De resultaten van het Programma Gasfabrieken Provincie Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De resultaten van het Programma Gasfabrieken Provincie Noord-Holland"

Transcriptie

1 1

2 tim duyff Bas van lier

3 4 Waar ooit het gas was 5 Woord vooraf Een boek over een project of een programma is meestal een markeringspunt. Dat is bij dit boek niet anders. Belangrijkste aanleiding ervoor is de afsluiting dit jaar van het Programma Gasfabrieken Provincie Noord-Holland ( ). Drs. Tjeerd Talsma, Gedeputeerde Milieu en Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Holland Dat is een groot, complex en meerjarig programma waarin met groot succes oude gasfabrieklocaties in Noord-Holland onder handen werden genomen, volgens de trits: slopen, saneren en bouwen. Dat laatste was nadrukkelijk een van de doelstellingen van het Programma: voor er gesaneerd werd, moest er uitzicht zijn op herontwikkeling. Want de combinatie met herontwikkeling levert de juiste dynamiek op. En dan ging het als volgt: Oude gasfabrieken werden gesloopt, de vervuilde grond werd gesaneerd, waarbij een robuust saneringsresultaat geboekt werd, en op het gereinigde terrein verrees, of zal verrijzen: iets nieuws, nuttigs en hopelijk moois. De behaalde resultaten zijn vooral een gevolg van volharding, enthousiasme, en het vermogen van verschillende partijen om doelgericht samen te werken. In dit boek vindt u behalve informatie over de verschillende gasfabrieklocaties (Wat was er? Wat komt er, of: Wat is er al?), ook hoofdstukken over de historie, de techniek, de architectuur, en de bestuurlijke aangelegenheden. Het boek is geïllustreerd met prachtige afbeeldingen, voor een deel speciaal voor deze uitgave gemaakt. Van harte beveel ik Waar ooit het gas was in uw aandacht aan.

4 6 Waar ooit het gas was 7 Van de projectleiding Het Programma Gasfabrieken Provincie Noord- Holland kent een rotsvaste leiding, al jaren lang. Caroline Vrauwdeunt (projectleider) en Leo Venus (procesmanager en onderhandelaar, door de Provincie ingehuurd van adviesbureau AT Osborne) vertellen. We zijn begonnen in Rob Velt was toen de eerste projectleider. Al snel dat jaar kwam Venus erbij, een jaar later gevolgd door Vrauwdeunt. Ook de provinciale medewerkers Paul Bruin, saneringsdeskundige, en Frank de Graaf, bevoegd gezag vergunningverlening, waren van meet af aan bij het project betrokken. Er zit heel veel bestendigheid en hechtheid in het team. Dat is heel bijzonder en dat is ook wel een van de succesfactoren. Het toont de betrokkenheid van het team bij dit project aan. Je bent iets begonnen met een horizon tot 2012 voor de aanpak van de laatste locaties, en dan wil je dat ook afmaken. Je wilt resultaat halen. Voor de buitenwacht is het prettig dat ze weten met wie ze te doen hebben, en dat er mensen zitten die weten waar ze het over hebben. We zijn loyaal aan dit project, je doet een dergelijk project van a tot z. Je stapt niet zo maar op. Terwijl de wereld om ons heen voortdurend veranderde, bleven wij een constante factor. Niet alleen het management wijzigde steeds, ook de bestuurders wisselden, zowel bij gemeenten en rijk, als bij de provincie. Denk alleen maar aan de vier gedeputeerden die we hebben meegemaakt: Ada Wildekamp, Albert Moens, Bart Heller en Tjeerd Talsma. Helemaal aan het begin van de rit, werd er in 2000 een aanvalsplan opgesteld. Onder leiding van de provincie verenigden de bestuurders zich in een Stuurgroep om de vinger aan de pols te houden en gingen er vier werkgroepen aan de gang. Daarin zaten, behalve de Provincie, ook Nuon, VROM, en alle gemeenten met nog te ontwikkelen gasfabrieklocaties. De vier werkgroepen waren: Saneren; Juridische zaken; Stedelijke ontwikkeling; Financiën. Doel van de werkgroepen was om de zaken zo voor te bereiden dat het voeren van de onderhandelingen mogelijk was. En die onderhandelingen moesten leiden tot programmatische afspraken. Die onderhandelingen deden Vrauwdeunt en Venus, samen met Ed Hut (overleden in 2006). In 2003 nam Vrauwdeunt als projectleider het stokje over van Rob Velt. In 2003 waren alle saneringovereenkomsten getekend en konden we met de uitvoering beginnen. Soms waren er wel nieuwe onderhandelingen nodig, omdat zich nieuwe omstandigheden voordeden. En het geheel was toen ook al in Brussel geweest. Daarmee was een belangrijke drempel genomen. Voor alle locaties konden we afspraken maken, maar Hilversum bleek de hardste noot. In Hilversum zaten er functies op het terrein die het moeilijk maakten het te herontwikkelen. Door de veelheid aan functies zou het een postzegelsanering en een postzegelontwikkeling worden. De impasse werd doorbroken toen de provincie zich opwierp als bemiddelaar en wist te bewerkstelligen dat er een paar functies werden uitgeplaatst naar andere locaties. Mede dankzij UNA-ISV-middelen werd de gemeente over de streep getrokken en werd het mogelijk toch te saneren en te ontwikkelen. Dat is een geweldig en leerzaam traject geweest, waar het onmogelijke mogelijk is gebleken en waarbij je schouder aan schouder met de gemeente werkt aan een resultaat. Resultaat het is een woord dat vaak terugkeert in het gesprek met Venus en Vrauwdeunt. Terwijl dat resultaat er als het ware op ligt te wachten om verzilverd te worden, waren zij veel van hun tijd kwijt aan andere zaken. Buiten haalde je resultaat, binnen speelden de randzaken. Veel van onze tijd waren we ook met die randzaken bezig. Zonder andere projecten te kort te doen, zijn ze vooral trots op de ontwikkeling in Heemstede. Als je daar langsrijdt, dan zie je de kwaliteit die ons voor ogen staat. Het is top wat daar op een beheerste manier tot stand gekomen is. Er is slim gesaneerd: een deel van het terrein werd vooruit gesaneerd en de appartementen daar konden snel worden opgeleverd. Ouderen zijn er uit hun woningen geplaatst om de sanering in de volgende fase mogelijk te maken, maar ze kwamen meteen in nieuwe appartementen terecht. Een dergelijk scenario betekent dat je de tijd moet nemen. Er zat dan ook een fasering in het project en het heeft een lange doorlooptijd van acht jaar maar dan heb je ook iets ontwikkeld met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden en de gebruikers. De twee wijzen nog op de rol van de Landsadvocaat bij het opstellen van contracten. Pels Rijcken trad vaak op als adviseur en is eigenlijk onmisbaar bij een complex Programma als dit. De Landsadvocaat is dé autoriteit op het gebied van bodemsanering. Hij was onze steun en toeverlaat, en dat kon ook omdat het Programma Gasfabrieken in lijn was met het rijksbeleid. Vandaar dat we gebruik konden maken van zijn diensten. In de onderhandelingen met Nuon dat waren er meer dan 25 gingen Vrauwdeunt, Venus en Hut soms door diepe dalen. Nuon was vanaf het begin terughoudend. Dat kwam doordat het bedrijf door het rijk als hoofdschuldige aan de vervuiling werd gezien. Zij waren immers de rechtsopvolger van de gasfabrieken. Wij konden wel meegaan in dat gevoel van Nuon. De schuld werd te gemakkelijk bij hen gelegd. Tenslotte waren die oude gasfabrieken aanvankelijk eigendom van de gemeente. Door dat te erkennen, ontstond er toch ruimte om afspraken te maken. Anders was het niet gelukt. Terugkijkend rest bij de projectleiding de tevredenheid over wat er bereikt is. En het besef dat het zonder solide samenwerking met anderen niet gaat. Je doet het samen. We willen onze externe projectpartners feliciteren met dit mooie gezamenlijke resultaat. Maar ook alle projectleden en al diegenen die binnen de provinciale organisatie gestreden hebben voor deze uitkomst.

5 8 Waar ooit het gas was 9 Inhoud Paul Bruin, Leo Venus, Caroline Vrauwdeunt, Frank de Graaf 5 Woord vooraf 6 van de projectleiding 10 De eeuw van het gaslicht 17 de lokaties 18 alkmaar, paardenmarkt 20 De gasfabriek: van steenkool naar gas 24 hoe werkt een gasfabriek? 26 Robuuste charme in baksteen 30 Gasfitter zoekt gaslek met lucifers 32 Heemstede, van den Eijndekade 34 Mijn huis trilt, kunt u daar iets aan doen? 40 Zaanstad 47 financieel overzicht jaar Programma Gasfabrieken: de resultaten 58 haarlem, raaks Colofon Tekst Tim Duyff, Bas van Lier Fotografie Martin van Welzen, Regionaal Archief Alkmaar, Stadsarchief Amsterdam, G.M. Schipperheijn Illustraties Fraaie Zaken Ontwerp en productie 124 Design bv Druk Kapsenberg van Waesberghe De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 2012, Provincie Noord-Holland en 124 Design

6 10 Waar ooit het gas was 11 De eeuw van het gaslicht Gouverneur van de provincie Noord-Holland mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan was in 1816 een van de aanwezigen bij een demonstratie van gaslicht in Amsterdam Een eeuw lang, grofweg van 1820 tot 1920, werden steden, fabrieken en woonhuizen verlicht met gaslicht. Verlichting op steenkoolgas was een Nederlandse vinding die echter in Engeland tot wasdom werd gebracht. De eerste gasfabrieken in Nederland waren dan ook opgericht met Engels kapitaal. Amsterdam den 26 Mei. Eergisteren avond is in het Oude Mannen- en Vrouwen-Huis, op den Binnen- Amstel, alhier ter Stede, ten overstaan van den Heere Commissaris-Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenschappen, Repelaer van Driel, den Heere Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, van Tets van Goudriaan, den Heere Gouverneur der Provincie van Antwerpen, Baron de Keverberg de Kessel, eene Commissie uit het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, en andere aanzienlijke Personen, eene proef bewerkstelligd met het in Engeland gebruikelijk gaslicht, welke uitnemend en ten genoegen van alle de aanwezigen is geslaagd. Op de groote Zaal van dat Gesticht hingen drie Kroonen, ieder met 12 a 14 lichten, benevens eenige andere lichtbuizen aan den wand: de helderheid, doch tevens zacht- en witheid van dit licht zettenden aan deze proef geene geringe waarde bij. Zo berichtte de Amsterdamsche Courant in de editie van 27 mei 1816 over de demonstratie van verlichting met gas in het gebouw dat nu het Hermitagemuseum in Amsterdam huisvest. Het moet voor de aanwezigen een bijzondere ervaring zijn geweest licht te zien branden op een onzichtbare brandstof die bovendien van een afstand werd aangevoerd. Tot dan toe waren kaarsen en olielampen de gangbare kunstverlichting, waarvan de bron zichtbaar en tastbaar was. Het vooruitzicht dat brandstof voor verlichting over lange afstand gedistribueerd zou kunnen worden en vanzelf het huis binnen zou komen, beloofde een belangrijke vooruitgang. En omdat een verzameling lichtjes over het algemeen een aangename aanblik biedt, zal men daar in het oude mannen- en vrouwenhuis met opwinding naar het nieuwe fenomeen hebben gekeken. Een Engelse natuurkundige, John Clayton ( ), had in de vroege achttiende eeuw al vastgesteld dat verhitting van steenkool in een zuurstofarme ruimte een brandbaar gas oplevert. Maar het was de Nederlandse natuurkundige Johan Pieter Minckelers ( ), hoogleraar aan de universiteit van Leuven, die bedacht dat dit gas bruikbaar kon zijn voor verlichting. Vanaf 1785 maakte hij er een gewoonte van om één keer per jaar zijn collegezaal te verlichten met gaslicht. Op de Markt in zijn geboortestad Maastricht heeft zijn standbeeld nog altijd een eeuwig brandende gasvlam in de hand. Minckelers deed echter verder niets met zijn vinding en het duurde nog enkele jaren voordat de oorspronkelijk Schotse William Murdoch ( ) samen met zijn leerling Samuel Clegg ( ) de aanzet gaf voor de commerciële exploitatie van steenkoolgas voor verlichting. Murdoch ontwikkelde in de Engelse machinefabriek waar hij werkte een installatie voor gasverlichting, waarvan een eerste exemplaar in 1806 in een katoenspinnerij werd geïnstalleerd. Uiteindelijk zag een naar Engeland uitgeweken Duitser, Friedrich Albrecht Winzer ( ), alias Frederick Albert Winsor, een nog groter perspectief. In plaats van losstaande gaslichtinstallaties voor afzonderlijk fabrieken stelde hij zich voor hoe hele steden verlicht zouden kunnen worden met gaslicht. Dankzij zijn niet aflatende promotie van dit idee, werd in Londen in 1812 de eerste gasfabriek opgericht, The Gas Light and Coke Company, onder leiding van Samuel Clegg. Twee jaar later, in 1814, werd de omliggende wijk in het Londense Westminster voor het eerst met gas verlicht. Tien jaar later hadden meer dan vijftig steden in Engeland openbare gasverlichting. Op het vasteland was Parijs in 1815 de eerste stad met straatverlichting op gas. Amsterdams pijp-gaz In Nederland bleef deze technische vernieuwing niet onopgemerkt. Er werd over geschreven en net als in Amsterdam organiseerden natuurkundige genootschappen in verschillende andere steden demonstraties van gaslicht. Grootste voorvechter hier was Bernardus Koning ( ), een predikant uit het Noord-Hollandse Akersloot. Hij had zelf de Engelse methode van gasproductie aanmerkelijk verbeterd en wist de interesse van koning Willem I en diens regering te wekken om ook in Nederland gasverlichting Engelse karikatuur uit 1809: Well-informed gentleman The Coals being steam d produces tar or paint for the outside of Houses -- the Smoke passing thro water is deprived of substance and burns as you see. Irishman Arragh honey, if this man bring fire thro water we shall soon have the Thames and the Liffey burnt down -- and all the pretty little herrings and whales burnt to cinders.

7 12 Waar ooit het gas was 13 De gashouder van de Zuidergasfabriek aan de Amstel in Amsterdam, 1916 De Imperial Continental Gas Association (ICGA), die de khuizen en Schagen (1866). Toen de concessie van de Amsterdamse gasfabriek overnam, had in 1825 ook in gasfabriek in Hilversum in 1885 afliep en de gemeente Rotterdam de concessie verworven om een gasfabriek besloot de exploitatie zelf ter hand te nemen, begon te bouwen en pijpleidingen in de grond te leggen. Tien eigenaar Christiaan Hafkenscheid in Bussum een jaar later besloot de gemeente voor de straatverlich- nieuwe fabriek. ting over te stappen op gaslicht. Toen in 1836 de eerste honderd gaslantaarns brandden, was Rotterdam de De toename van het aantal gasfabrieken en ook het eerste stad in Nederland met openbare gasverlichting. groeiend gemeentelijk aandeel daarin, laat zich in Haarlem, waar de ICGA een derde fabriek had gesticht, belangrijke mate verklaren uit economische motieven. voerde op 1 januari 1837 als tweede stad openbare Stijgende prijzen van lampolie, in de tweede helft van gasverlichting in. Amsterdam besloot in 1840 eerst tot de negentiende eeuw nog algemeen in gebruik, en da- een proef met 150 gaslantaarns op de Prinsengracht, lende steenkoolprijzen maakten steenkoolgas steeds Amstel en Kloveniersburgwal. Toen dat een succes gewilder als verlichtingsbron. Verbeterde zuivering- bleek, stemde de gemeenteraad vijf jaar later in met technieken maakten het gas ook steeds beter geschikt gasverlichting voor de hele stad. voor gebruik in woonhuizen. Bovendien werden voor Verschillende andere steden in Nederland gaven vanaf verschillende bijproducten van de gasproductie nieuwe 1840 vergunningen af voor de bouw van een gasfa- toepassingen gevonden. Cornelis Springer, De Hollandsche Gazfabriek bouwt twee gashouders aan de Schans te Amsterdam, 1847 (Collectie Amsterdam Museum) aan te leggen. Vanaf 1822 werd het Binnenhof verlicht met gas uit een installatie naar Konings ontwerp. Koning raakte niettemin op de achtergrond, nadat de regering tegen zijn advies in had besloten de oprichting van gasfabrieken over te laten aan particulier kapitaal. In 1825 was de Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie in de Amstelstraat de eerste, zij het dat dit bedrijf alleen vergunning kreeg om olie als grondstof te gebruiken. Dit maakte het gas zó duur dat het uiteindelijk economisch niet exploitabel bleek. De Engelse aandeelhouder die in 1834 de fabriek overnam en zo van een faillissement redde, vroeg dan ook meteen vergunning aan voor het gebruik van steenkolen. Oliegas bleef daarna nog wel in gebruik voor levering aan bedrijven en particulieren met eigen gasinstallaties, omdat oliegas zich goed in cilinders liet pompen, zodat het met paard en wagen naar de klanten kon worden gebracht. briek, waaronder Utrecht (1841), Arnhem, Den Haag en Leeuwarden (1844), Zwolle (1845) en Leiden (1846). De Leidse gasfabriek was de eerste die door de gemeente zelf werd geëxploiteerd. In de jaren vijftig besloten ook andere steden tot de bouw van eigen gasfabrieken, zoals Groningen (1854), Delft (1855), Deventer (1858) en Breda (1858). Het idee dat gaslevering een nutsvoorziening was in combinatie met de goede verdiensten deed deze steden besluiten de gasproductie zelf ter hand te nemen. Rond de eeuwwisseling werd de gasproductie in vrijwel heel Nederland een gemeentelijke aangelegenheid. Buiten Amsterdam en Haarlem ontwikkelde de gasindustrie zich in Noord-Holland pas goed vanaf Alkmaar had in 1853 al een gasfabriek gekregen, Den Helder en Hoorn in 1857, en Purmerend in Twee jaar later openden fabrieken in Edam-Volendam, Zaandam, Krommenie en Hilversum. Daarna volgden Wormerveer (1863), Weesp (1864) en De Rijp, En- Vanaf het begin verkochten de fabrieken de ontgaste steenkool, cokes geheten, als huisbrandstof. Het productieproces leverde ook teer en ammoniakwater op, dat men bij ontstentenis van verdere nuttige toepassingen maar al te vaak in naburige waterlopen liet vloeien. Dat veranderde toen na 1850 voor deze afvalstoffen verwerkingsmethoden in zwang kwamen. Het ammoniakwater werd gebruikt voor de productie van kunstmest en koolteerdestilleerderijen verwerkten de teer tot teerolie en creosoot. Daarmee werden onder meer de bielzen voor de in die tijd opkomende spoorwegen verduurzaamd. Uit de teerolie werden verder benzeen en tolueen verkregen, basisstoffen voor de productie van synthetische kleurstoffen en later ook geneesmiddelen. Uit de jaarrekening over 1885 van de Gemeente-Gasfabriek in Alkmaar blijkt bijvoorbeeld dat de opbrengst uit die bijproducten ongeveer een kwart bedroeg van de gasopbrengsten: gulden bovenop de

8 14 Waar ooit het gas was 15 Rond 1845 verscheen bij een uitgever in Arnhem een ganzenbordachtig spel dat gaslicht als onderwerp had gulden die met de gasleveranties werden verdiend. In de loop van de jaren zouden de inkomsten uit de bijproducten naar verhouding alleen maar toenemen. Op de gemeentebegrotingen waren de winsten uit de gasproductie uiteraard welkome aanvullingen. Vergadering van directeuren van Nederlandse gasfabrieken. Amsterdam, 1923 Thomas Edison Elektrische concurrentie Terwijl in steeds meer plaatsen gasfabrieken werden bijgebouwd, diende zich een nieuw alternatief voor het gaslicht aan. Al in de jaren veertig van de negentiende eeuw werd in de pers bericht over elektrisch licht. Eigenaars van gas-fabrijken zijn als door eenen panischen schrik getroffen, schreef De Nederlandsche Stoompost in december 1848 daarover. Sindsdien hadden de gasfabrikanten ervaren dat het met dat elektrisch licht zo n vaart niet liep. Maar in 1881 werd de bedreiging serieuzer nadat Thomas Edison ( ) op de Internationale Elektriciteitstentoonstelling zijn gloeilamp aan het Europese publiek demonstreerde. Een van de bezoekers was de directeur van het prestigieuze Amstel Hotel in Amsterdam, die direct onder de indruk was. Vooral uit publicitaire overwegingen liet hij zijn hotel voorzien van Edison Elektrisch Licht, dat eind 1883 feestelijk werd geïntroduceerd. Verschillende theaters en andere instellingen volgden in de jaren daarna dit voorbeeld. Dat het toch nog veertig jaar zou duren voordat het elektrisch licht de gasverlichting definitief zou verdringen, had te maken met de uitvinding van het gasgloeikousje door de Oostenrijker Carl Auer von Welsbach ( ). Deze leerling van de uitvinder van de Bunsenbrander ontdekte in 1885 dat een katoenen kousje gedrenkt in een mengsel van thoriumoxyde en ceriumoxyde in de vlam van een Bunsenbrander een helder licht uitstraalde. Het principe wordt nog steeds gebruikt in campinglampen.

9 16 Waar ooit het gas was 17 STATUS SANERING PROVINCIE NOORD-HOLAND OMSTREEKS 2003 REEDS GESANEERD NAZORGLOCATIES TEXEL FRIESLAND UITVOERINGSLOCATIES HERONTWIKKELINGSLOCATIES Door het gloeikousje won gaslicht enorm aan populariteit. Lampen met zo n kousje verbruikten veel minder gas. Het principe van de Bunsenbrander ontwikkeld door Michael Faraday ( ) en verbeterd door R.W. Bunsen ( ) waarbij door bijmenging van zuurstof een hete, kleurloze gasvlam ontstaat, had bovendien geleid tot de ontwikkeling van gasfornuizen en geisers voor warm water. Aansluiting op het gasnet werd daardoor voor steeds meer huishoudens interessant. Te meer omdat de gasprijzen door efficiëntere productie steeds verder waren gedaald. Tegen het einde van de eeuw was elektrisch licht daardoor nog ruim 50 procent duurder dan gaslicht. Om die reden liet een stad als Amsterdam in de jaren rond de eeuwwisseling de straatverlichting uitvoeren met het gasgloeikousje. De opmars van het elektrisch licht viel echter niet meer tegen te houden, nadat in de eerste jaren van de twintigste eeuw de gloeilamp sterk werd verbeterd. Toepassing van een metaaldraad in plaats van een kooldraad als gloeidraad, vergrootte de lichtopbrengst van gloeilampen aanzienlijk. Elektrisch licht produceerde veel minder warmte dan gaslicht en verbruikte geen zuurstof, waardoor het de atmosfeer binnenshuis veel minder beïnvloedde. Het leverde ook minder brandgevaar op en kon ook nog eens eenvoudig met één schakelaar worden aangestoken. Dat alles maakte dat elektrische verlichting vanaf 1910 in rap tempo werd geïnstalleerd en dat rond 1920 de gasverlichting nagenoeg was verdwenen. Veel gasfabrieken konden desondanks blijven voortbestaan, omdat er nog steeds vraag was naar gas voor verwarming en om op te koken. Maar toen in 1959 het aardgasveld bij Slochteren werd ontdekt, schakelde Nederland in korte tijd over op dit schonere, natuurlijk geproduceerde gas. De overbodig geworden gasfabrieken werden verlaten en in veel gevallen gesloopt, waarna in de regel de gemeenten bleven zitten met zwaar vervuilde terreinen. Hoge saneringskosten zaten daarna een geschikte herbestemming vaak jarenlang in de weg. GASLOCATIES ANNO 2012 VOEDINGSSTATION(S) COMPRESSOR- EN MENGSTATION COMPRESSORSTATION MENGSTATION ONDERGRONDSE OPSLAG DEN HELDER SCHAGEN SCHAGEN NIEDORP MEDEMBLIK HARENKARSPEL LANGEDIJK ENKHUIZEN STEDEBROEC ALKMAAR HOORN EGMOND GRAFT-DE RIJP PURMEREND EDAM-VOLENDAM BEVERWIJK WORMERLAND OOSTZAAN ZAANSTAD ZAANSTAD HAARLEM WATERLAND HAARLEM FLEVO- LAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE WEESP WEESP HUIZEN BUSSUM ZUID- HOLLAND HILVERSUM HILVERSUM UTRECHT GE

10 18 Schone toekomst voor oude gasterreinen 19 Alkmaar Paardenmarkt Nieuwbouw op het oude gasfabriekterrein, gezien vanaf de Paardenmarkt bij de Kanaalkade Het kaaspakhuis van de firma J.H. Eyssen werd gebouwd op het terrein van de gasfabriek die na sluiting in 1916 was gesloopt. Het pakhuis is behouden en omgebouwd tot appartementencomplex

11 20 Waar ooit het gas was 21 De gasfabriek: van steenkool naar gas In negentiende-eeuwse gasfabrieken werd gas onttrokken aan steenkolen. In een aantal stappen werd het gas daarna gezuiverd van onbruikbare en giftige stoffen. De productie van steenkoolgas uit steenkool was gebaseerd op het principe van de pyrolyse of droge destillatie. Daarbij wordt een stof verhit zonder dat er zuurstof bij komt, waardoor bestanddelen van die stof in gasvorm uitdampen. In de negentiende-eeuwse gasfabrieken werden steenkolen daarvoor in horizontale gietijzeren of keramische buizen gestort, retorten genoemd. Grote gasfabrieken hadden twee of meer ovens met elk twaalf retorten op rij. De ovens werden doorgaans gestookt met de ontgaste steenkolen of cokes, vaak vermengd met eveneens uit het fabricage- ringskisten geleid die aanvankelijk waren gevuld met kalk. Halverwege de negentiende eeuw stapte men over op ijzeraarde, dat een effectievere zuiveringsstof bleek. Het ijzer daarin bond de zwavel, stikstof en de cyaan aan zich. Het zo gezuiverde gas bestond uit methaan en andere koolwaterstoffen, koolmonoxide en kooldioxide. Via een gasmeter die de hoeveelheid geproduceerd gas bijhield, stroomde het gas uiteindelijk in een gashouder. Zo n gashouder bestond uit een grote ronde gemetselde kuip gevuld met water. Aan de bovenkant was de gashouder afgesloten met een gietijzeren klok die op en neer kon bewegen. Het gas verzamelde zich onder die klok boven het water dat ook hier weer voorkwam dat het gas kon ontsnappen. De gashouder diende als buffer om een constante gas- levering te kunnen waarborgen. Vanuit de gashouder werd het gas via een gasdrukregelaar aan het gasnet geleverd. De gasfabrieken verdienden ook aan de bijproducten van de gasproductie. De cokes waren een gewilde brandstof voor verwarming, omdat de van hun gas ontdane steenkolen langdurig bleven smeulen en veel warmte produceerden. Aanvankelijk werden de afgevangen teer en ammoniak grotendeels weggegooid, niet zelden in een naburige sloot. Maar halverwege de negentiende eeuw werden ook hiervoor toepassingen gevonden: teerolie werd gebruikt voor de verduurzaming van hout en met ammoniak werd kunstmest gemaakt. Plattegrond van gasfabriek met uitbreidingen aan de Paardenmarkt in Alkmaar, 1893 proces vrijgekomen teer. Nadat een retort was gevuld met steenkolen, werd hij Schoolplaat van een gasfabriek, 1918 aan de voorzijde afgesloten. Verhitting tot 1200 graden zette het proces in gang waarbij steenkoolgas vrijkwam vermengd met onder meer teer, ammoniak en zwavel- en cyaanverbindingen. Dat gas kon vervolgens via een verticale pijp boven het mondstuk van de retort opstijgen naar een afgesloten, voor een deel met water gevulde bak, de hydraulic main. Het onder water uitgestoten gas verzamelde zich boven het water dat voorkwam dat het gas zou terugstromen. Uit de hydraulic main werd het gas door een condensor geleid, een reeks pijpen waarin het gas zover werd afgekoeld dat de daarin aanwezige teer condenseerde en kon worden opgevangen. Daarna werd het gas gewassen in een toren met scrubbers, plateaus die voortdurend werden besproeid met water waar de ammoniak uit het gas in oploste. Om het gas ten slotte te zuiveren van stikstof-, zwavel- en cyaanverbindingen, werd het door zuive-

12 22 Waar ooit het gas was 23 Dankzij een groot baggerproject van de provincie Noord- Holland kon ook de vervuilde waterbodem ter hoogte van de Helderseweg in Alkmaar worden gesaneerd Blauwe verkleuring van de grond duidt op cyanidevervuiling Giftige erfenis De mores en de werkomstandigheden in de negentiende-eeuwse gasfabrieken werkten grootschalige bodemvervuiling in de hand, een giftige erfenis voor latere generaties. Hitte, steenkoolgruis en giftige dampen maakten het werk in de gasfabrieken er niet gezonder op. Dat werk was bovendien zwaar door het gesjouw met kolen en cokes, met tonnen met teer, en met bakken ijzeraarde. Werknemers van gasfabrieken werden doorgaans niet oud en hadden tot de opkomst van vakbonden tegen het einde van de negentiende eeuw weinig in te brengen tegen de werkgevers. Daarnaast zorgden de fabrieken voor vervuiling van lucht, bodem en water. Teer, ammoniak en andere overtollige bijproducten werden geloosd in oppervlaktewater, er werden teer, ammoniak en benzeen gemorst, en leidingen vertoonden nogal eens lekkages waarlangs ook giftige stoffen in de bodem terecht kwamen. In regeneratieloodsen werd bovendien verzadigde ijzeraarde uit de zuiveringskisten over de grond uitgespreid, zodat de daarin aanwezige stikstof en zwavel door contact met zuurstof kon oxideren. De ijzeraarde kon daarna opnieuw worden gebruikt. De ijzercyanide in de ijzeraarde bleef echter ongewijzigd en hoopte zich in steeds sterkere concentraties op in de bodem van die loodsen en rond de zuiveringskisten, die daardoor blauw verkleurde. Uitgewerkte ijzeraarde, verzadigd met cyanides, werd nogal eens gebruikt om sloten te dempen en andere gaten in de bodem te dichten. Na de sluiting van de gasfabrieken in de loop van de twintigste eeuw, bleven gemeenten achter met zwaar vervuilde fabrieksterreinen. De omvang daarvan werd in de meeste gevallen pas tientallen jaren later vastgesteld. Bodem en grondwater bleken daarbij vooral vervuild met teer, olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) en cyanide. De kosten van het opruimen van die vervuilingen stonden in veel gevallen een duurzame herontwikkeling van de terreinen jarenlang in de weg. Een deel van het gesaneerde terrein in Bussum wacht nog op bebouwing

13 Hoe werkt een gasfabriek? 24 Waar ooit het gas was 25 STEENKOLEN OVEN 1200 Uit steenkool dampt door verhitting gas dat naar hydraulic main wordt geleid. Met een deel van de resterende cokes wordt de oven gestookt. HYDRAULIC MAIN Steenkoolgas wordt onder water gelost en vindt weg naar boven. Water weerhoudt het gas ervan terug te stromen naar de oven. CONDENSOR Het gas wordt afgekoeld waardoor teer condenseert die wordt opgevangen in een reservoir. EXHAUSTER In de exhauster heeft de eerste filtering van het gas plaats. SCRUBBERS In de scrubbers wordt met veel water ammoniak uit het gas gewassen die in een reservoir wordt verzameld. PURIFIER/IRON SPONGE Steenkoolgas wordt gezuiverd van stikstof-, zwavel- en cyaanverbindingen door het door zuiveringskisten te laten lopen met kalk (later ijzeraarde). METER Met de meter werd de productie gemeten. GASHOUDER/OPSLAG Opslag van het gas. Onderin water om terugstromen van gas tegen te gaan. COKES TEER AMONIAK BODEMVERONTREINIGING BIJ EEN GASFABRIEK. VOORBEELD: ALKMAAR - HELDERSEWEG M 2 TOTAAL TON BENODIGDE AANVULGROND ALKMAAR PUIN TON EXTRACTIEVE REINIGING TON THERMISCHE REINIGING TON PUUR PRODUCT 550 TON AANVULGROND TOTAAL VRACHTWAGENS

14 26 Waar ooit het gas was 27 In de voormalige bazenwoningen op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam zit nu een kinderdagverblijf Robuuste charme in baksteen Blik op de Westergasfabriek in Amsterdam met de watertoren en daarachter de gashouder In de industriële ontwikkeling van de negentiende eeuw vergrootten fabriekseigenaren graag hun aanzien met aansprekende fabrieksgebouwen in moderne Hollandse renaissancestijl. Een typische negentiende-eeuwse gasfabriek bestond uit een aantal gebouwen verspreid over een fabrieksterrein. De stokerij en het zuiveringshuis waren doorgaans de grootste gebouwen, die samen met de gashouders het terrein domineerden. Daartussen en omheen was een aantal kleinere gebouwen gegroepeerd met verschillende functies. In het machinegebouw stonden de pompen die het gas over het terrein vervoerden. De gasdrukregelaars om de druk van het gas in het gasnet op peil te houden stonden in het regulateurshuis. Meterhuisjes boden onderdak aan gasmeters waarmee de hoeveelheid geproduceerd en geleverd gas werd bijgehouden. Andere gebouwen huisvestten magazijnen, werkplaatsen en kantoren. Ook stonden er verschillende woningen op het terrein: voor de directeur, de ingenieur en de fabrieksopzichter of fittersbaas. In het geval er iets mis zou gaan in de fabriek, waren zij tenminste snel ter plaatse. Soms werden gasfabrieken uitgebreid met fabrieken voor de verwerking van bijproducten, zoals een ammoniak- of een zwavelfabriek. Tegen het einde van de eeuw werden ook wel ketelhuizen toegevoegd, waar cokes werden gebruikt om stoom en daarmee elektriciteit te produceren. Verspreid over het terrein waren verder loodsen voor kolen en cokes, een teerput, en een regeneratieloods voor het herstel van de ijzeraarde te vinden.

15 28 Waar ooit het gas was 29 Station Groningen, een ontwerp van Isaac Gosschalk Gasfabrieken waren van ver herkenbaar aan de gashouders of gazometers waarin het geproduceerde gas werd opgeslagen. De grote ronde tanks hadden een karakteristieke aanblik door de ijzerconstructie van de opbouw. Staande leizuilen waarlangs de ijzeren klok van de gashouder omhoog en omlaag kon bewegen, waren in kruisverband met elkaar verbonden. Dat vlechtwerk van ijzer gaf de gashouders een sterk industrieel uiterlijk. In sommige gashouders die na restauratie en herbestemming ook van binnen zijn te bekijken, is het gietijzeren interieur nog indrukwekkender. De gashouder op het terrein van de voormalige Westergasfabriek in Amsterdam is daar een sterk voorbeeld van. Gietijzeren constructies raakten in de tweede helft van de negentiende eeuw in zwang in de fabrieksbouw. Voor die tijd werd vooral met hout gewerkt voor draagen dakconstructies. De verminderde brandgevaarlijkheid was een van de belangrijkste argumenten om op gietijzer over te stappen. Het nieuwe materiaal maakte bovendien grote overspanningen mogelijk. Naarmate de eeuw vorderde, raakte men meer en meer bedreven in de toepassing van het gietijzer in vernieuwende constructies, zoals de Polonceauspant. Die constructie bood een hogere vrije ruimte onder het dak en beperkte tegelijk het materiaalgebruik. Negentiende-eeuwse fabrieksgebouwen werden voor het overige onveranderd opgetrokken uit baksteen en bedekt met een pannendak. Het aardige zeker vanuit onze tijd bezien is dat de bouwmeesters met relatief eenvoudige middelen van die fabrieken vaak toch iets aantrekkelijks wisten te maken. Fabrieken waren in deze periode van industriële ontwikkeling de bakens van de vooruitgang. Fabrieksdirecteuren wilden dat maar al te graag bevestigen om hun eigen aanzien te vergroten en waren bereid te investeren in gebouwen met een zekere allure. De fabrieksbouw volgde daardoor de heersende architectonische stijlen uit de negentiende eeuw die teruggrepen op vroegere periodes. Neoclassicistische en neogothische bouwstijlen culmineerden in Nederland in de Hollandse neorenaissance, waarin werd teruggegrepen op de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse renaissancearchitectuur. Veel stationsgebouwen, die juist in deze tijd werden gebouwd, maar ook overheidsgebouwen en bijvoorbeeld het Rijksmuseum van Cuypers worden tot deze stijl gerekend. Kenmerkend voor de Hollandse neorenaissance zijn de trapgevels, de horizontale lijnen of speklagen in het metselwerk, kruiskozijnen, rondbogen en imposante dakpartijen. In veel gebouwen en zeker in de utiliteitsbouw werden naar believen elementen uit de verschillende stijlen door elkaar gebruikt, een vorm van eclecticisme die wel als afzonderlijke bouwstijl wordt benoemd. Typische fabrieksgebouwen uit de tweede helft van de negentiende eeuw waren lange rechthoekige gebouwen met over de hele lengte gelijkvormige raampartijen. Uitstekende of juist terugvallende delen in het metselwerk gaven de gebouwen hun karakter, net als gebruik van bakstenen in contrasterende kleuren. Langs de dakranden en in de kopse gevels veroorloofden architecten zich veelal eenvoudige repeterende versieringen. Karakteristiek zijn bijvoorbeeld de trapvormen die met terugvallend metselwerk zijn aangebracht in de kopgevels. Een toonbeeld van deze neorenaissancistische fabrieksbouw zijn de bewaard gebleven gebouwen van de Westergasfabriek in Amsterdam. Ze werden in 1883 in opdracht van de Imperial Continental Gas Association (ICGA) ontworpen door Isaac Gosschalk ( ), die in dezelfde periode het station van Groningen ontwierp. Het werk van de eclecticus Gosschalk is exemplarisch voor de Hollandse neorenaissance. De robuuste gebouwen voor de Westergasfabriek ontleenden hun sierlijkheid aan de horizontale lijnen in contrasterende gele baksteen en allerlei details in de afwerking langs daklijsten, raamkozijnen en hoeken en geveldelen. Het geeft de gebouwen ook nu nog een aangename grandeur die verwijst naar een industrieel verleden, maar die ook heel goed past bij de culturele bedrijvigheid van de huidige bewoners. Oude foto s en tekeningen van andere gasfabrieksgebouwen die inmiddels allang zijn afgebroken, laten eenzelfde beeld zien: kloeke bedrijfsgebouwen met goed gedoseerde versieringen voor een representatieve uitstraling. Op de meeste plaatsen hebben deze gebouwen, nadat ze hun oorspronkelijke functie verloren, niettemin plaats moeten maken voor andere bouwwerken. Gebouwen van de Westgasfabriek in Amsterdam vertonen de typische detaillering van de Hollandse neorenaissance met speklagen in contrasterende kleuren, trapgevels en sierkragen langs de daklijsten

16 30 Waar ooit het gas was 31 Gasfitter zoekt gaslek met lucifers Vanaf de eerste proeven met gaslicht is kolengas en later aardgas in het nieuws geweest. Een bloemlezing van berichten uit de media. Twaalf miljoen oliebollen op aardgas In zijn oudejaarsconference van 1963 bezong Wim Kan de in 1959 ontdekte gasbel bij Slochteren. Twaalf miljoen oliebollen op aardgas Geen mens die niet een wonder van de toverbel verlangt We hebben nu het hele jaar de gasbel horen luiden Maar niemand weet precies waar de klepel hangt De buizen liggen bijna in de straat Maar niemand weet wat het kosten gaat Aardgas bij toeval ontdekt Een fragment uit het Polygoonjournaal uit 1948 maakt duidelijk dat de vondst van aardgas bij Coevorden niet gepland was. feature=related Wat een land, wat een land Waar dat allemaal maar kan 12 miljoen oliebollen Dansen in de pan Aardgas in Warga We hoeven tegenwoordig maar een wandelstok in de grond te prikken en we hebben gas. Filmfragment over gasboringen in Friesland, Het verschil tussen stadsgas en aardgas Animatiefilm uit 1964 laat zien dat aardgas twee keer zo veel energie bevat als stadsgas. beeldmateriaal/bewegend_beeld/ /140071

17 32 Waar ooit het gas was 33 Heemstede van den Eijndekade Een van de appartementencomplexen in het plan Privilege in Heemstede De karakteristieke achthoekige watertoren van ir. jhr. A. Holmberg de Beckfelt markeert het gebied met de nieuwe woonwijken Waterhof, Waterspiegel en Waterpark

18 34 Waar ooit het gas was 35 Mijn huis trilt, kunt u daar iets aan doen? Tjeerd Talsma viel medio 2011 als gedeputeerde in een gespreid bedje. Althans, waar het ging om het Programma Gasfabrieken. Begonnen in 2003, stond bij dat Programma inmiddels alles goed op de rails, liep het op volle toeren, en ging het richting afronding. In principe was het slechts een kwestie van goed naar het einde hobbelen en de zegeningen tellen. En die zegeningen zijn er volop. Het gaat bij de aanpak van oude gasfabrieklocaties immers om slopen, saneren en bouwen. Ofwel: oude gasfabrieklocaties worden gesloopt, de vervuilde gronden worden gesaneerd, en er verrijst wat moois (als het goed is) en nieuws op de plek van de oude gasfabriek. En dat allemaal binnenstedelijk. Het Programma Gasfabrieken is dus bij uitstek resultaat- en oplossingsgericht. Dat spreekt een realist als Talsma aan, net als het feit dat er heel concrete problemen worden aangepakt op regionaal niveau. Talsma bezocht locaties van voormalige gasfabrieken in Haarlem, Alkmaar en Hilversum. De resultaten van de sanering en soms ook al van de herontwikkeling vindt hij indrukwekkend. In Hilversum zag hij hoe diep er in de grond gegraven moest worden om de rotzooi echt op te kunnen ruimen. Als kind woonde hij dicht bij de gasfabriek van Alkmaar, die toen al stevig op haar retour was. Het was eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Hij speelde er met vriendjes op het vervallen terrein, dat weliswaar afgesloten was, maar die afsluiting omzeilen, is voor een kind nu juist de uitdaging. Voor zijn geestesoog doemt het beeld op van een massieve, zwarte klomp, de gashouder waarschijnlijk, met troosteloze bebouwing eromheen. Geen prettig gezicht, en dan had je ook nog eens die vervuilde grond. Jaren later zou hij mede verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de vervuiling. Hij roemt de goede samenwerking met gemeenten en andere partijen. Klachten kreeg hij alleen van individuele burgers, bijvoorbeeld uit Alkmaar, toen daar een damwand de grond in ging. Na afloop zijn de bewoners blij met gereinigde grond en de verbeterde aanblik. Maar Talsma heeft het meegemaakt dat op het moment zelf een bewoner opbelde en zei: Ze zijn weer begonnen, het huis staat te trillen, kunt u daar iets aan doen? Het succes van het Programma zit m volgens Talsma ook in het feit dat iedere deelnemer de urgentie voelt. Dat de leefomgeving zo sterk verbetert, leidt ertoe dat de sanering bij het publiek op sympathie kan rekenen. Het Programma Gasfabrieken valt op het snijvlak van twee onderdelen uit zijn portefeuille als gedeputeerde: Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het gaat om verbetering van de leefomgeving en om een milieumaatregel die van grote waarde is. Het is van belang dat we deze problematiek niet laten liggen voor volgende generaties. Bolgashouder en oude gashouder van de gasfabriek aan de Helderseweg in Alkmaar, enkele jaren voor de sloop in 1968 Sanering van het terrein Helderseweg

19 36 Waar ooit het gas was 37 Bestuurlijke mijlpalen 1999: ondertekening Intentieverklaring op landelijk niveau Programma Gasfabrieksterreinen, door rijk, IPO en gemeente Amsterdam; Mei 2000: gedeputeerde Ada Wildekamp om de tafel met alle wethouders van de betrokken steden: er worden afspraken gemaakt in een intentieverklaring. Er werd toen, afgezien van Amsterdam, uitgegaan van 22 te saneren gasfabrieklocaties in Noord-Holland. Het was kennelijk aantrekkelijk om een vervuilde gasfabrieklocatie te zijn, want in het najaar van 2002 telde Noord-Holland er opeens 41. Herontwikkeling was overigens niet overal mogelijk, omdat er op enkele locaties inmiddels gebouwd was. Een paar gemeenten onderzochten zelf de mogelijkheden van herontwikkeling. Reden voor Wildekamp om in een speech te wijzen op de voordelen van meedoen aan het Programma Gasfabrieken: Betere concurrentiepositie richting markt, van waaruit grote belangstelling bestaat voor de gasfabrieklocaties. Meedoen leidt tot medefinanciering door de rijksoverheid; Alle locaties, dus ook de slecht ontwikkelbare, worden functioneel en met minimale kosten gesaneerd. Er wordt op een praktische manier met het juridisch instrumentarium omgegaan; December 2000: go, no-go moment voor GS en alle colleges; 22 maart 2001: advies Stuurgroep aan ondertekenaars van de Intentieverklaring: doorgaan met het huidige proces. Voor december 2001 was de ondertekening voorzien van het Convenant tussen PNH, VROM, Nuon, en 14 gemeenten. Maar dat had meer voeten in de aarde, want er was buiten de toen ook al uitdijende Europese waard gerekend. Staatssteun of daarvan sprake was, moest eerst worden onderzocht, en dat betekende dus zo maar ruim een jaar uitstel. Bovendien bleken de onderhandelingen tussen de Provincie en Nuon voor al haar locaties in Noord-Holland van de taaiste soort. Dat leidde tot meer dan 25 keer overleg, en nog was er één maand voor de ondertekening sprake van twee scenario s: één met, en één zonder Nuon; 05 februari 2003: het is zo ver: ondertekening van het Convenant: saneringsovereenkomsten met Nuon, VROM alle gemeenten en PNH in Purmerend. Vanaf dat moment begint de uitvoering van het Programma Gasfabrieken; 2012: afronding Programma Gasfabrieken. Bijkomend probleem gedurende dit proces: VROM kon maar voor vijf jaar afspraken maken. Dit probleem speelde op twee momenten. Bij de ondertekening van het Convenant, en bij de toekenning van de volgende programmafase ( ). Keek VROM noodgedwongen niet zo ver vooruit, ondertussen had de Provincie Noord-Holland ook voor de langere termijn afspraken gemaakt. De discussie hierover werden semantische spelen, waarin het ministerie het woord reservering niet kon gebruiken, maar de woorden bestuurlijk gebonden bijdrage en toezegging minder gevoelig bleken te liggen. Later, periode , wilde VROM met de kaasschaaf alle provincies gelijkelijk korten, maar de Provincie Noord-Holland betoogde succesvol dat dit onredelijk was, gezien de verplichtingen die zij al was aangegaan. Het kon toch niet zo zijn dat zij gestraft zou worden voor het feit dat zij van meet af aan op basis van contractuele verplichtingen een veel concreter saneringskostenplaatje had geschetst dan andere provincies? Nieuwbouwwoningen in Alkmaar, Paardenmarkt

20 38 Waar ooit het gas was 39 Paul Wentink Manager Vastgoed bij Alliander. Betrokken bij het Programma vanuit verantwoordelijkheid voor gebouwen en terreinen die Alliander beheert. Jan Mensink Beleidsadviseur Milieu bij Alliander. Het netwerkbedrijf dat voortkomt uit Nuon was als eigenaar betrokken bij bij zes van de gesaneerde gasfabriekslocaties in Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Krommenie, Purmerend, Zaandam). Sinds de sanering in 2005 wacht het terrein van de gasfabriek in Wormerveer op nieuwe bebouwing Enkele bestuurlijk betrokkenen.. Vóór Talsma, was Bart Heller als gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland (augustus 2008 april 2011) bestuurlijk verantwoordelijk voor het Programma Gasfabrieken. Hoewel het Programma liep als een trein, leek zich toch af en toe een beer op het spoor te nestelen. Maar zo snel als het probleem opdook, zo vlug was het ook altijd weer opgelost. Heller herinnert het zich nog goed: Bij vrijwel elke locatie waren er op zeker moment nieuwe problemen of ontstond er gesodemieter tussen betrokken partijen. Dat betekende doorgaans dat het geld kostte Maar het mooie van Leo [Venus] en Caroline [Vrauwdeunt] en de andere betrokkenen was, dat ze behalve het probleem ook meteen een mogelijke oplossing aandroegen, inclusief de dekking daarvoor. Behalve met Heller, spraken we nog met een aantal andere betrokkenen. Simon Binnendijk Was van 2000 tot 2010 wethouder in Alkmaar. Was in die hoedanigheid vrijwel vanaf het begin betrokken bij het Programma. Ben Hammer Was in Hilversum wethouder grondzaken en stedelijke vernieuwing in de periode In die hoedanigheid was hij ook verantwoordelijk voor de sanering en herontwikkeling van het voormalige REGEV-terrein. André Mettes Adjunct-secretaris van de gemeente Heemstede tot 1 februari Betrokken bij het Programma als coördinator van complexe projecten.

21 40 Schone toekomst voor oude gasterreinen 41 Zaanstad Het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Zaan in Zaandam is klaar om bebouwd te worden De Zaanse gasfabriek is tot 1952 in bedrijf geweest. Nadat de gasproductie was gestopt zijn alle gebouwen gesloopt behalve de directeurswoning. Het terrein is nog lange tijd in gebruik geweest voor gasopslag en distributie door het gemeentelijk energiebedrijf, later Nuon.

22 42 Waar ooit het gas was 43 Het belang van het Programma Het belang van het Programma is groot!, zegt Bart Heller vol overtuiging. Het gaat om een grote maat- Hobbels Van vervuild voormalig gasfabriekterrein naar nieuwe locatie, is een lange, complexe weg die niet altijd zon- tuur van de terreinen bleek in de meeste gevallen onvoldoende vastgelegd. schappelijke opgave. Niet alleen vervuiling opruimen, maar ook het invulling geven aan binnenstedelijke locaties die op die manier van grote waarde kunnen zijn. Ben Hammer was als wethouder verantwoordelijk voor zo n binnenstedelijke locatie: Het voormalige gasfabrieksterrein in Hilversum is een grote binnenstedelijke locatie, met redelijk vervuilde grond. En dus is het van groot belang om de grond te saneren, waarna er een prachtige kans ontstaat om aan de Hilversumse woningvoorraad het nodige toe te voegen. Een complexe en majeure operatie. Wat Simon Binnendijk wel aansprak, was de geïntegreerde aanpak. Die gaf ook de mogelijkheid om benodigde kennis te bundelen en een goede fasering in de sanering aan te brengen.. der hobbels is. André Mettes over Heemstede: De grond bleek veel meer verontreinigd dan in het onderzoeksrapport was vermeld. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar was een escape voorzien van 25 % meer of mindere kosten. In Hilversum werd de sanering uitgevoerd door middel van een behoorlijk nieuwe technologie, vertelt Hammer. Door bepaalde stoffen in de grond te spuiten, wordt de vervuiling als het ware ondergronds afgebroken. Er is dan ook geen sprake van grootschalig afgraven en met honderden, zo niet duizenden, vrachtwagens vervuilde grond door Hilversum rijden. De sanering vindt geheel ter plekke plaats. Tijdens het saneren bleek de grond op enkele plekken aanzienlijk In de voorbereiding van het programma was er heel veel onduidelijkheid over de totale kosten en opbrengsten, aldus Mensink. Daarnaast ontstond er discussie over de vragen wie elk deel moest gaan betalen, en waarom. Een bijna niet te ontwarren financiële Gordiaanse knoop diende zich aan. Bijna is de samenwerking met Nuon/Alliander daardoor niet van de grond gekomen. Dat het toch gelukt is, is vooral dankzij een tweetal pragmatische techneuten, Leo Venus van de Provincie en Siep Admiraal van Alliander, die gewoon aan de slag wilden gaan en de achterkant van een sigarendoosje gebruikten om samen het totaalbedrag te ramen. Sanering van het terrein Kleine Drift in Hilversum in uitvoering meer vervuild dan voorheen. Dat leidde tot vertraging. Bij de zwaar verontreinigde gasfabrieksterreinen gaat het om een lastige milieu-erfenis uit het verleden, aldus Jan Mensink. Een milieu-erfenis die voortkwam uit de gemeentelijke gasvoorziening aan het eind van de vorige, en aan het begin van deze eeuw. Alliander heeft samen met Provincie, gemeenten en rijk bij kunnen dragen aan het oplossen van deze problematiek. Daarnaast was het zo dat het project turnkey was aanbesteed aan een consortium van partijen, saneerders en bouwers. Er ontstond discussie over de vraag wie nu welke verantwoordelijkheid had waarvoor en hoe met onderweg ontstane tegenvallers om te gaan. Bij mijn weten is die discussie inmiddels wel succesvol afgerond. Volgens Paul Wentink ligt het zwaartepunt in de combinatie tussen het uitvoeren van de sanering die te lang onvoldoende aandacht heeft gehad - en de ontwikkeling van terreinen in de (binnen)stad. De transformatie die bijna overal verwezenlijkt is, bleek uiteindelijk goed uit te pakken voor terreinen en omgeving. In Alkmaar merkte Binnendijk dat er vooral een probleem zat in het hanteren van het zogenaamde vereveningsprincipe, ofwel: de plus bij de ene locatie inzetten bij de min van een ander locatie. Ook herinnert hij zich langdurige en lastige onderhandelingen met Nuon, de grondeigenaar van een aantal vervuilde locaties. Wentink stuitte op een ander probleem: De infrastruc-

VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN JAN VAN DEN NOORT

VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN JAN VAN DEN NOORT DE VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN JAN VAN DEN NOORT Inhoud Inleiding 13 1. Kameleon gas 14 2. Elektriciteitsvoorziening in een stroomversnelling 23 3. Water en milieu bron van

Nadere informatie

EEN ELECTRICITEITSCENTRALE AAN DE JONKERWEG

EEN ELECTRICITEITSCENTRALE AAN DE JONKERWEG EEN ELECTRICITEITSCENTRALE AAN DE JONKERWEG door E.J. Pelgrim In 1899 verrees aan de Jonkerweg een geheel nieuw fenomeen voor Hilversum: een stroomfabriek. Voor het eerst werd er in dit dorp op grotere

Nadere informatie

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie)

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie) Licht op het GEB webversie (tekst+cartografie) Jan van den Noort Deze studie is geschreven in opdracht van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en is verschenen ter gelegenheid van de omzetting van de

Nadere informatie

Afscheid van een ervaren patroon

Afscheid van een ervaren patroon SEPTEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Mascha Timpert-de Vries en Fred Boom Afscheid van een ervaren patroon Vastgoed in het slop Slimme oplossingen bedenken Duurzame energie Discussie koude-warmteopslag

Nadere informatie

Schoonheid en techniek in één

Schoonheid en techniek in één Guido Frankfurther en Hester Maij Schoonheid en techniek in één Vijf jaar lang is door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) en het stadsdeel Amsterdam-Centrum gewerkt aan de vernieuwing van

Nadere informatie

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Een wijk verandert Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Het Lage Land is een gezellige wijk in Rotterdam Prins Alexanderpolder. Van dat zij zelf ontwikkelden. Een vertelde geschiedenis,

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

De kunst van duurzame energietransitie. Innovatieve gebiedsontwikkeling in de praktijk

De kunst van duurzame energietransitie. Innovatieve gebiedsontwikkeling in de praktijk De kunst van duurzame energietransitie Innovatieve gebiedsontwikkeling in de praktijk Inleiding De klimaatproblematiek staat overal hoog op de agenda en er is een gedeeld besef dat dingen fundamenteel

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

InDetail. De Zeven Steegjes, het monumentale hart van Utrecht De geheime wereld van de Vrijmetselaars GeoFort is nu een spannende attractie

InDetail. De Zeven Steegjes, het monumentale hart van Utrecht De geheime wereld van de Vrijmetselaars GeoFort is nu een spannende attractie InDetail Magazine van het Restauratiefonds JAARGANG 3 / NR 6 / 2012 De Zeven Steegjes, het monumentale hart van Utrecht De geheime wereld van de Vrijmetselaars GeoFort is nu een spannende attractie 2 VOORWOORD

Nadere informatie

KWART EEUW SPORTING WEST DE FUSIE HET CLUBHUIS. Een groot jubileum feest JUBILEUMKRANT. AKC Westerkwartier, Landlust, TCNH en Hespa

KWART EEUW SPORTING WEST DE FUSIE HET CLUBHUIS. Een groot jubileum feest JUBILEUMKRANT. AKC Westerkwartier, Landlust, TCNH en Hespa SW. JUBILEUMKRANT DE FUSIE AKC Westerkwartier, Landlust, TCNH en Hespa HET CLUBHUIS Een unieke plek midden in het park KWART EEUW SPORTING WEST Een groot jubileum feest 2014.06_SW. jubileumkrant.indd 1

Nadere informatie

Geschiedenis van het Kwatta-complex Een proeve van industriële archeologie

Geschiedenis van het Kwatta-complex Een proeve van industriële archeologie Geschiedenis van het Kwatta-complex Een proeve van industriële archeologie door HENK MUNTJEWERFF In de geschiedschrijving wordt steeds groter aandacht besteed aan de invloed van de economische faktoren

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame energie in 2050

Ruimte voor duurzame energie in 2050 Making Projects p.4 11 Herbestemmen als gebieds opgave In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk rendement op haar vastgoed. Tegelijk

Nadere informatie

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie)

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie) Licht op het GEB webversie (tekst+cartografie) Jan van den Noort Deze studie is geschreven in opdracht van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en is verschenen ter gelegenheid van de omzetting van de

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Land van gas en kolen De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie

Land van gas en kolen De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie DONDERDAG 24 JANUARI 2013 / 4,50 JAARGANG 136 NUMMER 4 BP Land van gas en kolen De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie Onderzoeksdossier Bertolucci over zijn nieuwe film,

Nadere informatie

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van de N.V. Bergkwartier. Oorspronkelijk was het de bedoeling de geschiedenis van de N.V. in beeld te brengen, maar in feite is

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

ALPHA/GAMMA DUURZAAMHEID. Poptahof Delft. Nu met Special! Centraal onderwerp. Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk.

ALPHA/GAMMA DUURZAAMHEID. Poptahof Delft. Nu met Special! Centraal onderwerp. Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk. 1e jaargang nr.6 bouwkunde TU Delft BK3065 ALPHA/GAMMA Magazine Nu met Special! Poptahof Delft Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk Centraal onderwerp DUURZAAMHEID I love Poptahof! Het begin

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Aankopen en restaureren

Aankopen en restaureren Voorwoord 1 Foto's omslag: Ernest Anyas Nieuwsbrief 70 1 Voorwoord Onno Meerstadt 2 Stadsherstel krijgt vaste voet in Haarlem Gijs Hoen en Jaap Hulscher 4 Restauratie Bakenesserkerk gestart Alex Blommestijn

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Syllabus Leegstand kantoren Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande

Nadere informatie

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding Een luisterend oor Maatschappelijk Verslag 2005 Inleiding I Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het opsporen

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

Van energieambitie naar succesvolle praktijk in de duurzame stedelijke vernieuwing

Van energieambitie naar succesvolle praktijk in de duurzame stedelijke vernieuwing Van energieambitie naar succesvolle praktijk in de duurzame stedelijke vernieuwing 12 gidsprojecten uit de twaalf provincies >> Als het gaat om energie en klimaat 93 Leeuwarden Vegelinbuurt 85 Groningen

Nadere informatie

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft CE Delft, september 2008 Opgesteld door: Diederik van der Hoeven Colofon Missie voor Milieu Committed to the Environment Een geschiedenis van CE Delft Diederik

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN

PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INHOUD Voorwoord 5 1. Maatschappelijk rendement in de praktijk van corporaties

Nadere informatie