Gebruikershandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones 1. Doelgroep Doelgroep van deze handleiding zijn vakmensen van de gasveiligheids- en regelingstechniek, gekwalificeerde personen of de door hem geïnstrueerde personen Zij kunnen op grond van vakopleiding, -kennis en -ervaringen en kennis van de geldende bepalingen de hun opgedragen werkzaamheden beoordelen en mogelijk gevaren herkennen. Alleen zij mogen de montage, inbedrijfstelling, de instellingen en het onderhoud aan de apparaten uitvoeren onder inachtneming van de erkende regels voor arbeidsveiligheid. Deze gebruiksaanwijzing ophangen op een goed zichtbare plek in de opstelruimte! Werkzaamheden pas uitvoeren nadat de veiligheidsinstructies van deze gebruiksaanwijzing gelezen zijn. 2. Waarschuwingen 2.1 Algemene waarschuwingen De erkende regels voor arbeidsveiligheid en de arbo-voorschriften moeten in acht worden genomen, evt. moet worden gezorgd voor personenbescherming. Alle instellingen en instelwaarden alleen uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de verbonden machine. Nooit werkzaamheden uitvoeren, wanneer gasdruk of spanning aanwezig is. Open vuur vermijden. Openbare voorschriften in acht nemen. Bescherming tegen milieu- een weersinvloeden (corrosie, regen, sneeuw, bevriezing, vochtigheid (bijv. door condensatie), schimmel, UV-straling, schadelijke insecten, giftige, bijtende oplossingen/vloeistoffen (bijv. snij- en koelvloeistoffen), moet gewaarborgd zijn. Afhankelijk van de opstellocatie moeten evt. de volgende beschermingsmaatregelen worden getroffen. Het apparaat mag alleen worden gebruikt onder inachtneming van de op het typeplaatje aangegeven bedrijfsvoorwaarden. Voor de montage moet het apparaat worden gecontroleerd op transportschade. M Edition Nr Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan open vuur. Bescherming tegen blikseminslag moet gegeven zijn. Het apparaat moet worden beschermd tegen trillingen en mechanische stoten. Verklaring van de symbolen 1, 2, 3,... = handelen volgens Volgorde = aanwijzing

2 2.2 Doelmatig gebruik Het doelmatig gebruik van het apparaat is gegeven, als de volgende aanwijzingen in acht worden genomen: gebruik van het apparaat in gastransport- en gasdistributienetten, commerciële en industriële installaties. gebruik in drukregelinstallaties volgens EN en EN gebruik alleen met gassen van de 1 e en 2 e gasfamilie volgens EN 437. gebruik alleen onder inachtneming van de op het typeplaatje aangegeven bedrijfsvoorwaarden. gebruik alleen in onberispelijke toestand. storingen dienen onmiddellijk te worden verholpen. gebruik alleen onder inachtneming van deze gebruiksaanwijzing en de nationale voorschriften. gebruik alleen met droge en zuivere gassen, geen agressieve media. 2.3 Risico's bij misbruik Bij doelmatig gebruik zijn de apparaten bedrijfszeker. Wanneer de aanwijzingen niet in acht genomen worden, is persoonlijke of materiële gevolgschade, financiële schade of milieuschade denkbaar. Bij een foutieve bediening of misbruik dreigt gevaar voor lijf en leven van de operator en ook voor het apparaat en andere waardevaste goederen. 3. Inhoudsopgave 1. Doelgroep 1 2. Waarschuwingen Algemene waarschuwingen Doelmatig gebruik Risico's bij misbruik 2 3. Inhoudsopgave 2 4. Voor uw veiligheid 3 5. Inleiding 3 6. Meldingen en bedieningen van de KD780 gas- & CO-detectie cntrale Melding op de KD780 gas- & CO-detectie centrale Het LCD-Touchscreen Het bewakingsscherm Het gebeurtenissenscherm Alarmmelding van en detector Storingsmelding van een detector Algemene storingsmelding van de centrale Storing externe relaiskaart Statusmelding van een zone Bedieningen Het resetten van de centrale Het afschakelen van de akoestische signalen Bedieningsniveau Analoog Logboek Led test en zoemer Bedieningsniveau Aanpassen toegangscode Zones in & uit bedrijf nemen Zones in & uit test Het simuleren van een alarm op een zone Bedieningsniveau Enkele belangrijke tips 18 M Edition Nr

3 4. Voor uw veiligheid Ingebruikname, onderhoud en reparatie van de KD780 gas- & CO-detectie-centrales wordt enkel door een bevoegd technicus uitgevoerd. De aansprakelijkheid voor de juiste werking wordt overgedragen aan de eigenaar of de gebruiker indien de KD780 gas- & CO-detectie centrale wordt in bedrijf genomen, onderhouden of gerepareerd door een niet door Dungs erkende technicus. Karl Dungs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de hierboven aangegeven instructies. 5. Inleiding De KD780 gas- & CO-detectie centrale is geschikt voor het aansluiten van maximum 8 externe gasen/of CO-detectoren. Het gedetecteerde gasmengsel wordt bepaald door het aangesloten type van gas- of CO-detector. De KD780 gas- & CO-detectie centrale functioneert in combinatie met de LIM gasdetectors en in combinatie met de KD780 CO-detector. 6. Meldingen en bedieningen van de KD780 gas- & CO-detectie centrale M Edition Nr De KD780 gas- & CO-detectie centrale analyseert continu de omgevingslucht op de aanwezigheid van gas. Indien de ingestelde alarmdrempels overschreden worden, meldt de gasdetectie centrale, via visuele en auditieve signalen, de alarmtoestand en wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde sturingen uit te voeren (bijvoorbeeld om het gasventiel te sluiten, om een sirene aan te sturen, enz.). Er zijn eveneens een aantal bedieningen mogelijk. OPMERKING: De KD780 gas- & CO-detectie centrale wordt geleverd met fabrieksparameters, maar kan met behulp van een configuratiesoftware voor PC volledig op maat geprogrammeerd worden. De hierna volgende beschrijving is gebaseerd op de werking van een centrale die de fabrieksparameters bevat. De fabrieksinstelling wordt ingesteld om enkel gas of enkel CO te kunnen detecteren 3 20

4 6.1 Meldingen op de KD780 gas- & CO-detectie centrale Het LCD-Touch screen Het LCD-Touch screen visualiseert, naast het bewaking scherm, tevens het gebeurtenissenscherm met alle alarm- en storingsmeldingen van de KD780 gas- & CO-detectie centrale en de verschillende menufunctie schermen voor het instellen en analyseren van de diverse systeemparameters. Het LCD-Touch screen van de KD780 gas- & CO-detectie centrale is uitgerust met een achtergrond LED-verlichting, die oplicht bij elke aanraking van het scherm of van een bedieningstoets en bij elke nieuwe alarm- of storingsmelding op het systeem. Teneinde het energieverbruik van de centrale tot een minimum te beperken, wordt de achtergrond LED-verlichting 30 seconden na de laatste handeling of melding automatisch uitgeschakeld. Het scherm bevat, naast tekstinformatie, tevens een aantal bedieningstoetsen die, door aanraking van het scherm met een vinger of met een bedieningsstift geactiveerd kunnen worden. De bediening van een toets op het LCD-Touch screen zal slechts na het uitoefenen van een lichte druk door het systeem worden overgenomen. Het bedienen van het LCD-Touch screen met een scherp voorwerp kan een blijvende beschadiging van het display tot gevolg hebben! Het bewakingsscherm Datum / Tijd! Centrale naam Functietoetsen Indien er geen meldingen of statussen op het systeem te melden zijn, dan bevindt de KD780 gas- & CO-detectie centrale zich in het bewaking scherm. De functietoetsen Stilte en Menu zijn altijd bedienbaar. De functietoets Reset is enkel bedienbaar na het ingeven van de toegangscode bediening. M Edition Nr

5 6.1.3 Het gebeurtenissenscherm Zodra een alarm-, storingsof uit bedrijf/test melding op het systeem aanwezig is, verlaat de centrale het bewaking scherm en wordt de desbetreffende gebeurtenis op het display getoond. Dertig seconden na de laatste handeling wordt automatisch opnieuw het gebeurtenissenscherm op het display geplaatst. Het gebeurtenissenscherm geeft de informatie van maximum 2 meldingen weer. Elke melding omvat twee tekstlijnen. Alarmmeldingen hebben altijd voorrang op storingsmeldingen. De bovenste twee tekstlijnen vermelden de informatie met betrekking tot de eerste melding. De onderste twee tekstlijnen geven de informatie met betrekking tot de laatste melding weer. Met behulp van de selectietoetsen kunnen de tussenliggende meldingen op de bovenste twee tekstlijnen van het scherm weergegeven worden. Eerste melding <-- Selectietoetsen Laatste melding <-- M Edition Nr

6 Alarmmelding van een detector Naam zone: De geprogrammeerde naam van de zone waarin het alarm zich voordoet. Type melding: Het soort alarmmelding dat zich heeft voorgedaan: Alarm Een gas of CO-detector heeft een hoeveelheid gas of CO gedetecteerd. De detectiezone heeft een alarmsituatie gegenereerd. In test Een gas of CO-detector heeft een hoeveelheid gas of CO gedetecteerd. De detectiezone bevindt zich in een testtoestand. Er wordt geen zoemer aangestuurd en er worden geen sturingen uitgevoerd. Sim Er is een alarm gesimuleerd door een gebruiker. Info: Het bereikte alarmniveau wordt aangegeven op het display. De KD780 gas- & CO-detectie centrale bevat 4 alarmniveaus per zone. Het alarmniveau is een maat voor de aanwezige hoeveelheid gas in de ruimte. Standaard zijn de alarmniveaus als volgt ingesteld: Gadetectie LowerFlammableLimit CO-detectie PartsPerMillion "Niveau 1" 10% LFL 50% PPM "Niveau 2" 20% LFL 100% PPM "Niveau 3" 30% LFL 150% PPM "Niveau 4" 40% LFL 200% PPM Bij het bereiken van een alarmniveau licht de overeenkomstige led A1, A2, A3 of A4 op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd. M Edition Nr

7 Storingsmelding van een detector Een storingsmelding op een zone wordt veroorzaakt door een kortsluiting of onderbreking in de detectorbekabeling ofwel door een technisch defect in de gasdetector. Het technisch defect in de gasdetector kan het gevolg zijn van een slecht werkende sensor of een defect in de elektronica van de melder. Opgelet, gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat niet alle technische defecten en slechte functionaliteiten in de sensoren worden gemeld. M Edition Nr Naam zone: De geprogrammeerde naam van de zone waarin het alarm zich voordoet. Type melding: Het soort storing zich heeft voorgedaan: Storing Er heeft zich een storing voorgedaan op een detectiezone. In test Er heeft zich een storing voorgedaan op een detectiezone. De detectiezone bevindt zich in een testtoestand. Er wordt geen zoemer aangestuurd en er worden geen sturingen uitgevoerd. Info: Open Ingeval van een onderbreking in de detectorbekabeling of een technisch defect in de melder die een gelijkaardig signaal als voor een onderbreking naar de centrale terugstuurt. Kort Ingeval van een kortsluiting in de detectorbekabeling of een technisch defect in de melder die een gelijkaardig signaal als voor een kortsluiting naar de centrale terugstuurt. Bij het genereren van een storing licht de led F op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd.

8 Algemene storingsmelding van de centrale Centralenaam Een algemene storing van de centrale wordt altijd gemeld door het tonen van de geprogrammeerde centralenaam. Type melding: Het soort storing dat zich heeft voorgedaan: Fout: 230V Een voedingsfout omvat enkel de melding van het wegvallen van de 230V-netspanning indien er batterijen op het systeem zijn aangesloten. Een 230V netspanningsfout wordt onmiddellijk gemeld door het systeem. "Bat. fout" Er is geen batterij aanwezig of de spanning van de batterij is lager dan 21V. Een batterijfout wordt 10 minuten na het wegvallen van de batterijspanning gemeld door het systeem. "Fout: Fatale Bat." De batterijen van de centrale worden door de centrale aan een aantal testen onderworpen. De batterijen zijn defect en dienen te worden vervangen. "Fout: Interne R." De inwendige weerstand van de batterijen wordt door de centrale gecontroleerd. Door veroudering van de batterijen verhoogt deze weerstand. Wanneer de centrale een ontoelaatbare waarde detecteert zal de centrale een fout genereren. De batterijen zijn in een slechte staat en dienen te worden vervangen. "Storing: EEPROM" Het interne geheugen van de centrale is beschadigd. Een correcte werking van het systeem kan niet meer worden gegarandeerd. Neem contact op met uw installateur. Bij het genereren van een storing licht de led F op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd. M Edition Nr

9 Storing externe relaiskaart De KD780 gas- & CO-detectie centrale heeft de mogelijkheid om extra relaiskaarten aan te sluiten. Deze zijn niet in de standaard configuratie opgenomen. Met behulp van de configuratiesoftware kunnen extra relaiskaarten geconfigureerd worden (Max. 8). De melding wordt altijd aangeduid met de vermelding Relaiskaart in de bovenste lijn. Type melding: Het soort storing dat zich heeft voorgedaan: Storing: Adr.: x Er is geen communicatie meer aanwezig tussen de centrale en een externe relaiskaart. De melding wordt door een nummer (x) gevolgd. Dit nummer specifieert de relaiskaart waarop de storing zich voordoet. Neem contact op met uw installateur. Bij het genereren van een storing licht de led F op de centrale op. De interne zoemer van de centrale wordt aangestuurd en de standaard geprogrammeerde relaissturingen worden uitgevoerd. M Edition Nr Sir. Fout: y.z Er is een technische storing in de bekabeling van een sirenekring. De melding wordt door een nummer (y) gevolgd, die de relaiskaart specifieert en een nummer (z) die de sirenekring specifieert. Neem contact op met uw installateur. 9 20

10 6.1.4 Statusmelding van een zone Naam zone: De geprogrammeerde naam van de zone waarin het alarm zich voordoet. Type melding: Het soort melding dat zich heeft voorgedaan: uit dienst Een uit bedrijf genomen zone is volledig inactief en zal bijgevolg geen alarmen noch storingen genereren. Enkel in noodgevallen mag de centrale in deze toestand geplaatst worden. Bovendien is het aan te bevelen onmiddellijk de bevoegde service-firma hiervan te informeren. De LED 0/1 op de centrale licht continu op. In test De detectiezone bevindt zich in een testtoestand. Er wordt geen zoemer aangestuurd en er worden geen sturingen uitgevoerd. Meldingen worden echter wel nog op het display geplaatst. De led 0/1 op de centrale knippert. De toestand uit dienst heeft een hoger prioriteit dan de in test stand. Dit wil zeggen als beide toestanden van de zone actief zijn zal de LED 0/1 continu oplichten. 6.2 Bedieningen BELANGRIJKE OPMER- KING: De KD780 gas- & CO-detectie centrale heeft 3 verschillende bedieningsniveaus. Niveau 1 is voor iedereen toegankelijk. In niveau 2 kan enkel een bevoegd persoon, die kennis heeft over de centrale en de toegangscode van niveau 2 kent, de functies in niveau 2 gebruiken. Niveau 3 is uitsluitend bedoeld voor de door Dungs erkende technici, die een opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de installatie, het programmeren en de in bedrijf nemen van het KD780 gas- & CO-detectiesysteem. M Edition Nr

11 6.2.1 Het resetten van de centrale Een reset kan enkel in bedieningsniveau 2 uitgevoerd worden. Indien de centrale zich niet in bedieningsniveau 2 bevindt bij het op reset drukken, dan word er een code gevraagd om de centrale in bedieningsniveau 2 te brengen. Door middel van de functietoets Reset kan de centrale terug in de normale bedrijfsstand gesteld worden. Bij de bediening van de resetknop worden alle op het bedieningsfront van de centrale aanwezige meldingen en hun bijhorende uitgangssturingen gewist. Zones die uit bedrijf zijn en/ of in test staan zullen deze toestand behouden. Indien het alarm of de storing na het resetten van de centrale niet verdwijnt, kan het akoestisch signaal afgeschakeld worden door bediening van de functietoets Stilte en kan de respectievelijke zone desgewenst buiten bedrijf geplaatst worden. In dit geval dient de installatie door een bevoegd technicus nagezien te worden. De batterijfouten, fatale batterijfout en fout interne weerstand zullen na een reset niet verdwijnen. In dit geval dient de installatie door een bevoegd technicus nagezien te worden. Let op: In geval van een alarmmelding (rode LEDs) kan de voeding van het gasventiel onderbroken worden, waardoor de hoofdtoevoer van het gas afgesloten wordt en waardoor de gasconcentratie in de ruimte zich niet tot de laagste explosiegrens kan opbouwen. Het gasventiel blijft gesloten tot het alarm of de gasconcentratie verdwenen is en tot de gasdetectie centrale gereset werd. Afhankelijk van de bekabeling zal de voeding van het gasventiel onderbroken worden door alarmniveau A1, A2, A3 of A4 (standaard A2). Bij het buiten bedrijf stellen van een zone zal het gasventiel weer openen (onder spanning komen). Ingeval van een effectief gaslek veroorzaakt dit een verdere opbouw van de gasconcentratie in het lokaal, zonder dat de installatie het alarm kan detecteren. Plaats dus enkel een zone buiten bedrijf indien er zekerheid bestaat over het ontbreken van een gaslek. Deze risico-situatie kan vermeden worden door de serieschakeling van het ON/OFF -contact met het alarmcontact van het niveau waarop het gasventiel wordt dicht gestuurd. Neem contact op met uw installateur voor verdere informatie Het afschakelen van de akoestische signalen De ingebouwde zoemer kan afgeschakeld worden na bediening van de functietoets Stilte. Deze is ten allen tijde bedienbaar. De geactiveerde relais schakelen terug naar hun rustpositie indien deze, in de configuratiesoftware, aan de stiltefunctie gekoppeld zijn. M Edition Nr

12 6.2.3 Bedieningsniveau 1 Een functie kan geselecteerd worden door het drukken op de functietoetsen. Met de navigatie knoppen kan men navigeren tussen de verschillende menu s. Navigatie knoppen Functie toetsen M Edition Nr

13 Terug toets <-- Escape toets Functie toetsen Het menu algemeen bevat de volgende keuze: Datum / tijd De datum en de tijd van de centrale kunnen ingesteld worden. Opgepast: Datum en tijd worden niet opgeslagen bij een spanningsuitval van de centrale. taal De taal van de gebruiker kan ingesteld worden. De centrale kan Nederlandstalig / Franstalig en Engelstalig ingesteld worden. Info De softwareversie en de ingestelde alarmdrempels van de centrale kunnen opgevraagd worden. Instellen datum en tijd Eerst wordt het scherm getoond voor het instellen van de tijd van de centrale. De tijd kan ingesteld worden door op de ÙÚ toetsen te drukken. Met de < > toetsen kan geschakeld worden tussen de datum en de tijd. De datum en tijd worden geaccepteerd na het indrukken van de OK toets. Let op: Datum en tijd worden niet opgeslagen in het geheugen bij een spanningsuitval van de centrale. Deze dienen bijgevolg na iedere heropstart van de centrale ingesteld worden. Keuze toetsen datum / tijd Keuze toetsen datum / tijd <-- M Edition Nr

14 Analoog De huidig gemeten gas- of CO-concentraties kunnen bekeken worden. De waarden worden uitgedrukt in LFL of PPM afhankelijk van de aangesloten detector. Met de scrol knoppen kan men de verschillende zones bekijken. Scrol knoppen Logboek Het logboek kan maximum 500 gebeurtenissen onthouden en werkt volgens het FIFO (First In First Out) principe. Bij het openen van het logboek zal het logboek altijd starten met de laatst toegevoegde gebeurtenis, deze gebeurtenis heeft het volgnummer 1/500. Met de scrol knoppen kan u tussen de verschillende gebeurtenissen navigeren. Scrol knoppen M Edition Nr

15 LED test en zoemer De werking van de LEDs en de zoemer kunnen gecontroleerd worden. De LEDs lichten één voor één op. De zoemer gaat in eerste instantie alternerend zoemen, om daarna over te schakelen naar de continu toon. Na de led en zoemer test komen de LEDs en zoemer van de KD780 gas- en CO-detectie centrale terug in hun huidige toestand Bedieningsniveau 2 Om de gasdetectie centrale in bedieningsniveau 2 te brengen moet men op de functietoets In bediening drukken. Hierbij word een code gevraagd. Standaard is de code is Is de ingevoerde code niet correct, dan word er terug gekeerd naar het beginscherm indien er geen meldingen aanwezig zijn. Zijn er toch meldingen aanwezig op de gasdetectie centrale, dan zal men terug keren naar het meldingsscherm. Indien de ingevoerde pin code correct is, dan ziet de menu structuur er anders uit en heeft men toegang tot extra functies. M Edition Nr Om de centrale terug in bedieningsniveau 1 te plaatsen kan men terug op de functietoets uit bediening drukken. De gasdetectie centrale word automatisch terug in bedieningsniveau 1 geplaatst als er gedurende 30 sec geen activiteit op het touch-screen gedetecteerd werd.

16 Aanpassen toegangscode Men kan op 2 manieren de toegangscode voor bedieningsniveau 2 wijzigen. Dit kan met behulp van de configuratiesoftware of via het display. Als men zich in bedieningsniveau 2 bevindt, ziet men in het menu Algemeen een extra functie PIN. De extra functie PIN staat de gebruiker toe om de pin code te wijzigen. Hierbij word gevraagd om een nieuwe pin code in te geven en deze nieuwe pin code te bevestigen Zones in & uit bedrijf nemen Het uit bedrijf nemen van een zone zal de detectie van deze melder volledig uitschakelen. Er worden geen meldingen meer getoond op het display en de bijhorende sturingen en zoemer worden niet meer geactiveerd. Enkel in noodgevallen mag de centrale in deze toestand geplaatst worden. Bovendien is het aanbevolen onmiddellijk de bevoegde service-firma hiervan te informeren. De led 0/1 op de centrale licht continu op. Het in- uit bedrijf nemen van een zone kan op 2 manieren gebeuren: Menustructuur: Om een zone in of uit bedrijf te nemen moet men zich in bedieningsniveau 2 bevinden. Onder het menu Zone kan men op de functietoets In/uit dienst drukken. Daarna kan u de gewenste zone in of uit bedrijf nemen. M Edition Nr

17 Melding Als er zich een storing of alarm op een zone voordoet zal er een melding verschijnen op het display in het meldingsscherm. Als men zich in bedieningsniveau 2 bevindt, kan men door op de melding te klikken deze zone uit bedrijf nemen. Als men zich niet in bedieningsniveau 2 bevindt, zal eerst de gebruikerscode moeten ingevoerd worden Zones in & uit test Om een zone in/ uit test te plaatsen moet men zich in bedieningsniveau 2 bevinden. Onder het menu Zone kan men op de functietoets zone test drukken. Daarna krijg je de keuze om alle zones in één keer in/uit test te plaatsen of om selectief bepaalde zones in test te plaatsen. Een zone die in test staat, zal geen enkele sturing uitvoeren. De meldingen van de toestand van deze zone verschijnen echter wel op het display. De led 0/1 op de centrale knippert. Enkel bij het testen van een zone mag deze zone zich in deze toestand bevinden. Bij het in test plaatsen van een zone word de maximale gedetecteerde waarde onthouden ook ziet u de stroomwaarde van de detector. Met de scrol knoppen selecteert u de gewenste zone. Scrol knoppen M Edition Nr

18 Het simuleren van een alarm op een zone Om een alarm op een zone te simuleren moet men zich in bedieningsniveau 2 bevinden. Onder het menu Zone kan men op de functietoets Alarm drukken. Eenmaal op de functietoets Alarm gedrukt kan men kiezen op welke zone er een alarmniveau gesimuleerd moet worden. Met de scrol knoppen kan een zone geselecteerd worden. Na de testsimulatie moet de gasdetectie centrale met de hand gereset worden. Indien dit niet gebeurt, zal de centrale na ongeveer 4 minuten automatisch een resest uitvoeren. Opgelet, bij een test worden alle sturingen normaal uitgevoerd! Scrol knoppen Bedieningsniveau 3 Bedieningsniveau 3 is uitsluitend bestemd voor de door Dungs erkende technici, die een opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de installatie, het programmeren en de in bedrijfstelling van het KD780 gas- & CO-detectiesysteem. 7. Enkele belangrijke tips Test periodiek de goede staat van werking van het KD780 gas- en CO-detectiesysteem. Let er steeds op dat alle zones van de gasdetectie centrale terug in dienst staan na het uitvoeren van een controle. Laat de in bedrijf stelling en het jaarlijks onderhoud van het systeem uitvoeren door een door Dungs erkende technicus. NOOIT TESTEN MET AANSTEKERGAS! M Edition Nr

19 M Edition Nr Postadres: Karl Dungs B.V JV Hilversum Nederland Internet

Installatiehandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen

Installatiehandleiding. KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones. 1. Doelgroep. 2. Waarschuwingen. 2.1 Algemene waarschuwingen Installatiehandleiding KD780 Gas- & CO-detectie centrale met 8 zones 1. Doelgroep Doelgroep van deze handleiding zijn vakmensen van de gasveiligheids- en regelingstechniek, gekwalificeerde personen of

Nadere informatie

MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015

MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015 HI0780N01C Pag. 1/32 MD780 Gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones Installatiehandleiding 01-2015 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0780N01C Pag. 2/32 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX40 / 80 / 160 Centrale GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX40 / 80 / 160 Centrale Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel

GEBRUIKERSHANDLEIDING. BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel GEBRUIKERSHANDLEIDING BSX20E / 40E / 80E / 160E Brandmeldcentrale & BSX-E Nevenbediendeel 1 Welkom Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen

Nadere informatie

NF30/50. 997-264-002-9, Augustus 2010. Gebruikers handleiding

NF30/50. 997-264-002-9, Augustus 2010. Gebruikers handleiding NF30/50 997-264-002-9, Augustus 2010 Gebruikers handleiding Inhoud NF30/50 Reeks - Gebruikershandleiding Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Begeleidende Documenten 1 1.2 De NF30/50 brandmeldcentrales 1 1.2.1 Type

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta Brandmeldsysteem 1 Inhoud Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale

Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale Gebruikershandleiding Brandmeld-/ontruimingscentrale BC06 November 2010 Wijzigingen voorbehouden 00049.1010 Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding

ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001. Gebruikershandleiding ADVISOR CD7201 / CD95 / CD15001 Gebruikershandleiding Onze 24 uurs storingsdienst is bereikbaar onder: 073-6133405. Buiten kantooruren: 0900-4040400. Email : Info@al-beveiliging.nl Internet: www.beveiliging.nl

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de gebruiker Optische indicaties op de AlphaVision ML bedieningspaneel = Sectie 1 = Sectie 2 = Sectie 3 = Sectie 4 Aan de rechterzijde zijn diverse status LED s aanwezig. De betekenis

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Penta 5000 Brandmeldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Penta 5000 Brandmeldsysteem Welkom Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De informatie in dit document wordt alleen ter informatie geleverd, kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding

FP700-serie. Conventionele brandpanelen. Eindgebruikershandleiding FP700-serie Conventionele brandpanelen Eindgebruikershandleiding Versie 4-0 / maart 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation en zijn geregistreed

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

ORBIT-PRO. RP296MC en RP208MC. Gebruiksaanwijzing. Gebruikers Handleiding GHNRORBITPRORA P. 1

ORBIT-PRO. RP296MC en RP208MC. Gebruiksaanwijzing. Gebruikers Handleiding GHNRORBITPRORA P. 1 ORBIT-PRO RP296MC en RP208MC Gebruiksaanwijzing Gebruikers Handleiding GHNRORBITPRORA P. 1 CE CONFORMITEITSVERKLARING Zie www.rokonet.il De inhoud van deze handleiding werd nauwkeurig gecontroleerd en

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FP200/EP200

Gebruikershandleiding FP200/EP200 FP200/EP200 Juni 2014 Wijzigingen voorbehouden Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12000862

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12000862 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12000862 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

Series. NX-8-EUR Inbraakcentrale. Installatiehandleiding

Series. NX-8-EUR Inbraakcentrale. Installatiehandleiding GE Security NetworX TM Series NX-8-EUR Inbraakcentrale Installatiehandleiding g imagination at work NX-8-EUR Installatiehandleiding Pag 2 02/07/06 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 ALGEMENE BESCHRIJVING...

Nadere informatie

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit dixel XJ500 Monitoring Unit 1 MENU toets *** (indien paswoord actief is) GEBRUIKERS MENU ACTUEEL BEKIJKEN ALARM UIT ARCHIEF Start datum AFDRUKKEN SYSTEEM STATUS ACTUEEL FLOW-CHART Eind datum GEGEVENS UIT

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12156867 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie