ZITTING VAN 24 JUNI Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;"

Transcriptie

1 1 ZITTING VAN 24 JUNI 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven en Freddy Oosterlinck; Githa Praet: secretaris. Afwezig: Ignace De Baerdemaker: burgemeester; De voorzitter opent de vergadering om uur Voor de aanvang van de Raadszitting beslissen de raadsleden om de vergadertafel aanwezig in het administratief centrum, Colmanstraat 51 terug te nemen en de nieuwe witte tafel (aangekocht door de gemeente) hierdoor te vervangen. DAGORDE: Openbare zitting: 1. Goedkeuring van de notulen; 2. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter: 1. Bespreking opnamebeleid; 3. Sociaal Huis: 1. Afsluiten onderhoudscontract inbraakalarm en branddetectie; 2. Reinigen van ramen en glaspartijen: goedkeuring bestek en verlening machtiging aan de gemeente. 4. Patrimonium: Pachtprijzen: vaststelling 3-jaarlijkse coëfficiënten; 5. Sociale dienst: 1. Principieel akkoord samenwerking BEA; 6. Herbeslissing tot oprichting publiekrechterlijke vereniging Weldenderend 7. Personeel: 1. Aanpassing rechtspositieregeling;

2 2 2. Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk werker 4,5 VTE (3,5 VTE statutair en 1 VTE contract onbepaalde duur) 8. Ethias: - polis aanpassing bijvoegsel nr. 14; - polis bijvoegsel van vernietiging; - polis nieuw polis; Besloten zitting: 9. Goedkeuring van de notulen; 10. Bekrachtiging dringende steunverleningen; 11. Kennisname beslissingen BCSD; 12. Kennisname beslissingen Vast Bureau Openbare zitting: 1. Goedkeuring van de notulen De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter: Bespreking opnamebeleid. De Raad in openbare zitting, Gelet op de lineaire vermindering van het dagforfait door de Vlaamse Regering waarbij het forfait voor de periode 1 juli 15 tem. september 15 wordt verminderd met 0,5892 % en vanaf oktober 15 een vermindering geldt met 0,1473 %; Overwegende dat dit voor het woonzorgcentrum een vermindering aan inkomsten betekent tbv ,80 en dit zonder rekening te houden met de verrekeningen van het 4 de kwartaal;

3 3 Overwegende dat sinds vorig jaar de beweging naar 75 % zware zorgprofielen werd ingezet en dat deze norm behaald werd sinds maart 15; Gelet op het voorstel van de directie van het woonzorgcentrum om een deel van het inkomensverlies op te vangen door de zware zorggraad aan te passen naar 80 % met het huidige zorgequipe; Overwegende dat dit eveneens de Probis-norm is en deze norm eveneens wordt gehanteerd bij omliggende Ocmw s; Overwegende dat, rekening houdende met de werkvolumemeter en het aanpassen van de indicator indirecte zorg naar 25 min, de zorggraad naar 80 % haalbaar is en hierbij nog een gemiddelde aan 1,46 VTE (met inachtname van minimale afwezigheid) aan verpleegkundigen en verzorgenden overblijft; Overwegende dat hiermee akkoord wordt gegaan; Overwegende dat het beleidsdomein algemeen bestuur voldoende toereikend is; Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Er wordt kennis genomen van de lineaire vermindering van het dagforfait door de Vlaamse Regering waarbij het forfait van het woonzorgcentrum voor de periode 1 juli 15 tem. september 15 wordt verminderd met 0,5892 % en vanaf oktober 15 met 0,1473 %, wat op korte termijn een vermindering aan inkomsten betekent tbv ,80. art. 2.- Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van de directie van het woonzorgcentrum om een deel van het inkomensverlies op te vangen door de zware zorggraad aan te passen naar 80 % met het huidige zorgequipe. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur.

4 4 3. Sociale Huis: Afsluiten onderhoudscontract inbraakalarm en branddetectie. De Raad in openbare zitting, Overwegende dat in het Sociaal Huis zowel een inbraakalarm als een brandalarm is voorzien; Gelet op de offerte van de firma Argina waarbij een onderhoudscontract wordt aangeboden tegen volgende voorwaarden: 1. Inbraakalarm: Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 362,50 + BTW per jaar voor het onderhoud van de inbraakcentrale, overwaakte voeding, detectoren, plafonddetectoren, buitensirene en binnensirene; 2. Branddetectie Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 444,59 + BTW per jaar voor het onderdhoud van de brandcentrale, de telefoondoormelder, drukknoppen, sirenes en detectoren; Overwegende dat hiermee akkoord wordt gegaan; Overwegende dat deze uitgave zal worden geboekt op rekening 2015/INF- IF/ /613700/OCMW/RVMW/60/IE-GEEN waar bij consultatie van de standopgave 1000 beschikbaar was; Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Met de firma Argina wordt een overeenkomst afgesloten voor het onderhoud van: 1. Inbraakalarm: Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 362,50 + BTW per jaar voor het onderhoud van de inbraakcentrale, overwaakte voeding, detectoren, plafonddetectoren, buitensirene en binnensirene; 2. Branddetectie Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 444,59 + BTW per jaar voor het onderdhoud van de brandcentrale, de telefoondoormelder, drukknoppen, sirenes en detectoren;

5 5 art. 2.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. 2. Reinigen van ramen en glaspartijen: goedkeuring bestek en verlening machtiging aan de gemeente. De Raad in openbare zitting, Gelet op ons besluit dd waarbij de opdracht voor het wassen van de ramen van het woonzorgcentrum Hof ten Kouter en diverse gebouwen van de gemeente werd gegund aan de de firma ISS uit Vilvoorde; Overwegende dat de procedure destijds werd getrokken door het Ocmw; Overwegende dat het aangewezen lijkt dat voor de nieuwe gunningsperiode de Gemeente zal instaan en in naam en voor rekening van het Ocmw zal handelen in de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het bestek zoals geviseerd als bijlage; Overwegende dat hiermee akkoord wordt gegaan; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Aan de Gemeente Laarne wordt machtiging verleend om in naam en voor rekening van het Ocmw op te treden voor het voeren van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de gunning van de opdracht Reinigen van ramen en glaspartijen in diverse gebouwen van gemeente en Ocmw Laarne. art. 2.- Het bestek, zoals geviseerd als bijlage, wordt goedgekeurd. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur.

6 6 4. Patrimonium: Pachtprijzen: vaststelling 3-jaarlijkse coëfficiënten De Raad in openbare zitting, Gelet op artikel 2 4 van de wet van 4 november 1969 tot het beperken van de pachtprijzen en op artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies; Gelet op de publicatie van de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13 december 2013; Overwegende dat, wat de provincie Oost-Vlaanderen betreft, de coëfficiënten voor de zandstreek bepaald zijn op 5,10; Overwegende dat deze coëfficiënt met 0,47 gestegen is ten opzichte van de voorgaande vaststelling; Overwegende dat deze verhoging zal toegepast worden vanaf de pacht 2015 gezien de pacht 2014 reeds aangerekend is; Overwegende dat deze coëfficiënten gelden voor de periode ; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; B e s l u i t: met 9 ja stemmen; art. 1.- De pachtprijzen zullen aangepast worden door vermenigvuldiging van het hierboven aangehaalde coëfficiënt met het kadastrale inkomen van het desbetreffende perceel. De aldus bekomen pachtprijzen zullen toegepast worden vanaf de eerstkomende vervaldag van de pacht nl. vanaf art.2.- De huidige coëfficiënt loopt tot 12 december art.3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur.

7 7 5. Sociale dienst: Principieel akkoord samenwerking BEA. De Raad in openbare zitting, Gelet op ons besluit dd houdende principiële goedkeuring tot samenwerking met intercommunale DDS als lokale entiteit in het kader van het Fonds ter Reductie Globale Energiekost (FRGE); Overwegende dat DDS eind 2014 beslisten om niet langer als lokale entiteit te fungeren voor de federale terbeschikkingstelling van goedkope leningen via FRGE voor hun werkingsgebied waartoe Laarne behoort, wat concreet betekent dat de inwoners van Laarne niet langer terecht kunnen voor het afsluiten van een goedkope energielening; Overwegende dat door de recente staatshervorming de materie mbt. FRGE miv is overgeheveld naar het Vlaamse Gewest en is gewijzigd in een Vlaamse Energielening; Overwegende dat het principe van goedkope energielening blijft bestaan maar dat de Gemeente en het Ocmw dient aan te sluiten bij een lokale entiteit opdat de inwoners van Laarne aanspraak zouden kunnen maken op de lening; Overwegende dat Aalst over de lokale entiteit vzw BEA beschikt voor het aangaan van renteloze leningen; Overwegende dat het Ocmw specifieke doelgroepen kan toeleiden tot het project en dat het opportuun lijkt dat het Ocmw aansluit bij vzw BEA; Gelet op de beslissing van het Schepencollege dd met principiële goedkeuring tot het toetreden bij vzw BEA; Overwegende dat door de Gemeenteraad op eveneens de beslissing zal worden genomen tot aansluiting bij vzw BEA; Overwegende dat hiermee principieel akkoord wordt gegaan; Overwegende dat een folder zal worden bedeeld aan de doelgroepen (maaltijden aan huis, poetsdienst aan huis, buurtrestaurant); Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen;

8 8 BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Ocmw Laarne gaat principieel akkoord met het toetreden tot de lokale entiteit vzw BEA waardoor de mogelijkheid ontstaat dat inwoners van Laarne goedkope energieleningen kunnen aangaan. De toetreding is onder opschortende voorwaarde dat ook het Gemeentebestuur aansluit bij de lokale entiteit vzw BEA. art. 2.- De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd waarbij de secretaris en voorzitter worden gemachtigd deze te ondertekenen. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. 6. Herbeslissing tot oprichting publiekrechterlijke vereniging Weldenderend De Raad in openbare zitting Gelet op het principieel akkoord van diverse OCMW s uit het arrondissement Dendermonde om een vereniging titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW decreet van 19 december 2008 op te richten, waartoe alle OCMW s van het arrondissement Dendermonde werden uitgenodigd, aangezien zij de nood ervaren om wegens organisatorische en financiële redenen structureel meer samen te werken om hun doelstellingen te bereiken; Gelet op het feit dat de eerste poging tot oprichting tot de vereniging weldenderend, niet is gelukt, aangezien OCMW Dendermonde voorbehoud maakte bij de toetreding. OCMW Dendermonde wenste enkel toe te treden als de stemming in de algemene vergadering volgens inwonersaantal zou verlopen. Gelet op het feit dat dit afwijkt van de door de andere besturen goedgekeurde statuten, waardoor een vernietingsbesluit van de Vlaamse Regering eerstdaags zal volgen; Gelet op het feit dat bij bevraging van de andere besturen duidelijk is dat zij vasthouden aan de vastgelegde vertegenwoordiging in de vereniging. Gelet op de intentie van OCMW Berlare, Buggenhout en Laarne om de vereniging Weldenderend op te richten. Dat bovendien de mogelijkheid wordt gecreëerd dat alle OCMW s van het arrondissement Dendermonde kunnen instappen, mits akkoord met de statuten.

9 9 Gelet op het feit dat de voorliggende statuten nu voorafgaandelijk voor advies werden overgemaakt aan de afdeling binnenlands bestuur, waardoor er ten opzichte van de oorspronkelijke statuten enkele aanpassingen zijn gebeurd. Gelet op het feit dat de oprichting van een vereniging onderworpen is aan voorafgaandelijk advies van het college van burgemeester en schepenen en aan de goedkeuring van de respectievelijke gemeenteraden en de Vlaamse Regering. Dat de publiekrechtelijke vereniging als maatschappelijk doel vooropstelt om gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren die tot doel hebben de deelnemende OCMW s in hun opdracht te ondersteunen; dat het project sociale kruidenier Slaatje Praatje van bij de start zal opgenomen worden binnen de werking. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne in zitting van 21 mei 2015; BESLUIT: met 9 ja stemmen art. 1:- Akkoord te gaan tot oprichting van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend, conform titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bestaande uit de OCMW s Berlare, Buggenhout, en Laarne. Onze beslissing dd. 02 oktober 2014 wordt hierbij ingetrokken. art.2:- De statuten van de publiekrechterlijke vereniging weldenderend, zoals opgenomen als bijlage, worden goedgekeurd. art.3:- Het principe van evenredige participatie over de aangesloten besturen wordt gehanteerd, ongeacht het inwonersaantal van de betreffende gemeente. art.4:- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. art.5:- Dit besluit wordt samen met de statuten tegelijkertijd ter goedkeuring opgestuurd aan de gemeenteraad en de Vlaamse Regering(AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR, Afdeling Lokale Organisatie, Team Verzelfstandiging en Samenwerking, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel) conform artikel 220 van het OCMW-decreet.

10 10 7. Personeel: Aanpassing rechtspositieregeling. De Raad in openbare zitting Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder deel 2, hoofdstuk 2 van het Besluit inzake de formatie; Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2008 houdende vaststelling rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, met latere wijzigingen; Gelet op ons besluit dd. 28 juni 2011 m.b.t. de afbakening van de personeelsgroepen, de vaststelling van de overgangsbepalingen inzake toekenning van feestdagen en berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het specifiek personeel, de secretaris, de financieel beheerder en het voltallig personeel van de bijzondere diensten van het OCMW, met latere wijzigingen; Gelet op het KB van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Overwegende dat hierbij de papieren maaltijdcheques definitief m.i.v. 01/01/2016 vervangen worden door elektronische maaltijdcheques;

11 11 Gelet op art. 233 van de rechtspositieregeling dat de modaliteiten vastlegt rond de maaltijdcheques; Gelet op het voorstel van wijziging; Gelet op het syndicaal overleg dd. 15/06/2015; Overwegende dat geopteerd wordt om de opstart en implementatie van de elektronische maaltijdcheques ten laatste op 30/06/2015 bij Sodexo door te voeren waarbij eveneens wordt geopteerd de contractuele periode lopende tot eind 2017 te respecteren; Dat hierdoor bijzondere condities naar fee van 0,4% bekomen kunnen worden waarbij eveneens de overige condities identiek blijven; BESLUIT: met 9 ja stemmen art. 1:- De rechtspositieregeling, vastgesteld in zitting van 28 juni 2011, met latere wijzigingen wordt op artikel 233 gewijzigd, zoals hierna wordt bepaald en dit zowel voor het personeel conform art en 6: Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De maaltijdcheques hebben een nominale waarde van 6,5 Het aandeel van het personeelslid per maaltijdcheque bedraagt 1,09 en wordt maandelijks afgehouden van de netto wedde, zoals wordt vermeld op de loonafrekening. Maaltijdcheques worden toegekend voor de perioden (dagen of uren) waarin de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert. Onder de term effectieve arbeidsprestaties wordt verstaan : de perioden waarin de werknemer effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in opdracht van de werkgever elders arbeidsprestaties levert. Opleiding, studiedagen en vergaderingen van het bestuur alsook de vergaderingen met vakbondsverlof worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Overuren, die nadien binnen het kwartaal worden gerecupereerd via vrijaf van gelijke duur, worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties tot beloop van het theoretisch maximum aantal te presteren arbeidsdagen per kwartaal. Effectieve arbeidsprestaties moeten blijken uit de dagelijkse aanwezigheidsregistratie. Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan het personeelslid wordt toegekend, wordt bepaald door het totaal aantal effectief gepresteerde uren in de loop van de maand te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. Het aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal mag nooit hoger zijn dan het maximum aantal arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid. Voor de berekeningen waarvan hierboven sprake gelden volgende elementen: - het dagelijks normale aantal arbeidsuren bedraagt 7,6 uren ; - het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer per kwartaal kan presteren, stemt overeen met het aantal werkdagen in het regime van de vijfdagenweek, die in het kwartaal vaal (d.w.z. het aantal kalenderdagen in het

12 12 kwartaal, verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en het aantal wettelijke feestdagen); De elektronische maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de refertemaand (= vorige maand) gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de medewerker in functie van het aantal dagen van die maand waarop hij effectief arbeidsprestaties leverde. De maaltijdchequerekening is een databank waarop voor een medewerker een aantal elektronische maaltijdcheques worden opgeslagen en die beheerd worden door een erkend uitgever. Zo in een bepaalde maand het aantal overhandigde cheques afwijkt van het aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen, wordt in de loop van hetzelfde kwartaal en uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal, het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop het personeelslid tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties heeft geleverd. Jaarlijks gebeurt, uiterlijk op 31 januari van het volgend jaar, een globale jaarafrekening om de laatste correcties aan te brengen. Op de jaarlijkse individuele rekening van het personeelslid wordt vermeld: het aantal toegekende maaltijdcheques en het brutobedrag van de maaltijdcheques verminderd met de persoonlijke bijdrage van het personeelslid. De geldigheidsduur van de maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden en begint te lopen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening van de medewerker geplaatst werd. De elektronische maaltijdcheques worden uitgegeven in volgorde van geldigheid, de oudste eerst. De medewerker krijgt gratis een kaart ter beschikking. Hij verbindt zich ertoe deze in goede staat te bewaren. De medewerker kan de kaart uiterlijk gebruiken tot aan de vervaldag van de maaltijdcheques die nog ter beschikking zijn op zijn maaltijdchequerekening. In geval van verlies van de kaart zal de medewerker de kost van vervanging van de kaart dragen, die gelijk is aan de nominale waarde van een maaltijdcheque. Behalve in geval van betwisting van de medewerker zal deze kost afgehouden worden van het eerstvolgend nettoloon dat hem/haar verschuldigd is. In geval van diefstal van de kaart zal de werkgever de kost van de vervanging van de kaart dragen, op voorwaarde dat de medewerker het bewijs voorlegt van de aangifte van de diefstal. In geval van beschadiging van de kaart, zal de werknemer de kost van de vervanging van de kaart dragen. art. 2:- De omschakeling van papieren naar elektronische maaltijdcheques wordt doorgevoerd vanaf prestatiemaand juni art.3:- De firma Sodexo wordt belast met de opstart en implementatie van de elektronische maaltijdcheques waarbij geopteerd wordt om de contractuele periode tot eind 2017 te respecteren. art.4:- Een afschrift van dit besluit wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de Provinciegouverneur en het College van Burgemeester en Schepenen.

13 13 2) Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk werker 4,5 VTE ( 3,5 VTE statutair en 1 VTE contract onbepaalde duur). De Raad in openbare zitting, Gelet op het organogram, de personeelsformatie en het personeelsbehoeftenplan; Overwegende dat binnen de formatie 5 voltijds equivalenten maatschappelijk werkers binnen de sociale dienst worden voorzien (weddeschaal B1-B2-B3; Overwegende dat 4,5 VTE nog niet statutair zijn of over een contract van onbepaalde duur beschikken; Overwegende dat het bijgevolg opportuun is om deze functie vacant te verklaren en in te vullen volgens een aanwervingsprocedure, conform de bepalingen van de rechtspositieregeling; Gelet op de aanwerving- en selectieprocedure, zoals beschreven in art. 5 e.v. van de rechtspositieregeling; Gelet op de algemene aanwervingsvoorwaarden voor de te begeven functies; Overwegende dat de selectieprocedure voorziet in een schriftelijke, mondelinge en psycho-technische proef; Overwegende dat het Vast Bureau zal beslissen wie de psycho-technische proeven zal organiseren; Overwegende dat voor de functie van maatschappelijk werker de kanditaten dienen te beschikken over : 1. diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma 2. of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma Overwegende dat de selecties uitgevoerd worden door een selectiecommissie, zoals nader beschreven in art van de rechtspositieregeling; Overwegende dat deze selectiecommissie als volgt wordt samengesteld; - De Maesschalck Johan : secretaris Ocmw Hamme; - Van Landeghem Nathalie : hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Lochristi; - De Geest Geert : hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Hamme; Gelet op de functiebeschrijvingen, zoals opgemaakt door de secretaris,

14 14 dat bovendien een wervingsreserve zal aangelegd worden van 2 jaar; Overwegende dat de vacature zal bekendgemaakt worden: - Via gemeentelijk infoblad/nieuwsbrief - Via Ocmw Website VDAB - Via C2 Streekpersoneel Wetteren Lokaal - Aan de personen opgenomen in het sollicitantenbestand Overwegende dat voor het ontwerp en publicatie van de vacature een prijsvraag werd gevraagd aan Universal Communication, C2 en Filrouge; Overwegende dat volgende prijzen werden ingediend (excl. BTW): - C2: pakket Streekpersoneel Wetteren Lokaal 1291,38 Jobat Regionaal (Oost-Vlaanderen) 1596,45 - Filrouge : Pakket Streekpersoneel Wetteren lokaal 1291,95 Jobat Nieuwsblad Oost-Vlaanderen 1651,50 Vacature regio solo 1386,90 VVSG.be 371,90 VVSG Lokaal 450 Linkedln 139,95 Overwegende dat UC ons liet weten dat zij hun activiteiten hebben stopgezet; Overwegende dat het aangewezen lijkt om voor de publicatie een beroep te doen op de diensten van C2 Streekpersoneel Wetteren Lokaal à 1291,38 excl. BTW; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- De aanwervingsprocedure voor de maatschappelijk werker 4,5 VTE wordt ingezet. art. 2.- De vacature, zoals geviseerd als bijlage, wordt goedgekeurd. art. 3.- De vacature wordt gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad/nieuwsbrief, op de Ocmw en VDAB website, en pakket Streekpersoneel Wetteren Lokaal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de diensten van C2 à 1291,38 euro excl. BTW.

15 15 Daarnaast wordt de vacature intern bekendgemaakt en worden de personen opgenomen in het sollicitantenbestand aangeschreven. art. 4.- De in het examen geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 2 jaar. art. 5.- De kandidaturen worden ingewacht tegen uiterlijk 20 september art. 6.- De selectiecommissie voor de organisatie van het examen wordt als volgt samengesteld: Johan De Maesschalck, secretaris Ocmw Hamme; Nathalie Vanlandegem, hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Lochristi; Geert De Geest, hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Hamme; art. 7.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. 8. Ethias: polis aanpassingsbijvoegsel nr polis bijvoegsel van vernietiging - polis nieuwe polis De Raad in openbare zitting, Gelet op aanpassingsbijvoegsel nr. 14 van polis (verzekering tegen brand en aanverwante gevaren); Overwegende dat door dit bijvoegsel de woning gelegen Koffiestraat 89 wordt geschrapt uit deze brandpolis; Overwegende dat hiervoor een creditnota van 52,16 werd ontvangen; Gelet op het bijvoegsel van vernietiging van polis 1/212/ /00 (autoverzekering Renault met nummerplaat RBC662); Overwegende dat hiervoor een creditnota van 125,98 werd ontvangen; Gelet op de nieuwe polis 1/212/ /00 voor het afsluiten van een autoverzekering voor de Citroën Jumpy met nummerplaat 1KNY519 (nieuw voertuig maaltijdbedeling afgeleverd op 12 juni 2015); Overwegende dat de eerste 4 jaar het voertuig omnium wordt verzekerd; Overwegende dat hiervoor een factuur werd ontvangen van 396,60;

16 16 Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; B e s l u i t: met 9 ja stemmen; art. 1.- Bijvoegsel 14 van polis wordt goedgekeurd. art. 2.- Bijvoegsel van vernietiging van polis 1/212/ /00 wordt goedgekeurd. art. 3.- De nieuwe polis 1/212/ /00 wordt goedgekeurd. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. Aangezien alle punten van de openbare zitting werden behandeld sluit de voorzitter de vergadering om uur. Githa Praet de secretaris Monique Van Acker de voorzitter

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 1 ZITTING VAN 30 APRIL 2014 Aanwezig : mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. mevrouwen :Nobels Hilde, Bracke Sabine, Paelinck Anny de heren: Verhoeven Philip,De Brauwer Daniel,Raman Peter,Oosterlinck

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Ignace De Baerdemaker: burgemeester; Philip Verhoeven, raadslid G.

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Ignace De Baerdemaker: burgemeester; Philip Verhoeven, raadslid G. 1 ZITTING VAN 2 OKTOBER 2014 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest, Hilde Nobels, Sabine Bracke, Annie Paelinck; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Freddy Oosterlinck;

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 APRIL 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 29 APRIL 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 29 APRIL 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman en Freddy

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 MAART 2013. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. de heer Ignace De Baerdemaeker, burgemeester.

ZITTING VAN 27 MAART 2013. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. de heer Ignace De Baerdemaeker, burgemeester. 1 ZITTING VAN 27 MAART 2013 Aanwezig : mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Raadsleden: Sabine Bracke, Daniël De Brauwer, Rita De Geest, Hilde Nobels, Anny Paelinck, Peter Raman, Philip Verhoeven en

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van

Nadere informatie

Raad van 19 oktober 2011

Raad van 19 oktober 2011 Raad van 19 oktober 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe J.,

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 25 JUNI 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 25 JUNI 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 25 JUNI 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 31 mei 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 31 MEI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 31 MEI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 31 MEI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JUNI 2012. Steven De Wolf, voorzitter. Jean-Paul Willems, Philip Verhoeven, Daniel De Brauwer, leden. Githa Praet: secretaris

ZITTING VAN 27 JUNI 2012. Steven De Wolf, voorzitter. Jean-Paul Willems, Philip Verhoeven, Daniel De Brauwer, leden. Githa Praet: secretaris 1 ZITTING VAN 27 JUNI 2012 Aanwezig: Steven De Wolf, voorzitter mevrouwen: Evelyn Van de Wiele, Hilde Nobels, Maria Vandenberghe, Sabine Bracke en Anita Blervacq; de heren: Jean-Paul Willems, Philip Verhoeven,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc Nr. 43/2011) dd 02.09.2011 Personenbelasting Vrijgesteld inkomen Sociaal voordeel Sociaal voordeel

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN 3 SEPTEMBER. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris.

ZITTING VAN 3 SEPTEMBER. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. 1 ZITTING VAN 3 SEPTEMBER Aanwezig: mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; de heer Filip De Landtsheer, plaatsvervangend burgemeester; Raadsleden: Anny Paelinck, Sabine Bracke, Daniël De Brauwer, Hilde

Nadere informatie

Raad van 21 januari 2015

Raad van 21 januari 2015 Raad van 21 januari 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Herziene versie van 27-03-2006 Boek 4 Hoofdstuk 3 : Maaltijdcheques - Administratief en logistiek kader van de lokale politie Inhoudstafel 1 Wettelijke

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 JANUARI 2015

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 JANUARI 2015 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 JANUARI 2015 Aanwezig Stefaan VERCAMER, voorzitter Marnic

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 JUNI 2014. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. de heer Ignace De Baerdemaeker, burgemeester

ZITTING VAN 25 JUNI 2014. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. de heer Ignace De Baerdemaeker, burgemeester 1 ZITTING VAN 25 JUNI 2014 Aanwezig: mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; de heer Filip De Landtsheer, plaatsvervangend burgemeester; Raadsleden: Anny Paelinck, Sabine Bracke, Daniël De Brauwer, Hilde

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 MAART 2017 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 MAART 2017 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 MAART 2017 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul,

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 OKTOBER 2015

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 OKTOBER 2015 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 OKTOBER 2015 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs.

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs. Raad van 25 mei 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2017-02-13 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE. Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd. DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 23 JUNI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en Pierrette Putzeys, OCMW-raadsleden;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 30 MAART Openbare zitting

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 30 MAART Openbare zitting RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 30 MAART 2017 DAGORDE Openbare zitting PUNT 1 :Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 23 februari 2017 Gelet op het voorliggende verslag;

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 2. Goedkeuren van de wijzigingen aan de overeenkomst met IVIO voor de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken

OPENBARE ZITTING. 2. Goedkeuren van de wijzigingen aan de overeenkomst met IVIO voor de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 31 mei 2016 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2013. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. de heer Ignace De Baerdemaeker, burgemeester.

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2013. mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Githa Praet, secretaris. de heer Ignace De Baerdemaeker, burgemeester. 1 ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2013 Aanwezig : mevrouw Monique Van Acker, voorzitter; Raadsleden: Sabine Bracke, Daniël De Brauwer, Rita De Geest, Hilde Nobels, Anny Paelinck, Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

raad voor maatschappelijk welzijn

raad voor maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 27 oktober 2016 Financiën, Personeel, Secretariaat - Personeel 9 2016_RMW_00028 Goedkeuring van het organogram van de sociale dienst Samenstelling:

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 APRIL Peter Raman, plaatsvervangend voorzitter; Githa Praet, secretaris; 1. Goedkeuring van de notulen;

ZITTING VAN 26 APRIL Peter Raman, plaatsvervangend voorzitter; Githa Praet, secretaris; 1. Goedkeuring van de notulen; 1 ZITTING VAN 26 APRIL 2017 Aanwezig : Peter Raman, plaatsvervangend voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck, Sandra De Smet en Anne Veeckman; de heer: Daniel De

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Diensten

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2017 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2017 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2017 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie