Technologiestichting STW. Utilisatierapport 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technologiestichting STW. Utilisatierapport 2013"

Transcriptie

1 Technologiestichting STW Utilisatierapport 2013

2 Technologiestichting STW Postadres Postbus GA Utrecht The Netherlands Bezoekadres Van Vollenhovenlaan JP Utrecht T +31 (0) F +31 (0) E Foto omslag Ivar Pel, Utrecht STW-nummer 2014/01083/STW ISBN-nummer NUR 950

3 Utilisatierapport 2013 Technologiestichting STW december 2013 Technologiestichting STW 1

4

5 Inhoud 05 Voorwoord Statistiek 09 Samenvatting cijfers 10 Twee momenten van evaluatie 10 De projecten van start gegaan in 2002 en De methode; hoe meten we de utilisatie 12 Projecten gestart in Projecten gestart in STW-projecten Uitleg projecten 73 Projecten per instelling Lijst van gebruikers STW-projecten STW-projecten Uitleg projecten 19 Projecten per instelling Lijst van afkortingen 64 Lijst gebruikers bij STW-projecten 2002 Technologiestichting STW 3

6 4 Utilisatierapport STW 2013

7 Voorwoord Waarde van kennis Wat levert al het onderzoek dat Technologiestichting STW financiert nu op? Ons Utilisatierapport geeft daar elk jaar weer inzicht in. Dat doen we compleet en openhartig. Elk project uit de peiljaren van het rapport komt aan de orde en elk project krijgt een waardering. In dit nieuwste Utilisatierapport toont STW u de valorisatieresultaten op de STW-projecten die in 2002 respectievelijk 2007 zijn gestart. Wij doen dit zoals u al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw van ons gewend bent: door te rapporteren over de betrokkenheid (B) van mogelijke kennisgebruikers bij het onderzoek, over het ontstaan van een aanwijsbaar product (P) uit het onderzoek en over de inkomsten (I) die het onderzoek STW en/of de betrokken onderzoeksgroep heeft opgeleverd. Deze B, P en I worden niet alleen gescoord maar ook altijd toegelicht met een korte tekst waarin het proces en de context beschreven worden. Een kwantitatieve en een kwalitatieve waardering die samen de valorisatie van de onderzoeksresultaten beschrijven. Boeiend is en blijft de vraag wanneer je een project een succes kunt noemen. Ons onderzoek is altijd door mogelijke toepassing en vragen uit de praktijk geïnspireerd, maar het is wetenschappelijk onderzoek. Elk project is daarom per definitie een stap op nog niet bekend terrein en dus zijn de uitkomsten niet met zekerheid te voorspellen. Wie de stukjes bij alle projecten in dit Utilisatierapport leest zal zien dat sommige projecten alleen nieuwe kennis opleveren en dat andere projecten al tijdens hun looptijd tot soms spectaculaire toepassingen leiden. De meeste projecten zitten aan het eind van hun looptijd daar tussenin. Dat laatste levert het meest interessante leesvoer: waar sta je nou aan het eind van een project, hoe kijken de betrokken mogelijke kennisgebruikers dan tegen de stand van zaken aan, wat moet er verder gebeuren? Dat is hoe de waarde van kennis ontstaat. Eppo Bruins directeur Technologiestichting STW 5

8

9 01 Statistiek 09 Samenvatting cijfers 10 Twee momenten van evaluatie 10 De projecten van start gegaan in 2002 en De methode; hoe meten we de utilisatie 12 Projecten gestart in Projecten gestart in 2007 Statistiek 7

10 8 Utilisatierapport STW 2013

11 Samenvatting cijfers tabel 1 Projecten gestart in 2003 tot en met 2007 hebben (5 jaar na de start) tot en met 2012 het volgende opgeleverd: De cijfers geven inzicht in de situatie direct na beëindiging van een project. Het ontwikkelingstraject moet dan vaak nog beginnen. Het is dan ook heel goed denkbaar dat de inkomsten de komende jaren nog fors zullen toenemen (zie tabel 1). aantal overeenkomst octrooi inkomsten (in M ) , , , , , Van de projecten die in 2002 zijn gestart, heeft tot nu toe 78,7 procent (=score B en C) geleid tot een actieve relatie met één of meer gebruikers (figuur 5 op pagina 12), 83,1 procent (=score B en C) heeft een concreet product opgeleverd en 36 procent (=score B en C) heeft cash of in kind inkomsten opgeleverd. figuur 1 aantal gestarte projecten Aantal gestarte projecten Van de projecten die gestart zijn in 2002 hebben er 38 één of meerdere vervolgonderzoeken gesubsidieerd gekregen of zijn een vervolg op een eerder gehonoreerd project ,1 Procent (=score B en C) van de projecten die in 2007 zijn gestart, heeft tot nu toe geleid tot een actieve relatie met één of meerdere gebruikers (figuur 6 op pagina 13). 82 Procent (=score B en C) heeft een concreet product opgeleverd en 27,7 procent (=score B en C) heeft cash of in kind inkomsten opgeleverd. Voor deze projecten die onlangs beëindigd zijn, is het in veel gevallen nog te vroeg om van uitgekristalliseerde kennisexploitatie te spreken Van de projecten die gestart zijn in 2007 hebben er 14 één of meerdere vervolgonderzoeken gesubsidieerd of zijn een vervolg op een eerder gehonoreerd project. figuur 2 Aantal overeenkomsten De figuren 7 en 10 geven de BPI-code die de projecten uit 2002 en 2007 hebben gekregen weer. Een uitleg van deze figuren treft u aan op pagina 14. aantal overeenkomsten Statistiek 9

12 Twee momenten van evaluatie figuur 3 Aantal octrooien aantal octrooien De projecten van start gegaan in 2002 en 2007 In het algemeen zit er een grote tijdsspanne tussen de start van een project en het moment waarop de resultaten daadwerkelijk tot een bruikbaar resultaat leiden. STW is alleen betrokken bij het eerste deel van dit lange traject, namelijk bij de onderzoeksfase die doorgaans vier tot zes jaar beslaat. In deze utilisatierapportage zien wij, enige tijd na afloop van het onderzoek, terug op destijds gestarte STW-projecten. Voor deze evaluatie worden twee momenten gekozen; direct na afloop van een project, de interim rapportage (in dit rapport de projecten die in 2007 van start gingen), en vijf jaar later een eind rapportage, het utilisatierapport (hier de projecten die in 2002 van start gingen). figuur 4 inkomsten (in M ) Inkomsten 10 8 In de Interimrapportage (over de projecten uit 2007) worden dus de projecten bekeken die zes jaar geleden van start zijn gegaan en recent zijn afgesloten. Het kan voorkomen dat een gebruiker verder wil gaan met de resultaten van het onderzoek. Hij zal dan vaak in aansluiting op de onderzoeksfase nog een ontwikkelingstraject moeten uitvoeren. Dit kan bestaan uit de markt onderzoeken, een productielijn opzetten en dergelijke, kortom alles wat nodig is om te komen tot een commercieel product In de Utilisatierapportage (over de projecten die in 2002 van start gingen) is tien tot elf jaar na de start van universitair onderzoek al een veel beter alhoewel nog altijd niet volledig inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke toepassing en commercialisering. In dit rapport worden daarom ook die projecten bekeken die in 2002 van start zijn gegaan en waar over nu een min of meer afgerond oordeel gegeven kan worden met betrekking tot de utilisatie. De methode; hoe meten we de utlisatie Het zal duidelijk zijn, dat het meten van de mate van gebruik niet eenvoudig is. Zo kan een verbeterde procesbeschrijving voor een gebruiker financieel zeer aantrekkelijk zijn, zonder dat er sprake is van een concreet product. Anderzijds kan de realisatie van een daadwerkelijk product (gebaseerd op een werkend prototype) worden afgebroken omdat markteconomische aspecten een rol spelen. Hoe de stand van zaken op dit vlak is bij de verschillende projecten, wordt nagegaan door (telefonische) enquêtering van onderzoekers, projectleiders of gebruikers, die bij het des betreffende project waren betrokken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gezocht naar ander beschikbaar bronnenmateriaal. 10 Utilisatierapport STW 2013

13 Om een beeld te geven van de resultaten van een onderzoeksproject, heeft STW in de afgelopen jaren een meetmethode geïntroduceerd, die gebaseerd is op drie meer of minder onafhankelijke variabelen om de utilisatie te kunnen kwantificeren, te weten Betrokkenheid, Product en Inkomsten (BPI). Elk van deze variabelen is onderverdeeld in een oplopende vierpuntswaardering (0, A, B, en C). De definities van deze classificering zijn: Betrokkenheid De mate waarin één (of meerdere) gebruikers bij het onderzoek zijn betrokken: O A B C het project is mislukt; omdat de uitkomsten irrelevant zijn voor een gebruiker; er is enige belangstelling van de gebruikers geweest, door deelname in een gebruikerscommissie; de gebruikers participeren actief. Een eventueel geleverde bijdrage is klein in de vorm van geld, materialen en dergelijke; op niet mis te verstane wijze participeert de gebruiker in het project. Er is omvangrijke steun gegeven en vaak is er een contract met betrekking tot de samenwerking gesloten. Product In hoeverre zijn de doelstellingen van het onderzoek gehaald, en is er een aanwijsbaar product : O A B C het project is in het onderzoeksstadium mislukt, of het onderzoek is voortijdig afgesloten; er is geen concreet product. Er is meer onderzoek nodig om een bruikbaar product te verkrijgen. Voorlopige conclusies zijn al wel getrokken, maar een en ander moet nog worden geverifieerd. We zijn nog in de fase van basic technology. De voornaamste vorm van output is tot op dit moment de weten schappelijke publicatie; een voorlopig model, een principe of een conceptmethode is ontwikkeld en bruikbaar. Verificatie en verfijning is nog wel nodig voordat van een eindproduct kan worden gesproken. De gebruiker kan het onderzoeksproduct (nog) niet geheel zelfstandig gebruiken; er ligt een aanwijsbaar product, bijvoorbeeld in de vorm van software, een werkend prototype, een proces-omschrijving, een octrooi, kortom een min of meer afgerond concept, waarmee de gebruiker zelfstandig aan de slag kan gaan. Inkomsten Heeft het onderzoek geleid tot inkomsten voor STW en/of de onderzoeksgroep: O omdat het project wetenschappelijk mislukte, of omdat er geen gebruiker gevonden kon worden, zijn er geen inkomsten op dit project geweest en zijn die in de toekomst niet te verwachten; A er zijn nog geen inkomsten op het project. Dat wil hier zeggen dat er wel bijdragen aan het onderzoek kunnen zijn, maar nog geen revenuen uit de exploitatie van de kennis. Toekomstige baten zijn echter niet uitgesloten; B incidenteel is of wordt (een deel van) de kennis verkocht. De inkomsten kunnen hier ook bestaan uit het feit dat het resultaat waardevol is voor de samenleving; C er is een beduidende, gestage of grote stroom inkomsten (geweest), of er is zicht op dat een dergelijke stroom de eerstvolgende vijf jaar wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld als er al principe-afspraken gemaakt zijn. Gebruik makend van de hierboven beschreven classificatie kunnen alle projecten in een 4 x 4 x 4 matrix worden ingedeeld. In het totaal dus 64 mogelijkheden. Er ontstaat zo een beter gedifferentieerd beeld van de uiteindelijke resultaten die de projecten na vijf respectievelijk tien jaar opleveren. De meest geslaagde projecten vallen uiteraard in de categorie CCC. Maar een succesvol project met een grote betrokkenheid van een gebruiker in de non-profit sector én met een concreet en aanwijsbaar product (bijvoorbeeld milieu-onderzoek), wordt ook in een hoge klasse ingedeeld (CCA). Een project dat heeft geresulteerd in een product, maar geen afnemers vindt komt in een lage categorie terecht, bijvoorbeeld ACA. Ook wordt zo duidelijk wat de waarde is van fundamenteel-strategisch onderzoek, (de zogenaamde basic technology ) voor de gebruikers. Er is dan weliswaar geen aanwijsbaar product, maar bedrijven hebben er soms (veel) geld voor over om deze basiskennis te ontwikkelen (klasse CAA) of te kopen (klasse CAC). Achtergrondonderzoek vindt zijn plaats in de klasse AAA. Projecten die op bepaalde aspecten mislukten of zijn mislukt, krijgen een 0-waardering (bijvoorbeeld klasse 000). Inkomsten (toelichting) Hieronder verstaat STW alle gelden en bijdragen in natura (door gebruikers en derden) die op basis van een STW-project gegenereerd worden gedurende het hele traject, dus zowel van voor het project is gestart als tot na afloop van het project. Statistiek 11

14 figuur 5 Utilisatiegroepen 2002 Betrokkenheid O 0,0% A 21,3% B 59,6% C 19,1% Projecten gestart in 2002 In 2002 gingen 89 projecten van start. In deze projecten werd door STW voor 39,4 miljoen euro geïnvesteerd. Bij deze projecten werden 49 overeenkomsten met de gebruikers gesloten en 18 octrooien aangevraagd. Aan inkomsten werd een bedrag van 6,1 miljoen euro genoteerd. Figuur 5 geeft de verdeling aan per utilisatiecode. De figuren geven aan hoeveel procent van de projecten een bepaalde score op de drie categorieën heeft gehaald. Figuur 7 (pagina 14) geeft de BPI-code weer, die de projecten hebben gekregen. Product O 0,0% A 16,9% B 49,4% C 33,7% Inkomsten O 0,0% A 64,0% B 28,1% C 7,9% 12 Utilisatierapport STW 2013

15 figuur 6 Utilisatiegroepen 2007 Betrokkenheid O 0% A 16,9% B 59,0% C 24,1% Projecten gestart in 2007 In 2007 gingen 83 projecten van start. In deze projecten werd door STW voor 46,9 miljoen euro geïnvesteerd. Bij deze projecten werden 40 overeenkomsten met de gebruikers gesloten en 17 octrooien aangevraagd. Aan inkomsten werd (tot nu toe) een bedrag van 9,4 miljoen euro genoteerd. Figuur 6 geeft de verdeling aan per utilisatiecode. De figuren geven aan hoeveel procent van de projecten een bepaalde score op de drie categorieën heeft gehaald. Figuur 10 (pagina 15) geeft de BPI-code, die de projecten hebben gekregen weer. Product O 0,0% A 18,1% B 62,7% C 19,3% Inkomsten O 0,0% A 72,3% B 24,1% C 3,0% Statistiek 13

16 figuur7 Utilisatieprojecten gestart in 2002 De verschillende categorieën worden in kleuren weergegeven. Een hoge score op de categorie Inkomsten is te herkennen aan een blauwe kleur. Voor een hoge score op Betrokkenheid is die kleur rood en voor een hoge score op Product is die kleur groen. Omdat de complete codes alle drie de BPIcomponenten bevatten, hebben alle bollen mengkleuren. Een project met BPI-code 000 zal een zwarte bol opleveren. Een project met een code CCC zal een witte bol opleveren. figuur 8 BPI-som C B < inkomsten A 0 A B betrokkenheid > C product > Verder geeft de inhoud van de bol weer hoeveel projecten die betreffende code toegekend hebben gekregen. Voor beide peiljaren zijn er geen projecten met code 000. De antracietkleurige bol geeft aan dat er 5 (2002) en 7 (2007) projecten zijn met de BPI-code AAA ( basic technology ). De witte bol rechts achterin geeft aan dat er 6 (2002) en 1 (2007) projecten zijn met BPI-code CCC. In figuur 7 scoren 22 projecten BBA. In figuur 10 zijn er 26 projecten met score BBA. aantal De BPI-score kan ook numeriek worden weergegeven, door A=1, B=2, C=3 te substitueren en de scores voor B, P en I bij elkaar op te tellen. Grafieken 8 (voor 2001) en 11 (voor 2006) tonen het resultaten B+P+I na deze substitutie figuur BPI-som gecorrigeerd voor het aantal permutaties per som Meerdere BPI-scores kunnen leiden tot dezelfde BPI-som. Zo is ABB hetzelfde waard als BAB of AAC. In figuur 9 (2002) en 12 (2007) is gecorrigeerd voor het aantal permutaties dat kan leiden tot een bepaalde score door dit aantal permutaties te delen. Dit leidt in beide gevallen tot een diagram dat zijn zwaartepunt sterk aan de rechterkant heeft (hoge BPI-som). Dit toont aan dat de uitkomst van de BPI-som meer is dan toeval, maar dat de aanpak van STW leidt tot een disproportioneel groot aantal succesvolle projecten Utilisatierapport STW 2013

17 figuur10 Utilisatieprojecten gestart in 2007 product > C B figuur 11 < inkomsten A 0 A B betrokkenheid > C BPI-som aantal figuur 12 BPI-som gecorrigeerd voor het aantal permutaties per som Statistiek 15

18

19 02 STW-projecten A / Universiteit van Amsterdam 22 D / Technische Universiteit Delft 30 E / Technische Universiteit Eindhoven 34 F / Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 35 G / Rijksuniversiteit Groningen 37 L / Universiteit Leiden 39 M / Universiteit Maastricht 40 N / Radboud Universiteit Nijmegen 44 NIOO / Nederlands Instituut voor Ecologie 45 T / Universiteit Twente 54 U / Universiteit Utrecht 56 V / Vrije Universiteit Amsterdam 59 W / Wageningen Universiteit & Researchcentrum STW-projecten

20 Uitleg projecten 2002 Hieronder staan de gegevens die u op de projectpagina s kunt tegenkomen: Titel de titel van het project. Project het projectnummer, het volgnummer waarop de projecten zijn gesorteerd. BPI (bijvoorbeeld BCB, zie pagina 10 en 11): de utilisatiecategorieën waarin het project is ingedeeld. Projectleider naam van de project leider. Toewijzing de door STW aan dit project toegekende subsidie (in euro). Contracten en octrooien soort overeenkomst die met een gebruiker is afgesloten (optie, licentie, bijdrage, samenwerking, raamover een komst, material transfer agreement (mta), etc.) en eventuele octrooien/octrooiaanvragen. Inkomsten op dit project de totaal geregistreerde inkomsten (in euro). Dit zijn alle gelden en bijdragen in natura (door gebruikers en derden) die op basis van een STW-project gegenereerd werden gedurende het hele traject. Dus van voor de start tot na afloop van het project. een korte omschrijving van de doelstelling van het onderzoek. Resultaat een overzicht van de behaalde resultaten. Gebruiker(s) een lijst met de namen van de gebruikers bij het project. 18 Utilisatierapport STW 2013

21 A New materials for magnetic refrigeration BCC Universiteit van Amsterdam Projectleider Prof.dr. E.H. Brück Totale toewijzing in euro Contracten Geheimhouding: GEA Grasso BV, Universiteit van Amsterdam, Unilever UK Central Resources Ltd; Material Transfer Agreement: Universiteit van Amsterdam, Cooltech Applications Octrooien 46113: Materiaal geschikt voor magnetische koeling, werkwijze voor het bereiden ervan en toepassing van het materiaal; Magnetisch koelbaar materiaal II De doelstelling van het project is het ontwikkelen van magnetocalorische materialen die nabij of boven kamertemperatuur kunnen worden toegepast in warmtepompen. De eerste beoogde toepassing is in huishoudelijke koeling en airconditioning, maar warmtepompen kunnen veel breder ingezet worden. Geschikte materialen zijn gevonden en twee patenten zijn aangevraagd. Er is een proces ontwikkeld voor de bereiding met reproduceerbare eigenschappen. De voordelen zijn: een groter magnetocalorisch effect, een instelbare werktemperatuur en ze zijn veel goedkoper dan bestaande. Engelhard De Meern heeft een optie genomen op de patenten. Dit bedrijf onderzoekt hoe ze de materialen op industriële schaal kan produceren. Twee andere bedrijven betrokken bij het vervolg-project AMC.7036 testen de materialen in preïndustriële prototypes van warmtepompen. In 2007 hoopt men een eerste magnetische koeler voor speciale toepassingen in productie te nemen. We zijn binnen het project geslaagd de te gebruiken materialen te verfijnen. Zo is arseen in de warmtepomp volkomen ongevaarlijk, maar als het vrijkomt, is het giftig. Dus hebben wij arseen vervangen door germanium en silicium waarmee we dezelfde resultaten kunnen bereiken. Er zijn vier patenten aangevraagd voor nieuwe legeringen met goede magnetocalorische eigenschappen. Voor deze patenten is een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met BASF Future Business. De magnetische wisselwerking in deze materialen is sterk afhankelijk van de structuur op atomaire schaal, waarbij kleine veranderingen grote gevolgen voor de koeleigenschappen kunnen hebben. Bij het opschalen van de productie van laboratoriumschaal naar industriële schaal moet daarom veel aandacht worden besteed aan de invloed van de verschillende productiestappen op de eigenschappen van magnetocalorische materialen. Bij BASF in De Meern is hiervoor een productie- en karakterisatielab opgebouwd waar materialen voor commerciële prototypen wordt geproduceerd. In 2014 zijn de eerste resultaten gepatenteerd. Tevens is in 2014 een licentieovereenkomst met BASF getekend. BASF wil de komende jaren deze technologie samen met zijn partners op de markt brengen. BASF Nederland BV (De Meern) / Douwe Egberts (Utrecht) / Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten) / Global Cooling BV (Arnhem) / Itho BV (Schiedam) / TNO (Delft) / Universiteit Twente (Enschede) / Whirlpool S.A. (Joinville, Brazilië) STW-projecten

22 A structure for maintaining a shared world model in a dynamic environment between differentiated embedded systems and their interaction with human supervisors Development and use of a pspa-based reporter system for screening the mode of action of naturalpreservatives Origin of variability in stress resistance of bacterial spores BCA CCB BBB Projectleider Dr. N. Vlassis Totale toewijzing in euro Totale inkomsten in euro Projectleider Prof.dr. W. Crielaard Totale toewijzing in euro Contracten Licentie: IMEnz Bioengineering, UVA-NWI Octrooien P Construct and method for screening, selection and identification of stress factors Totale inkomsten in euro Projectleider Prof.dr. S. Brul Totale toewijzing in euro Totale inkomsten in euro De doelstelling van het project was het ontwikkelen van algoritmes om een robotteam zichzelf te laten besturen. Binnen het project zijn bestaande theoretische beslismodellen voor discrete problemen uitgebreid naar continue toestands- en actieruimtes, wat belangrijk is voor het toepassen van deze techniek bij echte robots. De schaalbaarheid van de oplossingen is verbeterd door de optimale beslissing af te schatten. Het werk heeft uiteindelijk veel impact gehad. Het PERSEUS-algoritme (1) is een begrip (2) geworden voor multi-agent decision making. Het proefschrift van Matthijs Spaan is genomineerd voor de Europese prijs voor de beste roboticatoepassing. Met zes van de negen gebruikers is er nog intensief contact, onder andere in een nieuw onderzoeksproject (Bsik-project ICIS). TNO heeft geïnvesteerd in nieuwe promovendi bij de UvA die zich met POMDPs bezig houden. Recent is de gecreëerde software gebundeld in een C++-toolbox. Deze toolbox bevat routines voor het plannen en leren van (bijna) optimale oplossingen voor multi-agent systemen (MASs). Het onderzoek heeft geleid tot het nieuwe Bsik-project Het project heeft verschillende nieuwe algoritmen en technieken opgeleverd. In eerste instantie heeft dat niet geleid tot directe industriële exploitatie. Toch toonden verschillende gebruikers en bedrijven grote interesse in de mogelijke toepassing van sommige van de ontwikkelde algoritmen in de praktijk. Dit was in het bijzonder het geval voor de max-plus-algoritme voor een schaalbare benadering van multi-agent coördinatie. De wetenschappelijke resultaten en de nieuwe algoritmes, ontwikkeld binnen dit project, hebben in hoge mate bijgedragen tot de nationale en internationale zichtbaarheid van de groep op het gebied van multiagent onderzoek in gedistribueerde omgevingen. Acklin BV (Waalwijk) / Giant Leap Technologies (Amsterdam) / Philips Applied Technologies (Eindhoven) / Philips Research Europe - Eindhoven / Saxion Hogeschool Enschede (Enschede) / Thales Nederland BV (Hengelo) / TNO (Delft, s-gravenhage) / Universiteit Leiden / Y All BV (Waalwijk) Escherichia coli reporterstammen ontwikkelen die signaaleiwitten tot expressie brengen onder controle van de pspa-promotor. Deze stammen gebruiken om inzicht te krijgen in de fysiologische functie van het psp-operon. Deze stammen gebruiken om natuurlijk voorkomende antimicrobiële middelen te testen in Escherichia coli. Principes vastgesteld voor Escherichia coli extrapoleren en exploiteren naar/in (voedsel)pathogenen. Het pspa-systeem als high-troughput systeem in gezondheidszorg en voedingmiddelenindustrie toepassen. Reporterstammen zijn ontwikkeld die in Escherichia coli verschillende reportereiwitten tot expressie brengen. Deze stammen kunnen gebruikt worden om membraanpotentiaalverstoringen te registreren. Met name de unieke dose-responsecurve van de pspa-promoter heeft een buitengewone toepasbaarheid. Het ontwikkelde reportersysteem is geschikt voor high-throughput screening. Het reportersysteem is ook actief in andere micro-organismen (Salmonella gallinarium). In veel pathogene Gram-negatieve organismen kan het systeem gebruikt worden, in Gram-positieve organismen is geen activiteit gevonden. Het bedrijf Imenz Bioengineering biedt het systeem in de markt aan als high-throughput screen voor identificatie van antimicrobiële middelen. Reporterstammen zijn ontwikkeld en zijn geschikt om membraanpotentiaal verstoringen te registreren. De unieke dose-responsecurve van de pspa-promoter is tevens geschikt voor high-throughput screening en het opsporen van onbekende antimicrobiële verbindingen. Het bedrijf IMEnz Bioengineering gebruikt het systeem als initiële high-throughput screening voor identificatie van mogelijke antimicrobiële middelen. Verschillende antimicrobiële peptiden uit dierlijke en plantaardige eiwitrijke reststromen uit de industrie zijn hierna doorontwikkeld. Een aantal van deze peptiden blijken soortspecifiek te zijn. Momenteel wordt onderzocht of ecosystemen hier mee kunnen worden ontdaan van ongewenste pathogenen. Academisch Medisch Centrum (Amsterdam Zuidoost) / IMEnz Bioengineering (Groningen) / Unilever R & D (Vlaardingen) Bacteriële sporen bevinden zich in de (landbouw) grond, komen daardoor in onze voedselketen en vormen potentieel, na kieming, een risico voor de gezondheid. Sporen zijn bestand tegen hoge temperaturen, sommige zelfs tot ver boven de 100 C. Overlevende sporen kiemen nooit tegelijk, wat conserveren extra lastig maakt. Dit project richtte zich op het mechanisme van heterogeniteit in kieming en de mechanismen van stressresistentie van sporen. De proeven hebben geleid tot het identificeren van een nieuwe manier van het meten van hitteresistentie. Deze methode is gepubliceerd in een toonaangevend Amerikaans microbiologietijdschrift. De onderzoekers hebben daarnaast het sporulatiegedrag van laboratoriumstammen en bederfisolaten vergeleken. Het bleek dat de isolaten complexe kolonies maken waarin op specifieke plekken sporen met een hoge hitteresistentie worden gevormd! Deze staat model voor de situatie in (industriële) biofilms. Unilever en Friesland Foods hebben de resultaten gebruikt om interne programma s te vernieuwen. Voor beiden is het ook aanleiding geweest een vervolg STW-aanvraag te sponsoren. Het project heeft in de periode geleid tot een sterk verbeterd inzicht in gedragsheterogeniteit binnen genetisch homogene bacteriële populaties sporenvormers. Een publicatie van promovendus Veening is in Nature Microbiological Reviews verschenen. Vervolgprojecten (CASIMIR, EU en STW Targeted Inhibition of Bacterial Spores-TIBS) hebben zich gericht/richten zich op het vinden van targets om bekende zwakzure conserveermiddelen effectiever te maken en liveimagingtechnieken om de sporenkiemingsheterogeniteit in detail te testen. In 2007 leidde dit tot een patentaanvraag van Unilever op een screeningssysteem. In het vervolgproject TIBS is een chemische core structuur geïdentificeerd die sterke antibederfsporeactiviteit geeft. Zeer recent is door Unilever onder andere op basis hiervan met de UvA een separaat project gestart met betrekking tot screening van natuurlijke ingrediënten op hun 20 Utilisatierapport STW 2013

23 Effect of additives on the phase behaviour of lipids Identifying novel targets for the treatment of gastrointestinal motility disorders: The role of mast cells and neurogenic inflammation BBA CCA Projectleider Prof.dr. H. Schenk Totale toewijzing in euro Projectleider Dr. G.E. Boeckxstaens Totale toewijzing in euro Contracten Geheimhouding: Janssen Pharmaceutica, Academisch Medisch Centrum; Optie: Janssen Pharmaceutica, Academisch Medisch Centrum Octrooien P59405 Means and methods for altering the motility of the gastrointestinal antisporewerking, ook gebruikmakend van een nu na tien jaar binnen STW-project ontwikkeld uniek live-imagingsysteem waarmee individuele sporen worden gevolgd. Dit SporeTracker -systeem stelt de onderzoekers in staat om vast te stellen of sporen blijven steken in de kiemings- of de uitgroeifase van ontwikkeling na toediening van antibacteriële stoffen. Deze gegevens zijn van groot belang voor het opstellen van risicoschattingen. Met TNO wordt in een parallel op te starten project een chemische bibliotheek van remmers gescreend en gekeken naar het toepassen van de opgezette onderzoeksstrategie en SporeTracker om inzicht te krijgen in kiemingseiwitten van pathogene Clostridia met een directe medische impact. FCDF Corporate Research (Deventer) / Nestlé Nederland BV (Nunspeet) / Nestlé Research Center Lausanne (Zwitserland) / Royal Friesland- Campina (Deventer) / TNO (Zeist) / Unilever R & D (Vlaardingen) / Wageningen Universiteit & Researchcentrum (Wageningen) Vetten zijn complexe mengsels van triglycerides en kunnen in verschillende kristalpakkingen voorkomen met verschillende fysische eigenschappen. Proefondervindelijk is vastgesteld dat het toevoegen van een additief het fasegedrag vaak op de gewenste manier beïnvloedt. Hoe, waarom en onder welke condities dit kan geschieden was het onderwerp van dit onderzoek. Vetbloem, het ongewenst wit uitslaan van chocolade, kan ontstaan door een verandering in de vetkristalsamenstelling en/of pakking, bijvoorbeeld door de irreversibele faseovergang beta(v) -> beta (VI), in cacaoboter. De cis-mono-onverzadigde triglyceriden zijn hoofdcomponenten van cacaoboter en lauric vetten en spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van vetbloem. De triglyceride 1,2 distearoyl- 2-oleoylglycerol (SOS), bijvoorbeeld, is naar alle waarschijnlijkheid betrokken bij het ontstaan van vetbloem op chocolade ten gevolge van de faseovergang beta(v) -> beta(vi). In het onderzoek naar dit proces is een doorbraak gerealiseerd door het ophelderen van de kristalstructuren van beta2-sos en beta(v) cacaoboter met behulp van synchrotron poederdiffractiegegevens waarmee de metastabiliteit van beta(v) chocolade kon worden verklaard. De publicatie van dit werk heeft internationaal de aandacht getrokken in wetenschappelijke gremia maar ook in de populaire pers. Er zijn geen nieuwe gegevens. De aanvrager is sinds eind 2004 met emeritaat en bovendien is de Kristallografiegroep van de UvA sinds opgeheven. In dit project werden twee vaak voorkomende maag-darmaandoeningen (prikkelbaar darm-syndroom en postoperatieve ileus) onderzocht. De werkhypothese luidde dat beide veroorzaakt worden door een centraal mechanisme (degranulatie van mestcellen en neurogene inflammatie). In samenwerking met de gebruiker (Johnson & Johnson, Beerse, België) wilden wij 1) deze hypothese toetsen en aantonen via welke mechanismen genoemde processen verlopen, om zodoende 2) nieuwe targets voor behandeling identificeren. Voor beide aandoeningen konden wij in diermodellen aantonen dat mestceldegranulatie een essentiële rol speelt bij het ontstaan van klachten. Bij ileus gaat dit ook gepaard met neurogene inflammatie. Een aantal van deze processen konden wij ook bij de mens aantonen. Voor ileus heeft dit onderzoek geresulteerd in een wereldwijd octrooi genaamd inflammation and gasto-intestinal motility disease, en met behulp van een reeds bestaand geneesmiddel met mestcel stabiliserende eigenschappen hebben wij een eerste succesvolle patiëntentrial uitgevoerd. In voortzetting op de behaalde resultaten loopt momenteel eenzelfde trial voor het prikkelbaar darm-syndroom. Er zijn geen verdere gegevens bij STW bekend. Academisch Medisch Centrum (Amsterdam Zuidoost) / Janssen Pharmaceutica (Beerse, België) / Johnson & Johnson Pharmaceutical (Beerse, België) Loders Croklaan BV (Wormerveer) / Unilever R&D (Bedford, Groot-Brittannië) STW-projecten

24 Development of novel palladium catalysts for the synthesis of pi-conjugated oligomers and polymers D The development of high resolution ultrasonic techniques for inspection and material characterization in the aerospace industry AAA BBA Projectleider Prof.dr. P.W.N.M. van Leeuwen Totale toewijzing in euro Contracten Optie: Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, TNO-Delft Totale inkomsten in euro Projectleider Prof.dr.ir. C.P.A. Wapenaar Totale toewijzing in euro De bestudering van de eigenschappen van polythiofenen, een belangrijke klasse van organische halfgeleiderpolymeren, is van groot belang voor de toepassing van deze materialen in plastic elektronica, variërend van sensoren tot zonnecellen. Een van de belangrijkste aspecten is de conformatie en aggregatie van polymeren aanzien dat in belangrijke mate de materiaal eigenschappen bepaalt. Het doel van dit project was om een eenvoudige methode te ontwikkelen waarmee de conformatie en aggregatie van polythiofenen bepaald kan worden. Verder is gekeken of de gesynthetiseerde polymeren kunnen worden gebruikt als metaaldetectoren en wat de rol van de conformatie is op de gevoeligheid. Voor het achterhalen of bepaalde eigenschappen van polythiofenen worden veroorzaakt door een verandering in conformatie of door aggregatie is een zeer eenvoudige optische methode is gevonden (1). Deze methode is algemeen toepasbaar en kan in principe voor ieder willekeurige organisch halfgeleiderpolymeer worden toegepast. Verder zijn er polythiofeenderivaten ontwikkeld die in staat zijn om metaalionen zoals palladium en ruthenium te binden. Nadat een metaal is gebonden dooft de fluorescentie van het polymeer. Op deze manier is het mogelijk om metaaldetectors te maken (2). Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Holst Centre (Eindhoven) / Philips Research Europe - Eindhoven / TNO (Eindhoven) Technische Universiteit Delft Gebruikelijke methode voor ultrasone inspectie van constructiematerialen, zoals toegepast in de luchten ruimtevaart industrie (bijvoorbeeld laminaten en in het bijzonder GLARE) is gebaseerd op transmissiemetingen. Een nieuwe methode gebaseerd op hoge-resolutie reflectiemetingen en geïntroduceerd in een eerder STW-project, maakt het mogelijk 3D-afbeeldingen van het materiaal te verkrijgen zodat niet alleen de locatie maar ook de diepte van defecten in het materiaal verkregen kan worden. In dit vervolgproject wordt deze methode verder ontwikkeld. In het project zijn een acquisitie- en scanningsysteem ontwikkeld als ook dataverwerkingstechnieken voor de kwantitatieve en kwalitatieve karakterisatie van defecten. Voor het experimenteel testen van Glarepanelen is een opstelling gerealiseerd die in water ondergedompelde laminaten meet met verbeterde signaal-ruisverhouding en signaal-bandbreedte. De luchtvaartindustrie heeft de resultaten van dit project niet overgenomen ter verdere ontwikkeling van de methode voor industrieel gebruik. Wel is vast te stellen dat er een toenemende belangstelling is voor de pulse-echo-inspectie in combinatie met volledige onderdompeling. De in het project ontwikkelde kennis is opgepakt door de recyclingindustrie, waar ultrasone technieken ontwikkeld worden voor procescontrole bij het scheiden van plastics. Deze kennis heeft mede de basis gevormd voor een Europees FP7-onderzoeksproject naar de mogelijkheden van ultrasone imagingtechnologie in magnetische dichtheidscheiding (W2Plastics). Verdere spinoff van dit project was een STW fase-1 valorisatieproject waarin een haalbaarheidsonderzoek is gedaan naar de toepassing van ultrasone puls-echometingen voor geavanceerde defectdetectie in het vliegtuigmateriaal Glare. Resultaat was een effectief ultrasoon model voor elastische golfgeleiding in dit akoestisch complexe materiaal. Dit heeft een basis gelegd voor verder onderzoek naar de interpretatie van de gecompliceerde pulse-echodata. 22 Utilisatierapport STW 2013

25 Liquid loading in inclined pipes for gas production and transport Modellering en optimalisatie van zonnecellen van amorf silicium voor ruimtetoepassingen BBA ACA Projectleider Prof.dr. R.V.A. Oliemans Totale toewijzing in euro Totale inkomsten in euro Projectleider Dr. R.A.C.M.M. van Swaaij Totale toewijzing in euro Totale inkomsten in euro FMLC (Delft) / Fokker Aerostructures BV (Papendrecht) / Fokker Special Products BV (Hoogeveen) / Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Marknesse) / Technische Universiteit Delft / Ten Cate Advanced Composites (Nijverdal) / TNO (Delft) Bij gasproductie wordt ook vloeistof geproduceerd. Als de gassnelheid afneemt stroomt de vloeistof terug en blokkeert de toegang voor gas naar de productiebuis. Hierdoor stopt de gasproductie. De kritische snelheid waarbij de gasproductie instabiel wordt hangt af van de hellingshoek van de productiebuis. Doel is om de fysische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze tweefaseinstabiliteit te onderzoeken in een hellende buis. Het project heeft een betere fysische onderbouwing gegeven van de mogelijke rol van secundaire stroming en zwaartekracht bij het optreden van vloeistof terugstroming bij een kritische gassnelheid in een productiebuis. Als spin-off is het mogelijk een beter model te ontwikkelen voor het verstuiven en neerslaan van vloeistofdruppels in een kernringstroming. Voor de hoekafhankelijkheid van de kritische gassnelheid kunnen nog geen kwantitatieve verklaringen worden gegeven. Het tweefasemodel voor verticale stroming is door Shell gebruikt bij het verder verbeteren van de Shell Flow Correlations, die gebruikt worden in ontwerpberekeningen door de pijpleiding-, flow assuranceen process-engineers. De resultaten zijn gebruikt bij nieuwe JIP s, die door Shell en andere partners worden gesponsord bij de TU Delft. Bij projecten van TNO (met andere partners) zijn de resultaten gebruikt om methoden voor vloeistofverwijdering uit de VS te vertalen naar condities voor de Noordzee. Deze resultaten zijn internationaal gepresenteerd en gepubliceerd. Ze worden nu toegepast door verschillende oliemaatschappijen. Binnen de TU Delft heeft het geleid tot de ontwikkeling van het stekelvarken, een meetsectie voor snelle elektrische geleidingsmetingen. Hiermee kan de structuur van de vloeistoffilm worden gemeten, zowel in de tijd als ruimtelijk. Dit is bruikbaar onder alle hoeken en vooral geschikt voor dunne films. Shell Global Solutions International BV (Amsterdam) / Shell International Exploration and Production BV (Rijswijk) / Technische Universiteit Delft / TNO (Delft) / Twister BV (Rijswijk ZH) We hebben de prestatieverandering van amorf silicium zonnecellen onderzocht tengevolge van bestraling met elektronen en protonen, met als doel te onderzoeken of deze zonnecellen geschikt zijn voor toepassing in de ruimte. Met name de prestatie aan het einde van de levensduur van de satelliet is belangrijk om te weten. Daarvoor hebben we een computermodel ontwikkeld, gebaseerd op veranderingen in materiaaleigenschappen, waarmee de prestatie voorspeld kan worden als functie van de stralingsdosis. De resultaten staan beschreven in het proefschrift van Arjen Klaver, Irradiation-induced degradation of amorphous silicon solar cells. Er is een computermodel ontwikkeld waarmee de zonnecelprestatie voorspeld kan worden na langdurige belichting of bestraling met elektronen of protonen. Geconcludeerd is dat gedurende belichting defectcreatie geïnitieerd wordt door recombinatie. Gedurende bestraling is dit het gevolg van interactie van geladen deeltjes met het rooster. In de toekomst zullen zonnecellen op kleine satellieten getest worden, gebruikmakend van deze resultaten. Dit werk heeft geleid tot zeven publicaties en vier mondelinge presentaties. Er is een computermodel ontwikkeld waarmee de prestatie van zonnecellen van amorf silicium voorspeld kan worden na langdurige belichting, of bestraling met elektronen of protonen. Geconcludeerd is dat gedurende belichting defectcreatie geïnitieerd wordt door recombinatie door interactie van geladen deeltjes met het rooster. In een afstudeerproject wordt nu gewerkt aan verbetering van dit model. Het model was quasistatisch en nu wordt geprobeerd de verandering van de prestatie in de tijd dynamisch te modelleren. Dit vergt een goede karakterisering van de zonnecellen en van de modelparameters die de eigenschappen van de cellen beschrijven. In een vervolgproject zullen zonnecellen van amorf silicium als payload meevliegen met de Delfi n3xt sateliet. Deze satelliet is ontwikkeld en gebouwd door studenten en medewerkers van de TU Delft en wordt volgens plan gelanceerd in april De werking STW-projecten

26 Aerobic granular sludge reactors CCC Projectleider Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht Totale toewijzing in euro Contracten Overdracht Octrooi: TUD-TNWBT, Royal HaskoningDHV; Overname rechten en plichten: Royal HaskoningDHV; Samenwerking: TUD-TNWBT, STOWA Octrooien Werkwijze voor het verkrijgen van korrelvormige groei van een micro-organisme in een reactor; Werkwijze voor het behandelen van afvalwater Totale inkomsten in euro van de zonnecellen zal continu gemonitord worden en vergeleken worden met de simulatieresultaten. AgentschapNL (Utrecht) / Dutch Space BV (Leiden) / Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten) / Helianthos BV (Arnhem) / Technische Universiteit Delft Het ontwikkelen van een eenvoudige, kostenefficiënte en compacte afvalwaterzuiveringstechnologie, gebaseerd op aëroob korrelslib. In het onderzoek is een eerste aanzet tot het groeien van aëroob korrelslib in het laboratorium doorontwikkeld tot een volwaardige technologie, gebaseerd op SBR-reactoren. In een zeer compacte reactor kan een hoge simultane verwijdering van CZV (100%), stikstof (94%) en fosfaat (94%) plaatsvinden. Het ontwerp van een waterzuiveringsinstallatie gebaseerd op aëroob korrelslib laat zien dat er 75% minder ruimte nodig is dan voor conventionele actief slib-installaties. Tevens is het energieverbruik tot 30% lager en zijn de investeringskosten 15% tot 20% lager. Deze door TU Delft en HaskoningDHV ontwikkelde technologie is zeer interessant voor het zuiveren van zowel huishoude-lijke als industriële afvalwaterstromen. Het aëroob korrelslib is gepatenteerd in twee octrooien. DHV introduceert de technologie op de markt onder de naam NeredaTM. Er is veel belangstelling getoond vanuit de Nederlandse waterschappen en uit de industrie, waar reeds drie praktijkinstallaties zijn gerealiseerd. Pilot-onderzoek zal leiden tot de eerste toepassing voor huishoudelijk afvalwater, en (inter) nationale projecten voor de bouw van NeredaTMinstallaties zijn gepland. HaskoningDHV Nederland BV (Nijmegen) / Paques BV (Balk) / Royal HaskoningDHV (Amersfoort) / Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) (Amersfoort) / Van der Pluijm Water- en Milieumanagement (Boxtel) / Wageningen Universiteit & Researchcentrum (Wageningen) / Waterboard AA en Maas ( s-hertogenbosch) / Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk) / Waterschap Reest en Wieden (Meppel) De technologie is nu volwassen en volledig in de praktijk geïntroduceerd. Er is zeer veel internationale aandacht voor de NEREDA-technologie en de eerste buitenlandse installaties zijn in aanbouw. Het onderliggende patent was afgelopen jaar door het Octrooibureau gekozen tot runner-up voor de Europese uitvindersprijs. Met DHV is een overeenkomst over licentieopbrengsten gemaakt waar komend jaar de eerste revenuen uit zullen voortkomen. Inmiddels wordt er gewerkt aan technologie om uit het geproduceerde slib alginaat te produceren. Dit zou het mogelijk maken om organisch koolstof in afvalwater om te zetten in een chemische grondstof. 24 Utilisatierapport STW 2013

27 Flight simulation models based on computational fluid dynamics and flight test identification Model predictive control for hybrid systems The analysis of spatial structures in hyperspectral images AAA BAA ABA Projectleider Prof.dr.ir. J.A. Mulder Totale toewijzing in euro Projectleider Prof.dr.ir. B. de Schutter Totale toewijzing in euro Projectleider Dr.ir. R.P.W. Duin Totale toewijzing in euro Een nieuwe methode voor de wiskundige synthese van aerodynamische modellen van vliegtuigen. Gegeven de geometrische vorm van het vliegtuig wordt eerst een model gemaakt met behulp van numerieke aerodynamica. Dit model wordt gebruikt om observaties in de vlucht te voorspellen. De fouten in de voorspelling worden wiskundig beschreven en gebruikt als aanvulling op het oorspronkelijke model. Er werd een numeriek softwarepakket ontwikkeld waarmee op basis van de geometrische vorm van het vliegtuig de aerodynamische krachten en momenten op het vliegtuig voor iedere mogelijke vliegtoestand konden worden berekend. De resultaten moesten worden samengevat in een globaal wiskundig model. Daarnaast moest het experimentele instrumentatiesysteem van het Cessna Citation II laboratoriumvliegtuig worden ontwikkeld om het geschikt te maken voor de uiterst nauwkeurige meting van aerodynamische krachten en momenten in dynamische vliegcondities. Geïnspireerd door de noodzaak de verschillen tussen voorspelling en meting van aerodynamische krachten en momenten wiskundig te beschrijven werd een nieuwe techniek ontwikkeld op basis van multidimensionale splines. Deze techniek bleek zo krachtig dat ze ook kon worden toegepast op de metingen zelf, niet slechts op de verschillen met de theoretische voorspellingen. Het resultaat bestaat dus uit twee nieuwe methoden voor de identificatie van aerodynamische vliegtuigmodellen. Toepassingen zijn voorzien in de vluchtsimulatorindustrie en bij de ontwikkeling van Micro Air Vehicles. Er werden proefschriften voltooid over de ontwikkeling van numerieke aerodynamica en over multidimensionale splines. Dutch Space BV (Leiden) / ESTEC - European Space Research and Technology Centre (Noordwijk) / Koninklijke Luchtmacht ( s-gravenhage) / Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Amsterdam, Marknesse) / TNO ( s-gravenhage) / TRC Development BV (Arkel) / Vertigo Flight Simulation (Amsterdam) Wij hebben ons gericht op het gestructureerd ontwerp van regelaars voor specifieke klassen van hybride systemen, dat wil zeggen systemen die gekenmerkt worden door een combinatie van discrete en continue dynamica. De focus lag in het bijzonder op het ontwerpen van modelgebaseerde voorspellende regelaars voor stuksgewijze affine systemen met toepassing op DC-DC convertors en adaptive cruise control. De belangrijkste aspecten die aan bod kwamen waren stabiliteit, robuustheid en efficiënte implementatie. Naast tal van fundamentele resultaten i.v.m. regelaarontwerp voor stuksgewijze affine hybride systemen heeft het project geresulteerd in twee proefschriften, 19 tijdschriftartikelen, 3 boekhoofdstukken en 48 conferentiebijdragen. Er is een DC-DC convertor set-up gebouwd en er zijn richtlijnen ontwikkeld om gebruikers uit de industrie een leidraad te geven bij de te maken keuzes i.v.m. regelaarontwerp voor hybride systemen. Daarnaast hebben de activiteiten van de groep van de TU Eindhoven tot een patentaanvraag geleid i.s.m. Philips Lumileds: Philips invention , High Speed, Average-Current Control Loop. Onder de vervolgprojecten van dit project zijn drie EUprojecten: SICONOS (FP5) en de Networks of Excellence HYCON (FP6) en HYCON2 (FP7), een NWO Van Gogh uitwisselingsproject met Supélec Rennes, een NWO-STW VIDI Vernieuwingsimpulsproject Multi-agent control of large-scale hybrid systems (door Bart De Schutter) en een NWO-STW VENI Vernieuwingsimpulsproject Flexible Lyapunov functions for real-time control (door Mircea Lazar). Daarnaast hebben Mircea Lazar en Ion Necoara, de promovendi die op dit project hebben gewerkt, nu allebei een permanente academische positie verworven, respectievelijk als assistant professor aan de TU Eindhoven en als associate professor aan de Polytechnische Universiteit van Boekarest in Roemenië. IPCOS Technology BV (Boxtel) / Philips Lighting BV (Oss) / Shell Global Solutions International BV (Amsterdam) / Siemens Nederland NV ( s-gravenhage) / SKF Research & Development Company BV (Nieuwegein) In hyperspectrale beelden is er voor elk pixel een volledig spectrum, in plaats van een of drie kleurintensiteiten. Bij de aanvraag van het project in 2001 waren de eerste voor de industrie betaalbare scanners op de markt. Voordien werden ze vooral ten behoeve van remote sensing gebruikt. In de industriële toepassingen zijn ruimtelijke samenhang tussen de pixels en verwerkingssnelheid van groot belang om tot een nauwkeurige en bruikbare analyse en segmentatie van beelden te komen. Het project stelde zich ten doel de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en daarbij gebruik te maken van de ruimtelijke en spectrale samenhang. Het project ondervond moeilijkheden en stimulansen. Vooral in het begin was het moeilijk om geschikte, goed geannoteerde beelden te vinden. Gedurende het project kwamen er steeds frequenter contacten tot stand met andere gebruikers, zowel internationaal (Zuid-Afrika, Oostenrijk, Duitsland, België, Iran) als nationaal. Het ging hierbij om zeer verschillende toepassingen: delfstoffen, afvalwerking, genetisch onderzoek, medische diagnostike, landbouw, miltaire toepassingen en dergelijke. Het project concentreerde zich op de ontwikkeling van een software toolbox om de verscheidenheid aan problemen aan te kunnen. Deze toolbox is aan academische en industriële onderzoekers in de diverse toepassingsgebieden ter beschikking gesteld. Een volledige oplossing van de oorspronkelijke vraagstelling bleek echter veel moeilijker dan gedacht. In de breedte is veel bereikt. In de diepte valt nog veel te doen. Het project resulteerde allereerst in de ontwikkeling van een hyperspectrale toolbox, vrij beschikbaar voor onderzoek. Daarnaast zijn toepassingen bij drie partners (Unilever Vlaardingen, CTR in Villach, Oostenrijk en Plant Research International in Wageningen) uitvoerig onderzocht. De samenwerking met CTR leidde tot een vervolgproject (een door CTR gefinan-cierde promotieplaats) met betrekking tot het efficiënt gebruik van door experts geannoteerde meetgegevens voor het ontwerp van een (semi-) automatisch analysesysteem voor hyperspectrale STW-projecten

Technologiestichting STW. Utilisatierapport 2004

Technologiestichting STW. Utilisatierapport 2004 Technologiestichting STW Utilisatierapport 2004 1993 1998 Inhoud Utilisatierapport 2004 5 Kees Vijlbrief over innovatiebeleid en STW 8 Program officers faciliteren en brengen mensen bij elkaar 16 Statistiek

Nadere informatie

Technologiestichting STW. Jaarverslag 2002

Technologiestichting STW. Jaarverslag 2002 Technologiestichting STW Jaarverslag 2002 Inhoud Jaarverslag STW Jaaroverzicht 5 Toepassing en kennishandel 23 Werk maken van de kenniseconomie 5 De toepassing 24 _ Jaarverslag en utilisatierapport 5 _

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Nederland en het Zesde Kaderprogramma. De eindbalans. in opdracht van

Nederland en het Zesde Kaderprogramma. De eindbalans. in opdracht van Nederland en het Zesde Kaderprogramma De eindbalans in opdracht van Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Prioriteit 1 16 Levenswetenschappen, genomica en biotechnologie voor de gezondheid Prioriteit 2 20 Technologie

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

3D printen als kans voor de Westas

3D printen als kans voor de Westas 1/28/2015 Printport 3D printen als kans voor de Westas Jaap-Jan de Bie, Ronald de Boer & Peter van Wifferen HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM & HET KENNISLAB VOOR URBANISME Voorwoord Vanuit de minor Airport Seaport

Nadere informatie

2005 J a a r v e r s l a g

2005 J a a r v e r s l a g 25 Jaarverslag Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Onderzoek Beleidsstudies 8 Onderzoek Energie Efficiency in de Industrie 12 Onderzoek Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving 16 Onderzoek Zonne-energie 2

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Technologiestichting STW. Jaarverslag

Technologiestichting STW. Jaarverslag Technologiestichting STW Jaarverslag 20 14 Technologiestichting STW Postadres Postbus 3021 3502 GA Utrecht The Netherlands Bezoekadres Van Vollenhovenlaan 661 3527 JP Utrecht T +31 (0)30 600 12 11 F +31

Nadere informatie

Medische toepassingen Het Centraal Isotopen Laboratorium (CIL) op het KVI Protonentherapie in Groningen?

Medische toepassingen Het Centraal Isotopen Laboratorium (CIL) op het KVI Protonentherapie in Groningen? 150 7 Niet alleen kernfysica Medische toepassingen Het Centraal Isotopen Laboratorium (CIL) op het KVI Protonentherapie in Groningen? Radiobiologisch onderzoek Atoomfysica op het KVI Wat eraan vooraf ging

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

UPDATE DE EEN ONTWIKKELT BESLISMODELLEN VOOR SOFTWARE AGENTS, DE ANDER WIL ZOVEEL MOGELIJK CHIPS VERKOPEN

UPDATE DE EEN ONTWIKKELT BESLISMODELLEN VOOR SOFTWARE AGENTS, DE ANDER WIL ZOVEEL MOGELIJK CHIPS VERKOPEN STW RELATIEMAGAZINE / JAARGANG 1 / OKTOBER 2013 NR#1 UPDATE Pag 14 DE EEN ONTWIKKELT BESLISMODELLEN VOOR SOFTWARE AGENTS, DE ANDER WIL ZOVEEL MOGELIJK CHIPS VERKOPEN Waar vinden ze elkaar? NIEUWE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

SSC-ICT en Onderzoek

SSC-ICT en Onderzoek Technische Universiteit Delft SSC-ICT en Onderzoek Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met ICT Delft University of Technology SSC-ICT en Onderzoek 1 Opdrachtgever: Directie SSC-ICT Redactie: C.G.

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

C o l o f o n. WLN Eindrapport Project SAWA, Sensors And WAter juli 2013 redactie: M. Buitenkamp, Anantis

C o l o f o n. WLN Eindrapport Project SAWA, Sensors And WAter juli 2013 redactie: M. Buitenkamp, Anantis Eindrapport SAWA 1 C o l o f o n WLN Eindrapport Project SAWA, Sensors And WAter juli 2013 redactie: M. Buitenkamp, Anantis 2 I n h o u d Samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Drentsche Aa 7 2.1 Doel 7 2.2

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Drempels voor starters in de chemie

Drempels voor starters in de chemie Drempels voor starters in de chemie Een productie van ir Marga van Zundert wetenschapsjournalist In opdracht van Regiegroep Chemie Juli 2009 2 Inhoud Inleiding... 5 Werkwijze... 6 Verslag interviews 1.

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011. Magazine Online Live

7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011. Magazine Online Live 7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011 Magazine Online Live Aquatech gericht op Integrated Aqua Solutions Van Haersma Buma: Governance is maatwerk Water strategie op International Water Week Aquaterra

Nadere informatie

Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing.

Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing. Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing. Versie 2.1, 15 augustus 2005 Opleiding UVA 1 jarige Master Software engineering Auteur ing. Arjan Borst a.borst@wireitup.nl student nr. 0478199

Nadere informatie