Auditaanpak van softwarepakketten ter ondersteuning van de fiscale controle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditaanpak van softwarepakketten ter ondersteuning van de fiscale controle"

Transcriptie

1 v r i j e U n i v e r s i t e i t a m s t e r d a m Auditaanpak van softwarepakketten ter ondersteuning van de fiscale controle Bereikbaarheidsgegevens: Adri van Rooijen Hans Spandaw Belastingdienst/Kantoor Amsterdam Belastingdienst/Rivierenland/Kantoor Arnhem Kingsfordweg 1 Groningensingel GN Amsterdam 6835 EA Arnhem telnr. werk telnr. werk telnr. mobiel privé telnr. mobiel privé werk: werk: privé: privé: Scriptie nummer : 1057 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 1

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...4 SAMENVATTING INLEIDING Bedrijfs- en scriptiekader Bedrijfskader Scriptiekader Aanleiding, vraagstelling en onderzoeksaanpak Aanleiding Vraagstelling Aanpak van het onderzoek PAKKETONDERZOEK EN INRICHTING Inleiding Omschrijving pakketonderzoek Inrichting pakketonderzoek De onderzoeksopdracht en de aanvaarding van de opdracht Planning van de opdracht De benodigde kennis Een omgeving waar het onderzoek kan worden uitgevoerd Afstemming normenkader Kwaliteitsaspecten Fasen in een fiscale controle Uitvoeren bedrijfsverkenning Plannen, uitvoeren en evalueren volledigheidcontroles Plannen, uitvoeren en evalueren juistheidcontroles Evalueren en afronden van de gehele controle Plaats pakketonderzoek in de fiscale controle PAKKETONDERZOEK EN AUDITAANPAK Inleiding Controleobject en doel Voorbereiding Ontwikkelen auditplan De scope van het onderzoek Kwaliteitsaspecten Normenkader Logische toegangsbeveiliging binnen de applicatie (LTB) Invoercontroles (IVC) Verwerkingscontroles (VWC) Uitvoercontroles (UVC) Doorlooptijd en tijdsbesteding onderzoek Inhoud en vorm rapportage Analyse, documentatie, rapportage Controletechnieken Documentatie Rapportage Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 2

3 4 UITWERKING CASESTUDIE Inleiding Controleobject en doel Uitwerking auditaanpak Voorbereiding Scope Kwaliteitsaspecten Feitelijk onderzoek RESULTATEN CASESTUDIE Inleiding Bevindingen ten aanzien van het softwarepakket Bevindingen, analyse, conclusies en adviezen ten aanzien van de auditaanpak Toepasbaarheid auditaanpak Beperkingen en aandachtspunten auditaanpak ONDERZOEKSVRAGEN EN BEANTWOORDING Inleiding Conclusies ten aanzien van de deelvragen en de hoofdvraag Conclusies ten aanzien van deelvraag Conclusies ten aanzien van deelvraag Conclusies ten aanzien van deelvraag Conclusies ten aanzien van de hoofdvraag Overige opmerkingen PERSOONLIJKE REFLECTIE...51 LITERATUURLIJST...52 BIJLAGE AFKORTINGEN EN DEFINITIES...54 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 3

4 Voorwoord Ter afsluiting van de Postgraduate IT Audit opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben wij een scriptie geschreven met als onderwerp de auditaanpak van softwarepakketten ter ondersteuning van de fiscale controle. Een gebruiker vertrouwt erop dat een softwarepakket doet wat het zou moeten doen. Niet alleen de gebruiker heeft er baat bij dat het softwarepakket werkt zoals het behoort te werken. In de financiële wereld moeten onder andere toezichthouders kunnen vertrouwen op het softwarepakket dat de klant gebruikt. De Belastingdienst (onze werkgever) heeft belang bij een juiste, volledige en tijdige verwerking van de fiscaal relevante data door het softwarepakket dat belastingplichtige in gebruik heeft. Het is de vraag hoe kan worden bepaald dat het vertrouwen op de juiste, volledige en tijdige verwerking van de fiscaal relevante data door het softwarepakket gerechtvaardigd is. Eén van de mogelijkheden om meer zekerheid te krijgen dat op de werking van het pakket vertrouwd kan worden, is het uitvoeren van een pakketonderzoek. Met deze audit kan worden beoordeeld of het softwarepakket de integriteit van de fiscaal relevante data garandeert. In de praktijk wordt vaker een pakketonderzoek uitgevoerd, ook door medewerkers van de Belastingdienst. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: wat is een goede aanpak voor een pakketonderzoek, welke werkzaamheden horen daarbij, wat zijn de auditobjecten en wat is een hanteerbaar normenkader. In onze scriptie beschrijven wij een aanpak voor een pakketonderzoek als onderdeel van de werkzaamheden die de Belastingdienst kan uitvoeren in het kader van het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften. Door onze aanpak in de praktijk te toetsen willen we een koppeling maken tussen de theorie en de praktijk. Deze scriptie is mede tot stand gekomen door de enthousiaste bijstand die wij hebben gekregen van John Donners en Arnold Roza (onze begeleiders vanuit de Belastingdienst) en Bart Bokhorst en René Matthijsse (begeleiders namens de VU). De medewerking die wij hebben gekregen van de deskundigen van de Amerikaanse softwareleverancier willen wij niet onvermeld laten. Karen Stine, Chris Walsh en Andy Hallsworth hebben ons geweldig geholpen bij het uitvoeren van onze casestudie. We zijn hun veel dank verschuldigd. Daarnaast willen wij alle anderen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van deze scriptie hiervoor bedanken. Adri van Rooijen Hans Spandaw 6 juni 2011 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 4

5 Samenvatting Regelmatig zien IT-auditors van de Belastingdienst bij het ondersteunen van een fiscale controle dat een organisatie een softwarepakket gebruikt dat ook bij andere organisaties in gebruik is. Met behulp van deze scriptie willen we het mogelijk maken om de beoordeling van een softwarepakket op een uniforme wijze te kunnen uitvoeren zodat de resultaten van een pakketonderzoek latere fiscale controles kunnen ondersteunen bij meerdere organisaties. In de scriptie beantwoorden wij de hoofdvraag hoe je een pakketonderzoek inricht zodat dit ondersteuning biedt bij het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften door de Belastingdienst. Voor de beantwoording van deze vraag hebben wij deelvragen geformuleerd die ingaan op de rol van een pakketonderzoek voor de Belastingdienst, hoe een pakketonderzoek ingericht kan worden, welke auditaanpak daarbij gehanteerd kan worden en wat het toepassen daarvan concreet oplevert. Om een audit op een softwarepakket adequaat te kunnen uitvoeren, is een gestructureerde en uniforme auditaanpak noodzakelijk. We hebben een auditaanpak opgesteld waarmee het mogelijk is een pakketonderzoek uit te voeren. Bij het maken van de auditaanpak bleek dat er meerdere beheersmaatregelen onderzocht kunnen worden. In de scriptie hebben wij de focus gelegd op de kwaliteitscriteria exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid, die meestal worden afgedekt door de application controls van het softwarepakket. Wij hebben in de auditaanpak een normenkader opgenomen dat gebaseerd is op meerdere referentiekaders. Het normenkader heeft betrekking op de volgende application controls: - logische toegangsbeveiliging - invoercontroles - verwerkingscontroles - uitvoercontroles We hebben de auditaanpak getoetst door middel van het uitvoeren van een audit op een taxengine van een Amerikaanse softwareleverancier. Het doel van de uitgevoerde audit was na te gaan of de auditaanpak in de praktijk toepasbaar is en ondersteuning kan bieden bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een of meerdere ingediende fiscale aangiften. Op basis van de resultaten van de audit zijn wij van mening dat een pakketonderzoek van een softwarepakket ondersteuning geeft als deze wordt aangevuld met de beoordeling bij de leverancier op waarborgen die deze organisatie heeft voor de betrouwbaarheid van veranderende functionaliteiten van het softwarepakket. Als een pakketonderzoek hiermee wordt uitgebreid, kan er ook op de goede werking van het softwarepakket worden gesteund na updates of na het installeren van nieuwe versies. Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 5

6 Tot slot van de scriptie hebben we een aantal aanvullende conclusies opgenomen: - Of een pakketonderzoek zinvol is moet bezien worden in het gehele palet van controlemiddelen dat kan worden ingezet; - Bij het toepassen van het normenkader uit onze scriptie moet in acht worden genomen dat door een diversiteit van softwarepakketten en de toekomstige ontwikkelingen de beheersmaatregelen en normenset mogelijk aangepast moeten worden. - Naast de application controls en de waarborgen die de leverancier heeft ingebouwd voor de betrouwbaarheid van veranderende functionaliteiten zijn ook de user controls en de general IT-controls van de gebruiker van belang bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften. - Het softwarepakket dat object van onderzoek is, moet in samenhang met de geautomatiseerde omgeving van de gebruiker worden beoordeeld. - Als uit de bevindingen van een pakketonderzoek blijkt dat een pakket niet aan specifieke normen voldoet, leidt dit tot mogelijke risico s voor de integriteit van de data. In dat geval zullen aanvullende controlewerkzaamheden moeten worden verricht om deze risico s te mitigeren. Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 6

7 1. Inleiding 1.1 Bedrijfs- en scriptiekader Bedrijfskader De kerntaken van de Belastingdienst zijn: 1. heffen en innen van belastingen 2. opsporen van fiscale, economische en financiële fraude 3. uitbetalen van inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg 4. toezicht houden op de in-, uit- en doorvoer van goederen 5. toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels Scriptiekader Belastingcontrole is een onderzoek naar de aanvaardbaarheid van één of meerdere aangiften. De Belastingdienst wil deze controle zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Dit houdt onder andere in dat de controlemedewerker minder controleactiviteiten zal uitvoeren als deze al toereikend zijn uitgevoerd door de gecontroleerde zelf of een openbare accountant. Een controle die de Belastingdienst uitvoert bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase van het onderzoek bestaat uit de preplanning. In deze fase voert de Belastingdienst een bedrijfsverkenning uit. Onderdelen van de bedrijfsverkenning zijn onder andere het in kaart brengen van de diverse bedrijfsprocessen en het beoordelen van de voorwaardelijke controles. Voorwaardelijke controles zijn controles waarmee wordt vastgesteld of en in hoeverre de organisatie aan basale voorwaarden van controleerbaarheid voldoet. Hiertoe rekenen wij ook de voorwaarde dat controle binnen redelijke termijn mogelijk moet zijn. 1 De uitkomst moet het mogelijk maken vast te stellen of, en zo ja welke, beperkingen het onderzoek met zich brengt. De controle op de volledigheid van de vastgelegde soorten gegevens is een van de voorwaardelijke controles. 2 Bij de bedrijfsverkenning beoordeelt de Belastingdienst ook de IT-omgeving. Deze speelt een rol in de administratieve organisatie en de interne beheersing van de processen (de administratieve context). Zij zorgt ook voor het vastleggen van gegevens om die controle m ogelijk te maken. Afhankelijk van de kwaliteit van de interne beheersing kan de Belastingdienst hier in meer of mindere mate op steunen. Dit kan leiden tot het reduceren van gegevensgerichte werkzaamheden die de controlemedewerker moet uitvoeren. De IT-omgeving ondersteunt onder andere het voeren van de financiële administratie. De onderneming gebruikt voor het voeren van de financiële administratie een softwarepakket. Voor het maken van beleidsbeslissingen zal de onderneming gegevens willen hebben uit het softwarepakket over de financiële status van de onderneming. Meestal zal dit met behulp van standaardrapporten plaatsvinden. Eén van de standaardrapporten is de jaarrekening. Een ander soort standaardrapportage is bijvoorbeeld een fiscale aangifte. 1 AWR artikel 52 lid 6 2 Controle special 2 Controleaanpak Belastingdienst 2006 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 7

8 De openbare accountant wil vaststellen dat de jaarrekening als geheel een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Onder normale omstandigheden beoordeelt de openbare accountant hierbij de: 1. volledigheid van de opbrengsten 2. juistheid van de kosten 3. juistheid van de activa 4. volledigheid van de passiva Binnen zijn controleaanpak kan de openbare accountant een softwarepakket onderzoeken. Daarbij stelt hij vast wat de toegevoegde waarde is van het softwarepakket voor het bereiken van de doelstellingen van de jaarrekeningcontrole. De uitkomsten van het pakketonderzoek kunnen ook gebruikt worden bij controles van organisaties die gebruik maken van hetzelfde softwarepakket. De Belastingdienst stelt vast of de ingediende fiscale aangifte aanvaardbaar is. Voor het vaststellen van de aanvaardbaarheid heeft de Belastingdienst 4 controledoelstellingen: - vaststellen of alle transacties verantwoord zijn - vaststellen of van de transacties de soorten gegevens volledig vastgelegd zijn - vaststellen of de gegevens over de transacties juist verantwoord zijn - vaststellen of de schattingsposten juist zijn De werkzaamheden van de openbare accountant en de controlewerkzaamheden van de Belastingdienst overlappen elkaar deels. De Belastingdienst kan gebruik maken van de werkzaamheden die de openbare accountant heeft uitgevoerd 3. Daarbij merken wij op dat er mogelijk verschillen zijn in aandachtsgebieden en materialiteit. Daarnaast is het mogelijk dat de werkzaamheden van de controlemedewerker gereduceerd kunnen worden omdat de IT-auditor van de Belastingdienst al werkzaamheden heeft verricht die hem ondersteuning bieden bij het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften. De resultaten van een pakketonderzoek kunnen de werkzaamheden van de controlemedewerker ondersteunen en verminderen. 1.2 Aanleiding, vraagstelling en onderzoeksaanpak Aanleiding De Belastingdienst wil zekerheid hebben dat de ingediende aangiften aanvaardbaar zijn. Dit kan zij onder andere toetsen door het uitvoeren van een belastingcontrole. Een pakketonderzoek kan een onderdeel zijn van de belastingcontrole. Bij een pakketonderzoek wordt het softwarepakket beoordeeld. Daarbij worden de zwakke en sterke punten van het softwarepakket in beeld gebracht. De uitkomsten van een pakketonderzoek kunnen gebruikt worden bij belastingcontroles bij ondernemingen die hetzelfde softwarepakket gebruiken. Dat kan leiden tot een besparing van mensen en middelen Vraagstelling Om een beoordeling van een softwarepakket mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst een algemene aanpak gemaakt om een pakketonderzoek uit te voeren. De aanpak is op hoofdlijnen uitgewerkt. In onze scriptie beschrijven wij een meer concrete auditaanpak voor een pakketonderzoek in het kader van de vaststelling van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften. 3 De rol van de auditor binnen Horizontaal Toezicht, J. Jansen, IT-auditor nr. 2, 2010 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 8

9 Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen gedefinieerd: Hoofdvraag: Hoe richt je een pakketonderzoek in zodat dit ondersteuning biedt bij het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften door de Belastingdienst? Deelvragen: De deelvragen hebben betrekking op een pakketonderzoek dat de Belastingdienst ter ondersteuning bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften. 1. Wat is de rol van een pakketonderzoek in de controleaanpak van de Belastingdienst en hoe wordt een pakketonderzoek ingericht? 2. Wat is de auditaanpak van een pakketonderzoek? 3. Wat levert het toepassen van deze auditaanpak in een concrete situatie op? Aanpak van het onderzoek Vanuit het oogpunt van de belastingdienst is het van belang dat een auditaanpak voor pakketonderzoeken werd ontwikkeld, mede ter nadere invulling van de nota Pakketonderzoek, een algemene aanpak. 4 Onze aanpak is daarop gericht. Bij de aanpak van het onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van het casestudiemodel van Dr. Robert K. Yin. 5 Prepare Plan Design Collect Share Analyse Figuur 1.1: Casestudiemodel Dr. Robert K. Yin Wij hebben van dit casestudiemodel de processtappen Plan, Design en Prepare doorlopen. De processtap Prepare eindigt met een pilotcase. Om onze auditaanpak te valideren hebben wij in ons onderzoek de auditaanpak getoetst aan de praktijk door een uitgebreide pilotcase uit te voeren op een softwarepakket. De resultaten daarvan hebben wij geanalyseerd en opgenomen in de scriptie. Het model van Yin gaat daarna een stap verder met het uitvoeren van meerdere casestudies. Het is de bedoeling dat de auditaanpak binnen de Belastingdienst bredere toepassing krijgt. Het uitvoeren van meerdere casestudies met bijbehorende analyse en uitwisseling van de resultaten met toepassing van de auditaanpak kan een goed onderwerp vormen voor een vervolgscriptie. 4 Pakketonderzoek, een algemene aanpak, Belastingdienst, juni Case study research: design and methods, fourth edition, Robert K. Yin, 2009 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 9

10 Op basis van het voorgaande zijn wij gekomen tot een indeling in de volgende processtappen: 1. beschrijving pakketonderzoek en inrichting 2. uitwerken auditaanpak van een pakketonderzoek 3. uitwerken van een casestudie waarin de auditaanpak wordt toegepast 4. beschrijving van de resultaten van de casestudie 5. beantwoording onderzoeksvragen Deze processtappen staan in figuur 1.2 aangegeven. Pakketonderzoek en inrichting Omschrijving pakketonderzoek Inrichting pakketonderzoek Kwaliteitsaspecten Fasen in de fiscale controle Plaats pakketonderzoek in fiscale controle Auditaanpak pakketonderzoek Controle Voorbereiding object en doel Ontwikkelen controleplan Analyse, documentatie, rapportage Uitwerking casestudie Uitwerken auditaanpak resutltaten casestudie Bevindingen/ Analyse/ Conclusies/ Adviezen Conclusies ten aanzien van onderzoeksvragen onderzoeksvragen en beantwoording Figuur 1.2: processtappen scriptie Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 10

11 2 Pakketonderzoek en inrichting 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij als antwoord op deelvraag 1: - Wat een pakketonderzoek is; - Hoe een pakketonderzoek kan worden ingericht; - Welke kwaliteitsaspecten van toepassing zijn; - De fasen in de fiscale controle; - Wat de plaats is van een pakketonderzoek in een fiscale controle. Omschrijving pakketonderzoek Inrichting pakketonderzoek Pakketonderzoek en inrichting Kwaliteitsaspecten Fasen in de fiscale controle Plaats pakketonderzoek in fiscale controle Figuur 2.1: beschrijving pakketonderzoek en inrichting 2.2 Omschrijving pakketonderzoek Een pakketonderzoek is een onderzoek naar een softwarepakket waarbij beoordeeld wordt of er voldoende maatregelen zijn genomen om de juistheid, volledigheid en tijdigheid van data te kunnen garanderen tijdens de invoer, de verwerking en de uitvoer. Een beoordeling van een pakket kan worden uitgevoerd: - op de verschillende fasen en producten in het ontwikkeltraject van een softwarepakket (het totstandkomingsproces). - op een softwarepakket zelf, met andere woorden op het eindproduct (productonderzoek). Ter illustratie behandelen wij hieronder kort de beide varianten. In het kader van de scriptie beschrijven wij de aanpak van een onderzoek op een softwarepakket (eindproduct). Fasen en producten in een ontwikkeltraject van een softwarepakket In het gehele ontwikkeltraject zijn er meerdere fasen te onderkennen. Elk van deze fasen levert een product op dat gebruikt wordt in de volgende fase om tot een eindproduct (het softwarepakket) te komen. De producten van de diverse fasen zijn als tussenproduct te beschouwen in het gehele traject. Van deze tussenproducten kan beoordeeld worden of zij voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Product : Ontwerp Source code Test resultaten Eindproduct Fase : Analyseren /vaststellen eisen Ontwerpen Coderen Testen en uitleveren Figuur 2.2 Fasen en producten ontwikkeltraject softwarepakket Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 11

12 Beoordeling eindproduct De beoordeling van een eindproduct (het softwarepakket) bestaat met name uit een beoordeling van de application controls van het pakket zelf. Deze controls moeten de integriteit van de ingevoerde data waarborgen tot en met de uitvoer. Voor een nadere uitwerking hiervan verwijzen wij naar punt van de scriptie. Het nadeel van de beoordeling van een eindproduct is dat de beoordeling opnieuw moet worden uitgevoerd als er updates of nieuwe versies worden geïnstalleerd. Ook kunnen de resultaten van de beoordeling niet gebruikt worden als bij een andere ondernemer een andere versie van het pakket wordt gebruikt. Om de integriteit van de data te blijven waarborgen, kan dit nadeel worden opgevangen door te beoordelen welke beheersmaatregelen de softwareleverancier heeft getroffen bij de ontwikkeling, het testen, het accepteren en het in productie nemen (uitleveren) van updates en nieuwe versies. 2.3 Inrichting pakketonderzoek Bij de inrichting van een pakketonderzoek komen de volgende onderwerpen aan de orde: - de onderzoeksopdracht en aanvaarding van de opdracht - planning van de opdracht - de benodigde kennis - een omgeving waar het onderzoek kan worden uitgevoerd - afstemming normenkader De onderzoeksopdracht en de aanvaarding van de opdracht Om een goede beoordeling van het softwarepakket te kunnen uitvoeren moet er een duidelijke opdracht zijn. De vereisten voor een goede opdracht staan vermeld in het Raamwerk voor assurance-opdrachten IT-auditors 6, Norea richtlijn 3000: Assurance-opdrachten door IT-auditors geldig vanaf 1 januari en de voorstel richtlijn Opdrachtaanvaarding NOREA. 8 Voorwaarden bij de opdrachtaanvaarding zijn: - het kunnen voldoen aan ethische normen; - het object van onderzoek is geschikt; - de toetsingsnormen die worden gehanteerd zijn toepasbaar en beschikbaar voor de beoogde gebruikers; - de IT-auditor heeft toegang tot toereikende informatie om zijn conclusie te onderbouwen; - de conclusie van de IT-auditor moet in een schriftelijke rapportage worden opgenomen; - de IT-auditor is ervan overtuigd dat de opdracht een rationeel doel dient. Voor de opdrachtaanvaarding in het kader van een pakketonderzoek uitgevoerd binnen de Belastingdienst is het kunnen voldoen aan alle ethische normen niet relevant. De andere onderdelen zijn wel relevant. De auditor van de Belastingdienst kan alleen een vaktechnisch verantwoord onderzoek uitvoeren, als aan de overige voorwaarden is voldaan Planning van de opdracht Op basis van de opdracht geeft de auditor een inschatting van het aantal uren dat de opdracht in beslag zal nemen alsmede een einddatum wanneer het onderzoek afgerond zal zijn. Dit verschaft de opdrachtgever zekerheid over het tijdstip dat de IT-auditor zijn werkzaamheden heeft afgerond. Indien blijkt dat de IT-auditor een aanpassing van de benodigde tijd of de einddatum nodig acht, zal hij dit tijdig met de opdrachtgever afstemmen. 6 Raamwerk voor assurance-opdrachten door IT-auditors, NOREA 7 Richtlijn voor assurance-opdrachten door IT-auditors (richtlijn 3000 ), NOREA 8 Voorstel richtlijn Opdrachtaanvaarding NOREA Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 12

13 2.3.3 De benodigde kennis De auditor zal een inschatting moeten maken of hij zelf voldoende kennis en ervaring heeft om de opdracht zelfstandig uit te voeren. Indien dit niet het geval is, zal de auditor anderen moeten inhuren om een deel of het geheel aan werkzaamheden uit te gaan voeren. De auditor heeft de plicht te onderzoeken of de door hem ingeschakelde personen deskundig genoeg zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De ingehuurde deskundigen hoeven niet noodzakelijk ITauditors te zijn Een omgeving waar het onderzoek kan worden uitgevoerd Om een pakketonderzoek te kunnen uitvoeren moet de auditor wel de beschikking krijgen over het softwarepakket. Indien noodzakelijk moet de auditor ook de beschikking krijgen over de automatiseringsomgeving waarin het softwarepakket gebruikt wordt. Daarnaast moet de auditor de mogelijkheid krijgen om medewerkers te kunnen spreken indien de auditor vragen heeft ten behoeve van de uit te voeren opdracht. Dit kunnen zowel organisatorische vragen zijn als inhoudelijke vragen Afstemming normenkader Bij het uitvoeren van een audit wordt getoetst aan een norm. De normen die van toepassing zijn, worden voorafgaand aan de audit afgestemd met de interne opdrachtgever en de softwareleverancier. Meestal zal het toegepaste normenkader gebaseerd zijn op bestaande referentiekaders. 2.4 Kwaliteitsaspecten In het kader van de scriptie hanteren wij de kwaliteitsaspecten die de NOREA 9 onderscheidt: - effectiviteit - efficiëntie - exclusiviteit (in de huidige terminologie: autorisatiebeheer) - integriteit - controleerbaarheid - continuïteit - beheersbaarheid De kwaliteitsaspecten werken wij hieronder uit, waarbij wij per aspect de mogelijke fiscale relevantie aangeven. effectiviteit De mate waarin een object in overeenstemming is met de eisen en doelstellingen van de gebruikers en de mate waarin een object bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen, zoals de in de informatiestrategie zijn vastgelegd. De aspecten zijn bijvoorbeeld: - dekkingsgraad van de organisatie - bruikbaarheid - ondersteuning van de besluitvorming Voor de waarborging dat de fiscaal relevante data die in het softwarepakket worden ingevoerd juist, volledig en tijdig in de uiteindelijke aangiften terecht komen, is dit kwaliteitsaspect niet van belang. 9 NOREA geschrift nummer 1: IT-auditing aangeduid, juni 1998 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 13

14 efficiëntie De verhouding tussen de gerealiseerde kosten en de begrote kosten van een object. De begrote kosten zijn daarbij de kosten die voorgenomen zijn voor het realiseren van het uit de organisatiedoelstelling voortvloeiende gewenste prestatieniveau van het object. De aspecten zijn bijvoorbeeld: - verwerkingssnelheid - gebruikersvriendelijkheid - zuinigheid - aansluiting op handmatige procedures - herbruikbaarheid - ondersteuning voor eindgebruikers Voor de waarborging dat de fiscaal relevante data die in het softwarepakket worden ingevoerd juist, volledig en tijdig in de uiteindelijke aangiften terecht komen, is dit kwaliteitsaspect niet van belang. Exclusiviteit (autorisatiebeheer) De mate waarin uitsluitend geautomatiseerde personen of apparatuur via geautoriseerde procedures en beperkte bevoegdheden gebruik maken van IT-processen. De aspecten zijn bijvoorbeeld: - privacy - vertrouwelijkheid - isolatie - identificatie - authenticatie - autorisatie - controle op bevoegdheden Onder het begrip exclusiviteit vallen kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor het bewaken van toegang tot (onderdelen van) het softwarepakket. Als ongeautoriseerde toegang tot het softwarepakket en de bijbehorende database kan worden verkregen dan kan dit leiden tot integriteitsverlies van de (fiscaal relevante) data. Het kwaliteitsaspect is daarom van belang bij de beoordeling van een softwarepakket. Wij beperken ons hierbij in de scriptie tot de logische toegangsbeveiliging binnen het softwarepakket zelf. Integriteit De mate waarin het object (data en informatie-, technische- en processystemen) in overeenstemming is met de afgebeelde werkelijkheid. De aspecten zijn bijvoorbeeld: - juistheid of correctheid - volledigheid - nauwkeurigheid - tijdigheid - waarborging Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 14

15 Het begrip aanvaardbaarheid (van fiscale aangiften) valt uiteen in drie deelbegrippen: juistheid, volledigheid en tijdigheid. Deze drie begrippen worden afgedekt door het kwaliteitsaspect integriteit. Binnen het proces van het vaststellen van de aanvaardbaarheid van aangiften zijn deze drie begrippen dus van wezenlijk belang. Zij kunnen als volgt nader geconcretiseerd worden: - juistheid: worden de data die in de output van het softwarepakket en uiteindelijk in de fiscale aangiften terechtkomen binnen het pakket juist verwerkt; - volledigheid: worden alle data die in het softwarepakket zijn ingevoerd en die fiscaal relevant zijn in de output van het softwarepakket opgenomen; - tijdigheid: worden de fiscaal relevante data in de juiste periode van aangifte opgenomen. Het begrip integriteit (van data) is het meest relevante begrip voor het pakketonderzoek. In onze auditaanpak zal dit aspect dan ook nadrukkelijk aan de orde komen. controleerbaarheid De mate waarin het mogelijk is kennis te verkrijgen over de structurering (documentatie) en werking van een object. Tevens omvat dit kwaliteitsaspect de mate waarin het mogelijk is vast te stellen dat de informatieverwerking in overeenstemming met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten is uitgevoerd. De aspecten zijn bijvoorbeeld: - testbaarheid - meetbaarheid - verifieerbaarheid Controleerbaarheid is het tweede aspect dat binnen het pakketonderzoek van wezenlijk belang is. De Belastingdienst moet zelfstandig de integriteit kunnen vaststellen van de output uit het softwarepakket. Dit hangt mede samen met de wettelijke eis dat controle binnen redelijke termijn mogelijk moet zijn. 10 continuïteit De mate waarin een object continu beschikbaar is en de gegevensverwerking ongestoord voorgang kan hebben. De aspecten zijn bijvoorbeeld: - beschikbaarheid - bedrijfszekerheid - veerkracht en robuustheid - portabiliteit - herstelbaarheid - degradatiemogelijkheid - uitwijkmogelijkheid - archivering Voor de waarborging dat de fiscaal relevante data die in het softwarepakket worden ingevoerd juist, volledig en tijdig in de uiteindelijke aangiften terecht komen, is dit kwaliteitsaspect niet van belang. 10 AWR artikel 52 lid 6 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 15

16 beheersbaarheid De mate waarin het object kan worden aangestuurd en/of bijgestuurd, zodat het object bij voortduring aan de daaraan gestelde eisen voldoet of kan voldoen. De aspecten zijn bijvoorbeeld: 1. flexibiliteit 2. onderhoudbaarheid 3. connectiviteit 4. effectiviteit Bij de beoordeling van de beheersbaarheid zijn de organisatie van de ontwikkelaar én de organisatie van de gebruiker van het softwarepakket aan de orde in de audit. Binnen het kader van deze scriptie laten wij het aspect beheersbaarheid achterwege. Recapitulerend zijn voor de waarborging dat de fiscaal relevante data die in het softwarepakket worden ingevoerd juist, volledig en tijdig in de output van het softwarepakket worden opgenomen, de volgende kwaliteitsaspecten van belang: - exclusiviteit - integriteit - controleerbaarheid - beheersbaarheid Zoals reeds aangegeven, laten wij het aspect beheersbaarheid buiten de scope van de scriptie. De overige aspecten hebben geen betekenis voor de waarborging van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de fiscaal relevante data. 2.5 Fasen in een fiscale controle Tijdens een fiscale controle vindt een beoordeling plaats of hetgeen zich in de werkelijkheid heeft afgespeeld op een juiste, volledige en tijdige wijze is verantwoord in de fiscale aangifte. De fiscale toetsing wordt uitgevoerd door controlemedewerkers die kennis van de diverse belastingen hebben. Een fiscale controle is opgebouwd uit een aantal fasen. Deze fasen zijn: - Uitvoeren van een bedrijfsverkenning (het in kaart brengen van de organisatie van de gecontroleerde); - Plannen, uitvoeren en evalueren van de volledigheidcontroles; - Plannen, uitvoeren en evalueren van de juistheidcontroles; - Evalueren en afronden van de gehele controle. De genoemde fasen worden hieronder verder uitgewerkt Uitvoeren bedrijfsverkenning In de fase van de bedrijfsverkenning wordt met de ondernemer gesproken over de wijze waarop de activiteiten zijn georganiseerd. Enkele onderdelen die hier in terug komen zijn: - de feitelijke bedrijfsactiviteiten - de hoofdprocessen binnen de activiteiten (afhankelijke van de typologie) - de beheersing van de hoofdprocessen - de organisatiestructuur - wie binnen de onderneming verantwoordelijkheden heeft en welke dit zijn - gerealiseerde controletechnische functiescheiding - welke gegevens en wanneer deze gegevens in de administratie worden vastgelegd - rol en werkzaamheden van externe adviseur/accountant - inrichting van de IT en inventarisatie van de gebruikte software - aanspreekpunt voor automatiseringsvragen - specifieke vragen over de hoofdprocessen Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 16

17 In de fase van de bedrijfsverkenning wordt ook beoordeeld in hoeverre de organisatie aan de basale voorwaarden van controleerbaarheid voldoet. Hiertoe rekenen wij ook de wettelijke eis dat controle binnen redelijke termijn mogelijk moet zijn. 11 De uitkomst moet het mogelijk maken vast te stellen of, en zo ja, welke beperkingen de fiscale controle met zich mee brengt Plannen, uitvoeren en evalueren volledigheidcontroles Voor de beoordeling van de volledigheid van de transacties kan de controlemedewerker gebruik maken van informatie die verzameld is bij andere ondernemers en deze vergelijken met de aanwezige gegevens. Ook kan hij gebruik maken van waarnemingen die in loop der tijd hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan hij andere controlemiddelen toepassen zoals bijvoorbeeld: - vermogensvergelijking - privé-kasopstelling - geld-goederenbeweging - branche vergelijking Met behulp van deze controlemiddelen, kan de controlemedewerker ook de volledigheid van de transacties vaststellen die niet in het softwarepakket zijn opgenomen Plannen, uitvoeren en evalueren juistheidcontroles De controlemedewerker beoordeelt of transacties een fiscaal belang hebben. Van deze transacties beoordeelt hij of ze op basis van de fiscale wetgeving juist zijn verwerkt. Deze beoordeling kan integraal zijn of op basis van een deelwaarneming (bijvoorbeeld op basis van risicoanalyse of op basis van een statistische steekproef). Naast de vastleggingen in het te beoordelen softwarepakket kunnen er nog bewerkingen op data plaatsvinden buiten het softwarepakket om. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een afschrijvingsstaat die in een excel-spreadsheet wordt bijgehouden of correcties die nog door een externe accountant worden uitgevoerd. Indien deze gegevens niet meer in het te beoordelen softwarepakket worden ingevoerd, vindt er geen toetsing plaats met behulp van geprogrammeerde controles. De controlemedewerker moet zelf deze gegevens toetsen op juiste fiscale verantwoording Evalueren en afronden van de gehele controle De controlemedewerker sluit de controle af met een evaluatie van alle resultaten uit de gehele fiscale controle. Hij neemt de resultaten op in een eindrapportage. 11 AWR artikel 52 lid 6 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 17

18 2.6 Plaats pakketonderzoek in de fiscale controle De doelstelling van een pakketonderzoek is aan te geven welke werkzaamheden de controlemedewerker niet meer hoeft te verrichten omdat deze door de beheersmaatregelen in het softwarepakket worden afgedekt. Daarbij is voor het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften van belang dat de fiscaal relevante data die in het softwarepakket worden ingevoerd juist, volledig en tijdig in de uiteindelijke aangiften terecht komen. In paragraaf 3.2 werken wij het doel verder uit. Op basis van de doelstelling moet een pakketonderzoek in een vroeg stadium van de fiscale controle worden uitgevoerd, dat wil zeggen in de fase van de bedrijfsverkenning. De controlemedewerker kan dan aan de hand van de uitkomsten van het pakketonderzoek de werkzaamheden met betrekking tot de verdere volledigheid- en juistheidcontroles plannen en uitvoeren. Het is ook mogelijk dat een pakketonderzoek zelfstandig wordt uitgevoerd zonder een directe relatie met de aanvaardbaarheid van één of meerdere specifieke aangiften. De uitkomsten van het pakketonderzoek kunnen dan gebruikt worden bij meerdere toekomstige fiscale controles bij verschillende organisaties. Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 18

19 3 Pakketonderzoek en auditaanpak 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk beantwoorden wij deelvraag 2: Wat is de auditaanpak van een pakketonderzoek? Deze vraag beantwoorden wij hieronder door het uitwerken van een auditaanpak, inclusief het benoemen van beheersmaatregelen en de bijbehorende normenset. Voor het uitvoeren van een pakketonderzoek maken wij gebruik van de processtappen uit het framework zoals dat is uitgewerkt in NIST A. 12 Dit framework kent ook een onderdeel dat betrekking heeft op lange termijnmonitoring. De lange termijnmonitoring is een onderdeel van de beheersbaarheid in de tijd. Dit valt niet onder de scope van deze scriptie. Wij hebben dit onderdeel daarom niet opgenomen in de auditaanpak. controle object en doel Auditaanpak pakketonderzoek voorbereiding ontwikkelen analyse, auditplan documentatie, rapportage Figuur 3.1: beschrijving auditaanpak pakketonderzoek 3.2 Controleobject en doel Controleobject Bij een audit op een geautomatiseerde gegevensverwerking kunnen de volgende onderdelen beoordeeld worden: - general IT-controls - user controls - application controls General IT-controls General IT-controls vormen de basis voor de beheersing van de IT en daarmee ook van het softwarepakket dat onderwerp is van de audit. General IT-controls zorgen dat het systeem (in dit geval het softwarepakket) werkt zoals bedoeld is en dragen bij aan de integriteit van de output vanuit het systeem. Van belang is daarbij ook dat door de general IT-controls het opslaan en archiveren van data zodanig is geregeld dat data uit het pakket op eenvoudige en leesbare wijze ter beschikking kunnen worden gesteld gedurende de verplichte bewaartermijn 13. De general ITcontrols waarborgen ook dat logfiles worden aangemaakt. In logfiles wordt vastgelegd welke persoon op een bepaald moment een bepaalde handeling heeft verricht. Bij een softwarepakket is het belangrijk dat logging plaatsvindt van technische wijzigingen in de pakketinstellingen (technische parameters). User controls User controls zijn handmatige beheersingsmaatregelen welke verankerd zijn in de administratieve organisatie en controletechnische functiescheidingen. Deze organisatorische maatregelen worden veelal uitgewerkt in procedures, werkinstructies en richtlijnen. 12 NIST A, hoofdstuk 3, juni 2007, department of commerce, USA 13 AWR artikel 52 lid (laatst gewijzigd 2009) Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 19

20 Application controls Application controls waarborgen de integriteit van de gegevens tijdens het verwerkingsproces. Het zijn geprogrammeerde controles gericht op de invoer, verwerking en uitvoer van gegevens. Zij geven informatie zodat user controls uitgevoerd kunnen worden. In deze scriptie leggen wij de focus op een productgericht pakketonderzoek. Het controle-object is het softwarepakket zelf. Beoordeeld wordt of de application controls in het pakket zodanig zijn in te richten dat de integriteit en controleerbaarheid van de data gewaarborgd is. De general ITcontrols en de user controls blijven buiten beschouwing omdat deze betrekking hebben op processen die rondom het softwarepakket ingericht zijn en per bedrijf zullen verschillen. Het pakketonderzoek kan mede richting geven welke user controls belangrijk zijn voor de fiscale beheersing. Doel De resultaten van de audit worden uiteindelijk gebruikt voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften. Deze beoordeling moet op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvinden. Daartoe worden controles naar de aanvaardbaarheid van aangifte(n) uitgevoerd met behulp van verschillende controlemiddelen, de controlemix. Een pakketonderzoek past binnen de controlemix. Geredeneerd vanuit het uiteindelijke doel, het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften, betekent dit dat het pakketonderzoek is gericht op het geven van informatie en advies aan controlemedewerkers ten aanzien van de zekerheid die het softwarepakket kan geven over 14 : - de volledigheid van transacties die in de fiscale aangiften terecht moeten komen. Voor de volledigheid van aangiften omzetbelasting betekent dit bijvoorbeeld dat alle transacties die in het softwarepakket zijn ingevoerd en die volgens de Wet op de Omzetbelasting belastbaar zijn, in de uitvoer van het softwarepakket betrokken moeten zijn. - de juiste verwerking van deze transacties. Voor de juistheid van de aangiften omzetbelasting betekent dit bijvoorbeeld dat de transactiedata die uiteindelijk in de aangiften betrokken moeten worden, niet mogen worden aangepast zonder gebruik te maken van de functionaliteiten van het softwarepakket. De geprogrammeerde controles moeten dit afdekken. - de volledigheid van de fiscaal relevante gegevenssoorten per transactie. Voor de volledigheid van de fiscaal relevante gegevenssoorten per transactie voor de omzetbelasting valt bijvoorbeeld te denken aan de invulling van begrippen als: primaire levensbehoeften, soort goed/prestatie, land van herkomst/bestemming, tijdstip transactie, intracommunitaire levering, enzovoort. 3.3 Voorbereiding De fase van voorbereiding heeft als doel voldoende informatie te verkrijgen over het softwarepakket en de reikwijdte van het onderzoek. Daarnaast probeert de auditor een beeld te krijgen van de organisatie van de softwareontwikkelaar. Deze informatie gebruikt hij als input voor het ontwikkelen van het auditplan. 14 Pakketonderzoek, een algemene aanpak, Belastingdienst, juni 2009 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 20

21 De auditor raadpleegt diverse informatiebronnen zoals: - de website van de ontwikkelaar - websites in het kader van softwarepakketten (bijv. - rapportages van eerder uitgevoerde pakketonderzoeken - auditliteratuur 3.4 Ontwikkelen auditplan Vanuit alle beschikbare informatie komt de auditor tot een auditplan. In het auditplan staan opgenomen: - de scope van het onderzoek - kwaliteitsaspecten - normenkader - doorlooptijd en tijdsbesteding onderzoek - inhoud en vorm rapportage De scope van het onderzoek Het controle-object van het onderzoek een softwarepakket (eindproduct). Van dit s oftwarepakket beoordelen wij of de application controls in het pakket zodanig zijn in te richten dat de integriteit en controleerbaarheid van de data gewaarborgd is Kwaliteitsaspecten De kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor het vaststellen van de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften en waarop de application controls van een softwarepakket beoordeeld worden, zijn: - exclusiviteit - integriteit - controleerbaarheid Normenkader Bij de audit van een softwarepakket zullen de kwaliteitsaspecten exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid beoordeeld moeten worden aan de hand van een set van normen. Deze aspecten worden met name afgedekt door application controls. In dit hoofdstuk werken wij de application controls die betrekking hebben op de kwaliteitsaspecten nader uit en geven daarbij per control de relevante normen. Relevante application controls staan uitgewerkt in: COBIT 4.1 Voor wat betreft COBIT hebben wij gebruik gemaakt van het onderdeel Deliver and Support, DS Op basis van dit onderdeel heeft COBIT zes subgroepen (AC1 tot en met AC6) van application controls gedefinieerd. COBIT werkt in AC1 tot en met AC6 application controls uit op een vergaand detailniveau. - Code voor informatiebeveiliging NEN-ISO Handboek Beveiliging Belastingdienst 19 - Nota Pakketonderzoek 20 Bij de normen nemen wij eerst een algemene beheersmaatregel op die wij daarna concreet in normen uitwerken. Wij sluiten daarmee aan op de werkwijze uit de Code voor informatiebeveiliging NEN-ISO COBIT and Application Controls, a management guide 16 COBIT 4.1, onderdeel Application controls 17 Modellen die werken, B. Derksen en P. Noordam, Code voor informatiebeveiliging NEN-ISO (NL), 2005, IDT 19 Handboek Beveiliging Belastingdienst, versie Pakketonderzoek, een algemene aanpak, Belastingdienst, juni 2009 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 21

22 Bij de selectie van de toepasbare referentiekaders hebben wij ook ISO/IEC 9126 betrokken dat ook toeziet op de kwaliteit van softwareproducten 21. Deze breed geaccepteerde ISO-standaard bevat op zich relevante kwaliteitsaspecten (ISO 9126 noemt dit eigenschappen), met bijbehorende normen. Wij hebben deze standaard echter niet verder toegepast omdat het met name gericht is op de kwaliteitsaspecten die in ogenschouw moeten worden genomen als softwareproducten ontwikkeld (gaan) worden. Daarnaast overlappen de normen die relevant zijn in het kader van de audit op integriteit en controleerbaarheid van de uiteindelijke output van softwarepakketten, de normen zoals wij die in ons normenkader hebben opgenomen. Dat betreft dan met name juistheid (accuracy), beveiligbaarheid (security), trac eerbaarheid (traceability) en instelbaarheid (customability). Tot slot komt bij ISO/IEC 9126 het begrip volledigheid van data minder nadrukkelijk naar voren. Zoals eerder aangegeven is het voor de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften van belang dat alle fiscaal relevante data in de output van het softwarepakket worden opgenomen Logische toegangsbeveiliging binnen de applicatie (LTB) Binnen het pakketonderzoek moet aandacht worden besteed aan logische toegangsbeveiliging omdat het mogelijk is dat ongeautoriseerde toegang leidt tot bewuste of onbewuste aantasting van de (fiscaal relevante) data. Onder het begrip logische toegangsbeveiliging verstaan wij identificatie, authenticatie en autorisatie. Identificatie geeft aan dat de gebruiker van het softwarepakket zich moet identificeren voordat hij toegang tot het softwarepakket krijgt, bijvoorbeeld door middel van een persoonlijke gebruikersnaam. Het pakket moet daarbij de authenticiteit van de gebruiker kunnen vaststellen, bijvoorbeeld met behulp van een persoonlijk wachtwoord. Bij confirmatie autoriseert het softwarepakket de gebruiker tot handelingen in het softwarepakket op basis van de rechten die de gebruiker toegekend heeft gekregen. Wij beschrijven alleen de logische toegangsbeveiliging binnen de applicatie zelf. De logische toegangsbeveiliging rond de applicatie en de logging van de toegangsrechten behoren tot de general IT-controls. Algemene beheersmaatregel Toegang tot het softwarepakket door gebruikers en ondersteunend personeel behoort te worden beperkt overeenkomstig het vastgestelde toegangsbeleid. Normen LTB 1 LTB 2 LTB 3 LTB 4 LTB 5 LTB 6 LTB 7 LTB 8 Om toegang te krijgen tot het softwarepakket moet iedere gebruiker zich kunnen identificeren. Na de eerste inlog van een gebruiker in het pakket vraagt het pakket om het wachtwoord te wijzigen. Het pakket geeft de mogelijkheid om de toegang tot het pakket te blokkeren na een vooraf vastgesteld aantal inlogpogingen. Het pakket geeft de mogelijkheid tot het instellen van wachtwoorden in een vooraf vastgesteld format van hoge kwaliteit. Het pakket geeft de letters en cijfers van het wachtwoord weer in onherkenbare symbolen. Het pakket slaat de wachtwoorden in beschermde vorm op, bijvoorbeeld met behulp van encryptie. Het pakket geeft de mogelijkheid om af te dwingen dat een wachtwoord na een vooraf ingestelde periode veranderd wordt. Na een vooraf ingestelde periode van inactiviteit wordt een userid geblokkeerd. 21 Kwaliteit van softwareproducten: praktijkervaringen met een kwaliteitsmodel, Van Zeist e.a, 2006 Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 22

23 LTB 9 LTB 10 LTB 11 LTB 12 LTB 13 Het softwarepakket voorziet in de mogelijkheid van logische toegangsbeveiliging op basis van een rollenstructuur (bewarende, registrerende, uitvoerende, controlerende en beschikkende taken) en daarbij behorende rechten (lezen, schrijven, verwijderen, exporteren). Systeem- en applicatiebeheertaken zijn gescheiden van de overige gebruikerstaken. Muteren van rekenregels en variabelen zijn als beheertaken aan te merken. De rechten binnen het pakket voor het wijzigen van parameters kunnen worden voorbehouden aan de beheerfunctie. Applicatietaken voor het opvoeren van stamgegevens en het opvoeren van mutatiegegevens zijn gescheiden. Bij gegevens met een algemeen belang voor de integriteit van de gehele verwerking of bij het vaststellen van gegevens met een aanzienlijk belang, wordt een aparte applicatietaak voor het goedkeuren gecreëerd om de beschikkende functie beter te ondersteunen Invoercontroles (IVC) Invoercontroles valideren de invoer van informatie. 22 Vormen van invoercontroles zijn onder andere validiteitcontroles, redelijkheidcontroles, limietcontroles, bestaanbaarheidscontroles en voorgeschreven invoerformats De invoercontroles moeten de integriteit van de (fiscaal relevante) data waarborgen en zij moeten de onjuistheden in de invoer op een juiste en volledige wijze aan de gebruikers presenteren. Algemene beheersmaatregel Gegevens die worden ingevoerd in toepassingen behoren te worden gevalideerd om te bewerkstelligen dat deze gegevens juist en volledig zijn. Normen INC 1 INC 2 INC 3 INC 4 INC 5 INC 6 INC 7 Het softwarepakket biedt mogelijkheden voor het instellen van invoercontroles die de volgende fouten ontdekken: - waarden die buiten een vooraf gedefinieerd bereik vallen - ongeldige tekens in invoervelden - ontbrekende of onvolledige gegevens - ongeautoriseerde of inconsistente beheersgegevens Binnen het pakket bestaan mogelijkheden om de functionele instellingen (parameterinstellingen) aan te passen, zodat de functionaliteit van het softwarepakket aansluit bij de eisen van de organisatie (de business). De parameterinstellingen ondersteunen de mogelijkheid om een aanvaardbare fiscale aangifte te doen. Er zijn aparte applicatietaken aanwezig voor het invoeren, wijzigen en verwijderen van data om de juiste invoercontroles mogelijk te maken. Afwijkende invoer op grond van relatie- en redelijkheidscontrole wordt aan de gebruiker gesignaleerd voordat de invoer in het softwarepakket wordt verwerkt. Gegevenselementen die kritisch zijn voor de toepassing moeten verplicht ingevuld worden voordat verdere gegevensverwerking plaats kan vinden. Er bestaan mogelijkheden om reeds ingevoerde gegevens te kunnen corrigeren of aan te vullen. 22 CISA studyguide, Cannon, Bergmann & Pamplin, hoofdstuk 6, IT Service delivery 23 Accounting Information systems, Romney & Steinbart, 2009, hoofdstuk 8.2 en COBIT 4.1: AC2 en AC3 24 COBIT and Application Controls, a management guide Auditaanpak van softwarepakketten ten ondersteuning van de fiscale controle 23

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

Internetboekhouden Coen Seesing & Machiel Hoogerdijk 17 april 2009

Internetboekhouden Coen Seesing & Machiel Hoogerdijk 17 april 2009 Coen Seesing & Machiel Hoogerdijk 17 april 2009 Heeft internetboekhouden invloed op de aanpak van de fiscale controle bij kleine organisaties die hiervan gebruik maken? Na grote verwachtingen in het verleden

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT-Audit opleiding

Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT-Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT-Audit opleiding Student: Djef Memedov 1770047 Scriptiebegeleider: Dr. Ing. Abbas Shahim MSc RE Castricum 29 april 2009 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Doelstelling...5

Nadere informatie

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Controleaanpak Belastingdienst (CAB) Belastingdienst Controleaanpak Belastingdienst (CAB) De CAB en zijn modellen toegepast in toezicht 1 Inleiding Doelstelling en doelgroep Deze notitie beschrijft de controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

IT AUDITOR OF OPERATIONAL (IT) AUDITOR?

IT AUDITOR OF OPERATIONAL (IT) AUDITOR? IT AUDITOR OF OPERATIONAL (IT) AUDITOR? Dat is de vraag. 31 maart 2008 Scriptie ter afronding van de post-graduate IT audit opleiding aan de vrije Universiteit amsterdam Jan Companje Henk Laméris 0Voorwoord

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT Audit Opleiding Eindscriptie, mei 2007 Ewald Franse Voorwoord Deze scriptie is de afsluiting van de Postgraduate

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator Belastingdienst Douane IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator R.W.J. van Egmond RA J.M.J. Piepers RA Voorwoord: Als afsluiting

Nadere informatie

Zekerheid over financiële webapplicaties

Zekerheid over financiële webapplicaties 1 Zekerheid over financiële webapplicaties Juni 2009 Scriptie als onderdeel van het afstuderen voor de Postgraduate opleiding IT Audit aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

De rol van data-analyse bij het beoordelen van informatie-integriteit

De rol van data-analyse bij het beoordelen van informatie-integriteit De rol van data-analyse bij het beoordelen van informatie-integriteit Benaderd vanuit het perspectief van de IT-auditor bij de ondersteuning van de financiële audit Teamnummer: 926 Studenten: drs. F.J.

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel II Servicepunt71 Assurance-rapport 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Goed huisvaderschap volgens de IT-auditor Afstudeerscriptie IT Postgraduate opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Auteurs:

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding Eindtermen praktijkopleiding Accountantsopleiding 2011 Betreft : Eindtermen praktijkopleiding accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : februari 2014 Versie : 2011,

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

De Europese aanbestedingentool

De Europese aanbestedingentool De Europese aanbestedingentool Onderzoek naar het toepassen van Computer Assisted Auditing Tools and Techniques bij de controle op naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen Vrije Universiteit Faculteit

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Auditsoftware: blijft systeemgerichte controle efficiënt, effectief?

Auditsoftware: blijft systeemgerichte controle efficiënt, effectief? 26 Auditsoftware: blijft systeemgerichte controle efficiënt, effectief? J. C. Neves Cordeiro RA Hoewel het voor de accountant steeds moeilijker wordt om systeemgericht te controleren, zijn er anderzijds

Nadere informatie

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie