VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF Productidentificatie Productbenaming Cat No ; ; Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën Uses advised against No Information available Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Acros Organics BVBA Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel, Belgium adres Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor informatie in de VS: 800-ACROS-01 Telefoonnummer voor informatie in Europa: Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: Telefoonnummer CHEMTREC, VS: Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Indeling van de stof of het mengsel REGULATION (EC) No 1272/2008 Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases. Categorie 1 Ook de indeling van de stof overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG & 1999/45/EG Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16 Symbo(o)l(en) F - Licht ontvlambaar R-zin(nen) R15 - Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water Etiketteringselementen Signaalwoord Gevaar Pagina 1 / 7

2 H260 - Bij aanraking met water komen ontvlambare gassen vrji die spontaan kunnen ontsteken Veiligheidsaanbevelingen P223 - Verwijderd houden van mogelijke aanraking met water, vanwege heftige reactie en mogelijke wolkbrand P231 + P232 - Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen P280 - Draag beschermende handschoenen/kleding en oog-/gezichtsbescherming Andere gevaren 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische naam EINECS-Nr. Gewicht% CAS-Nr Indeling GHSCLAS REACH Reg. No EEC No > R15 Water-react. 1 (H260) - Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie EERSTEHULPMAATREGELEN Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Contact met de ogen Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten Medische verzorging is vereist Contact met de huid Inslikken Inademing Opmerkingen voor de arts Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water afwassen; alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken Medische verzorging is vereist Medische verzorging is vereist Medische verzorging is vereist Verwijderen van blootstelling, neerleggen In de frisse lucht brengen Medische verzorging is vereist Symptomatisch behandelen 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Schuim Droogpoeder Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Water Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Pagina 2 / 7

3 Vormt vergiftig gas in contact met water Reageert met water Produceert licht ontvlambare gassen bij contact met water Advies voor brandweerlieden Zoals voorgeschreven bij het bestrijden van iedere brand, persluchtmaskers dragen volgens de MSHA/NIOSH voorschriften (of overeenkomstige) en volledig chemicaliënpak of overeenkomstige beschermende kleding 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Zorg voor voldoende ventilatie Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom verder lekken en morsen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Opnemen met inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt. 7. HANTERING EN OPSLAG Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Aanraking met de ogen en de huid vermijden Stof niet inademen Dampen of spuitnevel niet inademen Niet inslikken Onder stikstof houden Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren Container goed gesloten houden Product nooit in aanraking laten komen met water tijdens opslag Onder stikstof houden Specifiek eindgebruik 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Controleparameters Blootstellingslimieten Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor blootstellingsgrenswaarden zijn vastgesteld door de daartoe bevoegde instanties. Bepaalde afgeleide doses zonder effect (DNEL) Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC) Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische maatregelen Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten Personal protective equipment Bescherming van de ogen Beschermbril Bescherming van de handen Beschermende handschoenen Huid- en lichaamsbescherming Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen Pagina 3 / 7

4 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Bescherming van de ademhalingsorganen Volg de OSHA voorschriften voor gasmaskers als beschreven in 29 CFR of volgens Europese Richtlijn EN 149. Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden Hygiënische maatregelen Beheersing van milieublootstelling Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand vast Voorkomen Donkergrijs Geur Knoflookachtig ph Dampspanning Dampdichtheid Kookpunt/Kooktraject 2300 C / mmhg Smeltpunt/traject >447 C / F Vlampunt Oplosbaarheid in water hydrolyses Molecuulformule C2 Ca Moleculair gewicht STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Chemische stabiliteit Stabiel. Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie Gevaarlijke reacties Gevaarlijke poymerisatievormen zijn niet bekend. Te vermijden omstandigheden Onverenigbare stoffen, Blootstelling aan vochtige lucht of water. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Zuren, Basen, Sterke oxidatiemiddelen. Gevaarlijke ontledingsproducten Koolmonoxide. Kooldioxide (CO2). Acetyleen. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Pagina 4 / 7

5 Acute toxiciteit Productinformatie 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Geen scherpe giftigheidsinformatie is beschikbaar voor dit product Gegevens over de bestanddelen Chronische giftigheid Kankerverwekkendheid Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn Sensibilisatie mutagene aandoeningen voortplantingseffecten Developmental Effects Doelorganen Endocrine Disruptor Information Geen gegevens beschikbaar Niet bekend 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Toxiciteit Ecotoxiciteitseffecten Niet legen naar afvoeren Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar Bioaccumulatie Mobiliteit in de bodem Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Andere schadelijke effecten Geen gegevens beschikbaar 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkingsmethoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten Verontreinigde verpakking Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke bepalingen van overheidswege Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER IMDG/IMO Pagina 5 / 7

6 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER UN-Nr 1402 Gevarenklasse 4.3 Verpakkingsgroep II Juiste ladingnaam CALCIUM CARBIDE ADR UN-Nr 1402 Gevarenklasse 4.3 Verpakkingsgroep II Proper Shipping Name CALCIUM CARBIDE IATA UN-Nr 1402 Gevarenklasse 4.3 Verpakkingsgroep II Juiste ladingnaam CALCIUM CARBIDE 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture Internationale voorraadlijsten Chemische naam EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS China AICS KECL X X - X X X X KE X Legend TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory EINECS/ELINCS - European Inventory Lists DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances CHINA - China Inventory of Existing Chemical Substances AICS - Inventory of Chemical Substances KECL - Existing and Evaluated Chemical Substances Chemical Safety Assessment 16. OVERIGE INFORMATIE Tekst van de R-zinnen die in Sectie 2-3 worden aangehaald R15 - Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water Pagina 6 / 7

7 16. OVERIGE INFORMATIE Datum van herziening 24-nov-2010 Revision Summary Niet van toepassing Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006 Disclaimer The information provided on this SDS is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in the text Einde van het Veiligheidsinformatieblad Pagina 7 / 7

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SERVISOL BUTANE REFILL 220 Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie White Lithium Grease Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Chain Lube Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD EVO-STIK EXPANDING FILLER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD EVO-STIK EXPANDING FILLER Herzieningsdatum Novemeber 2014 1 / 8 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD EVO-STIK EXPANDING FILLER Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming . VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: 650391-905615 1. 0. 0 Produktcode:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: SPANGAS METHANE Produktcode: 682336 1.2 Relevant

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Product-nr.: 391-90101 Productnaam/naam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie