RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 Datum van uitgave: 15/12/2003 Datum herziening: 28/02/2014 Vervangt: 26/10/2012 Versie: 3.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Produktnaam. : MULTISPRAY Product code : Producttype : NEUTRAAL Productgroep : Mengsel 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Industrieel/Professioneel gebruiksspec. Functie of gebruikscategorie : Industrieel gebruik,professioneel gebruik,gebruik door consument : wijdverbreid gebruik : Smeermiddelen en additieven Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad WOLF OIL CORPORATION N.V. Georges Gilliotstraat, Hemiksem - België T 0032 (0) / 0476/ Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : 0032 (70) Land Officieel adviesorgaan Adres Noodnummer BELGIUM NETHERLANDS RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid National Poisons Information Centre National Institute for Public Health and the Environment, NB this service is only available to health professionals Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon enkel CLP informatie Rue Bruyn B Brussels P.O. Box BA Bilthoven Flam. Aerosol 1 H222 Asp. Tox. 1 H304 Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 2.2. Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogrammen (CLP) : Signaalwoord (CLP) Gevarenaanduidingen (CLP) Veiligheidsaanbevelingen (CLP) GHS02 : Gevaar. GHS08 : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H229 - Pressurized container: may burst if heated : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. Niet roken P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P261 - Inademing van damp, spuitnevel, nevel vermijden 28/02/2014 NL (Nederlands) 1/6

2 2.3. Andere gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing 3.2. Mengsel P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P331 - GEEN braken opwekken P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C / 122 F P501A - Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Butaan (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) Distillates(petroleum), solvent-dewaxed (CAS-nr) (EG nr) Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (Benzene < 0,1%) (CAS-nr) (EG nr) (REACH-nr) F+; R Niet ingedeeld Xn; R65 R66 Mineral olie (CAS-nr) Niet ingedeeld Distillate, hydrotreated heavy paraffines (CAS-nr) (EG nr) Niet ingedeeld Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Butaan (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) Distillates(petroleum), solvent-dewaxed (CAS-nr) (EG nr) Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (Benzene < 0,1%) (CAS-nr) (EG nr) (REACH-nr) Flam. Gas 1, H220 Compressed gas, H Asp. Tox. 1, H Asp. Tox. 1, H304 Mineral olie (CAS-nr) Asp. Tox. 1, H304 Distillate, hydrotreated heavy paraffines (CAS-nr) (EG nr) Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond : In frisse lucht laten ademen. Medische hulp inroepen. : Huid wassen met zachte zeep en water Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na opname door de mond 3-10 Asp. Tox. 1, H304 : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende minuten. : Niet laten braken. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot oogcontactrisico in te houden. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen : Waternevel. Schuim. Poeder. Droog chemisch produkt. : Geen sterke waterstraal gebruiken Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 28/02/2014 NL (Nederlands) 2/6

3 5.3. Advies voor brandweerlieden Voorzorgsmaatregelen brand Blusinstructies Bescherming tijdens brandbestrijding : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding Voor de hulpdiensten Beschermingsmiddelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor insluiting Reinigingsmethoden Overige informatie 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken RUBRIEK 7: Hantering en opslag : Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen. : Detergent. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand, zagemeel, kiezelgoer. : Het strooioppervlak kan glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hanteringstemperatuur : < 40 C Hygiënische maatregelen 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagtemperatuur : < 40 C Opslagplaats Bijzondere voorschriften voor de verpakking 7.3. Specifiek eindgebruik : Vermijd onnodige blootstelling. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist. Explosies voorkomen. Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. : Verpakkingen, bestemd zijn voor het grote publiek, moeten voorzien zijn van een voelbare gevaaraanduiding. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters MULTISPRAY CEE Notas MAC (mg/m³) : Butaan : 600 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (Benzene < 0,1%) ( ) Nederland MAC TGG 15MIN (mg/m³) 1200 mg/m³ Nederland MAC TGG 15MIN (ppm) 184 ppm 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsuitrusting : Veiligheidsbril. Handschoenen. Bescherming handen Oogbescherming Bescherming van de huid en het lichaam Bescherming luchtwegen : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. : Safety glasses. : Draag geschikte beschermende kleding. : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. 28/02/2014 NL (Nederlands) 3/6

4 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand Voorkomen Kleur Geur Geurgrens ph : Aërosol : Aërosol. : Geelbruin. : Kenmerkend. Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) Smeltpunt Stol-/vriespunt Kookpunt Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur : 236 C Ontbindingstemperatuur Ontvlambaarheid (vast,gas) : < -60 ASTM D92 Dampdruk : C Relatieve dampdichtheid bij 20 C Relatieve dichtheid Dichtheid Oplosbaarheid Log Pow Viscositeit, kinematisch Viscositeit, dynamisch Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen : 715 C : Mengbaar. Explosiegrenzen : 1,1-8,5 vol % 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen in normale omstandigheden Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties Geen in normale omstandigheden Te vermijden omstandigheden Geen gegevens beschikbaar Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen gegevens beschikbaar Gevaarlijke ontledingsproducten Geen in normale omstandigheden. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit MULTISPRAY LD50 oraal rat LD50 dermaal konijn Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid > 5000 mg/kg Naphta (Petroleum) > 3000 mg/kg Naphta (Petroleum) 28/02/2014 NL (Nederlands) 4/6

5 Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Persistentie en afbreekbaarheid Bioaccumulatie Mobiliteit in de bodem Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Andere schadelijke effecten RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Aanvullende informatie : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA VN-nummer VN-nr. : 1950 UN-Nr. (IATA) : 1950 UN-Nr. (IMDG) : Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN Omschrijving vervoerdocument : UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1, (D) Transportgevarenklasse(n) Klasse (VN) : 2 Classificeringscode (VN) : 5F Klasse (IATA) : 2 Klasse (IMDG) : 2 Gevaarsetiketten (VN) : Verpakkingsgroep Niet van toepassing Milieugevaren Overige informatie : Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Landtransport Classificeringscode (VN) Code tunnelbeperking LQ : 5F : D : LQ02 28/02/2014 NL (Nederlands) 5/6

6 Excepted quantities (ADR) : E Transport op open zee Ems-Nr. (Brand) : F-D EmS-Nr. (Morsen) : S-U Ship Safety Act : Gases under pressure/gases flammable under pressure Port Regulation Law : Gas onder druk/gas brandbaar onder druk MFAG-Nr. : Luchttransport Civil Aeronautics Law : Gases under pressure/gases flammable under pressure Transport op binnenlandse wateren Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatstof Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling RUBRIEK 16: Overige informatie Overige informatie : De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is. Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:: Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar Categorie 1 Compressed gas Gassen onder druk Samengeperst gas Flam. Aerosol 1 Ontvlambare aerosol Categorie 1 Flam. Gas 1 Ontvlambare gassen Categorie 1 H220 Zeer licht ontvlambaar gas H222 H280 H304 R12 Zeer licht ontvlambare aerosol Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt Zeer licht ontvlambaar R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken F+ Zeer licht ontvlambaar Xn Schadelijk SDS EU (REACH bijlage II) Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 28/02/2014 NL (Nederlands) 6/6

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

: Cyclohexaanvrije Contactlijm

: Cyclohexaanvrije Contactlijm Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

: Chain Lube (Aerosol)

: Chain Lube (Aerosol) MSDS Versie: E02.02 Datum van uitgave: 18/05/2015 Blend Versie: 2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam

Nadere informatie

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

87000C Coolant Premium Longlife -40 C G12++ Ready to Use

87000C Coolant Premium Longlife -40 C G12++ Ready to Use 87000C Coolant Premium Longlife -40 C G12++ Ready to Use Datum van uitgave: Datum herziening: 03/10/2013 : versie: 2.3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Clean-Air (Aerosol)

: Clean-Air (Aerosol) MSDS Versie: E02.00 Datum van uitgave: 29/01/2014 Blend Versie: 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie White Lithium Grease Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SERVISOL BUTANE REFILL 220 Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Chain Lube Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

6150505 - GRIFFON PU-FOAM CLEANER AER 500ML*12 L2

6150505 - GRIFFON PU-FOAM CLEANER AER 500ML*12 L2 Bladzijde: 1/9 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie.. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 09.20.19 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bladzijde: 1/9 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 41000-46999 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG, Artikel 31 Bladzijde: 1/11 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 301000 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1308166 - BISON PROF LIJMSPRAY AER 500ML*12 NL

1308166 - BISON PROF LIJMSPRAY AER 500ML*12 NL Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie.. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens (EG) 1907/2006. James Vlekkenspray. 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens (EG) 1907/2006. James Vlekkenspray. 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Pagina 1 van 8 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200. Classificatieprocedure

! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200. Classificatieprocedure ! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 116200 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie