Veiligheidsinformatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel Wasmiddel Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma: Weg: Plaats: Headquarter Steinackerstr. 62 CH-8302 Kloten Telefoon: +41 (0) Contactperson: Marina Simeunovic Telefoon: +41 (0) Internet: Bereik: BU Chemicals / Regulatory 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: Im Notfall: (Tel. 145) (Toxikologisches Zentrum) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel 2.2. Etiketteringselementen Gevaaraanduidingen: F+ - Zeer licht ontvlambaar R-zinnen: Zeer licht ontvlambaar. Gevaarsymboolen: F+ - Zeer licht ontvlambaar F+ - Zeer licht ontvlambaar R-zinnen 12 Zeer licht ontvlambaar. S-zinnen 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren Andere gevaren Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de

2 Pagina 2 van 8 veiligheidsinformatiebladen in acht. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels Gevaarlijke bestanddelen EG-Nr. CAS-Nr. Index-Nr. REACH-Nr Stofnaam Indeling GHS-classificatie dimethylether F+ - Zeer licht ontvlambaar R12 Flam. Gas 1; H220 propaan F+ - Zeer licht ontvlambaar R12 Flam. Gas 1; H220 Hoeveelheid % % butaan F+ - Zeer licht ontvlambaar R Flam. Gas 1; H220 Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek % RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij inademing Voor frisse lucht zorgen. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij aanraking met de huid Met veel water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij aanraking met de ogen Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren. Bij inslikken Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Tot nu toe geen symptomen bekend. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij allergische verschijnselen, vooral op het gebied van de ademhaling, direct een arts consulteren. Bij een ongeval of onwelheid onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Water. Kooldioxide (CO2). Schuim. Bluspoeder.

3 Pagina 3 van Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandbaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar Advies voor brandweerlieden In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Bijkomend advies Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen Milieuvoorzorgsmaatregelen Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen. Explosierisico Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Lucht in het betroffen gebied binnenlaten Verwijzing naar andere rubrieken Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Advies voor veilig hanteren Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Gebruiksaanwijzing nakomen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Bijkomend advies Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Eisen aan opslagruimten en vaten In goed gesloten verpakking bewaren. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Afgesloten bewaren. Opslaan op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Tegen zonlicht beschermen. Koel en droog bewaren. Aanbevolen opslagtemperatuur: bij kamertemperatuur Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag Niet samen opslaan met: Materiaal, zuurstofrijk, oxyderend. Nadere gegevens over de opslagomstandigheden Minimale opslagtemperatuur: 15 C Maximale opslagtemperatuur: 25 C 7.3. Specifiek eindgebruik Gebruiksaanwijzing op het etiket nakomen. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

4 Pagina 4 van Controleparameters Nationale MAC-Lijst CAS-Nr. Naam van de stof ml/m³ mg/m³ v/cm³ Kategorie Oorsprong Dimethylether TGG 8 uur Publiek TGG 15 min. Publiek Propaan - - TGG 8 uur Privaat - - TGG 15 min. Privaat n-butaan TGG 8 uur Privaat 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling - - TGG 15 min. Privaat Hygiënische maatregelen Verontreinigde kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Bescherming van de ademhalingsorganen Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij: onvoldoende ventilatie. Bescherming van de handen Handbescherming: niet vereist. Bescherming van de ogen Oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril. Ruiten van kunstsstof. Bescherming van de huid Alleen passende, gemakkelijke zittende en schone beschermingskleding dragen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand: Kleur: Geur: ph: Toestandsveranderingen Kookpunt: Vlampunt: Onderste ontploffingsgrens: Bovenste ontploffingsgrens: Ontstekingstemperatuur: Wateroplosbaarheid: 9.2. Overige informatie geen/geen RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Geen gegevens beschikbaar gasvormig kleurloos Oplosmiddelen niet toepassend -42 C -104 C 1,4 vol. % 32 vol. % 240 C niet oplosbaar Methode

5 Pagina 5 van Chemische stabiliteit Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gegevens beschikbaar Te vermijden omstandigheden Verwijderd houden van warmte. Ontbrandingsgevaar Chemisch op elkaar inwerkende materialen Geen gegevens beschikbaar Gevaarlijke ontledingsproducten Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen of preparaten die vrijkomen onder normale of voorzienbare omstandigheden ten aanzien van het gebruik. Verdere informatie Stabiliteit en reactiviteit: 24 M RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit CAS-Nr. Stofnaam Blootstellingsroute Methode Dosis Soort Bron butaan inhalatief (4 h) gas LC ppm Rat GESTIS Bijkomend advies m.b.t. tests De indeling werd volgens de berekeningsprocedure van de richtlijn betreffende de toebereiding (1999/45/EG) uitgevoerd. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Bij normale temperatuur zeer gering vluchtig of gasvormig product dat in de atmosfeer terecht kan komen Persistentie en afbreekbaarheid Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar Bioaccumulatie Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel. Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water CAS-Nr. Stofnaam dimethylether 0, propaan 2, butaan 2, Mobiliteit in de bodem Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar Andere schadelijke effecten Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar. Bijkomend advies Niet in de riolering of open wateren lozen. De indeling werd volgens de berekeningsprocedure van de Log Pow

6 Pagina 6 van 8 richtlijn betreffende de toebereiding (1999/45/EG) uitgevoerd. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Overwegingen over de afvalverwijdering Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën; gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten Geklasseerd als gevaarlijk afval. Afvalnummer - Afval van residuen NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën; gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten Geklasseerd als gevaarlijk afval. Afvalnummer - Besmette verpakking NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën; gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten Geklasseerd als gevaarlijk afval. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Wegvervoer (ADR/RID) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Etiketten: UN1950 AEROSOLS Classificatiecode: 5F Bijzondere Bepalingen: Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L Transportcategorie: 2 Code tunnelbeperking: D Andere relevante informatie (Wegvervoer) E0 Binnenscheepvaart (ADN) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Etiketten: 2.1 UN1950 AEROSOLS 2

7 Pagina 7 van 8 Classificatiecode: Bijzondere Bepalingen: Beperkte hoeveelheid (LQ): Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart) E0 Zeevervoer (IMDG) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Verpakkingsgroep: Etiketten: 5F L UN1950 AEROSOLS 2-2, see SP63 Bijzondere Bepalingen: Beperkte hoeveelheid (LQ): EmS: Andere relevante informatie (Zeevervoer) E0 Luchtvervoer (ICAO) VN-nummer: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Transportgevarenklasse(n): Etiketten: 63, 190, 277, 327, 344, 959 See SP277 F-D, S-U UN1950 AEROSOLS, flammable Bijzondere Bepalingen: Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: ATA-Packing instruction - Passenger: IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: IATA-Packing instruction - Cargo: IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: Andere relevante informatie (Luchtvervoer) E0 : Y203 A145 A167 A kg G kg kg RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften Bijkomend advies aerosolrichtlijn (75/324/EG).

8 Pagina 8 van 8 Informatie over nationale maatregelen Chemischeveiligheidsbeoordeling Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden. RUBRIEK 16: Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen 12 Zeer licht ontvlambaar. Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen H220 Zeer licht ontvlambaar gas. Andere gegevens Alleen voor industiële doeleinden. Gebruiksaanwijzing op het etiket nakomen. Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar. (Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 116200 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200. Classificatieprocedure

! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Druklucht spray (NL) Code-Nr. 116200. Classificatieprocedure ! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 116200 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Product-nr.: 391-90101 Productnaam/naam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SERVISOL BUTANE REFILL 220 Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 871125238525 02 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 35.0.16 1235026 - Griffon Tracee-Lac Spuitbus 300 ml /FR/EN/DE Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: (spuitbus).

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG Bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: GG B3 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 521002 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD Datum: 23/07/2012 Pagina 1/8 HANDELSNAAM: PRODUCTCODE: 4144500 ETIKETTERING (VOOR GEBRUIK EG): H- EN P- ZINNEN: zie paragraaf 15 ETIKETTERING VOOR TRANSPORT: zie paragraaf 14 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming Bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: A-I-AA290 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 13.42092-500 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

: Clean-Air (Aerosol)

: Clean-Air (Aerosol) MSDS Versie: E02.00 Datum van uitgave: 29/01/2014 Blend Versie: 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 4000354055 Toepassing van de stof / van de bereiding Kruipolie Details

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

6150505 - GRIFFON PU-FOAM CLEANER AER 500ML*12 L2

6150505 - GRIFFON PU-FOAM CLEANER AER 500ML*12 L2 Bladzijde: 1/9 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie.. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens (EG) 1907/2006. James Vlekkenspray. 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens (EG) 1907/2006. James Vlekkenspray. 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Pagina 1 van 8 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad. volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 1233306 - Griffon Spuitbus 300 ml /FR Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 101 036 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

6309213 - BISON LIJMVERWIJDERAAR 200ML*12 NLFR

6309213 - BISON LIJMVERWIJDERAAR 200ML*12 NLFR Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie. Handelsnaam: Glue Remover. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis.

Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis. 35.0.16 1235007 - Griffon Spuitbus 400 ml /FR/EN Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Anti-spat Lasspray. Relevant

Nadere informatie

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Toepassing

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/9 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie MSDS nummer: 1003052 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie