ons kenmerk Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kenmerk Wmo"

Transcriptie

1 Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - van Andel Postbus AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) uw kenmerk datum 8 november 2013 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2013 ons kenmerk Wmo bijlage(n) Geachte mevrouw Waltmann, De gemeente Heerhugowaard heeft in 2013 deelgenomen aan de Benchmark Wmo en aan de Monitor Wmo-voorzieningen. In deze brief treft u een samenvatting met de belangrijkste resultaten van de Basisbenchmark Wmo en de Monitor Wmo-voorzieningen. Er wordt teruggeblikt op Benchmark Wmo De gemeente Heerhugowaard heeft in 2013 deelgenomen aan de Benchmark Wmo. In het rapport van de basisbenchmark wordt met behulp van thermometers weergegeven hoe de gemeente presteert op de verschillende prestatievelden van de Wmo in verhouding tot de overige deelnemers aan de benchmark. Deze thermometers zijn gebaseerd op de vragen uit de basisvragenlijst, aangevuld met enkele gegevens van externe bronnen. Het accent ligt op (totstandkoming van) beleid, (instrumenten voor) de uitvoering en monitoring van de uitvoering. Zo kan de gemeente snel zien hoe hoog de gemeente scoort en hoe ze zich verhoudt tot andere gemeenten. De gemeente kan dus hoger of lager dan het gemiddelde van de benchmark scoren. De benchmark heeft een drietal doelen: verbeteren door vergelijken, leren van elkaar en het bieden van een instrument voor de horizontale verantwoording. Deelname aan de Benchmark Wmo levert relevante informatie op voor alle negen prestatievelden van de Wmo. De gemeente krijgt zicht op de eigen prestaties, maar vergelijkt die ook met die van 100 andere gemeenten.

2 De algemene Wmo-thermometer, waarin alle thermometers tezamen zijn genomen, laat een positief beeld zien voor de gemeente Heerhugowaard. De gemeente scoort net iets hoger dan de score van de benchmark en de score van de gemeentegrootteklasse. Bij sommige thermometers scoort de gemeente hoger dan het gemiddelde en bij sommige thermometers lager. In deze samenvatting zal per thermometer de score worden weergegeven en welke indicatoren daarop van invloed zijn. Beleidsparticipatiethermometer Op deze thermometer scoort de gemeente Heerhugowaard hoger dan het gemiddelde van de benchmark en het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse. Er worden meerdere methoden ingezet om ingezetenen actief te betrekken bij de totstandkoming van Wmo-beleid. Meer dan in andere gemeenten die hebben deelgenomen aan de benchmark worden meerdere doelgroepen betrokken in de vorm van een Wmo-raad. Er worden verschillende partijen betrokken bij de totstandkoming van Wmo-beleid en deze partijen worden ook in meerdere fases van de beleidscyclus betrokken, zoals beleidsvoorbereiding, beleidsvorming en beleidsuitvoering. Deze partijen hebben redelijk veel verantwoordelijkheid in vergelijking met andere gemeenten. Zo worden deze partijen geïnformeerd, geraadpleegd en om advies gevraagd. De gemeente scoort lager dan het benchmarkgemiddelde op de frequentie van de betrokkenheid van partijen en/of ingezetenen van de Wmo-raad. Ook de communicatie van beleidsbeslissingen naar burgers is iets lager dan de score van de benchmark en van de gemeentegrootteklasse. Het budget van de Wmo-raad is relatief laag, terwijl de vacatiegelden relatief hoog zijn. Opgeteld (budget en vacatiegelden) zijn de uitgaven aan de Wmo-raad voor de gemeente Heerhugowaard vergelijkbaar met de referentiegemeenten. Met ingang van 2014 worden de tarieven van de presentiegelden verlaagd conform de 'Verordening voorzieningen raads- en commissieleden'. Maatschappelijke participatie Gekeken naar de maatschappelijke participatie binnen de gemeente, dan valt op dat het aandeel ouderen, huishoudens met een laag inkomen, bijstandsuitkering en jeugdwerkloosheid niet of nauwelijks afwijkt van het gemiddelde van de benchmark en van het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse. Het aandeel werkzame beroepsbevolking is met 70% iets hoger dan het gemiddelde percentage van de benchmark (met 68%) en het percentage van de gemeentegrootteklasse (67%). Het aandeel bijstandsuitkeringen en kinderen in uitkeringsgezinnen is iets lager dan het gemiddelde van de benchmark en van de gemeentegrootteklasse. Ruim een derde van de inwoners van Heerhugowaard is actief als vrijwilliger, dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Leefbaarheidsthermometer (prestatieveld 1) De thermometerscore van de gemeente Heerhugowaard voor leefbaarheid (69%) is net iets lager dan de score van de gemeentegrootteklasse en van de benchmark (beiden 72%). De gemeente scoort positief op de score voor fysieke verloedering, burgers ervaren in vergelijking met andere benchmarkgemeenten minder fysieke verloedering. Ook de overige overlast, sociale overlast en de mate van onveiligheidsbeleving zijn net iets beter of rond het gemiddelde van de benchmark en gemeentegrootteklasse. Op het gebied van de sociale kwaliteit doet de gemeente het minder goed. De afspraken op het gebied van leefbaarheid met woningcorporaties worden (nog) niet met alle corporaties gemaakt. Over een aantal thema s omtrent leefbaarheid worden (nog) geen afspraken gemaakt met woningcorporaties, zoals over onder andere groenvoorzieningen, buurtpreventie en speeltuinen. In 2010 is het Convenant Wonen Heerhugowaard ondertekend door de corporaties Woonwaard en Goed Wonen (is nu Ymere) en de gemeente. Ook op het vlak van leefbaarheid zijn daarin afspraken vastgelegd. Omdat Goed Wonen nog nauwelijks woningbezit had, zijn deze afspraken alleen met Woonwaard gemaakt. Begin dit jaar is bestuurlijk overleg geweest tussen Woonwaard, Ymere en de gemeente. Onderwerp was al dan niet herijking van de prestatieafspraken. Op dat moment was nog onduidelijk hoe hard de corporatiesector zou worden getroffen door rijksmaatregelen zoals de verhuurdersheffing. Toen is afgesproken dat af te wachten. Inmiddels is duidelijk dat de sector hard wordt getroffen. De investeringscapaciteit is sterk ingekrompen. Corporaties reorganiseren noodgedwongen. De minister wil dat de corporaties zich houden bij hun kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. Deze activiteiten krijgen bij de corporaties momenteel dan ook de prioriteit. 2

3 Jeugdthermometer (prestatieveld 2) De thermometerscore voor de Jeugdthermometer (71%) is net iets lager dan de score van de gemeentegrootteklasse (73%) en de score van de benchmark (74%). In de gemeente Heerhugowaard worden relatief veel faciliteiten geboden bij opvoedingsondersteuning. De gemeente heeft daarbij goed zicht op het gebruik van verschillende vormen van opvoedondersteuning. Ook zijn er, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de benchmark en van de gemeentegrootteklasse, afspraken gemaakt met samenwerkingspartners van het Centrum Jeugd en Gezin. De gemeente geeft, per schoolgaand kind, relatief minder geld uit aan het schoolmaatschappelijk werk dan andere benchmarkgemeenten. Thermometer toegang en oplossingen voor Wmo-ondersteuningsvragen De score van de gemeente Heerhugowaard op de thermometer Wmo-ondersteuning is met 74% hoger dan de score van de gemeentegrootteklasse en de benchmark(70%). Verschillende Wmo-diensten worden binnen het loket aangeboden, onder andere advies, ondersteuning en bemiddeling. Ook de vormen van cliëntondersteuning zijn uitgebreid. De Kanteling is in 2012 grotendeels ingevoerd in de gemeente Heerhugowaard. De gemeente heeft uitstekend zicht op het aantal aanvragen, adviesvragen, aanmeldingen en keukentafelgesprekken. De gemeente doet het ook zeer goed op het gebied van communicatie over onder andere de inzet van de nieuwe gekantelde werkwijze. De gemeente Heerhugowaard werkt met functieprofielen en anticipeert op het veranderde werkveld met bijscholing. Zo hebben de Wmo-consulenten en de zorgloketmedewerkers een meerdaagse training gehad over het voeren van keukentafelgesprekken. Nazorg vindt in sommige gevallen plaats. Op grond van huisbezoeken en signalen vanuit het zorgloket wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Mantelzorg thermometer (prestatieveld 4) De score van de gemeente bij de mantelzorgthermometer is aanzienlijk hoger dan de score van de gemeentegrootteklasse en van de benchmark, namelijk 81% ten opzichte van 68% van zowel de benchmark als de gemeentegrootteklasse. De gemeente bereikt deze positieve score met een budget dat niet ver afwijkt van het gemiddelde budget van de benchmark en van de gemeentegrootteklasse. Het mantelzorgbeleid van de gemeente Heerhugowaard zorgt voor een ruim aanbod van faciliteiten, waarbij de gemeente goed zicht heeft op het gebruik van deze faciliteiten. Daarbij maakt de gemeente in haar aanbod onderscheid in verschillende doelgroepen mantelzorgers en geeft de gemeente aan goed zicht te hebben op de doelgroep. Een aandachtspunt is dat er binnen de gemeente meerdere vormen van respijtzorg aanwezig zijn, maar dat de gemeente geen zicht heeft op of hier ook voldoende plaatsen van beschikbaar zijn. Respijtzorg is een redelijk nieuw begrip waar nog onvoldoende beleid op is gemaakt. Bovendien zijn de voorzieningen niet beperkt tot de gemeente maar worden meer in regionaal verband aangeboden. Er is nog geen duidelijk overzicht van wat er precies in onze regio aan voorzieningen is. Hierover gaat in bovenregionaal verband onderzoek plaatsvinden als vervolg op een onderzoek naar de behoefte aan respijtzorg dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Vrijwilligerswerk thermometer (prestatieveld 4) De thermometer laat een positieve score zien voor de gemeente Heerhugowaard; de gemeente scoort hoger dan de gemeenten in de gemeentegrootteklasse en de benchmark. Dit komt onder andere doordat verschillende vormen van ondersteuning worden aangeboden en zowel voor zorgvrijwilligers als overige vrijwilligers. Er zijn kwaliteitsafspraken met uitvoerders. De uitgaven voor het vrijwilligerswerk (per inwoner) zijn in vergelijking met de benchmarkgemeenten en gemeenten uit dezelfde gemeentegrootteklasse aanzienlijk lager. Minder dan het gemiddelde van de benchmark en van de gemeentegrootteklasse is dat het steunpunt voor vrijwilligerswerk relatief weinig functies vervult ten behoeve van het vrijwilligerswerk. Thermometer Wonen, zorg en toegankelijkheid (prestatieveld 5) De thermometer noteert voor de gemeente Heerhugowaard een score nagenoeg gelijk aan de score van de benchmark en van de gemeentegrootteklasse. Er is een ruim aanbod van voorzieningen aanwezig, waaronder bijvoorbeeld een kortingspas en een wijkbus. De gemeente voert beleid op het gebied van levensloopbestendig en/of levensloopaanpasbaar bouwen. Hier zijn afspraken over gemaakt, dit zijn alleen met name mondelinge afspraken. Dat is een aandachtspunt. Een ander aandachtspunt is dat de 3

4 gemeente geen tevredenheid meet op het gebied van toegankelijkheid van openbare gebouwen, ruimten en openbaar vervoer en dat de toepassing van Agenda 22 niet schriftelijk is vastgelegd in het gemeentelijk beleid. Opvangthermometer (prestatievelden 7, 8 en 9) De thermometerscore voor de opvangthermometer is gelijk aan de score van de gemeentegrootteklasse (73%). Alle benchmark gemeenten tezamen hadden een lagere gemiddelde score, namelijk 66%. De gemeente Heerhugowaard is een regiogemeente en werkt samen met de centrumgemeente om een passend aanbod binnen de gemeente te organiseren. De centrumgemeente heeft hierin een coördinerende rol. Regiogemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het realiseren van preventie, toeleiding en nazorg. Opvallend is de relatief goede samenwerking met de centrumgemeente en woningcorporaties. Aandachtspunt is dat het aantal maatschappelijke opvangplaatsen onvoldoende of onbekend is en dat de nazorgactiviteiten enigszins beperkt zijn. Beleid en organisatie Wmo In de gemeente Heerhugowaard wordt een eigen bijdrage geheven voor hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. Een meerderheid van de gemeenten die hebben deelgenomen aan de benchmark doen dit. De gemeente geeft per inwoner 23,68 uit aan maatschappelijke begeleiding en advies. Dat is ruim onder het gemiddelde van 61,67 van de gemeentegrootteklasse. Het bedrag voor maatschappelijke begeleiding en advies is in de afgelopen jaren licht gedaald. De uitgaven voor huishoudelijke hulp zijn ongeveer gelijk gebleven (per inwoner) en nog steeds onder het gemiddelde van de benchmark en gemeentegrootteklasse. De gemiddelde leeftijd in Heerhugowaard is lager dan het landelijke gemiddelde, maar de vergrijzing zal de komende jaren sneller gaan dan de gemiddelde snelheid van vergrijzing in Nederland. Wmo-voorzieningen In het rapport over de individuele voorzieningen wordt nader ingegaan op de aantallen en uitgaven van individuele voorzieningen, waarbij de resultaten van de gemeente Heerhugowaard worden afgezet tegen voorgaande jaren en de resultaten van de benchmark. Onderstaand worden de belangrijkste en/of opvallendste zaken besproken. Uitvoering De uitvoeringskosten (directe personeelskosten, kosten externe indicatie en overige kosten) per inwoner zijn voor de gemeente Heerhugowaard lager dan voor de referentiegroepen. Voor de gemeente Heerhugowaard zijn de uitvoeringskosten 14,78, voor de benchmark is dit 18,07. De totale uitvoeringskosten zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, licht gedaald. Het aantal fte is ongeveer gelijk aan het benchmarkgemiddelde. Hulp bij het huishouden De gemeente Heerhugowaard heeft relatief zeer lage uitgaven voor hulp bij het huishouden. Per inwoner is dit voor de gemeente Heerhugowaard 54,- en voor de referentiegroepen 93,-. In vergelijking tot de referentiegroepen heeft de gemeente Heerhugowaard zeer weinig cliënten (17,5 per inwoners), voor zowel zorg in natura als zorg via een persoonsgebonden budget. Het aandeel 75- plussers is lager: 4,6% (referentiegroep: 7,4%). Het percentage inwoners met huishoudelijk hulp is 1,7%. In de referentiegroep is dit percentage 2,9%. Het aantal uren hulp bij het huishouden voor cliënten met zorg in natura is gelijk gebleven. Het aantal uren huishoudelijke hulp voor cliënten met een persoonsgebonden budget is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen naar 4,5 uur gemiddeld per week. Dit komt uit boven het gemiddelde van de referentiegroep, wat een gemiddelde van 3,9 uur per week kent. Het aantal cliënten dat een pgb ontvangt voor huishoudelijke hulp is per inwoners lager dan in de referentiegroep. De uitgaven per cliënt liggen voor de gemeente Heerhugowaard, in tegenstelling tot vorig jaar, iets lager dan het gemiddelde van de referentiegroep. Gemiddeld kost een cliënt in de gemeente Heerhugowaard 3.117,-. Voor de referentiegroep is dit 3.293,-. 4

5 Het aantal nieuwe toekenningen per inwoners is hoger dan in de referentiegroep, namelijk 22,6. In de referentiegroep is dit 6,4 per inwoners. Onderdeel hiervan is een groot aantal herindicaties. Dan is het aantal nieuwe toekenningen 12,3 per inwoners. Wrv-voorzieningen Net als voor hulp bij het huishouden geldt dat relatief weinig inwoners gebruikmaken van de betreffende voorziening en dit heeft (positieve) gevolgen voor de uitgaven per inwoner. Gekeken naar de totale uitgaven Wrv-voorzieningen per cliënt ( 2.547,-) valt op dat de gemeente boven het gemiddelde van de referentiegroep ( 944,-) komt. Voor bijna alle voorzieningen geldt dat de gemeente Heerhugowaard per inwoner lagere uitgaven laat zien dan voor de referentiegroep door de lagere grijze druk in de gemeente. De uitgaven per voorziening zijn dus mogelijk wel duurder. De uitgaven voor collectief vervoer zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar en hiermee iets hoger dan in de referentiegroep. Zie de onderstaande tabel voor een samenvatting van de uitgaven per inwoner voor de verschillende Wrv-voorzieningen benchmark Woonvoorzieningen 15,70 13,21 7,82 6,00 8,46 Rolstoelen (excl. sport) 6,87 7,00 5,70 5,30 6,85 Collectief vervoer 9,05 8,15 12,41 12,21 11,83 Individueel vervoer 11,15 10,18 10,81 8,78 10,52 Totaal Wrv 42,77 38,54 36,74 32,47 35,94 De uitgaven zijn per inwoner veelal lager dan in de referentiegroep, echter gezien de lagere grijze druk in de gemeente zou een nog lagere uitgave per inwoner verwacht mogen worden. De voorzieningen zijn per cliënt mogelijk hoger dan in de referentiegroep. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u deze stellen aan Anouk Olsthoorn. Met vriendelijke groet, drs. A.G.A. Pons Projectleider Benchmark Wmo 5

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - Van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 30 oktober 2012 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2012 ons

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Ridderkerk Vrijdag 27 juni 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Landerd Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op de

Nadere informatie

BENCHMARK WMO 2014, RESULTATEN OVER 2013, Emmen. Voorwoord

BENCHMARK WMO 2014, RESULTATEN OVER 2013, Emmen. Voorwoord Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op de Wmo in de huidige vorm. U heeft daarmee een belangrijke informatiebron in handen: u heeft inzicht in de inzet

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Renkum Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op de

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Stadskanaal 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK 4

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Utrechtse Heuvelrug. SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Utrechtse Heuvelrug. SGBO Postbus HE Den Haag Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Utrechtse Heuvelrug SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 17 November SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 17 November SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 008 Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 7 November 008 SGBO Postbus 0 0 HE Den Haag 070 0 800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per januari 007 ingegaan. De

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Heerhugowaard 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Hieronder wordt kort ingegaan op de verklarende factoren voor de thermometers waarop lager gescoord wordt,

Hieronder wordt kort ingegaan op de verklarende factoren voor de thermometers waarop lager gescoord wordt, 0 Rooseridaal j Datum: 18 oktober 2011 Van: het college van burgemeester en wethouders Raadsmededeling Nr.: Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: T. Hakkert, A, Kerstens, T, Schijven, B, van

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Lelystad. SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Lelystad. SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Lelystad SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Westland

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Westland Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Westland Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Westland 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Etten-Leur Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Asten

Benchmark Wmo Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Asten + Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Asten Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Asten 04-04-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014. Vlagtwedde. Resultaten over 2013, Basisbenchmark. Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634

Benchmark Wmo 2014. Vlagtwedde. Resultaten over 2013, Basisbenchmark. Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Vlagtwedde Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op

Nadere informatie

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005 DIV TE f Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus 8 3300 AA Dordrecht A5DELJNG 9 DEC Datum: 14 december 2005 Betreft: Brief op maat gemeente Dordrecht j :...,,>..

Nadere informatie

RIS Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008

RIS Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008 RIS.3775 Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008 Wet maatschappelijke ondersteuning De Wmo heet voluit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012. Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Velsen

Benchmark Wmo 2012. Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Velsen + Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Velsen Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Velsen 01-06-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Sittard-Geleen

Benchmark Wmo Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Sittard-Geleen Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Sittard-Geleen Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Sittard-Geleen 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Benchmark en cliënttevredenheidonderzoek 2007 Gemeente Dalfsen juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitkomsten Benchmark en de thema s binnen de Wmo.... 4 Algemeen...

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingegaan.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

+ Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Aalten Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Aalten 01-06-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO

Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Ten

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012 Resultaten over het jaar 2011

Benchmark Wmo 2012 Resultaten over het jaar 2011 Benchmark Wmo 2012 Resultaten over het jaar 2011 2 Wmo in beeld Resultaten Benchmark Wmo 2011 Benchmark Wmo 2012 Resultaten over het jaar 2011 De Benchmark Wmo bestaat vijf jaar en is uitgegroeid tot het

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

l * JUL am 9 SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE Den Haag Korte Houtstraat 20 a-b T 070 3103800 F 070 3103899 E infoosgbo.nl www.sgbo.

l * JUL am 9 SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE Den Haag Korte Houtstraat 20 a-b T 070 3103800 F 070 3103899 E infoosgbo.nl www.sgbo. Gemeente Twenterand T.a.v. de heer Koppelman Postbus 67 7670 AB Vriezenveen l * JUL am 2014-12808 Gemeente Twenterand 22/07/2014 9 SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE Den Haag Korte Houtstraat 20 a-b

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Utrechtse Heuvelrug. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Utrechtse Heuvelrug. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Utrechtse Heuvelrug 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

^ l Roosendaal Raadsmededeling Inleiding Doel Informatie

^ l Roosendaal Raadsmededeling Inleiding Doel Informatie «Tx ^l Gemeente Roosendaal 0039023 Raadsmededeling Datum: 8 november 2010 Van: het college van burgemeester en wethouders Nr.: Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: T. Hakkert, A. Kerstens,

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Ridderkerk

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Ridderkerk Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Ridderkerk Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Ridderkerk 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Houten

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Houten Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Houten Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Houten 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Het

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Houten. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Houten. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Houten SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 2 Inhoud

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Rapportage Wmo 2014 1

Rapportage Wmo 2014 1 Rapportage Wmo 2014 1 INHOUD 1. Leeswijzer 2. Horizontale verantwoording 2014 3. Resultaten 3.1. Prestatiegegevens Wmo 3.2. Het Sociaal Loket 3.3. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3.4. Overige acties 3.5.

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Roermond. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Roermond. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Roermond SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wmo over 2011

Horizontale verantwoording Wmo over 2011 Horizontale verantwoording Wmo over 2011 Verzameling van gegevens over de prestaties van gemeenten en de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning Horizontale verantwoording Wmo over

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente HOUTEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

ROCPj" 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

ROCPj 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam ROCPj" 5 Aan: de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ROGplus Nieuwe V 'aterweg Noord Bezoekadres Stadhuis, Maassluis Koningshoek 93.050 Correspoi dentieadres Postbus 234 3140 AE IVaassluis

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Overbetuwe

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Overbetuwe Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Overbetuwe Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Overbetuwe 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012. Hilversum

Benchmark Wmo. Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012. Hilversum Benchmark Wmo Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012 Hilversum Benchmark Wmo Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012 Hilversum juli 2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011. Heerhugowaard

Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011. Heerhugowaard Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Heerhugowaard Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Heerhugowaard 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Brummen 17 November SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Brummen 17 November SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 008 Rapport Basisbenchmark Gemeente Brummen 17 November 008 SGBO Postbus 104 501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 007 ingegaan.

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente LEIDEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente LEIDEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente LEIDEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Ten behoeve van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Roermond

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Roermond Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Roermond Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Roermond 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie