Cloud is kwestie van keuze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cloud is kwestie van keuze"

Transcriptie

1 Cloud is kwestie van keuze Checklist voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group Cloud CIO Platform Nederland, juni CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni 2012

2 Van de opstellers Cloud is een onderwerp dat bij de leden van het CIO Platform Nederland als een belangrijk strategisch onderwerp naar voren komt. Het is een veelomvattend onderwerp en een gedegen strategie is wezenlijk. Gebleken is dat veel leden op de een of andere manier met Cloud bezig zijn. Eind 2011 is besloten om ook voor dit onderwerp de kennis binnen het platform te bundelen door een CIO Interst Group (CIG) Cloud op te richten. Net als de andere CIGs heeft de CIG Cloud als doel om als leden van het platform kennis te delen en ervaringen en best-practices uit te wisselen om elkaar op die manier te versterken. Het onderwerp Cloud wordt binnen meerdere CIGs van het platform als onderwerp behandeld omdat het voor elke discipline binnen de organisatie relevant is. Op dit moment doet elke ICT dienstverlener wel iets met de Cloud. Vraag aan iemand wat Cloud betekent en je krijgt een diversiteit aan antwoorden en beschrijvingen van dienstverleningsvormen. Cloud is een hype en de kans is klein dat jouw organisatie nog niet te maken heeft gehad met Cloud dan wel heeft nagedacht over een Cloudstrategie. Voor vrijwel elke organisatie liggen hier kansen op het gebied van elastische schaalbaarheid, time-to-market en kosten efficiency. Een mogelijke een reductie van de TCO zorgt voor voordelen die moeilijk te negeren zijn. Tegenover deze voordelen staan ook zorgpunten. Over informatiebeveiliging, privacy en een mogelijk te grote afhankelijkheid van Cloudleveranciers. De snelheid van adoptie en deskundigheid door medewerkers en het verlies van controle over het ICT landschap zijn andere aandachtpunten die een rol spelen. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 3 van 15

3 Ondanks deze mogelijke voor- en nadelen staat vast dat Cloud er is en blijft. Cloud is een kans maar geen doel op zichzelf. Hoe en in welke mate Cloud inzetbaar is verschilt per organisatie. Om de CIO te helpen met de keuze om al dan niet voor een Cloudoplossing te kiezen en leidraad te bieden waar hij op moet letten bij de selectie van een Cloudoplossing is in de CIG Cloud deze checklist opgesteld en als publicatie beschikbaar. Onze organisaties hebben ons de gelegenheid gegeven om deze exercitie te doen en het heeft ons veel werderzijdse kennis en ervaring opgeleverd. Hierdoor zijn we als proferssional gelardeerd met veel kennis die we voor onze organisatie kunnen inzetten De opstellers (zie pagina 14). CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 4 van 15

4 Inhoudsopgave 1! Verantwoording... 6! 1.1! Leeswijzer... 7! 2! De basis... 8! 2.1! Visie en strategie... 8! 2.2! Architectuur fundamenten... 8! 2.3! Data... 8! 2.4! Communicatieplan... 9! 2.5! Leveranciersmanagement... 9! 3! selectie... 10! 3.1! Dienst- en functionaliteitskeuze... 10! 3.2! Risico-analyse... 10! 3.3! Privacy... 10! 3.4! Security... 11! 3.5! Criteria... 11! 3.6! Verwerving... 11! 4! Contract / SLA... 12! 4.1! Actoren... 12! 4.2! Informatie integriteit... 12! 4.3! Escrow... 12! 4.4! Naleving... 13! 4.5! SLA... 13! 4.6! Exit-strategieplan... 13! 5! Deelnemers CIG Cloud... 14! CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 5 van 15

5 1 Verantwoording Deze checklist is ontstaan naar aanleiding van meerdere discussies die binnen de CIG Cloud zijn gevoerd over dit onderwerp. Gebleken is, dat alle aanwezigen op de een of andere manier Cloud op de agenda hebben staan. De punten die in deze checklist zijn opgenomen komen voornamelijk vanuit de collectieve kennis en ervaring van de deelnemers van de CIG Cloud. Ook zijn deelnemers van de CIG s HRM, Inkoop, Informatiebeveiliging en Architectuur bevraagd om het onderwerp Cloud vanuit hun discipline te belichten. Ook hierin is de toegevoegde waarde van de CIGs en het benutten van elkaars expertise tussen CIGs onderling duidelijk zichtbaar. Ten slotte is er marktonderzoek en literatuurstudie gedaan en zijn ervaringen uit het afstudeeronderzoek SLA s in Cloud Computing van Guus Jacobs van de TU Eindhoven meegenomen. Belangrijk is, dat deze checklist specifiek gericht is op Cloud dienstverlening en niet op het totale hosting en outsourcing aandachtsgebied. Het helpt de CIO om aan zijn organisatie de juiste vragen te kunnen stellen om daarmee uiteindelijk een goede afweging voor een (Cloud) oplossing te maken. We geven geen antwoorden op vragen maar helpen de CIO om de juiste vragen te stellen. Elke organisatie vraagt een net andere Cloudoplossing; private versus publiek, binnen de Nederlandse grenzen, EU of daarbuiten, een eigen beheer verantwoordelijkheid, et cetera. Dit zijn keuzes die elke organisatie zelf moet maken. Er zijn checklists in omloop gericht op individuele aandachtsgebieden zoals informatiebeveiliging en beheer. Deze checklists zijn mogelijk gedetailleerder en meer specifiek ten aanzien van kwaliteitsnormeringen zoals ISO en SAS certificering. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 6 van 15

6 Wij hebben bewust gekozen voor een kortere checklist met generieke verwijzingen naar normeringen. Hierdoor is een duurzame en overzichtelijke lijst ontstaan die generiek toepasbaar is voor elke markt en elk bedrijf. We denken hiermee de CIO een hulpmiddel te geven waarmee hij binnen zijn eigen organisatie de juiste snaar kan raken om het beste uit de Cloud te halen. 1.1 Leeswijzer Bij het doornemen van de checklist vragen we de lezer de volgende drie punten in acht te nemen: De genoemde elementen en aandachtspunten zijn niet beschreven of bedoeld als sequentieel. Ze dienen om de juiste vragen te kunnen stellen binnen jouw organisatie om al dan niet voor een Cloudoplossing of -dienst te kiezen. De voorbeelden die bij de aandachtspunten zijn genoemd zijn niet uitputtend maar helpen om de juiste context van deze aandachtspunten te geven. De checklist helpt in de beeldvorming en het komen tot een keuze om al dan niet diensten in de Cloud af te nemen. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 7 van 15

7 2 De basis 2.1 Visie en strategie Cloud is onderdeel van Visie & Strategie Sourcing/hosting Sluit het aan op dienstverlening? Past Cloud binnen de Sourcingstrategie? Informatiebeleid Sluit het aan op de functionele vraag? 2.2 Architectuur fundamenten Security Beheer Koppelingen/ applicatie integratie Minimaal aandacht voor: Authenticatie / autorisatie / transportbeveiliging Hoe voer je beheer, regie, monitoring en/of ketenbewaking uit in een versnipperd landschap? Interoperabiliteit tussen applicaties op basis van open (Web) standaarden. Standaardisatie netwerk op basis van open protocollen. 2.3 Data Classificatie Document-huishouding Is er een informatie / data classificatiebeleid? Is informatie / data opgeslagen en traceerbaar op basis van de classificatie? CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 8 van 15

8 2.4 Communicatieplan Verwerving door projecten en medewerkers Gedragscode rond Clouddiensten Medewerkers willen faciliteren Conform verwervingsproces. Bewust maken informatie beveiligingsbeleid en eigen verantwoordelijkheid. Overzicht van geautoriseerde Clouddiensten. 2.5 Leveranciersmanagement Sourcing en contactstrategie Regievoering Verwervingsstrategie Afhankelijk van het strategisch belang: global/local sourcing, single/multiple sourcing, partnership/ concurrentiestelling; standaard inkoopcontract. Gebruik is ontkoppeld van bezit. Diensten worden afgenomen op basis van gebruik (vraag gestuurd). TCO benchmarking, aanbesteding (regelgeving onderhands/europees), wegingsfactoren. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 9 van 15

9 3 selectie 3.1 Dienst- en functionaliteitskeuze Soort dienst Inzet vorm Applicatie portfolio Exploitatiedienst (IaaS), ApplicatiePlatformdienst (PaaS), Verwerkingsdienst (SaaS). Public, Private of mengvorm (Hybrid of Community Cloud). Rationalisatie applicatie portfolio. Clouddiensten maken onderdeel van portfolio uit. 3.2 Risico-analyse Proces Onderdeel is informatie classificatie Locatie Onderdeel van selectieproces en gestandaardiseerd op basis van bekende risico's. Gebaseerd op classificatie regels. Nationaal, Europees, Global - opslaglocatie data en nationaliteit aanbieder. 3.3 Privacy Privacy wet- en regelgeving Witte lijst landen EC Safe Harbor / EU privacy regelgeving Wat is van toepassing? Beperking van aanbieders buiten EG/Europese economische ruimte. Geeft de Safe Harbor certificering en/of naleving van Europese privacy regelgeving voldoende waarborgen voor de organisatie? CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 10 van 15

10 3.4 Security Informatiebeveiligingsbeleid Maatregelen Controleer de te treffen maatregelen op basis van het eigen informatiebeveiligings-beleid (bijvoorbeeld: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, controleerbaarheid) of externe security checklist (bijvoorbeeld van de Cloud Security Alliance of ISACA). Tref risico-mitigerende maatregelen. 3.5 Criteria Leverancier Requirements Contracten Onderaannemers, omvang, toekomstperspectief en referenties. Onafhankelijke certificering of kwaliteitskeurmerk, niet functionele requirements, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Invloed op inhoud, prijsmodel, inclusief groei/krimp, conform eigen inkoopvoorwaarden en controle op aanvullende voorwaarden. 3.6 Verwerving Business case Inkoop Is er een valide business case? (Houd rekening met mogelijke migratiekosten) Conform eigen proces en verwervingsstrategie. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 11 van 15

11 4 Contract / SLA 4.1 Actoren Verantwoordelijke Be-/verwerker Betrokkenen Eigenaarschap en verantwoordelijkheden helder van de opdrachtgever. Verantwoordelijkheden van de Cloud/dienstaanbieder. Wie is het lijdend voorwerp (persoon in kwestie/burger/patiënt/klant)? 4.2 Informatie integriteit Verwerken gegevens Verstrekken gegevens/export beperkingen van data Maatregelen Clouddienstverlener creëert, update en verwijderd enkel in opdracht van verantwoordelijke. Hoe lang is data beschikbaar in Cloud versie (hoeveel versies/copies)? Clouddienstverlener mag zelfstandig data niet verstrekken of zelf gebruiken. Scheiding van klantgegevens, beveiliging en backup & recovery. 4.3 Escrow Broncode Financieel Vastleggen voorwaarde overdracht broncode. Vastleggen voorwaarde voor overdracht liquide middelen. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 12 van 15

12 4.4 Naleving Controle Logging en auditing Compliancy Verantwoordelijke heeft recht op aangekondigd en niet aangekondigd. Ook mogelijk uit naam van de betrokkenen. Toestaan van (digitaal) forensisch onderzoek. Bijvoorbeeld Wet- & regelgeving of informatiebeveiligingsbeleid. 4.5 SLA Dienstniveau Communicatie- en escalatieplan Business continuity maatregelen Ondersteuningsclausule Openings- en reactietijden, wijzigingen, onderhoud, monitoring, rapportage, proces voor technologische vernieuwing (scope, life cycle, roadmap). Adequate communicatie bij incidenten en onderhoud gebaseerd op ernst. Hoe snel is er een omgeving waarop organisatie kan doorwerken? Prioritering bij calamiteiten en/of grote verstoring (bonus/malus regeling). 4.6 Exit-strategieplan Condities Exit rollen Inhoud Specificatie op basis van exit strategie in werking treedt. Vastleggen van rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden. Eisen aan oplevering/overdracht (Informatie, data (bijvoorbeeld 'origineel' formaat), planning, code, afkoop, enzovoort). CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 13 van 15

13 5 Deelnemers CIG Cloud Organisatie Voornaam Achternaam Heineken International Jeroen Aris Unirobe Meeùs Groep B.V. Gertjan Beijer Ministerie van EL en I Katinka Besenbruch Stichting SURF Erwin Bleumink Espria Peter Bruijniks Royal Vopak Lambert Caljouw Ahold / Albert Heijn Han Crielaard Gemeente Rotterdam Rob de Bruin SHV Marnix de Hoop Coöperatie VGZ UA Jacq de Rijck Telegraaf Media ICT B.V. Ernst de Rijk LUMC Rob de Weerd Enexis B.V. Louis Dietvorst Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wilbert Disseldorp Eneco Mark Edelbroek Alliander Hans Fugers Draka Arthur Govaert Rabobank Nederland Toine Jenniskens PostNL Markus Keuter UWV Marcel Koers De Nederlandsche Bank Jan-Jaap Moerman Espria Olav Palm ECT Jean-Pierre Piters Coöperatie VGZ UA Tjeerd Schoemaker Stichting SURF Andres Steijaert CBS Ted Stormen Sociale Verzekeringsbank Edwin Strijland CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 14 van 15

14 (vervolg deelnemers CIG Cloud) Organisatie Voornaam Achternaam CZ Actief in Gezondheid Marc van Boxtel ECT Rob van Buiten IHC Merwede Holding B.V. Jan van de Wouw Gemeente Rotterdam Ruub van der Klip Ymere Arjan van Dijk Heijmans Nederland B.V. Wim van Son Stedin Netbeheer B.V. Willem Jan Zwart CIO Platform Rik van Embden CIO Platform Ronald Verbeek CIO Platform Foppe Vogd Speciale dank gaat uit naar de deelnemers van de CIG s HRM, Inkoop, Informatiebeveiliging en Architectuur die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze publicatie. CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni pagina 15 van 15

15 De vereniging van ICT eindverantwoordelijken in grote organisaties van de vraagzijde CIG Cloud - Cloud is kwestie van keuze- CIO Platform Nederland - juni 2012

Essentiële voorwaarden voor een veilig gebruik van cloud diensten Checklist

Essentiële voorwaarden voor een veilig gebruik van cloud diensten Checklist Essentiële voorwaarden voor een veilig gebruik van cloud diensten Checklist Publicatie van de CIO Interest Group Cloud CIO Platform Nederland, Januari 2015 www.cio-platform.nl/publicaties Van de opstellers

Nadere informatie

Digitale veiligheid. Risico s en maatregelen. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging. CIO Platform Nederland, juni 2012

Digitale veiligheid. Risico s en maatregelen. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging. CIO Platform Nederland, juni 2012 Digitale veiligheid Risico s en maatregelen Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, juni 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging - Digitale

Nadere informatie

Standaardpakketten en architectuur

Standaardpakketten en architectuur Standaardpakketten en architectuur Checklist voor pakketselectie Publicatie van de CIO Interest Group Architectuur CIO Platform Nederland, juni 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Architectuur - Standaardpakketten

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie Informatie over onze vereniging Editie 2012 CIO Platform Nederland, juni 2012 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland - juni 2012 Inhoudsopgave 1! Vooraf... 3! 2! De vereniging...

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid HANDREIKING CLOUD computing inhoudsopgave Voorwoord 3 achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 5 + samenvatting 9 Cloud computing, wat is het eigenlijk? 15 De voor- en nadelen van Cloud computing

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Zekerheid over migreren naar de Cloud

Zekerheid over migreren naar de Cloud Zekerheid over migreren naar de Cloud IIT-auditors geven zekerheid over ICT-vraagstukken. Een vraagstuk waar IT-beslissers en managers op dit moment voor staan, is wat zijn of haar organisatie gaat doen

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Cloud security. Checklist en de te stellen vragen. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported.

Cloud security. Checklist en de te stellen vragen. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Cloud security Checklist en de te stellen vragen Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Meer informatie over deze licentie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Nadere informatie

Herbert van der Kooij

Herbert van der Kooij Herbert van der Kooij De onderzoeksvraag is kan de IT auditor assurance verstrekken in een Cloud Computing omgeving. Hierbij zijn de verschillende aspecten van Cloud Computing onderzocht. Vervolgens zijn

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Grip op beveiliging in inkoopcontracten Een prestatiegerichte aanpak in beveiligingsovereenkomsten Versie: 1.0 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur M. Koers CIP Classificatie Publiek Status CIP categorie Becommentarieerde Practice Datum 7 oktober

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Met SURF in de wolken Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Position paper... 5 1.1 Wat is cloud computing?... 5 1.2 Voordelen van cloud-services

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Human Resource Management Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Functies in de Informatievoorzieningketen een handreiking Derde publicatie van het CIO Platform Nederland Maart

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

Hoe veilig is de cloud?

Hoe veilig is de cloud? Hoe veilig is de cloud? Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Steeds meer softwarediensten zijn altijd en overal beschikbaar via internet. Deze diensten worden cloud services genoemd. Onderwijs-

Nadere informatie