2. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE INHOUD VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT...19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE INHOUD VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT...19"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 INHOUDSTAFEL RISICOFACTOREN INLEIDING VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE INHOUD VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT COMMISSARIS GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP EN DE GROEP Algemeen Maatschappelijk doel Organisatiestructuur Belangrijke gebeurtenissen in de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap Maatschappelijk kapitaal en aandelen Maatschappelijk kapitaal en aandelen Toegestaan kapitaal Beschrijving van rechten en voordelen verbonden aan aandelen Stemrechten Recht om algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen Dividenden Rechten inzake ontbinding en vereffening Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal Preferentieel inschrijvingsrecht Warrants Uitstaande financiële instrumenten BEDRIJFSOVERZICHT Onze vennootschap Onze strategie Technologieplatform Producten en productkandidaten Cx Cx Cx ChondroCelect Concurrentie Productkandidaten ChondroCelect Intellectuele eigendom Partnerschappen, licenties en samenwerking Productie en logistiek Onze Productkandidaten ChondroCelect Vestigingen Milieuaangelegenheden Rechtszaken Ongeldigverklaring van het V.S. octrooi US Terugbetaling subsidies Verzekeringen CORPORATE GOVERNANCE Algemene bepalingen Raad van bestuur Algemene bepalingen Voorzitter Onafhankelijke bestuurders Samenstelling van de Raad van Bestuur Comités van de raad van bestuur Algemeen Directiecomité Auditcomité Benoemings- en remuneratiecomité Secretaris van de Vennootschap Uitvoerend management Algemene bepalingen Samenstelling van het uitvoerend management Chief executive officer Andere leden van het uitvoerend management Vergoeding en voordelen... 67

3 7.6. Aandelen en warrants gehouden door bestuurders en het uitvoerend management Aandelen en warrants gehouden door onafhankelijke en andere niet-uitvoerende bestuurders Aandelen en warrants gehouden door het uitvoerend management TiGenix Warrantenplan Eigenkapitaal Stimulansplannen van TiGenix SAU Private investeringstransacties en handel in de aandelen van de vennootschap Transacties met verbonden vennootschappen Algemeen Belangenconflicten bij bestuurders Transacties met verbonden vennootschappen WERKNEMERS BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS Overzicht Stemrechten Aandeelhoudersovereenkomsten Betrekkingen met belangrijke aandeelhouders CX EBIP Agreement, SLU Gri-Cel SA JAARREKENINGEN: ALGEMEEN Algemene informatie Verklaring van de CEO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Geconsolideerde resultatenrekeningen Geconsolideerde overzichten van het totaalresultaat Geconsolideerde balans Geconsolideerde kasstroomoverzichten Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Algemene informatie Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden Financiële instrumenten en financieel risicobeheer Toelichtingen bij specifieke items van de geconsolideerde jaarrekening Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december ENKELVOUDIGE JAARREKENING Enkelvoudige resultatenrekening Enkelvoudige balans Waarderingsregels (Belgische GAAP) Oprichtingskosten en kosten gerelateerd aan de kapitaalverhogingen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen (na een jaar binnen een jaar) Voorraden en bestellingen in uitvoering Geldbeleggingen Voorzieningen voor risico s en kosten Schulden (na een jaar binnen een jaar) Overlopende rekeningen Valuta JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING PER 31 DECEMBER Overzicht Pijplijn ontwikkeling Bespreking en analyse van de geconsolideerde jaarrekening Bespreking en analyse van de enkelvoudige jaarrekening Kapitaalverhogingen, -verminderingen en uitgifte van financiële instrumenten Bespreking van de voornaamste risico s en onzekerheden Gebruik van financiële instrumenten Corporate governance verklaring Continuïteit van de Vennootschap Belangenconflicten Bijkantoren Gebeurtenissen na balansdatum BUSINESS EN FINANCIËLE UPDATE EN VERWACHTING VOOR DE KOMENDE 12 MAANDEN BESCHIKBARE DOCUMENTEN BIJLAGE A - WOORDENLIJST...153

4 RISICOFACTOREN De risico s waarvan TiGenix meent dat zij wezenlijk zijn, zijn hieronder beschreven. Wanneer één of meer van deze risico s zich voordoet (voordoen), kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de cashflows, op de resultaten van de operationele activiteiten, op de financiële toestand en/of vooruitzichten van de Vennootschap en kan dit zelfs de mogelijkheid van de Vennootschap om haar activiteiten in going concern verder te zetten in gevaar brengen. Daarenboven kan de prijs van het aandeel van de Vennootschap ten gevolge van het zich voordoen van één van deze risico s aanzienlijk dalen. Echter, de hieronder beschreven risico s en onzekerheden zijn niet de enige waaraan TiGenix blootgesteld zou kunnen worden. Bijkomende risico s, waaronder deze die op het ogenblik onbekend zijn, of die als minder belangrijk beschouwd worden, kunnen eveneens een negatieve invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap. De volgorde van de hierna beschreven risico s is willekeurig. Het hoofdstuk Risicofactoren zoals opgenomen in het onderhavige registratiedocument is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het hoofdstuk Risicofactoren vermeld in het registratiedocument van vorig jaar. Risico s die verband houden met de Klinische Ontwikkeling en de Administratieve Goedkeuring van de Productkandidaten van de Vennootschap De Vennootschap kan worden geconfronteerd met vertragingen of storingen in de preklinische en klinische ontwikkeling van haar productkandidaten. Als onderdeel van de procedure voor de administratieve goedkeuring voert de Vennootschap preklinische en klinische studies uit voor elk van haar nog niet goedgekeurde productkandidaten om de veiligheid en de doeltreffendheid ervan aan te tonen. Het aantal vereiste preklinische en klinische studies varieert sterk in functie van het product, de indicatie die wordt geëvalueerd, de studieresultaten en de toepasselijke voorschriften. Klinische testen zijn kostelijk, het kan verschillende jaren duren vooraleer ze worden voltooid en de uitkomst ervan is intrinsiek onzeker. Er kan zich kan op elk ogenblik tijdens de procedure van de klinische studie een storing voordoen. De resultaten van de preklinische studies en initiële klinische proeven voorspellen niet noodzakelijk de uitkomst van de resultaten van klinische studies die in een later stadium worden uitgevoerd en producten kunnen soms niet de gehoopte veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit vertonen ondanks het feit dat ze sinds de initiële klinische proeven vooruitgang hebben geboekt. Mogelijk zijn de gegevens verzameld van de preklinische studies en klinische proeven onvoldoende ter ondersteuning van een aanvraag bij het Europees Geneesmiddelenbureau ( European Medicines Agency, afgekort EMA ), de Amerikaanse Overheidsinstantie bevoegd voor de Voedsel- en Geneesmiddelensector ( U.S. Food and Drug Administration, afgekort FDA ) of om een andere administratieve goedkeuring of goedkeuring van ethische comités in de verschillende rechtsgebieden aan te vragen. Daarenboven geeft de herziening van een studie door een onafhankelijke toezichtsraad of entiteit voor nazicht niet noodzakelijk aan dat de klinische studie uiteindelijk met succes zal worden afgewerkt. De Vennootschap kan niet accuraat voorspellen wanneer haar huidige preklinische studies en klinische proeven of haar toekomstige klinische proeven zullen worden voltooid en of ze wel zullen worden voltooid, noch wanneer geplande preklinische studies en klinische proeven zullen worden opgestart of afgewerkt. De succesvolle en tijdige voltooiing van klinische studies zullen van de Vennootschap vereisen dat ze een voldoende aantal kandidaat-patiënten rekruteert, dat ze productievestigingen lokaliseert of ontwikkelt en voldoende administratieve goedkeuring ontvangt voor de vervaardiging van het product dat moet worden getest en dat ze overeenkomsten afsluit met derde onderzoeksorganisaties om de studies uit te voeren. De Vennootschap zal misschien moeten deelnemen of blijven deelnemen aan preklinische studies en klinische proeven met partners, hetgeen eventuele toekomstige opbrengsten uit de toekomstige producten kan verminderen. De producten van de Vennootschap zouden onverwachte neveneffecten of ernstige bijwerkingen met zich kunnen meebrengen die de klinische studies kunnen onderbreken, uitstellen of stopzetten en die kunnen leiden toot de weigering van het EMA, de FDA of andere administratieve instanties om haar producten voor sommige of voor alle beoogde indicaties goed te keuren. Een onafhankelijke toezichtsraad, en institutionele entiteit voor de nazicht of een ethisch comité, het EMA, de FDA, enige andere administratieve overheden of de Vennootschap zelf zou de klinische studies op elk ogenblik kunnen opschorten of stopzetten en het is mogelijk dat er uiteindelijk voor geen enkele van haar productkandidaten wordt aangetoond dat het veilig en doeltreffend is voor menselijk gebruik. Het risico dat administratieve goedkeuring van de productkandidaten van de Vennootschap vertraging oplopen, niet worden verkregen of niet kunnen worden behouden. In Europa wordt er voor alle productkandidaten van de Vennootschap vereist dat ze, via de gecentraliseerde procedure voor markttoelating gecoördineerd door het EMA, de administratieve goedkeuring ontvangen P. 4 TIGENIX / JAARVERSLAG 2014

5 voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. In de Verenigde Staten zijn alle productkandidaten van de Vennootschap onderworpen aan een vergunningsaanvraag voor biologisch geneesmiddel ( Biologics License Application, afgekort BLA ) bij de FDA. Naast de markttoelating moet de Vennootschap eveneens specifieke nationale vergunningen bekomen en behouden voor het uitvoeren van haar commerciële activiteiten. Deze omvatten productie- en distributievergunningen evenals vergunningen voor het bekomen en behandelen van menselijke cellen en weefsels. Administratieve goedkeuring kan vertraging oplopen, beperkt of geweigerd worden omwille van een aantal redenen waarvan de meeste niet onder de controle van de Vennootschap vallen: De vereiste dat er bijkomende klinische studies worden uitgevoerd. Het feit dat het product niet voldoet aan de vereisten voor de veiligheid of de doeltreffendheid. Het feit dat de relevante productieprocessen of -vestigingen niet voldoen aan de toepasselijke vereisten. Elke vertraging in of het onvermogen om administratieve goedkeuring te verkrijgen voor de productkandidaten van de Vennootschap of elke onmogelijkheid om de vereisten van de administratieve instanties na de goedkeuring na te leven zou een wezenlijke invloed kunnen hebben op de verrichtingen en vooruitzichten van de Vennootschap, in het bijzonder wat betreft de verwachte inkomsten. Het kan voorvallen dat de administratieve overheden zoals het EMA en de FDA het niet eens zijn met de interpretaties die de Vennootschap heeft over de gegevens uit preklinische studies en klinische proeven, haar interpretatie van toepasselijke regelgeving met inbegrip van, zonder daartoe beperk te zijn, de regelgeving betreffende de verlengingen van de termijn of de hernieuwing van octrooien. Zo zouden deze instanties een product enkel goedkeuren voor beperktere indicaties dan verzocht of hun goedkeuring verlenen op voorwaarde dat er post-marketingstudies voor een product worden uitgevoerd. Er is geen garantie dat dergelijke post-goedkeuringsstudies, indien vereist, de resultaten van eerdere studies bevestigen. Daarnaast zou het algemeen gebruik van dergelijke producten andere veiligheids- en doeltreffendheidprofielen kunnen vertonen dan deze die zich tijdens de studies waarop de markttoelating gebaseerd was hebben voorgedaan. Dit zou kunnen leiden tot de intrekking of de opschorting van de markttoelating van het product. Bovendien zouden administratieve instanties geen goedkeuring kunnen geven voor de bijsluitervermeldingen die noodzakelijk of wenselijk zijn voor de succesvolle commercialisering van de producten van de Vennootschap. Bijkomend blijft een op de markt gebracht product zelfs na goedkeuring onderworpen aan een strikte reglementering. Wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en/of in het administratieve beleid of de ontdekking van problemen met het product, het productieproces, de site of de producent zouden kunnen leiden tot vertragingen van het op de markt brengen van producten, tot het opleggen van beperkingen aan de verkoop of productie van het product met inbegrip van een mogelijke intrekking van het product van de markt, of zouden op een andere wijze een nadelige invloed kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten de Vennootschap. Het niet-naleven van de toepasselijke administratieve verplichtingen kan, onder meer, leiden tot strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures en tot gevangenisstraffen, boetes, dwangbevelen, schadevergoedingen, de gehele of gedeeltelijke opschorting van administratieve goedkeuringen, de weigering om hangende aanvragen goed te keuren, de terugroeping of inbeslagname van producten en operationele en productie gerelateerde beperkingen. Er is geen garantie dat administratieve goedkeuring van studies in elk stadium, en de goedkeuring van producten en kandidaat-producten van de Vennootschap die nog in ontwikkeling zijn, zonder enige vertraging zal worden verkregen, als er al een toestemming wordt gegeven. Indien de Vennootschap er niet zou in slagen om administratieve goedkeuring voor haar producten te verkrijgen of te behouden, zal ze niet in staat zijn dergelijke producten op de markt te brengen en te verkopen, wat de Vennootschap zou kunnen verhinderen om ooit nog belangrijke opbrengsten te genereren of winstgevend te zijn. De Vennootschap werkt in een strikt geregelde omgeving en toekomstige wijzigingen in de farmaceutische wetgeving of richtlijnen, of onvoorziene omstandigheden of nieuwe wetenschappelijke inzichten op het vlak van celtherapie kunnen de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap beïnvloeden. Regelgevende richtlijnen kunnen in de loop van het ontwikkelings- en goedkeuringsproces van een toekomstig product wijzigen, met als gevolg dat de gekozen ontwikkelingsstrategie suboptimaal wordt. Dit kan de ontwikkeling vertragen, bijkomende klinische proeven vereisen of ertoe leiden dat een toekomstig product geen markttoelating of het beoogde prijsniveau kan verkrijgen, wat de commercialisering van het toegelaten product nadelig zou beïnvloeden. Marktomstandigheden kunnen veranderen door de opkomst van nieuwe concurrenten of nieuwe richtlijnen voor de behandeling en dit kan ertoe leiden dat de Vennootschap haar ontwikkelingsstrategie moet aanpassen. Dit kan leiden tot aanzienlijke vertragingen, verhoogde studiekosten, belangrijke wijzigingen in de commerciële veronderstellingen of de onmogelijkheid voor toekomstige producten om een markttoelating te verkrijgen. TIGENIX / JAARVERSLAG 2014 P. 5

6 In het verleden heeft het regelgevend kader in Europa en in bepaalde EU-Lidstaten de ChondroCelect bedrijvigheid van de Vennootschap negatief beïnvloed. Ingevolge de toepasselijke ATMP-voorschriften moeten alle ATMP s vanaf 1 januari 2013 in principe een centrale markttoelating verkrijgen van het EMA. Dit zou gunstig zijn geweest voor ChondroCelect aangezien dat het eerste ATMP was dat dergelijke centrale markttoelating ontving. Echter, de ATMP-voorschriften voorzagen een ziekenhuisuitzondering die de EU-Lidstaten de mogelijkheid verschafte om ATMP s niet-routinematig te produceren zonder te beschikken over een centrale markttoelating van het EMA. De omzetting van deze uitzondering door bepaalde EU- Lidstaten, voornamelijk door Spanje en Duitsland die de meest ontwikkelde markten hebben voor procedures van autologe chondrocytenimplantatie (ACI), heeft deze landen toegelaten om de lokale producten op de markt te houden zonder centrale markttoelating van het EMA. Na 1 januari 2013 is het marktpotentieel van ChondroCelect ook aanzienlijk gedaald aangezien tijd en kosten vereist om een dergelijke centrale markttoelating van het EMA te verkrijgen beduidend hoger zijn dan de tijd en kosten die vereist zijn om een lokale goedkeuring te verkrijgen. Hoewel de basisprincipes van het administratieve kader in Europa en de Verenigde Staten voor celgebaseerde producten lijken vast te liggen, bestaat er vandaag slechts weinig ervaring met dergelijke producten zodat de interpretatie van deze regelgevende kaders soms moeilijk te voorspellen is. Bovendien blijven deze regelgevende kaders evolueren wanneer het EMA en de FDA nieuwe richtlijnen uitgeven. De interpretatie van bestaande regels of de uitvaardiging van nieuwe regels kan ertoe leiden dat er bijkomende beperkingen worden opgelegd op het vlak van het onderzoek, de ontwikkeling, de administratieve goedkeuring, de productie of de distributie van de toekomstige productkandidaten. Onvoorzienbare omstandigheden kunnen optreden op het vlak van celtherapie, in het bijzonder onvoorzienbare veiligheidsproblemen die zich voordoen bij klinische proeven van een celtherapieproduct. Bovendien kan de wetenschappelijke vooruitgang nieuwe inzichten opleveren over de biologie van stamcellen, die op hun beurt de een invloed kunnen hebben op de vereisten van veiligheid en doeltreffendheid van stamcel- of andere therapieën. Dergelijke gebeurtenissen of nieuwe inzichten kunnen de administratieve vereisten en regelgevende kaders wijzigen en in het bijzonder de vereiste klinische onderzoekspakketten versterken en het aantal vereiste gegevens die moeten worden verstrekt, verhogen. Dit kan leiden tot bijkomende beperkingen op het productontwikkelingsproces van de Vennootschap en tot aanzienlijke vertragingen die zouden verhinderen dat de Vennootschap ooit belangrijke inkomsten of winstgevendheid bereikt. Risico s die verband houden met de Financiële Toestand en Kapitaalbehoeften van de Vennootschap Indien TiGenix er niet in slaagt om aanvullende financiering te verkrijgen, zou ze mogelijk niet in staat zijn om de ontwikkeling en de commercialisering van haar productkandidaten te voltooien. Sedert de oprichting hebben de verrichtingen van de Vennootschap aanzienlijke hoeveelheden contant geld verbruikt. De Vennootschap verwacht dat ze aanzienlijke bedragen zal moeten blijven uitgeven opdat ze de klinische ontwikkeling van haar productkandidaten kan voortzetten. Ingeval haar productkandidaten worden goedgekeurd zal de Vennootschap belangrijke bijkomende fondsen nodig hebben om dergelijke productkandidaten te lanceren en te commercialiseren. Het is ook mogelijk dat de Vennootschap aanzienlijke bedragen zal moeten uitgeven om haar productiefaciliteiten uit te breiden. Op 31 december 2014 beschikte te Vennootschap over geldmiddelen en kasequivalenten ten belope van EUR 13,5 miljoen. Dit bedrag, samen met de netto-opbrengst van de uitgifte door de Vennootschap van een converteerbare obligatie op 6 maart 2015 ten belope van EUR 25 miljoen zal voldoende zijn om de activiteiten van de Vennootschap te bekostigen tot minstens halverwege het tweede kwartaal van Veranderende omstandigheden buiten de controle van de Vennootschap zouden er echter kunnen toe leiden dat zij haar kapitaal beduidend sneller zal verbruiken dan het momenteel anticipeert en de Vennootschap zou kunnen worden genoodzaakt om meer geld uit te geven dan verwacht. Bijgevolg kan de Vennootschap bijkomend kapitaal nodig hebben voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van haar productkandidaten. De toekomstige kapitaalbehoeften van de Vennootschap zullen, zowel op korte termijn als op lange termijn, van vele factoren afhangen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de volgende factoren: Het opstarten, de vooruitgang, timing, kosten en de resultaten van de klinische proeven voor haar productkandidaten. De klinische ontwikkelingsplannen die de Vennootschap voor deze productkandidaten opstelt. Het aantal en de eigenschappen van de productkandidaten die de Vennootschap ontwikkelt en waarvoor ze een administratieve goedkeuring wenst te krijgen. De uitkomst, timing en de kosten van de administratieve goedkeuringen van het EMA, de FDA en enige andere vergelijkbare vreemde administratieve overheden. Deze instanties kunnen eveneens vereisen dat de Vennootschap meer studies uitvoert dan deze die zij momenteel verwacht. De kost van het indienen, opvolgen, verdedigen en afdwingen van octrooiaanspraken en andere intellec- P. 6 TIGENIX / JAARVERSLAG 2014

7 tuele eigendomsrechten. De invloed van concurrerende technologische en marktontwikkelingen. De kosten en de timing voor het voltooien van productieactiviteiten op commerciële schaal. De kosten van de oprichting van mogelijkheden van de verkoop, marketing en distributie voor elke productkandidaat waarvoor de Vennootschap administratieve goedkeuring zou verkrijgen in regio s waar zij haar producten zelf wenst te commercialiseren. Bijkomende financiering kan mogelijk niet voorhanden zijn tegen aanvaardbare voorwaarden op het moment dat ze nodig is, kan helemaal niet voor handen zijn of kan onvoldoende zijn om de Vennootschap toe te laten haar bedrijfsstrategie verder uit te voeren. Indien de Vennootschap niet in staat zou zijn om bijkomende fondsen te verwerven via kapitaal- of schuldfinanciering, zal ze haar uitgaven voor sommige van haar onderzoeks- ontwikkelings- en commercialiseringsplannen moeten uitstellen, terugschroeven of stopzetten of zal ze rechten moeten toekennen aan derden om producten te ontwikkelen en te commercialiseren, die ze anders liever zelf zou ontwikkelen en op de markt brengen en waardoor de uiteindelijke waarde van deze producten voor de Vennootschap afneemt. Ten slotte zou kunnen van de Vennootschap kunnen worden vereist dat ze een deel van de subsidies die haar werden toegekend moet terugbetalen. De dochtervennootschap van de Vennootschap is betrokken in een procedure met betrekking tot de mogelijke terugbetaling van twee subsidies die haar in 2006 en 2007 werden toegekend. Meer informatie hierover vindt u onder hoofdstuk De Vennootschap heeft een verleden van bedrijfsverliezen en een gecumuleerd tekort en zal misschien nooit winstgevend worden. Sinds haar oprichting in februari 2000 heeft de Vennootschap bedrijfsverliezen geleden. De Vennootschap leed nettoverliezen van EUR 20,4 miljoen tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2012 en van EUR 18,4 miljoen tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 en voor EUR 13,0 miljoen tijdens Op 31 december 2014 had de Vennootschap een gecumuleerd tekort van EUR 87,0 miljoen. Deze verliezen vloeien voornamelijk voort uit de preklinische, klinische, productie en administratieve inspanningen van de Vennootschap om de productkandidaten in haar pijplijn te verbeteren en om markttoelatingen te verkrijgen van het EMA voor ChondroCelect. Ze resulteren eveneens uit haar commerciële inspanningen om ChondroCelect te lanceren en uit algemene en administratieve kosten die verbonden zijn met deze verrichtingen. De kosten van de Vennootschap hebben haar inkomsten, die vooral afkomstig zijn uit van subsidies en opbrengsten uit de verkoop van ChondroCelect, steeds overtroffen. Het vermogen van de Vennootschap om winstgevend te worden hangt af van haar vermogen om haar productkandidaten te ontwikkelen en te commercialiseren en de Vennootschap weet niet wanneer ze wezenlijke inkomsten zal genereren uit haar verkopen en of ze deze producten in de toekomst wel zal verkopen. De huidige inkomsten van de Vennootschap uit de verkoop van ChondroCelect, haar verbeterd en gecommercialiseerd product, zijn beperkt. Zelfs in de hypothese dat de Vennootschap in de toekomst verkoopopbrengsten genereert van haar productkandidaten, zou ze mogelijk nooit rendabel zijn of blijven. De Vennootschap schat dat haar bedrijfsverliezen in de komende jaren wezenlijk zullen toenemen wanneer zij haar vermogen voor onderzoek en ontwikkeling, haar productie en commerciële activiteiten met inbegrip van de klinische ontwikkeling zal uitbreiden en aangezien zij van plan is om haar productkandidaten te commercialiseren. Wanneer de Vennootschap de administratieve toelating van haar productkandidaten verkrijgt, kan dit daarenboven omvangrijke verkoops- en marketingkosten teweeg brengen. Gelet op de vele risico s en onzekerheden die gepaard gaan met de ontwikkeling van farmaceutische producten is de Vennootschap niet in staat om te voorspellen wat de omvang zal zijn van verdere verliezen of dat het ooit winstgevend zal zijn. De netto verliezen van de Vennootschap en aanzienlijke kasliquiditeiten gebruikt voor bedrijfsactiviteiten zorgen voor wezenlijke twijfels over haar vermogen om door te gaan in een toestand van going concern. De Vennootschap heeft slechts een beperkt operationeel verleden en heeft in elke periode sinds haar oprichting netto verliezen geboekt en aanzienlijke kasliquiditeiten gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten. De Vennootschap verwacht dat zij zal blijven netto verliezen boeken en belangrijke kasuitgaven doen, minstens wat het komende jaar betreft en op 31 december 2014 heeft ze een gecumuleerd tekort van EUR 87,0 miljoen. Deze en andere omstandigheden verhogen een redelijke twijfel over het vermogen van de Vennootschap om door te gaan in een toestand van going concern. Bijgevolg heeft de commissaris van de Vennootschap, met betrekking tot deze onzekerheid, in zijn verslag een toelichtende paragraaf opgenomen over de jaarrekening van de Vennootschap vanaf en voor het jaar eindigend op 31 december Het vermogen van de Vennootschap om door te gaan in een toestand van going concern zou haar vermogen om bijkomende financieringen aan te gaan via de uitgifte van nieuwe aandelen of anderszins wezenlijk beperken. Toekomstige verslagen over de jaarrekeningen van de Vennootschap kunnen een toelichtende paragraaf opnemen met betrekking tot haar vermogen om verder te doen in een toestand van going concern. De Vennootschap is sinds haar oprichting niet winstgevend geweest en het is mogelijk dat het nooit TIGENIX / JAARVERSLAG 2014 P. 7

8 rendabel zal zijn. Geen van haar productkandidaten kan op de markt worden gebracht tot er administratieve goedkeuringen zijn verkregen. Bijgevolg is er geen substantiële bron van inkomsten en veel minder winst om de huidige activiteiten van de Vennootschap in stand te houden. Wellicht zullen er geen substantiële inkomsten beschikbaar zijn tot, en tenzij, haar productkandidaten worden goedgekeurd door het EMA, de FDA of gelijkaardige regelgevende instanties in andere landen en tot de producten met succes op de markt worden gebracht door de Vennootschap of een partner. Het is mogelijk dat deze situatie zich nooit zal voordoen. Op basis van het huidige verwachte niveau van beleidsuitgaven van de Vennootschap, verwacht dat ze in staat zal zijn om haar verrichtingen te bekostigen tot halverwege het tweede kwartaal van Deze periode zou verkort kunnen worden wanneer er meer geld wordt uitgegeven aan de ontwikkelingsprogramma s of wanneer deze ontwikkelingsprogramma s sneller vooruitgang boeken dan wat er werd geanticipeerd. Andere financieringen zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer dat nodig is om de Vennootschap toe te laten om verder te doen in een toestand van going concern. De perceptie dat de Vennootschap misschien niet in staat zal zijn om verder te doen in een toestand van going concern kan ertoe leiden dat derden ervoor kiezen om niet in zee te gaan met de Vennootschap wegens bezorgdheden over haar vermogen om haar contractuele verplichtingen na te komen. De inkomsten en bedrijfsresultaten van de Vennootschap kunnen fluctueren en zijn mogelijk onvoldoende om haar vaste kosten te dekken. De inkomsten en bedrijfsresultaten van de Vennootschap hebben in het verleden geschommeld en zullen dit in de toekomst wellicht ook doen wegens een aantal factoren waarvan de meesten buiten de controle van de Vennootschap vallen. Enkele van de factoren die schommelingen van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap kunnen veroorzaken, zijn onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, de hieronder vermelde factoren die verder in dit registratiedocument zullen worden geïdentificeerd: De (positieve of negatieve) succesratio van de ontwikkelingsinspanningen van de Vennootschap. Het vermogen van de Vennootschap om toekomstige klinische studies te beheren gelet op het regelgevende kader. In voorkomend geval, de timing van een goedkeuring van de producten van de Vennootschap door de regelgevende instantie. Het vermogen van de Vennootschap om haar producten te commercialiseren (met inbegrip van het vermogen om terugbetaling van haar producten te verkrijgen van publieke en private verzekeringsinstellingen). Er is geen rechtstreeks verband tussen het niveau van de uitgaven van de Vennootschap in verband met de ontwikkeling van haar pijplijn van productkandidaten gebaseerd op geëxpandeerde stamcellen afkomstig uit vetweefsel ( easc s ) en de inkomsten ervan die, althans tot wanneer de Vennootschap erin slaagt andere producten op de markt te brengen, voornamelijk zullen bestaan uit royalty s op de verkopen van ChondroCelect ingevolge de distributieovereenkomst afgesloten met Sobi. Bijgevolg, indien de inkomsten dalen of niet stijgen zoals de Vennootschap verwacht, zou ze er niet kunnen in slagen om haar bedrijfskosten dienovereenkomstig te verminderen en zou zij daardoor verliezen kunnen leiden. De aanwending van beschikbare middelen zou een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap om haar businessplan uit te voeren. De Vennootschap beschikt over een aanzienlijke flexibiliteit en een grote discretionaire bevoegdheid bij de bestemming en het gebruik van de beschikbare middelen. Indien dergelijke geldmiddelen niet verstandig worden besteed, kan dit het vermogen van de Vennootschap om het businessplan uit te voeren bedreigen. De Raad van Bestuur en het management van de Vennootschap zullen soeverein en zonder dat de goedkeuring van de aandeelhouders vereist is, de bedragen en timing bepalen van de effectieve uitgaven van de Vennootschap die zullen afhangen van diverse factoren, waaronder de status van de productontwikkeling- en commercialiseringsinspanningen van de Vennootschap, in voorkomend geval, het bedrag van de geldmiddelen voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden en het toekennen van vergunningen. Zo heeft de Vennootschap in het verleden onvoldoende voldoende middelen gehad om tegelijkertijd te streven naar de klinische ontwikkeling van het product afkomstig van haar easc platform en Chondroselect op een agressieve manier te commercialiseren. Bijgevolg heeft de Raad beslist om Chondrocelect in licentie te geven om in staat te zijn om de bestaande middelen van de Groep (zowel personeel als kapitaal) te richten op de klinische ontwikkeling van het platform aangezien dat werd beschouwd als meer waardevol. Meer in het algemeen, verwachtte de Vennootschap voorafgaand aan de lancering van ChondroCelect dat het product zou worden goedgekeurd in Europa en in de Verenigde Staten. De vereiste die werd gesteld door de FDA om een tweede fase III-studie uit te voeren in de V.S. maakte het voor de Vennootschap (gelet op de kosten die gepaard gaan met een dergelijke studie) onmogelijk om door te zetten op deze markt, die de belangrijkste markt ter wereld is. Wat Europa betreft, had de Vennootschap een snellere terugbetaling verwacht in Spanje en in het Verenigd Koninkrijk, een onbeperkte terugbetaling in Duitsland, een positieve terugbetaling in Frankrijk (zie eveneens de risicofactor Er kan onzekerheid bestaan over de terugbetaling door derden van nieuw goedgekeurde medische producten of dergelijke terugbetaling zou kunnen worden geweigerd, P. 8 TIGENIX / JAARVERSLAG 2014

9 wat het vermogen van de Vennootschap om haar productkandidaten te commercialiseren kan aantasten ) en een strikte omzetting van de ATMP regelgeving (zie de risicofactor De Vennootschap werkt in een strikte regelgevende omgeving en toekomstige wijzigingen in de farmaceutische wetgeving of richtlijnen, of onverwachte omstandigheden of nieuwe wetenschappelijke inzichten op het vlak van celtherapie, kunnen de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap beïnvloeden), hetgeen alle bestaande autologe chondrocytenimplantatie producten (ACI) uit de markt zou hebben geband. Daarom waren de verwachtingen betreffende de potentiële markt en de opname van het product hoger dan de resultaten die we werkelijk hebben bekomen. ChondroCelect groeit gestaag maar het niveau van de middelen dat nodig is om dit product te doen groeien, in vergelijking met het potentiële rendement voor de Vennootschap ingeval deze middelen worden ingezet op het easc platform, hebben de Vennootschap ertoe aangezet om ChondroCelect aan een derde in licentie te geven. Ten slotte evalueert de Vennootschap voortdurend de opportuniteiten om bedrijven en technologieën over te nemen die complementair zouden kunnen zijn met haar bedrijfsactiviteiten. De internationale verrichtingen van de Vennootschap zorgen voor wisselkoersrisico s die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsresultaten en de netto inkomsten. Het bedrijfsresultaat van de Vennootschap kan worden aangetast door de volatiliteit in de wisselkoersen en haar vermogen om de wisselkoersrisico s doeltreffend te beheren. Voor financiële verslaggevingsdoeleinden gebruikt de Vennootschap de euro als haar valuta. In de toekomst zou een aanzienlijk deel van haar bedrijfskosten in US-dollar kunnen zijn aangezien de Vennootschap R&D samenwerkingsverbanden kan aangaan, kan samenwerken om de studies uit te voeren en professionele dienstverleningsovereenkomsten kan afsluiten in de Verenigde Staten. De Vennootschap verwacht tevens dat een deel van haar toekomstige inkomsten in US-dollar zal zijn. Met de tijd kan de Vennootschap meer blootgesteld zijn aan het wisselkoersrisico. De Vennootschap beheert de blootstelling aan vreemde valuta niet op een manier dat de invloeden van de veranderingen van de vreemde valuta kunnen worden uitgeschakeld. Zo heeft de Vennootschap bijvoorbeeld tot nu toe geen gebruik gemaakt van actieve indekkingstechnieken via afgeleide instrumenten om de wisselkoersrisico s te dekken. Daarom kunnen ongunstige schommelingen in de wisselkoers tussen de euro en de US-dollar haar financiële resultaten op een negatieve wijze beïnvloeden. Risico s en onzekerheden die verband houden met de Bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap De productievestigingen waar de Vennootschap haar productkandidaten produceert zijn onderworpen aan administratieve vereisten die een invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van haar productkandidaten en op de succesvolle commercialisering ervan. De productkandidaten van de Vennootschap dienen te worden vervaardigd aan hoge kwaliteitsstandaarden in overeenstemming met de regelgevende voorschriften. De vervaardiging van dergelijke producten is onderworpen aan administratieve goedkeuring en aan de vereisten van de huidige goede productiepraktijken ( current Good Manufacturing Practice, afgekort cgmp ) voorgeschreven door het betrokken land of gebied met het oog op de productie of levering. De cgmp-vereisten waarborgen een kwaliteitscontrole over het productieproces en vereisen schriftelijke documentatie over het beleid en de procedures. De naleving van dergelijke procedures vereisen dat documentatie wordt bijgehouden en dat er kwaliteitscontrole worden uitgevoerd om te verzekeren dat het product voldoet aan de specificaties en andere vereisten, met inbegrip van controle van verkopers, contractlaboratoria en leveranciers. Productvestigingen kunnen op elk ogenblik worden onderworpen aan een inspectie door de administratieve instanties. Indien een dergelijke inspectie aantoont dat er tekortkomingen zijn, is het mogelijk dat de Vennootschap herstellende maatregelen moet nemen, de productie moet stopzetten of de relevante productvestiging moet sluiten. Indien de Vennootschap er niet in slaagt om deze vereisten na te leven kan het eveneens genoodzaakt zijn om de betrokken klinische studies te beperken, is het mogelijk dat ze niet zal worden toegelaten om haar productkandidaten te verkopen of kan ze worden beperkt tot de landen of gebieden waar ze deze wel mag verkopen. De productkandidaten van de Vennootschap op basis van easc s die zich in de ontwikkelings- en klinische fase bevinden worden momenteel geproduceerd in haar vestigingen in Madrid, Spanje. Deze vestigingen werden gecertificeerd door het Spaanse Agentschap voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen ( Agencia española de medicamentos y productos sanitarios ) onder de cgmp-vereisten. Deze certificering kan echter worden onderbroken, opgeschort of stopgezet omwille van het onvermogen om te blijven beantwoorden aan de richtlijnen of omwille van elke andere reden. Bovendien is er geen garantie dat de regels of het beleid dat wordt toegepast door de betrokken administratieve instanties niet zal wijzigen, en iedere dergelijke wijziging zou de Vennootschap dwingen om bijkomende inspanningen te TIGENIX / JAARVERSLAG 2014 P. 9

10 leveren, die onsuccesvol zouden kunnen zijn in het beantwoorden aan deze gewijzigde vereisten. Telkens wanneer de Vennootschap niet in de mogelijkheid is om de toepasselijke cgmp-vereisten en andere regels na te leven, kan dit leiden tot boetes en burgerlijke sancties, opschorting van de productie, inbeslagname of terugtrekking van de producten, invoerverbod of detentie, het opleggen van een verklaring van berusting of de intrekking van een goedkeuring van een product, wat zal leiden tot een beperkte beschikbaarheid van de productkandidaten van de Vennootschap. Elke productiefout of gebrek ontdekt nadat de producten werden vervaardigd en verdeeld kunnen eveneens leiden tot ernstige gevolgen zoals nadelige gevolgen voor de gezondheid, letsels of overlijden van de patiënten, kostelijke procedures voor de terugname van de producten, schade aan de reputatie van de Vennootschap en potentiële productaansprakelijkheidsvorderingen. Een onmogelijkheid om te blijven zorgen voor een voldoende aanvoer van de productenkandidaten van de Vennootschap in haar vestigingen in Madrid, Spanje, kunnen resulteren in een verstoring van de levering van haar productkandidaten. Er kan onzekerheid bestaan over de terugbetaling door derden van nieuw goedgekeurde medische producten of dergelijke terugbetalingen kunnen worden geweigerd, wat een invloed kan hebben op het vermogen van de Vennootschap om haar productkandidaten te commercialiseren. Het vermogen van de Vennootschap om toekomstige productkandidaten te commercialiseren zal deels afhangen van de beschikbaarheid van terugbetaling van de producten door de overheid en administratieve zorginstanties, private zorgverzekeraars, geleide zorgprogramma s en door andere derde-betalers. Er bestaat belangrijke onzekerheid over de terugbetalingsstatus van recent goedgekeurde geneesmiddelen. In vele landen worden geneesmiddelen onderworpen aan een terugbetalingsbeleid door gezondheidsinstanties, publieke zorginstanties, private zorgverzekeraars of andere organisaties. Dergelijke organisaties staan onder grote druk om de kosten van de gezondheidszorg te drukken door de beschikbaarheid en de hoogte van de terugbetaling te beperken. Zo heeft de Vennootschap bijvoorbeeld met betrekking tot ChondroCelect slechts een beperkte terugbetaling verkregen in Duitsland, ondervindt ze vertragingen in de terugbetalingen in Spanje en in het Verenigd Koninkrijk en heeft ze geen terugbetaling verkregen in Frankrijk. Dit heeft belangrijke gevolgen op de opname van het product en maakt het nodig dat er, ondanks de beperkte verkoop, voortdurend investeringen moeten worden gevonden. Negatieve beslissingen genomen door bepaalde instanties of derde betalers kunnen een ongunstig doorwerkingseffect hebben op de hangende of toekomstige aanvragen tot terugbetaling. Mogelijk is de Vennootschap niet in staat op prijzen te verkrijgen voor haar producten die voldoende hoog zijn om een passend rendement op investering te realiseren wanneer er geen adequate publieke gezondheidsdienst of ziektekostenverzekering beschikbaar is. Daarenboven kunnen de regels en voorschriften betreffende terugbetaling frequent wijzigen, in sommige gevallen op zeer korte tijd. In het licht van de globale druk op de kosten in de sector van de gezondheidszorg en de farmaceutische sector, kunnen verdere wijzigingen worden verwacht. Dergelijke wijzigingen kunnen een invloed hebben op de beschikbaarheid en het voldoende hoge niveau van de terugbetalingen, indien er al terugbetalingen zouden zijn. De celtherapie productkandidaten van de Vennootschap worden mogelijk niet aanvaard door patiënten of artsen. Het vermogen van de Vennootschap om toekomstige productkandidaten op de markt te brengen zal gedeeltelijk afhangen van de marktaanvaarding, met inbegrip van de bereidheid van artsen om te investeren in opleidingsprogramma s om de producten te gebruiken. De celtherapieproducten zijn nieuwe behandelingen die mogelijk niet onmiddellijk worden aanvaard als aanvullende of alternatieve behandelingen in de huidige zorgstandaard. De Vennootschap zal mogelijks niet in staat zijn om de aanbevelingen en getuigenissen van invloedrijke artsen te verkrijgen of te behouden. Dit is nochtans een essentiële factor voor marktaanvaarding en het is mogelijk dat de producten van de Vennootschap niet voldoende marktbekendheid zullen verwerven ondanks gunstig advies van opinieleiders. De publieke perceptie van ethische en sociale aspecten die gepaard gaan met het gebruik van weefselgekweekte producten of stamcellen kunnen het gebruik van de productkandidaten van de Vennootschap beperken. Het gebruik van menselijke cellen (zoals gedifferentieerde kraakbeencellen, geëxpandeerde stamcellen afkomstig uit vetweefsel (easc s) en andere volwassen stamcellen, als startmateriaal voor de ontwikkeling van haar celgebaseerde geneesmiddelen kan een negatieve publieke perceptie van de Vennootschap veroorzaken. Publieke uitingen van bezorgdheid kunnen resulteren in een strengere reglementering door de overheid, hetgeen op zijn beurt kan leiden tot een verhoging van de productie- en marketingkosten van het product en/of tot een belemmering van de aanvaarding door de markt van de productkandidaten. De Vennootschap moet tegemoet komen aan concurrentie en technologische evolutie, hetgeen de marktopportuniteit voor haar productkandidaten kan beperken of uitsluiten. De farmaceutische en biotechnologische industrie wordt gekenmerkt door heftige concurrentie en snelle innova- P. 10 TIGENIX / JAARVERSLAG 2014

11 tie. De productkandidaten van de Vennootschap moeten concurreren tegen verscheiden therapieën die worden ontwikkeld voor ontstekings- en auto-immuunziekten die gebruik maken van therapeutische modaliteiten zoals biologische geneesmiddelen en celtherapie, met inbegrip van producten die momenteel worden ontwikkeld door Anterogen, Delenex, Therapeutics, Novartis, Celgene, Bristol Myers Squibb, Sanofi/Regeneron, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline en anderen en verschillende ziekenhuizen en onderzoekscentra. Wat het in licentie gegeven product van de Vennootschap ChondroCelect betreft, is de markt voor de behandeling van kraakbeenletsels sterk gefragmenteerd en omvat het chirurgische behandelingen, andere celgebaseerde therapieën voor autologe chondrocytenimplantatie zoals MACI, celvrije producten zoals dragermaterialen, en cellen. De concurrenten van de Vennootschap kunnen in staat zijn om andere producten te ontwikkelen die gelijkaardige of betere resultaten opleveren dan haar productkandidaten. De potentiële concurrenten van de Vennootschap zijn gevestigde en opkomende farmaceutische en biotechnologische bedrijven, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Veel van haar concurrenten beschikken over aanzienlijk grotere financiële, technische en andere middelen zoals meer R&D-medewerkers en ervaren marketing- en productieorganisaties en goed gevestigde verkoopkrachten. Kleinere of jongere ondernemingen kunnen eveneens belangrijke concurrenten zijn, in het bijzonder wanneer zij samenwerkingsverbanden afsluiten met grotere gevestigde vennootschappen. Fusies en overnames in de farmaceutische en biotechnologische industrie kunnen ertoe leiden dat nog meer middelen gaan naar de concurrenten van de Vennootschap. Ten gevolge van de commerciële toepasbaarheid van technologieën en een grotere beschikbaarheid van kapitaal voor investeringen in deze industrieën kan de concurrentie nog verder toenemen. De concurrenten van de Vennootschap kunnen slagen in de ontwikkeling en het verwerven van exclusieve vergunningen voor producten die doeltreffender of minder kostelijk zijn dan haar productkandidaten. Volgens de Vennootschap zijn de belangrijkste concurrentiefactoren die de ontwikkeling en het commerciële succes van haar productkandidaten beïnvloeden de volgende: doeltreffendheid, veiligheid en verdraagbaarheid, betrouwbaarheid, prijs en terugbetaling. De werknemers van de Vennootschap kunnen zich onbehoorlijk gedragen of andere ongepaste activiteiten uitvoeren, met inbegrip van de niet-naleving van regelgevende normen en voorschriften. De Vennootschap wordt blootgesteld aan het risico van fraude door of wangedrag van haar werknemers. Wangedrag van werknemers kan onder meer zijn: het opzettelijk niet naleven van de voorschriften van het EMA of de FDA, geen accurate informatie verstrekken aan het EMA of de FDA, de productienormen van de Vennootschap niet naleven, frauderen op het vlak van gezondheidszorg en wetten en voorschriften misbruiken, financiële inlichtingen of gegevens niet op de juiste manier rapporteren of ongeoorloofde activiteiten aan de Vennootschap onthullen. De afspraken op het vlak van de verkoop, marketing en bedrijfsactiviteiten in de gezondheidszorgindustrie worden onderworpen aan uitgebreide wetgeving en regelgeving bedoeld om off-label promotie, fraude, kickbacks, self dealing en andere onrechtmatige praktijken te voorkomen in rechtsgebieden waar de Vennootschap zaken doet. Deze wetgevingen en regelgevingen kunnen een grote waaier aan afspraken omtrent de prijzen, kortingen, marketing en promotie, verkoopcommissies, klant incentive programma s en andere bedrijfsregelingen beperken of verbieden. Wangedrag van werknemers kan eveneens bestaan in het oneigenlijk gebruik van informatie verkregen in het kader van klinische studies, waarvoor administratieve sancties kunnen worden opgelegd en wat de reputatie van de Vennootschap ernstig kan aantasten. Als overheidsonderzoeken of andere vorderingen of gerechtelijke procedures die voortvloeien uit het de niet-naleving van dergelijke wetten of regels tegen de Vennootschap worden ingesteld en zij zichzelf niet succesvol verdedigt of haar rechten afdwingt kunnen deze vorderingen een grote invloed hebben op haar bedrijvigheid en kunnen er hoge boetes of andere sancties worden opgelegd gaande tot een strafrechtelijke vervolging, boetes en gevangenisstraffen. De Vennootschap kan worden geconfronteerd met productaansprakelijkheidsvorderingen resulterend in schadevergoedingen waartegen de Vennootschap niet of onvoldoende is verzekerd. De bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap stellen haar bloot aan mogelijke productaansprakelijkheids- en professionele schadeloosstellingsrisico s die inherent zijn aan het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de marketing en het gebruik van medische behandelingen. Het is onmogelijk om te voorspellen wat de mogelijke negatieve effecten kunnen zijn die de producten van de Vennootschap mogelijks hebben op de mens. De Vennootschap loopt het risico dat het gebruik van haar producten in klinische studies bij mensen kan resulteren in negatieve effecten of dat negatieve effecten op lange termijn maar kunnen worden geïdentificeerd na klinische studies en goedkeuring voor commerciële verkoop. Bovendien is er geen garantie dat geneesheren en patiënten de waarschuwingen naleven die melding maken van de gekende mogelijke nadelige effecten evenals van de patiënten die niet zouden mogen worden behandeld met de producten van de Vennootschap. Het is tevens mogelijk dat de Vennootschap er niet in slaagt om de nodige verzekering (aan een aanvaardbare kostprijs) te verkrijgen. Momenteel is de Vennootschap verzekerd voor haar aansprakelijkheid ten belope van EUR 10 miljoen. Ingeval van enige vordering, kan het TIGENIX / JAARVERSLAG 2014 P. 11

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Pagina 2 van 178 RISICOFACTOREN 6 1. INLEIDING 16 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DIT REGISTRATIEDOCUMENT 17

Jaarverslag 2010 Pagina 2 van 178 RISICOFACTOREN 6 1. INLEIDING 16 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DIT REGISTRATIEDOCUMENT 17 Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Pagina 2 van 178 Inhoudstafel RISICOFACTOREN 6 1. INLEIDING 16 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DIT REGISTRATIEDOCUMENT 17 3. COMMISSARIS 17 4. FINANCIËLE INFORMATIE

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

RISICOFACTOREN. activiteiten van Delhaize Groep in belangrijke mate af van de omstandigheden

RISICOFACTOREN. activiteiten van Delhaize Groep in belangrijke mate af van de omstandigheden RISICOFACTOREN RISICOFACTOREN De onderstaande tekst geeft de bedrijfsrisico s weer zoals geëvalueerd door het management en de Raad van Bestuur. Dit hoofdstuk moet zorgvuldig gelezen worden samen met onze

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733

OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733 Recticel NV/SA (naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel (Evere), België) OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733.804 NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Taal van dit Jaarverslag. Toekomstgerichte informatie. Beschikbaarheid van het Jaarverslag

Jaarverslag 2009. Taal van dit Jaarverslag. Toekomstgerichte informatie. Beschikbaarheid van het Jaarverslag Jaarverslag 2009 Taal van dit Jaarverslag ThromboGenics heeft haar Jaarverslag in het Nederlands gepubliceerd. ThromboGenics heeft ook een Engelse vertaling van dit Jaarverslag. In het geval van interpretatieverschillen

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)

(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 10.592.265 NIEUWE AANDELEN IN EEN KAPITAALVERHOGING

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778 Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht www.terra2.be

Nadere informatie

TINC Comm. VA. ( TINC of de Vennootschap )

TINC Comm. VA. ( TINC of de Vennootschap ) TINC Comm. VA een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België), met ondernemingsnummer 894.555.972 ( TINC

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico s en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele document te lezen, en dienen, in het bijzonder, Risicofactoren te raadplegen

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die een negatieve impact heeft op de mensen het milieu, de activa en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep, met inbegrip

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

1. Toelichtingen bij de jaarrekening

1. Toelichtingen bij de jaarrekening Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Turnhout Verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie