1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Aluminium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Aluminium"

Transcriptie

1 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.2 Herzieningsdatum Printdatum IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Aluminium Productnummer: : Leverancier : Aldrich Indexnr. : CAS-Nr. : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik : Laboratoriumchemikaliën, Vervaardiging van stoffen 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Sigma-Aldrich Chemie BV Stationsplein LL ZWIJNDRECHT NETHERLANDS Telefoon : Fax : adres : 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Noodtelefoonnummer : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Classificatie volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen (Categorie 2) Pyrofore vaste stoffen (Categorie 1) Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water. Spontaan ontvlambaar in lucht. 2.2 Onderdelen label Etikettering volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 [CLP] Pictogram Signaalwoord Gevaar Gevarenaanduidingscode (H-code) H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht. H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij. Preventieve code (P-code) P222 P231 + P232 P422 Aanvullende gevarenaanduidingen Contact met de lucht vermijden. Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen. Onder inert gas bewaren. geen Aldrich Pagina 1 van 6

2 Volgens Europese Richtlijn 67/548/EEG zoals geamendeerd. Gevarensymbolen R-zin(nen) R15 R17 S-zin(nen) S 7/8 S Andere gevaren - geen Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water. Spontaan ontvlambaar in lucht. Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. In geval van brand blusmiddelen van klasse D gebruiken. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.1 Stoffen Formule : Al Moleculair gewicht : 26,98 g/mol 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Bij inademing Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Als de ademhaling is gestopt kunstmatig beademen. Een arts raadplegen. Bij aanraking met de huid Afwassen met zeep en veel water. Een arts raadplegen. Bij aanraking met de ogen Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel. Bij inslikken Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Mond spoelen met water. Een arts raadplegen. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Voorzover ons bekend zijn de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen niet grondig onderzocht. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Droogpoeder Kooldioxide (CO2) Ongeschikte blusmiddelen Water 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt aluminiumoxide 5.3 Advies voor brandweerlieden Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding. 5.4 Nadere informatie Aldrich Pagina 2 van 6

3 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Vermijd stofvorming. Voorkom inademen van dampen/nevel/gas. Zorg voor voldoende ventilatie. Personeel evacueren naar een veilige omgeving. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Product niet in de riolering laten komen. Afvoer in het milieu moet worden voorkomen. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Bijeenvegen en opscheppen. Morsing beperken en verzamelen met elektrisch beschermde stofzuiger of door nat opvegen en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke voorschriften (zie paragraaf 13). Niet met water spoelen. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. Morsingen indammen, opnemen met een vonkvrije stofzuiger of door dweilen en overbrengen in een vat voor verwerking volgens plaatselijke voorschriften (zie sectie 13). 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Voor afvalverwijdering zie sectie HANTERING EN OPSLAG 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslaan op een koele plaats. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Product nooit in aanraking laten komen met water tijdens opslag. 7.3 Specifiek eindgebruik 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1 Controleparameters Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische maatregelen Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ogen / het gezicht Gezichtsbescherming en veiligheidsbrilgebruik gezichts- en/of oogbescherming getest en goedgekeurd door officiele instellingen zoals NIOSH (US) of EN166 (EU). Bescherming van de huid Met handschoenen hanteren. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. Gebruikte handschoenen direct weggooien volgens de geldende laboratoriumregels. Was en droog de handen. Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Lichaamsbescherming Vlamvertragende, antistatische beschermingskleding, Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek. Aldrich Pagina 3 van 6

4 Bescherming van de ademhalingswegen Waar ademhaling risico's zich voordoen, gebruik indien nodig een luchtzuiverende gelaatsmasker. Als bescherming tegen deze belastende niveaus, gebruik type N100 (US) of type P3 (EN 143) gelaatsmasker. Als het gelaatsmasker het enige middel van bescherming is, gebruik een vollediggezicht ademhalingsmasker (zuurstofmasker). Gebruik ademhalingsmaskers getest en goedgekeurd door officiële overheidsinstanties zoals NIOSH (US) of CEN (EU). 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen a) Voorkomen Vorm: poeder b) Geur c) Geurdrempelwaarde d) ph e) Smelt-/vriespunt Smeltpunt/-traject: 660,37 C - lit. f) Beginkookpunt en kooktraject C - lit. g) Vlampunt niet van toepassing h) Verdampingssnelheid i) Ontvlambaarheid (vast, gas) j) Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden k) Dampspanning l) Dampdichtheid m) Relatieve dichtheid 2,7 g/cm3 bij 25 C n) Oplosbaarheid in water o) Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water p) Zelfontbrandingstemperatuur Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht. q) Ontledingstemperatuur r) Viscositeit s) Ontploffingseigenschappen t) Oxiderende eigenschappen 9.2 Andere veiligheidsinformatie 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 10.1 Reactiviteit 10.2 Chemische stabiliteit 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Reageert heftig met water Te vermijden omstandigheden Blootstelling aan vocht Chemisch op elkaar inwerkende materialen zuren, Zuurchloriden, halogenen, Oxidatiemiddelen, Basen, Zuurstof Aldrich Pagina 4 van 6

5 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Andere ontledingsproducten TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid IARC: 1 - Groep 1: Kankerverwekkend bij mensen () Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling Gevaar bij inademing Mogelijke gezondheidsaandoeningen Inademing Inname Huid Ogen Kan schadelijk zijn bij inademing. Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij inslikken. Kan schadelijk zijn bij absorptie door de huid. Kan huidirritatie veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken. Tekenen en Symptomen van Blootstelling Voorzover ons bekend zijn de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen niet grondig onderzocht. Additionele Informatie RTECS: 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 12.1 Toxiciteit Toxiciteit voor vissen 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 12.3 Bioaccumulatie Bioaccumulatie sterftecijfer LOEC - Ctenopharyngodon idella - 0,1 mg/l - 96 h LC50 - Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) - 0,12 mg/l - 96 h Salvelinus fontinalis - 56 d -268 µg/l Bioconcentratiefactor (BCF): Mobiliteit in de bodem Aldrich Pagina 5 van 6

6 12.5 Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling 12.6 Andere schadelijke effecten Zeer giftig voor in het water levende organismen. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Product Verbranden in een chemische verbrandingsinstallatie voorzien van een nabrander en een gaswasser, maar extra voorzichtig zijn bij het ontsteken daar deze stof zeer licht ontvlambaar is. Restanten en nietherbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf. Contact opnemen met een bevoegd afvalverwerkingsbedrijf om deze stof af te voeren. Verontreinigde verpakking Verwijderen als ongebruikt product. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 14.1 UN nummer ADR/RID: 1396 IMDG: 1396 IATA: Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ADR/RID: ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT IMDG: ALUMINIUM POWDER, UNCOATED IATA: Aluminium powder, uncoated 14.3 Transportgevarenklasse(n) ADR/RID: 4.3 IMDG: 4.3 IATA: Verpakkingsgroep ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 14.5 Milieugevaren ADR/RID: nee IMDG Marine pollutant: no IATA: no 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 15. REGELGEVING Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/ Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 16. OVERIGE INFORMATIE Nadere informatie Copyright 2011 Sigma-Aldrich. Vergunning voor ongelimiteerde kopieën uitsluitend voor gebruik binnen het bedrijf. Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Sigma-Aldrich, zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortkomt uit hantering van of contact met bovenstaand product. Zie de achterzijde van de factuur of de paklijst voor verdere verkoopsvoorwaarden. Aldrich Pagina 6 van 6

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.1 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kaliumbromide

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kaliumbromide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.4 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.1 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 05.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Magnesium

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Magnesium SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.2 Herzieningsdatum 01.07.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kaliumhydroxide

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kaliumhydroxide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.3 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.2 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 11.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

Gevarenaanduidingscode (H-code) Kan brand bevorderen; oxiderend. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Preventieve code (P-code)

Gevarenaanduidingscode (H-code) Kan brand bevorderen; oxiderend. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Preventieve code (P-code) SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.0 Herzieningsdatum 19.09.2012 Printdatum 31.07.2013 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Calcium nitrate hydrate

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Calcium nitrate hydrate SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.0 Herzieningsdatum 08.10.2012 Printdatum 05.01.2014 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

SIGMA-ALDRICH. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.0 Herzieningsdatum Printdatum

SIGMA-ALDRICH. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.0 Herzieningsdatum Printdatum SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.0 Herzieningsdatum 30.12.2010 Printdatum 23.02.2011 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Citroenzuur watervrij

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Citroenzuur watervrij SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.4 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kresolrood

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kresolrood SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.0 Herzieningsdatum 03.10.2012 Printdatum 06.01.2014 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificaties Productbenaming : (1S)-( )-Camphor

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificaties Productbenaming : (1S)-( )-Camphor SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.1 Herzieningsdatum 04.12.2013 Printdatum 12.01.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kaliumpermanganaat

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Kaliumpermanganaat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.3 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Jood

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Jood SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.5 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 02.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Natriumhydroxide

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Natriumhydroxide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.1 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 05.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Nessler s reagent

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Nessler s reagent SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.0 Herzieningsdatum 14.11.2012 Printdatum 06.01.2014 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Trifluorazijnzuur

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Trifluorazijnzuur SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.0 Herzieningsdatum 24.04.2012 Printdatum 25.05.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : IJzer(III)-chloride

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificaties Productbenaming : IJzer(III)-chloride SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 4.4 Herzieningsdatum 24.12.2011 Printdatum 05.04.2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Herziening: 07-Sep-2012 1. Naam stof en firma 1.1 Identificatie van de stof Propyleenglycol (glycol) 1.2 Gebruik van de stof Om glasverf te mengen

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificaties Productbenaming : Petroleumether

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

WM 0229657 Bestelnummer: 0229657 Versie 1.1 Herzieningsdatum 10.09.2013 Printdatum 27.01.2014

WM 0229657 Bestelnummer: 0229657 Versie 1.1 Herzieningsdatum 10.09.2013 Printdatum 27.01.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : identificatienummer : 61123 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.002148 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.002148

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

SIGMA-ALDRICH. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.4 Herzieningsdatum 17.10.2013 Printdatum 06.01.

SIGMA-ALDRICH. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.4 Herzieningsdatum 17.10.2013 Printdatum 06.01. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.4 Herzieningsdatum 17.10.2013 Printdatum 06.01.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Short cut PP fibers REACH registratienummer : CAS Nr. : EINICS Nr. : Indexnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61662 Gebruik van de stof of het mengsel : Onderhoudsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/07/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 Veranderd: 26.01.2012 Printdatum: 05.02.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: EPSON inktcartridge T066 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

: CELLTRACKS Instrument Buffer (PN7043)

: CELLTRACKS Instrument Buffer (PN7043) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam Stofnaam : : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte: 23012012 Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 11 Productidentificatie Handelsnaam: Active Stain 12

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: UCP Colour Sealant

: UCP Colour Sealant Datum van uitgave: 24/02/2016 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Electrolyte O2 low level

Electrolyte O2 low level VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 25/06/2012 Herziening: 25/06/2012 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik bladzijde : 1 / 5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het produkt : Vloeibaar. Ref. n : 20000000 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

SIGMA-ALDRICH. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.6 Herzieningsdatum 10.01.2013 Printdatum 05.01.

SIGMA-ALDRICH. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.6 Herzieningsdatum 10.01.2013 Printdatum 05.01. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Versie 5.6 Herzieningsdatum 10.01.2013 Printdatum 05.01.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012 Bladzijde: 1/5 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 05/05/2015 Datum herziening: 20/04/2015 : Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Water

Nadere informatie

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.002214 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.002214

Nadere informatie

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie M Korrelkalk Suprem 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 6 10.001353 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.001353

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

"Tailor made reagents" VEILIGHEIDSDOCUMENT

Tailor made reagents VEILIGHEIDSDOCUMENT "Tailor made reagents" CHEM LAB NV Industriezone De Arend 2 B-8210 ZEDELGEM - BELGIUM Tel.: (32)-50-288320 Fax.: (32)-50-782654 VEILIGHEIDSDOCUMENT 1. Identificatie van het materiaal / Oorsprong en firma.

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 28-08-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: VSSL9682

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie