Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Het indienen van een schadeclaim impliceert uw akkoord met de verzekering die KBC Bank NV ten behoeve van haar klanten heeft gesloten en impliceert tevens de aanvaarding van de op het schadegeval van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden. Wijzigingen worden u via de gebruikelijke kanalen (uitgavenstaat of brief) meegedeeld. Om zeker te zijn van de voorwaarden die op uw schadegeval van toepassing zijn, kan u de website van de Verzekeringsnemer raadplegen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de interpretatie van de algemene voorwaarden van deze verzekering verstaat men onder: Verzekering: De polis die KBC Bank NV sluit ten behoeve van haar cliënten die beantwoorden aan de definitie van 'verzekerde' waardoor bij schadegeval een rechtstreekse rechtsverhouding ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. De verzekering is gratis voor de verzekerden. Verzekeraar: London General Insurance Company Ltd. gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via haar bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11,1850 Grimbergen, de takken ongevallen (01a), ziekte (02), schade aan goederen (09) en geldelijke verliezen (16) te beoefenen. Administrateur: TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer , met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd te President Kennedylaan 106 te Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd. Verzekeringsnemer: KBC Bank NV met maatschappelijke zetel Havenlaan 2 te 1080 Brussel, FSMA-nr A, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE , RPR Brussel. Bemiddelaar: de verzekeringsnemer, ingeval van een Pinto-Visa, KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum en KBC-Kredietkaart Platinum Flex. CBC Banque NV, met maatschappelijke zetel in België, Grote Markt 5, 1000 Brussel, FSMA-nummer A, ingeval van een Pinto Visa, Visa Confort CBC, MasterCard Globe CBC en MasterCard Platinum CBC kredietopening. De op het aansluitingsformulier vermelde zelfstandige Centea-bankagent via wie de verzekerde een Pinto Visa kredietopening heeft afgesloten. Verzekerde: Elke natuurlijke persoon, houder van een verzekerde kaart, die is toegetreden tot deze verzekering en die handelt in zijn hoedanigheid van particulier, buiten het kader van om het even welke professionele of commerciële activiteit. Kredietkaart: een internationale kredietkaart, uitgegeven door de verzekeringsnemer en door de bemiddelaar aangeboden via kredietbemiddeling onder de benamingen Pinto-Visa, KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum, KBC-Kredietkaart Platinum Flex, Visa Confort CBC, MasterCard Globe CBC of MasterCard Platinum CBC en in de toekomst andere benamingen. Verzekerde kaart: Een door de verzekeringsnemer afgeleverde kredietkaart, die niet is opgezegd of geblokkeerd, en waarvoor de jaarlijkse kaartbijdrage werd betaald indien deze verschuldigd is. Accidentele schade: Elke plotselinge en onvoorziene schade aan het verzekerde goed door een oorzaak uitwendig aan het verzekerde goed. Gekwalificeerde diefstal: Het verlies van het verzekerde goed ten gevolge van geweld of braak door een derde met de bedoeling om het verzekerde goed te onttrekken aan de verzekerde. Geweld: Elke vorm van lichamelijke geweldpleging door toedoen van een derde. Braak: Forceren, beschadigen of vernietigen van elke inof uitwendige sluiting van een huis, gebouw, voertuig, vaartuig, kluis of brandkast. In geval van diefstal van een verzekerd goed uit een voertuig bestaat er enkel een recht op vergoeding als de verzekerde kan aantonen dat dit verzekerd goed van buitenaf niet zichtbaar werd opgeborgen. Het voertuig moet vergrendeld zijn en het bewijs hiervan zal enkel kunnen geleverd worden door het aantonen van sporen van inbraak in het voertuig. Derde: Gelijk welke persoon, andere dan de verzekerde of diens huisgenoot. Huisgenoot: Met de verzekerde in gezinsverband samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, persoon die ongehuwd samenwoont met de verzekerde en gedomicilieerd is op hetzelfde adres, ascendent of descendent tot in de tweede graad van de verzekerde. Wettelijke garantie: De waarborg die de verkoper van consumptiegoederen moet verlenen voor een periode van twee jaar, zoals bepaald in artikel 1649bis ev. burgerlijk wetboek (of equivalent in buitenlandse wetgeving). Verzekerd goed: Elk roerend goed met een eenheidswaarde gelijk aan of groter dan 50 EUR (BTW inbegrepen, exclusief port- en leveringskosten) dat door de verzekerde, handelend als consument, nieuw werd aangekocht en geheel werd betaald met diens verzekerde kaart. Witgoed, Bruingoed, Grijsgoed en Doe-het-zelf-materieel zijn bijzondere categorieën van verzekerde goederen. Witgoed: Elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Bruingoed: Audio-, tele- en videoapparatuur op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA0483 V /- P.1/5

2 Grijsgoed: Computerproducten op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Doe-het-zelf-materieel: alle elektrische en elektronische doe-het-zelf werkapparaten voor gebruik in huis op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Defect: Het niet of gebrekkig functioneren van een verzekerd goed, dat zich openbaart gedurende de verlengde garantieperiode zoals bepaald in artikel 3 waarborg 2 en dat veroorzaakt wordt door een technisch gebrek of een technische of mechanische storing, een fout in het ontwerp, een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout van het verzekerde goed, inherent aan het verzekerde goed op het ogenblik van de levering. Herstellingskosten: De kosten gemaakt om het verzekerde goed te herstellen in België, beperkt tot de te vervangen onderdelen, de verzendkosten, de transportkosten van de hersteller en de werkuren. Bestek: Een prijsopgave waarbij een professionele hersteller aanbiedt het defecte of accidenteel beschadigde verzekerde goed te herstellen of te vervangen voor een bepaalde prijs. Nieuwvervangingswaarde: Het bedrag dat op de dag van de schadeaangifte nodig is om het verzekerde goed in België te vervangen door een soortgelijk nieuw goed met dezelfde of gelijkwaardige eigenschappen. Dossier: Een kredietovereenkomst gesloten tussen de verzekeringsnemer en de verzekerde waaraan één of twee verzekerde kaarten verbonden zijn. Artikel 2 Territorialiteit De dekking geldt voor aankopen over heel de wereld. Voor de verlengde garantie van de verzekerde goederen (artikel 3.2) geldt als bijkomende voorwaarde dat de betrokken regelgeving in het land van aankoop een garantietermijn van minstens twee jaar oplegt. Indien de betrokken regelgeving geen garantietermijn van minstens twee jaar voorziet, dan is er geen waarborg 'verlengde garantie' voor dat specifieke goed. Artikel 3 Omschrijving van de waarborgen Deze verzekering verleent twee waarborgen: 1 De aankoopbescherming De verzekerde ontvangt een vergoeding, zoals bepaald in artikel 6 wanneer er een gekwalificeerde diefstal of accidentele schade voorvalt binnen de 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de aankoopdatum of vanaf de leveringsdatum (indien deze later valt en deze via een leveringsbon bewezen wordt) van het verzekerde goed. Voor aankopen van een verzekerd goed via internet geldt echter altijd de datum van aankoop. 2 Verlengde garantie voor witgoed, bruingoed, grijsgoed en doe-het-zelf-materieel De verzekerde ontvangt een vergoeding zoals bepaald in artikel 6, ingeval van een defect aan het verzekerde goed gedurende een periode van twee jaar die volgt op de periode van de wettelijke garantie. De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de wettelijke garantie (artikel 1649 bis ev B.W. of equivalent in buitenlandse wetgeving) zijn eveneens van toepassing op de verlengde garantie. Deze verlengde garantie is enkel verworven voor witgoed, bruingoed, grijsgoed en doe-het-zelf-materieel. Alle andere verzekerde goederen zijn uitgesloten. Voor de kwalificatie van het goed als witgoed, bruingoed, grijsgoed of doe-het-zelf-materieel is de hoofdfunctie van het toestel bepalend. De waarborg verlengde garantie voor grijsgoed is enkel verworven voor aankopen die zijn gedaan met een verzekerde kaart van het type KBC-Kredietkaart Platinum of KBC-Kredietkaart Platinum Flex. Artikel 4 Uitsluitingen 1 De volgende goederen zijn uitgesloten van waarborg: - Levende planten en dieren; - Consumeerbare en bederfbare goederen; - Geld, deviezen, reischeques, transportbewijzen en verhandelbare effecten; - Sieraden, horloges, bont en kunstwerken; - Gemotoriseerde voertuigen, zoals boten, auto's, vliegtuigen; - Alle goederen voor professioneel gebruik; - Goederen bestemd voor de handel of om te worden doorverkocht; - Mobiele telefoons (GSM's); - Afstandsbedieningen; - Tweedehandsgoederen of gebruikte goederen; - Goederen die slechts gedeeltelijk met de verzekerde kaart werden betaald. 2 Schade ontstaan door/als gevolg van de volgende situaties is uitgesloten van waarborg: - Alle schade die met opzet werd aangebracht door de verzekerde of diens huisgenoten; - Diefstal door een huisgenoot van de verzekerde; - Verlies of onverklaarbare verdwijning van het verzekerde goed; - Gewone slijtage of een geleidelijke degradatie van het verzekerde goed door erosie, vocht, of de invloed van warmte en koude; - Burgeroorlog, oorlog, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme; - Embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging op bevel van een overheid of een openbare autoriteit; - radioactiviteit of ioniserende straling; - Het niet naleven van de gebruiksvoorschriften van het goed zoals aangegeven door de fabrikant of de verdeler; - virussen of malware aan software geïnstalleerd in verzekerde goederen; - De beschadiging van het verzekerde goed tijdens het transport door de verkoper of bij de behandeling door deze laatste; - Defect aan het verzekerde goed dat werd veroorzaakt door stroomuitval, verkeerde voltage of fouten in de stroomtoelevering. - Defecten aan het verzekerd goed dat nog onder de wettelijke garantie valt. Deze verzekering verleent geen bijstand voor het afdwingen van de wettelijke garantie; - Brand; AA0483 V /- P.2/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

3 3 De volgende kosten zijn uitgesloten van de waarborg: - Alle gevolgschade, indirecte schade en iedere vorm van aansprakelijkheid. - Kosten van herstelling van esthetische schade (bijv. deuken, krassen, verf) indien de normale gebruiksmogelijkheden van het verzekerde goed door de esthetische schade niet wezenlijk beïnvloed worden; - kosten voor het herstellen en vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen en batterijen (niet beperkte opsomming. Artikel 5 Verplichtingen van de verzekerde De verzekeraar erkent uitdrukkelijk dat de administrateur door haar gemachtigd is om alle schadegevallen onder deze polis voor haar rekening te regelen. 1 Schademelding De verzekerde moet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 14 kalenderdagen nadat hij op de hoogte was van de schade en binnen 7 kalenderdagen na de einddatum van de waarborg aangifte doen van het schadegeval bij de administrateur via het schadeaangifteformulier dat hem door de bemiddelaar ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier is beschikbaar in de verkooppunten en op de website van de verzekeringsnemer en moet door de verzekerde volledig ingevuld en ondertekend aan de administrateur worden bezorgd. Indien het schadegeval wordt aangegeven na het einde van de waarborg, dan moet de verzekerde aantonen dat het schadegeval zich tijdens de duur van de waarborg heeft voorgedaan. Wordt dit niet door de verzekerde aangetoond, dan wordt de schademelding niet in behandeling genomen. De verzekerde moet de instructies van de administrateur opvolgen en deze alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die hem door de administrateur worden gevraagd of die hijzelf noodzakelijk of nuttig acht. De verzekerde zal het verzekerde goed ten minste tot de definitieve regeling van het schadegeval ter beschikking houden van de administrateur. Indien de administrateur dit wenst, kan hij een expert sturen om de omstandigheden van de schade op te nemen en om een schatting van de schadeloosstelling te maken. Indien de schade geleden is door de ontvanger van een geschenk dat onder de verzekering is gedekt, dan moet de schademelding gebeuren door de verzekerde en moet het schadeformulier door de verzekerde worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd. 2 Te leveren documenten a Gekwalificeerde diefstal In geval van gekwalificeerde diefstal zal de verzekerde binnen 48 uur na de vaststelling ervan, aangifte doen bij de bevoegde instanties. De verzekerde zal aan de administrateur de volgende documenten moeten bezorgen: betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksel) voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon) - Een origineel of echt verklaard afschrift van de aangifte bij de politie - Gelijk welk bewijs van het voorval zoals een schriftelijke verklaring van een getuige, medisch attest, factuur van herstelling van slot,... b Accidentele schade In geval van accidentele schade zal de verzekerde de volgende documenten moeten overmaken aan de administrateur: betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksel). voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). - Het origineel van het bestek voor de herstelling en/of de herstellingsfactuur ofeen attest van een professionele hersteller waarin deze de aard van de schade beschrijft en bevestigt dat het goed onherstelbaar is. c Defect In geval van defect aan het verzekerde goed zal de verzekerde de volgende documenten doorsturen naar de administrateur: betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksels) en in voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). Het origineel van het bestek voor de herstelling en/of de herstellingsfactuur of een attest van een professionele hersteller waarin deze de aard van de schade beschrijft en bevestigt dat het goed onherstelbaar is. - Een attest van de hersteller of een ander bewijs dat het aannemelijk maakt dat het defect bestond bij de levering. d Betalend bestek Wanneer de hersteller een vergoeding voor het opmaken van een bestek vraagt, dan zal de verzekerde voorafgaand contact opnemen met de administrateur. Indien deze laatste toestemming geeft voor het betalend bestek, dan zullen deze kosten worden terugbetaald, ongeacht of de herstelling verzekerd is onder de dekking. 3 Verval van recht Als de verzekerde de verplichtingen van dit artikel niet naleeft en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke vermindering van zijn verzekeringsprestaties en in voorkomend geval op de terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde vergoedingen. De verzekeraar kan de dekking weigeren wanneer de verzekerde, met bedrieglijk opzet, de voornoemde verplichtingen niet is nagekomen. AA0483 V /- P.3/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

4 Artikel 6 Schadevergoeding De verzekeraar betaalt de volgende schadevergoedingen: Ofwel de herstellingskosten van het verzekerde goed. Wanneer de herstellingskosten hoger zijn dan de nieuwvervangingswaarde van het goed, dan wordt louter de nieuwvervangingswaarde vergoed. De verzekerde zal het goed niet laten herstellen zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar. Ofwel de nieuwvervangingswaarde van het verzekerde goed. Ingeval de nieuwvervangingswaarde groter is dan de initiële aankoopprijs, is de vergoeding beperkt tot de initiële aankoopprijs. Er wordt geen vetusteit (slijtage) toegepast. Het maximum bedrag van de vergoeding per schadegeval en per verzekerd goed zal nooit het bedrag overschrijden dat voor de betreffende aankoop van de rekening van de verzekerde werd afgeschreven zoals blijkt uit de uitgavenstaat van de verzekerde kaart. De vergoeding door de verzekeraar bedraagt per waarborg maximum euro per verzekerde kaart per kalenderjaar, dus voor beide waarborgen samen maximaal euro per verzekerde kaart per kalenderjaar. Wanneer het verzekerde goed deel uitmaakt van een paar of een set, dan zal de volledige aanschafprijs van het paar of de set worden vergoed mits de goederen afzonderlijk onbruikbaar zijn en afzonderlijk niet vervangen kunnen worden. Er geldt een vrijstelling van 20 euro per schadegeval. De administrateur zal alle schadevergoedingen rechtstreeks uitbetalen aan de verzekerde op de zichtrekening waaraan de kaart gekoppeld is. Artikel 7 Begin en einde van de dekking 1 Begin van de dekking De verzekeringsdekking vangt aan op het moment dat de verzekerde in het bezit is van de verzekerde kaart. Huidige algemene voorwaarden versie 1 april 2014 zijn van toepassing vanaf 1 april 2014 voor nieuwe verzekerde kaarten van het type KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum en KBC-Kredietkaart Platinum Flex voor aankopen die met deze verzekerde kaarten zijn betaald. Vanaf 1 oktober 2014 worden huidige algemene voorwaarden versie april 2014 eveneens van toepassing op de andere verzekerde kaarten voor aankopen van verzekerde goederen vanaf 1 oktober De bestaande algemene voorwaarden versie 2011 blijven van toepassing op aankopen van verzekerde goederen die dateren van voor 1 oktober Er is slechts waarborg indien de goederen volledig werden betaald met de verzekerde kaart en de verzekerde nog in het bezit is van de verzekerde kaart op het moment van de schadeaangifte. 2 Einde van de waarborg De waarborgen nemen van rechtswege een einde t.a.v. de verzekerde: Bij afloop van de periode van 90 kalenderdagen zoals gepreciseerd in artikel 3.1. hiervoor voor de aankoopbescherming. Bij afloop van de periode van twee jaar volgend op de wettelijke garantie voor de verlengde garantie. Ingeval van niet-hernieuwing of intrekking van de verzekerde kaart. Als de verzekerde de kaartbijdrage niet heeft betaald. Op de datum waarop de opzegging van de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar uitwerking heeft, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt bepaald onder artikel 7.3 inzake de uitloopregeling. 3 Uitloopregeling Indien de aankoop van het verzekerd goed is gebeurd tijdens de looptijd van de verzekering, en het schadegeval doet zich voor na het beëindigen van de verzekeringsovereenkomst, zoals bedoeld onder artikel 7.2, 5 e streepje, dan zal de schade worden vergoed indien aan alle bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden is voldaan ondanks het feit dat de verzekering reeds beëindigd is. De verzekeraar kan tot vergoeding gehouden zijn tot maximaal vier jaar na het beëindigen van de verzekering voor de verlengde garantie en tot maximaal 90 dagen na het beëindigen van de verzekering voor de aankoopbescherming. Artikel 8 Subrogatie De verzekeraar is ten belope van het betaalde bedrag gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de verzekerden. Indien door toedoen van de verzekerden slechts een onvolledige of geen subrogatie van de verzekeraar kan geschieden, kan deze de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het door hem geleden nadeel. Indien de verzekeraar een schadevergoeding heeft uitgekeerd in geval van gekwalificeerde diefstal moet de verzekerde, bij het terugvinden van het gestolen verzekerd goed, de eigendom hiervan aan de verzekeraar overdragen of de uitgekeerde schadevergoeding terugstorten. Artikel 9 Toepasselijk recht en rechtsmacht Op het verzekeringscontract en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de partijen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Klachten of opmerkingen in verband met deze verzekering en specifiek inzake de schadeafhandeling in het kader van deze verzekering kunnen steeds gericht worden aan de Verzekeraar, per post naar volgend correspondentieadres: London General Insurance Company limited c/o The Warranty Group Europe t.a.v. de directie Uitbreidingstraat Berchem Of per gericht aan: De Verzekeraar zal ernaar streven om de verzekerde een antwoord te bezorgen binnen de twee weken vanaf de ontvangst van de brief of de en verbindt zich ertoe om de verzekerde binnen de maand een definitief antwoord te bezorgen. AA0483 V /- P.4/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

5 Indien de verzekerde het oneens blijft met de beslissing van de Verzekeraar kan de Verzekerde zich richten tot de VZW Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. De verzekerde behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Artikel 10 Wijzigingen aan de verzekeringsovereenkomst Wijzigingen aan de verzekeringsovereenkomst zullen via de gebruikelijke kanalen aan de verzekerden worden meegedeeld (maandelijkse uitgavenstaat of brief) en zijn vanaf dat ogenblik tegenstelbaar aan de verzekerden. Artikel 11 Wet tot bescherming van de privacy Bij het sluiten en het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst komen de verzekeraar en de administrateur in het bezit van gegevens van persoonlijke aard betreffende de verzekerde. Naast identiteitsgegevens gaat het ook om gegevens betreffende de voorgevallen schade. Deze gegevens worden door de medewerkers van de verzekeraar en de administrateur gebruikt voor het beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen en de optimalisering van de service aan het cliënteel. In bepaalde gevallen is het nodig bijzondere gegevens te verwerken, zoals persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Dit gebeurt telkens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere persoon van wie de verzekeraar of de administrateur persoonsgegevens bezit, heeft het recht om deze gegevens op te vragen en/of te verbeteren. Hij kan zich ook wenden tot de Privacy-dienst van de verzekeraar of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Iedere persoon van wie de verzekeraar of de administrateur de identiteitsgegevens of persoonsgegevens bezit, heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.. AA0483 V /- P.5/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN, DIENSTEN EN BIJSTAND ITC_AC CONS CH GOLD STD PLUS_V1_NL INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 5 1.1 Alpha Card.....................................

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000

Nadere informatie

«db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten»

«db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten» «db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten» Samenvatting van de voorwaarden van het verzekeringscontract N 3.017.677 van Deutsche

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid

Nadere informatie

DE AMERICAN EXPRESS GREEN KAART

DE AMERICAN EXPRESS GREEN KAART DE AMERICAN EXPRESS GREEN KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN EN DIENSTEN Return Protection 3 INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 3 1.1 Alpha Card..................................... 3

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen

Nadere informatie

Insurance for Mobile. Algemene Voorwaarden. Tot 30/09/2013 Verzekeringsovereenkomst N 2040122. 10/2013

Insurance for Mobile. Algemene Voorwaarden. Tot 30/09/2013 Verzekeringsovereenkomst N 2040122. 10/2013 Insurance for Mobile Algemene Voorwaarden 10/2013 Tot 30/09/2013 Verzekeringsovereenkomst N 2040122. Inhoud 1. Definities...3 2. Voorwerp van de verzekeringsdekking...3 3. Beperkingen van de verzekeringsdekking...4

Nadere informatie

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Tentoonstellingen en Beurzen Algemene Voorwaarden

Tentoonstellingen en Beurzen Algemene Voorwaarden Tentoonstellingen en Beurzen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tentoonstellingen en Beurzen Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden primeren op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser

Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of Providis Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule 0079-2074207N-24112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Algemene Voorwaarden Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Bedankt voor het aansluiten bij Lifeline. Wij hebben dit verzekeringsproduct ontwikkeld teneinde U te

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ. TRANSPORTPOLIS BLZ. 1 Begrippen In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden; - de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verzekerde onderneming in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Gewaarborgd Inkomen. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden. Gewaarborgd Inkomen. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Gewaarborgd Inkomen van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Gewaarborgd Inkomen Woord vooraf De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten tussen AG Insurance nv, met maatschappelijke

Nadere informatie

Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering

Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering Domaroute Algemene Voorwaarden Autoverzekering België Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering........................... 5 Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen 5 Artikel

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT.

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT Definities 3 Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de dekking 5 Afdeling 1 - Rechtsgronden en gedekte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS 1. Begripsomschrijvingen Dit contract verstaat onder: DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1.1. De bijstandsverlener: AGA International S.A. Belgian branch

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365

N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 ALGEMENE VOORWAARDEN AVVSF/11.2006 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 11, 1170 Brussel, bij

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie