplan 100% in plaats van voor bepaalde rubrieken 90% bevoorschot. (20) Onderhanden projecten Specificatie naar soort projecten Sportontwikkeling Topsport Olympisch Vuur Diverse projecten Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De onderhanden projecten (in- en extern) betreffen activiteiten met projectfinanciering die over meerdere jaren lopen. De projecten met debet- (ad 0,1M) en creditsaldi zijn gesaldeerd opgenomen op de balans. Het saldo Onderhanden projecten heeft onder andere betrekking op de volgende grotere projecten: * Veilig Sportklimaat ( 2,6M) * Verklaring Omtrent Gedrag ( 0,9M ) Voor alle projectsubsidies wordt een credit onderhanden project-saldo veroorzaakt door vooruitontvangen subsidiegelden, waarvan de uitgaven in de volgende jaren zullen worden gemaakt. (21) Belastingen en premies sociale verzekeringen Specificatie Loonheffing Crisisheffing 22 9 Terug te ontvangen WAO/WIA Omzetbelasting Vennootschapsbelasting - 38 Toeristenbelasting Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP

61 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 50 / 77 (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x KORTLOPENDE SCHULDEN (22) Pensioenen Specificatie Pensioenfonds Zorg&Welzijn Pensioenfonds Horeca & Catering Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP 3 - HCP (23) Crediteuren Specificatie Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP (24) Overige schulden Specificatie Vakantiegeld Vakantiedagen Overige personeelskosten Nog te betalen personeelskosten Nog te betalen projectkosten Nog te betalen overige kosten Subsidiënten Vooruitgefactureerde bedragen Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP

62 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 51 / Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Niet in de balans opgenomen rechten * Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) In 1999, 2004 en 2007 zijn door NOC*NSF bijdragen verstrekt aan Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ad in totaal 4,1 miljoen vanuit de Bestemmingsreserve Lotto als kapitaalstorting. Indien SWS de ontvangen gelden niet meer voor haar doelstelling nodig heeft, zal dit geld terugvloeien naar de Bestemmingsreserve Lotto. * Stichting Fonds voor de Topsporter In voorgaande jaren is vanuit de Bestemmingsreserve Lotto 5,0 miljoen kapitaal gestort door NOC*NSF in Stichting Fonds voor de Topsporter. Indien deze Stichting wordt opgeheven, vloeit het kapitaal terug naar de Bestemmingsreserve Lotto. * Compensabele verliezen Het fiscale verlies van deelneming SCP over 2013 ad 0,8M kan worden verrekend met door haar te behalen toekomstige winsten tot en met Aangezien de realisatie van deze winsten op dit moment onvoldoende zeker is, zijn deze compensabele verliezen voorzichtigheidshalve niet opgenomen in de balans. Niet in de balans opgenomen verplichtingen * Leaseverplichtingen Het jaarlijkse bedrag inzake aangegane leaseverplichtingen voor auto s bedraagt in totaal 0,6 miljoen. De leaseovereenkomsten variëren in looptijd van 2014 tot en met * Vitesse Aan Vitesse wordt grond verhuurd met een recht van opstal dat eindigt in Indien Vitesse bij het beëindigen van dit recht (een gedeelte van) de accommodatie in stand laat, heeft zij recht op vergoeding van de waarde daarvan ten tijde van de beëindiging. deze waarde wordt in onderling overleg vastgesteld. * Fiscale eenheid NOC*NSF vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met HCP. Uit hoofde van deze fiscale eenheid is NOC*NSF hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele omzetbelasting schulden van de fiscale eenheid als geheel. * Zekerheden In verband met de kredietfaciliteiten van de RABOBANK, gelden aanvullend de volgende zekerheden: verpanding spaar- en depositogelden RABOBANK acte beëindiging huurovereenkomst Papendallaan 3-5 te Arnhem * Bankgaranties Door NOC*NSF is een bankgarantie afgegeven ad 53K. Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen * Belastinglatentie onroerend goed De fiscale waarde van de in SCP (door middel van juridische splitsing) ingebrachte activa en passiva wordt nog afgestemd met de belastingdienst. Een eventuele (actieve/passieve) belastinglatentie die hieruit ontstaat is nog niet bekend en derhalve niet in de balans opgenomen. * Huur en verhuur onroerend goed Deelneming SCP heeft in het kader van haar reguliere bedrijfsactiviteiten met diverse partijen langlopende huur- dan wel langlopende verhuurovereenkomsten afgesloten. De hieruit voortvoeiende jaarlijkse baten en lasten zijn in het resultaat verantwoord.

63 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 52 / Toelichting op posten van de staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie x x x BATEN (25) Lottogelden Specificatie Ontvangsten Olympische Sport (Mission/Ambition) Specificatie/doel Bestedingsplan sportorganisaties Projecten Overige doelstellingen Algemeen functioneren Mutatie Bestemmingsreserve Lotto Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De Lottogelden betreffen de in het boekjaar ontvangen bedragen van de Lotto (exclusief Mission sponsorgelden). De Lotto noemt zelf in uitingen de bruto afdracht aan NOC*NSF. Het verschil is de verenigingsprovisie en de bijdrage aan de bonden die door de Lotto zelf wordt betaald. In vergelijking met de begroting is 7,8M minder ontvangen, ten opzichte van ,3M minder. (26) Sponsorgelden Specificatie/soort Partners Suppliers IOC Specificatie/doel Bestedingsplan sportorganisaties Projecten (10c) Mutatie Bestemmingsreserve Mission/Ambition (10c) Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting Dit betreft de sponsorpropositie voor de voorbereiding voor de Para/Olympische Spelen. Voor de periode heet deze propositie Mission, voor Ambition. Opgenomen zijn de gefactureerde bedragen op basis van de afgesloten contracten met de Partners (Lotto, Vattenfall/Nuon, EY, Achmea, Randstad, Volkswagen/Pon en Rabobank), Suppliers en het IOC. Deze sponsorbaten zijn vrijwel gelijk aan de begrote bedragen, maar wel 1,7M minder dan in 2012, bij een overigens gelijk aantal Partners in Sports (PINS). Naast deze cashbijdragen, wordt ook van een aantal partijen sponsoring in natura ontvangen. Dit betreft dan onder meer kleding, vervoer, media, zakelijke dienstverlening en sportartikelen.

64 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 53 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x BATEN (27) Subsidies overheden Specificatie/subsidiënt Ministerie van VWS Overige ministeries Provincies/gemeenten Specificatie/soort Bestedingsplan sportorganisaties Projecten Overige doelstellingen Algemeen functioneren (10a) Investeringssubsidies Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De subsidies van overheden betreffen zowel instellings- als project- als investeringssubsidies. Instellings- en projectsubsidies worden verstrekt voor het Bestedingsplan maar ook voor eigen projecten. De investeringssubsidie betreft de bouw van de Arnhemhal. De gerealiseerde subsidiebaten zijn iets ( 0,1M) hoger dan de begrote bedragen. (28) Contributies Specificatie Contributies leden Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De post contributies betreft de contributie van de bij NOC*NSF aangesloten leden/sportbonden. Deze contributie is gebaseerd op het aantal leden, onderscheiden in jeugdleden en senioren, en op de vastgestelde tarieven per lid die jaarlijks worden geïndexeerd. Ten opzichte van 2012 en de begroting zijn de contributies hoger, met name door de toetreding van Sportvisserij NL als lid van NOC*NSF.

65 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 54 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x BATEN (29) Overige baten Specificatie Verhuur vergaderaccommodaties Verhuur hotelkamers Verhuur gebouwen en accommodaties Verhuur binnensportfaciliteiten Verhuur buitensportfaciliteiten Servicekosten Food & beverage Detachering Bijdragen en subsidies Facilitaire ondersteuning Diversen Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting Ten opzichte van de begroting 2013 en de realisatie 2012, zijn de overige baten aanzienlijk gedaald, vooral verhuuropbrengsten en baten food/beverage. door lagere (30) Mutatie onderhanden projecten Specificatie (20) Balanspositie Onderhanden projecten 31/ (20) Balanspositie Onderhanden projecten 1/ Mutatie onderhanden projecten boekjaar Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De post Mutatie onderhanden projecten betreft de toe- of afname van de balanspost Onderhanden projecten bij de Kortlopende schulden. Een toename van de Onderhanden projecten ontstaat door vooruitontvangen projectbaten. Door uitgaven en afronding van projecten neem de post Onderhanden projecten weer af.

66 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 55 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x BATEN (31) Financieringsresultaat Specificatie * Rentebaten banken * Rentebaten overig 5-12 * Baten beleggingen Financiële baten (15) * Rentelasten lease WKO-installatie (16) * Rentelasten hypotheken * Bankkosten * Rentelasten overig * Lasten beleggingen Financiële lasten Financieringsresultaat Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Verrekening via resultaatbestemming (11) Bestemmingsreserve Lotto (10b) Bestemmingsreserve Uitzending teams (10c) Bestemmingsreserve Mission/Ambition Resteert basisfinanciering Toelichting Het financieringsresultaat betreft het saldo van de financiële baten (grotendeels rentebaten op deposito's en spaarrekeningen) en financiële lasten (grotendeels rentelasten leaseverplichtingen en hypotheken). Het begrote financieringsresultaat over 2013 ( 44K) betreft het resultaat na toerekening van rentebaten aan de bestemmingsreserves. In de realisatie is het financieringsresultaat ( 214K) vóór toerekening in de staat van baten en lasten verantwoord. Het grote verschil wordt veroorzaakt doordat de rentebaten behoudend worden begroot. De gerealiseerde rentebaten worden toegevoegd aan de betreffende reserves. (32) Budgettoewijzing De post budgettoewijzing betreft intern toegewezen gelden op basis van formatieplaatsen en dergelijke. Per saldo bedraagt deze post (voor alle doelstellingen) nihil. (33) Strategische toekenningen Strategische toekenningen zijn intern toegewezen gelden voor nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden.

67 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 56 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x LASTEN (34) Personeelskosten Specificatie/soort Salarissen Sociale lasten Crisisheffing 22-9 Pensioenen Reis- en verblijfkosten Telefoonkosten Mutatie voorziening jubileumverplichtingen Overige personeelskosten Inhuur derden Organisatieontwikkeling Specificatie/financieringsbron Basisfinanciering Specifieke doelstellingen (projectfinanciering) Overige doelstellingen Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Aantal FTE (stand per 31/12) NOC*NSF 137,5-158,7 SCP 32,4 - - HCP 121,0-90,2 290,9-248,9 Gemiddeld aantal werknemers NOC*NSF 153,0 160,0 SCP 50,0 - HCP 79,1 134,0 282,1 294,0 Toelichting De totale personeelskosten zijn 0,5M hoger dan begroot, maar 1M lager dan in 2012, vooral door benodigde inhuur derden in de projectfinanciering en de overige doelstellingen. De personeelskosten in de basisfinanciering zijn 0,4M lager dan begroot en 1M lager dan Bezoldiging directie (algemeen directeur) Het Bestuur stelt de beloning van de Directie vast op voordracht van de Renumeratie- en Nominatiecommissie. Het beloningsbeleid van NOC*NSF gaat uit van een passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie. Hierbij worden in acht genomen de marktomstandigheden, de VFI-richtlijnen en de uitgangspunten van het beloningskader geformuleerd in de code Wijffels. De bestuursleden ontvingen over 2013 geen salaris (2012: idem). Dienstverband: Aard tijdelijk (t/m ) tijdelijk (t/m ) Uren (voltijds werkweek) Periode 01/01-31/12 01/01-31/12 Bezoldiging: Bruto loon Vakantiegeld Eindejaarsuitkering/13e maand - 10 Totaal jaarinkomen Sociale lasten (werkgeversdeel) 10 9 Pensioenlasten (werkgeversdeel) Crisisheffing 11 9 Overige beloningen - 1 Totaal overige lasten en vergoedingen Totaal bezoldiging

68 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 57 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x LASTEN (35) Afschrijvingskosten Specificatie/soort (1) Afschrijvingskosten immateriële vaste activa (2) Afschrijvingskosten materiële vaste activa (1) Afschrijvingskosten immateriële vaste activa Oprichtingskosten (2) Afschrijvingskosten materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris en overige activa Vrijval investeringssubsidies Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De afschrijvingskosten 2013 zijn hoger dan begroot (+ 0,4M), vooral door afschrijvingen op investeringsprojecten die na het opstellen van de begroting zijn geïnitieerd en afschrijvingen op de WKO-installatie. (36) Huisvestingskosten (10e) Specificatie (Groot) Onderhoud en ontwikkeling Beveiliging, schoonmaak en catering Energie en servicekosten Huur en lease Belastingen en heffingen Overige huisvestingskosten Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De totale huisvestingskosten zijn 0,4M lager dan begroot en 0,8M lager dan Met name de onderhoudskosten en de energieen servicekosten waren lager dan begroot.

69 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 58 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x LASTEN (37) Organisatiekosten Specificatie Automatiseringskosten Accountants- en advieskosten Kantoorbenodigdheden Bestuurskosten Contributies Telefonie Congressen Organisatieontwikkeling Garantie EYOF Overige organisatiekosten Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Accountants- en advieskosten * Controle jaarrekening * Overige controles (m.n. subsidies) * Fiscale adviezen * Juridische adviezen * Overige adviezen * Deloitte 84 - * AcconAvm * EY (Ernst & Young) * Overige Toelichting De organisatiekosten zijn 0,3M lager dan begroot en 0,2 miljoen lager dan De afwijkingen betreffen meerdere subposten met relatief kleinere verschillen. (38) Marketing- en communicatiekosten Specificatie Digitale media Printed media Campagnes Relatiemarketing Overige marketingkosten Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting De marketingkosten zijn 1,5M lager dan begroot en 2,5M lager dan De redenen hiervan zijn met name gelegen in niet uitgevoerde campagnes.

70 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 59 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x LASTEN (39) Kostprijs verkopen Specificatie Kostprijs food & beverage Kostprijs verhuur vergaderaccommodaties Kostprijs verhuur hotelkamers Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP (40) Specifieke projectkosten Specificatie Advieskosten projecten Reis- en verblijfkosten Evenementen en congressen Voorzieningen topsporters Overige specifieke kosten Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting Deze post betreft specifieke kosten van activiteiten binnen de projectfinanciering en de overige doelstellingen. Deze kosten zijn ten opzichte van 2012 fors gedaald doordat in 2013 geen grote (sport)evenementen plaats hebben gevonden.

71 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 60 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x LASTEN (41) Bestedingsplan sportorganisaties Specificatie 1.1 Basisbijdrage sportparticipatie/leven Lang Sporten Kwaliteitsbevordering Kader/sportopleidingen bonden Veilig sportklimaat Uitdagend sportaanbod gehandicapten SPORTPARTICIPATIE Maatwerkfinanciering Top Toptrainings- & wedstrijdprogramma s** Deelname** Technisch directeuren Uitvoering anti-dopingbeleid Host broadcasting CTO s/ NTC Coaches aan de Top Gezond aan de Top Certificering talentontwikkeling** TOP Algemeen functioneren sportbonden Tussentijdse verhoging bestedingsplan Organisatieontwikkeling Fonds Ontwikkeling Bonden Fonds Ontwikkeling Bonden extra budget Stimulering samenwerking bonden 2* en 3* Algemeen functioneren kenniscentrum koepels Combinatiefuncties Collectieve monitoring en onderzoek Uitvoering tuchtrecht/instituut Sport Rechtspraak Olympische netwerken NL sporter en NL coach Classificatie-instituut gehandicaptensport Sport & Zaken BRANCHE-ONTWIKKELING/ALGEMEEN Afbouwregeling Maatwerkfinanciering Compensatie marketingrechten EYOF Afrekeningen vorig jaar Diversen OVERIG Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Toelichting Dit betreft de aan sportorganisaties uitgekeerde gelden in het kader van het bestedingsplan. Tegenover deze lasten staan baten uit Lottogelden, subsidies (met name VWS) en sponsorgelden (Mission/Ambition). De lasten Bestedingsplan sportorganisaties zijn hoger dan begroot, vooral door de niet begrote lasten in het kader van de compensatie marketingrechten, combinatiefuncties en EYOF.

72 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 61 / 77 Realisatie Begroting Realisatie x x x LASTEN (42) Belastingen resultaat Specificatie/groepsmaatschappij NOC*NSF SCP HCP Berekening SCP Commercieel resultaat Gemengde/niet-aftrekbare kosten Fiscaal resultaat Pro forma berekende Vennootschapsbelasting (20-25%) Voor SCP is geen actieve belastinglatentie voor compensabele verliezen opgenomen omdat nog onvoldoende zekerheid bestaat over de toekomstige resultaten. Berekening HCP Commercieel resultaat Gemengde/niet-aftrekbare kosten Fiscaal resultaat Vennootschapsbelasting (20-25%) Vennootschapsbelasting HCP/SCP De aanslagen Vennootschapsbelasting HCP zijn definitief geregeld tot en met (45) Resultaat deelnemingen Specificatie Resultaatverschil HCP Toelichting Deze post betreft: * gerealiseerd: een nagekomen verschil betreffende het resultaat 2012 HCP; * begroot: het verschil in resultaat volgens de enkelvoudige begroting van NOC*NSF en de eigen begroting van HCP (de begroting NOC*NSF was eerder vastgesteld dan die van HCP) Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Saldo liquide middelen 31 december Saldo liquide middelen 1 januari Mutatie = kasstroom

73 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 62 / Transacties met verbonden partijen Transacties van NOC*NSF (inclusief deelnemingen) met verbonden partijen vinden plaats op basis van marktconforme tarieven. Een overzicht van de omvang van de transacties met belangrijke verbonden partijen luidt als volgt: Baten / Lasten / Debiteuren Crediteuren * miljoen * miljoen Fonds voor de Topsporter dienstverlening 0,4 - bijdragen kostenvergoedingen Stichting Olympisch Stadion - 0,2 exploitatiebijdragen&olymp.educatie Innosport dienstverlening - 3,4 projectbijdragen Sport en Zaken dienstverlening - 0,3 partnershipbijdrage 0,4 3,9

74 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 63 / Enkelvoudige jaarrekening

75 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 64 / Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31 december december 2012 x x A C T I V A Materiële vaste activa Inventaris en overige activa Financiële vaste activa Deelnemingen (1) Leningen u/g deelnemingen (2) VASTE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Leningen u/g deelnemingen (2) Vorderingen deelnemingen (3) Belastingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen VLOTTENDE ACTIVA P A S S I V A Vermogen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Lotto Langlopende schulden Egalisatierekening Topsport Voorzieningen Jubileumverplichtingen Kortlopende schulden Groepsmaatschappijen Bestedingsplan Onderhanden projecten Belastingen en sociale verzekeringen Pensioenen Crediteuren Overige schulden

76 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 65 / Staat van baten en lasten over Categoriale indeling Ref. Realisatie Begroting Realisatie Realisatie excl. SCP incl. SCP x x x x BATEN Lottogelden Sponsorgelden Subsidies overheden Contributies Overige baten Mutatie onderhanden projecten Financieringsresultaat LASTEN Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Marketing- en communicatiekosten Specifieke projectkosten Bestedingsplan sportorganisaties Doorbelaste kantoor/overheadkosten SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen (4) RESULTAAT RESULTAATBESTEMMING Bestemmingsreserve Lotto Bestemmingsreserves Continuïteitsreserve

77 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 66 / Functionele indeling Ref. Realisatie Begroting Realisatie Realisatie excl. SCP incl. SCP x x x x BATEN Lottogelden Sponsorgelden Subsidies overheden Contributies Overige baten Mutatie onderhanden projecten Financieringsresultaat LASTEN Besteed aan specifieke doelstellingen * Topsport top * Brancheversterking * Levenlang sporten * Behartiging belangen leden * Verdelen middelen Besteed aan overige doelstellingen * Exploitatie vastgoed * Olympisch Plan Werving baten Beheer en administratie SALDO VAN BATEN EN LASTEN Resultaat deelnemingen (4) RESULTAAT RESULTAATBESTEMMING Bestemmingsreserve Lotto Bestemmingsreserves Continuïteitsreserve

78 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 67 / Kasstroomoverzicht over 2013 Ref. Realisatie Realisatie x x Saldo van baten en lasten Afschrijvingskosten CASH FLOW Aanpassing voor: * mutatie vorderingen * mutatie effecten * ontvangen dividend - - * mutatie voorzieningen * mutatie onderhanden projecten * mutatie schuld bestedingsplan * mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa (1) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aflossingen langlopende leningen Verstrekken langlopende leningen (2) Aflossingen langopende leningen u/g Ontvangsten Egalisatiereserve Topsport Herrubricering BR Huisvesting/Investeringssubsidies Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom

79 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 68 / Toelichting Algemeen Enkelvoudige jaarrekening Voor de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening van NOC*NSF wordt grotendeels verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Juridische splitsing Sportcentrum Papendal (SCP) Eind 2012 is Sportcentrum Pappende juridisch afgesplitst in een nieuwe besloten vennootschap. Afgesplitst zijn met name al het onroerend goed en de daarbij behorende machines/installaties, inventaris en overige bezittingen/vorderingen en bijbehorende schulden (waaronder de hypotheekschulden en de vooruitontvangen huurgelden). De enkelvoudige balans van NOC*NSF is als gevolg hiervan niet goed vergelijkbaar met die van eind vorig boekjaar. Ter wille van een zinvolle vergelijking zijn de cijfers van NOC*NSF over 2012 ook zonder SCP weergegeven. (2) (2a) (2b) Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het zakelijke en financieel beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde, die is bepaald volgens dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling als NOC*NSF. Leningen u/g deelnemingen Leningen worden voor de nominale waarde opgenomen. Voor eventueel (deels) oninbaar geachte leningen wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

80 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 69 / Toelichting op posten van de balans (31 december) 2013 (31 december) 2012 x x VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Specificatie (1) Deelnemingen (2) Leningen u/g deelnemingen Verloopoverzicht SCP HCP Totaal x x x (1) Deelnemingen Saldo 1 januari Correctie beginbalans Agioreserve Resultaat boekjaar Saldo 31 december (2) Leningen u/g deelnemingen Saldo 1 januari Correctie beginbalans Subtotaal Af: kortlopend deel Saldo 31 december Totaal Toelichting leningen u/g deelnemingen Rente% Hoofdsom Aflossing/jr. SCP: Lening SOG-gebouw 3 mnd. euribor+1% SCP: Lening Arnhemhal 3 mnd. euribor+1% VLOTTENDE ACTIVA (3) Vorderingen deelnemingen Specificatie SCP HCP

81 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 70 / Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie x x x (4) Resultaat deelnemingen Specificatie SCP resultaat boekjaar HCP resultaat boekjaar HCP correctie resultaat vorig boekjaar Toelichting Het resultaat deelnemingen bestaat uit het resultaat van de deelnemingen SCP en HCP Kengetallen % Lasten beheer en administratie Lasten Beheer en administratie Lasten % Lasten Beheer en administratie 3,1% 4,1% 3,8% Toelichting De lasten beheer en administratie in een % van de totale lasten zijn gedaald van 3,8% in 2012 tot 3,1% in 2013, tegenover 4,1% begroot. De Vereniging heeft hierbij als norm gesteld dat de lasten beheer en administratie niet hoger mogen zijn dan 7,5% van de totale lasten. % Besteed aan doelstellingen Lasten specifieke doelstellingen Lasten overige doelstellingen Besteed aan doelstellingen Baten Af: Investeringsbijdragen Baten exclusief investeringsbijdragen % Besteed aan doelstellingen/baten 103% 92% 100% Toelichting Het % lasten besteed aan doelstellingen is hoger dan begroot, namelijk 103% (+11%), vooral doordat de uitgaven van het Bestedingsplan Lotto hoger waren dan de inkomsten.

82 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 71 / OVERIGE GEGEVENS

83 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 72 / Resultaatbestemming x x Resultaat boekjaar Dit resultaat wordt als volgt bestemd: (11) Bestemmingsreserves: (11a) (11b) (11c) (11d) (11e) (11f) Bestemmingsreserve Activa Investeringssubsidie Vrijval afschrijvingen Bestemmingsreserve Uitzending Teams Baten Lasten Toegerekende rente Bestemmingsreserve Mission/Ambition Baten (sponsorgelden) Lasten Toegerekende rente Bestemmingsreserve Deelnemingen (Aandeel) Resultaten Bestemmingsreserve Huisvesting Baten Exploitatieresultaat SCP Groot onderhoud Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Lasten Van Continuïteitsreserve (12) Bestemmingsreserve Lotto: Baten Lasten Toegerekende rente Resultaat basis- en projectfinanciering (10) Continuïteitsreserve: Resultaat werkorganisatie 40 - Resultaat SCP (10-12) Voor een gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende balansposten in de geconsolideerde jaarrekening. 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum te melden, die een ander licht werpen op de toestand op balansdatum.

84 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 73 / Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Het bestuur en de directie van Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit verslag op pagina's 28 tot en met 70 opgenomen jaarrekening 2013 van Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuurs- en directieverslag, beide in overeenstemming met het reglement van het CBF Keurmerk voor kansspelbegunstigden, waaronder begrepen de van toepassing zijnde artikelen volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie per 31 december 2013 en van het saldo van baten en lasten over 2013 in overeenstemming met de eisen die het CBF reglement voor kansspelbegunstigden stelt, met inbegrip van de van toepassing zijnde artikelen van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN Op grond van de wettelijke verplichtingen ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het bestuurs- en directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 14 april 2014 Deloitte Accountants was getekend drs. V.W.J.A. van Stijn MGA Registeraccountant

85 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 74 / BIJLAGE

86 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 75 / Overzicht (neven)functies bestuursleden en directie B E S T U U R S L E D E N M.M.A.A. (Tineke) Bartels - de Vries Geboortedatum 2 juni 1951 Functie algemeen Nevenfuncties algemeen Functies NOC*NSF Technisch directeur Academy Bartels, Hoog Mierde Bondscoach KNHS Jong Oranje Bestuurslid, aandachtsveld Topsport H.M. (Harry) Been Geboortedatum 23 januari 1949 Functie algemeen - Nevenfuncties algemeen Voorzitter RvC Sportstad Heerenveen Diverse (commissie)functies binnen UEFA en FIFA Functies NOC*NSF Bestuurslid, aandachtsveld Evenementen J.H.A. (André) Bolhuis Geboortedatum 4 oktober 1946 Functie algemeen Nevenfuncties algemeen Tandarts, werkzaam in de Kliniek voor Tandheelkunde Utrecht Lid Raad van Advies Universitair Centrum Sportgeneeskunde Utrecht Voorzitter Universiteitsfonds Utrecht Commissaris Nederlandse Vereniging van Golvende Journalisten Functies NOC*NSF Voorzitter Lid Raad van Bestuur EYOF 2013 Voorzitter Stichting Fonds voor de Topsporter W. (Wim) Ludeke Geboortedatum 25 april 1952 Functie algemeen Nevenfuncties algemeen Voorzitter College van Bestuur Stichting De Onderwijsspecialisten, Arnhem Voorzitter Regionaal Expertise Centrum Groot Gelre (samenwerkingsverband speciaal onderwijs) Lid Algemeen Bestuur van de PO-Raad (branche organisatie voor het primair en speciaal onderwijs) Diverse bestuursfuncties binnen lokale- en regionale samenwerkingsverbanden onderwijs Voorzitter Jeugdsportfonds Arnhem Voorzitter Stichting Hersenletselteam Gelderland Lid Adviescommissie Revalidatiefonds Functies NOC*NSF Bestuurslid, aandachtsveld Gehandicaptensport Lid Auditcommissie Voorzitter NPC (National Paralympic Committee of the Netherlands)

87 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 76 / 77 J.W. (Jan Willem) Maas Geboortedatum 27 februari 1959 Functie algemeen Senior partner & managing director Boston Consulting Group (BCG) Amsterdam Nevenfuncties algemeen Lid Utrecht Development Board (UDB) (adviesorgaan gemeente Utrecht inzake stadsontwikkeling) Functies NOC*NSF Bestuurslid, aandachtsveld Sportparticipatie Voorzitter Nominatie- en Remuneratiecommissie A.G.J.M. (Ton) Rombouts Geboortedatum 2 juli 1951 Functie algemeen Nevenfuncties algemeen Burgemeester van de gemeente s-hertogenbosch Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord Voorzitter algemeen bestuur Stadsgewest 's-hertogenbosch Voorzitter Jury Netwerk Citymarketing Voorzitter Stichting E-laad.nl Voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid, Ministerie VROM Voorzitter Nederlandse Dans Dagen Voorzitter golf Burgomasters Lid landelijk veilighiedsberaad/instituut fysieke veiligheid Lid Algemeen Bestuur Stichting Amici Almae Matris, Katholieke Universiteit Leuven Lid Comité van de Regio s, Europese Unie, Brussel Bestuurslid Stichting Jan Schröderfonds Plaatsvervangend regio-burgemeester Politieregio Oost-Brabant Functies NOC*NSF Vicevoorzitter Bestuurslid, aandachtsveld Breedtesport Lid Nominatie- en Remuneratiecommissie J.N.M. (Jeroen) Straathof Geboortedatum 18 november 1972 Functie algemeen - Nevenfuncties algemeen - Functies NOC*NSF Bestuurslid Voorzitter Atletencommissie (en daarmee bestuurslid qualitate qua) J.M. (Anneke) van Zanen- Nieberg Geboortedatum 30 december 1963 Functie algemeen Nevenfuncties algemeen Algemeen Directeur Audit Dienst Rijk Voorzitter Stichting Fonds Arbeidsaangelegenheden in de Sport (FAS) Voorzitter SV Hellas (handbal), Den Haag Bestuurslid Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag Lid Sportadviesraad gemeente Den Haag Functies NOC*NSF Penningmeester bestuur Voorzitter Auditcommissie Lid Nominatie- en Remuneratiecommissie

88 Financieel jaarverslag 2013 NOC * NSF Pagina 77 / 77 D I R E C T I E G. (Gerard) Dielessen Geboortedatum 20 januari 1955 Functie algemeen Functies NOC*NSF Algemeen directeur NOC*NSF Voorzitter RvC Hotel- en Congrescentrum Papendal (HCP) Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Sportcentrum Papendal Beneficiantenraad De Lotto RvA Jeugdsportfonds Bestuurslid EYOF 2013 Bestuurslid Stichting YOG 2018 Lid RvT SESAM (Olympisch Stadion) Bestuurslid Innosport

89 Agendapunt 3.c, tevens bijlage B bij agendapunt 3. MEMO Datum: 1 mei 2014 Aan: Van: Algemene Vergadering NOC*NSF Financiële Commissie NOC*NSF Betreft: Advies Jaarrekening NOC*NSF 2013 Inleiding De Financiële Commissie (FC) is op 14 april 2014 in vergadering bijeen geweest en heeft de jaarrekening 2013 van NOC*NSF evenals het opgestelde accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole besproken. Tijdens dit overleg is eveneens de Management letter 2013 van de accountant aan de orde geweest. De FC hecht er waarde aan deze Management letter in de toekomst in een vroegtijdiger stadium te ontvangen. Tevens is verzocht om in het najaar een follow up van de bevindingen gerapporteerd te krijgen. In de overlegvergadering was naast de penningmeester van NOC*NSF en de manager Financiën & Automatisering, ook de nieuw benoemde externe accountant, Deloitte, aanwezig. Naar aanleiding van deze vergadering heeft de FC in een later stadium nog aanvullende informatie ontvangen. De FC heeft in een eerder stadium kennis kunnen nemen van de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening Jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van bestuur en directie van NOC*NSF. De externe accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening. De bevindingen van de accountant zijn vastgelegd in een accountantsverslag en een managementletter. Presentatie Jaarrekening Over 2013 is een geconsolideerd financieel jaarverslag NOC*NSF opgesteld. In de geconsolideerde jaarrekening 2013 zijn, naast NOC*NSF zelf, de 100%- dochterondernemingen Sportcentrum Papendal BV (SCP) en BV Exploitatie Nationaal Sport Centrum Papendal (HCP) opgenomen tegen dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Hiermee wordt ondermeer voldaan aan de verslaggevingseisen van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ), en van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de begroting 2013 en van de realisatie 2012 eveneens geconsolideerd opgenomen. Waarbij opgemerkt moet worden dat de geconsolideerde begroting is samengesteld vanuit de afzonderlijk goedgekeurde begrotingen van enerzijds NOC*NSF en anderzijds HCP en SCP. De FC heeft de enkelvoudige jaarrekening 2013 van HCP en SCP ter kennisname ontvangen. Deze maakten geen onderdeel uit van de agenda van het overleg. De FC onthoudt zich ten aanzien van de 100% dochterondernemingen dan ook van een advies. De FC constateert dat de gepresenteerde financiële stukken 2013 leesbaar en transparant zijn met een adequate toelichting. Dit geldt evenzeer voor de rapportage en bevindingen van de externe accountant. Hierdoor is sprake van overzichtelijke en bruikbare informatie voor de leden van NOC*NSF en andere geïnteresseerden. De FC is 1

90 Agendapunt 3.c, tevens bijlage B bij agendapunt 3. verheugd voortgang te constateren in de wijze en kwaliteit van de informatievoorziening en van de Planning & Control cyclus, en spreekt hiervoor haar waardering uit. Verslaggevingsgrondslagen In de jaarrekening 2013 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de grondslagen voor de verslaggeving. Resultaat 2013 Het resultaat 2013 bedraagt 11,2 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat wordt grotendeels verklaard door aanzienlijke hogere uitgaven van het bestedingsplan dan de inkomsten van met name Lotto. Vooral met deze lagere inkomsten was in de begroting nog geen rekening gehouden. Een andere afwijking betreft het resultaat uit deelnemingen. In de begroting 2013 was gerekend met een positief saldo van 500 k. ten opzichte van een werkelijk negatief resultaat van in totaal k., een verschil van k. derhalve. De grote omvang van het verlies was ook in de in het 4 e kwartaal van 2013 verstrekte prognose niet meegenomen vanwege onvoldoende inzicht in de gang van zaken. Wat het resultaat betreft constateert de FC nog het navolgende: a. De post specifieke projectkosten daalt aanzienlijk in 2013 ten opzichte van realisatie Dit verklaart zich doordat er minder grote (sport)evenementen hebben plaats gevonden. De begroting 2013 wordt echter wel met 22% overschreden. Als verklaring hiervoor wordt gegeven dat er wel projecttoezeggingen zijn gedaan. De FC gaat ervan uit dat de redenen van het doen van deze toezeggingen zonder dat daar inkomsten tegenover staan in een nader stadium alsnog zullen worden toegelicht; b. In 2013 wordt een bedrag van 1,5 miljoen verantwoord voor afbouwregeling topsport. Hiertoe is besloten in de sportagenda In de begroting 2013 was hiermee geen rekening gehouden. In de begroting 2014 is hiermee wel rekening gehouden; c. Met betrekking tot de post Compensatie marketingrechten (groot 949 k.) is in de AV van mei 2013 een besluit genomen. Dit verklaart het verschil ten opzichte van de begroting Wel verdient het aanbeveling om bij latere prognoses dit soort tussentijdse besluiten in aanmerking te nemen. De FC constateert dat de uiteindelijke resultaten behoorlijk afwijken van de vastgestelde begroting. Tussentijdse informatievoorziening hierover wordt aanbevolen, mede gezien de vraag of de organisatie zelf hiervan voldoende doordrongen is. De FC ziet op dit onderdeel van de P&C cyclus ruimte voor verbetering. Overige onderwerpen Interne beheersing De FC stelt vast dat de accountant in haar bevindingen heeft opgenomen dat de interne beheersomgeving van NOC*NSF een adequate basis vormt voor de effectieve werking van de interne beheersing en om een betrouwbare verslaggeving van de bedrijfsvoering te waarborgen. In de managementletter 2013 gaat de accountant wel nader in op het toezicht en bestuursrapportages met betrekking tot de deelnemingen SCP en HCP. De FC heeft in haar advies van november 2013 eveneens stil gestaan bij en aandacht gevraagd voor aspecten als governance, toezicht en Planning & Control met betrekking tot deze deelnemingen. In periodieke rapportages en bij prognoses worden de resultaten van de deelnemingen SCP en HCP niet opgenomen. Gezien de ontwikkelingen bij deze deelnemingen loopt NOC*NSF het risico niet tijdig te kunnen inspelen op relevante ontwikkelingen. Ook in de gepresenteerde doorkijk (begroting) 2014 wordt uitgegaan van een neutraal resultaat uit deelnemingen terwijl de FC begrepen heeft dat voor dit jaar per saldo opnieuw een negatief resultaat uit deelnemingen verwacht wordt. Feit is dat de vereniging NOC*NSF risicodrager is voor de resultaten uit deze deelnemingen. 2

91 Agendapunt 3.c, tevens bijlage B bij agendapunt 3. Wat inhoudt dat qua resultaten geen volledig beeld wordt geschetst van de resultaatontwikkeling van de vereniging als geheel, inclusief de deelnemingen en als zodanig dan ook niet meelopen in de P&C cyclus. De FC concludeert dat verdere verbetering in de beheersing gewenst en ook noodzakelijk blijft. Fiscaliteiten De aard van de activiteiten van NOC*NSF brengt met zich mee dat redelijk complexe fiscale situaties kunnen ontstaan. De FC stelt vast dat NOC*NSF zich hiervan bewust is en er groot belang aan hecht in deze zorgvuldig op te treden. Om te borgen dat de fiscale wet- en regelgeving nauwgezet en op een verantwoorde wijze wordt toegepast zijn diverse relevante onderwerpen geïnventariseerd en wordt, waar van toepassing, afspraken gemaakt met de belastingdienst. Wat bijvoorbeeld met betrekking tot de omzetbelasting en vennootschapsbelasting is gebeurd. Formatie naar financiering (excl. SCP) Uit het financieel jaarverslag blijkt dat aan de Basisfinanciering een formatie van 80,8 Fte is gekoppeld en aan de Projectfinanciering een formatie van 46,3 Fte. Per is het aantal Fte met een dienstverband voor onbepaalde tijd 103,0. Gezien de tijdelijkheid van projecten zit hier naar het oordeel van de FC een potentieel risico waarvoor aandacht gevraagd wordt. Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Het hebben van het CBF keurmerk is een vereiste om kansspelbegunstigde van de Lotto te zijn/gelden te ontvangen. In 2012 is het CBF keurmerk aan NOC*NSF verlengd tot 2015, onder voorwaarde dat een meerjarenbegroting wordt verstrekt. Ontwikkeling afdracht Lotto / Bestedingsplan De FC volgt de ontwikkelingen en besluitvorming op dit punt met grote aandacht. Het is in het belang van zowel NOC*NSF zelf als van de leden van NOC*NSF dat duidelijkheid komt over de geldstromen en beschikbare middelen. Zodat beleidsmatig tijdig en verantwoord geanticipeerd kan worden. Tevens spelen aspecten als meerjarenramingen, en continuïteit- c.q. bestemmingsreserves in deze een rol. Wat de reserves betreft kunnen onttrekkingen niet blijven plaats vinden en zijn heldere afspraken over de ondergrens van belang. Zo is ten aanzien van de continuïteitsreserve een bandbreedte afgesproken van 2,5 miljoen - 4,5 miljoen. De FC dringt erop aan dat o.a. aan de hand van een scenario analyse, gezien de onzekerheid van de inkomsten, in de loop van 2014 verdere plannen worden ontwikkeld om de financiële situatie te stabiliseren. De uitkomsten hiervan kunnen vervolgens meegenomen worden in de begroting Conclusie Op grond van het voorgaande, in onderlinge samenhang, stemt de Financiële Commissie in met het geformuleerde voorstel voor de bestemming van het resultaat De Financiële Commissie stelt aan de Algemene Vergadering voor om, met in acht name van de hierboven gemaakte opmerkingen, de jaarrekening 2013 van NOC*NSF vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Financiële Commissie J. van Kouterik, voorzitter A. Bouma Q.A. van Heek J. Jongsma C. A. Varossieau 3

92 Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 4 aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met: Verantwoordingsrapportage toekenningscyclus 2014 (agendapunt 4a) De Compensatie Regeling Marketingrechten 2013 (4b) Bestedingsplan en Richtlijnen 2015 (4c) toelichting Ad 4a) Verantwoording toekenningscyclus 2014 Conform de uitgangspunten uit de notitie Optimalisatie Governance (vastgesteld in de AV van 20 november 2012) legt het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekennings- en vaststellingsorgaan periodiek verantwoording af over de uitgevoerde toekenningscyclus. In de bijgevoegde rapportage (bijlage A) beschrijft het bestuur van NOC*NSF de wijze waarop de beoordelings- en toekenningsprocedures hebben plaatsgevonden. Tevens wordt inzage gegeven in de wijze waarop gelden o.b.v. door de Algemene Vergadering vastgestelde Bestedingsplan en Richtlijnen zijn verdeeld over de begunstigden (NOC*NSF, Sportbonden en Overigen). Belangrijk is om te melden dat instemming met de rapportage uitsluitend betekent dat het bestuur décharge wordt verleend voor de wijze waarop zij de beoordelings- en toekenningscyclus heeft uitgevoerd. Ad 4b) Compensatie Regeling Marketingrechten sportbonden hebben deelgenomen aan de Regeling Marketingrechten Door het inbrengen van rechten konden deze bonden profiteren van een (eventuele) hogere Lottoafdracht over De afdracht van Lotto over 2014 is ten opzichte van de voorgaande jaren gedaald, waarmee er vanuit de Regeling geen vergoedingen uitgekeerd kunnen worden vanuit een meeropbrengst.

93 2/4 Op advies van de deelnemende bonden en de Klankbordgroep Sport heeft de oorspronkelijke werkgroep zich gebogen over de afwikkeling van de regeling 2013 en navolgende jaren. Deze voorstellen zijn besproken binnen het bestuur van NOC*NSF en het Ledenberaad op 2 april jl. Het bestuur van NOC*NSF stelt de Algemene Vergadering voor om uit het Bestemmingsfonds Lotto een bedrag van vrij te maken ter compensatie van de ingebrachte marketingrechten van sportbonden ter grootte van 50% van de vastgestelde waarde. Tevens wordt voorgesteld om vanaf 2014 geen compensatie meer te bieden vanuit het Bestemmingfonds. Ad 4c) Bestedingsplan en Richtlijnen 2014 Het bestuur van NOC*NSF stelt de Algemene Vergadering voor om: Het Bestedingsplan (Lotto) Sportagenda 2015 vast te stellen op De Richtlijnen 2015 vast te stellen Het Bestedingsplan 2015 is opgenomen onder bijlage B. De (wijzigingen in) de Richtlijnen 2015 zijn opgenomen onder bijlage C. Het advies van de CRBS op de voorstellen van het bestuur van NOC*NSF is opgenomen onder bijlage D. Op basis van de in het najaar van 2013 vastgestelde Procesaanpak Bestedingsplan 2015 e.v. is In de afgelopen maanden in diverse gremia overleg gevoerd over: De ontwikkelingen inzake de kansspelwetgeving De ontwikkelingen m.b.t. de omzet/afdracht van de Lotto De gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het Bestedingsplan De daling in opbrengst-ontwikkeling van de Lotto is van dien aard dat het bestuur van NOC*NSF het niet verantwoord acht om het Bestedingsplan 2015 op hetzelfde niveau van 2014 te handhaven. Voorgesteld wordt om het Bestedingsplan 2015 (en ook 2016) met bijna 4,0 miljoen te reduceren. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door de meeste hoofd- en subrubrieken te verlagen met 8%. De wijze waarop de totale reductie wordt doorgevoerd, wordt toegelicht in de tabel op de volgende pagina. Tijdens het hiervoor genoemde proces zijn de volgende uitgangspunten gesignaleerd en vervolgens gehanteerd: De beleidsinhoud van de Sportagenda 2016 handhaven Het formuleren van een reductievoorstel voor zowel 2015 als 2016, zodat duidelijkheid en relatieve rust gecreëerd wordt in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda Het starten van een transitietraject t.b.v. het toekomstbestendig(er) maken van de georganiseerde sport, door met elkaar nieuwe bindings-, verdien- en organisatiemodellen te

94 3/4 ontwikkelen Het evenredig verdelen van de reductie over de inhoudelijke hoofddoelstellingen (=hoofdrubrieken) en begunstigden (sportbonden, NOC*NSF, overigen) Aan de hand van deze uitgangspunten is het onderstaande Bestedingsplan opgesteld, met een t otale hoogte van 45,2 mln.

95 4/4 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 zijn: Doorvoering van een integrale korting, maar door iedere sportbond vrij te verdelen korting van 8% op het totaal van de toekenningen uit de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1. Een beleidsrijke reductie binnen de 8%-taakstelling binnen rubriek 2, ingevuld via: Maatwerkfinanciering Top 10: -/- 964k Voorzieningen topsporters -/- 250k Host Broadcasting -/- 100k 8% reductie binnen rubriek 3, met uitzondering van rubriek 3.2 (organisatie-ontwikkeling sportbonden) en 3.7 (onderzoek & monitoring) bijlagen A. Verantwoordingsrapportage toekenningscyclus 2014 B. Bestedingsplan 2015 C. Richtlijnen 2015 D. Advies CRBS

96 AGENDAPUNT 4 BIJLAGE A: Verantwoordingsrapportage Toekenningscyclus Bestedingsplan 2014 Inleiding Bij de start van de Sportagenda heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid gekregen als toekennings- en vaststellingsorgaan voor de (verdeling van) gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Vorig jaar is voor het eerst verantwoording afgelegd over de toekenningscyclus van het Bestedingsjaar Deze verantwoording betreft de toekenningcyclus 2014 en is gericht aan de Algemene Vergadering van 20 mei Deze notitie bestaat uit de volgende bouwstenen: Formele kaders Beoordelingscyclus Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Beroepsprocedures Overall beeld en consequenties naar 2015 e.v. Formele kaders De formele kaders waarbinnen het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekenningsorgaan handelt, worden bepaald door achtereenvolgens: De Sportagenda 2016 (vastgesteld in de AV van 24 januari 2012) Het Bestedingsplan 2014 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2013) De Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda, bestedingsjaar 2014 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2013) Inzake het Bestedingsplan en Richtlijnen laat de Algemene Vergadering zich adviseren door de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). Tegen besluiten van het toekenningsof vaststellingsorgaan kan beroep worden aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB), welke is ingesteld door de Algemene Vergadering. Het Bestuur van NOC*NSF heeft de Auditcommissie VMS ingesteld, die belast is met het onafhankelijk toezicht op het proces Verdelen Middelen Sportagenda (VMS). De positie, taken en werkwijze van de commissie is beschreven in een door het bestuur vastgesteld reglement. De commissie toetst (steekproefsgewijs of op specifieke onderwerpen gericht) of de Richtlijnen correct zijn toegepast, voldoende inhoudelijk zijn onderbouwd en hiertoe de juiste expertise is geraadpleegd. De Auditcommissie VMS bestaat uit 3 leden: Dhr. J.A. (Joost) van der Hulst RE RA, woonachtig te Delft, tevens commissievoorzitter. Dhr. F.A. (Freke) de Boer RC, woonachtig te Sneek Dhr. A.B.C. (Bram) de Klerck, woonachtig te Den Haag Beoordelingscyclus De beoordelingscyclus c.q. de beoordeling van alle in het kader van het Bestedingsplan ingediende aanvragen, is in opdracht van het bestuur uitgevoerd onder leiding van de algemeen directeur van NOC*NSF. Het merendeel van de beoordelingen is uitgevoerd door de werkorganisatie van NOC*NSF, met de volgende uitzonderingen: De aanvragen van NOC*NSF in de rubrieken 2.2 (Voorzieningen topsporters), 2.3 (Uitzendingen teams), 3.4 t/m 3.7 (Collectieve projecten) maken onderdeel uit van het 1

97 Jaarplan en Begroting 2014 van NOC*NSF, zoals deze in de Algemene Vergadering van 19 november 2013 zijn vastgesteld. De aanvragen door NOC*NSF ten behoeve van overige begunstigden in de rubrieken 2.4 (Anti-dopingbeleid) en 3.9 t/m 3.13 zijn tevens onderdeel van het Jaarplan NOC*NSF 2014, betreffende een set van afspraken met iedere begunstigde. Daarnaast heeft NOC*NSF voor iedere begunstigde een toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden uitgevoerd. De Klankbordgroep MT NOC*NSF en Sportbonden Integraal (bijeenkomst 29 oktober 2013) heeft als expertpanel gefungeerd m.b.t. de hiervoor genoemde onderdelen uit het Jaarplan NOC*NSF De Auditcommissie VMS heeft de toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden van NOC*NSF uitgevoerd, aangezien NOC*NSF deze toets zelf niet kan uitvoeren. Bij de (maatwerk)rubrieken 1.1 t/m 1.3 (Sportparticipatie) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Sportparticipatie, onder voorzitterschap van Prof. Maarten van Bottenburg. Dit Expertpanel heeft tevens advies gegeven m.b.t. de aanvraag van NOC*NSF binnen de rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) Grondslag voor de toekenningen vanuit rubriek 2.1 (Maatwerkfinanciering Top10) is de besluitvorming op 3 december 2012 (programma s sportbonden) en 30 mei 2013 (CTO s, NTC s en regio s). In verband met de Lotto-reductie in het Bestedingsplan 2014 en een correctie op de Mission-inkomsten t.b.v. de Top10-ambitie is op de toekenningen een generieke korting van 5% ten opzichte van 2013 doorgevoerd. Tussentijdse inhoudelijke monitoring van de investeringsvoorwaarden en prestatieafspraken heeft vooralsnog niet geleid tot additionele wijzigingen in de (meerjaren)toekenning. Bij de maatwerkrubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling sportbonden) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Organisatieontwikkeling, onder voorzitterschap van dr. Edwin Kaats. De hiervoor genoemde Expertpanels zijn ingesteld en benoemd door de algemeen directeur van NOC*NSF in zijn eindverantwoordelijkheid voor de beoordelingscyclus. Deze panels toetsen de inhoudelijke beoordeling binnen de genoemde rubrieken en rapporteren aan de algemeen directeur. De beoordelingscyclus inzake de overige rubrieken in Bestedingsplan heeft plaatsgevonden van 1 december 2013 (aanvraagdeadline) t/m 3 februari 2014 (besluitvorming in het bestuur NOC*NSF). De Expertpanels Sportparticipatie en Organisatieontwikkeling hebben hun taak vervuld op respectievelijk 13 januari en 15 januari De Auditcommissie VMS is ten behoeve van haar specifieke taak bijeen gekomen op 23 januari 2014 en heeft op 27 januari haar auditrapportage opgeleverd aan het toekenningsorgaan. Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Het bestuur van NOC*NSF is op 3 februari 2014 tot besluitvorming gekomen. Basis voor de besluitvorming werd in beide vergaderingen gevormd door: 1. Definitieve verdeelvoorstellen door de algemeen directeur 2. Adviesrapportage van de Auditcommissie VMS 3. Mondelinge toelichting ter vergadering door de algemeen directeur en verantwoordelijke MT-leden De sportbonden en overige begunstigden zijn op uiterlijk 7 februari 2014 geïnformeerd over de genomen besluiten via de Portal Verdelen Middelen en in de vorm van een toekenningsbrief. 2

98 Alvorens een weergave te geven over de verdeelbesluiten per (hoofd)rubriek is het goed om de overall-bevindingen van de Auditcommissie VMS te delen (uit het verslag van de Auditcommissie VMS d.d. 27 januari 2014): De commissie heeft haar audit-opdracht optimaal kunnen uitvoeren, mede door de tijdigheid, overzichtelijkheid en compleetheid van de aan haar ter beschikking gestelde documenten vanuit de werkorganisatie van NOC*NSF. De commissie constateert dat haar aanbevelingen uit de auditrapportage over de toekenningscyclus 2013 door NOC*NSF adequaat zijn opgevolgd en zijn verankerd in de beoordelingsprocedures en/of de Richtlijnen De commissie is geïnformeerd over de afhandeling van de beroepsschriften die naar aanleiding van de toekenningsbesluiten 2013 zijn ingediend. De uitspraken van de Beroepscommissie Bestedingsplan geven geen aanleiding om de toegepaste governanceprincipes te wijzigen. De commissie constateert dat de inhoudelijke beoordelingen van de werkorganisatie NOC*NSF en de ingestelde expertpanels fors minder van elkaar afwijken dan vorig jaar. In de ogen van de commissie betekent dit dat er een groter gemeenschappelijk gevoel is ontwikkeld over het normenkader en de toepassing hiervan. De commissie is op de hoogte gesteld van de generieke reductie van het Bestedingsplan 2014 (-5% t.o.v. 2013) en is door de penningmeester van NOC*NSF geïnformeerd over de mogelijkheid dat de hoogte van het Bestedingsplan in de komende jaren verder zal dalen in verband met de afnemende inkomsten uit de Lotto. De commissie acht het haar taak om het bestuur van NOC*NSF te wijzen op het risico van toenemende financiële knelpunten bij de aangesloten sportbonden en NOC*NSF zelf. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de huidige/actuele casussen en heeft de commissie overtuigd dat NOC*NSF in deze situaties over voldoende toezicht en control beschikt. Algemene Aanvraagvoorwaarden De toetsing van de Algemene Aanvraagvoorwaarden heeft geleid tot de volgende besluiten 1 : NOC*NSF groen Sportbonden 33x groen, 34x geel, 6x oranje, 2x rood 2 Overige begunstigden groen m.u.v. Classificatie-instituut gehandicaptensport (oranje) De statussen geel of oranje wordt vooral veroorzaakt door: - Minimale kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht (SI) - Kwaliteit aangeleverde KISS-gegevens De verwachting is dat in de loop van het voorjaar het merendeel van de geel/oranje-statussen zijn gewijzigd naar groen. De ontwikkeling zal door het bestuur en de directie van NOC*NSF periodiek gemonitord worden. Hoofdrubriek 1: Sportparticipatie Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget Uit (-) /naar (+) Bestemmingsfonds / Totaal Op moment van besluitvorming d.d. 3 februari Groen = voldoet aan alle voorwaarden; Geel = kleine aanvullingen nodig, geen consequenties voor bevoorschotting; Oranje = diverse (grote) aanvullingen noodzakelijk, toekenningen worden gereserveerd en nog niet bevoorschot; Rood = voldoet definitief niet aan de voorwaarden. 3

99 De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 1 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) - Totaal Het toekenningsorgaan heeft besloten om vanuit rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) het vermelde budget uit het Bestedingsplan 2014 te overschrijden. In overleg tussen de programmaleiding VSK en het ministerie van VWS is besloten tot een accent- en budgetverschuiving binnen het meerjarenprogramma Derhalve is er geen sprake van een financieel risico, maar zal het beschikbare budget voor de jaren 2015 en 2016 wel beperkter zijn dan in 2013 en Daarnaast is de onderbesteding in de rubriek 1.2 ( ) toegevoegd aan het programmabudget van Naar een Veiliger Sportklimaat, specifiek ter financiering van de programmalijn Besturen met een visie. De toekenningen per bond vanuit rubriek 1 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 2: Top 10 Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget / Totaal Uit (-) /naar (+) Bestemmingsfonds De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 2 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: Voor de wintersportprogramma s die vallen in de groepen 1 t/m 3 geldt een toekenning t/m 30 juni. In Nog te besteden maatwerk is een budget gereserveerd voor de 2 e helft van 2014, als start van de investeringscyclus , waarvan in de eerste helft van 2014 de besluitvorming zal plaatsvinden. De toegekende bedragen uit rubriek 2.1 aan sportbonden zijn inclusief toekenningen aan 4 Nationale Trainingscentra (NTC s, in totaal ) Financiering van de afbouwregeling (Lotto) 2014 vindt conform de Sportagenda 2016 en Richtlijnen plaats uit het Bestemmingsfonds Lotto. De toekenningen o.b.v. de afbouwregelingen komen aan de orde onder Incidentele onttrekkingen, verderop in deze rapportage. Vanuit rubriek 2.1 is een bedrag van aan NOC*NSF toegekend voor de realisatie van high performance services, overkoepelende en centrale hoogwaardige faciliteiten voor alle topsportdisciplines. 3 Het definitieve totaalbudget voor 2014 bestaat uit Lotto ( k), Mission ( 6.000k) en VWS ( ). De oorspronkelijk geprognotiseerde bijdrage vanuit Mission ( 7.100k) is in september 2013 gecorrigeerd naar 6.000k. 4 Het meerjarenbudget is toereikend, omdat in 2013 slechts 1 evenement (EYOF) heeft ontvangen en dus over 2013 per saldo een toevoeging is gedaan aan het meerjarenbudget

100 Een bedrag van is binnen rubriek 2.1 beschikbaar voor de financiering van CTO s, NTC s, Olympische netwerken en Stichting LOOT. Vanuit rubriek 2.5 is een bedrag van toegekend voor het kennis- en expertisepunt evenementen. De toekenningen per bond vanuit rubriek 2 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 3: Branche-ontwikkeling / Algemeen Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget Uit (-)/naar (+) Bestemmingsfonds / n.t.b Totaal De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 3 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) - NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: Inzake rubriek 3.3 (Regeling Marketingrechten Sportbonden) ligt in de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 een separaat compensatie-voorstel voor m.b.t. de ingediende marketingrechten van sportbonden over Eventuele financiering van dit voorstel komt uit het Bestemmingsfonds Lotto. De toekenningen per bond vanuit rubriek 3 zijn opgenomen in de bijlage. Incidentele onttrekkingen Buiten de hiervoor genoemde (mogelijke) compensatieregeling Marketingrechten Sportbonden zal de afbouwregeling Top-10 in 2014 aan het Bestemmingsfonds Lotto worden onttrokken. Dit betreft in 2014 een bedrag van Daarnaast is per besluit van de Algemene Vergadering op 20 november 2012 een jaarlijkse bijdrage algemeen functioneren toegezegd aan Sportvisserij Nederland, aangezien zij t/m 2016 niet in aanmerking komen voor gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Het overeengekomen bedrag is jaarlijks even hoog als de door Sportvisserij Nederland verschuldigde contributie aan NOC*NSF. In 2014 betreft dit een bedrag van Het totaaloverzicht aan onttrekkingen is opgenomen in de bijlage. Beroepsprocedures Er is één beroepsschrift ingediend naar aanleiding van de toekenningen 2014 (d.d. toekenningsbrief 7 februari 2014). Dit beroepsschrift heeft betrekking op rubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling 5 Het meerjarenbudget is toereikend, aangezien over 2013 een (groter) bedrag is toegevoegd. 6 In de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 ligt separaat een compensatie-voorstel voor. 5

101 Sportbonden) en zal in de loop van dit voorjaar worden behandeld door de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB). Overallbeeld en consequenties voor 2015 e.v. Het Bestedingsplan Sportagenda 2014 omvatte een totaalbedrag van , bestaande uit: Lotto Mission (later gecorrigeerd naar ) VWS (inzake VSK) VWS (inzake Top 10) Het bestuur van NOC*NSF heeft in haar rol van toekenningsorgaan een totaalbedrag van , toegekend inclusief de hiervoor genoemde onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds Lotto. De totale toekenningen zijn als volgt verdeeld: Begunstigde/Type Bestedingsplan Uit Totaal 2014 Bestemmingsfonds Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal In de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 zal worden voorgesteld om: Het Bestedingsplan 2015 (en 2016) ten opzichte van 2013 met bijna 4,0 miljoen te verlagen. Dit vanwege de verder teruglopende inkomsten uit Lotto en de hieruit voortvloeiende onttrekking en verlaging van het Bestemmingsfonds Lotto. In het verlengde van de hiervoor genoemde reductie, de Richtlijnen 2015 op onderdelen aan te passen. In beide gevallen verwijzen wij u naar de separate voorstellen in de Algemene Vergadering van 20 mei

102 Bijlage: Toekenningen per bond 2014 Het onderstaande overzicht bevat toekenningen (incl. reserveringen) o.b.v. van besluiten d.d. 3 februari Aan de onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Formele toekenningen in de toekenningsbrieven van 7 februari 2014 en (additionele) gegevens in de Portal Verdelen Middelen zijn leidend. Bond Afbouw TOTAAL Aikido Nederland Algemene Nederlandse Sjoelbond American Football Bond Nederland Atletiekunie Badminton Nederland Bob en Slee Bond Nederland Federatie Oosterse Gevechtskunsten Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers Gehandicaptensport Nederland Holland Surfing Association Judo Bond Nederland Karate-Do Bond Nederland Knac Nationale Autosport Federatie KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club Koninklijke Nederlandsche Roei Bond Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Koninklijke Nederlandse Biljartbond Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Koninklijke Nederlandse Dambond Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Koninklijke Nederlandse Kolf Bond Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Koninklijke Nederlandse Zwembond Nederland Lacrosse Nederlands Handbal Verbond Nederlandse Algemene Danssport Bond Nederlandse Basketball Bond Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Boksbond Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Curling Bond Nederlandse Darts Bond Nederlandse Draken Boot Federatie Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nederlandse Frisbee Bond Nederlandse Go Bond Nederlandse Golf Federatie Nederlandse Handboog Bond Nederlandse IJshockey Bond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond Nederlandse Kruisboog Bond Nederlandse Minigolf Bond Nederlandse Onderwatersport Bond Nederlandse Racquetball Associatie Nederlandse Rollersports Bond Nederlandse Rugby Bond Nederlandse Ski Vereniging Nederlandse Tafeltennis Bond Nederlandse Toer Fiets Unie Nederlandse Triathlon Bond Nederlandse Volleybal Bond Nederlandse Wandelsport Bond Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond Reddingsbrigade Nederland Sportvisserij Nederland Squash Bond Nederland Taekwondo Bond Nederland Watersportverbond Additionele toekenning NTC's TOTAAL

103 AGENDAPUNT 4 - BIJLAGE B: Bestedingsplan 2015 Rubrieken Lotto (2014) Lotto 2015 Mission VWS Aanvrager Begunstigde I) SPORTPARTICIPATIE 1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie Sportbonden Sportbonden 1.2 Kwaliteitsbevordering Kader Sportbonden Sportbonden 1.3 Veilig Sportklimaat NOC*NSF NOC*NSF en Sportbonden II) TOP Maatwerkfinanciering Top n.t.b. n.t.b. NOC*NSF NOC*NSF, Sportbonden, CTO's/NTC's 2.2 Voorzieningen topsporters NOC*NSF NOC*NSF t.b.v. (status)topsporters 2.3 Fonds Uitzendingen Teams vervallen vervallen 2.4 Uitvoering anti-dopingbeleid NOC*NSF Dopingautoriteit 2.5 Host Broadcasting NOC*NSF Sportbonden III) BRANCHE-ONTWIKKELING/ALGEMEEN Sportbonden 3.1 Algemeen functioneren Sportbonden Sportbonden Sportbonden 3.2 Organisatie-ontwikkeling NOC*NSF Sportbonden 3.3 Marketingrechten sportbonden t.b.v. Lotto 0 0 Sportbonden Sportbonden NOC*NSF 3.4 Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF NOC*NSF NOC*NSF 3.5 Collectieve activiteiten sportkader vervallen vervallen 3.6 Collectieve projecten vervallen vervallen 3.7 Collectieve monitoring & onderzoek NOC*NSF NOC*NSF Overig 3.8 Olympisch Vuur 0 0 vervallen vervallen 3.9 Uitvoering tuchtrecht NOC*NSF Instituut Sportrechtspraak 3.10 Olympische netwerken NOC*NSF Olympisch netwerken 3.11 NL Sporter & NL Coach NOC*NSF NL Sporter / NL Coach 3.12 Classificatie-instituut gehandicaptensport NOC*NSF Nog te bepalen 3.13 Sport&Zaken NOC*NSF Stichting Sport&Zaken 8,0% Correctie sportbonden ( )

104 AGENDAPUNT 4 - BIJLAGE C: Wijzigingen Richtlijnen Bestedingsplan 2015 Vooraf De volledige Richtlijnen Bestedingsplan 2015 zijn t.b.v. hun adviesfunctie voorgelegd aan de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). De volledige versie, waarin onderstaande (voorgestelde) wijzigingen zijn verwerkt is te raadplegen via: Alle wijzigingen nader toegelicht Rubriek 1.1 Basisbijdrage sportparticipatie 1.2 Kwaliteitsbevordering Sportkader Toelichting Voor de (51) sportbonden die niet voldoen aan het getalsmatige criterium van beoefenaren en/of toekenning is de beoordeling verlicht. Slechts de aanwezigheid van een vastgesteld Sportparticipatie-jaarplan wordt getoetst. Inhoudelijke toetsing wordt geschrapt. Zowel voor de genoemde bonden als voor NOC*NSF betekent dit een administratieve lastenverlichting. De overige tekstuele wijzigingen zijn afkomstig uit de bevindingen/advisering van het Expertpanel Sportparticipatie en/of de Auditcommissie VMS Het budget is met 100k gekort n.a.v. de onderbestedingen in 2013 en Op basis van de toekenningen in de genoemde jaren is er een kleine verschuiving in de richtbudgetten doorgevoerd. Binnen (Arbitrage) is de mogelijkheid van een eenmalige bijdrage voor een omslagtraject naar de KSS Officials toegevoegd voor bonden die nog niet in aanmerking komen voor outputfinanciering o.b.v. diploma s. 1.3 Veilig Sportklimaat Het jaarbudget is lager dan in 2013 en 2014 en is aangepast/conform de fasering van het meerjarenprogramma. 2.1 Maatwerkfinanciering Top 10 Voor 2015 zijn 2 deelprogramma s toegevoegd. De bijdrage voor verenigings-intakes is (verder) beperkt Voor de beoordeling t.b.v. financiering in 2015 zijn behaalde resultaten in de voorliggende jaren als beoordelingsfactor toegevoegd. Dit geldt ook voor aantoonbare activiteiten t.b.v. de borging na afloop van het programma (2016) Rubriek 2.3 (Uitzendingen Teams) is toegevoegd aan 2.1 Aan de Richtlijn zijn de aanvraagvoorwaarden en toekenningsgrondslagen voor NOC*NSF (HPS/Teamuitzendingen), CTO s/ntc s/regio s toegevoegd, aangezien deze ontbraken. 2.2 Voorzieningen Geen wijzigingen (m.u.v. totaalbudget) topsporters 2.3 Uitzendingen Teams Opgeheven: samenvoeging met Anti-dopingbeleid Geen wijzigingen 2.5 Host broadcasting & Om tot een reductie van 100k te komen is de rubriek beperkt tot die topsportevenementen evenementen die per 1/1/2014 op de Strategische Kalender zijn opgenomen. Derhalve is er geen ruimte meer voor additionele evenementen t/m Tevens is de grens (HBF-kosten) voor een evenementsbijdrage van meer dan 200k verhoogd van 500k naar 1.500k, 1

105 waardoor slechts de extreem grote evenementen (EK Atletiek) in aanmerking komen voor een extra bijdrage tot een max van 400k. 3.1 Algemeen functioneren Geen wijzigingen. Hierbij wel aangetekend dat gedurende de looptijd van de huidige Sportagenda stapsgewijs een aangepast verdeelmodel wordt ingevoerd, conform de besluitvorming in T.b.v geldt een verdeling van 50% o.b.v. het oude model en 50% o.b.v. de nieuwe verdeelsystematiek. Door deze gefaseerde invoering is sprake van een geleidelijke opbouw of afbouw voor een deel van de bonden, waardoor een separate afbouwregeling niet opportuun is. 3.2 Organisatieontwikkeling Geen wijzigingen 3.3 Marketingrechten Geen wijzigingen, maar een voorbehoud bij een nieuwe kansspelwetgeving per 1/1/ Kernorganisatie Samenvoeging van 3.4 t/m 3.6, met reductie van 8% NOC*NSF 3.5 Collectief kader Toegevoegd aan 3.4. De voormalige Academie voor Sportkader is inmiddels (in afgeslankte vorm) onderdeel van de basisorganisatie NOC*NSF 3.6 Collectieve projecten Toegevoegd aan 3.4. Door de reductie voor NOC*NSF (-5% in 2014, geen mogelijkheid tot indexering) resteren nog slechts de doorlopende initiatieven zoals KISS, Inrichting CRM t.b.v. SI/VSK/etc, diverse monitoren, die onderdeel zijn van het jaarplan NOC*NSF. Het instandhouden van een separate rubriek voegt niets (meer) toe. 3.7 Onderzoek & Geen wijzigingen monitoring 3,9 t/m 3.13 Geen wijzigingen (m.u.v. totaalbudget). Hierbij wel aangetekend dat het door de ontvlechting van Gehandicaptensport NL nog niet duidelijk is welke organisatie eindverantwoordelijkheid heeft/krijgt inzake het Classificatie-instituut Overige zaken Een aantal zaken m.b.t. toekennings- en verantwoordingsprocedures zijn in lijn gebracht met het BCBreglement. De in 2014 toegevoegde reallocatie-mogelijkheid (n.a.v. verzoek Schaakbond in AV van mei 2013) kan vervallen, aangezien vanaf 2015 dit wordt ondervangen door de overall-correctie voor 1.1/1.2/3.1 welke naar eigen inzicht kan worden verwerkt door de bond. De Minimale Kwaliteitseisen zijn inhoudelijk niet gewijzigd 2

106 AGENDAPUNT 4 Bijlage D: Advies Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 20 mei 2014 Dit adviesdocument betreft het advies van de CRBS op het Bestedingsplan 2015 en de Richtlijnen De verantwoordelijkheid van de Commissie is om de Algemene Vergadering van NOC*NSF te adviseren over de hoogte van het Bestedingsplan Sportagenda, de inrichting van het Bestedingsplan (rubrieken en budgetten) en de Richtlijnen. 1. Hoogte Bestedingsplan 2015 (en 2016) De Commissie is door de Directie en Bestuur van NOC*NSF in de afgelopen maanden enkele malen, conform de vastgestelde procesaanpak, uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen en laatste stand van zaken met betrekking tot: De omzet- en afdrachtontwikkeling en prognoses van de Lotto, tevens vertaald naar een prognose voor de ontwikkeling van het Bestemmingsfonds Lotto De ontwikkelingen op het gebied van de kansspelwetgeving en de (mogelijke) consequenties die dit heeft voor de sport De Commissie heeft geconstateerd dat : De gerealiseerde afdracht van de Lotto over 2013 de in de Sportagenda afgesproken ondergrens van 45 mln heeft gepasseerd; De prognoses van de Lotto voor 2014 t/m 2016 leiden tot een verdere daling in 2014 naar circa 40 mln, met daarna een mogelijke stabilisatie, danwel licht herstel; Zonder aanpassingen in het Bestedingsplan het Bestemmingsfonds Lotto zal dalen tot een onaanvaardbaar laag niveau (< 30 mln), waardoor bevoorschotting van het Bestedingsplan door NOC*NSF niet meer gegarandeerd en gerealiseerd kan worden; De ontwikkelingen inzake de kansspelwetgeving op korte termijn onvoldoende zicht en garanties biedt voor een toename c.q. extra middelen voor de sport. Dit geldt ook voor de initiatieven t.b.v. het genereren van andere/additionele financieringsbronnen voor de sport De Commissie heeft een voorstel van het Bestuur ontvangen, voorzien van een inhoudelijke en financiële toelichting, dat uitgaat van een hoogte van het Bestedingsplan voor 2015 (en 2016) van 45,2 mln. Ten opzichte van 2014 betreft dit een reductie van 8% en in vergelijking met 2013 betreft het een aanpassing van circa 13,5%. Hoewel geen sprake is van unanimiteit is de Commissie in meerderheid van oordeel dat een aanpassing van het Bestedingsplan 2015 naar een niveau van 45,2 mln gerechtvaardigd is. Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met de hoogte van het Bestedingsplan 2015 op het niveau van 45,2 mln Overwegingen A) De Commissie wijst de leden van NOC*NSF erop dat een Bestedingsplan ter hoogte van 45 mln ook de komende jaren zal betekenen dat het Bestemmingsfonds Lotto verder zal dalen. Er is echter begrip voor het feit dat de reductie van het Bestedingsplan wordt beperkt tot 45 mln, zodat de begunstigde organisaties t/m 2016 (= resterende looptijd van de huidige Sportagenda) duidelijkheid, een bepaalde mate van zekerheid en daarmee enige continuïteit geboden kan worden. B) De Commissie adviseert zowel het Bestuur als de Algemene Vergadering om de komende jaren zeer terughoudend te zijn met nieuwe onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds buiten het Bestedingsplan om. Het (geprognotiseerde) niveau van het Bestemmingsfonds geeft in de 1

107 ogen van de commissie steeds minder ruimte om bijvoorbeeld eenmalige investeringen en compensatie- en afbouwregelingen te financieren. Vastgesteld is dat ten allen tijde slechts de Algemene Vergadering tot een dergelijke onttrekking kan besluiten. De CRBS gaat er van uit dat het bestuur vooraf advies inwint bij het CRBS ten aanzien van het aan de AV voor te leggen besluit. C) De Commissie adviseert het Bestuur om in de resterende duur van de huidige Sportagenda een oriëntatie en discussie met de leden en haar hiertoe ten dienste staande commissies te starten over: o De gewenste/vereiste hoogte van het Bestemmingsfonds en de wijze waarop en het tempo waarin dit niveau wordt bereikt. Mogelijk leidt de uitkomst van dit traject tot een aanpassing van de Code Bestemmingsfonds. Indien in de periode t/m 2016 weer sprake is van een stijging van de kansspelinkomsten boven het niveau van het huidige Bestedingsplan ( 45 mln), dan dient de besteding van deze meeropbrengst onderdeel van deze oriëntatie te zijn, met als uitgangspunt de systematiek van de huidige sportagenda. o De uitgangspunten voor en eventuele herinrichting van het Bestedingsplan voor de periode vanaf Dit traject zou parallel moeten lopen met de ontwikkeling van de nieuwe Sportagenda (en bij voorkeur niet aansluitend). In beide gevallen dienen uiteraard de besluitvorming en daaruit voortvloeiende effecten inzake de nieuwe kansspelwetgeving meegenomen te worden. 2. Inrichting Bestedingsplan 2015 (en 2016) De Commissie heeft uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop in het (finale) voorstel invulling wordt gegeven aan de reductie van het Bestedingsplan van ruim 49 mln naar 45,2 mln. Op basis van de verkregen informatie van het Bestuur en de eigen observaties van de commissieleden constateert de Commissie dat: Onder de leden van NOC*NSF een voorkeur is om de Sportagenda 2016 inhoudelijk niet open te breken en te herzien, maar te kiezen voor financiële reductiemaatregelen, die zo gelijkmatig over de inhoudelijke doelstellingen (hoofdrubrieken) en begunstigde partijen is verdeeld; De begunstigden in het Bestedingsplan verzocht hebben om en baat hebben bij een zo groot mogelijke (beleids)vrijheid om de eigen/individuele reductie invulling te geven; De Commissie is van mening dat de voorgestelde inrichting van het Bestedingsplan 2015 ruimschoots voldoet aan de hiervoor beschreven elementen. De reductie van iedere hoofdrubriek bedraagt 8% en het effect op de basisfinanciering van iedere begunstigde (NOC*NSF, sportbonden, overige organisaties) is eveneens in alle gevallen 8%. Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met het voorliggende Bestedingsplan Overwegingen A) De CRBS kan zich vinden in de (technische) oplossing om per bond op het totaal de toekenning vanuit de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1 een overall-reductie toe te passen van 8%. B) De CRBS is in voldoende mate geïnformeerd en overtuigd dat de maatwerkrubrieken 2.1, 2.5 en 3.2 geen onderdeel uit (kunnen) maken van de oplossing, zoals beschreven onder A). Dit omdat deze maatwerktoekenningen op een andere (kwalitatieve i.p.v. kwantitatieve) wijze gebaseerd worden en niet het karakter van basis- en outputfinanciering hebben. 2

108 C) De CRBS is van mening dat de rubrieken waarbij sprake is van extra (beleidsrijke) reductie (2.1, 2.2, 2.5) en de rubrieken waarbij geen sprake is van een budgettaire reductie (2.4, 3.2, 3.6) door het Bestuur van NOC*NSF in voldoende mate (beleids)inhoudelijk zijn onderbouwd. D) Tot slot kan de CRBS zich vinden in het voorstel om enkele rubrieken samen te voegen. 3. Richtlijnen 2015 De Commissie heeft kennis genomen van de voorgestelde verbeteringen en aanpassingen in de Richtlijnen 2015 (t.o.v. 2014). In veel gevallen zijn de wijzigingen een logisch vervolg op de voorgestelde aanpassingen in het Bestedingsplan De commissie heeft geconstateerd dat: De administratieve last voor de kleinere bonden inzake rubriek 1.1 verlicht wordt, maar dat deze voor de grotere bonden nog enigszins bewerkelijk blijft en dit in de ogen van de commissie eenvoudiger zou kunnen; Binnen rubriek 1.2 een nieuw beleidselement (inzake arbitrage) is toegevoegd. Met deze kleine kanttekening kan de CRBS zich vinden in de voorgestelde (wijzigingen in de) Richtlijnen Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met de Richtlijnen 2015 Overwegingen A) De Commissie adviseert om in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda geen nieuwe beleidselementen toe te voegen. B) De Commissie adviseert het Bestuur om, vooruitlopend op een nieuwe Sportagenda, een oriëntatie te starten of de financierings- en toekenningsgrondslagen van rubriek 1.2 (Deskundigheidsbevordering Kader) nog voldoende effectief is. C) De Commissie adviseert het Bestuur om een oriëntatie te starten naar de wenselijkheid om de Minimale Kwaliteitseisen en/of de Code Goed Sportbestuur te doorontwikkelen. 3

109 Agendapunt 5 Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Blauwdruk regels tuchtrecht ter bestrijding van matchfixing en betting datum behandeling 20 mei gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de blauwdruk tuchtregels ter bestrijding van matchfixing en betting. toelichting Begin dit jaar heeft NOC*NSF aangekondigd samen met sportbonden en deskundigen te gaan werken aan een gedragen visie en aanpak integriteit sportsector. Inmiddels is hier een stuurgroep voor ingericht die op 22 april haar eerste vergadering heeft gehad. NOC*NSF is, vooruitlopend op de visie en aanpak, in samenspraak met sportbonden al begonnen met de inrichting van een vertrouwenspunt sport en de ontwikkeling van een instrumentarium voor matchfixing. Hier is voor gekozen, omdat er vanuit de sport al langere tijd is aangedrongen op een ombudsman en er bijvoorbeeld ook door de Commissie Sorgdrager (medio 2013) de aanbeveling is gedaan om een structurele voorziening voor het bespreken van vertrouwelijke kwesties in te richten. Op het thema matchfixing is vanuit de overheid en de politiek n.a.v. het onderzoek Matchfixing in Nederland (Spapens, Olfers 2013) gevraagd om op korte termijn een instrumentarium te ontwikkelen om matchfixing te bestrijden. Voor matchfixing is en wordt er gewerkt aan een instrumentarium die is gebaseerd op adviezen van IOC en Sportaccord t.a.v. bestrijding van matchfixing. Ook wordt/is er gebruik gemaakt van de ervaring en kennis van de KNVB op terrein matchfixing. Het instrumentarium bevat de volgende elementen: Preventie en voorlichting topsporters, scheidsrechters/juryleden en coaches/managers over matchfixing Meldingen incidenten Regelgeving en maatregelen Communicatie en risicomanagement Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de blauwdruk voor regelgeving vast te stellen, zodat vervolgens een implementatietraject kan worden vormgegeven en gestart.

110 Agendapunt 5 bijlage A Regels in tuchtrecht ter bestrijding van matchfixing en betting

111 AGENDAPUNT 5 BIJLAGE A: Regels in tuchtrecht ter bestrijding van matchfixing en betting Proces Om tot regels voor een tuchtreglement te komen wordt een zelfde proces doorlopen zoals deze is gevolgd bij het opstellen van tuchtregels voor Seksuele Intimidatie. Er is een blauwdruk opgesteld waarin staat welke regels ter bestrijding van betting en matchfixing in een tuchtreglement dienen te worden opgenomen door Topsportbonden van NOC*NSF. Het overnemen van deze regels vormt een verplichting voor Topsportbonden, maar zal vooralsnog niet worden opgenomen in de Minimale Kwaliteitseisen. De blauwdruk zal worden vastgesteld door de AV van NOC*NSF in mei. Vervolgens is het aan de Topsportsportbonden om te bepalen of ze dit zelf positie willen geven in hun eigen reglementen of dat ze willen volstaan met een verwijzing naar een tuchtreglement van ISR wat nog ontwikkeld moet worden of dat ze deze volledig integraal overnemen. Voor alle genoemde mogelijkheden geldt dat alvorens hiertoe wordt overgegaan een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de sportbond noodzakelijk is. Sportbonden hebben tot 1 juli 2016 deze regels positie te geven in hun reglementen. Bij het ontwikkelen van een blauwdruk is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande reglementen (KNVB) en aanbevelingen die IOC en Sportaccord op dit onderwerp hebben gedaan. Op basis van de inhoud van die reglementen en in overleg met de werkgroep athlete services en de klankbordgroep MT NOC*NSF treft u onderstaand voorstel voor een blauwdruk met regels ter bestrijding van matchfixing en betting in de sport. Voorstel blauwdruk regels ter voorkoming van betting en matchfixing. Procedurele en inhoudelijke eisen In het Tuchtreglement moeten in ieder geval de navolgende procedurele stappen dan wel inhoudelijke normen worden opgenomen en toegepast: 1. de regels t.a.v. gokverbod en meldplicht van leden van de sportbond; 2. de tuchtrechtelijke behandeling door sportbond bij constatering van overtreding van gokverbod of verzuiming van meldplicht door leden van de sportbond (genoemde elementen zijn verplicht, de sportbond is vrij in de formulering en invulling ervan); 3. op overtreding van de regels een sanctie zal worden opgelegd Ad 1: de regels t.a.v. gokverbod en meldplicht van leden van de sportbond Gokverbod: Ieder lid van de sportbond verplicht zich te onthouden van: het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt, of heeft deelgenomen in dat seizoen dan wel waarin hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben; het wedden op enige andere aangelegenheid zoals, doch niet uitsluitend, het wedden op: - disciplinaire sancties; - overschrijving van spelers; - de selectie van het team, of de sporter; betreffende of gerelateerd aan een team, en, of sporter die deelneemt in een wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen. het wedden op jeugdcompetities; andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder doch niet uitsluitend het direct dan wel indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor genoemde weddenschappen aan te gaan. 1

112 Meldplicht: Het melden bij de sportbond waaronder zij ressorteren en/of het vertrouwenspunt sport indien zij verzoeken hebben ontvangen tot het verrichten van handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden. Vertrouwelijke informatie: Een verbod op het gebruiken van vertrouwelijke (inside information) informatie voor gokdoeleinden, inclusief het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon (zonder of met beloning) waar de atleet redelijkerwijs van zou kunnen weten dat deze informatie gebruikt zou kunnen worden voor gokken. Ad 2: de tuchtrechtelijke behandeling van een overtreding van het gokverbod en het verzuimen van de meldplicht door de sportbond Voor een deugdelijke procesgang dienen minimaal de navolgende onderwerpen te zijn opgenomen in het Tuchtreglement van de sportbond: wat men verstaat onder een overtreding en wanneer deze strafbaar is; termijnen, de gehele procedure - inclusief eventuele beroepsprocedure - mag met het oog op de redelijkheid en billijkheid niet meer dan vijf maanden in beslag nemen (bij voorkeur sneller); procedure van het doen van een aangifte bij de tuchtcommissie; communicatie met beklaagde omtrent de aangifte; beschrijving hoe de aangifte wordt behandeld; beschrijving van de mondelinge behandeling tijdens een zitting van de tuchtcommissie; rol van getuigen en deskundigen tijdens een zitting van de tuchtcommissie; mogelijkheid tot ondersteuning van partijen door raadslieden; beschrijving op te leggen sancties (zie hierna Ad 3.); wijze van uitspraak doen door de tuchtcommissie; beroepsmogelijkheid voor zowel de eiser als de gedaagde tegen de uitspraak van de tuchtcommissie; tenuitvoerlegging en handhaving van de sanctie(s); samenstelling en wijze van benoemen en ontslaan van de leden van een tuchtcommissie en commissie van beroep, welke commissies onafhankelijk moeten zijn. In deze onafhankelijke commissies dienen deskundigheid op het gebied van de betreffende tak van sport en rechten te zijn vertegenwoordigd. Tevens dienen deze commissies tijdens de zitting bij voorkeur gemengd (zowel vrouwen als mannen) te zijn samengesteld; beschrijving bevoegdheden tuchtcommissie en commissie van beroep; wijze van vaststelling en wijzigen tuchtreglement. Sportbonden wordt geadviseerd een artikel op te nemen in het Tuchtreglement dat het reglement van toepassing blijft en dus een tuchtprocedure alsnog kan worden gestart, als de overtreding heeft plaatsgevonden tijdens het lidmaatschap van de aangeklaagde of klager, maar de betreffende persoon inmiddels het lidmaatschap van de sportbond en/of sportvereniging heeft opgezegd. Ad 3: het sanctiesysteem t.a.v. gokverbod en meldplicht Tuchtcommissies dienen bij overtreding van gokverbod en meldplicht een sanctie op te leggen aan de overtreders in de vorm van een berisping en/of boete en/of een schorsing en/of royement. Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan de tuchtcommissie om te bepalen. 2

113 Aandachtspunten bij implementatie 1. Reikwijdte reglementen: zowel de personele werkingssfeer (wie vallen allemaal onder het tuchtrecht) als de materiele werkingssfeer, wat verstaan we nu onder enige mate van invloed Maatwerk per bond noodzakelijk, aangezien de lidmaatschapsconstructies en (daardoor) reikwijdte van reglementen enorm kunnen verschillen. Eerdere trajecten rond doping en SI hebben dat duidelijk gemaakt. Voor de ontwikkeling van instrumentarium matchfixing heeft NOC*NSF een subsidieaanvraag ingediend. Hierin is een post opgenomen voor juridische ondersteuning bij invoering en borgen van de regels om er op die manier voor te kunnen zorgen dat deze regels bij elke sportbond van toepassing zullen zijn op de gehele doelgroep te weten: leden sportbond, spelers, coaches, trainers, scheidrechters, managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders. 2. Meldplicht: Garantie van correcte afhandeling van meldingen matchfixing bij het vertrouwenspunt sport en/of sportbonden is cruciaal en vereist. Hierbij is afstemming met het Openbaar Ministerie en het signalenoverleg matchfixing dat wordt ingericht vanuit de overheid van belang. NOC*NSF staat hierover in contact met het OM en is er van overtuigd dat er afspraken kunnen worden gemaakt over het doorverwijzen naar het OM voor de AV van 20 mei. 3

114 Agendapunt 6.a. Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) Samenstelling CRBS datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om dhr. Tammo Beishuizen (*), penningmeester KNVB Amateurvoetbal, dhr. Frank Berteling, directeur Nederlandse Basketball Bond en dhr. René Boogaarts, penningmeester Judo Bond Nederland te benoemen als lid van de CRBS. (*) De voordracht van dhr. Beishuizen is nog onder voorbehoud van een kennismakingsgesprek met de commissie op 13 mei. toelichting Aanleiding In de CRBS zijn 3 vacatures ontstaan doordat 3 leden hun functie in de commissie neerleggen, te weten: - Dhr. Henk van Lint, is 23 april 2014 afgetreden als voorzitter van de Nederlandse Triathlon Bond - Dhr. Geert Jan Venekamp (directeur Nederlandse Badminton Bond), stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn - Dhr. Anton Binnenmars, is eind 2013 uit dienst getreden van de KNVB. Gevolgd proces Conform het Reglement van de CRBS zijn de vacatures kenbaar gemaakt aan en opengesteld voor de leden van NOC*NSF. Naar aanleiding van deze oproep hebben zich 10 kandidaten gemeld. Een afvaardiging van de commissie heeft met 5 kandidaten een gesprek gevoerd en vervolgens aan de gehele commissie instemming gevraagd en gekregen om de 3 hiervoor vermelde kandidaten voor te dragen. Naast het feit dat de voorgedragen kandidaten over voldoende expertise en betrokkenheid beschikken, heeft de commissie vooral gekeken naar de optimale samenstelling van de commissie als representatieve afspiegeling van de achterban van NOC*NSF die zij

115 Agendapunt 6.a. vertegenwoordigt. Benoeming en rooster van aftreden De voordracht voor benoeming vindt plaats op basis van artikel 8 van het Reglement Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda. Na benoeming luidt het rooster van aftreden van de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda als volgt: Naam Functie in CRBS Benoemd tot Termijn (max = 3) Dhr. R. Kok Voorzitter Mei e Dhr. F. Brink Lid Mei e Dhr. J.N. Kossen Lid November e Dhr. R.G. van der Scheer Lid Jan e Dhr. Tammo Beishuizen Lid Mei e Dhr. Frank Berteling Lid Mei e Dhr. René Boogaarts Lid Mei e

116 Agendapunt 6.b. Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Financiële Commissie Samenstelling Financiële Commissie datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om dhr. Jan Los, penningmeester van KNBLO Wandelsportorganisatie NL, te benoemen als lid van de Financiële Commissie. toelichting Aanleiding In verband met haar vertrek als bestuurder van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft mevrouw Quirine van Heek haar functie binnen de Financiële Commissie neergelegd. Gevolgd proces De Financiële Commissie heeft conform de statuten van NOC*NSF de vacature binnen de commissie bekend gemaakt onder de leden van NOC*NSF. Naar aanleiding hiervan hebben zich 2 kandidaten gemeld. Een afvaardiging van de Commissie heeft beide kandidaten uitgebreid gesproken en vervolgens advies uitgebracht aan de overige leden van de Commissie. De Commissie heeft vervolgens besloten om dhr. Los voor te dragen aan de Algemene Vergadering. Achtergrond dhr. Los De heer Jan Los is penningmeester van de KNBLO Wandelsportorganisatie NL. Hij is opgeleid als accountant en heeft zich verder ontwikkeld in fiscaliteit en mediation. Vanaf 1975 heeft de heer Los in de als accountant gewerkt. Onder andere voor zijn eigen accountantskantoor. Later heeft hij zijn werkzaamheden verlegd naar mediation/financiële conflictbemiddeling en commissariaten bij kleine- en middelgrote ondernemingen/instellingen Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft hij vele bestuursfuncties vervuld bij maatschappelijke organisaties zoals de Raad van Advies Predikantzaken, Werkgroep Dorcas, Kamer van Koophandel enz. Op sportief gebied ligt zijn interesse naast de wandelsport in de tennissport.

117 Agendapunt 6.b. Benoeming en rooster van aftreden De voordracht voor benoeming vindt plaats op basis van artikel 28 van de Statuten NOC*NSF en artikel 3 van het Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF. Na benoeming luidt het rooster van aftreden van de Financiële Commissie als volgt: Naam Functie in FC Benoemd tot Termijn (max = 2) Dhr. J. van Kouterik Voorzitter Mei e Dhr. J. Jongsma Lid Mei e Mevr. A. Bouma Lid Mei e Dhr. C. Varossieau Lid Mei e Dhr. J. Los Lid Mei e

118 Agendapunt 7 Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestuurssamenstelling datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd het bestuurslidmaatschap van dhr. Camiel Eurlings en dhr. Chiel Warners formeel te bekrachtigen. toelichting Op basis van artikel 5 van de Statuten van NOC*NSF maken respectievelijk Nederlandse IOCleden en de voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie ambtshalve deel uit van het Bestuur van NOC*NSF. Dhr. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings is op 10 september 2013 door het IOC-congres benoemd als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dhr. C.M. (Chiel) Warners is vanaf 1 januari 2014 voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie, vanaf het moment dat dhr. Jeroen Straathof zijn voorzitterschap statutair heeft neergelegd in verband met zijn dienstverband bij de Atletiekunie. Zowel dhr. Eurlings als dhr. Warners kiezen er bewust voor om door de Algemene Vergadering van NOC*NSF te worden benoemd, door hun ambtshalve bestuurslidmaatschap te laten bekrachtigen. Hiermee accepteren zij alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die behoren bij het bestuurslidmaatschap. bijlage A. CV dhr. Camiel Eurlings B. CV dhr. Chiel Warners

119 Camiel Eurlings Experience KLM Royal Dutch Airlines CEO, Amsterdam/Paris 2013 Managing Director International Olympic Committee 2013 Member, Lausanne Dutch Olympic Flame Alliance Chairman, Papendal/The Hague Government of the Kingdom of the Netherlands Minister of Transport, Public Works and Water management, The Hague European Union Institutions Member of the European Parliament, Strasbourg/Brussels Leader of the CDA Delegation President of the EU Russia Parliamentary Cooperation Committee (PCC) Rapporteur of the accession process of Turkey to the European Union Vice President of the European Ideas Network European People s Party (EPP) Vice President, Brussels Responsible for the accession process of new member parties and observer parties to the European People s Party Robert Schuman Institute President, Budapest The States General of the Netherlands Member of the House of Representatives, The Hague Vice Chairman of the Parliamentary Group ( ) Chief Spokesman on Transport ( ) Chief Spokesman on International Affairs ( ) Member of the NATO Parliamentary Assembly ( ) Municipality of Valkenburg Member of the City Council, Valkenburg a/d Geul Education Eindhoven University of Technology Master of Science in Industrial Engineering and Management Science Graduation cum laude Qualifications Fluent in Dutch (mother tongue), French, German and English. Basic knowledge of Portuguese April, 2014

120 Curriculum Vitae C.M. (Chiel) Warners 2 april 1978 Beemden GM Leusden Getrouwd met Karin Warners-Ruckstuhl Geen kinderen Opleiding VWO, SG Lelystad Fiscaal Recht, Rijks Universiteit Groningen: afgerond Scriptie: Sporters in de inkomstenbelasting. Titel meester in de rechten. Werkervaring 2010 heden (Senior) Relatiemanager Sports & Entertainment desk ABN AMRO Bank Preferred Banker ABN AMRO Bank Belastingadviseur bij Ernst & Young Apeldoorn. Werkzaam op de algemene fiscale praktijk Stage bij Ernst & Young in Groningen 3 maanden Beoefenen van Atletiek (Tienkamp) op Wereld- en Olympisch niveau Extracurriculair 2012 heden Lid Management Development Pool ABN AMRO Lid Topsportteam Olympisch Plan Voorzitter atletencommissie Atletiekunie Lid werkgroep voor verbetering arbeidsrechtelijke omstandigheden sporters (OAB) Bestuurslid Atletiekunie Masterclass Internationaal Sportbestuur NOC*NSF 2007 heden Bestuurslid Fonds voor de Topsporter 2006 heden Penningmeester atletencommissie NOC*NSF 2004 heden Ambassadeur Right To Play (zie Nevenactiviteiten Deelname aan seminar Sport en Recht 2006, 2010, 2011 Deelname aan seminar Sports and Taxation 2006, 2011 Verzorgen van clinics en speeches onder andere op het gebied van de combinatie van (top)sport en studie en de overeenkomsten van presteren in de sport en in het bedrijfsleven - sinds 2006 Lid kledingadvies Commissie OS Beijing 2008 Deelname jaarvergadering NOB topsport & fiscaliteit Deelname aan athlete s forum Right To Play in Liberia Deelname field visit Right To Play Ghana en Benin 2009 Publicaties Als belastingadviseur verschillende stukken geschreven voor NOC*NSF en Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie onder andere met betrekking tot de fiscale gevolgen van sportbeoefening (gepubliceerd op de websites sport.nl, nlsporter.nl en atletencommissie.org) en de kwaliteit van preolympische trainingsaccommodaties.

121 Sportieve ervaring en prestaties in Atletiek/Tienkamp ( ) Deelname aan vijf Wereld Kampioenschappen, zeven officieuze Wereld Kampioenschappen, drie Europese Kampioenschappen en Olympische Spelen: Vijfde Olympische Spelen 2004 Derde bij wereld juniorenkampioenschappen 1996 Europees juniorenkampioen 1997 Tweemaal vijfde bij officieus Wereld Kampioenschap 1999 en 2004 Twee maal sportman van Flevoland 1999 en 2004 Winnaar Europa cup 2001 Vierde Grand Prix 2004 Winnaar Charles Pahûd de Mortanges prijs van het NOC*NSF 2004 Vierde Europees Kampioenschap Indoor 2005 Nederlands recordhouder outdoor junioren Voormalig Nederlands recordhouder indoor senioren Tiental Nederlandse titels Talenkennis lezen/schrijven spreken Nederlands uitstekend uitstekend Engels uitstekend uitstekend Duits redelijk/goed goed Frans redelijk redelijk Overige Interesses Reizen, koken, sport algemeen, duiken (PADI Divemaster) en de wereld iets mooier maken

122 Agendapunt 8 Notitie Ter besluitvorming aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Statuten- en Reglementswijzigingen datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in achtereenvolgens: a) Statuten NOC*NSF b) Reglement Toelatingseisen NOC*NSF c) Reglement Financiële Commissie d) Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) e) Statusreglement Topsporters Toelichting Vooraf Periodiek screent NOC*NSF alle van kracht zijnde reglementen, welke eerder door de Algemene Vergadering of het bestuur van NOC*NSF zijn bekrachtigd. Naast de actualisatie vanuit dit periodieke onderhoud, is er nog een aantal specifieke aanleidingen om tot wijzigingsvoorstellen te komen. Per onderdeel wordt deze aanleiding en de voorgestelde wijziging(en) onderstaand kort toegelicht. In elke bijlage zijn alle letterlijke wijzigingen inzichtelijk gemaakt (m.u.v. het Reglement Toelatingseisen, aangezien deze opnieuw is ontworpen). Op vergadering zijn bij alle agendapunten ook de schone reglementsversies te raadplegen. a) Statuten NOC*NSF Aanleiding voor de voorgestelde wijzigingen betreft het besluit van de Algemene Vergadering op 19 november 2013, waarin de uitwerking van de nieuwe lidmaatschapsdefinitie van NOC*NSF. Enerzijds vervalt het buitengewoon lidmaatschap en anderzijds worden de categorieën aspirant lidmaatschap en geassocieerden toegevoegd. Aan de wijziging van de statuten zijn 3 voorwaarden verbonden: 1) Aanwezigheid van minimaal 2/3 e deel van de leden van NOC*NSF in de Algemene Vergadering

123 Agendapunt 8 2) Een meerderheid van 2/3 e deel van de uitgebrachte geldige stemmen 3) Goedkeuring door het IOC b) Reglement Toelatingseisen NOC*NSF Het Reglement Toelatingseisen NOC*NSF is opnieuw opgesteld, waarbij de hiervoor genoemde wijziging in de lidmaatschapsdefinitie van NOC*NSF, inclusief de hieraan verbonden rechten en plichten, de aanleiding vormt. c) Reglement Financiële Commissie De enige wijziging betreft de actualisatie/wijziging van functiebenamingen binnen de werkorganisatie van NOC*NSF. d) Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) Het reglement van de BCB is inhoudelijk een relatief oud reglement. Pas in 2013 hebben er op basis van het reglement een groot aantal beroepen gediend. Op basis van deze praktijkervaring is zowel aan de kant van de BCB, NOC*NSF als betrokken bonden gebleken dat een aantal optimalisaties wenselijk zijn. Dit op het gebied van taakbeschrijving en reikwijdte, inhoudelijke procesgang als doorlooptijd. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn: a) Verkorten van de totale procesgang b) Expliciete vermelding van de grondslagen op basis waarvan een beroep niet-ontvankelijk verklaard kan worden c) Verduidelijking van de taakopdracht van de commissie, specifiek de wijze waarop zij het beroep n.a.v. een toekennings- of vaststellingsbesluit toetst d) Expliciete vermelding van de type uitspraken waartoe de BCB kan komen: nietontvankelijk, ongegrond, gegrond. Bij de eerste 2 blijft het toekennings- of vaststellingsbesluit gehandhaafd, bij gegrondverklaring wordt het besluit vernietigd en is het de verantwoordelijkheid van het toekenningsorgaan (=bestuur NOC*NSF) om tot een nieuw besluit te komen. e) Statusreglement Topsporters De voorgestelde wijzigingen in het Statusreglement Topsporters kent de volgende aanleidingen (en tegelijkertijd voorgestelde aanpassingen): 1) Actualiseren van de dopingpassage, met expliciete aansluiting bij het Nationaal Doping Reglement (NDR)

124 Agendapunt 8 2) Het cyclische traject Normen & Limieten met het besluit om het begrip nominatie te laten vervallen. bijlagen A) Statuten NOC*NSF B) Reglement Toelatingseisen NOC*NSF C) Reglement Financiële Commissie D) Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan E) Statusreglement Topsporters

125 TL / 1 statutenwijziging NOC*NSF Concept de dato 14 april 2014 Vandaag, *** tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Ton Kornelis Lekkerkerker, notaris te Arnhem: ***, De verschenen persoon verklaarde als volgt. (A) De vereniging Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, met statutaire zetel in de gemeente Arnhem, kantoorhoudende Papendallaan 60 te 6816 VD Arnhem (de "vereniging"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer (B) De statuten van de vereniging werden voor het laatst werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op zes juli tweeduizend twaalf voor een waarnemer van mr K.A. Verkerk, notaris te Arnhem. (C) De algemene vergadering heeft op *** besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging. (D) Het Internationaal Olympisch Comité heeft haar instemming verleend aan de voorgenomen statutenwijziging. (E) De verschenen persoon is door *** gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. (F) Van het besluit tot statutenwijziging en de machtiging van de verschenen persoon blijkt uit een aan deze akte gehecht stukken. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij dezen de statuten van de vereniging met ingang van heden te wijzigen als volgt: STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie. 2. Zij heeft haar zetel te Arnhem. 3. De vereniging wordt hierna aangeduid met: NOC*NSF. HISTORIE EN DUUR ARTIKEL 2 NOC*NSF is krachtens een juridische fusie ontstaan uit de vereniging: "Nederlands Olympisch Comité" en de vereniging: "Nederlandse Sport Federatie" en duurt voor onbepaalde tijd voort. PREAMBULE

126 - 2 - Concept de dato 14 april 2014 ARTIKEL 3 NOC*NSF, deel uitmakend van de Olympische Beweging: - respecteert de regels uit het Olympisch Handvest en de besluiten van het Internationaal Olympisch Comité (hierna te noemen: IOC ) en neemt de World Anti-Dopingcode, zoals vastgesteld door het World Anti- Doping Agency, aan en schept de voorwaarden voor implementatie van de World Anti-Dopingcode; - erkent, samen met de Nederlandse overheid, de Stichting National Paralympic Committee of the Netherlands als enig vertegenwoordiger van atleten met een handicap in Nederland, met het recht om Nederland te vertegenwoordigen bij het International Paralympic Committee; - is als enige organisatie in Nederland bevoegd zorg te dragen voor de vertegenwoordiging van Nederland op de Olympische en Paralympische Spelen en multi-sport evenementen op regionaal, continentaal of wereld niveau welke plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het IOC en zal hiertoe de Nederlandse delegatie samenstellen en leiden tijdens deze evenementen; - is als enige organisatie in Nederland bevoegd om de stad die zich kandidaat mag stellen voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland te selecteren en aan te wijzen; - onderneemt, voor zover in overeenstemming met haar missie en doelen, activiteiten ter bevordering van de vrede; - onderschrijft de normen en waarden in de sport en draagt, mede op grond van de beginselen van tolerantie en fair play, bij aan de bestrijding van geweld, intimidatie en discriminatie in welke vorm dan ook; - levert een bijdrage aan de bestrijding van doping in de sport, aan een verantwoord gebruik door de sport van het milieu; en - zet zich in voor een verhoogde deelname van vrouwen in de sport. Daartoe verricht NOC*NSF die handelingen die leiden tot: - het waarborgen van de fundamentele principes van de Olympische gedachte binnen de sport; - de handhaving van het Olympisch Handvest; en - een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. DOEL ARTIKEL 4 NOC*NSF heeft ten doel: - het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen, danwel daarbij betrokken kunnen zijn;

127 - 3 - Concept de dato 14 april het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij; - het bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder van haar leden; - het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité, hierna ook te noemen: "IOC", vastgestelde en vast te stellen regelen. GELDMIDDELEN ARTIKEL 5 1. De geldmiddelen van NOC*NSF bestaan uit: a. contributies en donaties; b. opbrengsten van belegde middelen en dienstverlening; c. schenkingen, legaten en erfstellingen; d. subsidies; e. alle andere baten en inkomsten. 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. HET BESTUUR ARTIKEL 6 1. Het bestuur bestaat - inclusief de in lid 3 genoemde persoon - uit ten minste vijf, doch maximaal acht natuurlijke personen. Tenminste de helft van de bestuursleden dient betrokkenheid te hebben met (Olympische) sport(en) dan wel de Olympische Beweging. 2. De persoon of personen die lid zijn van het IOC en overeenkomstig het Olympisch Handvest ambtshalve deel uitmaken van het bestuur van een Nationaal Olympisch Comité in hun land, maken tevens deel uit van het bestuur. 3. De voorzitter van de atletencommissie als bedoeld in artikel 32 maakt tevens deel uit van het bestuur. 4. Een bestuurslid als bedoeld in lid 1 moet ten minste achttien jaar zijn, alsmede in Nederland woonachtig zijn. Een bestuurslid als bedoeld in lid 1 mag geen deel uitmaken van het bestuur van een lid. De algemene vergadering kan dispensatie van de laatstgenoemde voorwaarde verlenen tot maximaal de eerstvolgende algemene vergadering die bij de organisatie van het lid plaatsvindt nadat het betrokken bestuurslid is benoemd. Tijdens deze algemene vergadering dient het betrokken bestuurslid uit het bestuur van de organisatie van het lid te treden. 5. a. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare

128 - 4 - Concept de dato 14 april 2014 relaties bestaan. b. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee NOC*NSF op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. c. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan NOC*NSF conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. 6. Bestuursleden, niet zijnde de bestuursleden als bedoeld in lid 2 en 3, worden door de algemene vergadering benoemd op niet-bindende voordracht van het bestuur of ten minste drie leden. De bestuursleden als bedoeld in lid 2 en lid 3 worden door de algemene vergadering benoemd, door bekrachtiging van hun ambtshalve bestuurslidmaatschap. 7. De leden van het bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurslid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van NOC*NSF gemaakte kosten wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ARTIKEL 7 1. De voorzitter en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie benoemd. De overige functies - waaronder die van vice-voorzitter - worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 2. De benoeming van een bestuurslid, niet zijnde een bestuurslid als bedoeld in artikel 6 lid 2 of 3, geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar. 3. Bestuursleden, niet zijnde een bestuurslid als bedoeld in artikel 6 lid 2 of 3, zijn twee maal herbenoembaar, de maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar. 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en maakt dit openbaar, ter waarborging van de continuïteit in het bestuur. 5. Het bestuur attendeert de leden tenminste zes weken voor de datum waarop die algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin begrepen, op een vacature. De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt uiterlijk zes weken en door de leden vier weken voor de datum waarop de algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin begrepen, waarin in die bestuursfunctie dient te worden voorzien en schriftelijk onder opgave van naam, adres en

129 - 5 - Concept de dato 14 april 2014 kwalificaties van de gestelde kandidaat. De kandidaatstelling kan tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat door de vereniging voor dit doel bekend is gemaakt. 6. Een bestuurslid, niet zijnde een bestuurslid als bedoeld in artikel 6 lid 2, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 7. Het bestuur kan voorts om dringende redenen een bestuurslid als bedoeld in het vorige lid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene vergadering. 8. Een bestuurslid als bedoeld in artikel 6 lid 2 kan slechts worden geschorst door het IOC. 9. Een besluit tot schorsing of ontslag door de algemene vergadering of tot schorsing door het bestuur kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 10. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door overlijden; b. door bedanken; c. door periodiek aftreden; d. wat betreft de bestuursleden als bedoeld in artikel 6 lid 1: indien het bestuurslid niet meer voldoet aan een in artikel 6 lid 4 of artikel 6 lid 5 gestelde voorwaarde; e. wat betreft de persoon als bedoeld in artikel 6 lid 3: bij verlies van de functie als voorzitter van de atletencommissie; f. wat betreft een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 2: bij het beëindigen van het IOC-lidmaatschap. BESTUURSTAAK ARTIKEL 8 1. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten, reglementen en het Olympisch Handvest en voor de uitvoering van genomen besluiten. 2. De taak en de werkwijze van het bestuur en haar commissies worden nader uitgewerkt in een reglement. BESTUURSVERGADERING ARTIKEL 9 1. Het bestuur vergadert volgens een door hem vast te stellen rooster en voorts wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuursleden met deze wijze van stemming akkoord gaan. 3. a. Besluiten ter vergadering kunnen slechts worden genomen indien

130 - 6 - Concept de dato 14 april 2014 meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk ter vergadering aanwezig is. b. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemming komt geen besluit tot stand. c. Blanco stemmen zijn ongeldig. d. Ieder bestuurslid heeft één stem. e. Indien ter vergadering niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk ter vergadering aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken na de eerste, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, besluiten genomen kunnen worden met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst. 5. Een bestuurslid kan zich niet laten vertegenwoordigen. 6. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 7. Bestuursvergaderingen zijn besloten vergaderingen. De voorzitter kan besluiten dat derden worden toegelaten, onverminderd het bepaalde in artikel 30 lid 5. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien. 3. NOC*NSF wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, alsmede aan een

131 - 7 - Concept de dato 14 april 2014 bestuurder tezamen met de directeur als bedoeld in artikel 30. VERSTRENGELING VAN BELANGEN ARTIKEL Het bestuur moet waken tegen een verstrengeling van belangen tussen NOC*NSF en leden van haar bestuur en/of haar medewerkers. Elk lid van het bestuur verstrekt in verband hiermee een ondertekende verklaring waarin wordt aangegeven of een mogelijke mate van belangenverstrengeling kan ontstaan en doet deze aan het Centraal Bureau Fondsenwerving toekomen. 2. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffend lid dient zich voorts van de beraadslagingen en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. 3. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen NOC*NSF en één of meer bestuursleden, kan NOC*NSF slechts worden vertegenwoordigd door de andere bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in artikel Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen NOC*NSF en de a. in lid 1 genoemde personen; b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 genoemde personen; c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. LEDEN ARTIKEL NOC*NSF kent de volgende categorieën van leden: a. gewone leden; b. aspirant-leden. 2. NOC*NSF kent naast de in lid 1 van dit artikel genoemde leden ook ereleden en geassocieerden, met dien verstande dat deze niet worden aangemerkt als leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot leden is, tenzij het tegendeel blijkt of anders is bepaald, toepasselijk op alle categorieën van leden en ereleden. GEWONE LEDEN ARTIKEL 13

132 - 8 - Concept de dato 14 april Gewone leden zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die als gewoon lid door de algemene vergadering zijn toegelaten. 2. Gewone leden dienen te voldoen aan de lidmaatschapscriteria zoals vastgelegd in het door de algemene vergadering vastgestelde reglement toelatingseisen en aan de door de algemene vergadering vastgestelde minimale kwaliteitseisen. 3. De algemene vergadering kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het in lid 2 bepaalde. 4. Over de toelating als gewoon lid (waaronder is begrepen de omzetting van een aspirant-lidmaatschap in een gewoon lidmaatschap) beslist de algemene vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. ASPIRANT-LEDEN ARTIKEL Aspirant-leden zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die als aspirant-lid door de algemene vergadering zijn toegelaten. 2. Het aspirant-lidmaatschap is bedoeld om na een periode van circa twee jaar door te groeien naar het gewone lidmaatschap. 3. Aspirant-leden dienen te voldoen aan de lidmaatschapscriteria zoals vastgelegd in het door de algemene vergadering vastgestelde reglement toelatingseisen en aan de door de algemene vergadering vastgestelde minimale kwaliteitseisen. 4. De algemene vergadering kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het in lid 3 bepaalde. 5. In het reglement toelatingseisen zullen nadere regels worden gesteld omtrent de procedure van aanmelding als aspirant-lid. 6. Over de toelating als aspirant-lid beslist de algemene vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. GEASSOCIEERDEN ARTIKEL Als geassocieerde kunnen worden toegelaten in Nederland gevestigde rechtspersonen zonder winstoogmerk die: a. zich overwegend richten op het terrein van sport en lichamelijke opvoeding; b. een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de collectieve doelen van NOC*NSF, en c. voldoen aan het gestelde in het reglement toelatingseisen. 2. De algemene vergadering kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het in lid 1 bepaalde.

133 - 9 - Concept de dato 14 april Over de toelating tot geassocieerde beslist de algemene vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Op geassocieerden is het bepaalde in de artikelen 17, 18, 19 en 21 lid 2 van overeenkomstige toepassing. ERELEDEN ARTIKEL 16 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een natuurlijk persoon, voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied waarop NOC*NSF zich beweegt, tot erelid benoemen. CONTRIBUTIE ARTIKEL Alle leden behalve ereleden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, welke ieder jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 2. De algemene vergadering kan voor elke categorie van in het vorige lid bedoelde leden alsmede binnen elke categorie diverse verschillende contributies vaststellen. 3. De door de gewone leden te betalen contributie kan afhankelijk worden gesteld van het aantal leden of aangeslotenen, als bedoeld in artikel 23 lid 2, van ieder lid. 4. De algemene vergadering kan een lid gehele of gedeeltelijke dispensatie verlenen van de verplichting tot betaling van de vastgestelde contributie. 5. Behoudens dispensatie door de algemene vergadering blijft een lid, wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar aanvangt of eindigt, niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE LEDEN ARTIKEL De leden zijn verplicht: a. de statuten en reglementen van NOC*NSF en de besluiten van haar organen na te leven; b. de belangen van NOC*NSF, haar organen of de Olympische Beweging danwel van de sport in het algemeen niet te schaden. 2. De leden zijn bovendien verplicht aan het bestuur opgave te verstrekken van het adres van hun kantoor, secretariaat of correspondentieadres, van de namen van hun bestuursleden en - rond één augustus van ieder boekjaar van NOC*NSF - van hun aantal leden of aangeslotenen, als bedoeld in artikel 23 lid 2, alsmede van wijzigingen in een en ander. 3. In afwijking van het hierna in artikel 19 bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand

134 Concept de dato 14 april 2014 nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen, anders dan die van geldelijke aard, zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 4. Bij fusie van een lid gaat het lidmaatschap niet vanzelf over op de verkrijgende rechtspersoon. De algemene vergadering dient telkenmale hiertoe een besluit te nemen. 5. Naast de overige rechten, welke leden aan deze statuten kunnen ontlenen, hebben gewone leden en aspirant-leden met inachtneming van de door de algemene vergadering daartoe jaarlijks vast te stellen richtlijnen recht op het aanvragen van financiële ondersteuning door NOC*NSF ten laste van de aan NOC*NSF door de Stichting de Nationale Sporttotalisator, gevestigd te s-gravenhage, mede ten behoeve van haar leden ter beschikking te stellen middelen. EINDE LIDMAATSCHAP EN SCHORSING ARTIKEL Het lidmaatschap eindigt: a. wanneer een lid ophoudt te bestaan; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door NOC*NSF. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens NOC*NSF niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van NOC*NSF niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien secties, (nieuwe) bonden, federaties of daarmee vergelijkbare instellingen worden toegevoegd aan zittende leden, die als overkoepelend orgaan optreden, dan dienen deze aan dezelfde toelatingscriteria te voldoen als de leden. Indien dit niet het geval is, is opzegging van het lidmaatschap mogelijk; d. door ontzetting (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van NOC*NSF handelt of NOC*NSF op onredelijke wijze benadeelt, of de belangen van de Olympische Beweging schaadt. 2. Opzegging door een lid dient te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van drie maanden. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3. Opzegging door NOC*NSF, alsook ontzetting, geschiedt door de

135 Concept de dato 14 april 2014 algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Opzegging door NOC*NSF kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. 5. Een opzegging in strijd met het onder lid 2 en lid 4 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd. 6. Een opzegging als bedoeld in artikel 18 lid 3 dient te geschieden binnen één maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld. 7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot schorsing van een lid wanneer deze heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen en/of wanneer het lid zijn verplichtingen jegens NOC*NSF niet nakomt en opzegging of ontzetting te zware middelen worden bevonden. De schorsing van een lid vervalt, indien niet in de eerstvolgende algemene vergadering na de datum van ingang van de schorsing wordt besloten tot opheffing of handhaving van de schorsing. In verband met de schorsing kunnen nadere maatregelen worden getroffen door het bestuur ten aanzien van het recht op financiële ondersteuning door NOC*NSF op basis van het bepaalde in artikel 18 lid a. De algemene vergadering kan naar aanleiding van een voorstel tot schorsing, opzegging of ontzetting haar besluit ten hoogste tot en met de eerst volgende algemene vergadering uitstellen, teneinde het betrokken lid in staat te stellen de grond waarop het voorstel berust, alsnog op te heffen. b. Indien tot opzegging of ontzetting is besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. c. Indien het bestuur van oordeel is dat een reden tot opzegging of ontzetting zich ten aanzien van een lid voordoet, en meent dat de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, is het bevoegd dat lid te schorsen. Tenzij het bestuur tot eerdere opheffing van de schorsing besluit, blijft de schorsing van kracht tot de eerstvolgende algemene vergadering. Besluit de algemene vergadering tot opzegging respectievelijk ontzetting, dan wordt deze geacht te zijn ingegaan op de datum van

136 Concept de dato 14 april 2014 schorsing. ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL Algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse, waar NOC*NSF is gevestigd, tenzij het bestuur een andere plaats vaststelt. 2. Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden: een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering wordt gehouden tussen één april en dertig juni; de najaarsvergadering wordt gehouden tussen één september en dertig november. 3. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval: - vaststelling jaarverslag; - vaststelling jaarrekening; - verslag financiële commissie. 4. De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval: - vaststelling begroting; - vaststelling beleidsvoornemens; - vaststelling contributie; - verslag financiële commissie. 5. De termijn van oproeping voor elke algemene vergadering bedraagt ten minste zes weken voor de datum waarop de vergadering wordt gehouden, de dag van de oproeping en de vergadering daarin begrepen, echter met inachtneming van het in de leden 8 en 10 gestelde. De oproeping bevat in ieder geval de plaats en tijdstip van de vergadering, en de voorlopige agenda. De stukken voor een vergadering (waaronder de definitieve agenda) dienen uiterlijk twee weken voor de datum waarop de vergadering wordt gehouden te worden toegezonden. 6. Binnen twee weken na de verzending van de oproepingen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling op een algemene vergadering aan het bestuur worden opgegeven welke door het bestuur zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden worden gebracht. 7. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 8. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, als bedoeld in artikel 12 lid 1, danwel van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Het verzoek dient een opgave te bevatten van het te behandelen onderwerp.

137 Concept de dato 14 april 2014 b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in lid 9, met dien verstande dat de bijeenroeping door oproeping kan geschieden door het plaatsen van een advertentie in ten minste drie veelgelezen dagbladen, indien aannemelijk is dat de leden daartoe niet de beschikking hebben over het ledenregister, of althans in dit register inzage hebben kunnen verkrijgen. c. Een door de leden bijeengeroepen algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. Op deze vergadering kunnen uitsluitend die onderwerpen worden behandeld, welke in de oproeping zijn vermeld. 9. Een algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen door brieven aan de leden, gericht aan hun in het ledenregister vermelde adressen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De oproeping kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, indien het lid hiermee instemt en aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt. 10. Het bestuur kan in geval van behandeling van spoedeisende onderwerpen van de termijnen als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel afwijken. Indien een in de vorige zin bedoelde algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan één week, kan de algemene vergadering echter beslissen dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat de behandeling in een met inachtneming van de in lid 5 gestelde termijn bijeengeroepen vergadering niet kan worden afgewacht. SAMENSTELLING ARTIKEL De algemene vergadering bestaat uit alle leden. 2. De gewone en aspirant- leden worden ter vergadering afgevaardigd door één of twee personen die gemachtigd zijn het lid bindend te vertegenwoordigen bij beraadslagingen en stemmingen. 3. Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen door een ander lid. 4. Onverlet het gestelde in artikel 22 en 23 lid 5 en 6 kunnen bestuursleden en de werknemers van NOC*NSF niet als afgevaardigde van een lid optreden en hebben geen stemrecht. STEMRECHT ARTIKEL 22 Gewone leden, een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 2, de overige

138 Concept de dato 14 april 2014 Nederlandse leden van het IOC, alsmede twee door de atletencommissie als bedoeld in artikel 32 aangewezen leden van die commissie, waarvan tenminste één lid heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen, hebben stemrecht zoals hierna is aangegeven; aspirant-leden, geassocieerden, ereleden en de overige aanwezigen hebben geen stemrecht en kunnen in een algemene vergadering alleen het woord voeren. ARTIKEL Het aantal stemmen, dat een gewoon lid ter vergadering kan uitbrengen, is afhankelijk van het aantal zijner leden of aangeslotenen, onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid Onder leden of aangeslotenen van een gewoon lid worden verstaan de natuurlijke personen, die lid zijn van of aangesloten zijn bij het gewone lid, alsmede de niet onder deze categorie vallende natuurlijke personen, die lid zijn van of aangesloten zijn bij een organisatie, die lid is van of aangesloten is bij een gewoon lid. Bepalend is het aantal leden of aangeslotenen dat op een door het betreffende lid te bepalen datum in dat boekjaar is geregistreerd. 3. Met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel heeft een gewoon lid: - één stem indien het aantal leden of aangeslotenen minder bedraagt dan tienduizend (10.000); - twee stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste tienduizend (10.000) bedraagt, doch minder dan vijfentwintigduizend (25.000); - drie stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste vijfentwintigduizend (25.000) bedraagt, doch minder dan veertigduizend (40.000); - vier stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste veertigduizend (40.000) bedraagt, doch minder dan zestigduizend (60.000); - vijf stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste zestigduizend (60.000) bedraagt, doch minder dan tachtigduizend (80.000); - zes stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste tachtigduizend (80.000) bedraagt, doch minder dan éénhonderdtienduizend ( ); - zeven stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste éénhonderdtienduizend ( ) bedraagt, doch minder dan éénhonderdvijftigduizend ( ); - acht stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste

139 Concept de dato 14 april 2014 éénhonderdvijftigduizend ( ) bedraagt, doch minder dan tweehonderdduizend ( ); - negen stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste tweehonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan driehonderdduizend ( ); - tien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste driehonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan vierhonderdduizend ( ); - elf stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste vierhonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan vijfhonderdduizend ( ); - twaalf stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen vijfhonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan zeshonderdduizend ( ); - dertien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen zeshonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan zevenhonderdduizend ( ); - veertien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen zevenhonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan achthonderdduizend ( ); - vijftien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste achthonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan negenhonderdduizend ( ); - zestien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste negenhonderdduizend ( ) bedraagt. 4. Een gewoon lid kan zijn stemmen alleen gelijkluidend en niet verdeeld uitbrengen. 5. Een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 2, alsmede de overige Nederlandse leden van het IOC hebben elk één stem. 6. De twee afgevaardigden van de atletencommissie als bedoeld in artikel 22 hebben elk één stem. 7. Geschorste leden hebben geen stemrecht. UITOEFENING VAN HET STEMRECHT ARTIKEL Bij de uitoefening van het stemrecht zal het volgende gelden: a. Over onderwerpen met betrekking tot de uitzending naar de Olympische Spelen kan slechts door de Olympische bonden - zijnde die gewone leden, die lid zijn van een internationale organisatie, waarvan de tak van sport is, onderscheidenlijk de takken van sport zijn, opgenomen in het programma van de

140 Concept de dato 14 april 2014 Olympische Spelen -, door een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 2, en door de overige Nederlandse leden van het IOC alsmede door de beide afgevaardigden van de atletencommissie als bedoeld in artikel 22 stem worden uitgebracht. De voorzitter, dan wel de algemene vergadering op verzoek van de voorzitter is bevoegd, indien uit het onderwerp zulks niet duidelijk blijkt, vast te stellen of dit al dan niet betrekking heeft op vorenbedoelde uitzending. b. Over onderwerpen zoals hierboven sub a. bedoeld kan door ieder lid als hierboven sub a. bedoeld slechts één stem worden uitgebracht in afwijking van het in artikel 23 lid 1 bepaalde. 2. Over alle andere onderwerpen wordt met inachtneming van de regels van het Olympisch Handvest door alle stemgerechtigde leden stem uitgebracht, conform artikel 23 leden 1, 5, 6 en 7. ARTIKEL Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. 2. Stemmingen kunnen op de volgende wijze plaatsvinden: a. mondeling; b. schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het stemmen op elektronische wijze. 3. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembriefjes die, naar het oordeel van de voorzitter: a. blanco zijn; b. zijn ondertekend; c. onduidelijk zijn ingevuld; d. een niet terzake dienende bijvoeging bevatten; e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten. 4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Over personen wordt, indien een bestuurslid of een lid stemming verlangt, schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes. Ingeval van meerdere vacatures wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd. 5. a. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een lid stemming verlangt. b. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is

141 Concept de dato 14 april 2014 hij, die de meeste uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vinden maximaal twee herstemmingen plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot. c. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben verkregen; het bepaalde onder b is vervolgens van toepassing. Zouden twee of meer personen aldus in aanmerking komen voor één plaats in deze herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats. d. Zijn geen kandidaten gesteld, of worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan dient opnieuw kandidaatstelling plaats te vinden en wordt overeenkomstig dit artikel opnieuw gestemd. BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. 2. In alle gevallen, waarin deze statuten en de overige door de algemene vergadering vastgestelde reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de algemene vergadering, met dien verstande dat wanneer haar beslissing niet kan worden afgewacht het bestuur beslist onder gehoudenheid om de betrokken beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen. LEIDING EN NOTULEN ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en vice-voorzitter, treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf. 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een door de voorzitter aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden staande de vergadering danwel in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

142 Concept de dato 14 april 2014 BESLOTEN VERGADERINGEN ARTIKEL Algemene vergaderingen zijn in de regel openbaar; zowel de voorzitter als de algemene vergadering zelf kunnen echter besluiten dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden. 2. Tot een besloten vergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren, hebben slechts toegang het bestuur, de leden, de directeur als bedoeld in artikel 30 lid 1 en zij die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt, tenzij het bestuur ten aanzien van de directeur anders beslist. DONATEURS ARTIKEL NOC*NSF kent ook donateurs. 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die jegens NOC*NSF verplicht zijn om een door het bestuur vastgestelde minimale bijdrage te storten. 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde door NOC*NSF of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd is. 5. Opzegging namens NOC*NSF geschiedt door het bestuur. BUREAU ARTIKEL Voor de uitvoering van haar werkzaamheden heeft NOC*NSF een bureau. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur. 2. Het bureau staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. 3. Binnen de grenzen van de door het bestuur te geven bepalingen, machtigingen en richtlijnen, is de directeur belast met: a. de inrichting en de leiding van het bureau; b. de leiding van de werkzaamheden met betrekking tot de beleidsontwikkeling, -voorbereiding, -uitvoering en -coördinatie, ook ten aanzien van de dienstverlening; c. het beheer van het bureau; d. het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel; e. het beschikken over gelden, die voor de inrichting en werkzaamheden van het bureau beschikbaar zijn gesteld. 4. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, dat tevens

143 Concept de dato 14 april 2014 zijn verdere arbeidsvoorwaarden vaststelt. Het bestuur is bevoegd de directeur te schorsen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van de directeur, is de medewerking van de meerderheid van alle bestuursleden vereist. 5. De directeur heeft het recht de algemene- respectievelijk bestuursvergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur anders besluit. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. COMMISSIES ARTIKEL De algemene vergadering en/of het bestuur kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene vergadering of van het bestuur. 2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden door het bestuur geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot instelling voortvloeien. 3. Aan deze commissies kunnen daarbij bepaalde bevoegdheden voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden toegekend. ARTIKEL NOC*NSF kent een door het bestuur ingestelde atletencommissie, bestaande uit minimaal zeven en maximaal twaalf natuurlijke personen. Deze commissie vertegenwoordigt binnen NOC*NSF de topsporters van de leden van NOC*NSF. De commissie kan in die hoedanigheid ook naar buiten treden. 2. Het functioneren van de atletencommissie wordt geregeld in een reglement als bedoeld in artikel 34 lid 1 sub a. 3. Jaarlijks wordt in de NOC*NSF-begroting bepaald welke financiële middelen voor de atletencommissie in dat jaar beschikbaar zijn. 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 21 hebben de leden van de atletencommissie toegang tot de algemene vergadering en kunnen daarin met toestemming van de voorzitter het woord voeren. In aanvulling op het bepaalde in artikel 28 hebben de leden van de atletencommissie toegang tot een besloten vergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren. 5. De atletencommissie is verplicht voorafgaande aan iedere algemene vergadering, de naam van haar afgevaardigden, welke in de eerstkomende algemene vergadering het stemrecht kunnen uitoefenen, ter kennis van het bestuur te brengen. DE FINANCIËLE COMMISSIE ARTIKEL NOC*NSF kent een financiële commissie, bestaande uit vijf leden, die

144 Concept de dato 14 april 2014 benoemd worden door de algemene vergadering. 2. De leden van de financiële commissie worden benoemd voor de duur van vier jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 3. De financiële commissie zal zowel de jaarrekening met een toelichting van het bestuur als ook de jaarlijkse begroting onderzoeken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Daarnaast kan de financiële commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en de algemene vergadering. 4. De financiële commissie kan zonodig zich voor rekening van NOC*NSF door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van NOC*NSF te geven. 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. REGLEMENTEN ARTIKEL De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel NOC*NSF als van haar organen en commissies kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. Deze reglementen worden onderscheiden in: a. door het bestuur vast te stellen reglementen, zoals ten aanzien van haar taak en werkwijze als bedoeld in artikel 8 en ten aanzien van door haar ingestelde commissies als bedoeld in artikel 31, die ondersteunend zijn ten behoeve van het functioneren van het bestuur en de uitoefening van haar taken. De door het bestuur vast te stellen reglementen met betrekking tot bedoelde commissies dienen te geschieden op basis van een algemeen reglement voor bestuurscommissies, dat wordt vastgesteld met goedkeuring van de algemene vergadering; b. door de algemene vergadering vast te stellen reglementen. 2. a. De in lid 1 onder b bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits het voorstel tot het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de vergadering is opgenomen. De letterlijke tekst van dit voorstel dient tenminste twee weken voor de datum waarop de

145 Concept de dato 14 april 2014 betreffende algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin inbegrepen, aan de leden te worden toegezonden. b. Deze reglementen, alsmede wijzigingen daarin, treden in werking op de éénentwintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald. c. Van iedere vaststelling of wijziging van een dergelijk reglement wordt aan de leden schriftelijke mededeling gedaan onder vermelding van de datum van inwerkingtreding, met letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen bepaling(en). 3. NOC*NSF kent een klachtenreglement dat vastgesteld is door de algemene vergadering. JAARVERSLAG EN JAARREKENING ARTIKEL a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van NOC*NSF zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. b. Het bestuur is tevens verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening met een toelichting van NOC*NSF op te maken. 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in NOC*NSF en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening met een toelichting en jaarverslag ter vaststelling aan de algemene vergadering over. 3. Vaststelling door de algemene vergadering van het jaarverslag en de jaarrekening met een toelichting strekt niet tot decharge van het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de algemene vergadering kan besluiten tot decharge aan het bestuur. 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 te bewaren voor de daartoe geldende wettelijke termijn. 5. Het bestuur draagt zorg, dat omtrent de getrouwheid van de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel aan de algemene vergadering wordt overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 6. De in het vorige lid bedoelde accountant wordt benoemd en ontslagen

146 Concept de dato 14 april 2014 door de algemene vergadering. BOEKJAAR ARTIKEL 36 Het boekjaar van NOC*NSF is gelijk aan het kalenderjaar. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE EN SPLITSING ARTIKEL De statuten kunnen slechts worden gewijzigd en tot ontbinding, juridische fusie of splitsing van NOC*NSF kan slechts worden besloten door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal gewone leden vertegenwoordigd is met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen en mits het voorstel tot statutenwijziging danwel ontbinding voorzien van een toelichting in de oproeping tot de vergadering is opgenomen. De letterlijke tekst van het voorstel tot statutenwijziging dient ten minste twee weken voor de datum waarop de betreffende algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin inbegrepen, aan de leden te worden toegezonden. 2. Indien ter vergadering niet ten minste twee/derde van het aantal gewone leden vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, doch met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 3. Voorgenomen wijzigingen in de statuten worden ter instemming voorgelegd aan het IOC. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of de directeur, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering, bevoegd. 5. De liquidatie na ontbinding geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding tevens een liquidatiecommissie is benoemd. 6. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan hen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, doch zal besteed worden overeenkomstig de doelstelling van NOC*NSF, dan wel aan (een) door de algemene vergadering aan te wijzen algemeen nut beogende instelling(en). 7. Na de ontbinding blijft NOC*NSF voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van NOC*NSF uitgaan moeten aan haar naam

147 Concept de dato 14 april 2014 worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 8. In geval van een juridische fusie of splitsing van NOC*NSF, zal uit de statuten moeten blijken dat het vermogen van NOC*NSF dat bij de fusie of splitsing daarvan onder algemene titel overgaat, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. SLOT De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

148 TL / 1 statutenwijziging NOC*NSF Concept de dato 14 april 2014 STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie. 2. Zij heeft haar zetel te Arnhem. 3. De vereniging wordt hierna aangeduid met: NOC*NSF. HISTORIE EN DUUR ARTIKEL 2 NOC*NSF is krachtens een juridische fusie ontstaan uit de vereniging: "Nederlands Olympisch Comité" en de vereniging: "Nederlandse Sport Federatie" en duurt voor onbepaalde tijd voort. PREAMBULE ARTIKEL 3A NOC*NSF, deel uitmakend van de Olympische Beweging: - respecteert de regels uit het Olympisch Handvest en de besluiten van het Internationaal Olympisch Comité (hierna te noemen: IOC ) en neemt de World Anti-Dopingcode, zoals vastgesteld door het World Anti-Doping Agency, aan en schept de voorwaarden voor implementatie van de World Anti-Dopingcode; - erkent, samen met de Nederlandse overheid, de Stichting National Paralympic Committee of the Netherlands als enig vertegenwoordiger van atleten met een handicap in Nederland, met het recht om Nederland te vertegenwoordigen bij het International Paralympic Committee; - is als enige organisatie in Nederland bevoegd zorg te dragen voor de vertegenwoordiging van Nederland op de Olympische en Paralympische Spelen en multi-sport evenementen op regionaal, continentaal of wereld niveau welke plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het IOC en zal hiertoe de Nederlandse delegatie samenstellen en leiden tijdens deze evenementen; - is als enige organisatie in Nederland bevoegd om de stad die zich kandidaat mag stellen voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland te selecteren en aan te wijzen; - onderneemt, voor zover in overeenstemming met haar missie en doelen, activiteiten ter bevordering van de vrede;

149 - 2 - Concept de dato 14 april onderschrijft de normen en waarden in de sport en draagt, mede op grond van de beginselen van tolerantie en fair play, bij aan de bestrijding van geweld, intimidatie en discriminatie in welke vorm dan ook; - levert een bijdrage aan de bestrijding van doping in de sport, aan een verantwoord gebruik door de sport van het milieu; en - zet zich in voor een verhoogde deelname van vrouwen in de sport. Daartoe verricht NOC*NSF die handelingen die leiden tot: - het waarborgen van de fundamentele principes van de Olympische gedachte binnen de sport; - de handhaving van het Olympisch Handvest; en - een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. DOEL ARTIKEL 3B4 NOC*NSF heeft ten doel: - het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen, danwel daarbij betrokken kunnen zijn; - het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij; - het bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder van haar leden; - het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité, hierna ook te noemen: "IOC", vastgestelde en vast te stellen regelen. GELDMIDDELEN ARTIKEL De geldmiddelen van NOC*NSF bestaan uit: a. contributies en donaties; b. opbrengsten van belegde middelen en dienstverlening; c. schenkingen, legaten en erfstellingen; d. subsidies; e. alle andere baten en inkomsten. 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. HET BESTUUR ARTIKEL Het bestuur bestaat - naastinclusief de in lid 23 genoemde persoon - uit ten minste zevenvijf, doch maximaal twaalfacht natuurlijke personen.

150 - 3 - Concept de dato 14 april 2014 Tenminste de helft van de bestuursleden dient betrokkenheid te hebben met (Olympische) sport(en) dan wel de Olympische Beweging. 2. De persoon of personen die lid iszijn van het IOC en overeenkomstig het Olympisch Handvest ambtshalve deel uitmaaktuitmaken van het bestuur van een Nationaal Olympisch Comité in zijn/haarhun land, ismaken tevens bestuursliddeel uit van het bestuur. 3. De voorzitter van de atletencommissie als bedoeld in artikel 27a32 maakt tevens deel uit van het bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 4. Een bestuurslid als bedoeld in lid 1 moet ten minste achttien jaar zijn, alsmede in Nederland woonachtig zijn. Naast het gesteldeeen bestuurslid als bedoeld in lid 7 mogen deze bestuursleden1 mag geen deel uitmaken van het bestuur van een lid. De algemene vergadering kan dispensatie van de laatstgenoemde voorwaarde verlenen tot maximaal de eerstvolgende algemene vergadering die bij de organisatie van het lid plaatsvindt nadat het betrokken bestuurslid is benoemd. Tijdens deze algemene vergadering dient het betrokken bestuurslid uit het bestuur van de organisatie van het lid te treden. In geval een lid een stichting betreft, geldt een maximale dispensatietermijn van zes maanden. 5. De bestuursleden als bedoeld in lid 1 worden door de algemene vergadering benoemd op niet-bindende voordracht van het bestuur of ten minste drie leden. 6. De leden van het bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurslid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van NOC*NSF gemaakte kosten wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.7. a. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. b. b. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee NOC*NSF op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. c. c. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder (met inachtneming van het gestelde in lid 4), aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan NOC*NSF conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. 6. Bestuursleden, niet zijnde de bestuursleden als bedoeld in lid 2 en 3, worden door de algemene vergadering benoemd op niet-bindende voordracht van het bestuur of ten minste drie leden. De bestuursleden als

151 - 4 - Concept de dato 14 april 2014 bedoeld in lid 2 en lid 3 worden door de algemene vergadering benoemd, door bekrachtiging van hun ambtshalve bestuurslidmaatschap. 7. De leden van het bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurslid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van NOC*NSF gemaakte kosten wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ARTIKEL De voorzitter en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie benoemd. De overige functies - waaronder die van vice-voorzitter - worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 2. De benoeming van een bestuurslid, niet zijnde een bestuurslid als bedoeld in artikel 56 lid 12 of 3, geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar. 3. Bestuursleden, niet zijnde een bestuurslid als bedoeld in artikel 56 lid 12 of 3, zijn twee maal herbenoembaar, de maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar. 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en maakt dit openbaar, ter waarborging van de continuïteit in het bestuur. 5. Het bestuur attendeert de leden tenminste zes weken voor de datum waarop die algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin begrepen, op een vacature. De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt uiterlijk zes weken en door de leden vier weken voor de datum waarop de algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin begrepen, waarin in die bestuursfunctie dient te worden voorzien en schriftelijk onder opgave van naam, adres en kwalificaties van de gestelde kandidaat. De kandidaatstelling kan tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat door de vereniging voor dit doel bekend is gemaakt. 6. Een bestuurslid, niet zijnde een bestuurslid als bedoeld in artikel 56 lid 1 2, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 7. Het bestuur kan voorts om dringende redenen een bestuurslid als bedoeld in het vorige lid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene vergadering. 8. De persooneen bestuurslid als bedoeld in artikel 56 lid 2 kan slechts

152 - 5 - Concept de dato 14 april 2014 worden geschorst door het IOC. 9. Een besluit tot schorsing of ontslag door de algemene vergadering of tot schorsing door het bestuur kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 10. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door overlijden; b. door bedanken; c. door periodiek aftreden; d. wat betreft de bestuursleden als bedoeld in artikel 56 lid 1: indien het bestuurslid niet meer voldoet aan deeen in artikel 56 lid 4 of artikel 6 lid 5 gestelde voorwaarden; envoorwaarde; e. wat betreft de persoon als bedoeld in artikel 56 lid 3: bij verlies van de functie als voorzitter van de atletencommissie; f. wat betreft een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 2: bij het beëindigen van het IOC-lidmaatschap. BESTUURSTAAK ARTIKEL Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten, reglementen en het Olympisch Handvest en voor de uitvoering van genomen besluiten. 2. De taak en de werkwijze van het bestuur en haar commissies worden nader uitgewerkt in een reglement. BESTUURSVERGADERING ARTIKEL Het bestuur vergadert volgens een door hem vast te stellen rooster en voorts wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuursleden met deze wijze van stemming akkoord gaan. 3. a. Besluiten ter vergadering kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk ter vergadering aanwezig is;. b. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemming komt geen besluit tot stand. c. Blanco stemmen zijn ongeldig;. d. Ieder bestuurslid heeft één stem. e. Indien ter vergadering niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk ter vergadering aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken na de eerste, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige

153 - 6 - Concept de dato 14 april 2014 bestuursleden, besluiten genomen kunnen worden met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst. 5. Een bestuurslid kan zich niet laten vertegenwoordigen. 6. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 7. Bestuursvergaderingen zijn besloten vergaderingen. De voorzitter kan besluiten dat derden worden toegelaten, onverminderd het bepaalde in artikel 2630 lid 5. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien. 3. NOC*NSF wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, alsmede aan een bestuurder tezamen met de directeur als bedoeld in artikel 26 lid 1. De in de vorige volzin bedoelde bestuursleden kunnen niet zijn de bestuursleden als bedoeld in artikel 5 lid 7 sub c.30. VERSTRENGELING VAN BELANGEN ARTIKEL 9A11 1. Het bestuur moet waken tegen een verstrengeling van belangen tussen NOC*NSF en leden van haar bestuur en/of haar medewerkers. Elk lid van het bestuur verstrekt in verband hiermee een ondertekende verklaring waarin wordt aangegeven of een mogelijke mate van belangenverstrengeling kan ontstaan en doet deze aan het Centraal Bureau

154 Fondsenwerving toekomen Concept de dato 14 april In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffend lid dient zich voorts van de beraadslagingen en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. 3. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen NOC*NSF en één of meer bestuursleden, kan NOC*NSF slechts worden vertegenwoordigd door de andere bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in artikel Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel LEDEN doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen NOC*NSF en de a. in lid 1 genoemde personen; b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 genoemde personen; c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde ARTIKEL 1012 personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. 1. NOC*NSF kent de volgende categorieën van leden: a. gewone leden; b. buitengewone aspirant-leden;. c. de persoon als bedoeld in artikel 5 lid 2, alsmede de overige Nederlandse leden van het IOC. 2. NOC*NSF kent naast de in lid 1 van dit artikel genoemde leden ook ereleden en geassocieerden, met dien verstande dat deze niet worden aangemerkt als leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot leden is, tenzij het tegendeel blijkt of anders is bepaald, toepasselijk op alle categorieën van leden en ereleden. GEWONE LEDEN ARTIKEL Gewone leden zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die als gewoon lid door de algemene vergadering zijn toegelaten. 2. Gewone leden dienen te voldoen aan de lidmaatschapscriteria zoals vastgelegd in het door de algemene vergadering vastgestelde reglement toelatingseisen en aan de door de algemene vergadering vastgestelde minimale kwaliteitseisen.

155 - 8 - Concept de dato 14 april De algemene vergadering kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het in lid 2 bepaalde. 4. Over de toelating als gewoon lid (waaronder is begrepen de omzetting van een aspirant-lidmaatschap in een gewoon lidmaatschap) beslist de algemene vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. ASPIRANT-LEDEN ARTIKEL Als gewone leden kunnen worden toegelaten in Nederland gevestigdeaspirant-leden zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid indien naar het oordeel vandie als aspirant-lid door de algemene vergadering: zijn toegelaten. 2. Het aspirant-lidmaatschap is bedoeld om na een periode van circa twee jaar door te groeien naar het gewone lidmaatschap. 3. Aspirant-leden dienen te voldoen aan de lidmaatschapscriteria zoals vastgelegd in het door de algemene vergadering vastgestelde reglement toelatingseisen en aan de door de algemene vergadering vastgestelde minimale kwaliteitseisen. 4. De algemene vergadering kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het in lid 3 bepaalde. 5. In het reglement toelatingseisen zullen nadere regels worden gesteld omtrent de procedure van aanmelding als aspirant-lid. 6. Over de toelating als aspirant-lid beslist de algemene vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. GEASSOCIEERDEN ARTIKEL Als geassocieerde kunnen worden toegelaten in Nederland gevestigde rechtspersonen zonder winstoogmerk die: a. haar leden of aangeslotenen een tak van sport beoefenen en een aanmerkelijk deel vormen van het totale aantal beoefenaars in Nederland;zich overwegend richten op het terrein van sport en lichamelijke opvoeding; b. zij als de landelijk overkoepelende organisatie kan worden aangemerkt met betrekking tot deze tak van sport, onderscheidenlijk takken van sport, in die zin dat voor elke tak van sport niet meer dan één landelijke overkoepelende organisatie gewoon lid kan zijn;een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de collectieve doelen van NOC*NSF, en

156 - 9 - Concept de dato 14 april 2014 c. zij op organisatorisch en sporttechnisch gebied een door de algemene vergadering te bepalen niveau heeft bereikt;voldoen aan het gestelde in het reglement toelatingseisen. d. zij lid is van de internationale organisatie, die op wereldniveau geacht kan worden deze sport(en) te representeren, en die als zodanig erkend is door het IOC, danwel lid is van de overkoepelende organisatie van internationale sportfederaties, erkend door het IOC (SportAccord), of een vergelijkbare organisatie, en door de internationale organisatie als de Nederlandse vertegenwoordiger van die sport erkend is. Indien er geen internationale organisatie bestaat in een bepaalde tak van sport kan de algemene vergadering van deze voorwaarde afwijken; e. zij voorts voldoet aan het gestelde in het Reglement Toelatingseisen. De hiervoor sub a. tot en met e. gestelde vereisten zijn cumulatief. 2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten in Nederland gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen indien naar het oordeel van de algemene vergadering:de algemene vergadering kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het in lid 1 bepaalde. a. zij in andere zin dan de gewone leden, werkzaam zijn op het gebied van de sportbeoefening danwel van de bevordering van de belangen in de sport en/of lichamelijke opvoeding, danwel dienstverlenend optreden op deze gebieden; b. zij voorts voldoen aan het gestelde in het Reglement Toelatingseisen. 3. Over de toelating tot geassocieerde beslist de algemene vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Op geassocieerden is het bepaalde in de artikelen 17, 18, 19 en 21 lid 2 van overeenkomstige toepassing. ERELEDEN ARTIKEL 16 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een natuurlijk persoon, voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied waarop NOC*NSF zich beweegt, tot erelid benoemen. ARTIKEL Een vereniging die meent te voldoen aan de voor het lidmaatschap gestelde vereisten en als lid wil toetreden, zal haar wens daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.

157 Concept de dato 14 april De aanvraagster zal daarbij overleggen door haar voorzitter en secretaris gewaarmerkte exemplaren van haar statuten en voorts aan het bestuur alle inlichtingen en gegevens verschaffen, die dit bestuur nodig acht ter beoordeling of de aanvraagster voor het lidmaatschap in aanmerking komt. 3. Wanneer de aanvrage naar de mening van het bestuur voldoende is voorbereid, legt het de aanvrage ter beslissing voor aan de eerstvolgende algemene vergadering, die beslist met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Indien ten minste vijf leden van oordeel zijn, dat een aanvrage door het bestuur niet met de nodige voortvarendheid wordt behandeld, kunnen zij de aanvrage hunnerzijds aan de algemene vergadering ter beslissing voorleggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid a. Bij het besluit tot toelating worden de leden ingedeeld in hetzij de categorie gewone leden, hetzij de categorie buitengewone leden. b. De onder a bedoelde indeling kan bij later besluit worden gewijzigd. CONTRIBUTIE ARTIKEL De gewone en buitengewonealle leden behalve ereleden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, welke ieder jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 2. De algemene vergadering kan voor elke categorie van in het vorige lid bedoelde leden alsmede binnen elke categorie diverse verschillende contributies vaststellen. 3. De door de gewone leden te betalen contributie kan afhankelijk worden gesteld van het aantal leden of aangeslotenen, als bedoeld in artikel 1923 lid 2, van ieder lid. 4. De algemene vergadering kan een lid gehele of gedeeltelijke dispensatie verlenen van de verplichting tot betaling van de vastgestelde contributie. 5. Behoudens dispensatie door de algemene vergadering blijft een lid, wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar aanvangt of eindigt, niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE LEDEN ARTIKEL De leden zijn verplicht: a. de statuten en reglementen van NOC*NSF en de besluiten van haar organen na te leven; b. de belangen van NOC*NSF, haar organen of de Olympische Beweging danwel van de sport in het algemeen niet te schaden.

158 Concept de dato 14 april De leden zijn bovendien verplicht aan het bestuur opgave te verstrekken van het adres van hun kantoor, secretariaat of correspondentieadres, van de namen van hun bestuursleden en - rond één augustus van ieder boekjaar van NOC*NSF - van hun aantal leden of aangeslotenen, als bedoeld in artikel 1923 lid 2, alsmede van wijzigingen in een en ander. 3. In afwijking van het hierna in artikel 1519 bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen, anders dan die van geldelijke aard, zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 4. Bij fusie van een gewoon- en/of buitengewoon lid gaat het lidmaatschap niet vanzelf over op de verkrijgende rechtspersoon. De algemene vergadering dient telkenmale hiertoe een besluit te nemen. 5. Naast de overige rechten, welke de leden aan deze statuten kunnen ontlenen, hebben de gewone leden en aspirant-leden met inachtneming van de door de algemene vergadering daartoe jaarlijks vast te stellen richtlijnen recht op het aanvragen van financiële ondersteuning door NOC*NSF ten laste van de aan NOC*NSF door de Stichting de Nationale Sporttotalisator, gevestigd te s-gravenhage, mede ten behoeve van haar leden ter beschikking te stellen middelen. EINDE LIDMAATSCHAP EN SCHORSING ARTIKEL Het lidmaatschap eindigt: a. wanneer een lid ophoudt te bestaan. Is een natuurlijk persoon lid van NOC*NSF dan eindigt het lidmaatschap door overlijden van het lid; overgang krachtens erfrecht is niet toegelaten; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door NOC*NSF. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens NOC*NSF niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van NOC*NSF niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien secties, (nieuwe) bonden, federaties of daarmee vergelijkbare instellingen worden toegevoegd aan zittende leden, die als overkoepelend orgaan optreden, dan dienen deze aan dezelfde toelatingscriteria te voldoen als de leden. Indien dit niet het geval is, is opzegging van het lidmaatschap mogelijk; d. door ontzetting (royement).

159 Concept de dato 14 april 2014 Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van NOC*NSF handelt of NOC*NSF op onredelijke wijze benadeelt, of de belangen van de Olympische Beweging schaadt; e. voor wat betreft de persoon als bedoeld in artikel 5 lid 2 en de overige Nederlandse leden van het IOC: bij de beëindiging van het IOC-lidmaatschap. 2. Opzegging door een lid dient te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van drie maanden. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3. Opzegging door NOC*NSF, alsook ontzetting, geschiedt door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Opzegging door NOC*NSF kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. 5. Een opzegging in strijd met het onder artikel 15 lid 2 en lid 4 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd. 6. Een opzegging als bedoeld in artikel 1418 lid 3 dient te geschieden binnen één maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld. 7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot schorsing van een lid wanneer deze heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen en/of wanneer het lid zijn verplichtingen jegens NOC*NSF niet nakomt en opzegging of ontzetting te zware middelen worden bevonden. De schorsing van een lid vervalt, indien niet in de eerstvolgende algemene vergadering na de datum van ingang van de schorsing wordt besloten tot opheffing of handhaving van de schorsing. In verband met de schorsing kunnen nadere maatregelen worden getroffen door het bestuur ten aanzien van het recht op financiële ondersteuning door NOC*NSF op basis van het bepaalde in artikel 1418 lid a. De algemene vergadering kan naar aanleiding van een voorstel tot schorsing, opzegging of ontzetting haar besluit ten hoogste tot en met de eerst volgende algemene vergadering uitstellen, teneinde het betrokken lid in staat te stellen de grond waarop het voorstel berust, alsnog op te heffen. b. Indien tot opzegging of ontzetting is besloten, wordt het betrokken

160 Concept de dato 14 april 2014 lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. c. Indien het bestuur van oordeel is dat een reden tot opzegging of ontzetting zich ten aanzien van een lid voordoet, en meent dat de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, is het bevoegd dat lid te schorsen. Tenzij het bestuur tot eerdere opheffing van de schorsing besluit, blijft de schorsing van kracht tot de eerstvolgende algemene vergadering. Besluit de algemene vergadering tot opzegging respectievelijk ontzetting, dan wordt deze geacht te zijn ingegaan op de datum van schorsing. ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL Algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse, waar NOC*NSF is gevestigd, tenzij het bestuur een andere plaats vaststelt. 2. Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden: een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering wordt gehouden tussen één april en dertig juni; de najaarsvergadering wordt gehouden tussen één september en dertig november. 3. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval: - vaststelling jaarverslag; - vaststelling jaarrekening; - verslag financiële commissie. 4. De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval: - vaststelling begroting; - vaststelling beleidsvoornemens; - vaststelling contributie; - verslag financiële commissie. 5. De termijn van oproeping voor elke algemene vergadering bedraagt ten minste zes weken voor de datum waarop de vergadering wordt gehouden, de dag van de oproeping en de vergadering daarin begrepen, echter met inachtneming van het in de leden 8 en 10 gestelde. De oproeping bevat in ieder geval de plaats en tijdstip van de vergadering, en de voorlopige agenda. De stukken voor een vergadering (waaronder de definitieve agenda) dienen uiterlijk twee weken voor de datum waarop de vergadering wordt gehouden te worden toegezonden. 6. Binnen twee weken na de verzending van de oproepingen kunnen door

161 Concept de dato 14 april 2014 een lid onderwerpen ter behandeling op een algemene vergadering aan het bestuur worden opgegeven welke door het bestuur zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden worden gebracht. 7. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 8. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, als bedoeld in artikel 12 lid 1, danwel van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Het verzoek dient een opgave te bevatten van het te behandelen onderwerp. b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in lid 9, met dien verstande dat de bijeenroeping door oproeping kan geschieden door het plaatsen van een advertentie in ten minste drie veelgelezen dagbladen, indien aannemelijk is dat de leden daartoe niet de beschikking hebben over het ledenregister, of althans in dit register inzage hebben kunnen verkrijgen. c. Een door de leden bijeengeroepen algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. Op deze vergadering kunnen uitsluitend die onderwerpen worden behandeld, welke in de oproeping zijn vermeld. 9. Een algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen door brieven aan de leden, gericht aan hun in het ledenregister vermelde adressen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De oproeping kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, indien het lid hiermee instemt en aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt. 10. Het bestuur kan in geval van behandeling van spoedeisende onderwerpen van de termijnen als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel afwijken. Indien een in de vorige zin bedoelde algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan één week, kan de algemene vergadering echter beslissen dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat de behandeling in een met inachtneming van de in lid 5 gestelde termijn bijeengeroepen vergadering niet kan worden afgewacht.

162 Concept de dato 14 april 2014 SAMENSTELLING ARTIKEL De algemene vergadering bestaat uit alle leden. 2. De gewone en buitengewoneaspirant- leden worden ter vergadering afgevaardigd door één of twee personen die gemachtigd zijn het lid bindend te vertegenwoordigen bij beraadslagingen en stemmingen. 3. Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen door een ander lid. 4. Onverlet het gestelde in artikel 1822 en 1923 lid 65 en 76 kunnen bestuursleden en de werknemers van NOC*NSF niet als afgevaardigde van een lid optreden en hebben geen stemrecht. STEMRECHT ARTIKEL 1822 Gewone leden, buitengewone leden, deeen persoon als bedoeld in artikel 56 lid 2, de overige Nederlandse leden van het IOC, alsmede twee door de atletencommissie als bedoeld in artikel 27.a32 aangewezen leden van die commissie, waarvan tenminste één lid heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen, hebben stemrecht zoals hierna is aangegeven; aspirant-leden, geassocieerden, ereleden en de overige aanwezigen hebben geen stemrecht en kunnen in een algemene vergadering alleen het woord voeren. ARTIKEL Het aantal stemmen, dat een gewoon lid ter vergadering kan uitbrengen, is afhankelijk van het aantal zijner leden of aangeslotenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2024 lid Onder leden of aangeslotenen van een gewoon lid worden verstaan de natuurlijke personen, die lid zijn van of aangesloten zijn bij het gewone lid, alsmede de niet onder deze categorie vallende natuurlijke personen, die lid zijn van of aangesloten zijn bij een organisatie, die lid is van of aangesloten is bij een gewoon lid. Bepalend is het aantal leden of aangeslotenen dat op een door het betreffende lid te bepalen datum in dat boekjaar is geregistreerd. 3. Met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel heeft een gewoon lid: - één stem indien het aantal leden of aangeslotenen minder bedraagt dan tienduizend (10.000); - twee stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste tienduizend (10.000) bedraagt, doch minder dan vijfentwintigduizend (25.000); - drie stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste vijfentwintigduizend (25.000) bedraagt, doch minder dan

163 Concept de dato 14 april 2014 veertigduizend (40.000); - vier stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste veertigduizend (40.000) bedraagt, doch minder dan zestigduizend (60.000); - vijf stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste zestigduizend (60.000) bedraagt, doch minder dan tachtigduizend (80.000); - zes stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste tachtigduizend (80.000) bedraagt, doch minder dan éénhonderdtienduizend ( ); - zeven stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste éénhonderdtienduizend ( ) bedraagt, doch minder dan éénhonderdvijftigduizend ( ); - acht stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste éénhonderdvijftigduizend ( ) bedraagt, doch minder dan tweehonderdduizend ( ); - negen stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste tweehonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan driehonderdduizend ( ); - tien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste driehonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan vierhonderdduizend ( ); - elf stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste vierhonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan vijfhonderdduizend ( ); - twaalf stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen vijfhonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan zeshonderdduizend ( ); - dertien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen zeshonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan zevenhonderdduizend ( ); - veertien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen zevenhonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan achthonderdduizend ( ); - vijftien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste achthonderdduizend ( ) bedraagt, doch minder dan negenhonderdduizend ( ); - zestien stemmen indien het aantal leden of aangeslotenen ten minste negenhonderdduizend ( ) bedraagt.

164 Concept de dato 14 april Een gewoon lid kan zijn stemmen alleen gelijkluidend en niet verdeeld uitbrengen. 5. Een buitengewoon lid heeft één stem.6. De persoon als bedoeld in artikel 56 lid 2, alsmede de overige Nederlandse leden van het IOC hebben elk één stem De twee afgevaardigden van de atletencommissie als bedoeld in artikel 1822 hebben elk één stem Geschorste leden hebben geen stemrecht. 9. Ereleden hebben geen stemrecht. UITOEFENING VAN HET STEMRECHT ARTIKEL Bij de uitoefening van het stemrecht zal het volgende gelden: a. Over onderwerpen met betrekking tot de uitzending naar de Olympische Spelen kan slechts door de Olympische bonden - zijnde die gewone leden, die lid zijn van een internationale organisatie, waarvan de tak van sport is, onderscheidenlijk de takken van sport zijn, opgenomen in het programma van de Olympische Spelen -, door deeen persoon als bedoeld in artikel 56 lid 2, en door de overige Nederlandse leden van het IOC alsmede door de beide afgevaardigden van de atletencommissie als bedoeld in artikel 1822 stem worden uitgebracht. De voorzitter, dan wel de algemene vergadering op verzoek van de voorzitter is bevoegd, indien uit het onderwerp zulks niet duidelijk blijkt, vast te stellen of dit al dan niet betrekking heeft op vorenbedoelde uitzending. b. Over onderwerpen zoals hierboven sub a. bedoeld kan door ieder lid als hierboven sub a. bedoeld slechts één stem worden uitgebracht in afwijking van het in artikel 1923 lid 1 bepaalde. 2. Over alle andere onderwerpen wordt met inachtneming van de regels van het Olympisch Handvest - door alle stemgerechtigde leden stem uitgebracht, conform artikel 1923 leden 1, 5, 6 en 7. ARTIKEL Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. 2. Stemmingen kunnen op de volgende wijze plaatsvinden: a. mondeling; b. schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het stemmen op elektronische wijze.

165 Concept de dato 14 april Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembriefjes die, naar het oordeel van de voorzitter: a. blanco zijn; b. zijn ondertekend; c. onduidelijk zijn ingevuld; d. een niet terzake dienende bijvoeging bevatten; e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Over personen wordt, indien een bestuurslid of een lid stemming verlangt, schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes. Ingeval van meerdere vacatures wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd a. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een lid stemming verlangt. b. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is hij, die de meeste uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vinden maximaal twee herstemmingen plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot. c. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben verkregen; het bepaalde onder b is vervolgens van toepassing. Zouden twee of meer personen aldus in aanmerking komen voor één plaats in deze herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats. d. Zijn geen kandidaten gesteld, of worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan dient opnieuw kandidaatstelling plaats te vinden en wordt overeenkomstig dit artikel opnieuw gestemd. BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

166 Concept de dato 14 april In alle gevallen, waarin deze statuten en de overige door de algemene vergadering vastgestelde reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de algemene vergadering, met dien verstande dat wanneer haar beslissing niet kan worden afgewacht het bestuur beslist onder gehoudenheid om de betrokken beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen. LEIDING EN NOTULEN ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en vice-voorzitter, treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf. 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een door de voorzitter aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden staande de vergadering danwel in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld. BESLOTEN VERGADERINGEN ARTIKEL Algemene vergaderingen zijn in de regel openbaar; zowel de voorzitter als de algemene vergadering zelf kunnen echter besluiten dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden. 2. Tot een besloten vergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren, hebben slechts toegang het bestuur, de leden, de directeur als bedoeld in artikel 2630 lid 1 en zij die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt, tenzij het bestuur ten aanzien van de directeur anders beslist. DONATEURS ARTIKEL NOC*NSF kent ook donateurs. 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die jegens NOC*NSF verplicht zijn om een door het bestuur vastgestelde minimale bijdrage te storten. 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde door NOC*NSF of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met

167 Concept de dato 14 april 2014 dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd is. 5. Opzegging namens NOC*NSF geschiedt door het bestuur. BUREAU ARTIKEL Voor de uitvoering van haar werkzaamheden heeft NOC*NSF een bureau. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur. 2. Het bureau staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. 3. Binnen de grenzen van de door het bestuur te geven bepalingen, machtigingen en richtlijnen, is de directeur belast met: a. de inrichting en de leiding van het bureau; b. de leiding van de werkzaamheden met betrekking tot de beleidsontwikkeling, -voorbereiding, -uitvoering en -coördinatie, ook ten aanzien van de dienstverlening; c. het beheer van het bureau; d. het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel; e. het beschikken over gelden, die voor de inrichting en werkzaamheden van het bureau beschikbaar zijn gesteld. 4. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, dat tevens zijn verdere arbeidsvoorwaarden vaststelt. Het bestuur is bevoegd de directeur te schorsen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van de directeur, is de medewerking van de meerderheid van alle bestuursleden vereist. 5. De directeur heeft het recht de algemene- respectievelijk bestuursvergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur anders besluit. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. COMMISSIES ARTIKEL De algemene vergadering en/of het bestuur kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene vergadering of van het bestuur. 2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden door het bestuur geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot instelling voortvloeien. 3. Aan deze commissies kunnen daarbij bepaalde bevoegdheden voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden toegekend. ARTIKEL 27 A32 1. NOC*NSF kent een door het bestuur ingestelde atletencommissie, bestaande uit minimaal zeven en maximaal twaalf natuurlijke personen.

168 Concept de dato 14 april 2014 Deze commissie vertegenwoordigt binnen NOC*NSF de topsporters van de leden van NOC*NSF. De commissie kan in die hoedanigheid ook naar buiten treden. 2. Het functioneren van de atletencommissie wordt geregeld in een reglement als bedoeld in artikel 2934 lid 1.1 sub a. 3. Jaarlijks wordt in de NOC*NSF-begroting bepaald welke financiële middelen voor de atletencommissie in dat jaar beschikbaar zijn. 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1721 hebben de leden van de atletencommissie toegang tot de algemene vergadering en kunnen daarin met toestemming van de voorzitter het woord voeren. In aanvulling op het bepaalde in artikel 2428 hebben de leden van de atletencommissie toegang tot een besloten vergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren. 5. De atletencommissie is verplicht voorafgaande aan iedere algemene vergadering, de naam van haar afgevaardigden, welke in de eerstkomende algemene vergadering het stemrecht kunnen uitoefenen, ter kennis van het bestuur te brengen. DE FINANCIËLE COMMISSIE ARTIKEL NOC*NSF kent een financiële commissie, bestaande uit vijf leden, die benoemd worden door de algemene vergadering. 2. De leden van de financiële commissie worden benoemd voor de duur van vier jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 3. De financiële commissie zal zowel de jaarrekening met een toelichting van het bestuur als ook de jaarlijkse begroting onderzoeken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Daarnaast kan de financiële commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en de algemene vergadering. 4. De financiële commissie kan zonodig zich voor rekening van NOC*NSF door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van NOC*NSF te geven. 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. REGLEMENTEN ARTIKEL 2934

169 Concept de dato 14 april De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel NOC*NSF als van haar organen en commissies kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. Deze reglementen worden onderscheiden in: a. door het bestuur vast te stellen reglementen, zoals ten aanzien van haar taak en werkwijze als bedoeld in artikel 78 en ten aanzien van door haar ingestelde commissies als bedoeld in artikel 27,31, die ondersteunend zijn ten behoeve van het functioneren van het bestuur en de uitoefening van haar taken. De door het bestuur vast te stellen reglementen met betrekking tot bedoelde commissies dienen te geschieden op basis van een algemeen reglement voor bestuurscommissies, dat wordt vastgesteld met goedkeuring van de algemene vergadering; b. door de algemene vergadering vast te stellen reglementen. 2. a. De in lid 1 onder b bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits het voorstel tot het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de vergadering is opgenomen. De letterlijke tekst van dit voorstel dient tenminste twee weken voor de datum waarop de betreffende algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin inbegrepen, aan de leden te worden toegezonden. b. Deze reglementen, alsmede wijzigingen daarin, treden in werking op de éénentwintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald. c. Van iedere vaststelling of wijziging van een dergelijk reglement wordt aan de leden schriftelijke mededeling gedaan onder vermelding van de datum van inwerkingtreding, met letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen bepaling(en). 3. NOC*NSF kent een klachtenreglement dat vastgesteld is door de algemene vergadering. JAARVERSLAG EN JAARREKENING ARTIKEL a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van NOC*NSF zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. b. Het bestuur is tevens verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na

170 Concept de dato 14 april 2014 afloop van het boekjaar een jaarrekening met een toelichting van NOC*NSF op te maken. 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in NOC*NSF en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening met een toelichting en jaarverslag ter vaststelling aan de algemene vergadering over. 3. Vaststelling door de algemene vergadering van het jaarverslag en de jaarrekening met een toelichting strekt niet tot decharge van het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de algemene vergadering kan besluiten tot decharge aan het bestuur. 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 te bewaren voor de daartoe geldende wettelijke termijn. 5. Het bestuur draagt zorg, dat omtrent de getrouwheid van de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel aan de algemene vergadering wordt overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 6. De in het vorige lid bedoelde accountant wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. BOEKJAAR ARTIKEL 3136 Het boekjaar van NOC*NSF is gelijk aan het kalenderjaar. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE EN SPLITSING ARTIKEL De statuten kunnen slechts worden gewijzigd en tot ontbinding, juridische fusie of splitsing van NOC*NSF kan slechts worden besloten door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal gewone leden, als bedoeld in artikel 10 lid 1, vertegenwoordigd is met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen en mits het voorstel tot statutenwijziging danwel ontbinding voorzien van een toelichting in de oproeping tot de vergadering is opgenomen. De letterlijke tekst van het voorstel tot statutenwijziging dient ten minste twee weken voor de datum waarop de betreffende algemene vergadering wordt gehouden, de dag van de vergadering daarin inbegrepen, aan de leden te worden toegezonden. 2. Indien ter vergadering niet ten minste twee/derde van het aantal gewone leden, als bedoeld in artikel 10 lid 1, vertegenwoordigd is, wordt een

171 Concept de dato 14 april 2014 tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, doch met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 3. Voorgenomen wijzigingen in de statuten worden ter instemming voorgelegd aan het IOC. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of de directeur, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering, bevoegd. 5. De liquidatie na ontbinding geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding tevens een liquidatiecommissie is benoemd. 6. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan hen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, doch zal besteed worden overeenkomstig de doelstelling van NOC*NSF, dan wel aan (een) door de algemene vergadering aan te wijzen algemeen nut beogende instelling(en). 7. Na de ontbinding blijft NOC*NSF voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van NOC*NSF uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 8. In geval van een juridische fusie of splitsing van NOC*NSF, zal uit de statuten moeten blijken dat het vermogen van NOC*NSF dat bij de fusie of splitsing daarvan onder algemene titel overgaat, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. OVERGANGSBEPALING ARTIKEL 33 In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 kan een bestuurslid die in de periode voorafgaand aan het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging is benoemd, ook voor een derde maal worden herbenoemd mits zijn totale zittingstermijn het voorgeschreven maximum van twaalf jaar niet overschrijdt. SLOT De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en

172 Concept de dato 14 april 2014 toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

173 Document comparison by Workshare Compare on maandag 14 april :22:04 Input: Document 1 ID Description Document 2 ID Description Rendering set file://p:/dossiers/ /1 stw NOC_NSF/huidige statuten.docx huidige statuten file://p:/dossiers/ /1 stw NOC_NSF/statutenwijziging NOC NSF vergelijking.docx statutenwijziging NOC NSF vergelijking standard Legend: Insertion Deletion Moved from Moved to Style change Format change Moved deletion Inserted cell Deleted cell Moved cell Split/Merged cell Padding cell Statistics: Count Insertions 161 Deletions 144 Moved from 4 Moved to 4 Style change 0 Format changed 0 Total changes 313

174 REGLEMENT TOELATINGSEISEN ALGEMEEN Nieuwe leden komen in eerste instantie uitsluitend in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap heeft een eigen set rechten en plichten, inclusief een gezamenlijk te bepalen ontwikkelperspectief. Bij aanmelding als aspirant-lid dient in beginsel al te zijn voldaan aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap, zoals hieronder nader is omschreven. Na een periode van twee jaar besluit de Algemene Vergadering van NOC*NSF of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon (volledig) lidmaatschap. Geassocieerden zijn geen lid (in de zin als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) van NOC*NSF en hebben als aangeslotenen beperkte rechten en plichten. De rechten en plichten van de leden van de NOC*NSF en geassocieerden zijn opgenomen als bijlage bij dit reglement en maken hiervan onverbrekelijk deel uit. I CRITERIA VOOR GEWONE LEDEN 1. Onder gewone leden worden verstaan leden, zijnde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die de beoefening van een bepaalde sport of van meer dan één sport bevorderen en organiseren, hierna te noemen: sportbond. De organisatie betreft zowel de bundeling van de individuele sportbeoefenaren (hierna: sporters ), als ook de regelgeving voor de sportbeoefening, c.q. de (spel)regels van wedstrijden op alle niveaus en de begeleiding van de beoefenaren ten aanzien van de sport c.q. de voorbereiding van de wedstrijddeelnemers op de wedstrijden. 2. a. De sportbond moet nationaal representatief zijn voor de door hem behartigde sport(en), dat wil zeggen dat de sportbond het merendeel van de sporters in de betreffende tak van sport, in spreiding en getal in Nederland vertegenwoordigt. b. De sportbond moet door de internationale organisatie, die op wereldniveau geacht kan worden deze sport te representeren en die als zodanig lid is van Sportaccord, als de Nederlandse vertegenwoordiger van die sport erkend zijn. c. Het criterium van internationale erkenning of aansluiting bij Sportaccord kan komen te vervallen, indien er sprake is van een typisch Nederlandse sport, die van grote toegevoegde waarde wordt geacht voor de diversiteit van het Nederlandse sportlandschap. 3. De statuten van de sportbond dienen te zijn neergelegd in een notariële akte en de sportbond dient op het moment van aanmelding als aspirant-lid tenminste drie jaren te zijn ingeschreven bij het handelsregister. 4. De leden van de sportbond zijn verenigingen en/of stichtingen en/of sporters. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF Pagina 1 van 4 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

175 5. De sportbond en haar leden c.q. aangeslotenen (ook rechtspersonen) worden bestuurd door daartoe, op grond van in de wet en statuten en/of in het huishoudelijk reglement gestelde regels, verkozen natuurlijke personen. 6. Of een sportbond, die zich aanmeldt, naar zijn doelstellingen en naar de wijze van behartiging daarvan een sportbond is in de zin van NOC*NSF, wordt getoetst aan de in NOC*NSF-verband geldende opvatting daaromtrent. Bij deze toetsing zal NOC*NSF in ieder geval in haar overwegingen betrekken of er sprake is van een activiteit binnen een set vastgestelde spelregels, gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. 7. In beginsel wordt slechts één sportbond per tak van sport of per bundeling van takken van sport toegelaten. De tak van sport moet zich naar het oordeel van NOC*NSF voldoende onderscheiden van andere sport of sportvormen, om als specifieke tak van sport te worden onderkend. 8. NOC*NSF kan in het belang van de behartiging van de sportbeoefening in Nederland eisen stellen met betrekking tot het samengaan met andere (aspirant) sportbonden, die dezelfde tak van sport of verwante takken van sport beoefenen, zulks met inachtneming van de overige in de statuten en reglementen van NOC*NSF vastgestelde bepalingen. 9. Om voor een lidmaatschap van NOC*NSF in aanmerking te kunnen komen dient een sportbond: a. te voldoen aan de Code Goed Sportbestuur en de daaruit voortgekomen Minimale kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF; b. in voldoende mate in staat te worden geacht om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging NOC*NSF; c. naar de aard van zowel de sportbond als de tak van sport passend te zijn binnen de (Olympische) kernwaarden die NOC*NSF nastreeft. 10. De algemene vergadering van NOC*NSF bepaalt in hoeverre de criteria in een bepaald geval niet toepasbaar zijn. II CRITERIA VOOR GEASSOCIEERDEN 1. Onder geassocieerden worden verstaan rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich overwegend richten op het terrein van sport en lichamelijke opvoeding. 2. De statuten van een geassocieerde dienen te zijn neergelegd in een notariële akte en de rechtspersoon dient op het moment van aanmelding als geassocieerde tenminste drie jaren te zijn ingeschreven bij het handelsregister. 3. De aanvrager, alsmede zijn leden c.q. aangeslotenen (ook rechtspersonen) worden bestuurd door daartoe, op grond van de in de wet en statuten en/of in het huishoudelijk reglement gestelde regels verkozen natuurlijke personen. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF Pagina 2 van 4 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

176 4. Om als geassocieerde in aanmerking te komen voor aansluiting bij NOC*NSF dient een organisatie: a. te voldoen aan de Code Goed Sportbestuur en de daaruit voortgekomen Minimale kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF, voor zover deze redelijkerwijs van toepassing kunnen zijn op het type organisatie; b. een aantoonbare bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging NOC*NSF, althans daartoe in voldoende mate in staat te worden geacht; c. naar aard van de organisatie én de tak van sport passend te zijn binnen de (Olympische) kernwaarden die NOC*NSF nastreeft. 5. De algemene vergadering van NOC*NSF bepaalt in hoeverre de criteria in een bepaald geval niet toepasbaar zijn. III AANVRAAG VOOR LIDMAATSCHAP EN AANSLUITING Lidmaatschap Een aanvraag voor lidmaatschap als aspirant-lid dient schriftelijk bij NOC*NSF te worden ingediend onder overlegging van (voor zover voor de organisatie van toepassing) de volgende stukken: - Door de voorzitter en secretaris gewaarmerkte exemplaren van de statuten en overige reglementen (bijv. huishoudelijk reglement, tuchtreglement, wedstrijdreglement etc.); - Uittreksel Kamer van Koophandel; - De meest recente jaarrekening; - Bewijs erkenning door Sportaccord als enige Nederlandse representant; - Dopingreglement; - De meest recente ledenlijst; - Motivatie voor de aanvraag inclusief beoogde bijdrage aan (de collectieve doelen van) de vereniging NOC*NSF. Aansluiting Een aanvraag voor aansluiting als geassocieerde dient schriftelijk bij NOC*NSF te worden ingediend onder overlegging van (voor zover voor de organisatie van toepassing) de volgende stukken: - Door de voorzitter en secretaris gewaarmerkte exemplaren van de statuten en eventuele overige reglementen (bijv. huishoudelijk reglement); - Uittreksel Kamer van Koophandel; - De meest recente jaarrekening; - De meest recente ledenlijst; - Motivatie voor de aanvraag inclusief beoogde bijdrage aan (de collectieve doelen van) de vereniging NOC*NSF. Vastgesteld en laatstelijk gewijzigd door de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d.20 mei Reglement Toelatingseisen NOC*NSF Pagina 3 van 4 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

177 Bijlage: Rechten en plichten leden RECHTEN Stemrecht in AV Toegang tot Lottomiddelen Logogebruik Ondersteuning/ dienstverlening werkorganisatie Toegang tot het netwerk PLICHTEN Contributieverplichting Bijdrage aan collectieve doelen? Lidmaatschapsvormen NOC*NSF en bijbehorende rechten/plichten 1. Sportbond (Volledig lidmaatschap) 2. Sportbond (Aspirant lid) 3. Geassocieerden Ja, Op basis van ledental en huidige staffel Ja, Overeenkomstig eisen en richtlijnen Bestedingsplan Ja, Lid van NOC*NSF (beeldmerk) Ja, Volledig Nee Ja, Uitsluitend vaste jaarlijkse bijdrage ter grootte van de basisvoet Algemeen Functioneren, ter uitvoering van ontwikkelperspectief Uitsluitend woordmerk, Aangesloten bij NOC*NSF Ja, Gericht op ontwikkel-perspectief. Accountmanager als aanspreekpunt/adviseur. Ja Ja Ja Ja, Op basis van ledental en huidige staffel Ja, Actieve bijdrage en participatie wordt verwacht Ja, op basis van ledental (50% van huidig model) Nee, Bijdrage is vereist voor aansluiting. Na aansluiting wordt in aspirant-periode geen beroep gedaan op actieve bijdrage en participatie Nee Nee Uitsluitend woordmerk, Aangesloten bij NOC*NSF Nee, Tenzij voortgekomen uit samenwerkingsafspraken. Stakeholdermanager als vast aanspreekpunt Ja, vast bedrag per organisatie ( 1.000,- per organisatie tot max. 2% van begroting) Nee, Bijdrage moet zijn begrepen in aard van de organisatie (eis voor aansluiting). Na aansluiting wordt geen beroep gedaan op actieve bijdrage en participatie. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF Pagina 4 van 4 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

178 Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel 26 van de Statuten; Algemene Vergadering : de Algemene Vergadering van NOC*NSF; Bestuur : het bestuur van NOC*NSF; Financiële Commissie : deze Financiële Commissie ingesteld door Algemene Vergadering; Reglement: : dit reglement van de Financiële Commissie; Statuten : statuten van NOC*NSF; Voorzitter : de voorzitter van de Financiële Commissie De Financiële Commissie is een commissie van de Algemene Vergadering ingevolge artikel 28 van de Statuten Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering ingevolge art. 29 lid 1 sub b van de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van de Financiële Commissie en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten - in artikel 28 - is geregeld Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert. 2. Doelstelling van de Financiële Commissie De doelstelling van de Financiële Commissie is het adviseren van de Algemene Vergadering over het financiële beleid van NOC*NSF, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 1 van 5 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

179 3. Samenstelling 3.1. De Financiële Commissie bestaat uit vijf leden. De leden van de Financiële Commissie dienen affiniteit te hebben met de financiële aspecten van de beoogde advisering aan de Algemene Vergadering De leden van de Financiële Commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen De leden van de Financiële Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend slechts éénmaal worden herbenoemd, overeenkomstig het opgestelde rooster van aftreden. In geval van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid niet de plaats in van degene die wordt vervangen De Voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie benoemd Namens de Financiële Commissie attendeert de secretaris de leden van NOC*NSF op een vacature. De leden van NOC*NSF kunnen aan de Financiële Commissie kandidaten voor de Financiële Commissie voordragen onder opgave van naam, adres en kwalificaties van de gestelde kandidaat. De Financiële Commissie draagt vervolgens, uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering, de meest geschikte kandidaat ter benoeming voor aan de Algemene Vergadering Tot lid van de Commissie zijn slechts benoembaar personen die bestuurslid zijn van een gewoon lid van NOC*NSF Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur of een door het Bestuur dan wel Algemene Vergadering ingestelde andere commissie, of een functie (al dan niet in dienstverband) bij NOC*NSF Indien een lid van de Financiële Commissie gedurende zijn zittingstermijn ophoudt te voldoen aan de vereisten van benoembaarheid genoemd in artikel 3.6, is deze - onverminderd het bepaalde in artikel desondanks gerechtigd de lopende zittingstermijn af te maken, mits dit is overeengekomen in overleg met het desbetreffende lid van NOC*NSF. Herbenoeming kan dan echter niet meer plaatsvinden. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 2 van 5 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

180 4. Taken en bevoegdheden 4.1. De Financiële Commissie adviseert de Algemene Vergadering over de jaarrekening en (meerjaren)begroting van NOC*NSF Ter voorbereiding van de volgende door het Bestuur te nemen definitieve besluiten wordt de Financiële Commissie door NOC*NSF om een advies gevraagd: a. (des)investeringen, vanaf een gekapitaliseerd bedrag van één miljoen Euro; b. het nemen van een deelneming, dan wel vergroten, verminderen of afwikkelen van een deelneming in een vennootschap; c. het oprichten dan wel ontbinden van een aan NOC*NSF gelieerde rechtspersoon De Financiële Commissie is bevoegd omtrent de in artikel 4.1. en 4.2. genoemde financiële aangelegenheden aan de Algemene Vergadering verslag uit te brengen en wensen en bezwaren kenbaar te maken. Daarnaast is de Financiële Commissie bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering en het Bestuur Het Bestuur is verplicht de Financiële Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van NOC*NSF te geven. De kwartaalcijfers en prognoses worden de Financiële Commissie ter kennisgeving toegezonden Elk lid van de Financiële Commissie behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie als commissielid krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het commissielid redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de Financiële Commissie. Dit laat de bevoegdheid om in algemene zin de Algemene Vergadering te adviseren, zonder daarmee de vertrouwelijkheid te doorbreken, onverlet. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Financiële Commissie eindigt. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 3 van 5 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

181 4.6. Eénmaal in de vier jaar vindt er een aanbesteding plaats voor de externe accountant van NOC*NSF. De Financiële Commissie wordt door het Bestuur gevraagd aangaande de (her)benoeming van de accountant te adviseren. Mede op basis van dit advies besluit het Bestuur tot voordracht van (her)benoeming van de accountant aan de Algemene Vergadering 4.7. De Financiële Commissie wordt ondersteund door het Bureau. Secretaris van de Financiële Commissie is de Manager Finance & Automatisering. 5. Vergaderingen 5.1. De Financiële Commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar ter bespreking van minimaal de jaarrekening en de (meerjaren)begroting, of zo vaak als één van de leden van de Financiële Commissie dan wel de secretaris van de Financiële Commissie zulks verlangt. Voor de vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken door de Financiële Commissie worden de voorzitter van de Auditcommissie en de externe accountant uitgenodigd De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van NOC*NSF Vergaderingen van de Financiële Commissie worden in beginsel namens de Voorzitter bijeengeroepen door de secretaris De agenda en de overige voor iedere vergadering benodigde documenten worden tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden van de Financiële Commissie toegezonden. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. In geval van spoedeisendheid kan deze termijn worden bekort of kan oproeping telefonisch plaatsvinden De Voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde De vergaderingen van de Financiële Commissie worden altijd bijgewoond door de Manager Finance & Control. De Algemeen Directeur is gerechtigd de vergaderingen van Financiële Commissie bij te wonen. De Algemeen Directeur is in ieder geval bij de vergadering aanwezig indien de Financiële Commissie zulks verlangt. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 4 van 5 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

182 5.7. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Financiële Commissie bij te wonen Van het verhandelde in een vergadering van de Financiële Commissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Financiële Commissie. Het concept verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de leden van de Financiële Commissie gezonden. In beginsel wordt het verslag in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Financiële Commissie De Financiële Commissie stelt zijn adviezen ten behoeve van de Algemene Vergadering buiten de vergadering zelfstandig op en stelt de secretaris met het oog op de betreffende Algemene Vergadering tijdig in kennis van de betreffende adviezen. 6. Onkosten Na voorafgaande toestemming daarvoor van het Bestuur, zijn alle kosten die door de Financiële Commissie en de door haar benoemde externe adviseurs of in verband met enig door de Financiële Commissie uitgevoerd onderzoek zijn gemaakt, voor rekening van NOC*NSF. 7. Diversen 7.1. De Financiële Commissie toetst en beoordeelt in ieder geval een keer per drie jaar de toereikendheid van dit Reglement en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering kan dit Reglement te allen tijde wijzigen Dit Reglement en de samenstelling van de Financiële Commissie worden op de website van NOC*NSF geplaatst. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF te Arnhem d.d. 20 mei 2014 Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 5 van 5 Vastgesteld: AV 20 mei 2014

183 Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel 26 van de Statuten; Algemene Vergadering : de Algemene Vergadering van NOC*NSF; Bestuur : het bestuur van NOC*NSF; Financiële Commissie : deze Financiële Commissie ingesteld door Algemene Vergadering; Reglement: : dit reglement van de Financiële Commissie; Statuten : statuten van NOC*NSF; Voorzitter : de voorzitter van de Financiële Commissie De Financiële Commissie is een commissie van de Algemene Vergadering ingevolge artikel 28 van de Statuten Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering ingevolge art. 29 lid 1 sub b van de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van de Financiële Commissie en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten - in artikel 28 - is geregeld Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert. 2. Doelstelling van de Financiële Commissie De doelstelling van de Financiële Commissie is het adviseren van de Algemene Vergadering over het financiële beleid van NOC*NSF, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 1 van 5 Vastgesteld: AV 17 mei mei 2014

184 3. Samenstelling 3.1. De Financiële Commissie bestaat uit vijf leden. De leden van de Financiële Commissie dienen affiniteit te hebben met de financiële aspecten van de beoogde advisering aan de Algemene Vergadering De leden van de Financiële Commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen De leden van de Financiële Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend slechts éénmaal worden herbenoemd, overeenkomstig het opgestelde rooster van aftreden. In geval van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid niet de plaats in van degene die wordt vervangen De Voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie benoemd Namens de Financiële Commissie attendeert de secretaris de leden van NOC*NSF op een vacature. De leden van NOC*NSF kunnen aan de Financiële Commissie kandidaten voor de Financiële Commissie voordragen onder opgave van naam, adres en kwalificaties van de gestelde kandidaat. De Financiële Commissie draagt vervolgens, uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering, de meest geschikte kandidaat ter benoeming voor aan de Algemene Vergadering Tot lid van de Commissie zijn slechts benoembaar personen die bestuurslid zijn van een gewoon lid van NOC*NSF Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur of een door het Bestuur dan wel Algemene Vergadering ingestelde andere commissie, of een functie (al dan niet in dienstverband) bij NOC*NSF Indien een lid van de Financiële Commissie gedurende zijn zittingstermijn ophoudt te voldoen aan de vereisten van benoembaarheid genoemd in artikel 3.6, is deze - onverminderd het bepaalde in artikel desondanks gerechtigd de lopende zittingstermijn af te maken, mits dit is overeengekomen in overleg met het desbetreffende lid van NOC*NSF. Herbenoeming kan dan echter niet meer plaatsvinden. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 2 van 5 Vastgesteld: AV 17 mei mei 2014

185 4. Taken en bevoegdheden 4.1. De Financiële Commissie adviseert de Algemene Vergadering over de jaarrekening en (meerjaren)begroting van NOC*NSF Ter voorbereiding van de volgende door het Bestuur te nemen definitieve besluiten wordt de Financiële Commissie door NOC*NSF om een advies gevraagd: a. (des)investeringen, vanaf een gekapitaliseerd bedrag van één miljoen Euro; b. het nemen van een deelneming, dan wel vergroten, verminderen of afwikkelen van een deelneming in een vennootschap; c. het oprichten dan wel ontbinden van een aan NOC*NSF gelieerde rechtspersoon De Financiële Commissie is bevoegd omtrent de in artikel 4.1. en 4.2. genoemde financiële aangelegenheden aan de Algemene Vergadering verslag uit te brengen en wensen en bezwaren kenbaar te maken. Daarnaast is de Financiële Commissie bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering en het Bestuur Het Bestuur is verplicht de Financiële Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van NOC*NSF te geven. De kwartaalcijfers en prognoses worden de Financiële Commissie ter kennisgeving toegezonden Elk lid van de Financiële Commissie behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie als commissielid krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het commissielid redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de Financiële Commissie. Dit laat de bevoegdheid om in algemene zin de Algemene Vergadering te adviseren, zonder daarmee de vertrouwelijkheid te doorbreken, onverlet. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Financiële Commissie eindigt. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 3 van 5 Vastgesteld: AV 17 mei mei 2014

186 4.6. Eénmaal in de vier jaar vindt er een aanbesteding plaats voor de externe accountant van NOC*NSF. De Financiële Commissie wordt door het Bestuur gevraagd aangaande de (her)benoeming van de accountant te adviseren. Mede op basis van dit advies besluit het Bestuur tot voordracht van (her)benoeming van de accountant aan de Algemene Vergadering 4.7. De Financiële Commissie wordt ondersteund door het Bureau. Secretaris van de Financiële Commissie is de Manager het hoofd Finance & AutomatiseringControl. 5. Vergaderingen 5.1. De Financiële Commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar ter bespreking van minimaal de jaarrekening en de (meerjaren)begroting, of zo vaak als één van de leden van de Financiële Commissie dan wel de secretaris van de Financiële Commissie zulks verlangt. Voor de vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken door de Financiële Commissie worden de voorzitter van de Auditcommissie en de externe accountant uitgenodigd De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van NOC*NSF Vergaderingen van de Financiële Commissie worden in beginsel namens de Voorzitter bijeengeroepen door de secretaris De agenda en de overige voor iedere vergadering benodigde documenten worden tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden van de Financiële Commissie toegezonden. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. In geval van spoedeisendheid kan deze termijn worden bekort of kan oproeping telefonisch plaatsvinden De Voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde De vergaderingen van de Financiële Commissie worden - naast de secretaris - altijd bijgewoond door de Manager Bedrijfsvoering Finance & Control van NOC*NSF. De Algemeen Directeur is gerechtigd de vergaderingen van Financiële Commissie bij te wonen. De Algemeen Directeur is in ieder geval bij de vergadering aanwezig indien de Financiële Commissie zulks verlangt. Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 4 van 5 Vastgesteld: AV 17 mei mei 2014

187 5.7. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Financiële Commissie bij te wonen Van het verhandelde in een vergadering van de Financiële Commissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Financiële Commissie. Het concept verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de leden van de Financiële Commissie gezonden. In beginsel wordt het verslag in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Financiële Commissie De Financiële Commissie stelt zijn adviezen ten behoeve van de Algemene Vergadering buiten de vergadering zelfstandig op en stelt de secretaris met het oog op de betreffende Algemene Vergadering tijdig in kennis van de betreffende adviezen. 6. Onkosten Na voorafgaande toestemming daarvoor van het Bestuur, zijn alle kosten die door de Financiële Commissie en de door haar benoemde externe adviseurs of in verband met enig door de Financiële Commissie uitgevoerd onderzoek zijn gemaakt, voor rekening van NOC*NSF. 7. Diversen 7.1. De Financiële Commissie toetst en beoordeelt in ieder geval een keer per drie jaar de toereikendheid van dit Reglement en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering kan dit Reglement te allen tijde wijzigen Dit Reglement en de samenstelling van de Financiële Commissie worden op de website van NOC*NSF geplaatst. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF te Arnhem d.d. 17 mei mei 2014 JZ/Regl./74-3 Reglement Financiële Commissie NOC*NSF Pagina 5 van 5 Vastgesteld: AV 17 mei mei 2014

188 Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda Positie commissie In het proces van de jaarlijkse verdeling van Bestedingsplan Sportagendagelden, bestaande uit Lotto-, Mission- en VWS-gelden zijn de volgende verantwoordelijkheden te onderscheiden: a. Het vaststellen van de Rubrieken en budgetten in het Bestedingsplan. b. Het vaststellen van de Richtlijnen. c. Het vaststellen van de toekenning. d. Het vaststellen van de verantwoording. e. Het beoordelen van beroepschriften. De verantwoordelijkheid voor de onder a. en b. genoemde taken ligt bij de Algemene Vergadering. De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) adviseert de Algemene Vergadering. De verantwoordelijkheid voor de onder c. en d. genoemde taken ligt bij het bestuur van NOC*NSF De verantwoordelijkheid voor de onder e. genoemde taak ligt bij de Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB). Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Algemene Vergadering Algemene vergadering van NOC*NSF. Beroepschrift Een door een Rechthebbende in te dienen beroepschrift tegen een door hem ontvangen Toekennings- of Verantwoordingsbesluit. Bestedingsplan Sportagenda Het jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde plan waarin wordt aangegeven op welke wijze de voor het volgende kalenderjaar beschikbare Lotto-, Mission- en VWS-gelden over de Rubrieken worden verdeeld. Bestuur Het bestuur van NOC*NSF. Commissie De Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB). Lotto-gelden Gelden die door de Stichting de Nationale Sporttotalisator aan NOC*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda. Mission-gelden Gelden die op basis van de overeenkomsten gesloten tussen NOC*NSF en zijn sponsoren (o.a. Partners in Sport), onder aftrek van tegenprestaties aan die sponsoren, beschikbaar zijn voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda. Rechthebbenden De gewone leden van NOC*NSF en NOC*NSF zelf. Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 mei

189 Richtlijnen De jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda. Rubriek Een onderwerp binnen het Bestedingsplan Sportagenda waaraan een te verdelen budget is toegekend en de daarop van toepassing zijnde Richtlijnen waaraan de aanvragen dienen te voldoen. Secretariaat De medewerker(s) uit de personeelsformatie van NOC*NSF die de Commissie administratief bijstaan. Toekenningsbesluit Het schriftelijk vastgelegde besluit van het Bestuur met betrekking tot de toekenning van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot toekenning door Rechthebbende. Verantwoordingsbesluit Het schriftelijk vastgelegde besluit van het Bestuur met betrekking tot de vaststelling van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot vaststelling van de verantwoording door Rechthebbende. Verweerschrift Het met redenen omkleedde verweerschrift tegen het Beroepschrift. Voorzitter Degene die voor de behandeling van het betreffende Beroepschrift als voorzitter is aangewezen. VWS-gelden Gelden die op basis van een (subsidie)beschikking van het ministerie van VWS aan NOC*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda. Hoofdstuk II Artikel 2 Doelstelling van de Commissie Taken en verantwoordelijkheden van de Commissie 1. De Commissie beoordeelt zoals bedoeld in artikel 13, naar aanleiding van een Beroepschrift van een Rechthebbende tegen het door de Rechthebbende ontvangen Toekennings- of Verantwoordingsbesluit, en na het volgen van de procedure als beschreven in dit reglement, of het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit al dan niet in stand kan blijven zoals bedoeld in artikel 14 lid 3. Artikel 3 Plaats van de Commissie in de NOC*NSF-organisatie 1. De Commissie is ingesteld op basis van de artikelen 27 en 29 van de statuten van NOC*NSF. Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 mei

190 Hoofdstuk III Artikel 4 Wijze van samenstelling van de Commissie Samenstelling en benoeming 1. De Commissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal zeven leden, van wie er drie worden afgevaardigd ter behandeling van een aanhangig gemaakt Beroepschrift. 2. De leden van de Commissie worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 benoemd door de Algemene Vergadering. 3. De Voorzitter van de Commissie wordt door de leden uit hun midden benoemd. Het voorzitterschap kan per aanhangig gemaakt Beroepschrift rouleren. Artikel 5 Vereisten van benoembaarheid 1. Tot lid van de Commissie zijn benoembaar personen, die bij voorkeur de hoedanigheid bezitten van meester in de rechten en beschikken over proceservaring. 2. Tot lid van de Commissie zijn niet benoembaar: - leden van het bestuur en bestuurscommissies van een Rechthebbende; - leden van de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda(CRBS); - leden van de Financiële Commissie; - leden van andere commissies van de Algemene Vergadering en het Bestuur welke belast zijn met taken met betrekking tot het Bestedingsplan Sportagenda; - medewerkers opgenomen in de personeelsformatie van een Rechthebbende; - zij die een vaste, zakelijke relatie hebben met een Rechthebbende. Artikel 6 Wijze van benoeming 1. Indien zich een vacature in de Commissie voordoet, doet de Commissie tenminste zes weken voor de Algemene Vergadering een voordracht voor opvulling van de vacature. 2. De benoeming van de leden van de Commissie geschiedt door de Algemene Vergadering. 3. De leden van de Commissie worden benoemd voor een tijdsduur van vier jaar. Zij zijn tweemaal herbenoembaar. De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar. 4. De Commissie maakt een rooster van aftreden op. Artikel 7 Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt, - aan het einde van de periode waarvoor het lid is benoemd; - indien het lid niet of niet langer aan het vereiste van benoembaarheid voldoet; in dit geval eindigt het lidmaatschap van de Commissie met ingang van de eerstvolgende vergadering van de Commissie; - bij overlijden; - door opzegging door het lid; - door ontslag door de Algemene Vergadering. 2. De Algemene Vergadering kan de door haar benoemde leden schorsen in afwachting van een besluit tot ontslag. 3. De schorsing eindigt van rechtswege, indien het besluit tot schorsing niet in de eerstvolgende Algemene Vergadering is gevolgd door een besluit tot ontslag. Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 mei

191 Artikel 8 Secretariaat 1. De Commissie is gezeteld te Arnhem. 2. Het Secretariaat van de Commissie is gezeteld ten kantore van NOC*NSF. Hoofdstuk IV Artikel 9 Beroepschriftenprocedure Beroepschrift 1. Rechthebbende dient zijn beroep in door middel van een Beroepschrift, dat wordt ondertekend en ten minste de volgende onderdelen bevat: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het Toekennings- of Vaststellingsbesluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep; e. een afschrift van het Toekennings- of Vaststellingsbesluit; f. een afschrift van het voorafgaande verzoek tot het Toekennings- of Verantwoordingsbesluit. 2. De termijn voor het indienen van een Beroepschrift bedraagt vier weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na dagtekening van het ontvangen Toekennings- of Vaststellingsbesluit. 3. Het Secretariaat bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van het Beroepschrift aan de Rechthebbende. Indien door het Secretariaat geconstateerd wordt dat het Beroepschrift niet voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 9 lid 1, zal het Secretariaat schriftelijk de Rechthebbende hier van op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen het Beroepschrift aan te vullen binnen een termijn van één week vanaf de dagtekening van dit schriftelijk bericht van het Secretariaat. 4. Het beroep kan door de Commissie niet-ontvankelijk verklaard worden indien: a. het Beroepschrift niet binnen de termijn als gesteld in artikel 9 lid 2 is ontvangen door het Secretariaat; of b. het Beroepschrift na de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 3 niet voldoet aan de vereisten als vermeld in artikel 9 lid 1; of c. de aanvulling op het Beroepschrift niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 3 is ontvangen door het Secretariaat. 5. Een Beroepschrift dan wel de aanvulling daarop, is tijdig ingediend indien het voor het einde van de betreffende termijn: a. ter post is bezorgd bij het Secretariaat; of b. per is ontvangen door het Secretariaat op Artikel 10 Toezending Beroepschrift aan het Bestuur 1. Terstond na ontvangst van een tijdig ingediend Beroepschrift en de eventuele aanvulling, als bedoeld in artikel 9, zendt het Secretariaat een afschrift van het Beroepschrift aan het Bestuur. Artikel 11 Het Verweerschrift van het Bestuur 1. Het Bestuur zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het Beroepschrift het Verweerschrift indienen bij de Commissie. 2. Het Verweerschrift is met redenen omkleed. 3. Indien een dergelijk Verweerschrift na het verstrijken van genoemde termijn uitblijft, wordt het Bestuur geacht in het beroep te berusten. 4. Terstond nadat het Secretariaat het Verweerschrift heeft ontvangen, zendt zij een afschrift daarvan aan de indiener van het Beroepschrift. Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 mei

192 5. Een Verweerschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de betreffende termijn: a. ter post is bezorgd bij het Secretariaat; of b. per is ontvangen door het Secretariaat op Artikel 12 Behandeling van het Beroepschrift en het Verweerschrift 1. De Commissie stelt het voorgelegde Beroepschrift en Verweerschrift in een zitting aan de orde waarop de indiener van het Beroepschrift en het Bestuur in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten. 2. Binnen vier weken na afloop van de termijn gesteld voor het indienen van het Verweerschrift vindt de zitting plaats. 3. Het Secretariaat doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de in het eerste lid genoemde zitting zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de betrokken partijen. 4. De zitting is openbaar. Op verzoek van de indiener van het Beroepschrift of het Bestuur kan de Voorzitter van de Commissie bepalen dat de zitting besloten zal zijn. 5. Tijdens de zitting kan de Commissie worden bijgestaan door een door de Commissie aan te wijzen juridisch secretaris. Voor de juridisch secretaris gelden de eisen als genoemd in artikel 5. De notulen die door een juridisch secretaris worden opgesteld, zijn alleen bedoeld voor de Commissie en worden niet gedeeld met de indiener van het Beroepschrift en het Bestuur, tenzij de Commissie anders bepaalt tijdens de zitting. 6. De indiener van het Beroepschrift en het Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door derden. 7. De Commissie kan de zaak ook zonder zitting afdoen indien: a. de Commissie het Beroepschrift op basis van het gestelde in artikel 9 niet-ontvankelijk verklaart; b. er door het Bestuur geen Verweerschrift is ingediend; c. indien naar het oordeel van de Commissie het beroep kennelijk ongegrond is. 8. Indien de Commissie de zaak zonder zitting afdoet, als bedoeld in artikel 12 lid 7, stelt het Secretariaat de indiener van het Beroepschrift en het Bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De uitspraak in de zaak volgt binnen de termijn als gesteld in artikel 15. Hoofdstuk V Artikel 13 Uitspraak Uitspraak commissie 1. De Commissie toetst het Toekennings- of Verantwoordingsbesluit marginaal. Dat wil zeggen dat zij beoordeelt of op het moment van besluitvorming het Bestuur in redelijkheid met inachtneming van de Richtlijnen, alsmede eventuele aanvullende circulaires welke door NOC*NSF aan de indiener van het Beroepschrift zijn verzonden, tot het Toekennings- of Verantwoordingsbesluit heeft kunnen komen. 2. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen. 3. De Voorzitter heeft, onverminderd de taken die naar de aard van zijn functie op hem of haar rusten, tot taak om de eenheid van de uitspraken van de Commissie te bevorderen. 4. De uitspraak van de Commissie is voor partijen bindend. Hoger beroep is uitgesloten. Artikel 14 Vorm en inhoud uitspraak Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 mei De Commissie doet schriftelijk uitspraak. 2. De uitspraak vermeldt: - 5 -

193 a. de naam van de indiener van het Beroepschrift; b. de gronden voor de beslissing; c. de beslissing; d. de namen van de leden van de Commissie; e. de ondertekening door de leden van de Commissie; f. de plaats van de uitspraak; g. de datum van de uitspraak. 3. De beslissing van de Commissie als bedoeld onder artikel 14 lid 2 sub c en het gevolg daarvan, kan zijn: a. Het beroep is niet-ontvankelijk, waardoor het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit in stand blijft; of b. Het beroep is ongegrond, waardoor het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit in stand blijft; of c. Het beroep is gegrond, waardoor het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit niet in stand kan blijven. 4. In geval het beroep gegrond wordt verklaard door de Commissie, zal het Bestuur het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit vernietigen en een nieuw besluit nemen met inachtneming van hetgeen door de Commissie is overwogen en vastgesteld. Artikel 15 Tijdstip uitspraak 1. De Commissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak, doch uiterlijk binnen zes weken na afloop van de zitting zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 of indien er geen zitting heeft plaatsgevonden, binnen zes weken na afloop van de termijn voor het indienen van het Verweerschrift als bedoeld in artikel Terstond nadat de uitspraak is ondertekend, zendt de Commissie afschriften hiervan aan de partijen. Hoofdstuk VI Artikel 16 Slotbepalingen Slot- en overgangsbepaling Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2014 en treedt in de plaats van het reglement Beroepscommissie Bestedingsplan zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2012 en treedt onmiddellijk na vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering in werking. Artikel 17 Wijzigingen De Commissie en Rechthebbenden kunnen te allen tijde voorstellen tot wijziging van dit reglement doen aan de Algemene Vergadering. Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 mei

194 Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda Positie commissie In het proces van de jaarlijkse verdeling van Bestedingsplan Sportagendagelden, bestaande uit Lotto-, Mission- en VWS-gelden zijn de volgende verantwoordelijkheden te onderscheiden: a. Het vaststellen van de Rubrieken en budgetten in het Bestedingsplan. b. Het vaststellen van de Richtlijnen. c. Het vaststellen van de Ttoekenning. d. Het vaststellen van de Vverantwoording. e. Het beoordelen van beroepschriften. De verantwoordelijkheid voor de onder a. en b. genoemde taken ligt bij de Algemene Vergadering. De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) adviseert de Algemene Vergadering. De verantwoordelijkheid voor de onder c. en d. genoemde taken ligt bij het bestuur van NOC*NSF De verantwoordelijkheid voor de onder e. genoemde taak ligt bij de Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB). Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Algemene Vergadering Algemene vvergadering van NOC*NSF. Beroepschrift Een door een Rechthebbende in te dienen beroepschrift tegen het een door hem ontvangen besluit over Toekennings- of Verantwoordingsbesluit. door het bestuur van NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda Het jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde plan waarin wordt aangegeven op welke wijze de voor het volgende kalenderjaar beschikbare Lotto-, Mission- en VWS-gelden over de Rubrieken worden verdeeld. Bestuur Het bbestuur van NOC*NSF. Commissie De Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB). Lotto-gelden Gelden die, met in achtneming van de statuten van de stichting en de vergunningvoorwaarden, door de Stichting de Nationale Sporttotalisator aan NOC*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda. Mission-gelden Gelden die op basis van de overeenkomsten gesloten tussen NOC*NSF en zijn sponsoren (o.a. Partners in Sport), onder aftrek van tegenprestaties aan die sponsoren, beschikbaar zijn voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

195 Rechthebbenden De gewone leden van NOC*NSF en NOC*NSF zelf. Richtlijnen De jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda. Rubriek Een onderwerp binnen het Bestedingsplan Sportagenda waaraan een te verdelen budget is toegekend en de daarop van toepassing zijnde Richtlijnen waaraan de aanvragen dienen te voldoen. Secretarisaat De medewerker(s) uit de personeelsformatie van NOC*NSF die de Commissie administratief bijstaatn. Toekenningsbesluit Het schriftelijk vastgelegde besluit van het Bestuur met betrekking tot de toekenning van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot toekenning door Rechthebbende. Verantwoordingsbesluit Het schriftelijk vastgelegde besluit van het Bestuur met betrekking tot de vaststelling van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot vaststelling van de verantwoording door Rechthebbende. Verweerschrift Het met redenen omkleedde verweerschrift tegen het bberoepschrift. Voorzitter Degene die voor de behandeling van het betreffende bberoepschrift als voorzitter is aangewezen. VWS-gelden Gelden die op basis van een (subsidie)beschikking van het ministerie van VWS aan NOC*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda. Hoofdstuk II Artikel 2 Doelstelling van de Ccommissie Taken en verantwoordelijkheden van de Ccommissie 1. De Commissie beoordeelt, zoals bedoeld in artikel 13, naar aanleiding van een Beroepschrift Beroepschrift van een Rechthebbende tegen het door de Rechthebbende ontvangen Toekennings- of Verantwoordingsbesluit, en na het volgen van de procedure als beschreven in dit reglement, of de juistheid van de Toekenning aan de Rechthebbendehet bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit al dan niet in stand kan blijven zoals bedoeld in artikel 14 lid 3. De Commissie beoordeelt, naar aanleiding van een Beroepschrift van een Rechthebbende, de juistheid van de Verantwoording van de Rechthebbende. Artikel 3 Plaats van de Ccommissie in de NOC*NSF-organisatie 1. De Commissie is ingesteld op basis van de artikelen 27 en 29 van de statuten van NOC*NSF Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

196 Hoofdstuk III Artikel 4 Wijze van samenstelling van de Ccommissie Samenstelling en benoeming 1. De Commissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal zeven leden, van wie er drie worden afgevaardigd ter behandeling van een aanhangig gemaakt Beroepschrift. 2. De leden van de Commissie worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 benoemd door de Algemene Vergadering. 3. De Voorzitter van de Commissie wordt door de leden uit hun midden benoemd. Het voorzitterschap kan per aanhangig gemaakt Beroepschrift rouleren. Artikel 5 Vereisten van benoembaarheid 1. Tot lid van de Commissie zijn benoembaar personen, die bij voorkeur de hoedanigheid bezitten van meester in de rechten en beschikken over proceservaring. 2. Tot lid van de Commissie zijn niet benoembaar: - leden van het bestuur en bestuurscommissies van een Rechthebbende; - leden van de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda(CRBS); - leden van de Financiële Commissie; - leden van andere commissies van de Algemene Vergadering en het Bestuur welke belast zijn met taken met betrekking tot het Bestedingsplan Sportagenda; - medewerkers opgenomen in de personeelsformatie van een Rechthebbende; - zij die een vaste, zakelijke relatie hebben met een Rechthebbende. Artikel 6 Wijze van benoeming 1. Indien zich een vacature in de Commissie voordoet, doet de Commissie tenminste zes weken voor de Algemene Vergadering een voordracht voor opvulling van de vacature. 2. De benoeming van de leden van de Commissie geschiedt door de Algemene Vergadering. 3. De leden van de Commissie worden benoemd voor een tijdsduur van vier jaar. Zij zijn tweemaal herbenoembaar. De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar. 4. De Commissie maakt een rooster van aftreden op. Artikel 7 Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt, - aan het einde van de periode waarvoor het lid is benoemd; - indien het lid niet of niet langer aan het vereiste van benoembaarheid voldoet; in dit geval eindigt het lidmaatschap van de Commissie met ingang van de eerstvolgende vergadering van de Commissie; - bij overlijden; - door opzegging door het lid; - door ontslag door de Algemene Vergadering Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

197 2. De Algemene Vergadering kan de door haar benoemde leden schorsen in afwachting van een besluit tot ontslag. 3. De schorsing eindigt van rechtswege, indien het besluit tot schorsing niet in de eerstvolgende Algemene Vergadering is gevolgd door een besluit tot ontslag. Artikel 8 Secretariaat 1. De Commissie is gezeteld te Arnhem. 2. Het Ssecretariaat van de Commissie is gezeteld ten kantore van NOC*NSF. Hoofdstuk IV Artikel 9 Beroepschriftenprocedure Beroepschrift 1. Rechthebbende dient zijn beroep in door middel van Heteen Beroepschrift, dat wordt ondertekend en bevat ten minste de volgende onderdelen bevat: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluithet Toekennings- of Vaststellingsbesluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep.; d. e. Bij het Beroepschrift wordt een afschrift van het Toekennings- of Vaststellingsbesluithet besluit waarop het geschil betrekking heeft; f. overgelegd, alsmede een afschrift van het daaraan voorafgaande verzoek tot het Toekennings- of Verantwoordingsbesluit. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het eerste en tweede lid van dit artikel, dan kan het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. 2. De termijn voor het indienen van een Beroepschrift bedraagt zes vier weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na dagtekening van het ontvangen Toekennings- of Vaststellingsbesluithet in het tweede lid van dit artikel genoemde besluit. 2. Een Beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn, als bedoeld in het vierde lid, is ontvangen. Bij verzending per post is een Beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd bij de Secretaris. 3. Het Secretariaat bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van het Beroepschrift aan de Rechthebbende. Indien door het Secretariaat geconstateerd wordt dat het Beroepschrift niet voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 9 lid 1, zal het Secretariaat schriftelijk de Rechthebbende hier van op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen het Beroepschrift aan te vullen binnen een termijn van één week vanaf de dagtekening van dit schriftelijk bericht van het Secretariaat. 4. Het beroep kan door de Commissie niet-ontvankelijk verklaard worden indien: a. het Beroepschrift niet binnen de termijn als gesteld in artikel 9 lid 2 is ontvangen door het Secretariaat; of b. het Beroepschrift na de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 3 niet voldoet aan de vereisten als vermeld in artikel 9 lid 1; of c. de aanvulling op het Beroepschrift niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 3 is ontvangen door het Secretariaat Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

198 5. Bij verzending per post is eeen Beroepschrift dan wel de aanvulling daarop, is tijdig ingediend indien het voor het einde van de betreffende termijn: a. ter post is bezorgd bij het Secretariaatde Secretaris.; of a.b. per is ontvangen door het Secretariaat op Artikel 10 Toezending Beroepschrift aan het Bestuur 1. Terstond na ontvangst van een tijdig ingediend Beroepschrift en de eventuele aanvulling, als bedoeld in het vijfde lid van artikel 9, zendt het Secretariaat de Commissie een afschrift van het Beroepschrift aan het Bestuur. Artikel 11 Het Verweerschrift van het Bestuur 1. Het Bestuur zal uiterlijk binnen zes vier weken na ontvangst van het Beroepschrift het Verweerschrift indienen bij de Commissie. 2. Het Verweerschrift is met redenen omkleed. 3. Indien een dergelijk Verweerschrift na het verstrijken van genoemde termijn uitblijft, wordt het Bestuur geacht in het beroep te berusten. 4. Terstond nadat de Commissiehet Secretariaat het Verweerschrift heeft ontvangen, zendt zij een afschrift daarvan aan de indiener van het Beroepschrift. 5. Een Verweerschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de betreffende termijn: a. ter post is bezorgd bij het Secretariaat; of b. per is ontvangen door het Secretariaat op Artikel 12 Behandeling van het Beroepschrift en het Verweerschrift 1. De Commissie stelt het voorgelegde Beroepschrift en Verweerschrift in een zitting aan de orde waarop de indiener van het Beroepschrift en het Bestuur in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten Uiterlijk bbinnen vier weken na afloop van de termijn gesteld voor het indienen van het Verweerschrift vindt de zitting plaats Het Secretariaat De Commissie doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de in het eerste lid genoemde zitting uiterlijk veertien dagenzo spoedig mogelijk tevoren schriftelijk mededeling aan de betrokken partijen. 4. De zitting is openbaar. Op verzoek van de indiener van het Beroepschrift of het Bestuur kan de Voorzitter van de Commissie bepalen dat de zitting besloten zal zijn. 5. Tijdens de zitting kan de Commissie worden bijgestaan door een door de Commissie aan te wijzen juridisch secretaris. Voor de juridisch secretaris gelden de eisen als genoemd in artikel 5. De notulen die door een juridisch secretaris worden opgesteld, zijn alleen bedoeld voor de Commissie en worden niet gedeeld met de indiener van het Beroepschrift en het Bestuur, tenzij de Commissie anders bepaalt tijdens de zitting. 6. De indiener van het Beroepschrift en het Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door derden. 7. De Commissie kan de zaak ook zonder zitting afdoen indien: a. Indien de Commissie het Beroepschrift op basis van het gestelde in artikel 9 niet-ontvankelijk verklaart, kan de Commissie de zaak ook zonder mondelinge behandeling afdoen; Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

199 b. Indien er door het Bestuur geen Verweerschrift is ingediend, kan de Commissie de zaak ook zonder mondelinge behandeling afdoen.; c. indien naar het oordeel van de Commissie het beroep kennelijk ongegrond is Indien de Commissie de zaak zonder zitting afdoet, als bedoeld in artikel 12 lid 7, stelt het Secretariaat de indiener van het Beroepschrift en het Bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De uitspraak in de zaak volgt binnen de termijn als gesteld in artikel 15. Hoofdstuk V Artikel 13 Uitspraak Uitspraak commissie 1. De Commissie toetst het Toekennings- of Verantwoordingsbesluit marginaal. Dat wil zeggen dat zij beoordeelt of op het moment van besluitvorming het Bestuur in redelijkheid bij het nemen van de aangevochten beslissing niet in strijd heeft gehandeld met inachtneming van met de Richtlijnen, alsmede eventuele aanvullende circulaires welke door NOC*NSF aan de indiener van het Beroepschrift zijn verzonden, tot het Toekennings- of Verantwoordingsbesluit heeft kunnen komen, dan wel of er andere dringende redenen zijn op grond waarvan het bestreden besluit niet in stand kan blijven De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen. 3. De Voorzitter heeft, onverminderd de taken die naar de aard van zijn functie op hem of haar rusten, tot taak om de eenheid van de uitspraken van de Commissie te bevorderen De uitspraak van de Commissie is voor partijen bindend. Hoger beroep is uitgesloten. Artikel 14 Vorm en inhoud uitspraak 1. De Commissie doet schriftelijk uitspraak. 2. De uitspraak vermeldt: a. de naam van de indiener van het Beroepschrift; b. de gronden voor de beslissing; c. de beslissing; d. de namen van de leden van de Commissie; e. de ondertekening door de leden van de Commissie; f. de plaats van de uitspraak; g. de datum van de uitspraak. 3. De beslissing van de Commissie als bedoeld onder artikel 14 lid 2 sub c en het gevolg daarvan, kan zijn: a. Het beroep is niet-ontvankelijk, waardoor het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit in stand blijft; of b. Het beroep is ongegrond, waardoor het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit in stand blijft; of c. Het beroep is gegrond, waardoor het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit niet in stand kan blijven. 4. In geval het beroep gegrond wordt verklaard door de Commissie, zal het Bestuur het bestreden Toekennings- of Verantwoordingsbesluit vernietigen en een nieuw besluit nemen met inachtneming van hetgeen door de Commissie is overwogen en vastgesteld. Artikel 15 Tijdstip uitspraak Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

200 1. De Commissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak, doch uiterlijk binnen tien zes weken na afloop van de zitting zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 of indien er geen zitting heeft plaatsgevonden, binnen zes weken na afloop van de termijn voor het indienen van het Verweerschrift als bedoeld in artikel 11 dan wel als bedoeld in artikel 12 lid 4 en 5, uitspraak. 2. Terstond nadat de uitspraak is ondertekend, zendt de Commissie afschriften hiervan aan de partijen. De uitspraak van de Commissie is voor partijen bindend. Hoger beroep is uitgesloten. Hoofdstuk VI Artikel 16 Slotbepalingen Slot- en overgangsbepaling Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2012 [20 mei 2014] en treedt in de plaats van het reglement Beroepscommissie Bestedingsplan zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d januarinovember en treedt onmiddellijk na vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering in werking Artikel 17 Wijzigingen De Commissie en Rechthebbenden kunnen te allen tijde voorstellen tot wijziging van dit reglement doen aan de Algemene Vergadering Reglement BCB Vastgesteld: AV 20 november 2012Vastgesteld: AV 20 mei 2014

201 Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 mei Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter een status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een sporter wordt verleend. De betreffende sporter kan op grond van deze status in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen 1. Alleen NOC*NSF kan aan sporters een status verlenen. Een status kan slechts worden verleend aan sporters binnen erkende topsportdisciplines als bedoeld in het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines en op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm. Over het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken bond en NOC*NSF overlegd. Aan de prestatienorm moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de betreffende sporter door betrokken bond wordt uitgezonden. Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond. Na het reglement is een toelichting op enkele artikelen opgenomen. I Algemeen Artikel 1 Definities In dit Statusreglement Topsporters wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: de algemene vergadering van NOC*NSF; b. bevestiging van de status: verlenging van de status, indien voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria; c. bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF; d. dopingregels: de geldende regels of reglementen betrekking hebbend op doping die het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de Internationale Federatie of de bond hanteert en op de sporter van toepassing zijn; e. Internationale Federatie: internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de betrokken bond is aangesloten, die geacht wordt de betreffende sport op wereldniveau te representeren en is erkend door het IOC of het IPC dan wel lid is van Sportaccord; f. kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat (door de betreffende sporter) is voldaan aan de voor kwalificatie gestelde prestatie-eisen als opgenomen in de normen en limieten voor de Olympische of Paralympische Spelen; g. nationale selectie: sporters die door de bond worden geselecteerd voor voorbereiding op en deelname aan EK s of WK s en die daar onder verantwoordelijkheid van de betrokken bond naar worden uitgezonden en aan deelnemen; h. normen en limieten: het samenstel van de door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte algemene uitgangspunten, voorwaarden en sjablonen, opgenomen in een reglement, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond voorgedragen sporter zich kwalificeert voor dan wel wordt uitgezonden naar de Olympische en Paralympische Spelen; i. prestatienorm: de prestatie die een sporter tijdens een nader te benoemen evenement moet leveren om in aanmerking te komen voor een status; 1 Zie Statusreglement Topsporters Pagina 1 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

202 j. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de algemene vergadering vastgestelde reglement, op basis waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als topsport of als internationale wedstrijdsport ; k. sjablonen: het in de normen en limieten opgenomen schema waarin de prestatie-eisen worden vastgelegd. Deze prestatie-eisen zijn de concrete invulling van de door de sporter te leveren sportprestaties per discipline, als bedoeld in het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, tijdens nader te benoemen wedstrijden en/of evenementen; l. sporter: de individuele topsporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van een bond dan wel een aansluitingsovereenkomst met die bond heeft en die, onder verwijzing naar het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines een erkende topsportdiscipline beoefent; m. status: een door NOC*NSF op basis van dit Statusreglement aan een sporter verleende titel, onderverdeeld in een A-, B- en High Potential status; n. voordracht: een verzoek van een bond om toekenning van een status aan een sporter door middel van het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF; n. WK: het door de Internationale Federatie van de betrokken bond georganiseerde Wereld Kampioenschap, waarbij voor deelname geen leeftijdscriterium geldt, behoudens het geval dat er voor deelname alleen een minimum leeftijd is gesteld voor minderjarigen. Artikel 2 Prestatienorm Lid 1 De prestatienorm voor de A- of B- status wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door NOC*NSF. Lid 2 De prestatienorm bestaat uit maximaal 2 internationale topsportevenementen per jaar, waaronder een WK, Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een WK. Lid 3 Voorafgaand aan de Olympische/Paralympische zomer- dan wel wintercyclus stellen de betreffende bond en NOC*NSF per erkende topsportdiscipline voor een periode van 4 jaar de prestatienormen vast. De vastgestelde prestatienormen zijn van toepassing tot en met de eerstvolgende Olympische/Paralympische zomer- dan wel winterspelen. Het gesprek tussen NOC*NSF en de betrokken bond over de prestatienormen vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van zowel de technisch directeur van de bond, als de coach van de betrokken sporters. NOC*NSF neemt het initiatief voor dit gesprek. Lid 4 Het uitgangspunt voor de prestatienorm is dat de sporter bij de eerste 8 (voor een A-status) of eerste 16 (voor een B-status) is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een WK. De prestatienorm wordt aangescherpt: - als sprake is van Paralympische topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines; of - als het deelnemersveld en de geleverde competitie binnen de discipline daar aanleiding toe geven. Lid 5 In geval NOC*NSF en de betrokken bond niet tot overeenstemming kunnen komen over de prestatienorm, beslist NOC*NSF. Statusreglement Topsporters Pagina 2 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

203 II Artikel 3 Verkrijging en bevestiging status Verkrijging en bevestiging van de A- en B-status Lid 1 Een sporter kan de A- of B-status verkrijgen of bevestigen, indien de sporter heeft voldaan aan de prestatienorm. Lid 2 Een sporter kan de A-status ook verkrijgen of bevestigen, op basis van een kwalificatie (op naam) voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Lid 3 Voorwaarde voor het verkrijgen of bevestigen van de A- of B-status is dat de sporter zich blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de betrokken bond. Lid 4 Een sporter kan niet voor een status in aanmerking komen dan nadat de betrokken bond de sporter conform artikel 8 heeft voorgedragen bij NOC*NSF. Artikel 4 Verkrijging van de A- of B-status door een gezamenlijk behaald resultaat Lid 1 Zowel de A- als de B-status kan ook verkregen en bevestigd worden op basis van een gezamenlijk behaald resultaat bij internationale topsportevenementen zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Lid 2 Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake bij internationale topsportevenementen: a. van teamsporten van erkende topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines; of b. van landenteams van erkende topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines waar er sprake is van afhankelijkheid van (een) andere sporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij estafette en dubbelspel. Indien sporters in een individuele sport in dit verband na elkaar hun prestatie leveren, moet de laatste sporter reglementair altijd in de positie zijn om de wedstrijd te kunnen beslissen in winst of verlies. Lid 3 In het geval van gezamenlijk behaalde resultaten is het maximum aantal sporters dat op enig moment een status kan hebben het aantal dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan. Lid 4 In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat, staat het de bond vrij om, nadat overleg met NOC*NSF hierover heeft plaatsgevonden, een verzoek in te dienen bij NOC*NSF om statussen tussentijds - met inachtneming van artikel 11 - te beëindigen en - met inachtneming van artikel 7 - Statusreglement Topsporters Pagina 3 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

204 nieuwe voordrachten te doen, voor zover het in lid 3 van dit artikel bedoelde maximum niet wordt overschreden. Lid 5 In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat kan maximaal 50% van het aantal sporters met een status deze status hebben verkregen op grond van lid 4 van dit artikel, dat wil zeggen zonder dat door deze sporters op voorhand aan de prestatienorm is voldaan. Lid 6 Bij erkende topsportdisciplines, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, waaraan tijdens een WK, Olympische of Paralympische Spelen meerdere landenteams zoals bedoeld in lid 2 sub b. van dit artikel kunnen deelnemen, zijn de leden 3, 4 en 5 van dit artikel voor ieder afzonderlijk landenteam van toepassing. Artikel 5 Verkrijging van de High Potential-status Lid 1 In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van sporters met een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF een sporter de status van High Potential (HP) verlenen. Lid 2 Een voordracht voor de HP-status geschiedt niet dan nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken bond en NOC*NSF. Lid 3 De betrokken bond doet bij NOC*NSF een met redenen omklede specifieke voordracht voor de HPstatus via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. Lid 4 De HP-status wordt niet verleend aan sporters die een teamsport beoefenen zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 sub a. Artikel 6 Bevestiging van een status op grond van de hardheidsclausule Lid 1 Wanneer een door de sporter behaalde status voor de afloop ervan niet is bevestigd kan NOC* NSF in uitzonderlijke gevallen, op grond van bijzondere omstandigheden ter beoordeling van NOC*NSF, alsnog besluiten de status van de sporter te verlengen. Lid 2 Voor de bevestiging van een status op grond van dit artikel doet de betreffende bond een met redenen omklede specifieke voordracht via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. III Ingang en beëindiging van de status Artikel 7 Voordracht door de bond Statusreglement Topsporters Pagina 4 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

205 Lid 1 Na het behalen van een prestatienorm door de sporter dan wel het gestelde in artikel 3 lid 2 van toepassing is, doet de betreffende bond zo spoedig mogelijk een voordracht voor een status bij NOC*NSF. Lid 2 Voordrachten zijn uitsluitend geldig en worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij worden gedaan via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. Lid 3 De voordracht van de bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement en de prestatienorm. Artikel 8 Ingangsdatum status Lid 1 Wanneer de voordracht aan de in dit reglement genoemde criteria voldoet, wordt de status door NOC*NSF verleend met ingang van de dag dat de sporter de prestatienorm heeft behaald. Lid 2 Statussen die worden verleend op grond van artikel 3 lid 2 gaan in op het moment dat de betrokken sporter zich (op naam) heeft gekwalificeerd voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Lid 3 Statussen die worden verleend op grond van artikel 4 lid 4 gaan in op de dag dat de voordracht van de bond bij NOC*NSF is ontvangen. Lid 4 Indien de sporter op basis van behaalde prestatienormen meerdere statussen heeft verkregen, geldt de hoogste status. Lid 5 Zowel de bond als de sporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de verkrijging of bevestiging van de status. Artikel 9 Duur van de status Lid 1 Een status heeft een (minimale) looptijd van 12 maanden en eindigt op de laatste dag van het betreffende kwartaal (op 31 december, 31 maart, 30 juni of 30 september). Lid 2 Een status die op grond van kwalificatie (op naam) als bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt verleend, is geldig tot en met de eerste maand volgend op de maand waarin de betreffende Olympische of Paralympische Spelen worden gehouden. Lid 3 Statusreglement Topsporters Pagina 5 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

206 Voor sporters die niet op voorhand aan de prestatienorm hebben voldaan zoals bedoeld in artikel 4 lid 5, eindigt de status op dezelfde dag als het einde van de status voor de sporters van het betreffende team die hun status hebben verkregen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals bedoeld in artikel 4. Lid 4 Een status die op grond van de hardheidsclausule wordt verleend is geldig tot het eerstvolgende internationale topsportevenement dat deel uitmaakt van de prestatienorm, tenzij NOC*NSF op basis van de hardheidsclausule de status verlengt met een periode van maximaal 12 maanden. Lid 5 Een sporter of de sporters die hun status hebben behaald op basis van een gezamenlijk behaald resultaat als opgenomen in artikel 4 kunnen de B-status maximaal 2 jaar aaneengesloten behouden, waarna de B-status niet opnieuw kan worden verkregen, tenzij er naar het oordeel van NOC*NSF sprake is van een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-8. Lid 6 Een sporter kan de HP-status maximaal 3 jaar aaneengesloten behouden, waarna de HP-status niet opnieuw kan worden verkregen. Artikel 10 Beëindiging van de status Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de duur van de status als bedoeld in artikel 9, tenzij de status door NOC*NSF wordt bevestigd voor de afloop ervan. Artikel 11 Tussentijdse beëindiging status Lid 1 Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door NOC*NSF, al dan niet op voordracht van de betrokken bond. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt met onmiddellijke ingang. Lid 2 De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden: - de betreffende sporter neemt niet langer deel aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond; - de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van de nationale selectie van de bond; - de betreffende sporter is door het bevoegde tuchtorgaan schuldig bevonden aan een overtreding van de voor betreffende sporter geldende Dopingregels.; - de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met algemeen maatschappelijke en/of specifiek sportieve waarden en normen, waaronder mede begrepen seksuele intimidatie; - de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze waardoor NOC*NSF en/of de betrokken bond in diskrediet worden gebracht; - de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van een team zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 en 4. Lid 3 Statusreglement Topsporters Pagina 6 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

207 Indien en zodra de bond op de hoogte is van omstandigheden zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, meldt de bond dit terstond aan NOC*NSF. Lid 4 Van een beëindiging op basis van dit artikel worden zowel de betrokken bond als de sporter zo spoedig mogelijk door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld. IV Bezwaar en beroep Artikel 12 Bezwaar van bonden De bond kan bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF betreffende: 1. een eenzijdig door NOC*NSF vastgestelde prestatienorm; 2. het niet accepteren door NOC*NSF van een voorstel tot toepassing van de hardheidsclausule; 3. tussentijdse beëindiging van de status van een sporter. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt als de betrokken sporter op grond van artikel 13 daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 13 Bezwaar van sporters Sporters kunnen uitsluitend bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF de status tussentijds te beëindigen als bedoeld in artikel 11, tenzij de tussentijdse beëindiging plaatsvindt op grond van een voordracht gebaseerd op artikel 4 lid 4. Artikel 14 Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar (schriftelijk binnen veertien na ontvangst van het betreffende besluit) en beroep (schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar) dienen te worden aangetekend conform de bepalingen opgenomen in het Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF is op te vragen bij Juridische Zaken van NOC*NSF. V Vaststelling en wijziging van dit reglement Artikel 15 Vaststelling en wijziging van dit reglement Lid 1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de algemene vergadering is opgenomen en tenminste 2 weken voor de betreffende algemene vergadering aan de leden is toegezonden. Lid 2 Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op de 21e dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij door de algemene vergadering anders wordt bepaald. Statusreglement Topsporters Pagina 7 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

208 Dit Statusreglement Topsporters van NOC*NSF is door de algemene vergadering vastgesteld d.d. 26 november 2002 en laatstelijk gewijzigd op 20 mei Statusreglement Topsporters Pagina 8 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

209 Toelichting Artikel 3 en 4 De in deze artikelen genoemde artikelen uit het Reglement Topsport- en internationale Wedstrijdsportdisciplines luiden als volgt: Artikel 3 Erkenning Topsport Lid 1 Een Discipline wordt erkend als Topsport indien: a. het een Discipline betreft van door het IOC, op grond van het Olympic Charter, aangewezen core-sporten, waarvoor tijdens de Olympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of b. het een Discipline betreft die door het IPC op grond van art. 2.7 uit het IPC Handbook een Paralympisch programmaonderdeel is en waarvoor tijdens de Paralympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of c. [ ] Discipline: Een discipline is (een onderdeel van) een Sport, welke bestaat uit één of meerdere medailleonderdelen. Artikel 4 lid 3 In dit artikel wordt bepaald dat bij gezamenlijk behaalde resultaten het maximum aantal sporters dat op enig moment een status kan hebben het aantal sporters is dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan. Bij de berekening van het maximum aantal wordt afgerond naar boven. Artikel 4 lid 5 Met dit artikel wordt de mogelijkheid gecreëerd om instromers in nationale selecties dezelfde status te geven als de rest van het (landen)team. Het effect hiervan is dat alle sporters van één (landen)team in aanmerking komen voor dezelfde faciliteiten. Als gevolg daarvan kunnen de programma s van de nationale selecties optimaal worden ingericht en worden de faciliteiten optimaal benut. Artikel 9 lid 5 De B-status biedt de sporter uitzicht op faciliteiten waarmee wordt beoogd de sporter te ondersteunen in het leveren van steeds betere prestaties. Een ontwikkeling naar de A-status en zo mogelijk de absolute wereldtop is het perspectief van waaruit de ondersteuning plaatsvindt. Uitgangspunt is dat een sporter met B-status over een periode van 2 jaar aantoonbare prestatieontwikkeling moet doormaken naar de A-status en/of de absolute wereldtop. Statusreglement Topsporters Pagina 9 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 mei 2014

210 Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 novembermei Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter een status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een sporter wordt verleend. De betreffende sporter kan op grond van deze status in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen 1. Alleen NOC*NSF kan aan sporters een status verlenen. Een status kan slechts worden verleendkregen aan sporters binnen erkende topsportdisciplines als bedoeld in het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines en op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm. Over het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken bond en NOC*NSF overlegd. Aan de prestatienorm moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de betreffende sporter door betrokken bond wordt uitgezonden. Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond. Na het reglement is een toelichting op enkele artikelen opgenomen. I Algemeen Artikel 1 Definities In dit Statusreglement Topsporters wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: de algemene vergadering van NOC*NSF; b. bevestiging van de status: verlenging van de status, indien voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria; c. bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF, waarvan de sporter al dan niet via een vereniging lid is of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft; d. dopingregels: de geldende regels of reglementen betrekking hebbend op doping die het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de Internationale Federatie of de bond hanteert en op de sporter van toepassing zijn; e. Internationale Federatie: internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de betrokken bond is aangesloten, die geacht wordt de betreffende sport op wereldniveau te representeren en is erkend door het IOC of het IPC dan wel lid is van Sportaccord; f. kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat (door de betreffende sporter) is voldaan aan de voor kwalificatie gestelde prestatie-eisen als opgenomen in de normen en limieten voor de Olympische of Paralympische Spelen; g. nationale selectie: sporters die door de bond worden geselecteerd voor voorbereiding op en deelname aan EK s of WK s en die daar onder verantwoordelijkheid van de betrokken bond naar worden uitgezonden en aan deelnemen; h. nominatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de voor nominatie gestelde prestatie-eisen als opgenomen in de normen en limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen; 1 Zie Voorzieningen voor topsporters actuele versie op onder NOC*NSF/Voorzieningen topsporters Statusreglement Topsporters Pagina 1 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

211 i.h. normen en limieten: het samenstel van de door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte algemene uitgangspunten, voorwaarden en sjablonen, opgenomen in een reglement, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond voorgedragen sporter zich nomineert en/of kwalificeert voor dan wel wordt uitgezonden naar de Olympische en Paralympische Spelen; j.i. prestatienorm: de prestatie die een sporter tijdens een nader te benoemen evenement moet leveren om in aanmerking te komen voor een status; k.j. Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines: het door de algemene vergadering vastgestelde reglement, op basis waarvan wordt bepaald of een (onderdeel van een) sport erkend wordt als topsport of als internationale wedstrijdsport ; l.k. sjablonen: het in de normen en limieten opgenomen schema waarin de prestatie-eisen worden vastgelegd. Deze prestatie-eisen zijn de concrete invulling van de door de sporter te leveren sportprestaties per discipline, als bedoeld in het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, tijdens nader te benoemen wedstrijden en/of evenementen; l. sporter: de individuele topsporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van een bond dan wel een aansluitingsovereenkomst met die bond heeft en die, onder verwijzing naar het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines een erkende topsportdiscipline beoefent; m. status: een door NOC*NSF op basis van dit Statusreglement aan een sporter verleende titel, onderverdeeld in een A-, B- en High Potential status, waarmee de sporter in aanmerking komt voor bijbehorende voorzieningen (zie voetnoot 1); n. voordracht: een verzoek van een bond om toekenning van een status aan een sporter door middel van het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF zijn opgenomen als bijlage; n. WK: het/de door de Internationale Federatie van de betrokken bond georganiseerde Wereld Kampioenschap(pen), waarbij voor deelname geen leeftijdscriterium geldt, behoudens het geval dat er voor deelname alleen een minimum leeftijd is gesteld voor minderjarigen. Artikel 2 Prestatienorm Lid 1 De prestatienorm voor de A- of B- status wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door NOC*NSF. Lid 2 De prestatienorm bestaat uit maximaal 2 internationale topsportevenementen per jaar, waaronder een WK, Olympische/Paralympische Spelen en/of internationale topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een WK. Lid 3 Voorafgaand aan de Olympische/Paralympische zomer- dan wel wintercyclus stellen de betreffende bond en NOC*NSF per erkende topsportdiscipline voor een periode van 4 jaar de prestatienormen vast. De vastgestelde prestatienormen zijn van toepassing tot en met de eerstvolgende Olympische/Paralympische zomer- dan wel winterspelen. Het gesprek tussen NOC*NSF en de betrokken bond over de prestatienormen vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van zowel de technisch directeur van de bond, als de coach van de betrokken sporters. NOC*NSF neemt het initiatief voor dit gesprek. Lid 4 Het uitgangspunt voor de prestatienorm is dat de sporter bij de eerste 8 (voor een A-status) of eerste 16 (voor een B-status) is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of internationale Statusreglement Topsporters Pagina 2 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

212 topsportevenementen die wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk zijn aan een WK. De prestatienorm wordt aangescherpt: - als sprake is van Paralympische topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines; of - als het deelnemersveld en de geleverde competitie binnen de discipline daar aanleiding toe geven. Lid 5 In geval NOC*NSF en de betrokken bond niet tot overeenstemming kunnen komen over de prestatienorm, beslist NOC*NSF. II Artikel 3 Verkrijging en bevestiging status Verkrijging en bevestiging van de A- en B-status Lid 1 Een sporter kan de A- of B-status verkrijgen of bevestigen, indien de sporter heeft voldaan aan de prestatienorm. Lid 2 Een sporter kan de A-status ook verkrijgen of bevestigen, op basis van: een nominatie (op naam) voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen; of een kwalificatie (op naam) voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Lid 3 Voorwaarde voor het verkrijgen of bevestigen van de A- of B-status is dat de sporter zich blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de betrokken bond. Lid 4 Een sporter kan niet voor een status in aanmerking komen dan nadat de betrokken bond de sporter conform artikel 8 heeft voorgedragen bij NOC*NSF. Artikel 4 Verkrijging en bevestiging van de B-status Lid 1 Een sporter kan de B-status verkrijgen of bevestigen, indien de sporter heeft voldaan aan de prestatienorm. Lid 2 Voorwaarde voor het verkrijgen of bevestigen van de B-status is dat de sporter zich blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de betrokken bond. Lid 3 Een sporter kan niet voor een status in aanmerking komen dan nadat de betrokken bond de sporter conform artikel 8 heeft voorgedragen bij NOC*NSF. Artikel 4 Verkrijging van de A- of B-status door een gezamenlijk behaald resultaat Statusreglement Topsporters Pagina 3 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

213 Lid 1 Zowel de A- als de B-status kan ook verkregen en bevestigd worden op basis van een gezamenlijk behaald resultaat bij internationale topsportevenementen zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Lid 2 Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake bij internationale topsportevenementen: a. van teamsporten van erkende topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines; of b. van landenteams van erkende topsportdisciplines zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines waar er sprake is van afhankelijkheid van (een) andere sporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij estafette en dubbelspel. Indien sporters in een individuele sport in dit verband na elkaar hun prestatie leveren, moet de laatste sporter reglementair altijd in de positie zijn om de wedstrijd te kunnen beslissen in winst of verlies. Lid 3 In het geval van gezamenlijk behaalde resultaten is het maximum aantal sporters dat op enig moment een status kan hebben het aantal dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan. Lid 4 In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat, staat het de bond vrij om, nadat overleg met NOC*NSF hierover heeft plaatsgevonden, een verzoek in te dienen bij NOC*NSF om statussen tussentijds - met inachtneming van artikel te beëindigen en - met inachtneming van artikel 87 - nieuwe voordrachten te doen, voor zover het in lid 3 van dit artikel bedoelde maximum niet wordt overschreden. Lid 5 In het geval van een gezamenlijk behaald resultaat kan maximaal 50% van het aantal sporters met een status deze status hebben verkregen op grond van lid 4 van dit artikel, dat wil zeggen zonder dat door deze sporters op voorhand aan de prestatienorm is voldaan. Lid 6 Bij erkende topsportdisciplines, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en b. van het Reglement Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines, waaraan tijdens een WK, of Olympische/ of Paralympische Spelen meerdere landenteams zoals bedoeld in lid 2 sub b. van dit artikel kunnen deelnemen, zijn de leden 3, 4 en 5 van dit artikel voor ieder afzonderlijk landenteam van toepassing. Artikel 5 Verkrijging van de High Potential-status Lid 1 In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van sporters met een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF een sporter de status van High Potential (HP) verlenen. Lid 2 Een voordracht voor de HP-status geschiedt niet dan nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken bond en NOC*NSF. Lid 3 Statusreglement Topsporters Pagina 4 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

214 De betrokken bond doet bij NOC*NSF een met redenen omklede specifieke voordracht voor de HPstatus via het daartoe bestemde formulier (bijlage 2 dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. Lid 4 De HP-status wordt niet verleend aan sporters die een teamsport beoefenen zoals bedoeld in artikel 64 lid 2 sub a. Artikel 6 Bevestiging van een status op grond van de hardheidsclausule Lid 1 Wanneer een door de sporter behaalde status voor de afloop ervan niet is bevestigd kan NOC* NSF in uitzonderlijke gevallen, op grond van bijzondere omstandigheden ter beoordeling van NOC*NSF, alsnog besluiten de status van de sporter te verlengen. Lid 2 Voor de bevestiging van een status op grond van dit artikel doet de betreffende bond een met redenen omklede specifieke voordracht via het daartoe bestemde formulier (bijlage 3) dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. III Ingang en beëindiging van de status Artikel 7 Voordracht door de bond Lid 1 Na het behalen van een prestatienorm door de sporter dan wel het gestelde in artikel 3 lid 2 van toepassing is, doet de betreffende bond zo spoedig mogelijk een voordracht voor een status bij NOC*NSF. Lid 2 Voordrachten zijn uitsluitend geldig en worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij worden gedaan via dehet daartoe bestemde formulieren (bijlage 1) dat beschikbaar wordt gesteld door NOC*NSF. Lid 3 De voordracht van de bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement en de prestatienorm. Artikel 8 Ingangsdatum status Lid 1 Wanneer de voordracht aan de in dit reglement genoemde criteria voldoet, wordt de status door NOC*NSF verleend met ingang van de dag dat de sporter de prestatienorm heeft behaald. Lid 2 Statussen die worden verleend op grond van artikel 3 lid 2 gaan in op het moment dat de betrokken sporter zich (op naam) heeft genomineerd dan wel gekwalificeerd voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen. Statusreglement Topsporters Pagina 5 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

215 Lid 3 Statussen die worden verleend op grond van artikel 64 lid 4 gaan in op de dag dat de voordracht van de bond bij NOC*NSF is ontvangen. Lid 4 Indien de sporter op basis van behaalde prestatienormen meerdere statussen heeft verkregen, geldt de hoogste status. Lid 5 Zowel de bond als de sporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de verkrijging of bevestiging van de status. Artikel 9 Duur van de status Lid 1 Een status heeft een (minimale) looptijd van 12 maanden en eindigt op de laatste dag van het betreffende kwartaal (op 31 december, 31 maart, 30 juni of 30 september). Lid 2 Een status die op grond van nominatie (op naam) wordt verleend, is - met inachtneming van artikel 12 - geldig tot het moment dat de betrokken sporter zich definitief wel of niet kwalificeert voor de betreffende Olympische of Paralympische Spelen. Lid 32 Een status die op grond van kwalificatie (op naam) als bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt verleend, is - met inachtneming van artikel 12 - geldig tot en met de eerste maand volgend op de maand waarin de betreffende Olympische of Paralympische Spelen worden gehouden. Lid 34 Voor sporters die niet op voorhand aan de prestatienorm hebben voldaan zoals bedoeld in artikel 64 lid 5, eindigt de status op dezelfde dag als het einde van de status voor de sporters van het betreffende team die hun status hebben verkregen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals bedoeld in artikel 64 lid 1,. Lid 45 Een status die op grond van de hardheidsclausule wordt verleend is - met inachtneming van artikel 12 - geldig tot het eerstvolgende internationale topsportevenement dat deel uitmaakt van de prestatienorm, tenzij NOC*NSF op basis van de hardheidsclausule de status verlengt met een periode van maximaal 12 maanden. Lid 56 Een sporter of de sporters die hun status hebben behaald op basis van een gezamenlijk behaald resultaat als opgenomen in artikel 4 kankunnen de B-status maximaal 2 jaar aaneengesloten behouden, waarna de B-status niet opnieuw kan worden verkregen, tenzij er naar het oordeel van NOC*NSF sprake is van een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-8.bijzondere omstandigheden, waardoor het naar de maatstavenin van redelijkheid en billijkheid niet van een sporter niet verwacht kan worden dat hij binnen 2 jaar door kan groeien tot een sporter met A- statusop het maximale niveau presteert. Statusreglement Topsporters Pagina 6 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

216 Lid 67 Een sporter kan de HP-status maximaal 3 jaar aaneengesloten behouden, waarna de HP-status niet opnieuw kan worden verkregen. Artikel 10 Beëindiging van de status Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de duur van de status als bedoeld in artikel 109, tenzij de status door NOC*NSF wordt bevestigd voor de afloop ervan. Artikel 11 Tussentijdse beëindiging status Lid 1 Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door NOC*NSF, al dan niet op voordracht van de betrokken bond. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt met onmiddellijke ingang. Lid 2 De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden: - de betreffende sporter neemt niet langer deel aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond; - de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van de nationale selectie van de bond; - de betreffende sporter is door dehet bevoegde tuchtcommissieorgaan van de betrokken bond heeft de sporter schuldig bevonden aan een overtreding van de voor betreffende sporter geldende Dopingregelshet gebruik van doping(geduide middelen). Bij het uitblijven van een uitspraak van die tuchtcommissie binnen een termijn van 3 maanden na de contra-expertise wordt de status beëindigd op basis van een positieve uitslag van de contra-expertise; - de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met algemeen maatschappelijke en/of specifiek sportieve waarden en normen, waaronder mede begrepen seksuele intimidatie; - de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze waardoor NOC*NSF en/of de betrokken bond in diskrediet worden gebracht; - de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van een team zoals bedoeld in artikel 64 lid 2 en 4. Lid 3 Indien en zodra de bond op de hoogte is van omstandigheden zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, meldt de bond dit terstond aan NOC*NSF. Lid 4 Van een beëindiging op basis van dit artikel worden zowel de betrokken bond als de sporter zo spoedig mogelijk door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld. IV Bezwaar en beroep Artikel 12 Bezwaar van bonden De bond kan bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF betreffende: Statusreglement Topsporters Pagina 7 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

217 1. een eenzijdig door NOC*NSF vastgestelde prestatienorm; 2. het niet accepteren door NOC*NSF van een voorstel tot toepassing van de hardheidsclausule; 3. tussentijdse beëindiging van de status van een sporter. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt als de betrokken sporter op grond van artikel 143 daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 13 Bezwaar van sporters Sporters kunnen uitsluitend bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF de status tussentijds te beëindigen als bedoeld in artikel 121, tenzij de tussentijdse beëindiging plaatsvindt op grond van een voordracht gebaseerd op artikel 64 lid 4. Artikel 14 Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar (schriftelijk binnen veertien na ontvangst van het betreffende besluit) en beroep (schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar) dienen te worden aangetekend conform de bepalingen opgenomen in het Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF is op te vragen bij Juridische Zaken van NOC*NSF. V Vaststelling en wijziging van dit reglement Artikel 15 Vaststelling en wijziging van dit reglement Lid 1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Aalgemene Vvergadering van NOC*NSF met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de Aalgemene Vvergadering is opgenomen en tenminste 2 weken voor de betreffende Aalgemene Vvergadering aan de leden is toegezonden. Lid 2 Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op de 21e dag na de dag waarop de Aalgemene Vvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij door de Aalgemene Vvergadering anders wordt bepaald. Dit Statusreglement Topsporters van NOC*NSF is door de algemene vergadering vastgesteld d.d. 26 november 2002 en laatstelijk gewijzigd op 20 november mei JZ/16-3/Regl. Statusreglement Topsporters Pagina 8 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

218 Toelichting Artikel 3, en 4 en 6 De in deze artikelen genoemde artikelen uit het Reglement Topsport- en internationale Wedstrijdsportdisciplines luiden als volgt: Artikel 3 Erkenning Topsport Lid 1 Een Discipline wordt erkend als Topsport indien: a. het een Discipline betreft van door het IOC, op grond van het Olympic Charter, aangewezen core-sporten, waarvoor tijdens de Olympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of b. het een Discipline betreft die door het IPC op grond van art. 2.7 uit het IPC Handbook een Paralympisch programmaonderdeel is en waarvoor tijdens de Paralympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of c. [ ] Discipline: Een discipline is (een onderdeel van) een Sport, welke bestaat uit één of meerdere medailleonderdelen. Artikel 64 lid 3 In dit artikel wordt bepaald dat bij gezamenlijk behaalde resultaten het maximum aantal sporters dat op enig moment een status kan hebben het aantal sporters is dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan. Bij de berekening van het maximum aantal wordt afgerond naar boven. Artikel 64 lid 5 Met dit artikel wordt de mogelijkheid gecreëerd om instromers in nationale selecties dezelfde status te geven als de rest van het (landen)team. Het effect hiervan is dat alle sporters van één (landen)team in aanmerking komen voor dezelfde faciliteiten. Als gevolg daarvan kunnen de programma s van de nationale selecties optimaal worden ingericht en worden de faciliteiten optimaal benut. Artikel 109 lid 5 De B-status biedt de sporter uitzicht op faciliteiten waarmee wordt beoogd de sporter te ondersteunen in het leveren van steeds betere prestaties. Een ontwikkeling naar de A-status en zo mogelijk de absolute wereldtop is het perspectief van waaruit de ondersteuning plaatsvindt. Uitgangspunt is dat een sporter met B-status over een periode van 2 jaar aantoonbare prestatieontwikkeling moet doormaken naar de A-status en/of de absolute wereldtop. Statusreglement Topsporters Pagina 9 van 9 Vastgesteld in de AV van 20 november mei 20124

219 Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

220 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht dopingzaken pagina 6 Hoofdstuk 4 Conclusies pagina 9 Epiloog pagina 12 Bijlage 1 Lijst van topsportbonden pagina 14 Bijlage 2 Lijst van verboden stoffen en methoden pagina 15 2

221 Hoofdstuk 1 Inleiding In deze 20 e rapportage wordt gerapporteerd over de dopingzaken in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en over de nog openstaande zaken uit de vorige rapportage. De rapportage wordt gepresenteerd tijdens het bondsdirecteurenoverleg en tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 mei Alle sportbonden ontvangen per /digitaal een exemplaar van dit rapport. Ook de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het bestuur en de directie van de Dopingautoriteit en het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) ontvangen de rapportage. De Auditcommissie Doping is een onafhankelijke commissie en heeft als doel en taak het (mede) waarborgen van een reglementaire bestraffing van sporters die onder de bondsreglementering vallen, als zij het door de sportbonden gehanteerde dopingreglement en/of voor die sportbonden geldende aanverwante regelgeving overtreden. De Auditcommissie Doping is in mei 2000 ingesteld door het bestuur van NOC*NSF. Oorspronkelijk lag het accent van de werkzaamheden op het toezien dat topsportbonden dopingzaken tijdig aanbrachten en afwikkelden. Het accent ligt thans op de inhoudelijke beoordeling of tuchtcolleges van topsportbonden in dopingzaken het geldende dopingreglement correct hebben toegepast. Bij de oprichting van het ISR is overeengekomen dat de Auditcommissie Doping niet inhoudelijk over de uitspraken van het ISR oordeelt, zoals bepaald in artikel 3 lid 2 van het Reglement Auditcommissie Doping. Wél rapporteert de Auditcommissie Doping vanaf rapportage 11 of in die gevallen de zaak tijdig is aangebracht en er tijdig een uitspraak volgt. Er volgt echter nadrukkelijk geen inhoudelijke beoordeling. Voor topsportbonden (zie bijlage 1: lijst van topsportbonden) die niet zijn aangesloten bij het ISR betekent dit, dat de Auditcommissie Doping toeziet op de tijdige uitvoering van de procedures binnen deze topsportbonden, alsmede op de inhoudelijke toetsing aan het geldende dopingreglement. De procedures zijn vastgelegd in het voor de topsportbonden vastgestelde Nationaal Dopingreglement. 3

222 Het goede contact tussen het ISR en de Auditcommissie Doping heeft zich in 2013 voortgezet. Dit contact vindt periodiek plaats, onder meer via het zogeheten driehoeksoverleg waarbij ook de Dopingautoriteit is betrokken. Dit overleg leidt tot een uitwisseling van kennis en expertise en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het antidopingbeleid in Nederland. De belangrijkste uitkomst van de contacten met het ISR is dat de Auditcommissie Doping de procedurele kant van ISRzaken zal blijven volgen en hierover zal blijven rapporteren zonder dat er een inhoudelijke toetsing of beoordeling plaatsvindt. Hiermee sluit de werkwijze van de Auditcommissie Doping aan bij die van het ISR. De Auditcommissie Doping bestaat uit de volgende drie leden: mevrouw drs. Maaike Smit (apotheker, ex-rolstoeltennisster en secretaris van de Auditcommissie Doping) mevrouw drs. Simone W.A. van Haarlem (longarts, ex-hockey international en vicevoorzitter van de Auditcommissie Doping) de heer mr. Michiel I. van Dijk (advocaat, ex-rugby international en voorzitter van de Auditcommissie Doping) De ambtelijke ondersteuning vanuit NOC*NSF bestaat uit: mevrouw Femke J.M. Winters (projectleider) mevrouw Marleen L. Siersema (projectleider) 4

223 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping In januari 2014 heeft de Auditcommissie Doping alle topsportbonden verzocht via een antwoordformulier aan te geven of er in de periode van 1 januari t/m 31 december 2013 dopingovertredingen hebben plaatsgevonden. Nadrukkelijk is verzocht om geanonimiseerde gegevens, teneinde de privacy van sporters te waarborgen. In het geval van een dopingovertreding is de topsportbond bovendien verzocht om meer informatie te verstrekken over het dopinggeval (type overtreding, de bevinding, de uitspraak van de tuchtcommissie en/of de stand van zaken). Bovendien is het geldende dopingreglement en/of tuchtreglement opgevraagd. Met betrekking tot de nog openstaande zaken uit de vorige rapportage is aan de topsportbonden verzocht de status door te geven. Daarnaast heeft de Auditcommissie Doping informatie bij de Dopingautoriteit opgevraagd, waaronder een overzicht van alle overtredingen die in 2013 onder Nederlandse regelgeving zijn vastgesteld. Alle reacties van de topsportbonden zijn vertrouwelijk en geanonimiseerd behandeld en besproken door de Auditcommissie Doping. Waar nodig zijn aanvullende stukken opgevraagd, is om verduidelijking verzocht en/of is nadere informatie ingewonnen. Uiteindelijk is de Auditcommissie Doping tot een eindoordeel gekomen. De resultaten hiervan staan beschreven in deze 20 e rapportage. 5

224 Hoofdstuk 3 Overzicht dopingzaken In tabel 1 staan alle dopingzaken vermeld, met daarbij de conclusies van de Auditcommissie Doping. Hieronder wordt een korte toelichting op deze tabel gegeven. Bond In deze kolom staan de topsportbonden die over het jaar 2013 één of meer dopingovertredingen hebben gemeld. Ook topsportbonden met nog openstaande zaken uit de vorige rapportage worden hier genoemd. Rapportage (Rap.) Wanneer een zaak nog openstond uit rapportage 18 of 19 staat dat hier vermeld. Alle nieuwe zaken van het jaar 2013 staan vermeld onder rapportage 20. Dopingovertreding / verboden stoffen en/of methoden In deze kolom staat opgesomd welke overtredingen van het dopingreglement hebben plaatsgevonden en indien van toepassing welke verboden stoffen en/of methoden zijn geconstateerd. Categorie In deze kolom staat, als het gaat om een verboden stof, de categorie vermeld waartoe deze behoort. Een lijst van deze categorieën is als bijlage 2 (lijst van verboden stoffen en methoden) bij dit rapport gevoegd. Afhandeling bond Per topsportbond staat aangegeven op welke wijze de dopingovertreding is afgehandeld. Wanneer beroep is ingesteld en de zaak nog niet is afgewikkeld, staat dat eveneens vermeld. Inhoudelijk juist / onjuist De Auditcommissie Doping vermeldt hier of de zaak al dan niet inhoudelijk juist door de betreffende topsportbond is afgehandeld. 6

225 Zaak (tijdig) aangebracht Deze kolom vermeldt of de zaak (tijdig) is aangebracht door de topsportbond. 7

226 Tabel 1 Conclusies per dopingzaak 12 Bond Rap. Dopingovertreding / verboden stoffen en/of methoden Categorie Afhandeling bond Inhoudelijk juist/onjuist Zaak (tijdig) aangebracht Biljart 19 Metaboliet van cannabis (S8) Berisping n.v.t. ja Cricket 20 Metaboliet van amfetamine (S6A) Uitsluiting voor 1 jaar; onjuist 1 ja Metaboliet van cocaïne (S6A) beroep ingesteld bij CAS IJshockey 2 19 Methylhexanamine (S6B) Uitsluiting voor 4 maanden juist ja IJshockey 20 Metaboliet van cannabis (S8) Berisping juist ja IJshockey 20 Metaboliet van cocaïne (S6A) Uitsluiting voor 1 jaar juist ja Metaboliet van amfetamine (S6A) Judo 19 Metaboliet van cocaïne (S6A) Schuldig zonder n.v.t. ja strafoplegging Kano 3 18 Metaboliet van cannabis (S8) Berisping juist ja Krachtsport 19 (Poging tot) gebrekkige medewerking n.v.t. Vrijspraak n.v.t. ja Krachtsport 19 Metaboliet van cannabis (S8) Berisping n.v.t. ja Krachtsport 19 Methylhexanamine (S6B) Uitsluiting voor 1 jaar n.v.t. ja Krachtsport 20 Metaboliet van anabole steroïden (S1.1A) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Metaboliet van cannabis (S8) Krachtsport 20 Metaboliet van anabole steroïden (S1.1A) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Oxilofrine (S6B) Krachtsport 20 Metaboliet van anabole steroïden (S1.1A) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Metaboliet van anabole steroïden (S1.1B) Krachtsport 20 Metaboliet van anabole steroïden (S1.1B) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Krachtsport 20 Metaboliet van cocaïne (S6A) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Krachtsport 20 Metaboliet van anabole steroïden (S1.1A) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Krachtsport 20 (Poging tot) manipuleren n.v.t. Uitsluiting voor 2 jaar; n.v.t. ja beroep ingesteld bij CvB ISR Rugby 20 Metaboliet van amfetamine (S6A) Uitsluiting voor 2 jaar n.v.t. ja Waterski & 19 Metaboliet van cannabis (S8) Berisping n.v.t. ja Wakeboard Waterski & 19 Metaboliet van cannabis (S8) Berisping n.v.t. ja Wakeboard Wielrennen 20 Methylhexanamine (S6B) Berisping n.v.t. ja 1 De uitspraak is qua strafmaat wel juist, maar qua motivering niet. 2 In rapportage 19 oordeelde de Auditcommissie Doping dat de uitspraak van de tuchtcommissie van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) (inhoudende: een voorwaardelijke uitsluiting voor 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar) inhoudelijk onjuist was. In deze zaak heeft de Dopingautoriteit beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van de NIJB. De Commissie van Beroep heeft deze uitspraak vernietigd en een inhoudelijk juiste uitspraak gewezen. 3 De Auditcommissie Doping oordeelde in rapportage 18 dat de uitspraak van de tuchtcommissie van de Nederlandse Kano Bond (NKB) onjuist was. Omdat de NKB per 31 december 2011 formeel is opgeheven en de activa/passiva zijn overgedragen aan het Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV), was het niet meer mogelijk beroep in te stellen bij de Commissie van Beroep van de NKB. Daarom heeft de beroepscommissie van het KNWV de beroepszaak in behandeling genomen. 8

227 Hoofdstuk 4 Conclusies Net als het voorgaande jaar hebben de meeste topsportbonden tijdig en volledig gereageerd op het informatieverzoek van de Auditcommissie Doping. Ook de benodigde informatie over zaken uit de voorgaande rapportage is door alle topsportbonden tijdig en compleet aangeleverd. Over de periode januari t/m december 2013 zijn 12 dopingovertredingen gemeld door de topsportbonden. 4 Het aantal gemelde zaken is ten opzichte van de voorgaande jaren sterk gedaald. Er is sprake van een trendbreuk (de voorgaande vier jaren waren er steeds 23 nieuwe dopingzaken per jaar). De nieuwe zaken komen voort uit meldingen van vijf verschillende bonden, waarvan meer dan de helft van de zaken van slechts één bond afkomstig is. De Auditcommissie Doping constateert dat dopingzaken bij de tuchtcommissie in het algemeen snel worden afgehandeld. Het aantal openstaande zaken uit voorgaande jaren is gestegen (zie tabel 2). Dit wordt deels verklaard door een toename in het aantal zaken waarin beroep wordt aangetekend, waardoor de totale doorlooptijd lang is. In 2013 zijn alle dopingzaken tijdig door de betreffende bonden voor tuchtrechtelijke behandeling aangebracht. Tabel 2 Aantallen historisch Jaar Nieuwe zaken Openstaande zaken uit vorige rapportages Totaal behandeld 2007, rapportage , rapportage , rapportage , rapportage , rapportage , rapportage , rapportage Oorspronkelijk betrof het hier 14 dopingovertredingen, maar in twee zaken heeft de sporter niet tot de Nationale Testing Pool behorend alsnog de medische dispensatie (TUE) verkregen, waardoor de zaak niet door de bond voor tuchtrechtelijke behandeling is aangebracht. 9

228 In 2013 hebben zich vier nieuwe topsportbonden aangesloten bij het ISR voor de tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken. Per 31 december 2013 zijn van de 56 gecontroleerde topsportbonden 30 topsportbonden aangesloten bij het ISR. Omdat in toenemende mate topsportbonden zich aansluiten bij het ISR, is het aantal zaken dat inhoudelijk door de Auditcommissie Doping moet worden beoordeeld afgenomen. De Auditcommissie Doping verwacht dat deze ontwikkeling zich de komende periode zal voortzetten. De Auditcommissie Doping heeft geconstateerd dat in 2013 één van de vijf niet door het ISR behandelde zaken onjuist is afgehandeld. De Dopingautoriteit heeft met betrekking tot deze zaak beroep ingesteld bij het CAS. Daarnaast heeft de Auditcommissie Doping geconstateerd dat de zaken die door het ISR zijn behandeld steeds tijdig zijn afgehandeld. In 19 van de 21 behandelde dopingzaken was er sprake van de aanwezigheid van verboden stoffen en/of verboden methoden. Tabel 3 geeft het totale overzicht van alle aangetroffen stoffen per categorie. Voor de volledige lijst van verboden stoffen en methoden wordt verwezen naar bijlage 2. Tabel 3 Aangetroffen stoffen per categorie Categorie Stof Aantal S1 Anabole middelen 6 S6A Niet-specifieke stimulantia 7 S6B Specifieke stimulantia 4 S8 Cannabinoïden 7 Totaal 24 5 Net als vorig jaar wordt een groot aantal positieve zaken in 2013 veroorzaakt door cannabinoïden (S8). Opvallend in de lijst met aangetroffen stoffen van 2013 is daarnaast het grote aantal positieve zaken veroorzaakt door niet-specifieke stimulantia (S6A), waaronder vier gevallen van cocaïne. In tegenstelling tot voorgaande jaren is methylhexanamine (S6B, specifieke stimulantia) in 2013 minder vaak aangetroffen. Methylhexanamine (ook wel geraniumoil genoemd) is een psychostimulantium en wordt verwerkt in voedingssupplementen of partydrugs. 5 Per dopingzaak kunnen meerdere verboden stoffen zijn aangetroffen. 10

229 Naast de dopingzaken met verboden stoffen en/of verboden methoden was er ook een dopingzaak met betrekking tot een (poging tot) gebrekkige medewerking en een dopingzaak waar sprake was van een (poging tot) manipulatie. In deze laatstgenoemde zaak is voor het eerst aangifte gedaan tegen een trainer/coach in plaats van tegen een sporter. 11

230 Epiloog De Auditcommissie Doping is in mei 2000 opgericht. Toentertijd was door NOC*NSF vastgesteld dat sporters die op doping werden betrapt onder bestraffing uitkwamen omdat er geen, of niet tijdig, procedures werden gestart. De Auditcommissie Doping diende hierover aan NOC*NSF te rapporteren. Door het in werking treden van de World Anti-Doping Code (WAD Code) is er een andere doel- en taakstelling geformuleerd. Vanaf dat moment diende de Auditcommissie Doping te oordelen of de op doping betrapte sporters wel conform de WAD Code en dopingreglementen werden bestraft. Op deze wijze heeft de Auditcommissie Doping een groot aantal jaren gerapporteerd. Er zijn thans twee belangrijke ontwikkelingen die ertoe hebben geleid te concluderen dat het voortbestaan van de Auditcommissie Doping niet langer noodzakelijk is. Enerzijds heeft dit betrekking op het ISR. Al jaren wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd dat bonden zich bij het ISR aansluiten. Geconstateerd moet worden dat de afgelopen jaren ook een groot aantal bonden is toegetreden, zodat de Auditcommissie Doping feitelijk steeds minder werk te doen heeft. Hierbij is van belang dat de Auditcommissie Doping inhoudelijk niet oordeelt over de zaken van het ISR en deze zaken dus niet audit. Het gevolg van deze situatie is dat op termijn de Auditcommissie Doping overbodig zal zijn, maar bovendien dat de Auditcommissie Doping met dezelfde middelen en mankracht nog steeds rapporteert, welke rapportage steeds minder gezaghebbend is en een steeds minder getrouw (want: niet representatief) beeld geeft. Anderzijds heeft dit betrekking op juridisch-technische aspecten die in de loop der tijd in de WAD Code zijn verankerd. Dit betreft vooral de mogelijkheid die de Dopingautoriteit heeft om zelf een dopingzaak te starten als de bond niet tijdig een procedure start alsmede de constatering dat naast partijen (lees: de sporter c.q. de bond) ook de IF's, WADA en/of de Dopingautoriteit appèl kunnen instellen tegen een uitspraak als deze niet conform is. Vooral deze laatste twee ontwikkelingen leiden ertoe dat, volgens jarenlange vaststelling, over de hele linie tijdig dopingprocedures worden gestart tegen sporters die op doping worden betrapt. De praktijk is bovendien dat indien een uitspraak inhoudelijk qua strafmaat en/of qua motivering niet juist is, 12

231 er door één van de eerder genoemde instanties (IF's, WADA en/of Dopingautoriteit) beroep wordt ingesteld, als de bond/sporter dit niet zelf zou doen. Dit zijn twee belangrijke mechanismen die, volgens de waarneming van de Auditcommissie Doping, momenteel goed werken. Voor wat betreft de feitelijke verslaglegging van de afhandeling van dopingzaken door de tuchtcolleges van het ISR en van de bonden zal de Dopingautoriteit een apart hoofdstuk aan haar jaarverslag toevoegen. Met deze rapportage is een afronding gekomen van het werk dat de Auditcommissie Doping heeft gedaan. Gelet op de inhoud van deze rapportage in relatie tot de huidige systematiek van de dopingregelgeving, heeft de Auditcommissie Doping er het volste vertrouwen in dat ook zonder de jaarlijkse rapportages een gedegen antidopingbeleid mogelijk is en uitgevoerd kan worden. Papendal, 5 mei

232 Bijlage 1 Lijst van topsportbonden Topsportbond Aansluiting ISR Topsportbond Aansluiting ISR Atletiekunie Ja Nederlands Handbal Verbond Badminton Nederland Ja Nederlandse Algemene Danssport Bond Ja Bob en Slee Bond Nederland Nederlandse Basketball Bond Ja Federatie Oosterse Gevechtskunsten Ja Nederlandse Boks Bond Ja Judo Bond Nederland Ja Nederlandse Bowling Federatie Ja Karate Do Bond Nederland Ja Nederlandse Bridge Bond KNAF Nationale Autosport Federatie Nederlandse Curling Bond Ja Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Nederlandse Darts Bond Ja Koninklijke Nederlandsche Roeibond Ja Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Ja Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Nederlandse Go Bond Ja Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Ja Nederlandse Golf Federatie Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Ja Nederlandse Handboog Bond Ja Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Nederlandse IJshockey Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Ja Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Ja Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond Koninklijke Nederlandse Dam Bond Nederlandse Onderwatersport Bond Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Ja Nederlandse Rollersports Bond Ja Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Nederlandse Rugby Bond Ja Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Nederlandse Ski Vereniging Ja Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Nederlandse Tafeltennis Bond Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Ja Nederlandse Triathlon Bond Ja Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Nederlandse Volleybal Bond Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Ja Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond Ja Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Gehandicaptensport Nederland Ja Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Reddingsbrigade Nederland Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Ja Squash Bond Nederland Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Taekwondo Bond Nederland Ja Koninklijke Nederlandse Zwembond Watersportverbond 14

233 Bijlage 2 Lijst van verboden stoffen en methoden 15

234 16

235 17

236 18

237 19

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met: het Jaarverslag NOC*NSF 2013 (agendapunt 3a) de Jaarrekening NOC*NSF 2013 (3b)

De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met: het Jaarverslag NOC*NSF 2013 (agendapunt 3a) de Jaarrekening NOC*NSF 2013 (3b) Agendapunt 3 Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Rapportage 2013 datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo.

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo. AGENDAPUNT 3.c. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 21 november 2016 INLEIDING Tijdens de vergadering van de Financiële Commissie (FC) van 13 oktober 2016 is in

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT datum WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT 28 februari 2015 2Basics Elcke de Weme Bureau voor breedtesport & marketing Marketing van sport en marketing door sport Johan Cruyff University, Olympisch Vuur 2028,

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028 Olympische Spelen in Nederland Olympisch Plan 2028 Doel vandaag Twee ambitieuze plannen voor Nederland Ambitieus olympisch plan 2028 (2016 Nederland op olympisch niveau) Ambitieus agenda voor verbetering

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NOC * NSF

FINANCIEEL JAARVERSLAG NOC * NSF Financieel jaarverslag 2014 NOC * NSF Pagina 1 / 84 FINANCIEEL JAARVERSLAG NOC * NSF 2014 Arnhem, 20 april 2015 Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie Papendallaan 60 6816

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Algemene Vergadering NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal aan van Leden, geassocieerden en genodigden Bestuur NOC*NSF datum 1 mei 2017 agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Vragenlijst zelfevaluatie RvC Vragenlijst zelfevaluatie RvC Naam: Datum: 1. Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvC 1.1 Ik heb een duidelijk beeld van het mandaat en de verantwoordelijk heden van de RvC. 1.2 De RvC heeft

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 9 mei 2016, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Paviljoen. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht)

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Opdracht Met kennis de economische en maatschappelijke impact van

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Actielijnen transitie

Actielijnen transitie Actielijnen transitie Het vergroten van het bereik naar sportconsumenten Activatieprogramma 1 op 1 gesprekken bonden Activatieprogramma Inspiratiedag Inrichten virtueel data platform Inrichten bestuurdersacademie

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter

3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter 3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter Spreek je waardering uit met #scheidsbedankt! Sinds2009 vindt in de eerste volle week van oktober de Week van de Scheidsrechter plaats. De Week van de Scheidsrechter

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

De Europese Spelen 2019 in Nederland

De Europese Spelen 2019 in Nederland 1/5 De Europese Spelen 2019 in Nederland Wat zijn de Europese Spelen? In juni 2015 wordt de eerste editie van de Europese Spelen georganiseerd in Baku, Azerbeidzjan. Deze continentale spelen zijn de evenknie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Sportgala Nijmegen 2007-2010 Programma / Programmanummer Sport / 9240 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie