Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Het indienen van een schadeclaim impliceert uw akkoord met de verzekering die KBC Bank NV ten behoeve van haar klanten heeft gesloten en impliceert tevens de aanvaarding van de op het schadegeval van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden. Wijzigingen worden u via de gebruikelijke kanalen (uitgavenstaat of brief) meegedeeld. Om zeker te zijn van de voorwaarden die op uw schadegeval van toepassing zijn, kan u de website van de Verzekeringsnemer raadplegen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de interpretatie van de algemene voorwaarden van deze verzekering verstaat men onder: Verzekering: De polis die KBC Bank NV sluit ten behoeve van haar cliënten die beantwoorden aan de definitie van 'verzekerde' waardoor bij schadegeval een rechtstreekse rechtsverhouding ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. De verzekering is gratis voor de verzekerden. Verzekeraar: London General Insurance Company Ltd. gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via haar bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11,1850 Grimbergen, de takken ongevallen (01a), ziekte (02), schade aan goederen (09) en geldelijke verliezen (16) te beoefenen. Administrateur: TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer , met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd te President Kennedylaan 106 te Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd. Verzekeringsnemer: KBC Bank NV met maatschappelijke zetel Havenlaan 2 te 1080 Brussel, FSMA-nr A, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE , RPR Brussel. Bemiddelaar: de verzekeringsnemer, ingeval van een Pinto-Visa, KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum en KBC-Kredietkaart Platinum Flex. CBC Banque NV, met maatschappelijke zetel in België, Grote Markt 5, 1000 Brussel, FSMA-nummer A, ingeval van een Pinto Visa, Visa Confort CBC, MasterCard Globe CBC en MasterCard Platinum CBC kredietopening. De op het aansluitingsformulier vermelde zelfstandige Centea-bankagent via wie de verzekerde een Pinto Visa kredietopening heeft afgesloten. Verzekerde: Elke natuurlijke persoon, houder van een verzekerde kaart, die is toegetreden tot deze verzekering en die handelt in zijn hoedanigheid van particulier, buiten het kader van om het even welke professionele of commerciële activiteit. Kredietkaart: een internationale kredietkaart, uitgegeven door de verzekeringsnemer en door de bemiddelaar aangeboden via kredietbemiddeling onder de benamingen Pinto-Visa, KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum, KBC-Kredietkaart Platinum Flex, Visa Confort CBC, MasterCard Globe CBC of MasterCard Platinum CBC en in de toekomst andere benamingen. Verzekerde kaart: Een door de verzekeringsnemer afgeleverde kredietkaart, die niet is opgezegd of geblokkeerd, en waarvoor de jaarlijkse kaartbijdrage werd betaald indien deze verschuldigd is. Accidentele schade: Elke plotselinge en onvoorziene schade aan het verzekerde goed door een oorzaak uitwendig aan het verzekerde goed. Gekwalificeerde diefstal: Het verlies van het verzekerde goed ten gevolge van geweld of braak door een derde met de bedoeling om het verzekerde goed te onttrekken aan de verzekerde. Geweld: Elke vorm van lichamelijke geweldpleging door toedoen van een derde. Braak: Forceren, beschadigen of vernietigen van elke inof uitwendige sluiting van een huis, gebouw, voertuig, vaartuig, kluis of brandkast. In geval van diefstal van een verzekerd goed uit een voertuig bestaat er enkel een recht op vergoeding als de verzekerde kan aantonen dat dit verzekerd goed van buitenaf niet zichtbaar werd opgeborgen. Het voertuig moet vergrendeld zijn en het bewijs hiervan zal enkel kunnen geleverd worden door het aantonen van sporen van inbraak in het voertuig. Derde: Gelijk welke persoon, andere dan de verzekerde of diens huisgenoot. Huisgenoot: Met de verzekerde in gezinsverband samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, persoon die ongehuwd samenwoont met de verzekerde en gedomicilieerd is op hetzelfde adres, ascendent of descendent tot in de tweede graad van de verzekerde. Wettelijke garantie: De waarborg die de verkoper van consumptiegoederen moet verlenen voor een periode van twee jaar, zoals bepaald in artikel 1649bis ev. burgerlijk wetboek (of equivalent in buitenlandse wetgeving). Verzekerd goed: Elk roerend goed met een eenheidswaarde gelijk aan of groter dan 50 EUR (BTW inbegrepen, exclusief port- en leveringskosten) dat door de verzekerde, handelend als consument, nieuw werd aangekocht en geheel werd betaald met diens verzekerde kaart. Witgoed, Bruingoed, Grijsgoed en Doe-het-zelf-materieel zijn bijzondere categorieën van verzekerde goederen. Witgoed: Elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Bruingoed: Audio-, tele- en videoapparatuur op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA0483 V /- P.1/5

2 Grijsgoed: Computerproducten op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Doe-het-zelf-materieel: alle elektrische en elektronische doe-het-zelf werkapparaten voor gebruik in huis op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Defect: Het niet of gebrekkig functioneren van een verzekerd goed, dat zich openbaart gedurende de verlengde garantieperiode zoals bepaald in artikel 3 waarborg 2 en dat veroorzaakt wordt door een technisch gebrek of een technische of mechanische storing, een fout in het ontwerp, een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout van het verzekerde goed, inherent aan het verzekerde goed op het ogenblik van de levering. Herstellingskosten: De kosten gemaakt om het verzekerde goed te herstellen in België, beperkt tot de te vervangen onderdelen, de verzendkosten, de transportkosten van de hersteller en de werkuren. Bestek: Een prijsopgave waarbij een professionele hersteller aanbiedt het defecte of accidenteel beschadigde verzekerde goed te herstellen of te vervangen voor een bepaalde prijs. Nieuwvervangingswaarde: Het bedrag dat op de dag van de schadeaangifte nodig is om het verzekerde goed in België te vervangen door een soortgelijk nieuw goed met dezelfde of gelijkwaardige eigenschappen. Dossier: Een kredietovereenkomst gesloten tussen de verzekeringsnemer en de verzekerde waaraan één of twee verzekerde kaarten verbonden zijn. Artikel 2 Territorialiteit De dekking geldt voor aankopen over heel de wereld. Voor de verlengde garantie van de verzekerde goederen (artikel 3.2) geldt als bijkomende voorwaarde dat de betrokken regelgeving in het land van aankoop een garantietermijn van minstens twee jaar oplegt. Indien de betrokken regelgeving geen garantietermijn van minstens twee jaar voorziet, dan is er geen waarborg 'verlengde garantie' voor dat specifieke goed. Artikel 3 Omschrijving van de waarborgen Deze verzekering verleent twee waarborgen: 1 De aankoopbescherming De verzekerde ontvangt een vergoeding, zoals bepaald in artikel 6 wanneer er een gekwalificeerde diefstal of accidentele schade voorvalt binnen de 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de aankoopdatum of vanaf de leveringsdatum (indien deze later valt en deze via een leveringsbon bewezen wordt) van het verzekerde goed. Voor aankopen van een verzekerd goed via internet geldt echter altijd de datum van aankoop. 2 Verlengde garantie voor witgoed, bruingoed, grijsgoed en doe-het-zelf-materieel De verzekerde ontvangt een vergoeding zoals bepaald in artikel 6, ingeval van een defect aan het verzekerde goed gedurende een periode van twee jaar die volgt op de periode van de wettelijke garantie. De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de wettelijke garantie (artikel 1649 bis ev B.W. of equivalent in buitenlandse wetgeving) zijn eveneens van toepassing op de verlengde garantie. Deze verlengde garantie is enkel verworven voor witgoed, bruingoed, grijsgoed en doe-het-zelf-materieel. Alle andere verzekerde goederen zijn uitgesloten. Voor de kwalificatie van het goed als witgoed, bruingoed, grijsgoed of doe-het-zelf-materieel is de hoofdfunctie van het toestel bepalend. De waarborg verlengde garantie voor grijsgoed is enkel verworven voor aankopen die zijn gedaan met een verzekerde kaart van het type KBC-Kredietkaart Platinum of KBC-Kredietkaart Platinum Flex. Artikel 4 Uitsluitingen 1 De volgende goederen zijn uitgesloten van waarborg: - Levende planten en dieren; - Consumeerbare en bederfbare goederen; - Geld, deviezen, reischeques, transportbewijzen en verhandelbare effecten; - Sieraden, horloges, bont en kunstwerken; - Gemotoriseerde voertuigen, zoals boten, auto's, vliegtuigen; - Alle goederen voor professioneel gebruik; - Goederen bestemd voor de handel of om te worden doorverkocht; - Mobiele telefoons (GSM's); - Afstandsbedieningen; - Tweedehandsgoederen of gebruikte goederen; - Goederen die slechts gedeeltelijk met de verzekerde kaart werden betaald. 2 Schade ontstaan door/als gevolg van de volgende situaties is uitgesloten van waarborg: - Alle schade die met opzet werd aangebracht door de verzekerde of diens huisgenoten; - Diefstal door een huisgenoot van de verzekerde; - Verlies of onverklaarbare verdwijning van het verzekerde goed; - Gewone slijtage of een geleidelijke degradatie van het verzekerde goed door erosie, vocht, of de invloed van warmte en koude; - Burgeroorlog, oorlog, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme; - Embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging op bevel van een overheid of een openbare autoriteit; - radioactiviteit of ioniserende straling; - Het niet naleven van de gebruiksvoorschriften van het goed zoals aangegeven door de fabrikant of de verdeler; - virussen of malware aan software geïnstalleerd in verzekerde goederen; - De beschadiging van het verzekerde goed tijdens het transport door de verkoper of bij de behandeling door deze laatste; - Defect aan het verzekerde goed dat werd veroorzaakt door stroomuitval, verkeerde voltage of fouten in de stroomtoelevering. - Defecten aan het verzekerd goed dat nog onder de wettelijke garantie valt. Deze verzekering verleent geen bijstand voor het afdwingen van de wettelijke garantie; - Brand; AA0483 V /- P.2/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

3 3 De volgende kosten zijn uitgesloten van de waarborg: - Alle gevolgschade, indirecte schade en iedere vorm van aansprakelijkheid. - Kosten van herstelling van esthetische schade (bijv. deuken, krassen, verf) indien de normale gebruiksmogelijkheden van het verzekerde goed door de esthetische schade niet wezenlijk beïnvloed worden; - kosten voor het herstellen en vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen en batterijen (niet beperkte opsomming. Artikel 5 Verplichtingen van de verzekerde De verzekeraar erkent uitdrukkelijk dat de administrateur door haar gemachtigd is om alle schadegevallen onder deze polis voor haar rekening te regelen. 1 Schademelding De verzekerde moet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 14 kalenderdagen nadat hij op de hoogte was van de schade en binnen 7 kalenderdagen na de einddatum van de waarborg aangifte doen van het schadegeval bij de administrateur via het schadeaangifteformulier dat hem door de bemiddelaar ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier is beschikbaar in de verkooppunten en op de website van de verzekeringsnemer en moet door de verzekerde volledig ingevuld en ondertekend aan de administrateur worden bezorgd. Indien het schadegeval wordt aangegeven na het einde van de waarborg, dan moet de verzekerde aantonen dat het schadegeval zich tijdens de duur van de waarborg heeft voorgedaan. Wordt dit niet door de verzekerde aangetoond, dan wordt de schademelding niet in behandeling genomen. De verzekerde moet de instructies van de administrateur opvolgen en deze alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die hem door de administrateur worden gevraagd of die hijzelf noodzakelijk of nuttig acht. De verzekerde zal het verzekerde goed ten minste tot de definitieve regeling van het schadegeval ter beschikking houden van de administrateur. Indien de administrateur dit wenst, kan hij een expert sturen om de omstandigheden van de schade op te nemen en om een schatting van de schadeloosstelling te maken. Indien de schade geleden is door de ontvanger van een geschenk dat onder de verzekering is gedekt, dan moet de schademelding gebeuren door de verzekerde en moet het schadeformulier door de verzekerde worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd. 2 Te leveren documenten a Gekwalificeerde diefstal In geval van gekwalificeerde diefstal zal de verzekerde binnen 48 uur na de vaststelling ervan, aangifte doen bij de bevoegde instanties. De verzekerde zal aan de administrateur de volgende documenten moeten bezorgen: betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksel) voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon) - Een origineel of echt verklaard afschrift van de aangifte bij de politie - Gelijk welk bewijs van het voorval zoals een schriftelijke verklaring van een getuige, medisch attest, factuur van herstelling van slot,... b Accidentele schade In geval van accidentele schade zal de verzekerde de volgende documenten moeten overmaken aan de administrateur: betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksel). voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). - Het origineel van het bestek voor de herstelling en/of de herstellingsfactuur ofeen attest van een professionele hersteller waarin deze de aard van de schade beschrijft en bevestigt dat het goed onherstelbaar is. c Defect In geval van defect aan het verzekerde goed zal de verzekerde de volgende documenten doorsturen naar de administrateur: betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksels) en in voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). Het origineel van het bestek voor de herstelling en/of de herstellingsfactuur of een attest van een professionele hersteller waarin deze de aard van de schade beschrijft en bevestigt dat het goed onherstelbaar is. - Een attest van de hersteller of een ander bewijs dat het aannemelijk maakt dat het defect bestond bij de levering. d Betalend bestek Wanneer de hersteller een vergoeding voor het opmaken van een bestek vraagt, dan zal de verzekerde voorafgaand contact opnemen met de administrateur. Indien deze laatste toestemming geeft voor het betalend bestek, dan zullen deze kosten worden terugbetaald, ongeacht of de herstelling verzekerd is onder de dekking. 3 Verval van recht Als de verzekerde de verplichtingen van dit artikel niet naleeft en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke vermindering van zijn verzekeringsprestaties en in voorkomend geval op de terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde vergoedingen. De verzekeraar kan de dekking weigeren wanneer de verzekerde, met bedrieglijk opzet, de voornoemde verplichtingen niet is nagekomen. AA0483 V /- P.3/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

4 Artikel 6 Schadevergoeding De verzekeraar betaalt de volgende schadevergoedingen: Ofwel de herstellingskosten van het verzekerde goed. Wanneer de herstellingskosten hoger zijn dan de nieuwvervangingswaarde van het goed, dan wordt louter de nieuwvervangingswaarde vergoed. De verzekerde zal het goed niet laten herstellen zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar. Ofwel de nieuwvervangingswaarde van het verzekerde goed. Ingeval de nieuwvervangingswaarde groter is dan de initiële aankoopprijs, is de vergoeding beperkt tot de initiële aankoopprijs. Er wordt geen vetusteit (slijtage) toegepast. Het maximum bedrag van de vergoeding per schadegeval en per verzekerd goed zal nooit het bedrag overschrijden dat voor de betreffende aankoop van de rekening van de verzekerde werd afgeschreven zoals blijkt uit de uitgavenstaat van de verzekerde kaart. De vergoeding door de verzekeraar bedraagt per waarborg maximum euro per verzekerde kaart per kalenderjaar, dus voor beide waarborgen samen maximaal euro per verzekerde kaart per kalenderjaar. Wanneer het verzekerde goed deel uitmaakt van een paar of een set, dan zal de volledige aanschafprijs van het paar of de set worden vergoed mits de goederen afzonderlijk onbruikbaar zijn en afzonderlijk niet vervangen kunnen worden. Er geldt een vrijstelling van 20 euro per schadegeval. De administrateur zal alle schadevergoedingen rechtstreeks uitbetalen aan de verzekerde op de zichtrekening waaraan de kaart gekoppeld is. Artikel 7 Begin en einde van de dekking 1 Begin van de dekking De verzekeringsdekking vangt aan op het moment dat de verzekerde in het bezit is van de verzekerde kaart. Huidige algemene voorwaarden versie 1 april 2014 zijn van toepassing vanaf 1 april 2014 voor nieuwe verzekerde kaarten van het type KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum en KBC-Kredietkaart Platinum Flex voor aankopen die met deze verzekerde kaarten zijn betaald. Vanaf 1 oktober 2014 worden huidige algemene voorwaarden versie april 2014 eveneens van toepassing op de andere verzekerde kaarten voor aankopen van verzekerde goederen vanaf 1 oktober De bestaande algemene voorwaarden versie 2011 blijven van toepassing op aankopen van verzekerde goederen die dateren van voor 1 oktober Er is slechts waarborg indien de goederen volledig werden betaald met de verzekerde kaart en de verzekerde nog in het bezit is van de verzekerde kaart op het moment van de schadeaangifte. 2 Einde van de waarborg De waarborgen nemen van rechtswege een einde t.a.v. de verzekerde: Bij afloop van de periode van 90 kalenderdagen zoals gepreciseerd in artikel 3.1. hiervoor voor de aankoopbescherming. Bij afloop van de periode van twee jaar volgend op de wettelijke garantie voor de verlengde garantie. Ingeval van niet-hernieuwing of intrekking van de verzekerde kaart. Als de verzekerde de kaartbijdrage niet heeft betaald. Op de datum waarop de opzegging van de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar uitwerking heeft, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt bepaald onder artikel 7.3 inzake de uitloopregeling. 3 Uitloopregeling Indien de aankoop van het verzekerd goed is gebeurd tijdens de looptijd van de verzekering, en het schadegeval doet zich voor na het beëindigen van de verzekeringsovereenkomst, zoals bedoeld onder artikel 7.2, 5 e streepje, dan zal de schade worden vergoed indien aan alle bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden is voldaan ondanks het feit dat de verzekering reeds beëindigd is. De verzekeraar kan tot vergoeding gehouden zijn tot maximaal vier jaar na het beëindigen van de verzekering voor de verlengde garantie en tot maximaal 90 dagen na het beëindigen van de verzekering voor de aankoopbescherming. Artikel 8 Subrogatie De verzekeraar is ten belope van het betaalde bedrag gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de verzekerden. Indien door toedoen van de verzekerden slechts een onvolledige of geen subrogatie van de verzekeraar kan geschieden, kan deze de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het door hem geleden nadeel. Indien de verzekeraar een schadevergoeding heeft uitgekeerd in geval van gekwalificeerde diefstal moet de verzekerde, bij het terugvinden van het gestolen verzekerd goed, de eigendom hiervan aan de verzekeraar overdragen of de uitgekeerde schadevergoeding terugstorten. Artikel 9 Toepasselijk recht en rechtsmacht Op het verzekeringscontract en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de partijen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Klachten of opmerkingen in verband met deze verzekering en specifiek inzake de schadeafhandeling in het kader van deze verzekering kunnen steeds gericht worden aan de Verzekeraar, per post naar volgend correspondentieadres: London General Insurance Company limited c/o The Warranty Group Europe t.a.v. de directie Uitbreidingstraat Berchem Of per gericht aan: De Verzekeraar zal ernaar streven om de verzekerde een antwoord te bezorgen binnen de twee weken vanaf de ontvangst van de brief of de en verbindt zich ertoe om de verzekerde binnen de maand een definitief antwoord te bezorgen. AA0483 V /- P.4/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

5 Indien de verzekerde het oneens blijft met de beslissing van de Verzekeraar kan de Verzekerde zich richten tot de VZW Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. De verzekerde behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Artikel 10 Wijzigingen aan de verzekeringsovereenkomst Wijzigingen aan de verzekeringsovereenkomst zullen via de gebruikelijke kanalen aan de verzekerden worden meegedeeld (maandelijkse uitgavenstaat of brief) en zijn vanaf dat ogenblik tegenstelbaar aan de verzekerden. Artikel 11 Wet tot bescherming van de privacy Bij het sluiten en het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst komen de verzekeraar en de administrateur in het bezit van gegevens van persoonlijke aard betreffende de verzekerde. Naast identiteitsgegevens gaat het ook om gegevens betreffende de voorgevallen schade. Deze gegevens worden door de medewerkers van de verzekeraar en de administrateur gebruikt voor het beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen en de optimalisering van de service aan het cliënteel. In bepaalde gevallen is het nodig bijzondere gegevens te verwerken, zoals persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Dit gebeurt telkens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere persoon van wie de verzekeraar of de administrateur persoonsgegevens bezit, heeft het recht om deze gegevens op te vragen en/of te verbeteren. Hij kan zich ook wenden tot de Privacy-dienst van de verzekeraar of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Iedere persoon van wie de verzekeraar of de administrateur de identiteitsgegevens of persoonsgegevens bezit, heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.. AA0483 V /- P.5/5 Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Gold Flex

Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Gold Flex Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Gold Flex Alle verzekeringen zijn gratis en optioneel. 1 Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Het indienen van

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING Polis n : 64813368 geldig vanaf 01/01/2012.

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening»

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» - SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» ALGEMENE INFORMATIE De Plus zichtrekening is een rekening van: Beobank NV/SA Boulevard Général Jacques 263g B-1050 Bruxelles België Verzekeringmaatschappij: De dekking

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER «VERLENGDE GARANTIE» Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS

SCHADEAANGIFTEFORMULIER «VERLENGDE GARANTIE» Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS SCHADEAANGIFTEFORMULIER «VERLENGDE GARANTIE» Polisnummer: 64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 - 64817254 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Verzekeraar: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263g B -1050 Brussel - België De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Reglement KBC-Kredietkaart Silver

Reglement KBC-Kredietkaart Silver Reglement KBC-Kredietkaart Silver Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 13 bladzijden. I. Reglement KBC-Kredietkaart Silver 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Q8 World MasterCard kaart Beobank

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Polisnummer: 2.009.806/0029 Belfius Bank NV Pachecolaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

BEOBANK EUPHONY WORLD MASTERCARD SCHADEAANGIFTE FORMULIER VERZEKERING MOBIELE TELEFOON Polisnummer: 64813375 ALGEMENE GEGEVENS

BEOBANK EUPHONY WORLD MASTERCARD SCHADEAANGIFTE FORMULIER VERZEKERING MOBIELE TELEFOON Polisnummer: 64813375 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe SE Insurance, geregistreerd onder de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten te België

Nadere informatie

AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card VERZEKERINGSCERTIFICAAT 6.000 EUR

AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card VERZEKERINGSCERTIFICAAT 6.000 EUR AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card VERZEKERINGSCERTIFICAAT 6.000 EUR Hoofdstuk 1. DEFINITIES Verzekerde: Ieder natuurlijk persoon die titularis is van een verzekerde kredietkaart en

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040. Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - BESTE PRIJS Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - BESTE PRIJS Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS Polisnummer: 64813376 64813377 64817253-64817254 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE. Versie 01/02/2012. TeleClaims. Bij schade:

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE. Versie 01/02/2012. TeleClaims. Bij schade: Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE Versie 01/02/2012 TeleClaims Bij schade: E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be Fax: 02/664.40.73 Tijdens de kantooruren: 02/664.45.25 Indien

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Neckermann World MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekeringsprogramma Beobank Neckermann World MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekeringsprogramma Beobank Neckermann World MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. BESTE PRIJS 2. AANKOOPVERZEKERING 3. VERLENGDE GARANTIE 4. BESCHERMING VAN GELDAFHALINGEN Polis n : 64813377 geldig vanaf

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

SCHADE-AANGIFTE VLUCHT- OF INTERNATIONALE TREINVERTRAGING / GEMISTE AANSLUITING Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS

SCHADE-AANGIFTE VLUCHT- OF INTERNATIONALE TREINVERTRAGING / GEMISTE AANSLUITING Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kredietkaarten: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B-1050 Brussel België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 r Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Inleiding Rabobank Nederland heeft voor u een overeenkomst

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Beobank Visa Gold Beobank World Travel MasterCard - SCHADEAANGIFTE - BESCHERMING VAN VERTRAGING EN VERLIES VAN BAGAGE Polisnummer: 64813373-64813374

Beobank Visa Gold Beobank World Travel MasterCard - SCHADEAANGIFTE - BESCHERMING VAN VERTRAGING EN VERLIES VAN BAGAGE Polisnummer: 64813373-64813374 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263G B-1050 Brussel België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel de Kaarthouder Polisnummer: 2.009.806/0036 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - Dagelijkse uitkering in geval van hospitalisatie Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - Dagelijkse uitkering in geval van hospitalisatie Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Plus

ALGEMENE VOORWAARDEN Plus ALGEMENE VOORWAARDEN 201605Plus Verzekeringen op de Plus zichtrekening A. DEFINITIES Verzekeraar: PARTNERS VERZEKERINGEN N.V. - GUSTAVE DEMEY LAAN 66-1160 BRUSSEL - Erkende Verzekeringsmaatschappij onder

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Extra World MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Extra World MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Extra World MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. BESTE PRIJS 2. AANKOOPVERZEKERING 3. VERLENGDE GARANTIE 4. VEILIG ONLINE Polis n : 64813376 geldig vanaf 01/01/2012 DEFINITIES

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040. Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Claims Department Pleinlaan,

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Q8 World MasterCard. Algemene Voorwaarden DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Q8 World MasterCard. Algemene Voorwaarden DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Q8 World MasterCard Algemene Voorwaarden 1. Aankoopverzekering 2. Verlengde garantie 3. Auto agressie 4. Diefstal van autosleutels en/of -papieren 5. Veilig online Polis n

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

IRIS PHOTO EQUIPMENT INSURANCE Polisvoorwaarden F

IRIS PHOTO EQUIPMENT INSURANCE Polisvoorwaarden F IRIS PHOTO EQUIPMENT INSURANCE Polisvoorwaarden 01.04.2016 F015643 201604 ALGEMENE VOORWAARDEN : Alle risico's zoals beschreven in artikel 8 van de transportpolis van Antwerpen (d.d. 20.04.2004) Algemene

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

JAGUAR ONDERHOUDSPLAN HANDBOEK

JAGUAR ONDERHOUDSPLAN HANDBOEK JAGUAR ONDERHOUDSPLAN HANDBOEK DE BESTE SERVICE VOOR U EN UW JAGUAR PRECISIEWERK VEREIST DE JUISTE ZORG Wij danken U voor de aankoop van een Jaguar Care onderhoudscontract bij uw nieuwe Jaguar XE Diesel.

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Aankoopbeveiliging MasterCard Red

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie