ZITTING VAN 24 JUNI Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;"

Transcriptie

1 1 ZITTING VAN 24 JUNI 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven en Freddy Oosterlinck; Githa Praet: secretaris. Afwezig: Ignace De Baerdemaker: burgemeester; De voorzitter opent de vergadering om uur Voor de aanvang van de Raadszitting beslissen de raadsleden om de vergadertafel aanwezig in het administratief centrum, Colmanstraat 51 terug te nemen en de nieuwe witte tafel (aangekocht door de gemeente) hierdoor te vervangen. DAGORDE: Openbare zitting: 1. Goedkeuring van de notulen; 2. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter: 1. Bespreking opnamebeleid; 3. Sociaal Huis: 1. Afsluiten onderhoudscontract inbraakalarm en branddetectie; 2. Reinigen van ramen en glaspartijen: goedkeuring bestek en verlening machtiging aan de gemeente. 4. Patrimonium: Pachtprijzen: vaststelling 3-jaarlijkse coëfficiënten; 5. Sociale dienst: 1. Principieel akkoord samenwerking BEA; 6. Herbeslissing tot oprichting publiekrechterlijke vereniging Weldenderend 7. Personeel: 1. Aanpassing rechtspositieregeling;

2 2 2. Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk werker 4,5 VTE (3,5 VTE statutair en 1 VTE contract onbepaalde duur) 8. Ethias: - polis aanpassing bijvoegsel nr. 14; - polis bijvoegsel van vernietiging; - polis nieuw polis; Besloten zitting: 9. Goedkeuring van de notulen; 10. Bekrachtiging dringende steunverleningen; 11. Kennisname beslissingen BCSD; 12. Kennisname beslissingen Vast Bureau Openbare zitting: 1. Goedkeuring van de notulen De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter: Bespreking opnamebeleid. De Raad in openbare zitting, Gelet op de lineaire vermindering van het dagforfait door de Vlaamse Regering waarbij het forfait voor de periode 1 juli 15 tem. september 15 wordt verminderd met 0,5892 % en vanaf oktober 15 een vermindering geldt met 0,1473 %; Overwegende dat dit voor het woonzorgcentrum een vermindering aan inkomsten betekent tbv ,80 en dit zonder rekening te houden met de verrekeningen van het 4 de kwartaal;

3 3 Overwegende dat sinds vorig jaar de beweging naar 75 % zware zorgprofielen werd ingezet en dat deze norm behaald werd sinds maart 15; Gelet op het voorstel van de directie van het woonzorgcentrum om een deel van het inkomensverlies op te vangen door de zware zorggraad aan te passen naar 80 % met het huidige zorgequipe; Overwegende dat dit eveneens de Probis-norm is en deze norm eveneens wordt gehanteerd bij omliggende Ocmw s; Overwegende dat, rekening houdende met de werkvolumemeter en het aanpassen van de indicator indirecte zorg naar 25 min, de zorggraad naar 80 % haalbaar is en hierbij nog een gemiddelde aan 1,46 VTE (met inachtname van minimale afwezigheid) aan verpleegkundigen en verzorgenden overblijft; Overwegende dat hiermee akkoord wordt gegaan; Overwegende dat het beleidsdomein algemeen bestuur voldoende toereikend is; Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Er wordt kennis genomen van de lineaire vermindering van het dagforfait door de Vlaamse Regering waarbij het forfait van het woonzorgcentrum voor de periode 1 juli 15 tem. september 15 wordt verminderd met 0,5892 % en vanaf oktober 15 met 0,1473 %, wat op korte termijn een vermindering aan inkomsten betekent tbv ,80. art. 2.- Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van de directie van het woonzorgcentrum om een deel van het inkomensverlies op te vangen door de zware zorggraad aan te passen naar 80 % met het huidige zorgequipe. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur.

4 4 3. Sociale Huis: Afsluiten onderhoudscontract inbraakalarm en branddetectie. De Raad in openbare zitting, Overwegende dat in het Sociaal Huis zowel een inbraakalarm als een brandalarm is voorzien; Gelet op de offerte van de firma Argina waarbij een onderhoudscontract wordt aangeboden tegen volgende voorwaarden: 1. Inbraakalarm: Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 362,50 + BTW per jaar voor het onderhoud van de inbraakcentrale, overwaakte voeding, detectoren, plafonddetectoren, buitensirene en binnensirene; 2. Branddetectie Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 444,59 + BTW per jaar voor het onderdhoud van de brandcentrale, de telefoondoormelder, drukknoppen, sirenes en detectoren; Overwegende dat hiermee akkoord wordt gegaan; Overwegende dat deze uitgave zal worden geboekt op rekening 2015/INF- IF/ /613700/OCMW/RVMW/60/IE-GEEN waar bij consultatie van de standopgave 1000 beschikbaar was; Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Met de firma Argina wordt een overeenkomst afgesloten voor het onderhoud van: 1. Inbraakalarm: Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 362,50 + BTW per jaar voor het onderhoud van de inbraakcentrale, overwaakte voeding, detectoren, plafonddetectoren, buitensirene en binnensirene; 2. Branddetectie Een basisonderhoudscontract tegen de kostprijs van 444,59 + BTW per jaar voor het onderdhoud van de brandcentrale, de telefoondoormelder, drukknoppen, sirenes en detectoren;

5 5 art. 2.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. 2. Reinigen van ramen en glaspartijen: goedkeuring bestek en verlening machtiging aan de gemeente. De Raad in openbare zitting, Gelet op ons besluit dd waarbij de opdracht voor het wassen van de ramen van het woonzorgcentrum Hof ten Kouter en diverse gebouwen van de gemeente werd gegund aan de de firma ISS uit Vilvoorde; Overwegende dat de procedure destijds werd getrokken door het Ocmw; Overwegende dat het aangewezen lijkt dat voor de nieuwe gunningsperiode de Gemeente zal instaan en in naam en voor rekening van het Ocmw zal handelen in de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het bestek zoals geviseerd als bijlage; Overwegende dat hiermee akkoord wordt gegaan; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Aan de Gemeente Laarne wordt machtiging verleend om in naam en voor rekening van het Ocmw op te treden voor het voeren van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de gunning van de opdracht Reinigen van ramen en glaspartijen in diverse gebouwen van gemeente en Ocmw Laarne. art. 2.- Het bestek, zoals geviseerd als bijlage, wordt goedgekeurd. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur.

6 6 4. Patrimonium: Pachtprijzen: vaststelling 3-jaarlijkse coëfficiënten De Raad in openbare zitting, Gelet op artikel 2 4 van de wet van 4 november 1969 tot het beperken van de pachtprijzen en op artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies; Gelet op de publicatie van de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13 december 2013; Overwegende dat, wat de provincie Oost-Vlaanderen betreft, de coëfficiënten voor de zandstreek bepaald zijn op 5,10; Overwegende dat deze coëfficiënt met 0,47 gestegen is ten opzichte van de voorgaande vaststelling; Overwegende dat deze verhoging zal toegepast worden vanaf de pacht 2015 gezien de pacht 2014 reeds aangerekend is; Overwegende dat deze coëfficiënten gelden voor de periode ; Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; B e s l u i t: met 9 ja stemmen; art. 1.- De pachtprijzen zullen aangepast worden door vermenigvuldiging van het hierboven aangehaalde coëfficiënt met het kadastrale inkomen van het desbetreffende perceel. De aldus bekomen pachtprijzen zullen toegepast worden vanaf de eerstkomende vervaldag van de pacht nl. vanaf art.2.- De huidige coëfficiënt loopt tot 12 december art.3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur.

7 7 5. Sociale dienst: Principieel akkoord samenwerking BEA. De Raad in openbare zitting, Gelet op ons besluit dd houdende principiële goedkeuring tot samenwerking met intercommunale DDS als lokale entiteit in het kader van het Fonds ter Reductie Globale Energiekost (FRGE); Overwegende dat DDS eind 2014 beslisten om niet langer als lokale entiteit te fungeren voor de federale terbeschikkingstelling van goedkope leningen via FRGE voor hun werkingsgebied waartoe Laarne behoort, wat concreet betekent dat de inwoners van Laarne niet langer terecht kunnen voor het afsluiten van een goedkope energielening; Overwegende dat door de recente staatshervorming de materie mbt. FRGE miv is overgeheveld naar het Vlaamse Gewest en is gewijzigd in een Vlaamse Energielening; Overwegende dat het principe van goedkope energielening blijft bestaan maar dat de Gemeente en het Ocmw dient aan te sluiten bij een lokale entiteit opdat de inwoners van Laarne aanspraak zouden kunnen maken op de lening; Overwegende dat Aalst over de lokale entiteit vzw BEA beschikt voor het aangaan van renteloze leningen; Overwegende dat het Ocmw specifieke doelgroepen kan toeleiden tot het project en dat het opportuun lijkt dat het Ocmw aansluit bij vzw BEA; Gelet op de beslissing van het Schepencollege dd met principiële goedkeuring tot het toetreden bij vzw BEA; Overwegende dat door de Gemeenteraad op eveneens de beslissing zal worden genomen tot aansluiting bij vzw BEA; Overwegende dat hiermee principieel akkoord wordt gegaan; Overwegende dat een folder zal worden bedeeld aan de doelgroepen (maaltijden aan huis, poetsdienst aan huis, buurtrestaurant); Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen;

8 8 BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- Ocmw Laarne gaat principieel akkoord met het toetreden tot de lokale entiteit vzw BEA waardoor de mogelijkheid ontstaat dat inwoners van Laarne goedkope energieleningen kunnen aangaan. De toetreding is onder opschortende voorwaarde dat ook het Gemeentebestuur aansluit bij de lokale entiteit vzw BEA. art. 2.- De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd waarbij de secretaris en voorzitter worden gemachtigd deze te ondertekenen. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. 6. Herbeslissing tot oprichting publiekrechterlijke vereniging Weldenderend De Raad in openbare zitting Gelet op het principieel akkoord van diverse OCMW s uit het arrondissement Dendermonde om een vereniging titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW decreet van 19 december 2008 op te richten, waartoe alle OCMW s van het arrondissement Dendermonde werden uitgenodigd, aangezien zij de nood ervaren om wegens organisatorische en financiële redenen structureel meer samen te werken om hun doelstellingen te bereiken; Gelet op het feit dat de eerste poging tot oprichting tot de vereniging weldenderend, niet is gelukt, aangezien OCMW Dendermonde voorbehoud maakte bij de toetreding. OCMW Dendermonde wenste enkel toe te treden als de stemming in de algemene vergadering volgens inwonersaantal zou verlopen. Gelet op het feit dat dit afwijkt van de door de andere besturen goedgekeurde statuten, waardoor een vernietingsbesluit van de Vlaamse Regering eerstdaags zal volgen; Gelet op het feit dat bij bevraging van de andere besturen duidelijk is dat zij vasthouden aan de vastgelegde vertegenwoordiging in de vereniging. Gelet op de intentie van OCMW Berlare, Buggenhout en Laarne om de vereniging Weldenderend op te richten. Dat bovendien de mogelijkheid wordt gecreëerd dat alle OCMW s van het arrondissement Dendermonde kunnen instappen, mits akkoord met de statuten.

9 9 Gelet op het feit dat de voorliggende statuten nu voorafgaandelijk voor advies werden overgemaakt aan de afdeling binnenlands bestuur, waardoor er ten opzichte van de oorspronkelijke statuten enkele aanpassingen zijn gebeurd. Gelet op het feit dat de oprichting van een vereniging onderworpen is aan voorafgaandelijk advies van het college van burgemeester en schepenen en aan de goedkeuring van de respectievelijke gemeenteraden en de Vlaamse Regering. Dat de publiekrechtelijke vereniging als maatschappelijk doel vooropstelt om gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren die tot doel hebben de deelnemende OCMW s in hun opdracht te ondersteunen; dat het project sociale kruidenier Slaatje Praatje van bij de start zal opgenomen worden binnen de werking. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne in zitting van 21 mei 2015; BESLUIT: met 9 ja stemmen art. 1:- Akkoord te gaan tot oprichting van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend, conform titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bestaande uit de OCMW s Berlare, Buggenhout, en Laarne. Onze beslissing dd. 02 oktober 2014 wordt hierbij ingetrokken. art.2:- De statuten van de publiekrechterlijke vereniging weldenderend, zoals opgenomen als bijlage, worden goedgekeurd. art.3:- Het principe van evenredige participatie over de aangesloten besturen wordt gehanteerd, ongeacht het inwonersaantal van de betreffende gemeente. art.4:- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. art.5:- Dit besluit wordt samen met de statuten tegelijkertijd ter goedkeuring opgestuurd aan de gemeenteraad en de Vlaamse Regering(AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR, Afdeling Lokale Organisatie, Team Verzelfstandiging en Samenwerking, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel) conform artikel 220 van het OCMW-decreet.

10 10 7. Personeel: Aanpassing rechtspositieregeling. De Raad in openbare zitting Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder deel 2, hoofdstuk 2 van het Besluit inzake de formatie; Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2008 houdende vaststelling rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, met latere wijzigingen; Gelet op ons besluit dd. 28 juni 2011 m.b.t. de afbakening van de personeelsgroepen, de vaststelling van de overgangsbepalingen inzake toekenning van feestdagen en berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het specifiek personeel, de secretaris, de financieel beheerder en het voltallig personeel van de bijzondere diensten van het OCMW, met latere wijzigingen; Gelet op het KB van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Overwegende dat hierbij de papieren maaltijdcheques definitief m.i.v. 01/01/2016 vervangen worden door elektronische maaltijdcheques;

11 11 Gelet op art. 233 van de rechtspositieregeling dat de modaliteiten vastlegt rond de maaltijdcheques; Gelet op het voorstel van wijziging; Gelet op het syndicaal overleg dd. 15/06/2015; Overwegende dat geopteerd wordt om de opstart en implementatie van de elektronische maaltijdcheques ten laatste op 30/06/2015 bij Sodexo door te voeren waarbij eveneens wordt geopteerd de contractuele periode lopende tot eind 2017 te respecteren; Dat hierdoor bijzondere condities naar fee van 0,4% bekomen kunnen worden waarbij eveneens de overige condities identiek blijven; BESLUIT: met 9 ja stemmen art. 1:- De rechtspositieregeling, vastgesteld in zitting van 28 juni 2011, met latere wijzigingen wordt op artikel 233 gewijzigd, zoals hierna wordt bepaald en dit zowel voor het personeel conform art en 6: Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De maaltijdcheques hebben een nominale waarde van 6,5 Het aandeel van het personeelslid per maaltijdcheque bedraagt 1,09 en wordt maandelijks afgehouden van de netto wedde, zoals wordt vermeld op de loonafrekening. Maaltijdcheques worden toegekend voor de perioden (dagen of uren) waarin de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert. Onder de term effectieve arbeidsprestaties wordt verstaan : de perioden waarin de werknemer effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in opdracht van de werkgever elders arbeidsprestaties levert. Opleiding, studiedagen en vergaderingen van het bestuur alsook de vergaderingen met vakbondsverlof worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Overuren, die nadien binnen het kwartaal worden gerecupereerd via vrijaf van gelijke duur, worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties tot beloop van het theoretisch maximum aantal te presteren arbeidsdagen per kwartaal. Effectieve arbeidsprestaties moeten blijken uit de dagelijkse aanwezigheidsregistratie. Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan het personeelslid wordt toegekend, wordt bepaald door het totaal aantal effectief gepresteerde uren in de loop van de maand te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond naar de hogere eenheid. Het aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal mag nooit hoger zijn dan het maximum aantal arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid. Voor de berekeningen waarvan hierboven sprake gelden volgende elementen: - het dagelijks normale aantal arbeidsuren bedraagt 7,6 uren ; - het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer per kwartaal kan presteren, stemt overeen met het aantal werkdagen in het regime van de vijfdagenweek, die in het kwartaal vaal (d.w.z. het aantal kalenderdagen in het

12 12 kwartaal, verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en het aantal wettelijke feestdagen); De elektronische maaltijdcheques worden iedere maand, volgend op de refertemaand (= vorige maand) gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de medewerker in functie van het aantal dagen van die maand waarop hij effectief arbeidsprestaties leverde. De maaltijdchequerekening is een databank waarop voor een medewerker een aantal elektronische maaltijdcheques worden opgeslagen en die beheerd worden door een erkend uitgever. Zo in een bepaalde maand het aantal overhandigde cheques afwijkt van het aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen, wordt in de loop van hetzelfde kwartaal en uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal, het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop het personeelslid tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties heeft geleverd. Jaarlijks gebeurt, uiterlijk op 31 januari van het volgend jaar, een globale jaarafrekening om de laatste correcties aan te brengen. Op de jaarlijkse individuele rekening van het personeelslid wordt vermeld: het aantal toegekende maaltijdcheques en het brutobedrag van de maaltijdcheques verminderd met de persoonlijke bijdrage van het personeelslid. De geldigheidsduur van de maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden en begint te lopen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening van de medewerker geplaatst werd. De elektronische maaltijdcheques worden uitgegeven in volgorde van geldigheid, de oudste eerst. De medewerker krijgt gratis een kaart ter beschikking. Hij verbindt zich ertoe deze in goede staat te bewaren. De medewerker kan de kaart uiterlijk gebruiken tot aan de vervaldag van de maaltijdcheques die nog ter beschikking zijn op zijn maaltijdchequerekening. In geval van verlies van de kaart zal de medewerker de kost van vervanging van de kaart dragen, die gelijk is aan de nominale waarde van een maaltijdcheque. Behalve in geval van betwisting van de medewerker zal deze kost afgehouden worden van het eerstvolgend nettoloon dat hem/haar verschuldigd is. In geval van diefstal van de kaart zal de werkgever de kost van de vervanging van de kaart dragen, op voorwaarde dat de medewerker het bewijs voorlegt van de aangifte van de diefstal. In geval van beschadiging van de kaart, zal de werknemer de kost van de vervanging van de kaart dragen. art. 2:- De omschakeling van papieren naar elektronische maaltijdcheques wordt doorgevoerd vanaf prestatiemaand juni art.3:- De firma Sodexo wordt belast met de opstart en implementatie van de elektronische maaltijdcheques waarbij geopteerd wordt om de contractuele periode tot eind 2017 te respecteren. art.4:- Een afschrift van dit besluit wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de Provinciegouverneur en het College van Burgemeester en Schepenen.

13 13 2) Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk werker 4,5 VTE ( 3,5 VTE statutair en 1 VTE contract onbepaalde duur). De Raad in openbare zitting, Gelet op het organogram, de personeelsformatie en het personeelsbehoeftenplan; Overwegende dat binnen de formatie 5 voltijds equivalenten maatschappelijk werkers binnen de sociale dienst worden voorzien (weddeschaal B1-B2-B3; Overwegende dat 4,5 VTE nog niet statutair zijn of over een contract van onbepaalde duur beschikken; Overwegende dat het bijgevolg opportuun is om deze functie vacant te verklaren en in te vullen volgens een aanwervingsprocedure, conform de bepalingen van de rechtspositieregeling; Gelet op de aanwerving- en selectieprocedure, zoals beschreven in art. 5 e.v. van de rechtspositieregeling; Gelet op de algemene aanwervingsvoorwaarden voor de te begeven functies; Overwegende dat de selectieprocedure voorziet in een schriftelijke, mondelinge en psycho-technische proef; Overwegende dat het Vast Bureau zal beslissen wie de psycho-technische proeven zal organiseren; Overwegende dat voor de functie van maatschappelijk werker de kanditaten dienen te beschikken over : 1. diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma 2. of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma Overwegende dat de selecties uitgevoerd worden door een selectiecommissie, zoals nader beschreven in art van de rechtspositieregeling; Overwegende dat deze selectiecommissie als volgt wordt samengesteld; - De Maesschalck Johan : secretaris Ocmw Hamme; - Van Landeghem Nathalie : hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Lochristi; - De Geest Geert : hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Hamme; Gelet op de functiebeschrijvingen, zoals opgemaakt door de secretaris,

14 14 dat bovendien een wervingsreserve zal aangelegd worden van 2 jaar; Overwegende dat de vacature zal bekendgemaakt worden: - Via gemeentelijk infoblad/nieuwsbrief - Via Ocmw Website VDAB - Via C2 Streekpersoneel Wetteren Lokaal - Aan de personen opgenomen in het sollicitantenbestand Overwegende dat voor het ontwerp en publicatie van de vacature een prijsvraag werd gevraagd aan Universal Communication, C2 en Filrouge; Overwegende dat volgende prijzen werden ingediend (excl. BTW): - C2: pakket Streekpersoneel Wetteren Lokaal 1291,38 Jobat Regionaal (Oost-Vlaanderen) 1596,45 - Filrouge : Pakket Streekpersoneel Wetteren lokaal 1291,95 Jobat Nieuwsblad Oost-Vlaanderen 1651,50 Vacature regio solo 1386,90 VVSG.be 371,90 VVSG Lokaal 450 Linkedln 139,95 Overwegende dat UC ons liet weten dat zij hun activiteiten hebben stopgezet; Overwegende dat het aangewezen lijkt om voor de publicatie een beroep te doen op de diensten van C2 Streekpersoneel Wetteren Lokaal à 1291,38 excl. BTW; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het Ocmw decreet van 19 december 2008, met latere wijzigingen; BESLUIT: met 9 ja stemmen; art. 1.- De aanwervingsprocedure voor de maatschappelijk werker 4,5 VTE wordt ingezet. art. 2.- De vacature, zoals geviseerd als bijlage, wordt goedgekeurd. art. 3.- De vacature wordt gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad/nieuwsbrief, op de Ocmw en VDAB website, en pakket Streekpersoneel Wetteren Lokaal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de diensten van C2 à 1291,38 euro excl. BTW.

15 15 Daarnaast wordt de vacature intern bekendgemaakt en worden de personen opgenomen in het sollicitantenbestand aangeschreven. art. 4.- De in het examen geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 2 jaar. art. 5.- De kandidaturen worden ingewacht tegen uiterlijk 20 september art. 6.- De selectiecommissie voor de organisatie van het examen wordt als volgt samengesteld: Johan De Maesschalck, secretaris Ocmw Hamme; Nathalie Vanlandegem, hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Lochristi; Geert De Geest, hoofdmaatschappelijk werker Ocmw Hamme; art. 7.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. 8. Ethias: polis aanpassingsbijvoegsel nr polis bijvoegsel van vernietiging - polis nieuwe polis De Raad in openbare zitting, Gelet op aanpassingsbijvoegsel nr. 14 van polis (verzekering tegen brand en aanverwante gevaren); Overwegende dat door dit bijvoegsel de woning gelegen Koffiestraat 89 wordt geschrapt uit deze brandpolis; Overwegende dat hiervoor een creditnota van 52,16 werd ontvangen; Gelet op het bijvoegsel van vernietiging van polis 1/212/ /00 (autoverzekering Renault met nummerplaat RBC662); Overwegende dat hiervoor een creditnota van 125,98 werd ontvangen; Gelet op de nieuwe polis 1/212/ /00 voor het afsluiten van een autoverzekering voor de Citroën Jumpy met nummerplaat 1KNY519 (nieuw voertuig maaltijdbedeling afgeleverd op 12 juni 2015); Overwegende dat de eerste 4 jaar het voertuig omnium wordt verzekerd; Overwegende dat hiervoor een factuur werd ontvangen van 396,60;

16 16 Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met latere wijzigingen; B e s l u i t: met 9 ja stemmen; art. 1.- Bijvoegsel 14 van polis wordt goedgekeurd. art. 2.- Bijvoegsel van vernietiging van polis 1/212/ /00 wordt goedgekeurd. art. 3.- De nieuwe polis 1/212/ /00 wordt goedgekeurd. art. 3.- Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer provinciegouverneur. Aangezien alle punten van de openbare zitting werden behandeld sluit de voorzitter de vergadering om uur. Githa Praet de secretaris Monique Van Acker de voorzitter

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting 5 de ZITTING Openbaar Centrum voor VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 25 MEI 2011 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja,

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn. besluit het volgende goed te keuren:

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn. besluit het volgende goed te keuren: Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 maart 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie