VkaNews. Waar zit het verschil? Van en voor de leden! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. April 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VkaNews. Waar zit het verschil? Van en voor de leden! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. April 2005"

Transcriptie

1 27 VkaNews Nieuwsbrief over verzekeringen April 2005 De leden van de VKA worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering die plaats heeft op de sociale zetel (Archimedesstraat 61, 1000 Brussel). AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 MEI 2005 OM 20U30 1.Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Verslag van de Commissaris. 3. Goedkeuring van de resultatenrekening van het jaar Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de commissaris. 6.Vergoeding van de stichtersaandelen. 7.Goedkeuring van de benoeming van een nieuwe bestuurder voor de provincie Antwerpen. 8. Statutaire verkiezingen: verkiezing van twee bestuurders voorgesteld door APB en twee bestuurders voorgesteld door AKB (categorie K), een bestuurder voor de provincies Limburg (categorie E),West-Vlaanderen (categorie J), Luxemburg (categorie G). 9. Benoeming van twee onafhankelijke bestuurders. 10.Verhoging van het kapitaal. 11. Benoeming van een commissaris. 12.Vergoeding van de commissaris. 13.Vergoeding van de bestuurders. 14. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering. 15. Diversen. Waar zit het verschil? Zorgverlener X, in casu apotheker, uit Y heeft destijds beslist om zijn RIZIV statuut niet toe te vertrouwen aan VKA. En wat blijkt nu, bij de uitbetaling van zijn kapitaal door verzekeraar Z? Hij krijgt bijna 20% kapitaal minder dan zijn collega met dezelfde loopbaan bij VKA. De moraal van het verhaal? In een maatschappij waar je "lid aandeelhouder" bent zal je meer overhouden dan in een maatschappij waar je gewoon "klant" bent. Als onderlinge vereniging heeft VKA geen andere aandeelhouders dan haar leden. Lange termijn visie loont, in deze tijden van snel winstbejag... Van en voor de leden! In bijlage ons jaarverslag. Veel leesgenot. Nico Lodewijks Algemeen Directeur Is het voor u onmogelijk aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, dan kan u gebruik maken van de bijgevoegde volmacht. Gelieve deze terug te sturen of te faxen vóór 18 mei PS: Uw eigen bijdrage storten in het begin van het jaar i.p.v. op 31 december kan u enkele procenten meer opleveren: de gewaarborgde rentevoet (3,25 %) plus de winstdeelname.

2 MEEWERKENDE ECHTGENOTEN De overheid wenst de sociale bescherming van de zelfstandigen en hun familie te optimaliseren. Een aantal maatregelen zijn reeds van toepassing waaronder één voor de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners van de zelfstandigen. Welke situaties kunnen zich voordoen? - De echtgeno(o)t(e) heeft een eigen beroepsactiviteit en geniet hierdoor van een sociale dekking: hij/zij moet dit melden aan de sociale kas van de zelfstandige om een dubbele onderwerping te vermijden; - De echtgeno(o)t(e) helpt de zelfstandige: hij/zij zal moeten aansluiten voor het maxi-statuut bij een sociale kas dat hem of haar hetzelfde statuut geeft als van een zelfstandige. De verplichte aansluiting in het maxi-statuut werd oorspronkelijk verplicht vanaf 1 januari 2006 maar werd door de overheid vervroegd naar 1 JULI Vanaf dat ogenblik geniet hij/zij dezelfde sociale bescherming als een zelfstandige... maar zal hij/zij ook dezelfde sociale bijdragen moeten betalen van zodra het toegekende inkomen hoger ligt dan 9350 EUR! Reden te meer om extra te letten op de beheerskosten van de sociale kas waar de echtenoten aangesloten zijn: de kost wordt dubbel zo hoog. - De meehelpende echtgenoten geboren vóór 1 januari 1956 kunnen het mini-statuut behouden. EEN WIJZIGING IN UW PERSOONLIJKE SITUATIE? ZORG ERVOOR DAT UW VERZEKERINGEN MEE EVOLUEREN! Het leven is continu in beweging. Een groot aantal elementen brengen eventueel een wijziging mee in uw persoonlijke situatie: - een gezinsuitbreiding of één van de kinderen gaat zelfstandig wonen, - u verhuist, - u verbouwt uw woning, - u kiest voor een andere beroepsactiviteit, - u wordt zelfstandige, - u stapt over naar een vennootschap,... Dit kan een invloed hebben op uw verzekeringscontracten. U wenst dat uw dekkingen overeenstemmen met uw persoonlijke situatie? Geef ons de wijzigingen door en wij kijken na of uw contracten al dan niet moeten aangepast worden. DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID APOTHEKER (BAA) VAN VKA: VAN EN VOOR APOTHEKERS Het beroep van apotheker evolueert, de beroepsaansprakelijkheid wordt aangepast... 1ste voorbeeld: voorschrift op stofnaam (VOS) Deze belangrijke wijziging van de wetgeving wordt verwacht binnen afzienbare tijd. Daardoor verhoogt ook de verantwoordelijkheid van de apotheker bij de aflevering. Hij / zij zal niet alleen moeten nagaan of het voorgeschreven geneesmiddel overeenkomt met wat de arts bedoelt maar hij/zij zal ook de keuze moeten maken aangaande het af te leveren product. Dit belangrijk element moet zeker opgenomen worden in uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De BAA van VKA voorziet expliciet dat substitutie gedekt is voor zover uiteraard binnen het wettelijk kader uitgevoerd. NOG VRAGEN? Surf in functie van uw beroepsactiviteit naar: APRIL 2005

3 RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING, UW ENGELBEWAARDER Via uw aansprakelijkheidsverzekering beroep geniet u van een stevig luik rechtsbijstand. Wat doe je met geschillen op het vlak van: - arbeids- en sociaal recht, - administratief recht, - disciplinaire verdediging, - fiscaal recht, - algemene contracten? Speel op zeker en kies voor de optie medische- en paramedische beroepen mits een premie van 160/jaar. JURILINE, juridisch advies per telefoon, TE BEREIKEN op 02/ Juriline heeft als doel juridisch advies te verstrekken per telefoon. Juriline is bereikbaar elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Deze dienst is gekoppeld aan het contract BA Beroep. 2de voorbeeld:wie is verzekerd? De titel van apothekersassistent is voortaan erkend. Ook hiermee werd rekening gehouden in onze BA verzekeringspolis. Aangezien de uitbater van een apotheek aansprakelijk is voor daden van zijn werknemers en medewerkers, moet hij een bijpremie betalen in functie van het aantal medewerkers en hun kwalificatie. Onze polis onderscheidt twee categorieën: apothekers, ongeacht bediende (al dan niet halftijds) of zelfstandige, en anderzijds andere werknemers in rechtstreeks contact met cliënteel, zoals apothekersassistenten, diëtisten,... De uitbater is automatisch en zonder bijpremie gedekt voor handelingen uitgevoerd door toevallige helpers, inbegrepen de stagiair apotheker en stagiair apothekerassistent alsook voor de apotheker vervanger, de poetsvrouw en ander personeel niet in contact met cliënteel. 3de voorbeeld: De eigenaar niet-uitbater Het gebeurt dat een eigenaar van een apotheek (fysieke persoon of vennootschap), de apotheek VERHUURT. De volledige uitbating (personeel, aankopen, BTW,...) wordt dan door de huurder uitgevoerd en de eigenaar ontvangt een huur. Theoretisch bestaat de kans dat een derde (of liever zijn raadsman) die meent een claim te kunnen indienen, zich niet alleen tegen de uitbater (in casu huurder) zal verhalen maar ook tegen de eigenaar. Immers kan hij/zij het standpunt innemen dat de eigenaar zich ervan had moeten vergewissen dat de uitbating van zijn apotheek (waar hij/zij weliswaar niet de uitbating van doet) zonder fouten gebeurt. De aansprakelijkheid van de eigenaar niet-uitbater kan in een afzonderlijke polis, inclusief rechtsbijstand, gedekt worden. 4de voorbeeld: Zuurstof De levering bij de patiënt van zuurstof door de apotheker, en bijgevolg de aansprakelijkheid bij schade ingevolge het manipuleren van de zuurstofflessen, is verzekerd. Wat betreft het vervoer en de stockage zal iedere apotheker moeten nazien of de polis motorvoertuigen enerzijds en de polis brand anderzijds deze dekking voorziet. Voor de via Archimedex onderschreven polissen hebben wij van de verzekeraar bevestiging gekregen dat het occasioneel vervoer van een beperkt aantal gasvormige zuurstofflessen (1 à 2) gedekt is in de polis motorvoertuigen. Ook voor de stockage van deze flessen in de apotheek is er dekking in de brandpolis, voor zover het aantal flessen beperkt blijft (maximaal 4 à 5). DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT): NIEUW VOOR DE ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS! Om verschillende redenen kan u ervoor kiezen over te stappen naar een vennootschap: bescherming van het eigen patrimonium, manier van samenwerken, successieplanning, fiscale optimalisatie, Wat betreft de fiscale optimalisatie, wordt vaak gesproken over het aanwenden van de winst van de vennootschap voor het financieren van het aanvullend pensioen van de zelfstandige bedrijfsleider(s) via een groepsverzekering. Het objectief van de groepsverzekering is het onderschrijven en financieren van een contract door de vennootschap ten voordele van de huidige en toekomstige leden van een bepaalde personeelscategorie. Zij zullen allemaal genieten van hetzelfde voordeel. De gestorte bedragen zijn onderhevig aan een premietaks van 4,4%. Dit is te vergelijken met de sociale bijdragen die de zelfstandige betaalt op zijn inkomsten (+/- 20%). Op eindvervaldatum van het contract, stort de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks het kapitaal aan de rechthebbenden. APRIL 2005

4 VERANDEREN VAN SOCIALE KAS? Kiezen voor een sociale kas die weinig kosten aanrekent, zoals het VEV (3,50%) betekent een grote besparing over de hele looptijd van uw carrière. Opgelet: uw aanvraag tot mutatie moet ten laatste gebeuren vóór 30 juni als u vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar wil aangesloten zijn. De Individuele Pensioentoezegging (IPT) omvat dezelfde voordelen maar biedt bovendien de mogelijkheid deze te individualiseren en toe te wijzen aan één wel bepaalde persoon. Dit kan bijzonder interessant zijn: de groep zelfstandige bedrijfsleiders kan personen omvatten met een totaal verschillende persoonlijke situatie. Nemen we het voorbeeld van een vader en zijn dochter die samen de vennootschap leiden. De behoeften en financiële objectieven zijn totaal anders. De IPT houdt rekening met deze verschillen en stelt een contract voor "op maat" van elkeen. De VKA biedt haar leden de mogelijkheid gebruik te maken van deze geïndividualiseerde en flexibele oplossing. De regels die van toepassing zijn op de groepsverzekering blijven: - financiering met unieke en opeenvolgende premies; - jaarlijkse controle van de "80% regel". Deze regel bepaalt het maximumbedrag van de premie dat de vennootschap fiscaal in mindering kan brengen voor elke begunstigde. De toepassing van deze regel is complex. In deze materie boogt de VKA op een grote know-how die rekening houdt met de specifieke situatie van de zorgverleners, ondermeer inzake het RIZIV-statuut. BEDRAGEN AFTREKBAAR IN 2005: Volgende bedragen kan u fiscaal in mindering brengen: - Pensioensparen: 620 EUR - Individuele levensverzekering: 1870 EUR Voor de zorgverleners is de eigen bijdrage op een contract aanvullend pensioen een aanrader, vooral op fiscaal vlak. - Contract met solidariteit: maximum 2861,65 EUR. - Contract zonder solidariteit (enkel voor zelfstandigen): maximum 2487,20 EUR. REGULARISATIE VAN DE STUDIEPERIODE? Wist u dat het wettelijk pensioen wordt berekend op een beroepsloopbaan van 45 jaren? Een zorgverlener beëindigt de studie ten vroegste op de leeftijd van 23 jaar waardoor een carrière van 45 jaren vaak niet haalbaar is. De oplossing? Studiejaren vanaf het jaar waarin de leeftijd van 20 jaar werd bereikt, kunnen worden geregulariseerd. Voorwaarden? - Zelfstandige: deze hoedanigheid bezitten op het ogenblik waarop de studieperiode eindigt of deze verwerven binnen de 180 dagen erna; - Bediende: indien de aanvrager deze hoedanigheid heeft in die periode, dan kan hij de regularisatieaanvraag indienen binnen de 10 jaar na het stopzetten van de studies. Waar de aanvraag indienen? Deze aanvraag gebeurt best schriftelijk en aangetekend. - Bediende: Rijksdienst voor Pensioenen - Dienst Regularisaties- Zuidertoren Brussel (0800/50246, binnenpost 2764); - Zelfstandige: bij het sociaal verzekeringsfonds waar hij is aangesloten. Kostprijs? - Voor een bediende: 1, per te regulariseren studiejaar; - Voor een zelfstandige: de verschuldigde bijdrage is afhankelijk van de gelijk te stellen periode. Deze bijdragen geven dus recht op een meerbedrag voor het gezins- of alleenstaande pensioen. Deze regularisatiebijdragen zijn integraal fiscaal aftrekbaar als sociale bijdragen. Deze "VKANews" is een uitgave van de Groep VKA - Voorzorgskas voor Apothekers - verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809, pensioenkas erkend door K.B. van 31/1/97 en van Archimedex, verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer Archimedesstraat 61, 1000 Brussel. Oplage: ex. T:T TF:T Verantwoordelijke uitgever: Nico Lodewijks, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel Gedrukt op recyclagepapier. De in deze News voorkomende gegevens worden alleen verstrekt bij wijze van inlichting.

5 VkaNewsAPRIL 2005 FORM

6 FORM VKANEWS INTERACTIEF U wenst nog bijkomende inlichtingen of u heeft opmerkingen? Aarzel niet om ons deze over te maken. Deze Interactief is uw sleutel tot dialoog naar ons toe, gebruik m! LEVENSVERZEKERINGEN RIZIV TUSSENKOMST PENSIOENSPAREN OVERLIJDENSVERZEKERING AANVULLEND PENSIOEN INDIV. LEVENSVERZEKERING SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS MET SOLIDARITEIT GROEPSVERZEKERING - IPT ZONDER SOLIDARITEIT VARIA VERZEKERINGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID HOSPITALISATIE AUTOVERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN BRANDVERZEKERING REISBIJSTAND PAKKET OFFICINA (PHARMASAFE) DIEFSTALVERZEKERING IK WENS VRIJBLIJVEND EEN BEZOEK VAN EEN RAADGEVER DIE GRATIS EEN "CHECK UP" VAN MIJN VERZEKERINGSPORTEFEUILLE MAAKT. Ik had graag nog bijkomende informatie / ik zou volgende opmerkingen willen formuleren: Kijk op onze website Naam:... M V Voornaam:... Geboortedatum:... Beroep:... Nr RIZIV:... Beroepsadres:... Postcode:... Gemeente:... tel. beroep:... GSM: Privé-adres:... Postcode:... Gemeente:... tel. privé:... Zelfstandige Zelstandige in bijberoep Bediende Gelieve deze interactief terug te sturen naar:vka, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel Of per fax : U kan ook telefoneren naar: Onze ALGEMENE VERGADERING VAN 26 MEI 2005 OM 20U30 - VOLMACHT * Ik ondergetekende, , lid van de VKA, geef hierbij volmacht aan om in mijn naam te stemmen op de Algemene Vergadering van 26 mei Gedaan te , op Handtekening (*) Artikel 23 van de statuten: De Algemene Vergadering is samengesteld uit de stichtende en de gewone leden. 2. Elk gewoon lid heeft recht op één stem. Het gewoon lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lid, stichtend of gewoon lid, dat een geschreven en speciaal voor de vergadering geldende volmacht voorlegt. 3. De volmachten genoemd in dit artikel 1 en 2 worden ten minste acht dagen voor de vergadering neergelegd ter zetel van de vereniging ter attentie van de raad van bestuur. APRIL 2005

VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005

VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005 28 VkaNews Nieuwsbrief over verzekeringen November 2005 Wie niet vooruitgaat, staat stil! In 1995 introduceerde de VKA de "Memopharma News" om te communiceren met haar 6500 leden apothekers. Objectief:

Nadere informatie

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Zich vestigen als zelfstandige U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening te willen werken: u bent graag uw eigen baas,

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN 2013 CIJFERS & ANALYSE 2013 in enkele kerncijfers 2011 2012 2013 4364 vragen tot tussenkomst 3296 behandelde vragen 2013 61 536 3767 61 Datassur 536 Verzekeringstussenpersonen 3 767 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen Bouw een mooi extra pensioen op Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid Laat uw premies betalen door het RIZIV Besteedt u evenveel

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen.

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. Raad op mensenmaat Intro U bent zelfstandige? Dan weet u ongetwijfeld

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie