Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015"

Transcriptie

1 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator van de Tina-dag. 2. Sponsor: de Sponsor, die met Tina een overeenkomst van deelneming heeft gesloten; 3. Bindend formulier: het document waarbij de Sponsor de overeenkomst van deelneming is aangegaan; 4. Overeenkomst van deelneming: overeenkomst tussen Tina en de Sponsor, die ontstaat door de overeenstemmende wil, blijkende uit enig schriftelijk document waarin Tina de Sponsor expliciet deelname aan de Tina-dag bevestigt; 5. Tina-dag: het evenement ter zake waarover de overeenkomst van deelneming is gesloten; Artikel 2 Procedure bevestiging overeenkomst 1. Een oriënterend gesprek geschiedt tussen Sponsor, Eventmanager Tina-dag, Eventcoördinator Tina-dag en/of Tina-dag Accountmanager. 2. Op basis van het oriënterende gesprek volgt een concept-voorstel inclusief offerte van deelname van de Sponsor aan de Tina-dag. 3. Concretisering van de gewenste invulling van deelname/activiteit vindt plaats aan de hand van het conceptvoorstel. 5. Na goedkeuring van het voorstel door de Sponsor volgt een bevestiging van deelname aan de Tina-dag door de Eventmanager of Eventcoordinator Tina-dag. 6. De overeenkomst is bindend c.q. definitief indien de bevestiging door de Sponsor ondertekend is geretourneerd en/of indien de inschrijving van de Sponsor via de website Tinadag.nl/deelnemers door de organisatie is bevestigd 7. De Tina-dag organisatie kan geen product- en/of merkexclusiviteit geven. 8. Op de Tina-dag geven wij nooit bureaukorting op de kosten van de pakketten. Artikel 3 De overeenkomst van deelneming 1. De Sponsor verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van de bevestiging, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet - tekeningsbevoegde. 2. Na de ondertekening van het bindende formulier voor deelneming en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelneming overeenkomstig artikel 1 lid 5, dient in dit reglement voor het begrip overeenkomst van deelneming bindend formulier van deelneming gelezen te worden. 3. Tina behoudt zich het recht voor de inschrijving af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, het niet passen in het concept van het evenement of desnoods zonder opgave van redenen. 4. De inschrijver kan zich niet beroepen op de omstandigheid, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd. 5. De inschrijver is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen. 6. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de door de Sponsor met Tina gesloten overeenkomst van deelneming. 7. Afwijkingen van dit reglement of gehele of gedeeltelijke ontheffing van enig(e) in dit reglement opgenomen verbod of verplichting zijn / is uitsluitend van kracht, indien van de afwijking of ontheffing expliciet blijkt in een door Tina getekend geschrift en/of indien een aanvullend of afwijkend reglement van toepassing is verklaard. 8. Dit reglement is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Tina en de Sponsor. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan dit reglement geen rechten ontlenen. 1

2 Artikel 4 Data en duur 1. Tina stelt de plaats en tijd van de Tina-dag vast, waaronder de data voor opbouw, houden en afbouw. In 2015 zal de Tina-dag op zaterdag 26 september en zondag 27 september op Attractiepark Duinrell worden gehouden. Indien naar het oordeel van Tina bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Tina de vastgestelde data en/of locatie wijzigen, dan wel besluiten de Tina-dag geen doorgang te doen vinden. 2. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden, die na belangenafweging naar het oordeel van Tina het welslagen van de Tinadag in gevaar kunnen brengen. 3. Op 1 juni 2015 is het go/no go moment. Mocht de Tina-dag onverhoopt geen doorgang vinden krijgen de sponsors dit van Tina te horen. 4. Bij wijziging van de vastgestelde data en/of locatie blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van kracht. Indien Tina besluit de Tina-dag geen doorgang te doen vinden, blijft de Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname, op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten integraal te voldoen. 5. In geen geval kan de Sponsor jegens Tina enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten van Tina vorderen. Artikel 5 Betaling 1. Betaling van het sponsorpakket en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven. 2. Tina heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelneming tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota. 3. De Sponsor is aansprakelijk voor alle aan Tina verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelneming, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Sponsor zelf of door derden, handelend in zijn naam. 4. Bij niet tijdige betaling van enig aan Tina verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is. Incassokosten zijn voor rekening van de Sponsor waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. 5. Tina is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelneming allereerst in mindering te brengen op ten laste van de Sponsor nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnemingen. 6. Tina is gerechtigd de overeenkomst van deelneming na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, indien de Sponsor de sponsorkosten of enig ander aan Tina verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan. In een zodanig geval blijft de Sponsor gehouden de volledige sponsorkosten, alsmede de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, in welke zin dan ook, ter zake van de beëindiging. Artikel 6 Annulering, ontbinding 1. Indien de Sponsor zijn inschrijving wenst te annuleren en geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, blijft de Sponsor de volledige kosten voor zijn deelname aan Tina verschuldigd. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Sponsor worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken Sponsor een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt tenminste: - 25% van de totale sponsorkosten: bij annulering van de inschrijving na ontvangst van het bindend formulier; - 75% bij annulering minder dan 2 maanden voor de eerste opbouwdag van de Tina-dag; - 100% bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste opbouwdag van de Tina-dag; vermeerderd met de verschuldigde BTW. 2. Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn risicosfeer, een en ander ter beoordeling van Tina, niet in staat is van de standruimte/activiteit gebruik te maken, kan Tina op verzoek van de Sponsor de overeenkomst van deelneming ontbinden. In dit geval is de Sponsor 20% van de totale sponsorkosten, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten verschuldigd. 2

3 3. Ingeval ten aanzien van de Sponsor op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van voren bedoelde aanvrage ontbonden en blijft de Sponsor het volledige bedrag van de standkosten geheel verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Tina tot het vorderen van kosten, schaden en interesse. 4. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming Tina gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de Tina-dag door de Sponsor op enigerlei wijze schade aan Tina, Tina-dag of overige Sponsors zal kunnen toebrengen, heeft Tina het recht de overeenkomst van deelneming te ontbinden. De Sponsor blijft alsdan de volledige stand/activiteitkosten alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Tina tot het vorderen van kosten, schaden en interesten. 5. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden van enigerlei schade door Tina aan de Sponsor. Artikel 7 Opbouw en inrichting (algemeen) 1. De Sponsor is verplicht zijn tent/activiteit op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe bestemde dagen en aangegeven tijdstippen. 2. Bij de inrichting van de tent/activiteit dient de Sponsor zich te houden aan het in dit reglement bepaalde, overige door Tina uitgevaardigde (veiligheids-)voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften. 3. Tina kan, ten einde eenheid in de opbouw te verkrijgen, bijzondere voorschriften geven. Deze voorschriften kunnen mede de supervisie over de tent/activiteit en de inrichting betreffen. 4. Materiaal voor de aankleding van de tent/activiteit moeten volgens de richtlijnen van Tina worden bevestigd. 5. Indien de inrichting en/of opbouw van de tent/activiteit, naar het oordeel van Tina niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Tina voor rekening en risico van de Sponsor al die voorzieningen treffen die zij nodig acht. Artikel 8 Opbouw en inrichting ten behoeve van Sponsors 1. Sponsors krijgen de tent/activiteit ter beschikking inclusief overeengekomen opbouw van tent/activiteit, tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald. Nutsvoorzieningen dienen door de Sponsor zelf bij Tina te worden aangevraagd en worden door Tina separaat aan de Sponsor in rekening gebracht. 2. Vanaf het moment waarop de tent/activiteit aan de Sponsor ter beschikking wordt gesteld, tot het moment waarop de tent/activiteit aan Tina leeg wordt opgeleverd, is de tent/activiteit voor risico van de Sponsor. Alle gebreken en/of schade die bij de oplevering aan Tina aan de tent/activiteit worden geconstateerd komen voor rekening van de Sponsor, tenzij deze voor of bij de aanvaarding van de tent/activiteit schriftelijk melding heeft gemaakt van deze gebreken en/of schade, of sprake is van overmacht. 3. Niettemin is de Sponsor gehouden tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om schade aan de tent/activiteit te voorkomen gedurende de periode dat de tent/activiteit voor zijn risico is. Artikel 9 Opbouw en inrichting ten behoeve van Sponsors met eigen standbouw 1. Op verzoek van Tina dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes die afwijken van de conforme tenten op het door Tina aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Tina te worden voorgelegd. Eerst nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mag een aanvang met de opbouwwerkzaamheden worden gemaakt. Tina behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen. 2. Indien de Sponsor in de praktijk afwijkt van de door hem ingezonden en door Tina goedgekeurde in lid 1 genoemde plannen, ontwerpen en/of maquettes, behoudt Tina zich het recht voor de Sponsor te verplichten om conform deze plannen, ontwerpen en/of maquettes op te bouwen. 3

4 Artikel 10 Gebruik tent/activiteit 1. De deelnemer is niet gerechtigd: a. de tent/activiteit geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelneming is omschreven; b. een zodanig gebruik van de tent/ruimte/activiteit te maken, dat andere Sponsoren of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Tina; c. in of bij de tent/activiteit gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tina. De deelnemer dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven. d. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn tent/activiteit. Indien er versiering wordt aangebracht, moet tussen het vloeroppervlak en de versiering een vrije ruimte van minimaal 2.50 m overblijven. Versieringen van papier, dennengroen, weefsels of ander brandbare stoffen mogen niet worden aangebracht tenzij deze zijn geïmpregneerd. Er mag geen gebruik worden gemaakt van met gas gevulde ballonnen. Op vrijdag 25 september zal door een brandweerdeskundige alle aankleding op brandveiligheid worden gecheckt. Indien hier extra kosten uit voortvloeien ten behoeve van de brandveiligheid, dienen deze door deelnemer te worden voldaan. e. buiten of boven de tent/activiteit goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen; f. buiten de tent/activiteit prijscouranten, circulaires, folders of ander reclamemateriaal uit te (doen) reiken of aan te (doen) bieden; g. tekeningen, fotografische, film- of video-opnamen te (doen) maken van andere objecten dan de eigen tent/activiteit, welk recht uitsluitend aan Tina is voorbehouden; h. entreegelden of een vergoeding of prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken van bezoekers voor het bezoeken van de tent/activiteit of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties e.d.; i. in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Tina, schadelijk kunnen zijn voor de Tina-dag in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden en activiteiten die anderszins het imago van de Tina-dag schade toe kunnen brengen; j. onder de bezoekers van de Tina-dag enigerlei enquête te (doen) houden zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie; k. om in of rond zijn tent/activiteit horeca-activiteiten in welke zin dan ook, te ontplooien. Het is de deelnemer slechts toegestaan om sampling activiteiten te ondernemen indien de Sponsor daartoe schriftelijke toestemming en goedkeuring van Tina heeft ontvangen. De deelnemer draagt zelf zorg voor het toezicht op zijn tent/activiteit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Tina. Artikel 11 Schoonmaak De Sponsor is verplicht tijdens de Tina-dag voor het schoonmaken van zijn tent/activiteit zorg te dragen, en dient zijn tent/activiteit bij het einde van de Tina-dag in de oorspronkelijke staat terug te brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De tent/activiteit/ wordt schoon door de organisatie aan de sponsor opgeleverd. Artikel 12 Afvalverwijdering 1. De Sponsor dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval. Tina is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van achtergelaten afval bij de deelnemer in rekening te brengen. 2. De Sponsor dient het achtergebleven materiaal ten behoeve van een koeriersdienst, duidelijk te labelen met naam en inhoud. Dit geldt ook voor rolcontainers die worden opgeslagen gedurende de Tina-dag. De organisatie en de locatie zijn niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van materiaal dat niet is gemarkeerd door de Sponsor. 4

5 Artikel 13 Afbraak 1. De Sponsor is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn tent/activiteit te ontruimen en, indien van toepassing, af te breken. 2. Sponsoren zijn verplicht de tent/activiteit in de oorspronkelijke staat weer aan Tina op te leveren. 3. Eventuele beschadigingen aan goederen van Tina komen voor rekening van de Sponsor. 4. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de deelnemer verwijderd. Artikel 14 Branding en exposure 1. Het Tina(-dag) logo en/of de naam Tina mag alleen met schriftelijke toestemming van Tina door de Sponsor worden gebruikt. 2. De exposure van de Sponsor op de Tina-dag in attractiepark Duinrell geschiedt conform het overeengekomen sponsorpakket zoals vermeld in de overeenkomst en zal door Tina worden verzorgd, tenzij anders overeengekomen in de Sponsorovereenkomst. 3. Branding van de Sponsor is in overleg en na goedkeuring van Tina mogelijk in de ruimte en/of naaste omgeving waar de activiteiten van de Sponsor plaatsvinden. Artikel 15 Promotionele activiteiten 1. Promotionele activiteiten van de Sponsor in attractiepark Duinrell, buiten de tent/activiteit van de Sponsor is niet toegestaan tenzij schriftelijk overeengekomen. 2. Sampling is alleen toegestaan bij de tent/activiteit van de Sponsor. Eventuele kosten ten aanzien van vuilverzameling en -verwerking van de monsters kunnen door de Tina-dag organisatie achteraf in rekening worden gebracht. 3. Ter voorkoming van teleurstellingen, dient rekening te worden gehouden met voldoende monsters voor alle bezoeksters van de Tina-dag. 4. Flyeren in het park is ten strengste verboden. Er mag alleen bij de tent/activiteit van de Sponsor worden geflyerd. Eventuele kosten ten aanzien van vuilverzameling en -verwerking van de flyers kunnen door de Tina-dag organisatie achteraf in rekening worden gebracht. 5. Verkoop van direct consumeerbare eet- en drinkwaren (waaronder ook kauwgom) is exclusief voorbehouden aan attractiepark Duinrell. In overleg en met schriftelijke toezegging is het onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden mogelijk om in beperkte mate eet- en/of drinkwaren te samplen. Artikel 16 Exposure en Publiciteit 1. In Tina en op de Tina-website wordt van week 14 t/m week redactionele aandacht aan de Tina-dag gegeven. 2. De redactie van Tina is geheel verantwoordelijk voor de teksten en vormgeving van de redactionele pagina s van de Tina-dag. 3. De Tina-dag organisatie bepaalt in welke edities de advertentieplaatsingen (behorende bij sponsorpakket) worden gepubliceerd. Logo en naamsvermelding van de Sponsor geschiedt conform het overeengekomen sponsorpakket. Artikel 17 Deadlines 1. Uiterste reserveringsdatum voor deelname aan Tina-dag 2014 is 1 juli Wanneer de Sponsor na het verstrijken van de reserveringsdatum akkoord geeft voor deelname, kan de maximale aangeboden exposure niet meer worden gegarandeerd. Dit heeft geen invloed op de deelnamebijdragen. 2. Gegevens voor logo-exposure dienen uiterlijk 1 juli 2015 bij Tina te worden aangeleverd. 3. Bijzonderheden met betrekking tot de accommodatie, locaties en activiteiten met betrekking tot de deelname van de Sponsor dienen uiterlijk 1 juli 2015 bij Tina bekend te zijn. 4. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon i.v.m. calamiteiten dienen voor 1 september 2015 bij Tina bekend te zijn. 5

6 Slotbepalingen Artikel 18 Overige voorschriften 1. Tina is in het kader van een goed verloop van de Tina-dag gerechtigd aanvullende (veiligheid)voorschriften te geven. 2. De Sponsor is verplicht uitgevaardigde voorschriften, overheidsvoorschriften en aanvullende, door Tina gegeven voorschriften en aanwijzingen stipt na te leven en op te volgen. 3. Indien de Sponsor deze verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is Tina gerechtigd al die maatregelen te treffen die zij voor het welslagen van de Tina-dag noodzakelijk acht. Tina kan hiertoe onder meer de overeenkomst van deelneming met onmiddellijke ingang beëindigen, in welk geval de Sponsor gehouden blijft de volledige kosten, de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten, alsmede de kosten van te zijnen aanzien getroffen voorzieningen, te voldoen, zonder dat de Sponsor enige aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade, ter zake van de beëindiging of de getroffen voorziening. Artikel 19 Afwijkingen van het reglement Ingeval bepalingen van dit reglement strijden met c.q. afwijken van de voorwaarden welke zijn vermeld op het bindend formulier, prevaleren de voorwaarden op het bindend formulier. Eigenmachtig door de Sponsor aangebrachte wijzigingen en aanvullingen worden slechts erkend door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Tina. Artikel 20 Aansprakelijkheid en verzekering 1. Het in dit Reglement bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de Sponsor ter zake van zijn deelname aan de Tina-dag ingeschakelde derden, zoals standbouwers, leveranciers etc. De Sponsor staat in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit dit Reglement. 2. Indien de Sponsor of een door hem ingeschakelde derde, enige bepaling uit dit reglement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tina gerechtigd: a. de Sponsor of de door hem ingeschakelde derde(n) de toegang tot de Tina-dag te ontzeggen; b. de tent/activiteit van de Sponsor te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de Sponsor de bezwaarlijke goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; 3. De Sponsor is verplicht alle schade die Tina lijdt ten gevolge van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit dit reglement en/of overige door Tina van overheidswege uitgevaardigde voorschriften, te vergoeden en vrijwaart Tina ter zake voor aanspraken van derden. 4. De Sponsor dient zich ter zake van zijn deelname aan de Tina-dag afdoende te verzekeren. 5. Tina is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of diens bezoekers gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 6. Tina is niet aansprakelijk voor schade aan goed en/of lichaam, ontstaan doordat aanwijzingen en voorschriften die door Tina zijn uitgevaardigd, niet, niet tijdig of niet geheel zijn opgevolgd. 7. De Sponsor aan de Tina-dag dient zelf zorg te dragen voor een verzekering van het materiaal dat wordt meegenomen naar de Tina-dag en voor een verzekering van het personeel dat door de Sponsor wordt ingehuurd. Artikel 21 Geschillen 1. Bij het niet-opvolgen door de Sponsor van voorschriften, bepalingen of aanwijzingen door Tina gegeven respectievelijk te geven, is Tina gerechtigd voor rekening en risico van de Sponsor de naar het oordeel van Tina noodzakelijke maatregelen te nemen, waardoor voldaan wordt aan eerder genoemde voorschriften, bepalingen of aanwijzingen. 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tina. 3. Alle geschillen die ontstaan tussen Tina en een Sponsor naar aanleiding van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend. 6

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Exposanten

Algemene voorwaarden Exposanten Algemene voorwaarden Exposanten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Elektroraad: Elektroraad Opleidingen B.V. 2. Exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015

Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015 Algemene Voorwaarden exposanten Wijk in Bedrijf 5 februari 2015 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Wijk in Bedrijf: Projectgroep Wijk in Bedrijf 2. Exposant: de

Nadere informatie

ZATERDAG 29 MAART 2014 DE LIER

ZATERDAG 29 MAART 2014 DE LIER Uittreksel algemene voorwaarden Zwanger Baby Beurs Westland. Door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, ingezonden aan de organisator, verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden

Nadere informatie

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN 7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Omring Kraamzorg:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname

Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname Algemene Voorwaarden Trouwbeleving Beursdeelname ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME. versie 14.1 / juni 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME. versie 14.1 / juni 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME versie 14.1 / juni 2014 ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. Algemeen Reglement pagina1

ALGEMEEN REGLEMENT. Algemeen Reglement pagina1 ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 Definities Dit Algemeen Reglement is geldig voor alle door Groot Vrisekoop Concept & Creatie BV georganiseerde beurzen, evenementen en activiteiten. In dit Algemeen Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Automotive Benelux B.V.

Algemene voorwaarden Automotive Benelux B.V. Algemene voorwaarden Automotive Benelux B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beursdeelname

Algemene voorwaarden Beursdeelname Algemene voorwaarden Beursdeelname ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AMWEKO BV / Events 01 ( )

ALGEMENE VOORWAARDEN AMWEKO BV / Events 01 ( ) ALGEMENE VOORWAARDEN AMWEKO BV / Events 01 (09-01-2017) ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de exposanten

Algemene voorwaarden voor de exposanten Algemene voorwaarden voor de exposanten ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca (hierna VIW- CB): organisator van een beurs

Nadere informatie

Margriet Winter Fair 2012

Margriet Winter Fair 2012 ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Sanoma: Sanoma Media Netherlands B.V., zijnde de organisator van Margriet Winter Fair; 2. Exposant: de exposant, die met Sanoma een

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier IBIZA XPERIENCE 12&13 maart 2016 Eindhoven BE PART OF THE BEST OF IBIZA IN HOLLAND Bedrijfsnaam:

Inschrijvingsformulier IBIZA XPERIENCE 12&13 maart 2016 Eindhoven BE PART OF THE BEST OF IBIZA IN HOLLAND Bedrijfsnaam: Inschrijvingsformulier IBIZA XPERIENCE 12&13 maart 2016 Eindhoven BE PART OF THE BEST OF IBIZA IN HOLLAND Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Factuuradres: E-mail: Functie: PC+Plaats: Telefoon: Betalingskenmerk/Kostenplaats:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor exposanten ALGEMEEN

Algemene voorwaarden voor exposanten ALGEMEEN Algemene voorwaarden voor exposanten ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Springer Uitgeverij: Springer Uitgeverij B.V. en/of één van haar dochtervennootschappen,

Nadere informatie

Best Beauty Concepts BV is gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 615.779.79

Best Beauty Concepts BV is gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 615.779.79 Best Beauty Concepts BV Ampèrestraat 3a, 8013PT Zwolle / Postbus 40125, 8004 DC Zwolle / Telephone +31 38 453 12 33 Best Beauty Concepts BV is gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICIPANTEN TRADE MART UTRECHT juni 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICIPANTEN TRADE MART UTRECHT juni 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICIPANTEN TRADE MART UTRECHT juni 2014 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) hebben de gebruikte begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Verkoop en Betalingscondities zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2013 Expo Houten

dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2013 Expo Houten REGLEMENT voor standhouders dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2013 Expo Houten R E G L E M E N T V O O R S T A N D H O U D E R S Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: - Organisator:De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1. Algemeen. De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2012 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden.

1. Algemeen. De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2012 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. DEELNEMINGSVOORWAARDENMEESTERLIJK 2012 1. Algemeen. De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2012 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. 2. Begripsbepalingen 2.1 Meesterlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening BMW Voor Elkaar! St. Hubertuslaan 19 3972 WT Driebergen-Rijsenburg Kamer van Koophandel 64840980 BAMw, beroepsregistratie 461002087 Bank: Triodos Bank NL25 TRIO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL Culemborg 1 juli 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Talentplanning.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL Culemborg 1augustus 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan NUGEBEURTHET.NL opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL Culemborg 1 AUGUSTUS 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.nl opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Algemeen De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2015 kan worden deelgenomen zijn vastgelegd in deze voorwaarden.

1. Algemeen De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2015 kan worden deelgenomen zijn vastgelegd in deze voorwaarden. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN MEESTERLIJK 2015 1. Algemeen De bepalingen waaronder aan Meesterlijk 2015 kan worden deelgenomen zijn vastgelegd in deze voorwaarden. 2. Begripsbepalingen 2.1. Uniquole is

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Trainingscentrum Inburgering of Online-inburgeren.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTIKEL 1: ALGEMEEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden ARTIKEL 1: ALGEMEEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden ARTIKEL 1: ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan STUDENTVERHUIZERS een opdracht geeft; 2. Opdrachtnemer, tevens gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

WTS DETACHERING Allround Professionals

WTS DETACHERING Allround Professionals ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door WTS Detachering in het kader van een overeenkomst van opdracht Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie