: beantwoording vragen nader voorstel huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": beantwoording vragen nader voorstel huisvesting"

Transcriptie

1 Betreft : beantwoording vragen nader voorstel huisvesting Geachte leden van de Raad, Naar aanleiding van het raadsvoorstel nader voorstel huisvesting heeft u een groot aantal vragen gesteld. Een deel daarvan zijn technisch van aard, maar een aantal heeft nadrukkelijk betrekking op de bestuurlijke afweging zoals wij die hebben gemaakt. Het leek ons goed deze vragen apart te beantwoorden. Voordat we ingaan op de vragen hebben wij er behoefte aan om nog in meer algemene termen in te gaan op het voorstel zoals dat door Peter van Dijk (PvD) is gedaan. Daarbij is vooral de vraag belangrijk waarom er volgens ons reden is om af te wijken van het besluit dat in juni door uw raad is genomen. In het Wensbeeld uit 2001 en het Masterplan uit 2005 hebben we ingezet op de herontwikkeling van de citadelpunt, waarbij de Rabobanklocatie, de notaristuin en het voormalige postkantoor verworven worden. In 2010 hebben we besloten dit plan niet langer zelf te ontwikkelen, maar dit over te laten aan marktpartijen. Ook in het nieuwe wensbeeld, dat momenteel in conceptversie ter inzage ligt, is deze visie van kracht: nieuwe ontwikkelingen in het stadscentrum moeten uit de markt komen. Wat ons in het voorstel van PvD vooral heeft aangesproken is dat hij een voorstel heeft gedaan dat de gemeentelijke huisvesting onderdeel maakt van de ontwikkelingen rondom Kasteel, de Vlijt en de citadelpunt. Door een langdurige overeenkomst met elkaar aan te gaan om onze medewerkers te huisvesten ontstaat de financieringsmogelijkheid bij PvD om investeringen te doen die verder gaan dan in het oorspronkelijk voorstel waren voorzien en die vanuit zijn visie een verdere versterking zullen betekenen van dit gedeelte van het centrum. Er wordt meer geïnvesteerd in het gebouw dat hierdoor een langere levensduur krijgt en daarmee een meer duurzaam karakter. In samenhang met het Kasteel, de Vlijt en de ontwikkeling van de citadelpunt ontstaat een aantrekkelijke entree van het stadscentrum voor de langere termijn. Dit sluit aan bij het beeldkwaliteitplan historische kern Coevorden op basis van de stedenbouwkundige visie van Khandekar. Daarbij past de rolverdeling zoals die nu ontstaat goed bij het besluit dat de verdere ontwikkeling van het Centrumplan door marktpartijen moet worden opgepakt. In dit voorstel kan de gemeente een bijdrage verlenen door de langdurige verbintenis aan te gaan. Uiteraard moest wel aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan voordat wij, daadwerkelijk op het aanbod van PvD wilden ingaan. In het voorstel van PvD is sprake van een grote verbouwing van het pand. Door die verbouwing voldoet het pand aan de eisen en wensen van de gemeente voor langdurige huisvesting voor de medewerkers. Ook financieel zijn er in onze ogen geen belemmeringen, door in te gaan op het voorstel dalen de jaarlijkse huisvestingslasten met Met het voorstel heeft PvD in onze ogen laten zien dat hij, vanuit een visie over de ontwikkeling van het centrum van Coevorden, nadrukkelijk en enthousiast bij die ontwikkeling betrokken wil zijn. Naast het feit dat de zakelijke afweging van het voorstel positief uitviel geeft dat enthousiasme ons veel vertrouwen dat we hiermee het centrum van Coevorden een nog grotere impuls geven dan we zouden hebben kunnen doen op basis van het in juni genomen raadsbesluit. College van burgemeester en wethouders 1

2 Beantwoording vragen met een bestuurlijke component 1. Waarom doen we het dan zelf niet? is een veel gehoorde vraag van burgers en buitenlui. Graag een doorwrocht antwoord, waarbij u wellicht ook een verbinding kunt leggen tussen de andere inspanningsverplichtingen welke van Dijk op zich neemt en wat dat concreet betekend. (CDA) 2. Zeker niet onbelangrijk. Sale en leaseback is een construct dat communicatief moeilijk zodanig over de bühne te brengen dat iedereen daar enthousiast van wordt. Het college is daar dan ook zeker niet in geslaagd. Hoe gaan we/het college nu om met het negatieve sentiment in onze gemeente? (VVD) 3. Kunt u ons aangeven indien de gemeente AK 4 zelf zou renoveren, wat is het voordeel of nadeel ( financieel ) van zelf in eigendom te houden of te huren? (GB) Bij de beantwoording van de meer juridische vragen hebben wij al aangegeven dat er een onherroepelijke samenwerkingsovereenkomst is gesloten, waardoor het niet zonder meer mogelijk is om van de verkoop af te zien. Daarmee is de optie om AK4 te behouden en in eigen beheer te verbouwen buiten beeld. Desondanks hebben wij wel gekeken hoe beide varianten zich in financieel opzicht tot elkaar verhouden omdat wij (met u) van mening zijn dat het nu voorliggende besluit wel uit te leggen moet zijn. Bij die vergelijking van de financiele gevolgen bllijkt dat het nu voorliggende voorstel goedkoper is dan het in eigen beheer houden van AK4. Dat heeft met de volgende aspecten te maken. Voor AK4 hebben wij nog steeds te maken met kapitaalslasten van de oorspronkelijke investering gedurende de komende 20 jaar ad per jaar. Daar boven op komen dan nog de lasten die begroot waren voor als wij de verbouwing in eigen beheer en voor eigen rekening zouden uitvoeren. Die kapitaalslasten werden begroot op in het eerste jaar en daarna afnemend tot in het laatste jaar. Verder moest rekening gehouden worden met relatief hoge onderhoudslasten omdat het nu eenmaal geen nieuw gebouw meer is. Alles bij elkaar levert dat hogere lasten op dan in het nu voorliggende voorstel en zijn wij tot de conclusie gekomen dat een en ander goed is uit te leggen aan de inwoners van deze gemeente. Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat in het huidige voorstel, in samenhang met de investeringen die PvD verder nog wil plegen, een robuuste versterking van de centrumfunctie van dit deel van de binnenstad van Coevorden plaatsvindt. Het college onderkent het belang van de opmerking over het negatieve sentiment, in onze gemeentelijke communicatie kanalen zullen wij daar zeker ook aandacht aan besteden. 4. Het college kiest nu voor een optie die veel lijkt op de meest onvoordelige optie uit het juni 2012 voorstel? Hoe verklaart het college deze 180 graden draai binnen enkele maanden? (PAC) Wij hebben geen draai van 180 graden gemaakt. In de varianten die zijn gepresenteerd in juni was de variant opgenomen dat we AK4 na verkoop zouden terughuren in de staat waarin het zich toen bevond. In die variant zou de gemeente worden geconfronteerd met aanzienlijke verbouwingskosten ( ) om het pand langdurig geschikt te maken voor de huisvesting conform Werken Beweegt. Bovendien zou de 2

3 gemeente een projectorganisatie moeten optuigen om de verbouwing te realiseren en zitten aan een dergelijk project de nodige risico's die eveneens voor rekening van de gemeente zouden komen. In het voorstel dat er nu ligt wordt het pand geleverd aan de koper (PvD), die verbouwt het pand en geeft het geheel gerenoveerde pand weer aan anderen in gebruik tegen een financiële tegenprestatie: voor het grootste gedeelte aan ons en voor een deel aan Univé. In deze variant komt de hele verbouwing voor rekening en risico van PvD. Natuurlijk vertaalt zich dit in een hogere gebruiksvergoeding, maar gezien de kennis en ervaring van PvD zullen de kosten voor de gemeente op jaarbasis (en ook over de gehele gebruiksperiode) lager uitvallen. 4. Minder kans op leegstand over 5 jaar voordeel die, zo lijkt het, overigens onmiddellijk ter dekking van dus verder niet te realiseren bezuinigingen wordt ingezet. (VVD) Bij de hier genoemde leegstand gaat het over de kans dat, als wij zouden vertrekken na 5 jaar, er een gebouw leegkomt dat, omdat het slechts licht is verbouwd om onze medewerkers tijdelijk onderdak te bieden, relatief ouder en daarmee mogelijk minder aantrekkelijk is voor potentiële nieuwe huurders. De kans op leegstand dan wel snelle opeenvolging van tijdelijke huurders vinden wij minder gewenst in het licht van de gewenste stabiele ontwikkelingen in het centrum van Coevorden. Zoals natuurlijk ook bij u bekend is, staan wij voor een forse bezuinigingsoperatie. Het leek ons niet verstandig om voor deze "exploitatiewinst" een andere bestemming te zoeken. Daardoor hebben wij gemeend op deze manier te handelen. 5. Duidelijkheid voor de medewerkers nu. Tenslotte een vage bereidheid van PvD om bij te dragen in verdere ontwikkeling van Bogas. De balans tussen een vijf keer langere overeenkomst en bovenstaande punten is niet heel erg duidelijk geworden. Rechtvaardigt het bovenstaande zo'n lange verbintenis? (VVD) In het voorstel dat wij aan u hebben gedaan is al duidelijk geworden dat alle verschillende elementen die bij de beoordeling een rol spelen niet 1 op 1 tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Je kunt bijvoorbeeld niet stellen dat 5 jaar langer huren opweegt tegen 5000 per jaar minder kosten. Of dat duidelijkheid voor de medewerkers opweegt tegen 10 jaar langer huren. Wat op tafel lag was een voorstel dat PvD aan ons heeft gedaan. Om tot zorgvuldige besluitvorming te komen hebben wij ons in chronologische volgorde de volgende vragen gesteld. Blijven de financiële gevolgen binnen de grenzen die zijn gesteld door het raadsbesluit van juni 2012? Toen die vraag bevestigend beantwoord kon worden hebben wij ons de vraag gesteld: wat krijgen we dan voor dat bedrag terug op het punt huisvesting? Toen vervolgens bleek dat in het voorstel op dat punt werd voldaan aan de wensen voor langdurige huisvesting, hebben wij gekeken naar andere voor- en nadelen in vergelijking met het raadsbesluit. Bij dat laatste punt is ook nadrukkelijk stilgestaan bij de mogelijke risico s van een langdurige overeenkomst. 3

4 Daarbij moet dit huisvestingsvoorstel ook gezien worden in het licht van het totale pakket van afspraken met PvD In het raadsvoorstel hebt u kunnen lezen dat de balans uiteindelijk naar het huidige voorstel is doorgeslagen. 6. Bovendien laat ons het gevoel nog niet los dat we ergens inlopen. Waar een belegger positief is moet een contrapartij, de gemeente, op zijn hoede zijn. Wat kunnen wij niet dat een ander wel kan? (VVD) Zoals al bij de technische beantwoording is aangegeven: De gemeente is geen projectontwikkelaar en is niet ingericht op het (vernieuw)bouwen van een nieuw gemeentehuis. Peter van Dijk is wel een projectontwikkelaar en is door zijn netwerk, kennis en ervaring in staat een aanmerkelijke besparing te realiseren op de verbouw van AK4 en wel in zo n mate dat de gemeente hierdoor lagere huisvestingslasten bereikt dan in het geval de gemeente de ontwikkeling voor eigen rekening en risico zou nemen, zelfs als Peter van Dijk een zekere ondernemerswinst calculeert. 7. Indien daarvan geen sprake is geweest kunt u dan nader beargumenteren waarom het, vrij geclusterde deel, van het gemeentelijk apparaat dat nu in Dalen werkzaam is naar Coevorden moet komen terwijl de nieuwe werkwijzen en digitalisering het mogelijk zou maken om te werken daar waar basisfaciliteiten zoals gas, licht water, internet beschikbaar zijn. (D66) Van meet af aan is het de bedoeling geweest dat al onze medewerkers (uitgezonderd de mensen van de buitendienst) op loopafstand van elkaar gehuisvest zouden moeten worden. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen en met inachtneming van de principes van Werken Beweegt blijft face-to-face contact een belangrijk punt als het gaat om samenwerking en integraliteit. Huisvesting van een gedeelte van de medewerkers in Dalen (zoals nu het geval is) draagt daar niet aan bij. De door u genoemde argumenten spelen overigens wel een belangrijke rol bij de toekomstige huisvesting. Zo worden indeling en inrichting volledig op Werken Beweegt afgestemd. Dat die ontwikkelingen ook niet stilstaan komt ook tot uitdrukking in het feit dat bij AK 4 gerekend wordt met 0,75 werkplek per medewerker waar dat in Hof van Coevorden nog 0,8 was. 8. Kunt u aangeven waarom door u bij het inschatten van risico s het huidige Regeerakkoord nu wordt meegenomen terwijl bij de begroting 2013 daarvan categorisch is afgezien. (D66) Wij hebben de begroting 2013 opgesteld aan de hand van de laatste stand van zaken zoals wij die op dat moment wisten. Wel hebben wij bij de meerjarenraming een aantal onzekerheden benoemd, maar vertalen van zulke onzekerheden in begrotingscijfers zou tot schijnzekerheid leiden, reden waarom daarvan is afgezien. Iets anders is het als bij een investeringsbeslissing een risicoanalyse wordt gemaakt: die heeft tot doel inzicht te krijgen over mogelijke risico s over een termijn die de periode van een meerjarenraming verre overschrijdt. 4

5 9. Is bij het inschatten van het risico van vergroting van het aantal ambtenaren door u meegenomen al bekende ontwikkelingen zoals o.a. de invoering van de RUD? (D66) Wij hebben geconstateerd dat de gevolgen van de ontwikkelingen op langere termijn erg onzeker zijn. Aan de ene kant spelen ontwikkelingen die lijken te leiden tot minder ambtenaren bij de gemeente Coevorden, aan de andere kant speelt de decentralisatie die tot gevolg kan hebben dat meer medewerkers noodzakelijk zijn. Gegeven die onzekerheden hebben wij geoordeeld dat geen van de varianten op basis van die ontwikkelingen de voorkeur zou verdienen. Het concept Werken Beweegt biedt ook mogelijkheden voor enige uitbreiding van medewerkers. 10. Bij het 25-jaars voorstel wordt het ondernemersrisico op leegstand afgewenteld op de gemeente. Uw opmerking dat onderverhuur is toegestaan wijst daar op. Kunt u aangeven welk prijsvoordeel daarvoor de gemeente als nieuwe risicodragende partij is verwerkt in het huidige voorstel? (D66) Zoals wij al eerder hebben opgemerkt is sprake van een voorstel van PvD waarbij door hem een prijs wordt gevraagd voor het kunnen gebruiken van een gebouw dat aan onze wensen voldoet. Dat is door ons als in totaliteit positief beoordeeld. Verbijzonderingen als door u genoemd zijn niet aan de orde geweest. 11. Is een huur periode van 25 jaar wel verstandig, is een huurperiode van 10 jaar niet beter? (GB) 12. Waarom kiest het college nu voor een huur overeenkomst van 25 jaar? (GB) De huurperiode van 25 jaar is door PvD voorgesteld en moet worden gezien in het licht van zijn mogelijkheden om, met een grote investering, toch tot een in bedrijfseconomische zin verantwoord voorstel te komen. Overigens constateren wij dat wij ook bij nieuwbouw op het BOGASterrein, maar ook bij het eventueel in eigen beheer houden van AK4 een langdurige verplichting op ons genomen zouden hebben genomen. 13. Hoe staat de ondernemingsraad t.o.v. dit voorstel? (GB) 14. Wat is het advies van de OR (GB) In het periodieke overleg met de OR zowel formeel als informeel staat de huisvesting als vast punt op de agenda.de OR vindt het een goede zaak dat de huisvesting zo snel mogelijk wordt geconcentreerd. Duidelijkheid voor de lange termijn is ook voor de OR een belangrijk punt. De huisvesting is niet advies- dan wel instemmingsplichtig ogv de WOR. 16. Blijkens de door u verstrekte informatie is de wijzing van de 5- jaars huurtermijn naar 20, later 25 jaar, al ter discussie gesteld bij het tekenen van de nu geldende verkoopovereenkomst voor AK-4. Is voor de daarna gevoerde onderhandelingen door u externe deskundigheid ingeschakeld in de vorm van bijv. een gespecialiseerde bedrijfsmakelaar O/G. En zo ja welke deskundige is dat geweest en kan het over deze 5

6 onderhandelingen door hem/haar afgegeven rapportage ter inzage worden gelegd. (D66) Wij hebben de onderhandelingen in eigen beheer gevoerd omdat de daarvoor benodigde kennis voorhanden was. Waar dat bij specifieke vragen nodig was zijn adviseurs ingeschakeld. 17. Waarom probeert het college opnieuw de raad mee te krijgen in een belangrijke zaak op basis van summiere beschrijvingen van een contract zonder de overeenkomst uitgewerkt aan de raad voor te leggen. Is dit omdat de raad dit ook in het verleden accepteerde zoals nog in juni bij de intentieovereenkomst met Peter van Dijk over het Rabobank gebied, die volgens het college NIET door de raad beoordeeld hoefde te worden? (PAC) Wij hebben gemeend u zo snel mogelijk van de ontwikkelingen op de hoogte te moeten stellen, ook als dat zou betekenen dat nog niet alle onderdelen geheel uitgewerkt zouden zijn. Het is uw raad die de bevoegdheid heeft met betrekking tot de huisvesting. De overige punten zouden aangemerkt kunnen worden als uitvoering en daarmee de bevoegdheid van B&W zijn. We hebben gemeend niet uit te gaan van die bevoegdheidsverdeling, maar u te vragen met de geschetste ontwikkeling in te stemmen. Dat zou ons bovendien de mogelijkheid geven bij de uitwerking rekening te houden met door u aangedragen aandachtspunten. 6

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Algemeen Achtergrond Voor u ligt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015. Gelet op de Peelsamenwerking 6.1 is deze

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

gemeente Steenbergen 9 oktober 2014 Onderwerp Vaststelling hoofduitgangspunten Woonvisie Steenbergen; 9 september 2014 Aan de raad,

gemeente Steenbergen 9 oktober 2014 Onderwerp Vaststelling hoofduitgangspunten Woonvisie Steenbergen; 9 september 2014 Aan de raad, gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Raadsvergadering 9 oktober 2014 Agendanummer Onderwerp Vaststelling hoofduitgangspunten Woonvisie Steenbergen; 9 september

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie