Informatiebrochure over de biomedische studie met een direct individueel voordeel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure over de biomedische studie met een direct individueel voordeel."

Transcriptie

1 Informatiebrochure over de biomedische studie met een direct individueel voordeel. Klinische studies zijn enkel toegankelijk voor patiënten die beslissen eraan deel te nemen. Neem de tijd om deze informatiebrochure te lezen alvorens te beslissen. Titel van de PRIMA studie : Open gerandomiseerde multicenter fase III studie die het voordeel van onderhoud vergelijkt tegenover geen onderhoudstherapie bij patiënten met gevorderd folliculair lymfoom die antwoorden op inductietherapie met chemotherapie en. Geachte patiënt, Een internationale groep van artsen heeft een behandelingsstudie opgezet voor patiënten met een folliculair lymfoom zoals bij U. Deze behandelingsstudie wordt gecoördineerd door de Europese Groupe d Etudes des Lymphomes de l Adulte (GELA, Hôpital St.Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, Paris) en zijn klinische onderzoekscel GELArc. De studiecoördinator is Prof. Gilles Salles (Centre hospitalier Lyon-Sud en Université Claude Bernard, Chemin du Grand Revoyet, Pierre-Bénite, France). In uw land is de coördinerende onderzoeker Prof. Offner. De wettelijke sponsor is de GELA. Deze internationale studie wordt uitgevoerd door en staat onder supervisie van artsen die ervaring hebben in de behandeling van uw ziekte. We nodigen U uit deel te nemen wanneer U volledig geïnformeerd bent over deze studie. Uw behandelend arts heeft de diagnose gesteld van folliculair lymfoom. Ofschoon dit gewoonlijk geen erg agressieve of snel evoluerende ziekte is, zijn er een aantal factoren met betrekking tot de ziekte-ernst die uw arts ertoe aangezet hebben te starten met een behandeling. De op heden bestaande standaardbehandeling bestaat uit chemotherapie gecombineerd met een monoclonaal antilichaam. We nodigen U uit om deel te nemen aan een studie die deze standaardbehandeling vergelijkt met dezelfde behandeling aangevuld door een onderhoudsbehandeling met alleen het monoclonaal antilichaam. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 1

2 Rituximab is een monoclonaal antilichaam dat specifiek cellen vernietigt die een bepaald antigen (CD20) tot expressie brengen dat typisch gevonden wordt op de buitenkant van de folliculaire lymfoomcellen. Wanneer het gebruikt wordt als enige therapie wordt dit gedaan in 4 infuzen over een periode van één maand en in die hoedanigheid reduceert in 50% van de gevallen het CD20 positief laaggradig lymfoom bij recidief. Wanneer het gebruikt wordt in een vroeger stadium van de ziekte dan is de respons beter, nl. ongeveer 3 op 4 patiënten. Een aantal gegevens wijzen erop dat een verlengde onderhoudsbehandeling met alleen gespreid over meerdere maanden efficiënter is dan de kortdurende toediening van 4 infuzen over één maand. Rituximab wordt goed verdragen wanneer het gecombineerd wordt met verschillende chemotherapeutica in het bijzonder CHOP en CVP regimes die het meest in gebruik zijn (opgemaakt uit 3 of 4 van de volgende medicamenten : doxorubicine, cyclophosphamide, vincristine en prednisone), en de resultaten zijn significant beter in vergelijking tot chemotherapie alleen. Bovendien is ook voordelig gebleken wanneer het wordt toegediend na een behandeling met alleen chemotherapie. Niettemin zal zelfs na deze efficiënte behandeling nog een heel aantal patiënten met folliculair lymfoom nadien hervallen. Samengevat kunnen patiënten die reeds behandeld werden met chemotherapie gedurende 6 maanden gecombineerd met 8 infuzen eventueel een supplementair voordeel behalen bij een onderhoudstherapie met alleen gespreid over een periode van 2 jaar na de initiële standaardbehandeling van 6 maand. Enkel door een gerandomiseerde studie kan het voordeel daarvan objectief gevalideerd worden. 1. Doel en deelname aan de studie Uw arts biedt U de mogelijkheid om deel te nemen aan deze studie waarvan het doel is om uit te maken of de onderhoudtherapie beter is dan afwachten zonder behandeling, wat nu de standaard is na 6 maanden inductiebehandeling met chemotherapie en. Het doel is 1200 patiënten te includeren in deze studie zowel in Europa als wereldwijd en dit over een periode van twee jaar Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig en impliceert geen extra kost voor uzelf. Indien een deel van de informatie vooru onduidelijk is, twijfel dan niet om meer uitleg te vragen aan uw behandelende arts. Wanneer U beslist om deel te nemen krijgt U een kopij van dit document om te bewaren en zal uw arts vragen om een toestemmingsformulier te tekenen. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 2

3 U kan deze toestemming terugtrekken op elk moment zonder dat de kwaliteit van de medische zorgen die U krijgt daardoor zal worden beïnvloedt. U dient wel uw behandelende arts daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer U de behandeling niet verdraagt, en afhankelijk van wat wij ook bijleren over de efficiëntie en de veiligheid van deze behandeling op zich, is het mogelijk dat uw arts of de studiesponsor u uit de studie terugtrekken zonder uw toestemming. Indien dit zo is, zal uw arts u uitleggen wat de medische gevolgen zijn van een dergelijke terugtrekking. U kan weigeren om deel te nemen aan de studie. Wanneer u dit doet zal uw arts u de behandeling aanbevelen waarvan hij of zij gelooft dat dit de meest aangepaste is in uw situatie. Deze studie werd gecontroleerd door een ethische commissie die waakt over het correcte verloop van de studie 2. Het uitvoeren van de studie Uw arts heeft u uitgelegd wat de vereiste voorwaarden zijn om deel te nemen aan deze studie. Voor U is het van belang om zo correct en volledig mogelijk te antwoorden op de arts zijn of haar vragen omtrent uw gewaarwordingen, uw ziektegevoel en de gelijktijdig aan de hand zijnde behandelingen. Wanneer u toestemt om deel te nemen aan de studie en nadat u de toestemmingsformulieren hebt getekend, zal uw arts de chemotherapie kiezen die hij voor u het meest nuttig acht waarbij kan gekozen worden uit de volgende 2 regimes: R-CHOP (, doxirubicine, cyclophosphamide, vincristine, prednisone) en R-CVP (, cyclophosphamide, vincristine, prednisone). Aan het eind van deze 6 maand inductie zal Uw ziekte worden geëvalueerd en afhankelijk van de resultaten die men vindt zal er anoniem en bij toeval worden bepaald welke van de volgende behandelingen u zal krijgen (50% kans op elk van de behandelingsarmen): 1. ofwel gewoon observatie, wat de huidige standaard is bij deze ziekte, 2. ofwel een behandeling met 12 injecties over 2 jaar. (met één injectie om de 2 maand) Bovendien zal u zolang u in de studie blijft een vragenlijst krijgen over de invloed van de ziekte en zijn behandeling op uw levenskwaliteit. Deze vragenlijst dient u zelf in te vullen en de informatie die daaruit wordt verzameld zal op anonieme basis worden verwerkt en vertrouwelijk worden behandeld. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 3

4 Evaluatie voor behandeling Voorafgaand aan de behandeling zullen verschillende standaardonderzoeken worden uitgevoerd, in het bijzonder klinisch onderzoek, bloedtesten (bloedceltelling; biochemie, virale testen), totale lichaamsscans, eventueel een onderzoek naar uw hartfunctie met EKG en echocardiogram, en een beenmergbiopsie onder lokale verdoving. Een zwangerschapstest zal worden uitgevoerd wanneer van toepassing. U zal uw eerste levenskwaliteitsvragenlijst invullen. Teneinde de initiële diagnose te bevestigen en zeker te zijn dat uw lymfoom het CD20 antigen exprimeert dat noodzakelijk is om zinvol te maken, zal een arts die gespecialiseerd is in de pathologie van lymfomen uw beenmerg en biopsiemateriaal herbekijken. Deze patholoog werkt niet noodzakelijk in hetzelfde hospitaal waar u de behandeling ontvangt. Er zal u ook gevraagd worden om 2x 10cc bloedstaaltjes te geven voor onderzoek naar genetische factoren die een invloed kunnen hebben op de respons op uw behandeling. Deze stalen en de resultaten daarvan worden anoniem behandeld en blijven onder de verantwoordelijkheid van uw arts. De stalen kunnen niet gebruikt of doorgegeven worden aan enige derde partij voor andere doeleinden. De coördinator van dit deel van de studie is eveneens Prof. Gilles Salles. Inductiefase De eerste fase van de behandeling bestaat uit 6 tot 8 cycli chemotherapie met 3 tot 4 weken interval. Elke cyclus duurt 5 dagen. Rituximab zal worden toegevoegd als een infuus dat gedurende 3 tot 5 uur inloopt voor de chemotherapie. Chemotherapie zal worden toegevoegd als een traag intraveneus infuus dat kan worden gegeven gedurende de hospitalisatie of daghospitalisatie afhankelijk van hoe u de behandeling verdraagt. Klinisch onderzoek en bloedtesten zullen worden uitgevoerd voor elke chemotherapie cyclus. Bloedonderzoeken dienen ook te gebeuren tussen de cycli. U zult een volledige herevaluatie (bloedonderzoeken, klinisch onderzoek, scan) krijgen na de 4 e cyclus van R-CVP of R- CHOP. Wanneer de resultaten van deze onderzoeken aanduiden dat de behandeling onvoldoende effectief is, kan uw arts u een andere behandeling voorstellen. Zo niet zult u verder worden behandeld met de resterende chemotherapie- en cycli zoals gepland. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 4

5 4 weken na de laatste cyclus van de inductiebehandeling zal u opnieuw een volledige reëvaluatie krijgen, ( bloedtesten, klinisch onderzoek, scans en, wanneer u merglymfoominfiltratie toonde in het begin, een herhaling van het botbiopt). U zult een tweede vragenlijst krijgen over uw levenskwaliteit. Wanneer de resultaten van deze onderzoeken aanduiden dat de behandeling voldoende is geweest om een belangrijke reductie van uw ziekte te bekomen, wordt u voor de volgende behandeling door randomizatie toegewezen aan hetzij de observatie alleen hetzij injecties als onderhoudsbehandeling. Onafhankelijk van het resultaat van de randomizatie (onderhoudsbehandeling of observatie alleen) zal u om de 2 maanden worden gezien gedurende 2 jaar. Bij deze bezoeken zult u een klinisch onderzoek krijgen, een bloedonderzoek, een CT scan om de 6 maand en zal u éénmaal per jaar gevraagd worden een vragenlijst met betrekking tot uw levenskwaliteit in te vullen. Andere onderzoeken zoals vb. beenmergbiopt zijn afhankelijk zijn van uw ziekteverloop. Patiënten die injecties krijgen zullen één injectie krijgen tot een totaal van 12 op elk van deze bezoeken, t.t.z. om de 2 maand. Eén maand na de laatste van deze 12 bezoeken, dit is na 2 jaar, zal er opnieuw een volledige evaluatie (bloedonderzoek, klinisch onderzoek, totale lichaamsscan en beenmergbiopt wanneer noodzakelijk) worden uitgevoerd en zal U gevraagd worden om nog eens een levenskwaliteitsvragenlijst in te vullen. Daarna zult u driemaandelijks gezien worden de eerste 2 jaar, dan om de 6 maand de volgende 3 jaar met klinisch onderzoek, bloedtesten, scans om de 6 maand gedurende de eerste twee jaar, vervolgens elk jaar een scan en een levenskwaliteitsvragenlijst om het jaar. 3. Verwachte risico s van de studie Zowel CHOP als CVP chemotherapie zijn sinds lange jaren in gebruik en hebben welgekende neveneffecten. De combinatie met van CHOP en CVP verhoogt de toxiciteit niet. Afhankelijk van de gewoontes en aanbevelingen van het ziekenhuis waar uw arts werkt, zal hij of zij beslissen welke chemotherapie (CHOP of CVP) meer aangepast is in uw situatie. Wanneer u enig ongebruikelijk effect tijdens de studie inclusietijd verwacht, laat het uw behandelende arts dan onmiddellijk weten. - CHOP chemotherapie is in gebruik voor lymfoombehandeling sinds de jaren 70. De meest gekende neveneffecten zijn wel bekend : braken en misselijkheid, een daling van de witte bloedcellen (bij 50% van de patiënten, waarvoor een opvolging noodzakelijk is), haarverlies, en bij een aantal patiënten zinderingen en gevoelsverlies in de vingers. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 5

6 - CVP is in gebruik voor lymfoombehandeling sinds de jaren 60. De meest gebruikelijke neveneffecten zijn: matige misselijkheid en braakneigingen, een daling van de witte bloedcelenl bij minder dan de helft van de patiënten (waarvoor aangepaste opvolging), soms haarverlies, en bij sommige patiënten tintelingen en gevoelsverlies in de vingers. - Rituximab werd gecombineerd met CHOP in een vroegere GELA studie bij 200 patiënten en toonde dat het antilichaam de neveneffecten niet op ernstige wijze beïnvloedt. Bij de infusie zelf zijn er een aantal symptomen die kunnen voorkomen. Daaronder vallen koorts, rillingen, hoofdpijn, moeheid, algemeen onwel voelen, warmteopwellingen, bloeddrukdaling en misselijkheid. Meestal zijn deze symptomen erg matig en verminderen ze wanneer het infuus vertraagd of gestopt wordt. Ze zijn vooral aanwezig bij de eerste toediening en verminderen of verdwijnen bij volgende toedieningen. Wanneer het gebruikt wordt op zichzelf, zonder de combinatie met chemotherapie, in de onderhoudsfase wordt algemeen goed verdragen, zodat de infusen gegeven worden in een dagkliniek. U moet de mogelijke neveneffecten met uw arts bespreken opdat u beter in staat zult zijn om het onderscheid te maken tussen wat behoort tot de gebruikelijke neveneffecten en wat werkelijk onverwacht is. U zult van nabij worden gevolgd voor neveneffecten. Wanneer ernstige neveneffecten optreden zal uw behandeling sowieso worden opgeschort en vervangen door een alternatief. Uw arts kan altijd beslissen om de behandeling te stoppen wanneer hij of zij vindt dat dit in uw persoonlijk voordeel is. Nieuwe inlichtingen over de behandelingen die een impact kunnen hebben op uw beslissing om in de studie te blijven, zullen u worden meegedeeld van zodra deze bekend zijn. Wanneer nieuwe ontdekkingen naar boven komen tijdens het verloop van deze studie zult u daarover ook worden ingelicht. De chemotherapie die u zult krijgen is een tegenindicatie voor zwangerschap tijdens de behandeling en tot één jaar nadien. Zwangere vrouwen of vrouwen onder borstvoeding mogen niet deelnemen aan deze studie. Vrouwen van vruchtbare leeftijd dienen dan ook een effectieve contraceptie tijdens deze studie in acht te nemen en tot 12 maand na de behandeling. Wanneer u zwanger wordt tijdens de studie moet u onmiddellijk uw arts op de hoogte brengen. Tenslotte kan de behandeling die u krijgt vroegtijdige menopauze veroorzaken in een aantal gevallen. Een aangepaste aanpak van dit probleem zal worden voorgesteld wanneer het zich voordoet. Er is een kans dat de behandeling u steriel maakt. Bij mannen zal de gegeven therapie zelden steriliteit veroorzaken, toch zal de mogelijkheid om uw sperma te laten invriezen, u als voorzorg zal worden aangeboden. ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 6

7 De GELA heeft ook een no-fault -verzekering afgesloten conform de Belgische wet van 7 mei 2004 om zichzelf en iedereen die in deze studie geïncludeerd is voor onvoorziene kwalijke gevolgen te dekken. De bescherming van uw privacy en het beroepsgeheim worden conform de wet van 8 december 1992 gegarandeerd, eveneens met inachtneming van de wet op de patiëntenrechten dd. 22/08/ Mogelijke voordelen Er zijn twee mogelijke voordelen : Ten eerste een snellere klaring van lymfoomcellen van uw lichaam bekomen, en ten tweede recidief, een herval voorkomen. Resultaten die bekomen worden in deze studie kunnen in de toekomst uiteraard ook van toepassing zijn voor andere patiënten. 5. Vrijwillige deelname Uw deelname in deze klinische studie is volledig vrijwillig en uw arts zal u ruim de tijd geven om te beslissen of u hieraan wenst deel te nemen of niet. U bent vrij uit de studie te stappen op elk moment zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet voorleggen. Uw weigering om deel te nemen of te blijven in deze studie zal op geen enkele wijze uw relatie met uw arts beïnvloeden en hij of zij zal u de zorgen toedienen die het meest aangepast zijn voor uw gezondheidstoestand. U kan Dr... om verdere informatie vragen op gelijk welk ogenblik. 6. Gegevensbescherming en andere regulaties De bekomen gegevens moeten strict vertrouwelijk behandeld worden. Het is erg belangrijk dat de bekomen informatie volledig en precies, waarbij uw persoonlijk medisch dossier kan geconsulteerd worden door leden van het medisch team, personen gemandateerd door de promotor van het onderzoek en eventueel door afgevaardigden van de overheid. Deze personen zijn echter allemaal gebonden door hun beroepsgeheim. Uw medisch dossier kan niet worden ingekeken zonder de aanwezigheid of verantwoordelijkheid van de onderzoeker,prof. Offner, of een lid van zijn team. Dit document is opgesteld in overeenstemming met de volgende documenten : - World Medical Association (WMA) Helsinki Declaration, adopted WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and subsequent amendments of 1975, 1983,1989, 1996 and 6 October 2000, Edinburgh, Scotland (www.wma.net). ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 7

8 - ICH-GCP Guidelines : International Conference on Harmonization Good Clinical Practice guideline (CPMP/ICH/135/95), Sept International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), Geneva WHO : Operational guidelines for ethics committees that review biomedical research, Geneva, ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 8

9 PRIMA Studie Patiënt toestemmingsformulier Ondergetekende (naam en voornaam in hoofdletters, in te vullen door de patiënt).., verzeker dat ik de bovenstaande informatiebrief gelezen heb en toestem deel te nemen aan deze PRIMA studie. Dr... heeft me de gelegenheid gegeven om deel te nemen aan een biomedische onderzoeksstudie met direct individueel voordeel voor de patiënt waarvan de titel is : Open gerandomiseerde multicentre fase III studie die het voordeel van onderhoudstherapie vergelijkt versus geen onderhoudstherapie bij patiënten met gevorderd folliculair lymfoom, na antwoord op inductie therapie met chemotherapie en, gesponsord door de GELA (Groupe d Etude des Lymfomes des Adultes, St. Louis hospitaal, 1 avenue Claude Vellefaux, PARIS France) en gecoördineerd door Prof. Gilles SALLES (Centre Hospitalier Lyon-Sud en Université Claude Bernard, Chemin du Grand Revoyet, Pierre-Bénite, France) en Prof. Fritz OFFNER (UZ Gent, 185 De Pintelaan, 9000 Gent, België), voor de Belgische GELA afdeling. Ik ben geïnformeerd over de aard, het doel, de duur en de voorziene invloed van de studie en ook over wat van mij wordt verwacht. Ik ben bovendien geïnformeerd over de mogelijke risico s en voordelen van de studie en over alternatieve behandelingen beschikbaar voor mijn ziekte. Ik heb voldoende tijd en de mogelijkheid gehad om mij over de studie te informeren en ik heb op al mijn vragen daaromtrent voldoende antwoord gekregen. Ik stem in om de aanbevelingen van mijn onderzoekende arts te volgen en hem/haar te informeren over enig ongebruikelijk voorval tijdens de studie. Ik ben geïnformeerd dat de sponsor, de GELA, beschikt over een no-fault verzekering om zichzelf en iedereen die in deze studie geïncludeerd is voor onvoorziene kwalijke gevolgen te dekken, en dit conform de Belgische wetgeving van 7 mei 2004Het verzekeringscertificaat kan worden geraadpleegd in het Centrum waar ik behandeld word. Ik ben erover geïnformeerd dat deze studie goedgekeurd is door het Ethisch Comité Lyon B en het Ethisch Comité van de Universiteit Gent, als Centraal Ethisch Comité voor België. Ik ben erover geïnformeerd dat het mij vrij staat mijn toestemming op gelijk welk moment terug te trekken zonder deze beslissing te moeten verdedigen en zonder dat dit mijn verdere medische behandeling of mijn relatie met mijn behandelende arts beïnvloedt. Ik stem erin toe dat de organisatoren van deze studie de persoonlijke data die verzameld werden in deze ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/2006 9

10 studie per computer bewerken. Ik zal toegang hebben tot elke informatie van medische aard, direct of via een dokter van mijn keuze. De verzamelde data zullen strikt vertrouwelijk blijven. Ik stem erin toe dat ze kunnen geraadpleegd worden door de medisch behandelende equipe, personen die aangeduid worden door de studie sponsor en vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid. Elk van deze personen is gebonden door het beroepsgeheim. Ik stem vrij en vrijwillig in om deel te nemen aan deze studie onder de boven beschreven voorwaarden. Mijn instemming ontslaat op geen enkele wijze de onderzoeker of de sponsor van hun verantwoordelijkheden en al mijn statutaire rechten blijven onaangetast. Ik bevestig dat ik een getekend en gedateerd origineel van deze toestemmingsverklaring en van de begeleidende patiënt informatie brochure heb bekomen. Plaats.., Datum /../20 Handtekening patiënt Handtekening onderzoeker ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/

11 Instemming voor de studie in de Medische Genetica Een studie naar Medische Genetica zal in parallel worden ondernomen en zal het onderzoek omhelzen van mijn DNA, waarop de erfelijke factoren staan gecodeerd. Het doel van dit onderzoek is om uit te maken of enkele genen die daarin staan gecodeerd een rol spelen in het ontstaan van het lymfoom waarvoor ik behandeld word ofwel of deze een invloed kunnen hebben op de efficiëntie van de behandeling. Deze bloedtest kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder mijn voorafgaande instemming. Leden van mijn familie zullen niet worden geïnformeerd van de resultaten van deze analyse; als het medisch essentieel noodzakelijk blijkt dat dit wel zo zou zijn, kan dit enkel met mijn voorafgaande instemming. Als ondergetekende (naam en voornaam, in hoofdletters, door de patiënt in te vullen) - bevestig ik dat ik heb ingestemd met de genetische analyse die wordt toegepast op mijn bloed, - bevestig ik dat ik niet wens deel te nemen in het gedeelte van de Medische Genetica studie en dat ik de toestemming om een staal voor deze Genetische analyse af te nemen weiger. Plaats.., datum../../20 Handtekening patiënt De onderzoeker (naam en voornaam) bevestigt dat hij/zij de aard, doel en de voorziene effecten van de studie aan de bovengenoemde patiënt heb uitgelegd. Patiënt heeft ingestemd om deel te nemen in de studie door persoonlijk dit formulier te tekenen en te dateren. Handtekening onderzoeker datum../../20 ICF PRIMA Nederlands, Prof. Offner V1.3, 17/10/

Informatiefiche voor deelnemers aan een studie Titel van de studie Fluoxetine behandeling bij multiple sclerose.

Informatiefiche voor deelnemers aan een studie Titel van de studie Fluoxetine behandeling bij multiple sclerose. 1 Informatiefiche voor deelnemers aan een studie Titel van de studie Fluoxetine behandeling bij multiple sclerose. Doel van de studie Wij vermoeden dat bij mensen met multiple sclerose de verwerking van

Nadere informatie

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen.

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Titel van het onderzoek: Rivaroxaban versus placebo ter vermindering van het risico op een veneuze trombo-embolie na ziekenhuisontslag in patiënten met een

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR GEZONDE CONTROLES

INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR GEZONDE CONTROLES INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR GEZONDE CONTROLES DE ROL VAN HET ENDOCANNABINOIDE SYSTEEM IN PSYCHIATRISCHE AANDOENINGEN EN SYMPTOMEN: EEN FARMACOLOGISCHE FMRI STUDIE Geachte mijnheer, U

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN Het effect van Lactobacillus Plantarum 299v op de symptomen en de darmflora bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie

Deelnemen aan een klinische studie Deelnemen aan een klinische studie Informatiebrochure 1. Klinische studies... 4 1.1 Wat en waarom?... 4 1.2 Academische en commerciële studies... 5 1.3 Onderzoek in vier fasen... 6 1.4 Wetgeving... 7

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

Informatie over het onderzoeksproject naar de effectiviteit van een nieuw zuchtremmend medicijn bij alcoholverslaving - Voor wie werkt het?

Informatie over het onderzoeksproject naar de effectiviteit van een nieuw zuchtremmend medicijn bij alcoholverslaving - Voor wie werkt het? Informatie over het onderzoeksproject naar de effectiviteit van een nieuw zuchtremmend medicijn bij alcoholverslaving - Voor wie werkt het? Waar dient het onderzoek voor? Problemen met alcohol kunnen grote

Nadere informatie

Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm.

Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek: Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Oorspronkelijke Engelse titel: CHEMORADIOTHERAPY

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK)

Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK) Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK) Geachte ouder(s)/voogd(en), Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van methylfenidaat

Nadere informatie

Patiëntinformatie brief

Patiëntinformatie brief Patiëntinformatie brief Behorende bij het onderzoek: Perioperatief antibiotica gebruik in laag risico patiënten met een acute cholecystitis Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd

Nadere informatie

Informatiebrochure voor deelnemers

Informatiebrochure voor deelnemers Het effect van afvallen met of zonder beweegprogramma op borstkankerrisico: de SHAPE-2 Studie Informatiebrochure voor deelnemers Mw. Drs. Willemijn van Gemert (arts-onderzoeker) en Mw. Dr. Evelyn Monninkhof

Nadere informatie

Patiënteninformatie Medisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënteninformatie Medisch wetenschappelijk onderzoek Patiënteninformatie Medisch wetenschappelijk onderzoek Verwijdering van endeldarmkanker inclusief de anus, waarna sluiting van de bekkenbodem met of zonder een biologische mat. De BIOPEX studie. Oorspronkelijke

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar?

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar? PATIËNTEN INFORMATIE Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal Geen bezwaar? Waarover gaat deze folder? Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

Onderstaande vertaling is enkel richtinggevend, niemand kan er rechten aan ontlenen.

Onderstaande vertaling is enkel richtinggevend, niemand kan er rechten aan ontlenen. GIDS VOOR GENEESHEREN BIJ HET VOORSCHRIJVEN VAN BACLOFEN TER BEHANDELING VAN ALCOHOLPROBLEMEN (vertaling) De originele franse tekst vind je hier: https://dl.dropbox.com/u/59463672/guide-de-prescription-du-baclofene.pdf

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 Geachte heer/mevrouw, Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V1 Ontwikkelen Onderzoeksprotocol Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis

Nadere informatie

Handleiding voor patiënten

Handleiding voor patiënten De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in handel brengen van het geneesmiddel LEMTRADA. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2009-2010 Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor:

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie