Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015"

Transcriptie

1 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator van de Tina-dag. 2. Sponsor: de Sponsor, die met Tina een overeenkomst van deelneming heeft gesloten; 3. Bindend formulier: het document waarbij de Sponsor de overeenkomst van deelneming is aangegaan; 4. Overeenkomst van deelneming: overeenkomst tussen Tina en de Sponsor, die ontstaat door de overeenstemmende wil, blijkende uit enig schriftelijk document waarin Tina de Sponsor expliciet deelname aan de Tina-dag bevestigt; 5. Tina-dag: het evenement ter zake waarover de overeenkomst van deelneming is gesloten; Artikel 2 Procedure bevestiging overeenkomst 1. Een oriënterend gesprek geschiedt tussen Sponsor, Eventmanager Tina-dag, Eventcoördinator Tina-dag en/of Tina-dag Accountmanager. 2. Op basis van het oriënterende gesprek volgt een concept-voorstel inclusief offerte van deelname van de Sponsor aan de Tina-dag. 3. Concretisering van de gewenste invulling van deelname/activiteit vindt plaats aan de hand van het conceptvoorstel. 5. Na goedkeuring van het voorstel door de Sponsor volgt een bevestiging van deelname aan de Tina-dag door de Eventmanager of Eventcoordinator Tina-dag. 6. De overeenkomst is bindend c.q. definitief indien de bevestiging door de Sponsor ondertekend is geretourneerd en/of indien de inschrijving van de Sponsor via de website Tinadag.nl/deelnemers door de organisatie is bevestigd 7. De Tina-dag organisatie kan geen product- en/of merkexclusiviteit geven. 8. Op de Tina-dag geven wij nooit bureaukorting op de kosten van de pakketten. Artikel 3 De overeenkomst van deelneming 1. De Sponsor verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van de bevestiging, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet - tekeningsbevoegde. 2. Na de ondertekening van het bindende formulier voor deelneming en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelneming overeenkomstig artikel 1 lid 5, dient in dit reglement voor het begrip overeenkomst van deelneming bindend formulier van deelneming gelezen te worden. 3. Tina behoudt zich het recht voor de inschrijving af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, het niet passen in het concept van het evenement of desnoods zonder opgave van redenen. 4. De inschrijver kan zich niet beroepen op de omstandigheid, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd. 5. De inschrijver is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen. 6. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de door de Sponsor met Tina gesloten overeenkomst van deelneming. 7. Afwijkingen van dit reglement of gehele of gedeeltelijke ontheffing van enig(e) in dit reglement opgenomen verbod of verplichting zijn / is uitsluitend van kracht, indien van de afwijking of ontheffing expliciet blijkt in een door Tina getekend geschrift en/of indien een aanvullend of afwijkend reglement van toepassing is verklaard. 8. Dit reglement is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Tina en de Sponsor. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan dit reglement geen rechten ontlenen. 1

2 Artikel 4 Data en duur 1. Tina stelt de plaats en tijd van de Tina-dag vast, waaronder de data voor opbouw, houden en afbouw. In 2015 zal de Tina-dag op zaterdag 26 september en zondag 27 september op Attractiepark Duinrell worden gehouden. Indien naar het oordeel van Tina bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Tina de vastgestelde data en/of locatie wijzigen, dan wel besluiten de Tina-dag geen doorgang te doen vinden. 2. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden, die na belangenafweging naar het oordeel van Tina het welslagen van de Tinadag in gevaar kunnen brengen. 3. Op 1 juni 2015 is het go/no go moment. Mocht de Tina-dag onverhoopt geen doorgang vinden krijgen de sponsors dit van Tina te horen. 4. Bij wijziging van de vastgestelde data en/of locatie blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van kracht. Indien Tina besluit de Tina-dag geen doorgang te doen vinden, blijft de Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname, op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten integraal te voldoen. 5. In geen geval kan de Sponsor jegens Tina enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten van Tina vorderen. Artikel 5 Betaling 1. Betaling van het sponsorpakket en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven. 2. Tina heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelneming tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota. 3. De Sponsor is aansprakelijk voor alle aan Tina verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelneming, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Sponsor zelf of door derden, handelend in zijn naam. 4. Bij niet tijdige betaling van enig aan Tina verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is. Incassokosten zijn voor rekening van de Sponsor waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. 5. Tina is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelneming allereerst in mindering te brengen op ten laste van de Sponsor nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnemingen. 6. Tina is gerechtigd de overeenkomst van deelneming na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, indien de Sponsor de sponsorkosten of enig ander aan Tina verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan. In een zodanig geval blijft de Sponsor gehouden de volledige sponsorkosten, alsmede de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, in welke zin dan ook, ter zake van de beëindiging. Artikel 6 Annulering, ontbinding 1. Indien de Sponsor zijn inschrijving wenst te annuleren en geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, blijft de Sponsor de volledige kosten voor zijn deelname aan Tina verschuldigd. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Sponsor worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken Sponsor een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt tenminste: - 25% van de totale sponsorkosten: bij annulering van de inschrijving na ontvangst van het bindend formulier; - 75% bij annulering minder dan 2 maanden voor de eerste opbouwdag van de Tina-dag; - 100% bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste opbouwdag van de Tina-dag; vermeerderd met de verschuldigde BTW. 2. Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn risicosfeer, een en ander ter beoordeling van Tina, niet in staat is van de standruimte/activiteit gebruik te maken, kan Tina op verzoek van de Sponsor de overeenkomst van deelneming ontbinden. In dit geval is de Sponsor 20% van de totale sponsorkosten, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten verschuldigd. 2

3 3. Ingeval ten aanzien van de Sponsor op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van voren bedoelde aanvrage ontbonden en blijft de Sponsor het volledige bedrag van de standkosten geheel verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Tina tot het vorderen van kosten, schaden en interesse. 4. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming Tina gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de Tina-dag door de Sponsor op enigerlei wijze schade aan Tina, Tina-dag of overige Sponsors zal kunnen toebrengen, heeft Tina het recht de overeenkomst van deelneming te ontbinden. De Sponsor blijft alsdan de volledige stand/activiteitkosten alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels Tina gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Tina tot het vorderen van kosten, schaden en interesten. 5. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden van enigerlei schade door Tina aan de Sponsor. Artikel 7 Opbouw en inrichting (algemeen) 1. De Sponsor is verplicht zijn tent/activiteit op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe bestemde dagen en aangegeven tijdstippen. 2. Bij de inrichting van de tent/activiteit dient de Sponsor zich te houden aan het in dit reglement bepaalde, overige door Tina uitgevaardigde (veiligheids-)voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften. 3. Tina kan, ten einde eenheid in de opbouw te verkrijgen, bijzondere voorschriften geven. Deze voorschriften kunnen mede de supervisie over de tent/activiteit en de inrichting betreffen. 4. Materiaal voor de aankleding van de tent/activiteit moeten volgens de richtlijnen van Tina worden bevestigd. 5. Indien de inrichting en/of opbouw van de tent/activiteit, naar het oordeel van Tina niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Tina voor rekening en risico van de Sponsor al die voorzieningen treffen die zij nodig acht. Artikel 8 Opbouw en inrichting ten behoeve van Sponsors 1. Sponsors krijgen de tent/activiteit ter beschikking inclusief overeengekomen opbouw van tent/activiteit, tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald. Nutsvoorzieningen dienen door de Sponsor zelf bij Tina te worden aangevraagd en worden door Tina separaat aan de Sponsor in rekening gebracht. 2. Vanaf het moment waarop de tent/activiteit aan de Sponsor ter beschikking wordt gesteld, tot het moment waarop de tent/activiteit aan Tina leeg wordt opgeleverd, is de tent/activiteit voor risico van de Sponsor. Alle gebreken en/of schade die bij de oplevering aan Tina aan de tent/activiteit worden geconstateerd komen voor rekening van de Sponsor, tenzij deze voor of bij de aanvaarding van de tent/activiteit schriftelijk melding heeft gemaakt van deze gebreken en/of schade, of sprake is van overmacht. 3. Niettemin is de Sponsor gehouden tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om schade aan de tent/activiteit te voorkomen gedurende de periode dat de tent/activiteit voor zijn risico is. Artikel 9 Opbouw en inrichting ten behoeve van Sponsors met eigen standbouw 1. Op verzoek van Tina dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes die afwijken van de conforme tenten op het door Tina aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Tina te worden voorgelegd. Eerst nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mag een aanvang met de opbouwwerkzaamheden worden gemaakt. Tina behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen. 2. Indien de Sponsor in de praktijk afwijkt van de door hem ingezonden en door Tina goedgekeurde in lid 1 genoemde plannen, ontwerpen en/of maquettes, behoudt Tina zich het recht voor de Sponsor te verplichten om conform deze plannen, ontwerpen en/of maquettes op te bouwen. 3

4 Artikel 10 Gebruik tent/activiteit 1. De deelnemer is niet gerechtigd: a. de tent/activiteit geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelneming is omschreven; b. een zodanig gebruik van de tent/ruimte/activiteit te maken, dat andere Sponsoren of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Tina; c. in of bij de tent/activiteit gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tina. De deelnemer dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven. d. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn tent/activiteit. Indien er versiering wordt aangebracht, moet tussen het vloeroppervlak en de versiering een vrije ruimte van minimaal 2.50 m overblijven. Versieringen van papier, dennengroen, weefsels of ander brandbare stoffen mogen niet worden aangebracht tenzij deze zijn geïmpregneerd. Er mag geen gebruik worden gemaakt van met gas gevulde ballonnen. Op vrijdag 25 september zal door een brandweerdeskundige alle aankleding op brandveiligheid worden gecheckt. Indien hier extra kosten uit voortvloeien ten behoeve van de brandveiligheid, dienen deze door deelnemer te worden voldaan. e. buiten of boven de tent/activiteit goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen; f. buiten de tent/activiteit prijscouranten, circulaires, folders of ander reclamemateriaal uit te (doen) reiken of aan te (doen) bieden; g. tekeningen, fotografische, film- of video-opnamen te (doen) maken van andere objecten dan de eigen tent/activiteit, welk recht uitsluitend aan Tina is voorbehouden; h. entreegelden of een vergoeding of prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken van bezoekers voor het bezoeken van de tent/activiteit of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties e.d.; i. in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Tina, schadelijk kunnen zijn voor de Tina-dag in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden en activiteiten die anderszins het imago van de Tina-dag schade toe kunnen brengen; j. onder de bezoekers van de Tina-dag enigerlei enquête te (doen) houden zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie; k. om in of rond zijn tent/activiteit horeca-activiteiten in welke zin dan ook, te ontplooien. Het is de deelnemer slechts toegestaan om sampling activiteiten te ondernemen indien de Sponsor daartoe schriftelijke toestemming en goedkeuring van Tina heeft ontvangen. De deelnemer draagt zelf zorg voor het toezicht op zijn tent/activiteit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Tina. Artikel 11 Schoonmaak De Sponsor is verplicht tijdens de Tina-dag voor het schoonmaken van zijn tent/activiteit zorg te dragen, en dient zijn tent/activiteit bij het einde van de Tina-dag in de oorspronkelijke staat terug te brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De tent/activiteit/ wordt schoon door de organisatie aan de sponsor opgeleverd. Artikel 12 Afvalverwijdering 1. De Sponsor dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval. Tina is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van achtergelaten afval bij de deelnemer in rekening te brengen. 2. De Sponsor dient het achtergebleven materiaal ten behoeve van een koeriersdienst, duidelijk te labelen met naam en inhoud. Dit geldt ook voor rolcontainers die worden opgeslagen gedurende de Tina-dag. De organisatie en de locatie zijn niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van materiaal dat niet is gemarkeerd door de Sponsor. 4

5 Artikel 13 Afbraak 1. De Sponsor is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn tent/activiteit te ontruimen en, indien van toepassing, af te breken. 2. Sponsoren zijn verplicht de tent/activiteit in de oorspronkelijke staat weer aan Tina op te leveren. 3. Eventuele beschadigingen aan goederen van Tina komen voor rekening van de Sponsor. 4. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de deelnemer verwijderd. Artikel 14 Branding en exposure 1. Het Tina(-dag) logo en/of de naam Tina mag alleen met schriftelijke toestemming van Tina door de Sponsor worden gebruikt. 2. De exposure van de Sponsor op de Tina-dag in attractiepark Duinrell geschiedt conform het overeengekomen sponsorpakket zoals vermeld in de overeenkomst en zal door Tina worden verzorgd, tenzij anders overeengekomen in de Sponsorovereenkomst. 3. Branding van de Sponsor is in overleg en na goedkeuring van Tina mogelijk in de ruimte en/of naaste omgeving waar de activiteiten van de Sponsor plaatsvinden. Artikel 15 Promotionele activiteiten 1. Promotionele activiteiten van de Sponsor in attractiepark Duinrell, buiten de tent/activiteit van de Sponsor is niet toegestaan tenzij schriftelijk overeengekomen. 2. Sampling is alleen toegestaan bij de tent/activiteit van de Sponsor. Eventuele kosten ten aanzien van vuilverzameling en -verwerking van de monsters kunnen door de Tina-dag organisatie achteraf in rekening worden gebracht. 3. Ter voorkoming van teleurstellingen, dient rekening te worden gehouden met voldoende monsters voor alle bezoeksters van de Tina-dag. 4. Flyeren in het park is ten strengste verboden. Er mag alleen bij de tent/activiteit van de Sponsor worden geflyerd. Eventuele kosten ten aanzien van vuilverzameling en -verwerking van de flyers kunnen door de Tina-dag organisatie achteraf in rekening worden gebracht. 5. Verkoop van direct consumeerbare eet- en drinkwaren (waaronder ook kauwgom) is exclusief voorbehouden aan attractiepark Duinrell. In overleg en met schriftelijke toezegging is het onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden mogelijk om in beperkte mate eet- en/of drinkwaren te samplen. Artikel 16 Exposure en Publiciteit 1. In Tina en op de Tina-website wordt van week 14 t/m week redactionele aandacht aan de Tina-dag gegeven. 2. De redactie van Tina is geheel verantwoordelijk voor de teksten en vormgeving van de redactionele pagina s van de Tina-dag. 3. De Tina-dag organisatie bepaalt in welke edities de advertentieplaatsingen (behorende bij sponsorpakket) worden gepubliceerd. Logo en naamsvermelding van de Sponsor geschiedt conform het overeengekomen sponsorpakket. Artikel 17 Deadlines 1. Uiterste reserveringsdatum voor deelname aan Tina-dag 2014 is 1 juli Wanneer de Sponsor na het verstrijken van de reserveringsdatum akkoord geeft voor deelname, kan de maximale aangeboden exposure niet meer worden gegarandeerd. Dit heeft geen invloed op de deelnamebijdragen. 2. Gegevens voor logo-exposure dienen uiterlijk 1 juli 2015 bij Tina te worden aangeleverd. 3. Bijzonderheden met betrekking tot de accommodatie, locaties en activiteiten met betrekking tot de deelname van de Sponsor dienen uiterlijk 1 juli 2015 bij Tina bekend te zijn. 4. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon i.v.m. calamiteiten dienen voor 1 september 2015 bij Tina bekend te zijn. 5

6 Slotbepalingen Artikel 18 Overige voorschriften 1. Tina is in het kader van een goed verloop van de Tina-dag gerechtigd aanvullende (veiligheid)voorschriften te geven. 2. De Sponsor is verplicht uitgevaardigde voorschriften, overheidsvoorschriften en aanvullende, door Tina gegeven voorschriften en aanwijzingen stipt na te leven en op te volgen. 3. Indien de Sponsor deze verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is Tina gerechtigd al die maatregelen te treffen die zij voor het welslagen van de Tina-dag noodzakelijk acht. Tina kan hiertoe onder meer de overeenkomst van deelneming met onmiddellijke ingang beëindigen, in welk geval de Sponsor gehouden blijft de volledige kosten, de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten, alsmede de kosten van te zijnen aanzien getroffen voorzieningen, te voldoen, zonder dat de Sponsor enige aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade, ter zake van de beëindiging of de getroffen voorziening. Artikel 19 Afwijkingen van het reglement Ingeval bepalingen van dit reglement strijden met c.q. afwijken van de voorwaarden welke zijn vermeld op het bindend formulier, prevaleren de voorwaarden op het bindend formulier. Eigenmachtig door de Sponsor aangebrachte wijzigingen en aanvullingen worden slechts erkend door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Tina. Artikel 20 Aansprakelijkheid en verzekering 1. Het in dit Reglement bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de Sponsor ter zake van zijn deelname aan de Tina-dag ingeschakelde derden, zoals standbouwers, leveranciers etc. De Sponsor staat in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit dit Reglement. 2. Indien de Sponsor of een door hem ingeschakelde derde, enige bepaling uit dit reglement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tina gerechtigd: a. de Sponsor of de door hem ingeschakelde derde(n) de toegang tot de Tina-dag te ontzeggen; b. de tent/activiteit van de Sponsor te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de Sponsor de bezwaarlijke goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; 3. De Sponsor is verplicht alle schade die Tina lijdt ten gevolge van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit dit reglement en/of overige door Tina van overheidswege uitgevaardigde voorschriften, te vergoeden en vrijwaart Tina ter zake voor aanspraken van derden. 4. De Sponsor dient zich ter zake van zijn deelname aan de Tina-dag afdoende te verzekeren. 5. Tina is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of diens bezoekers gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 6. Tina is niet aansprakelijk voor schade aan goed en/of lichaam, ontstaan doordat aanwijzingen en voorschriften die door Tina zijn uitgevaardigd, niet, niet tijdig of niet geheel zijn opgevolgd. 7. De Sponsor aan de Tina-dag dient zelf zorg te dragen voor een verzekering van het materiaal dat wordt meegenomen naar de Tina-dag en voor een verzekering van het personeel dat door de Sponsor wordt ingehuurd. Artikel 21 Geschillen 1. Bij het niet-opvolgen door de Sponsor van voorschriften, bepalingen of aanwijzingen door Tina gegeven respectievelijk te geven, is Tina gerechtigd voor rekening en risico van de Sponsor de naar het oordeel van Tina noodzakelijke maatregelen te nemen, waardoor voldaan wordt aan eerder genoemde voorschriften, bepalingen of aanwijzingen. 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tina. 3. Alle geschillen die ontstaan tussen Tina en een Sponsor naar aanleiding van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend. 6

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015 1. Definities 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1 B.J. Events B.V., B.J. Holding B.V. 1.1.2 Opdrachtgever: Iedereen met wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie