3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage. Werkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage. Werkzaamheden"

Transcriptie

1 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. M.J.A.M. Muijres Nummer faillissement : 08/90F, 08/91F, 08/92F en 08/93F Naam faillissement : V.O.F. Taxibedrijf Twan Peeters, Antonius Christiaan Maria Peeters, Anna Petronella Johanna Linders e/v Peeters en Peeters van Vegchel Taxi-en Transport B.V. Rechter-commissaris : mw. mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths - van Meerwijk Rechtbank : Roermond Nummer : 9 Datum : 5 juli 2012 Gegevens onderneming Vennootschap onder firma V.O.F. Taxibedrijf Twan Peeters, h.o.d.n. Taxibedrijf Twan Peeters, Twan Peeters Transport en Twan Peeters Koeriersdienst; De beide vennoten A C M Peeters en A P J Linders e/v Peeters; Besloten vennootschap Peeters van Vegchel Taxi- en Transport B.V., h.o.d.n. Peeters van Vegchel Taxi-en Transport B.V. Faillissementsnummer 08/90F, 08/91F, 08/92F en 08/93F Datum uitspraak 3 juni 2008 Curator mr. M.J.A.M. Muijres R-C mw. mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths van Meerwijk Activiteiten onderneming taxibedrijf en nationaal en internationaal transportbedrijf en koeriersdienst, nationale en internationale expeditie, warehousing, op en overslag; taxi- en transportbedrijf, alsmede de uitoefening van een onderneming voor de opslag en overslag van goederen, alsmede expeditie van goederen, het uitoefenen van een koeriersdienst en de uitoefening van een verhuurbedrijf van aanhangwagens Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 36

2 2 Verslagperiode januari-juni 2012 Bestede uren in verslagperiode 55,7 Bestede uren totaal 448,7 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie BV: algemeen directeur alleen/zelfstandig bevoegd R H A M van Vegchel en R M K Peeters e/v Van Vegchel 1.2 Winst en verlies winst/verlies ,-- (2006) 1.3 Balanstotaal balanstotaal ,-- (2006) 1.4 Lopende procedures lopende procedures 1. procedure tegen voormalige werknemer 2. twee procedures tegen debiteuren 1.5 Verzekeringen autoverzekeringen worden opgezegd 1.6 Huur opzegging overeenkomst wordt nog onderzocht Huur is opgezegd en beëindigd per Oorzaak faillissement De onderneming werd circa 40 jaar geleden als familiebedrijf gestart en hield zich aanvankelijk enkel bezig met taxivervoer. Deze activiteiten werden later uitgebreid met een koeriersdienst en nog later omstreeks 1990 met een tak transport. De transportactiviteiten vormen inmiddels al vele jaren de hoofdmoot van de activiteiten (en de omzet). Wat de oorzaak van het faillissement betreft, is op de eerste plaats op te merken dat de structurele problemen in de vervoersbranche zich ook deden gelden ten aanzien van failliet. Samengevat kunnen worden genoemd gestegen dieselprijzen en geringe marges. Daarbij kwamen enkele factoren die van niet structurele aard waren. Op de eerste plaats heeft een controle van de fiscus circa 10 jaar geleden geleid tot een aanzienlijke naheffing. Deze schuld was door failliet niet op te hoesten en verklaart grotendeels de omvang van de huidige vordering van de belastingdienst van ,13. Een andere factor van niet structurele aard was het feit dat de taxiactiviteiten plotsklaps werden geminimaliseerd toen in 2007 niet langer als deeltaxi kon worden gereden. Aanvankelijk hebben de gerezen problemen geleid tot een sanering van de bedrijfsactiviteiten waarbij zes arbeidsovereenkomsten werden beëindigd. In een later stadium, aanvang 2008 werd het bedrijfspand verkocht met de opbrengst waarvan de bank volledig werd gekweten. Ook andere opties zoals de verkoop van de onderneming en de doorstart werden onderzocht maar bleken niet haalbaar.

3 3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. 36 waarvan 13 op oproepbasis 2.2 Aantal in jaar voor faill. 2.3 Datum ontslagaanzegging mondeling 9 juni schriftelijk 10 juni 2008 afspraak gemaakt met buitendienstmedewerker UWV, toestemming voor ontslag gevraagd en gekregen op 9 juni Melding collectief ontslag gedaan bij vakbonden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst 200,00 Er is sprake van een geringe kantoorinventaris, alsmede een drietal aanhangwagens. Het meest waardevolle bestanddeel van de kantoorinventaris is door de belastingdienst openbaar verkocht. Het resterende deel, wat niet of nauwelijks waarde heeft, is met de ontruiming van het huurpand (kosteloos) opgeruimd. De aanhangwagens hadden niet meer dan sloopwaarde en zijn verkocht.

4 4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren conform de overgelegde debiteurenlijst per datum faillissement ,59; iedere dag kwamen en komen er nog betalingen binnen op de binnenlandse en buitenlandse bankrekening(en) De overgelegde debiteurenlijst op datum faillissement was nog niet bijgewerkt. Volgens de bijgewerkte lijst is het openstaande debiteurensaldo , Opbrengst nog niet bekend, alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven Tot op heden geïncasseerd ,09 Debiteuren failliet cq oninbaar ,51 Vorderingen betwist ,47 Uit nader onderzoek van de financiële stukken blijkt dit een bedrag te zijn van ,20 Vorderingen verrekend: na controle ,60 Het verschil zou dan nog ,67 bedragen. Incassoactiviteiten worden voortgezet. Het verschil na de laatste incassoactiviteiten ad ,32 zal als oninbaar moeten worden beschouwd. 4.3 Boedelbijdrage geen boedelbijdrage van toepassing, alle betalingen zijn voor de boedel debiteuren aangeschreven, telefonische reacties op aanschrijving, De voorbije periode heeft geleid tot incasso van 6.317,95. De incassoactiviteiten zullen worden voortgezet. Inmiddels is dit bedrag weer opgelopen tot 8.924,36. De incassoactiviteiten kunnen worden beëindigd. De laatste incassoactiviteiten hebben nog geleid tot incasso van een bedrag ad 206,78, waarna deze activiteiten zijn stopgezet. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) er zijn geen vorderingen van banken 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie

5 5 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingverpl. aandelen nvt 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen curatorsalaris, gelieve rechtbank te verzoeken voorschot toe te kennen conform bijgaande specificatie over de periode 1 e halfjaar 2012 UWV ,58 Jan Robben Metaalhandel 1.128,12 terzake afvoeren van oliehoudend afval van industrieterrein e.a.

6 6 8.2 Pref. vord. van de fiscus ,13, te weten: De v.o.f. : ,13 De vennoten : ,00 B.V. : 7.016, Pref. vord. van het UWV ,12 (gelijke rangorde als fiscus) ,52 (ex.art. 3:288 sub e Bw) 8.4 Andere pref. crediteuren BP Nederland ,55 (terzake art. 61 Wet op de Accijns, gelijke rangorde als fiscus) Vissers Oliehandel Horst B.V ,21 (terzake art. 21 van de Invorderingswet 1990, gelijke rangorde als fiscus) Vier werknemers: 1: terzake loonvordering (ex art. 3:288 aanhef sub e BW) ad ,03; 2: terzake loonvordering en bijdrage Zvw ad (ex art. 3:288 aanhef sub e BW) ad totaal ,73; 3: terzake overuren (ex art. 3:288 aanhef sub e BW), waarvan de exacte omvang nog niet vastgesteld kon worden. 4: terzake niet genoten verlofdagen en vakantietoeslag (ex art. 3:288 aanhef sub e BW) ad totaal 1.540, Aantal concurr. Crediteuren Bedrag concurr. Crediteuren , Verwachte wijze afwikkeling afhankelijk van de opbrengst debiteuren en dus nog onbekend Naar alle waarschijnlijkheid een vereenvoudigde afwikkeling. alle crediteuren zullen worden aangeschreven 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill nog onbekend, naar verwachting komende verslagperiode 9.2 Plan van aanpak voornamelijk incasso debiteuren Afwikkeling schadeclaim: Op grond van diefstal van lading heeft een derde schade geleden. Deze derde maakt aanspraak op schadevergoeding op grond van een op naam van failliet staande verzekeringspolis. Afwikkeling hiervan wordt afgehandeld tussen verzekeringspartijen. Deze partijen zullen mij informeren over het verloop van de afwikkeling. Partijen zijn inmiddels in termen van regeling.

7 7 Verder is onduidelijkheid gerezen over werkzaamheden die door failliet vóór faillissement werden verricht onder een andere bedrijfsnaam. Voorwerp van onderzoek zijn de hiervoor gedane betalingen. Uit onderzoek tot dusverre is gebleken dat dit andere bedrijf op papier niet in verband kan worden gebracht met failliet. Verder onderzoek wordt echter nog gedaan ten aanzien van deze betalingen alvorens deze kwestie definitief kan worden gesloten temeer nu er zeer recent een nieuwe aanwijzing werd ontvangen waaruit twijfel blijkt omtrent door failliet ontvangen betalingen. De kwestie van de door failliet ontvangen betalingen (zie 9.2) is nog niet opgehelderd. De verwachting is dat dit in de komende verslagperiode wel zal geschieden waarna het faillissement kan worden afgewikkeld waartoe nog een onderscheid zal moeten worden gemaakt tussen de privé en de vennootschapscrediteuren. Nader onderzoek naar de vermeende door failliet ontvangen betalingen heeft niets opgeleverd, al met al is er onvoldoende bewijs van onoirbaar handelen zijdens failliet. Na bevestiging door de fiscus van de juistheid van de sub 8.2 gemaakte onderverdeling, kan het faillissement worden afgewikkeld. 9.3 Indiening volgend verslag januari 2013 of zie 9.1 curator verzoekt gezamenlijke afdoening van de afzonderlijke faillissementen Verdere incasso debiteuren Ten aanzien van de preferente vorderingen van de fiscus werd in de voorbije periode onderzoek gedaan naar de crediteurenpositie, teneinde een onderscheid te kunnen maken tussen de vorderingen die de fiscus heeft op de v.o.f., de vennoten danwel de besloten vennootschap. Dit heeft geleid tot de voorlopige onderverdeling zoals nu aangegeven sub 8.2. Zekerheidshalve zal de fiscus naar aanleiding hiervan nog worden verzocht om te bevestigen dat de aldus gemaakte onderverdeling juist is. Onderzocht wordt of de beide vennoten (niet rechtspersonen) zouden kunnen worden toegelaten tot de WSNP en hierover werd ook met hen gesproken. Voorbereiding van vereenvoudigde afwikkeling. Aangifte omzetbelasting over de faillissementsperiode.

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk watertechnisch gebied Omzetgegevens 2009: 1.277.174,00; 2008: 1.822.190,00 Personeel gemiddeld aantal 3 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. J.A.C.M. Vlaminckx

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: mr. M. Jansen, voorheen mr. P. Molema

: mr. M. Jansen, voorheen mr. P. Molema FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 9 juni 2011 Gegevens onderneming : HPGN BV Faillissementsnummer : F 09/162 Datum uitspraak : 28 juli 2009 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C : mr. M. Jansen,

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie