Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr."

Transcriptie

1 Liedjes Dag Jules!

2 Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules, Dag Jules, Dag D D D A 7 D kind, Dag kind, Hoor hoe vro - lijk de dag be - gint. Tra - la - la - la-laa. D D A 7 D Tra - la - la - la - laa. Hoor hoe vro - lijk de dag be - gint. Liedje Pyjama aan D A 7 D G D A 7 Py - ja - ma aan en dan naar bed, want ik ben zo D D A 7 A 7 A 7 D moe. Py - ja - ma aan en dan naar bed, mijn oog - jes val - len toe. Liedje Schilder D A 7 D A 7 D G A 7 D G Als ik groot ben word ik schil - der en geef al - les Heel veel kleu - ren licht en vro - lijk dat had ik ge- D D D A 7 D A 7 D G D kleur. Een blau - we poort, een ge - le muur en een dacht. Zo - dat wie heel ver - drie - tig is heel, heel A 7 D ro - de deur. snel weer lacht.

3 Liedje Ik wil geen hond D D D A 7 Ik wil geen hond. Ik wil geen poes. Ik wil geen pa - pe - gaai. Die A 7 D G A 7 D A 7 D D lie - ve, klei - ne die - ren, ik geef ze wel een aai. Maar weet je wat ik D A 7 A D t lief - ste wil? Een gro - te groe - ne kro - ko - dil. Liedje Kriebel kriebel D G D G D A 7 D Ik krie - bel op je buik - je, je buik - je is zo A 7 D G D A 7 D zacht. Ik krie - bel op je buik - je tot je lacht. A 7 D A 7 D A 7 D A 7 Krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel en ik wacht. Krie - bel krie - bel D A 7 D krie - bel krie - bel tot je lacht. 1. Ik kriebel op je buikje 2. Ik kriebel op je rugje 3. Ik kriebel op je neusje 4. Ik kriebel op je voeten 5. Ik kriebel op je haren 6. Ik kriebel op je benen 7. Ik kriebel op je armen Liedje k Ga me wassen G G G G G G D 7 k Ga me was - sen Oh, wat heer - lijk, t wa - ter is zo nat. G G G G D G D G k Was mijn snoet - je en mijn han - den, spit - ter spet - ter spat.

4 Liedje Ik wil een bal D D G D G Ik wil een bal, een pop en een boek, ik wil heel veel D D G D A 7 D speel - goed. Ik ben niet stout, dus Sint breng het gauw! Liedje Rollen, rollen Inge Van den Berghe G G Em G Em G Rol - len, rol - len, laat de bal rol - len. Hier en daar, o - ver el - kaar. G G G Cm D G Rol - len, rol - len, laat de bal rol - len. Rol - len, rol - len maar. Liedje Kerstmis D D A 7 D G D G Em A 7 Kerst-mis is een feest voor jou en mij. Ik geef je een ca - deau - tje. Ik maak je graag heel blij. D D A 7 D Kerst - mis is een feest voor jou en mij. Liedje Ting ting ting Sofie Potargent D D D D G D D Ting ting ting ting ting ting ting de kerst - boom hangt vol bal - le - D D D D G D A 7 D tjes! Ting ting ting ting ting ting ting en ik spring er in!

5 Liedje Kusje D G D A 7 D D G D A 7 D Klei - ne ba - by ween niet meer, k wieg je zacht - jes heen en weer, G A D G D A 7 D A 7 D k geef een kus - je op je snoet, wees maar stil en slaap heel zoet. Liedje Tuut, tuut, tuut Inge Van den Berghe G G D G A 7 D Tuut, tuut, tuut! Hoor wie komt daar aan? Het is de brand-weer-man met zijn gro-te kraan. Ge- D G D Em D D G luk - kig is hij groot en sterk en kan hij al dat werk. Liedje Kappersliedje Sofie Potargent D G A 7 D D G D Em Knip, knip, knip - per de knip, ik knip je ha - ren in een wip! Ik D A D A 7 D A 7 Em A 7 D knip eens hier en ik knip eens daar. Knip, knip, knip en nu ben ik klaar!

6 Themaboek 2 (klem I) Liedje Hatsjoem Bb (A) Bb (A) F (E) Bb (A) Sofie Potargent Ha - tsjie, ha - tsjoem, mijn neus doet toch zo n pijn. Ha - Bb (A) Bb (A) Eb (D) F (E) Bb (A) 1. mijn neus 2. mijn oor 3. mijn keel 4. mijn mond tsjie, ha - tsjoem, wat zou dat kun - nen zijn? Liedje Een grote steen D G D G D Bm Een gro - te steen en nog een steen ge - woon er - bo - ven - Een gro - te steen en nog een steen, waar gaat die to - ren A 7 D G D G D Bm D op. Een gro - te steen en nog een steen, ik bouw tot aan de top. heen? Een gro - te steen en nog een steen, o nee, hij stort in - een. Liedje Het is feest vandaag D G D D A 7 D A 7 Kaars - jes, kaars - jes op de taart, want het is feest van - daag. Kaars - jes, kaars - jes op de taart, het is zo fijn, echt waar. D G D A 7 D A 7 D Kaars - jes, kaars - jes op de taart, fees - ten doen we graag. Kaars - jes, kaars - jes op de taart, blaas nu, blaas nu maar.

7 Liedje Schoenen om te dansen D A 7 D D A 7 D Schoe-nen om te dan-sen, schoe-nen om te gaan. Schoe-nen die be-we - gen, ik kan niet stil meer staan. A 7 D D A 7 D Schoe-nen die gaan sprin-gen, heel hard op en neer. Schoe-nen die wat schui-ven, zacht-jes heen en weer. D A 7 D D A 7 D Schoe-nen om te dan - sen, schoe-nen om te gaan. Schoe-nen die be - we - gen, ik kan niet stil meer staan. Liedje Honger D A 7 D A 7 D A D A 7 Rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel in mijn buik. Ik heb zo een hon-ger. Ik heb zo een hon-ger. D A 7 D A 7 D D Rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel, rom-mel in mijn buik, die rom-mel wil er-uit. Zoe-te, zoe-te, zoe-te koek, A 7 D A 7 D D A 7 D dat is lek - ker, dat is lek - ker. Zoe - te, zoe - te, zoe-te koek, ik wil je op be-zoek. Liedje Spelen in de modder D A 7 D D A 7 D Spit - ter, spet - ter, spot - ter, spe - len in de mod - der. G A 7 D G A 7 D D A 7 Kle - ren vies, maar t is zo fijn. Ma - ma boos, al ben ik klein. Spit - ter, spet - ter, D G A 7 D spot - ter, spe - len in de mod - der.

8 Liedje Van hier naar daar D G D A 7 D A 7 Het schaap, het var - ken en de koe heb-ben al - le-maal een D D G D G D G D staart. Hij zwaait steeds van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, van G D G D G D G D G D hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar A 7 D A 7 D Wordt een staart nooit moe? Liedje Hup, hop, hop! D G D A7 D Eén, twee, drie, ik wil graag dan - sen. Dan - sen is zo fijn. D G D A 7 D Eén, twee, drie, wil jij ook dan - sen? Laat ons vro - lijk zijn. Liedje Beestjes Erna Leten D D A 7 D Beest - jes bij het pick - nick - e - ten, in de lucht en in het zand. D D A 7 D G D Beest - jes op je bil -len en je be-nen, in het gras en op mijn hand. Beest - jes bo - ven G D G D G D G D G D G D G en be - ne - den beest - jes, beest - jes ó - ver - al. Zelfs als ik een hap wil ne - men, A 7 Em D A 7 D D A 7 krui-pen ze op mijn bo - ter - ham! Beest - jes bij het pick-nick - e - ten, in de lucht en in het D D D A 7 D zand. Beest - jes op je bil -len en je be-nen, in het gras en op mijn hand.

9 Liedje De lange slang Erna Leten D A 7 D D A 7 D A 7 D A 7 De zui - ger zuigt met veel ge - luid al het stof de D D A 7 D D A 7 D A 7 D A 7 D ka - mer uit. Hij zuigt en zuigt echt al - les weg, maar gis - te - ren had ik pech. A 7 A D A 7 D D A 7 Plots ver-dween mijn mooi - ste ring van ring ting ting en klet-ter klet-ter pang. Plots ver-dween mijn A 7 D G D A 7 D mooi - ste ring in die lan - ge slang. Liedje Alles weg D D A 7 D Op - rui - men, al - les weg, sluit de bak en speel-goed-mand, het Op - rui - men, al - les weg, op de trap en in de kast, neem D G D A 7 D vuil - nis in de vuil - nis - mand. AL - LES WEG! al - les met je hand - jes vast. AL - LES WEG!

10 Themaboek 3 Liedje Idool Sofie Potargent D A D A A 6 G D A A 6 A D Jules heeft een nieuw i - dool, t is de juf van on - ze school. Daarom be - gint hij el - ke dag met een mooi - e lach. Liedje Tot morgen D Tot mor - gen Jules, tot mor - gen juf, tot mor - gen al - le - mor - gen Jules, tot mor - gen juf, tot mor - gen al - le - A D A A 6 A D maal. Het was heel leuk maar k ga naar huis, tot mor-gen al - le - maal. Tot maal. Ik neem mijn school - tas mee naar huis, tot mor-gen al - le - maal. Tot A D A D mor - gen, tot mor - gen. Liedje Geel en bruin en rood A E D A Al - le blaad - jes aan de bo - men wor - den geel en bruin en rood. Ze Al - le blaad - jes aan de bo - men wor - den geel en bruin en rood. Ze E E 6 D E A E A val - len zacht - jes naar be - ne - den, op de grond, dan zijn ze dood. val - len zacht - jes naar be - ne - den. Kijk, nu staat de boom daar bloot.

11 Liedje Regenplas G C G A D Met mijn pa-ra-plu en re - gen - jas loop ik door het nat - te, nat - te gras. Ik C G C G A D G zie een gro - te re - gen - plas. Ik spring en kijk: mijn jas is nat. Liedje Paraplu D Em D/F# Em G A D Tik - ke - tik - tik, drup - pel - drup - drup op mijn pa - ra - plu. Tik - ke - tik - tik, drup - pel - drup - drup op mijn pa - ra - plu. D Em D/F# Em G A D Lek - ker stap - pen in de re - gen, met mijn pa - ra - plu. Al - les nat maar ik blijf droog: ik heb mijn pa - ra - plu. Liedje Ik mis je F C Bb F Als je gaat heb ik ver - driet. Ik vind dat niet zo fijn. Ik C Bb C F mis je dan o zo erg, en t doet een beet - je pijn. Liedje Knuffel F C Mijn knuf - fel is ver - dwe - nen, waar kan hij nu toch Mijn knuf - fel is ver - dwe - nen, waar kan hij nu toch F C F zijn? k Wil met mijn knuf - fel spe - len want soms ben ik nog klein. Mijn zijn? k Wil met mijn knuf - fel spe - len want soms ben ik nog klein. Want C F C F soms ben ik nog klein. Want soms ben ik nog klein.

12 Liedje Circus D A Inge Van den Berghe D In de gro - te cir - cus - tent mag je bin - nen voor een cent. Van A daag in cir - cus Wel - te - vree, zie je een ac - ro - baat of twee. G D A D Ook een clown met ro - de neus en een gro - te reus. Liedje Clowntje Sofie Potargent F C F C F C Clown-tje, kun je ho - ren? Clown-tje, kun je zien? Clown-tje, kun je F C F lo - pen? Tel dan maar tot tien! één, twee, drie, vier, vijf, zes, C F ze - ven, acht, ne - gen, tien. Ik heb een clown - tje ge - zien! Liedje Pie pa poe pa D Bm Em D A Pie pa poe pa Li la loe la Pik - ke tik - ke pik - ke tik - ke mee. D Bm G D A D Di da doe da Fi fa foe fa Sjik - ke sjik - ke sjik - ke sjik - ke sjee.

13 Liedje Anders D G D G A Pa - pa, ma - ma en ook ik, pra - ten an - ders, dan - sen an - ders, D G D dan - sen an - ders, KIJK! Pa - pa, ma - ma en ook ik, G A D heb - ben soms de hik. HIK! HIK! En die klinkt o - ver - al ge - lijk! Liedje Een nieuw huis Eb Cm Eb Cm Eb Cm Bb Do - zen vul - len met mijn spul - len, al mijn speel - goed mee. Eb Cm Eb Cm Eb Bb Eb Naar een nieuw huis, nieuw - e ka - mer, dat valt heus wel mee. Liedje Verhuizen D A D Ster- ke ar - men dra - gen do - zen naar de gro - te au - to toe. Pa-pa A D zweet en ma - ma zucht eens, van ver - hui - zen word je moe. Liedje Prinses D G D A D G A D Prin - ses, prin - ses, waar ben je? Ik zoek je o - ver - al. Prinses, prin - ses, kom naar mij. We dan - sen op het bal.

14 Liedje Een prins voor jou D G D G A Kus een kik - ker, kus hem gauw. t Wordt een prins al - leen voor jou! D G D G A D Kus een kik - ker, kus hem gauw. t Wordt een prins al - leen voor jou! Liedje Zon en zaadje D A Zon en zaad - je, licht en wa - ter, groei - en, groei - en, groei - en maar. D A D Zon en zaad - je, licht en wa - ter, zon - ne - bloem nu ben je klaar. Liedje Kijk eens naar mij D G A D Geel o - ran - je ro - de bloe - men ston - den in de wei. De G A Ab D zon scheen en riep met- een: kijk nu toch eens naar mij. Liedje Hartjes Bb Dit hart is rood, mijn hart is groot, F Bb en het is voor jou. Het komt van mij, ik F Bb ben zo blij om - dat ik van je hou.

15 Liedje De liefste D G D A D Mijn ma - ma is een meis - je, maar mijn pa - pa niet. G D A D Pa - pa is een jon - gen en ik zing dit lied. Mijn G D A D pa - pa is een jon - gen, maar mijn ma - ma niet. G D A D Ma - ma is een meis - je en ik ik weet het niet! Liedje Oversteken D G D A Zie je, zie je, zie je dat? Wit en zwart, een ze - bra-pad. D G D A D Stre - pen mid - den op de weg, blij - ven staan tot ik het zeg. Liedje Verkeersdrukte D A Au - to s, fiet- sen, rij - den maar. Rol - len, stop - pen, rem-men daar. D A D Snel en traag, tuut tuut, stop en ver - der maar!

16 Liedjes Hup Jules!

17 Bewegingsliedje Hup en een en twee Hup hup hup en een en twee, hup hup hup doe jij ook mee? Hup hup hup en een en twee, hup hup hup en joepiejee! Hup hup hup en een en twee, hup hup hup en Jules gaat mee. Hup hup hup en een en twee, hup hup hup en joepiejee! (in de handen klappen) (wijzen naar een vriendje) (met de voeten stampen) (handen in de lucht) (in de handen klappen) (naar Jules wijzen) (met de voeten stampen) (handen in de lucht) Dit is het openingsliedje voor elk bewegingsuurtje. D Bm D Bm A 1. Hup hup hup en één en twee, hup hup hup doe jij ook mee? 2. Hup hup hup en één en twee, hup hup hup en Jules gaat mee. D Bm D G Hup hup hup en één en twee, hup hup hup en joe - pie jee! Hup hup hup en één en twee, hup hup hup en joe - pie jee! Bewegingsliedje Sta in de rij D A Bm FB m G D G A D Eén, twee, drie, één, twee, drie, sta in de rij, sta in de rij. Eén, twee, drie, één, twee, drie, kijk eens naar mij, kijk eens naar mij. Eén, twee, drie, één, twee, drie, ik ben zo blij, ik ben zo blij! Eén, twee, drie, één, twee, drie, kijk eens naar mij, kijk eens naar mij. Bewegingsliedje Ogen open, ogen toe G C G C D G D G O - gen o - pen, o - gen toe. Buik - je op en buik - je neer. O - gen o - pen C G Am D G en weer toe. Doen we dat dan nog een keer? En dat doen we nog een keer. Zo, dat was de laat - ste keer. Dit is het slotlied voor elk bewegingsuurtje.

18 Bewegingsliedje Een hele grote sprong D Em A D Inge Van den Berghe Twin - ke-len - de ster - ret - jes, heel ver en heel dicht - bij. Ik wou dat ik ze Em A D Em pak - ken kon, met een he - le gro - te sprong. Twin - ke - len - de ster - ret - jes, heel A D Em A D ver en heel dicht - bij. Twin - ke-len-de ster - ret - jes, heel ver en heel dicht - bij. Ik Em A D wou dat ik ze pak - ken kon, met een he - le gro - te sprong! Bewegingsliedje Fan G C G Am D Ik ben een fan, ik ben een fan, van mijn han - den, van mijn han - den. G Am D G Wat vind je van mijn mooi - e han - den? Kijk eens wat ik kan! Bewegingsliedje Spring F C Ik spring, ik spring, ik spring voor - uit en Dm schui - fel, schui - fel ach - ter - uit. Ik spring, ik spring, ik Bb C F spring voor - uit en schui - fel, schui - fel ach - ter - uit.

19 Bewegingsliedje Wiegelied D A D Wie - gen, wie - gen, wie - gen, wieg. Ik wieg je heen en A D A D weer. Lig maar stil, ik wieg je wel. Ik wieg je A D D A D heen en weer. Wie - gen, wie - gen, wie - gen wieg. Ik A D A D wieg je heen en weer. Lig maar stil, ik wieg je wel. Ik A D wieg je heen en weer. Bewegingsliedje Hopsasa C G C Tra - la - lie en tra - la - la, hop - sa, hop - sa hop - sa - sa! Doe - bie - doe en G C G C G doe - bie - da, doe lek - ker gek en cha - cha - cha! Tra - la - lie en tra - la-la, hop - sa, hop - sa C G C hop - sa - sa! Doe - bie - doe en doe - bie - da, doe lek - ker gek en cha - cha - cha! Bewegingsliedje Treinliedje D G D G A Jules rijdt met de trein en juf mag mee en juf mag mee. Jules stopt met de trein en juf stapt uit en juf stapt uit. D G D G A D Jules rijdt met de trein en juf mag mee en juf mag ze - ker mee. Jules stopt met de trein en juf stapt uit en juf stapt snel er - uit. 1. juf 3. jij 5. jij + iedereen 2. jij 4. jij

20 Bewegingsliedje Zachtjes op en neer C Dwar - rel, dwar - rel, val maar neer. En zacht - jes, zacht - jes op en G C neer. Tin - kel, tin - kel, nog een keer. En lach - end heen en weer. Bewegingsliedje Muts, sjaal en want F Gm C Op mijn hoofd zet ik mijn muts, tra - la - la - la - la. En F Bb C F om mijn nek doe ik mijn sjaal, o wat een ge - pruts. Gm C F Aan mijn hand doe ik mijn want, tra - la - la - la - la. De an-de - re hand krijgt Bb C F ook een want, een lek - ker war - me hand. Bewegingsliedje Fietsen D G A 1. Fiet - sen, fiet - sen fiet - sen tuut, tuut, ik moet recht - door. 2. Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen puf, puf, de ber - gen op. D G A D Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen en nu de boch - ten door. Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen pas op, ik rem, ik stop! G A Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen berg - af nu en dat gaat snel! D G A D Fiet - sen, fiet - sen, fiet - sen ting ting, ting ting, ting ting dat was mijn bel.

21 Bewegingsliedje Ik ben een prins D Bm D Ik ben een prins, ik buig naar vo - ren, en kus je A D Bm lie - ve hand. Ik ben prin - ses, ik draai in D A D t rond, en dans dan door mijn land. Bewegingsliedje Mijn blauwe hand D G D E A Mijn blau - we hand steek ik om - hoog, mijn ge - le wijst om - laag. D G Em D A D Mijn ro - de lip - pen kus - sen jou, ik zie je heel erg graag. Bewegingsliedje Een rode vlek D G 1. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn buik, hier 2. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn arm, hier 3. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn wang, hier 4. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn bil, hier D G A D op mijn buik. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn buik en WIP. op mijn arm. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn arm en WIP. op mijn wang. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn wang en WIP. op mijn bil. Een ro - de vlek, een ro - de stip. Hier op mijn bil en WIP.

22 Bewegingsliedje Acrobaatje D G D G D A 1. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? 2. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? 3. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? 4. A - cro - baat - je, a - cro - baat, wat doe je daar? Em A D Zwaai met je hand, toon hoe dat gaat. Loop op je teen, toon hoe dat gaat. Buig door je knie, toon hoe dat gaat. Draai in het rond, toon hoe dat gaat. Bewegingsliedje Hip hop F Gm C Ik dans, ik spring, ik spring, hip hop. Ik ben van - daag zo F Gm C F blij. Ik lach en dans, ik spring, hip hop. Han - djes in de zij. Bewegingsliedje Sirene C Am Ik zit in mijn po - li - tie - wa - gen. Je kunt me steeds om hulp G F G F C G C vra - gen. Zoef o - ver de au - to - baan. Mijn si - re - ne die staat aan.

23 Bewegingsliedje Kiekeboe E B E 1. Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Han - den voor mijn o - gen. 2. Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Han - den voor mijn o - gen. 3. Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Han - den in de mod - der. B E Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Waar ben je nu naar - toe? Kie - ke - boe, kie - ke - boe! Hier ben ik, toe - de - loe! Bewegingsliedje Een beetje bang G D Em Bm C D G D G D Tik tik op de tent, ik ben een beet - je bang. Oei oei wie Em D C D G kan dat zijn? t Is Jules dat vind ik fijn! Bewegingsliedje Emmer en spons Em Bm C G C D G D Met een em - mer en een spons was ik al - le ra - men, G D Em Bm C D G heen en weer, heen en weer en nu nog een keer.

24 Liedjes Kijk Jules!

25 Liedje Mijn popje leeft D A 7 D G Erna Leten Kijk! Mijn pop - je komt tot le - ven! Al is het maar heel G D A 7 D A 7 D e - ven, het danst en springt, het lacht en zingt. Nu A 7 D E 7 A 7 D A 7 staat het stil, net wat ik wil. Kijk! Mijn pop - je komt tot D G A 7 A 7 D le - ven! Al is het maar heel e - ven. (ternair) Liedje Flop D A 7 D D A 7 D Flap - per, floe - per, flop. Ik ben een draad - jes - pop. Ik A 7 G A 7 A 7 D ben - gel er op los. Flap - per, floe - per, flos.

26 Liedje Jules en zijn vrienden D D Daar is hij Jules! Met zijn ze - ven ha - ren Daar is ze zus! Met haar sproe - ten - neus - je Daar is ze mama! Met haar blon - de lok - ken Daar is ze papa! Met zijn brui - ne ha - ren Daar is ze hond! Met zijn kor - te po - ten Daar is ze vis! Met zijn ro - de vin - nen Daar is ze opa! Met zijn gro - te snor Daar is ze buurman! Met zijn gek - ke pet Daar is ze buurvrouw! Met haar ro - de lip - pen Daar is ze Louise! Met haar mooi - e o - gen D D A 7 D en zijn gek - ke neus. Hij is mijn vriend - je, heus. en haar lie - ve lach. Jules ziet haar el - ke dag. en haar mooi - e snoet. Zij is zo lief en goed. en zijn snor zo klein. Ik vind hem echt heel fijn. en zijn kwis - pel - staart is hij een knuf - fel waard. en zijn ro - de staart is hij een knuf - fel waard. en zijn ron - de bril. Hij grapt als ik dat wil. en zijn snor zo bruin. Hij werkt graag in de tuin. en haar kroe - zel - haar is zij zo mooi, echt waar. en haar streep - jes - lint. Zij is een schat - tig kind. Liedje Rom bom G G G G D 7 G Carine Aerts Rom bom, rom - me - de - bom. Rom bom, rom - me - de - bom. Uit puit, ui - ter - de - puit. Uit puit, ui - ter - de - puit. C G 7 C C G 7 C Rom bom bom en rom - me - de - bom, mijn voet - jes stap - pen als een trom. Uit puit puit en ui - ter - de - puit, mijn voet - jes schui - ven ach - ter - uit. (klem I) Liedje Pipi F (E) F (E) C 7(B7 ) F (E ) Ik kan niet wach - ten. Ik kan niet wach - ten. k Hou het niet meer uit. F (E) F (E) C 7(B7 ) F (E) Ik kan niet wach - ten. Ik kan niet wach - ten. Pi - pi wil er - uit.

27 Liedje Bang D D A 7 A 7 D Erna Leten Ssssst, het is zo stil! Luis - ter, ik hoor een gil. D D A 7 A 7 D Ssssst, wat hoor ik daar? Luis - ter, het klinkt zo raar A 7 A 7 D A 7 D Ssssst, hoor jij dat ook? Wat is dat ge - don - der? A 7 D D A 7 A 7 D Wat is dat ge - don - der? k Ben bang in het don - ker Liedje Verdriet Dm Dm Dm Erna Leten Hier bin - nen doet het pijn. Wat zou dat kun - nen A 7 A 7 Dm A 7 A 7 A 7 Dm zijn? Mijn oog - jes prik - ken, ik moet zo snik - ken. Zie Gm Dm A 7 Dm je de traan - tjes niet? Ik heb zo n ver - driet. Liedje Een kusje D A 7 D A 7 Mijn han - den in de lucht. Mijn mond die laat een zucht. Mijn Mijn o - gen val - len dicht. Het is nu niet meer licht. Mijn A 7 A 7 D A 7 D voe - ten zijn zo moe. Weet jij wat ik dan doe? Ik wacht, ik wacht. Op een o - gen val - len toe. Weet jij wat ik dan doe? Ik wacht, ik wacht. Op een A 7 D A 7 D A 7 D kus - je, een kus - je. Ik wacht, ik wacht. Wat had je dan ge - dacht? kus - je, een kus - je. Ik wacht, ik wacht. Wat had je dan ge - dacht?

28 Liedje Mijn vriendje leeft D A 7 D G Erna Leten Kijk! Een vrien - dje komt tot le - ven! Al is het maar heel G D A 7 D A 7 D e - ven, het danst en springt, het lacht en zingt. Nu A 7 D E 7 A 7 D A 7 staat het stil, net wat ik wil. Kijk! Een vriend - je komt tot D G A 7 A 7 D le - ven! Al is het maar heel e - ven. Liedje Alleen D D D A 7 Erna Leten Ik voel me zo al - leen. Ik heb geen vriend - je, neen. Mijn Ik voel me zo al - leen. Ik heb geen vriend - je, neen. Al Ik voel me zo al - leen. Ik heb geen vriend - je, neen. Ik A 7 A 7 A 7 D hart - je doet zo n pijn. Wil jij mijn vriend - je zijn? ben je groot of klein. Wil jij mijn vriend - je zijn? vind je reu - ze - fijn. Jij mag mijn vriend - je zijn! Liedje Haaahhh! D D D D Haahh haahh haahh haaahhh! Jules wat is er nu? Ik Kuch kuch kuch kuch! Jules wat is er nu? Ik Ha ha ha tsjie! Jules wat is er nu? Ik D A 7 A 7 A 7 voel me toch zo moe. Haahh haahh haahh haaahhh! ben een beet - je ziek. Kuch kuch kuch kuch! ben een beet - je ziek. Ha ha ha tsjie! A 7 A 7 A 7 D Jules jij bent geen hond. Je hand moet voor je mond!

29 Liedje Au! F F F F Die pop is van mij. Nee, ze is van mij. Breng pop is van mij. Nee, ze is van mij. Geef C 7 C 7 F F F F ze maar vlug hier. Nee, ze blijft bij mij. Die ze vlug te - rug. Laat los, laat ze vrij. Het hoofd is bij mij. De F C 7 C 7 C 7 F C 7 F voe - ten heb jij. Dat komt door die ruk. Nu is de pop stuk. Liedje Jongen, meisje E B 7 Ben jij een jon - gen of ben jij een meis - je? De Ben jij een meis - je of ben jij een jon - gen? De E B 7 E jon - gens staan nu op, en he - ten Jules of Rob. meis - jes op één been, Lou - i - se, Fien of Leen. Liedje De toren D A 7 D A 7 Carine Aerts Ik klim op de to - ren, moet je de wind eens ho - ren. Hé pop - je, D A 7 D klim en kom. Ai, de to - ren valt nu om.

30 Liedje Handen wassen D A 7 D Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? D A D A 7 D Bah, zo vuil, heb je geen zeep mis - schien? Jak - kes dat is cho - co, een Bah, zo vies, heb je geen zeep mis - schien? Jak - kes dat is ketch - up, een Mmmm, zo schoon, is dat de zeep mis - schien? Heer - lijk in dat wa - ter, een A 7 D D A 7 D he - le pot vol cho - co Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? he - le fles vol ketch - up. Pop - je lief, mag ik je hand - jes zien? hand - doek, zeep en wa - ter. Pop - je lief, ik heb het wel ge - zien! Liedje Spelen met poppen C C G 7 C Els hoebrechts C C G 7 C Dag pop! Kijk Jules! Dag pop - pen in de kast. Laat je Dag pop! Kijk Jules! Dag pop - pen in de doos. Lap-penbe - nen flink stap - pen, en je han - den hard klap - pen. Dag pop - pen en die - ren, touw-tjes - pop - pen die zwie - ren. Dag C C Dm C G 7 C pop - pen op een rij. Kijk nu maar naar mij! pop - pen op een rij. Speel nu maar met mij!

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Teksten: Wie en wat heb je nodig? Spel Korte inhoud:

Teksten: Wie en wat heb je nodig? Spel Korte inhoud: Wees niet bang, want Ik ben bij je Teksten: Jesaja 41 : 10 Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Op stap. Elk dier maakt z n eigen geluid. CD Op Stap met Dirk Scheele Teksten en gitaarakkoorden

Op stap. Elk dier maakt z n eigen geluid. CD Op Stap met Dirk Scheele Teksten en gitaarakkoorden C Op Stap met irk Scheele Teksten en gitaarakkoorden 1. Op stap 2. lk dier maakt z n eigen geluid 3. Het is de eekhoorn 4. lles groeit 5. Op de boerderij (met Joes) 6. Het boerendoelied 7. geltjes hebben

Nadere informatie

Het is belangrijk dat er niks fout gaat vandaag! Weet ik, meester.

Het is belangrijk dat er niks fout gaat vandaag! Weet ik, meester. PECH - nr. 1 3 Deze onvolledige versie van de komische musical Pech, nr. 13 is bedoeld ter infor matie. In Pech, nr. 13 vindt een loterij plaats waaraan alle groep 8 ers en het publiek deelnemen! (de entreekaartjes

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

4 Als een koe moet poepen

4 Als een koe moet poepen 4 Als een koe moet poepen De boerin staat in de deuropening. Ze houdt haar hand boven haar ogen. Ze tuurt de weg af, de weilanden over. Het is tante Truus. Zij kijkt of haar nichtje Willie en haar dochtertje

Nadere informatie

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Zie ginds komt de stoomboot. En we zingen en we springen en we zijn zo blij

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Zie ginds komt de stoomboot. En we zingen en we springen en we zijn zo blij Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht Want we zitten allemaal even recht En we zingen en we springen en we zijn zo blij Want er zijn geen stoute kind'ren

Nadere informatie

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Dank je wel Ander werk van Toon Tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Misschien wisten zij alles (verzamelde dierenverhalen, 1995, 2007) De genezing

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST NU: OUD: Sinterklaasje, kom maar binnen Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied. Misschien heeft u wel

Nadere informatie

Bewegen! Spelletjes voor aan tafel met een baby of dreumes

Bewegen! Spelletjes voor aan tafel met een baby of dreumes Bewegen! Kinderen hebben plezier in bewegen en doen dat het liefst de hele dag. Helaas bewegen kleine kinderen tegenwoordig steeds minder. Overgewicht komt bij steeds meer jonge kinderen voor, evenals

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in het zonnetje willen zetten. De 12-jarige Joey hoeft hier niet lang over te denken. Haar oma is voor haar de beste. Dat wil ze graag vertellen. Samen met

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

Het Oinkbeest (tot 6 jaar)

Het Oinkbeest (tot 6 jaar) Het Oinkbeest (tot 6 jaar) In een groot bos, aan de andere kant van de heuvels, woonde een elfje dat Zelfje heette, omdat ze een beetje van zilver was. Ze woonde daar niet alleen natuurlijk, er waren nog

Nadere informatie

De Appelmoesstraat is anders

De Appelmoesstraat is anders De Appelmoesstraat is anders Joke van Leeuwen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1994 (5de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leeu020appe01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Joke

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

op de snelweg Lenny Kuhr

op de snelweg Lenny Kuhr 10 wie ben je & Herman Pieter de Boer / & Kees Buenen wie ben je, wie ben je / en ken je jezelf wel / wie ben je / waar ga je heen / ben jij de mens die maar niet op durft te staan / bang voor de waarheid,

Nadere informatie

Activiteitenplan leeskastje. Dikkie Donderkopje wordt groot. Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs

Activiteitenplan leeskastje. Dikkie Donderkopje wordt groot. Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs Activiteitenplan leeskastje Dikkie Donderkopje wordt groot Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs Inhoudsopgave Boekorientatie Voorlezen van het boek... 4 Verhaalbegrip Kennismaken

Nadere informatie

Te vroeg geboren... *****

Te vroeg geboren... ***** Te vroeg geboren... Omdat je zo vroeg bent gekomen moet je nog een tijdje in een ander bedje dromen We moeten nu geduldig zijn maar je thuiskomst zal zeker een feestdag zijn Na spannende weken en heel

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Ariella is dood, zegt Zilvermaan hard. Zij is vermoord door de orken van Zod. Ik wil wraak. Breng me zijn hoofd! Beloof het! Pip knikt.

Ariella is dood, zegt Zilvermaan hard. Zij is vermoord door de orken van Zod. Ik wil wraak. Breng me zijn hoofd! Beloof het! Pip knikt. Breng me zijn hoofd Ik wil het hoofd van Zod. Breng het me! Mel Zilvermaan snauwt als een mens. Maar de prins is een elf. Dat zag Pip Zonnedauw meteen. Het gezicht van de elf staat zo boos. Hij lijkt wel

Nadere informatie