Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht"

Transcriptie

1 Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Dit document bevat versie 2011 van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht. De Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is opgesteld door de Werkgroep Toezichtsvereisten Verbond van Verzekeraars NVGA. De Werkgroep wijst erop, dat de inhoud van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht niet bindend en louter indicatief van aard is. Het staat partijen te allen tijde vrij daarvan af te wijken. 1

2 Inhoudsopgave I II Algemene bepalingen inzake de verleende volmacht Art. 1 Verlening volmacht Art. 2 Werkzaamheden van de Gevolmachtigde Art. 3 Verstrekking informatie Art. 4 Verplichtingen jegens De Nederlandsche Bank Art. 5 Samenwerking met Bemiddelaars Art. 6 Fraude Art. 7 Gebondenheid aan wet- en regelgeving, gedragscodes en overige regelingen Art. 8 Voorschriften m.b.t. de bedrijfsvoering alsmede de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Art. 9 Controle door de Maatschappij Art.10 Accountantsverklaring Art. 11 Aansprakelijkheid Art. 12 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Art. 13 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Art. 14 Beëindiging van de overeenkomst Art. 15 Geschillen Bijzondere bepalingen inzake de verleende volmacht (in te vullen in overleg tussen de Gevolmachtigde en de Maatschappij) Art. 16 Omvang van de volmacht Art. 17 Gebondenheid aan Branches en Limieten Art. 18 Pools Art. 19 Richtlijnen en instructies Acceptatie Art. 20 Richtlijnen en instructies Schadebehandeling Art. 21 Resultatenrekening Art. 22 Beloning Art. 23 Kosten Art. 24 Rapportage en verantwoording Bijlage 1 Service Level Agreement Bijlage 2 Relevante Wet- en regelgeving Bijlage 3 Gedragscodes en overige regelingen Bijlage 4 NVGA Kwaliteitsnormering/eisen aan de AO & IC Gevolmachtigde Bijlage 5 Model-accountantsverklaring en - mededeling (optie 1) Model-accountantsverklaring en Self Assessment (optie 2) In te vullen in overleg tussen de Gevolmachtigde en de Maatschappij: Bijlage 6. Overzicht Branches en Limieten Bijlage 7. Acceptatie-instructies Bijlage 8. Schadebehandelings-instructies Bijlage 9. Model-Resultatenrekening Bijlage 10. Overzicht berekening tekencommissie en winstcommissie Bijlage 11. Overzicht Kosten voor rekening Maatschappij Bijlage 12. Model Periodieke afrekening 2

3 VOORBEELD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Overeenkomst met betrekking tot verleende volmacht Het gaat om een niet-bindend, louter indicatief model. Het staat partijen geheel vrij van het model af te wijken. De ondergetekenden, 1., gevestigd en kantoorhoudende te. aan.., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen "de Maatschappij", en 2., gevestigd en kantoorhoudende te. aan.., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen "de Gevolmachtigde", de Maatschappij en de Gevolmachtigde hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen : Overwegende: a. dat de Maatschappij het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent en zich richt op in Nederland gesitueerde risico s als nader omschreven in deze overeenkomst; b. dat de Gevolmachtigde voldoet aan het met betrekking tot de Gevolmachtigd agent bepaalde in de Wet op het financieel toezicht (Wft); c. dat de Maatschappij aan de Gevolmachtigde, in zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 1:1. van de Wft, volmacht heeft verleend; d. dat de Maatschappij tot verlening van de volmacht is overgegaan met erkenning van de eigen onafhankelijke en zelfstandige positie van de Gevolmachtigde in de bedrijfskolom met betrekking tot de afzet en distributie van verzekeringen, die met zich meebrengt dat de Gevolmachtigde nimmer verplicht is verzekeringen in de volmacht af te sluiten en voorts dat hij gerechtigd is als gevolmachtigd agent van andere verzekeraars op te treden; e. dat de rechtsverhouding tussen partijen mede wordt bepaald door de voorschriften met betrekking tot uitbesteding door verzekeraars die zijn opgenomen in Hoofdstuk 5 van het Besluit prudentiële regels Wft (H5 BprWft), met de inhoud waarvan Partijen bekend zijn; f. dat Partijen de tengevolge van die volmachtverlening ontstane rechtsverhouding nader wensen te regelen in deze overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in H5 BprWft; zijn overeengekomen als volgt: I. Algemene bepalingen inzake de verleende volmacht 1. Verlening volmacht 1.1. Op <datum> heeft de Maatschappij aan de Gevolmachtigde volmacht verleend. De volmacht is opgemaakt overeenkomstig het door de Minister van Financiën in Bijlage A behorende bij artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Wft vastgestelde model (de Modelvolmacht). De Gevolmachtigde verklaart met de inhoud hiervan bekend te zijn en deze te aanvaarden. Deze overeenkomst inclusief de bijbehorende instructie(s) en bijlagen is onlosmakelijk met de volmacht verbonden. 3

4 1.2. De volmacht is voor onbepaalde tijd verleend met inachtneming van het in de Wft en deze overeenkomst bepaalde Partijen zijn deze overeenkomst aangegaan met de bedoeling daarmee mede te voldoen aan de in H5 BprWft opgenomen bepalingen. Ingeval op dat punt twijfel bestaat zal de tekst van H5 BprWft doorslaggevend zijn Aan de verleende volmacht liggen de volgende documenten ten grondslag: a. de door de Maatschappij overeenkomstig de Modelvolmacht opgemaakte volmacht; b. deze overeenkomst met bijlagen. Deze documenten vormen met elkaar één geheel. Indien de teksten van de betreffende documenten op punten met elkaar of met de overeenkomst in tegenspraak zijn, dan prevaleert tussen partijen de tekst van deze overeenkomst Indien DNB of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Maatschappij een maatregel oplegt, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die de Gevolmachtigde aanleiding zou kunnen geven tot wijziging of opzegging van deze overeenkomst, dan is de Maatschappij gehouden deze maatregel onverwijld te melden aan de Gevolmachtigde Indien de AFM de Gevolmachtigde een maatregel oplegt, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die de Maatschappij aanleiding zou kunnen geven tot wijziging van deze overeenkomst of tot opzegging van deze overeenkomst en intrekking van de volmacht, dan is de Gevolmachtigde gehouden deze maatregel onverwijld te melden aan de Maatschappij Behoudens de gevallen waarbij aan een van beide partijen in deze overeenkomst een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid is toegekend kan deze overeenkomst slechts worden gewijzigd met instemming van beide partijen Iedere wijziging van deze overeenkomst wordt onder vermelding van de ingangsdatum vastgelegd in een door beide partijen ondertekend en genummerd aanhangsel bij deze overeenkomst Indien de volmacht eindigt als gevolg van het feit dat de Gevolmachtigde of de Maatschappij als verdwijnende rechtspersoon is betrokken bij een juridische fusie, zal - behoudens in het geval dat conform het bepaalde in artikel 14.2 sub d gebruik wordt gemaakt van het recht om de volmacht te beëindigen - door respectievelijk aan de verkrijgende rechtspersoon per de datum van de juridische fusie een volmacht worden verleend. De nieuwe volmacht zal worden opgemaakt overeenkomstig de Modelvolmacht. Deze overeenkomst inclusief de bijbehorende instructie(s) en bijlagen zal onlosmakelijk met de nieuwe volmacht verbonden zijn. 2. Werkzaamheden van de Gevolmachtigde 2.1. De bevoegdheden van de Gevolmachtigde omvatten de in de conform de Modelvolmacht opgemaakte volmacht omschreven werkzaamheden en bevoegdheden Wijzigingen van de in lid 1 van dit artikel omschreven werkzaamheden en bevoegdheden zijn slechts geldig indien en voor zover zij blijken uit deze overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen dan wel voortvloeien uit een wettelijk voorschrift Tot de werkzaamheden en bevoegdheden van de Gevolmachtigde behoren ook het in rekening brengen, incasseren en afdragen van de verschuldigde Assurantiebelasting De Gevolmachtigde voert zijn werkzaamheden steeds uit overeenkomstig de als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte Service Level Agreement De Maatschappij kan de Gevolmachtigde instructies geven met betrekking tot de wijze waarop hij zijn aan de volmacht verbonden werkzaamheden en bevoegdheden dient uit te oefenen. Behoudens in het geval de aard van de gegeven instructies onverwijlde uitvoering vereist en de Maatschappij dit nadrukkelijk aan de Gevolmachtigde heeft meegedeeld, is de 4

5 Gevolmachtigde in beginsel gehouden de instructies binnen 45 (vijfenveertig) dagen uit te voeren. Indien de aard van de instructies of de wijze van bedrijfsvoering daartoe aanleiding geeft, zullen de Maatschappij en de Gevolmachtigde in onderling overleg een andere termijn vaststellen Indien de in lid 5 van dit artikel bedoelde instructie niet voortvloeit uit wet- of regelgeving of wijzigingen in het beleid van de Maatschappij die voor al haar gevolmachtigden gelden en evenmin het gevolg is van een door DNB of de AFM aan de Maatschappij gegeven aanwijzing, doch voor de Gevolmachtigde dermate vérstrekkende gevolgen heeft, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij dienovereenkomstig handelt, kan hij daartegen schriftelijk bezwaar maken bij de Maatschappij. Handhaaft de maatschappij de instructie, en heeft onderling overleg niet tot een oplossing geleid, dan bestaat er een geschil in de zin van artikel 15 van deze overeenkomst dat op de daarin omschreven wijze kan worden beslecht Het is de Gevolmachtigde niet toegestaan werkzaamheden of delen daarvan die voortvloeien uit deze overeenkomst, uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij. Voor elke vorm van uitbesteding dient de Gevolmachtigde een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarvan de inhoud op aanvraag aan de Maatschappij ter beschikking wordt gesteld. 3. Verstrekking informatie 3.1. De Maatschappij zal naar beste weten de Gevolmachtigde op de hoogte stellen en houden van de bijzonderheden, waarvan hij op de hoogte dient te zijn om de voor hem uit de volmacht en deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar behoren te kunnen nakomen De Gevolmachtigde zal naar beste weten de Maatschappij op de hoogte stellen en houden van de bijzonderheden, waarvan hij in het kader van de Wft, volmacht en deze overeenkomst op de hoogte dient te zijn De Gevolmachtigde zal de Maatschappij te allen tijde in staat stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en hij zal de daartoe benodigde informatie op eerste verzoek van de Maatschappij aan haar verstrekken, tenzij een eigen wettelijke plicht van de Gevolmachtigde zulks verhindert De Gevolmachtigde zal de Maatschappij te allen tijde die informatie verstrekken die nodig is om haar in staat te stellen een risicoanalyse met betrekking tot de uitbesteding van werkzaamheden als bedoeld in H5 BprWft te vervaardigen. Hij zal deze informatie op eerste verzoek van de Maatschappij aan haar verstrekken, tenzij een eigen wettelijke plicht van de Gevolmachtigde zulks verhindert Daar waar nodig zal de Maatschappij de Gevolmachtigde in staat stellen om aan zijn uit lid 3 en lid 4 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen jegens haar te kunnen voldoen De Gevolmachtigde is verplicht de meest actuele productwijzers van de in volmacht gevoerde particuliere verzekeringsproducten op de eigen website te publiceren. 4. Verplichtingen jegens De Nederlandsche Bank De Gevolmachtigde verstrekt aan DNB alle door deze met betrekking tot de volmacht gevraagde inlichtingen, voor zover deze niet vallen onder een op hem rustende wettelijke geheimhoudingsplicht. De Gevolmachtigde verschaft DNB desgevraagd toegang tot de relevante boeken en administratieve bescheiden en volgt na kennisgeving door de Maatschappij de met zijn bedrijfsprocessen verband houdende aan de Maatschappij gegeven aanwijzingen van DNB op. De Gevolmachtigde informeert de Maatschappij onverwijld over de aan DNB met betrekking tot de volmacht te verstrekken inlichtingen respectievelijk het door DNB te houden onderzoek van boeken en administratieve bescheiden. 5

6 5. Samenwerking met Bemiddelaars 5.1. Het is de Gevolmachtigde niet toegestaan om verzekeringen te sluiten via bemiddeling door een Bemiddelaar als bedoeld in de Wft, zonder voorafgaande toestemming van de Maatschappij. Deze toestemming dient voor iedere Bemiddelaar afzonderlijk te worden verkregen. De Gevolmachtigde zal daartoe, voordat de samenwerking aanvangt, de betreffende Bemiddelaar koppelen aan het bestand van Bemiddelaars dat wordt beheerd door een door verzekeraars aangewezen derde partij, verder genoemd de Beheerder Toestemming wordt geacht te zijn verleend, tenzij de Maatschappij binnen 10 werkdagen na de in artikel 5.1 genoemde koppeling aangeeft niet akkoord te gaan met de samenwerking. Het staat de Maatschappij vrij om de gegeven toestemming op ieder moment in te trekken, tenzij deze toestemming is verleend ten aanzien van een Bemiddelaar die tot dezelfde groep behoort als de Gevolmachtigde. Met de term groep wordt in dit artikel bedoeld een groep als gedefinieerd in art. 2:24b BW, echter met dien verstande dat slechts meerderheidsdeelnemingen worden geacht tot de groep te behoren De Gevolmachtigde werkt uitsluitend samen met Bemiddelaars die beschikken over de krachtens de Wft vereiste vergunning(en). Hij verbindt zich jegens de Maatschappij erop toe te zien dat deze Bemiddelaars de afspraken naleven waaraan de Maatschappij zich mede in het kader van zelfregulering door de bedrijfstak conformeert De gevolmachtigde is verplicht de door de Wft vereiste vergunning(en) van de Bemiddelaar in het door de AFM aangehouden register te controleren: a. bij het begin van de samenwerking; b. jaarlijks gedurende de samenwerking; c. onverwijld indien hij reden heeft om aan te nemen dat de Bemiddelaar niet (meer) over de juiste vergunning(en) beschikt. Toetsing of de Bemiddelaars, waarmee de Gevolmachtigde samenwerkt, voldoen aan de wettelijke vereisten, is door de Gevolmachtigde uitbesteed aan de Beheerder. De Gevolmachtigde sluit daartoe een zgn. bewerkerovereenkomst van Beheerder. De Gevolmachtigde verplicht zich om de daaruit voortvloeiende signalen adequaat op te pakken Met iedere Bemiddelaar met wie hij samenwerkt dient de Gevolmachtigde een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarvan de inhoud door de Maatschappij vooraf is goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien de samenwerkingsovereenkomst gelijkluidend is aan de overeenkomst die de Maatschappij gebruikt bij samenwerking met Bemiddelaars Het is de Gevolmachtigde niet toegestaan om een Bemiddelaar met wie hij samenwerkt voorlopige dekkings- en/of schaderegelingsbevoegdheden te verlenen, tenzij hij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de Maatschappij heeft verkregen De Gevolmachtigde betaalt uit te keren schadepenningen rechtstreeks aan de verzekerde of de rechthebbende, indien hij weet of behoort te weten dat: a. aan de Bemiddelaar surseance van betaling is verleend; b. de Bemiddelaar in staat van faillissement verkeert; c. onder de Bemiddelaar een derdenbeslag is gelegd ten laste van de verzekerde of de rechthebbende voor wie de uitkering is bestemd; d. aannemelijk is dat de Bemiddelaar deze schadepenningen niet aan de verzekerde of rechthebbende voor wie de uitkering is bestemd zal doorbetalen of met deze zal verrekenen; e. De Bemiddelaar een verzoek heeft gedaan tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 6

7 6. Fraude 6.1. De Gevolmachtigde conformeert zich aan het Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche en treft maatregelen ter voorkoming van fraude door werknemers, adviseurs, Bemiddelaars, verzekeringnemers, verzekerden en overige belanghebbenden De Maatschappij kan in het kader van het door haar vastgestelde beleid met betrekking tot fraudepreventie eisen stellen aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde maatregelen. De Gevolmachtigde is gehouden aan deze eisen te voldoen De Gevolmachtigde licht de Maatschappij onverwijld in over ieder geval waarin een vermoeden bestaat van fraude met een verzekering die in volmacht van de Maatschappij is gesloten en draagt de behandeling daarvan over aan de Maatschappij. De Maatschappij kan de Gevolmachtigde nadere instructies geven ter afwikkeling van dit geval en/of ter voorkoming van gevallen van fraude in de toekomst De Gevolmachtigde dient de instructies van de Maatschappij, daaronder begrepen de instructies met betrekking tot het raadplegen en gebruik van gegevens die in de CIS Database (FISH) zijn opgeslagen, met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude bij de acceptatie van verzekeringen en bij de behandeling van schaden op te volgen De Gevolmachtigde dient de instructies van de Maatschappij inzake registratie van gegevens in het FISH op te volgen. 7. Gebondenheid aan wet- en regelgeving, gedragscodes en overige regelingen 7.1. Partijen zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst handelen met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, waaronder uitdrukkelijk begrepen H5 BprWft en eventuele latere uitbreidingen hierop en aanpassingen hiervan. Een overzicht van wat in elk geval als relevante wet- en regelgeving wordt aangemerkt is opgenomen in bijlage 2 bij deze overeenkomst Partijen zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst handelen met inachtneming van de gedragscodes en overige regelingen die zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze overeenkomst. Indien de Maatschappij na het sluiten van deze overeenkomst nieuwe gedragscodes of overige regelingen aanvaardt kan zij van de Gevolmachtigde verlangen dat hij instemt met opname hiervan in het in bijlage 3 bij deze overeenkomst opgenomen overzicht Partijen voeren hun werkzaamheden op zodanige wijze uit dat zij naar beste weten en kunnen: a. zelf voldoen aan de voor deze volmacht relevante wet- en regelgeving, gedragscodes en overige regelingen; b. er voorzover noodzakelijk naar vermogen toe bijdragen dat de wederpartij te allen tijde zal kunnen voldoen aan de voor hem voor deze volmacht relevante wet- en regelgeving, gedragscodes en overige regelingen De Maatschappij stelt de Gevolmachtigde op de hoogte van alle voor hem in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden als gevolmachtigd agent relevante regelgeving, gedragscodes en overige regelingen waaraan zij zich heeft verbonden en verschaft hem desgevraagd daarvan de tekst. 8. Voorschiften met betrekking tot de bedrijfsvoering alsmede de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 8.1. De Gevolmachtigde draagt zorg voor een beheerste en integere bedrijfsvoering Optie 1 De Gevolmachtigde draagt er zorg voor dat zijn administratieve organisatie en interne controle tenminste voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de Kwaliteitsnormering van de 7

8 NVGA. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze overeenkomst. De Maatschappij heeft het recht om aanvullende eisen te stellen aan de administratieve organisatie en interne controle indien de Kwaliteitsnormering van de NVGA na het sluiten van deze overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat kwaliteitseisen en normen geacht kunnen worden te zijn verlaagd. Optie 2 De Gevolmachtigde draagt er zorg voor dat zijn administratieve organisatie en interne controle tenminste voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in bijlage 4 bij deze overeenkomst Optie 1 De Gevolmachtigde verstrekt de Maatschappij jaarlijks binnen 6 (zes) maanden na afloop van het boekjaar een door een accountant op schrift gestelde mededeling met betrekking tot de opzet en het bestaan alsmede de werking van de administratieve organisatie en interne controle volgens het model dat is opgenomen in bijlage 5 bij deze overeenkomst. De Maatschappij dient binnen één maand na ontvangst van de mededeling een bevestiging daarvan naar de Gevolmachtigde te sturen. Optie 2 De Gevolmachtigde verstrekt de Maatschappij jaarlijks binnen 1 maand na afloop van het boekjaar een door hem op schrift gestelde mededeling inzake het uitgevoerde Self Assessment met betrekking tot de opzet en bestaan alsmede de werking van de administratieve organisatie en interne controle volgens het model dat is opgenomen in bijlage 5 bij deze overeenkomst De Gevolmachtigde verklaart en garandeert: a. dat de gegevens en bestanden van de maatschappijen voor wie hij als gevolmachtigd agent optreedt,logisch te scheiden zijn; b. dat de gescheiden informatieverstrekking aan de maatschappijen voor wie hij als gevolmachtigd agent optreedt is gewaarborgd; c. dat de privacy-aspecten van verzekeringnemers, verzekerden, Bemiddelaars en overige belanghebbenden zijn gewaarborgd Indien in de onderneming van de Gevolmachtigde zowel het assurantiebemiddelingsbedrijf als het volmachtbedrijf wordt uitgeoefend neemt de Gevolmachtigde adequate maatregelen om in het geval van een belangenconflict een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te waarborgen De Gevolmachtigde beschikt over een calamiteitenplan dat erin voorziet dat in geval van een calamiteit zodanige maatregelen worden getroffen dat de in het kader van de werkzaamheden als gevolmachtigd agent essentiële bedrijfsprocessen kunnen worden voortgezet De Gevolmachtigde draagt zorg voor zodanige beveiligingsmaatregelen dat informatie, hoe dan ook opgeslagen of vastgelegd, niet door onbevoegden kan worden ingezien, gewijzigd, gekopieerd, vernietigd of ontvreemd De Gevolmachtigde draagt zorg voor een zodanige inrichting van zijn administratie, dat in geval van beëindiging van de volmacht alle op de datum van beëindiging of, indien dit later is, de datum van overdracht met betrekking tot de volmacht respectievelijk de door de Gevolmachtigde opgebouwde volmachtportefeuille bestaande rechten en verplichtingen kenbaar en verifieerbaar zijn. 9. Controle door de Maatschappij 9.1. De Maatschappij heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de volmacht te controleren. Deze controle heeft tot doel vast te stellen of de door de Gevolmachtigde ingerichte administratieve organisatie en interne controle bestaat, is opgezet en werkt volgens het in of krachtens deze overeenkomst bepaalde De Maatschappij heeft voorts het recht om de wijze waarop de Gevolmachtigde in individuele gevallen zijn werkzaamheden met betrekking tot acceptatie en schaderegeling uitvoert te con- 8

9 troleren. Deze controle heeft tot doel vast te stellen of de Gevolmachtigde zijn werkzaamheden op het gebied van acceptatie en schaderegeling uitvoert volgens het in of krachtens deze overeenkomst bepaalde alsmede de hem terzake door de Maatschappij gegeven instructies De Maatschappij kan de controles als bedoeld in dit artikel door een derde laten uitvoeren tenzij de Gevolmachtigde gegronde bezwaren heeft tegen de persoon of de onderneming die met de controle wordt belast De Maatschappij informeert de Gevolmachtigde met inachtneming van een termijn van ten minste 14 (veertien) dagen over een voorgenomen controle De Gevolmachtigde verleent aan de controle zijn volledige medewerking en verschaft de Maatschappij toegang tot de administratie met betrekking tot de volmacht. De Gevolmachtigde verleent de benodigde assistentie en verschaft de gevraagde informatie. De Maatschappij houdt zich tijdens de controle aan de bij de Gevolmachtigde gebruikelijke maatregelen en procedures ter bescherming van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie De Maatschappij kan de Gevolmachtigde op basis van haar bevindingen nadere instructies geven De Maatschappij stelt de Gevolmachtigde in het bezit van het concept van haar rapport van bevindingen en stelt hem in staat daarop te reageren alvorens zij daaraan conclusies verbindt Partijen behandelen de informatie, bevindingen en conclusies die verband houden met de controle vertrouwelijk. Het is de Partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij niet toegestaan deze informatie, bevindingen en conclusies aan derden ter inzage te geven of ter beschikking te stellen, met uitzondering van derden die bij de wet met het toezicht op financiële dienstverleners zijn belast. 10. Accountantsverklaring De Gevolmachtigde voorziet de financiële jaarrapportage aan de Maatschappij over haar volmacht van een door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek afgegeven verklaring met betrekking tot de getrouwheid van de financiële jaarrapportage en stelt deze uiterlijk binnen 6 (zes) maanden na afloop van het boekjaar in het bezit van de Maatschappij. De Maatschappij dient binnen één maand na ontvangst van de verklaring een bevestiging daarvan naar de Gevolmachtigde te sturen De in lid 1 van dit artikel bedoelde verklaring dient overeen te stemmen met het in bijlage 5 bij deze overeenkomst opgenomen model, tenzij de accountant een geclausuleerde verklaring afgeeft. 11. Aansprakelijkheid Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. 9

10 11.2. Partijen behouden zich in ieder voorkomend geval jegens elkaar het recht voor om daadwerkelijk over te gaan tot aansprakelijkstelling en/of het nemen van rechtsmaatregelen. Het uitblijven van aansprakelijkstelling of het nemen van rechtsmaatregelen in een voorkomend geval laat de rechten van Partijen in andere gevallen onaangetast De Gevolmachtigde zal de wettelijke bepalingen inzake de assurantiebelasting nauwkeurig nakomen en de Maatschappij vrijwaren voor de gevolgen die voor de Maatschappij mochten ontstaan indien de Gevolmachtigde de wettelijke bepalingen inzake de assurantiebelasting niet of niet behoorlijk nakomt. 12. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering De Gevolmachtigde dient uitsluitend in de hoedanigheid van gevolmachtigde agent bij het aangaan van deze overeenkomst te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal verzekerde som van ,- (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per aanspraak of gebeurtenis en per jaar. De Gevolmachtigde dient deze verzekering gedurende de looptijd van deze overeenkomst en tot 1 (één) jaar na het einde daarvan in stand te houden De in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering dient de aansprakelijkheid van de Gevolmachtigde en van door hem ingeschakelde derden te dekken wegens fouten, verzuim of nalatigheden in de uitoefening van de volmacht en dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in de branche gebruikelijk is. Indien dat niet het geval is kan de Maatschappij van de Gevolmachtigde verlangen dat hij de dekking dienovereenkomstig laat aanpassen De Maatschappij is gerechtigd van de Gevolmachtigde inzage in de polis van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering te verlangen teneinde te controleren of deze aan het in dit artikel bepaalde voldoet. De Gevolmachtigde dient deze inzage te allen tijde te verschaffen Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Gevolmachtigde opzegt of royeert dan wel de dekking daarvan schorst dient de Gevolmachtigde hiervan onverwijld mededeling te doen aan de Maatschappij. 13. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening De Gevolmachtigde dient bij het aangaan van deze overeenkomst over een aansluiting bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) te beschikken en deze aansluiting gedurende de looptijd van deze overeenkomst en tot één jaar na het einde daarvan in stand te houden De Gevolmachtigde dient het bindend karakter van de geschillenbeslechting door de Geschillencommissie van het Kifid tot het daarvoor vastgesteld bedrag voor alle door het Kifid in behandeling genomen klachten te aanvaarden. 14. Beëindiging van de overeenkomst Deze overeenkomst kan door elk van de Partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd tegen 1 januari van ieder jaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 (vier) maanden Elk van de Partijen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat hij enige vergoeding ter zake van de beëindiging verschuldigd zal 10

11 worden te beëindigen wegens een dringende, aan de wederpartij onverwijld meegedeelde reden. Onder dringende redenen worden verstaan: a. intrekking door de AFM van de vergunning om als gevolmachtigd agent op te treden; b. intrekking door DNB van de vergunning om als verzekeraar actief te zijn in de branche waarvoor volmacht is verleend; c. wanneer de Gevolmachtigde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer op de verzekeraar door DNB de noodregeling als bedoeld in Hoofdstuk 3.5 van de Wft van toepassing wordt verklaard; d. wanneer de zeggenschap in een van de Partijen wijzigt door juridische fusie met of overname door een derde partij en de wederpartij dermate gegronde bezwaren heeft tegen samenwerking met die derde partij dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst in stand laat; e. wanneer de wederpartij niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen of niet voldoet aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst voorvloeien en hierin volhardt, ook na ingebrekestelling per aangetekende brief met een redelijke termijn voor nakoming; f. wanneer de Gevolmachtigde het in of krachtens deze overeenkomst bepaalde met betrekking tot de uitvoering van zijn werkzaamheden, het als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte Service Level Agreement daaronder nadrukkelijk begrepen, herhaaldelijk op een zodanige wijze niet of onvoldoende nakomt, ook na schriftelijk op zijn tekortkomingen te zijn gewezen, dat voortzetting van de volmacht met het oog op het toezicht waaraan de Maatschappij is onderworpen redelijkerwijs niet van de Maatschappij kan worden gevergd; g. wanneer de Maatschappij daartoe een aanwijzing ontvangt van DNB of de AFM; h. wanneer de Gevolmachtigde daartoe een aanwijzing ontvangt van de AFM; i. wanneer de Gevolmachtigde fraude gedoogt, pleegt of doet plegen, dan wel pogingen daartoe onderneemt of daaraan zijn medewerking verleent. Het in dit lid bedoelde beëindigingsrecht laat andere rechten van Partijen die op grond van de wet of deze overeenkomst aan hen toekomen onverlet. Door beëindiging vervalt evenwel met onmiddellijke ingang de bevoegdheid van de Gevolmachtigde om namens de Maatschappij verzekeringsovereenkomsten aan te gaan Indien deze overeenkomst door de Maatschappij wordt beëindigd wegens een in lid 2 van dit artikel bedoelde dringende reden of indien de Gevolmachtigde deze overeenkomst opzegt anders dan om een dringende reden en Partijen geen afspraken hebben gemaakt over oversluiting van de portefeuille, draagt de Gevolmachtigde op het eerste verzoek daartoe de door hem gevormde portefeuille en de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder begrepen alle gegevens en bescheiden betreffende de op de grond van deze overeenkomst behandelde verzekeringen en schaden, over aan de Maatschappij of de door haar aangewezen derde Indien de datum van de overdracht als bedoeld in lid 3 van dit artikel later is gelegen dan de dag waarop deze overeenkomst wordt beëindigd blijft de Gevolmachtigde met betrekking tot de door hem gevormde verzekeringsportefeuille tot de datum van overdracht, doch uiterlijk tot 3 (drie) maanden na de dag van de beëindiging, alle door de Maatschappij verlangde werkzaamheden verrichten Optie 1 Indien de Maatschappij de overeenkomst anders dan wegens een dringende reden beëindigt of indien de Gevolmachtigde de overeenkomst beëindigt wegens een dringende reden als bedoeld in lid 2 sub b, c, d, e en h van dit artikel, heeft de Gevolmachtigde het recht de tot de door hem gevormde verzekeringsportefeuille behorende verzekeringen per de datum waarop deze overeenkomst is beëindigd respectievelijk de eerstvolgende premievervaldag met instemming van de verzekeringnemer over te sluiten naar een andere verzekeraar. Indien de opzegging door de Gevolmachtigde als bedoeld in dit lid verband houdt met intrekking van de vergunning van de Maatschappij dan wel met een aanwijzing van de AFM dan zullen de verzekeringen in beginsel direct worden overgesloten. Optie 2 Indien de Maatschappij de overeenkomst anders dan wegens een dringende reden beëindigt of indien de Gevolmachtigde de overeenkomst beëindigt wegens een dringende reden als bedoeld in lid 2 sub b, c, d, e en h van dit artikel, treden Partijen in overleg over de wijze waarop de door de Gevolmachtigde gevormde verzekeringsportefeuille zal worden 11

12 beheerd. Daarbij nemen Partijen tot uitgangspunt dat de tot de portefeuille behorende verzekeringen in beginsel aan de Maatschappij zullen worden overgedragen en door de Maatschappij zullen worden beheerd per de datum waarop deze overeenkomst is beëindigd respectievelijk de eerstvolgende premievervaldag Indien de Maatschappij deze overeenkomst anders dan wegens een dringende reden beëindigt en de Gevolmachtigde als gevolmachtigd agent belast met het beheer en de afwikkeling van de door hem gevormde verzekeringsportefeuille, blijft de Gevolmachtigde met betrekking tot deze verzekeringen optreden als ware hij een gevolmachtigd agent tot uiterlijk 12 (twaalf) maanden na de datum waarop deze overeenkomst is beëindigd, tenzij Partijen over de wijze waarop de in volmacht lopende verzekeringen worden beheerd en afgewikkeld in onderling overleg een hiervan afwijkende afspraak maken. Met betrekking tot de betreffende verzekeringen blijft deze overeenkomst zoveel mogelijk van kracht Het hiervoor in dit artikel bepaalde ziet uitsluitend op de Gevolmachtigde in zijn hoedanigheid van gevolmachtigd agent. De Maatschappij verbindt zich na beëindiging van deze overeenkomst de rechten van de Gevolmachtigde in zijn hoedanigheid van Bemiddelaar met betrekking tot de door hem als gevolmachtigd agent gevormde verzekeringsportefeuille te respecteren, tenzij de Maatschappij gegronde bezwaren heeft tegen diens betrokkenheid als Bemiddelaar. 15. Geschillen Op de volmacht en deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de volmacht of deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel kunnen Partijen gezamenlijk besluiten hun geschil te beslechten overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut Van een geschil in de zin van dit artikel is sprake indien een Partij de wederpartij daarvan schriftelijk mededeling doet alsmede in de gevallen waarin dat in deze overeenkomst is bepaald. 12

13 II. Bijzondere bepalingen inzake de verleende volmacht 16. Omvang van de volmacht 17. Gebondenheid aan Branches en Limieten 18. Pools 19. Richtlijnen en instructies Acceptatie 20. Richtlijnen en instructies Schadebehandeling 21. Resultatenrekening 22. Beloning 23. Kosten 24. Rapportage en verantwoording 13

14 Bijlage 1. Service Level Agreement Toelichting Deze bijlage bevat een Service Level Agreement (SLA). In dit SLA zijn de service levels opgenomen met betrekking tot activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de integriteit van de bedrijfsvoering. Teneinde de leesbaarheid te bevorderen is gekozen voor een schematische, overzichtelijke weergave met korte omschrijvingen per onderdeel. De activiteiten waarvoor service levels gelden zijn als volgt gegroepeerd: Acceptatie Schadebehandeling Portefeuillebeheer Financiële administratie en rapportage Fraude Per activiteit is in de kolommen tijdigheid, kwaliteit, servicegraad steeds kort weergegeven welke eisen daaraan door verzekeraars worden gesteld. Wanneer bepaalde kolommen niet zijn ingevuld, wil dat niet zeggen, dat op die terreinen geen service levels kunnen of mogen worden vastgesteld. Omdat zij niet voldoen aan het criterium van belang voor integere bedrijfsvoering zijn deze op deze plaats echter niet nader uitgewerkt. Voorschriften, richtlijnen en afspraken alsmede daarmee verband houdende service levels op terreinen die niet direct zijn gerelateerd aan de integriteit van de bedrijfsvoering zijn elders in deze overeenkomst of in specifieke bijlagen (zoals de acceptatie- en schadebehandelingsinstructies) opgenomen. 14

15 SLA Acceptatie Omvang Tijdigheid Kwaliteit Servicegraad Aanmelden kentekens binnen 28 dagen art 34 verklaring te allen tijde zien te voorkomen Afmelden kentekens binnen 10 dagen na Afgifte polis en polisvoorwaarden (elektronisch of op papier) bericht verzekerde binnen 8 dagen Bewaartermijnen 1 afgelegde autopolis 7 jaar Bewaartermijnen 2 afgelegde zakelijke brandpolissen 10 jaar Bewaartermijnen 3 afgelegde AVB (loss occurrence) 30 jaar Bewaartermijnen 4 andere afgelegde polissen 5 jaar Functionele scheiding minimale eisen omtrent gegevens op polisblad (informatie risicodrager (al dan niet verwijzing naar depot)) opstellen beleid inzake conflicterende situaties bemiddelaar en gevolmachtigd agent. altijd fiat feitelijk leider nodig. Interne controle doorlopend t.a.v. wijze van acceptatie (incl. naselectie), opmaak polis, voldoen aan branches, termijnen, limieten en verzekeringsgebieden. vier ogen principe. aanstellen coördinator Klachtenprocedure (voorzover GA bevoegd is te behandelen) Prolongatie Royement binnen 14 dagen reactie aan klager verzenden vóór de prolongatiedatum binnen 14 dagen bericht aan klant aanstellen coördinator en controle van de uitvoering behandeling en afgifte correct en volledig royementsaanhangsel / malusregistratie / FISH-registratie minimaal gelijkwaardig aan model risicodrager voorkomen belangenverstrengeling bemiddelaar / GA waarborgen serviceniveau mogelijkheid om klachten in te dienen duidelijk communiceren via pv en avf minimaal gelijkwaardig aan model risicodrager Schadebehandeling Omvang Tijdigheid Kwaliteit Servicegraad Bewaartermijnen 1 afgelegde letselschaden 10 jaar Bewaartermijnen 2 alle andere afgelegde schaden 5 jaar Functionele scheiding doorlopend opstellen beleid inzake conflicterende situaties bemiddelaar en gevolmachtigd agent. altijd fiat feitelijk leider nodig. Interne controle doorlopend t.a.v. wijze van schadebehandeling, dekkingscontrole, limiteringen, uitkering, verhaal, voortgang, incl. naselectie. vier ogen principe. aanstellen kwaliteitscoördinator Klachtenprocedure (voorzover GA bevoegd is te behandelen) Reserveren binnen 14 dagen reactie aan klager elke nieuwe schade binnen 5 dagen invoeren & reserveren aanstellen klachtencoördinator en controle van de uitvoering regelmatige controle / update van reserves a.d.h.v. gewijzigde inzichten / uitkeringen / oude openstaande reserves mogelijkheid om klachten in te dienen duidelijk communiceren via saf 15

16 Portefeuillebeheer Omvang Tijdigheid Kwaliteit Servicegraad Management Informatie Systeem (MIS) - als basis voor het kunnen uitoefenen van beheersactiviteiten - Bescherming persoonsgegevens Cumulatiebewaking Naselectie Systeembeheer per kwartaal vergelijking kengetallen doorlopend met regelmaat, minimaal 1 x per jaar met regelmaat, minimaal 1 x per jaar dagelijkse back up procedure gebruik tool voor analyse portefeuille. daarnaast eenduidige norm voor rendement. protocol voor bescherming persoongegevens. gebruik persoonsgegevens melden op avf, pv en saf cf. afspraken m.b.t. aanlevering protocol bestandsgegevens of specifiek verzoek VG protocol voor portefeuillebeheer / naselectie. vaststellen en uitvoeren van protocol waarborging juistheid en volledigheid van gegevens en behoud van gegevens (via back up). hantering van uniforme coderingen voor bestands-overdracht. dusdanig gebruikmaken van MIS-tools dat portefeuille daadwerkelijk als verzekeraar gemanaged wordt afschermen gegevens voor derden (niet zijnde volmachtgever?) prudent omgaan met naselectie richting klant systeem dient continuïteit gegevens te waarborgen, ook bij calamiteiten Financiële administratie / rapportage Omvang Tijdigheid Kwaliteit Servicegraad Bewaartermijnen Debiteurenadministratie / Achterstandsbewaking 1 wettelijke bewaartermijnen hanteren (7 jaar) * 1e herinnering 16 dagen na vervaldag * 2e herinnering (& opschorting) 3 weken na 1e herinnering * 3e herinnering 3 weken na 2e herinnering * Beschikbaar hebben van een eigen waarborging van een adequate debiteurenadministratie (facturatie- en herinneringsprocedures) incassobeleid Interne controle doorlopend t.a.v. financiële adm (boekingen, reserveringen, etc) / waarborging scheiding administraties. vier ogen principe. aanstellen coördinator up to date en adequate debiteuren-administratie en achterstandsbewaking, minimaal gelijkwaardig als bij volmacht-gever. tbv klant overzichtelijke nota's maken en juistheid van openstaande nota's controleren. Opgave schaden aan FISH aanlevering elke maand iedere schade melden bij FISH inclusief reservering + melding afwikkeling schade juistheid en volledigheid van bestandsoverdracht controleren 16

17 Fraude en risicodetectie Omvang Tijdigheid Kwaliteit Servicegraad Fraudebeleid formuleren en implementeren Doorlopend Opstellen van een fraudeprocedure / - beleid Formuleren van fraude-indicatoren Toepassen van de richtlijnen uit de werkgroep Fraudebeheersing Volmachten Voldoende slagvaardige fraudeaanpak binnen bedrijf, die wordt gedragen door zowel management als operationele afdelingen (acceptatie en schadebehandeling) Benoemen Fraudecontactpersoon Doorlopende registratie op Volmachtbeheer Workshop Fraudebeheersing Volmachten gevolgd Fungeren als contactpersoon voor eigen organisatie en andere belanghebbenden Actief fraudepreventie- en detectiebeleid voeren Doorlopend Fraudepreventie en fraudedetectie conform beleid integreren in acceptatieen schadebehandelingsrichtlijnen Gebruik CIS database (FISH) Spoorboekje Fraudebeheersing voor Gevolmachtigden inclusief fraude-indicatoren Fraudeprotocol (voldoen aan) Nieuwe aanvragen / naamswijzigingen binnen 10 dagen toetsen / hercontrole na 3 maanden / controle op basis van Sanctiewetgeving. Nieuwe schaden: aanmelden & controleren Bij elke acceptatie / schadebehandeling te gebruiken en indicatoren te toetsen Doorlopend / melding relevante info aan databanken of VG (denk aan CIS / SVMM) binnen 14 dagen Acceptanten en schadebehandelaars opleiden in fraudepreventie en - opsporing Gebruik CIS database conform afspraken Adequate controle van de door de Werkgroep Fraudebeheersing uitgevaardigde fraude-indicatoren, indien geautomatiseerd systeem aanwezig, dan voorkeur gebruik 100% controle dmv gebruik CIS bij iedere nieuwe verzekering. Juistheid / zuiverheid van aanmeldingen. prudentie daarbij betrachten. Fraudebewustzijn integreren in organisatie GA Pro-actief opstellen. in geval van twijfel kwestie voorleggen aan volmachtgever. Prudent met fraudemelding omgaan. CIS registratie melden aan klant Functionele scheiding Doorlopend Opstellen beleid inzake conflicterende situaties bemiddelaar en Gevolmachtigde.. Altijd fiat feitelijk leider nodig. Interne controle Jaarlijks representatieve steekproef m.b.t. acceptatie / schadebehandeling / financiële administratie Bestrijding van fraude als onderdeel van interne controle bij acceptatie, schadebehandeling en financiële administratie. 17

18 Bijlage 2. Relevante Wet- en regelgeving 1. Wet op het financieel toezicht 2. Besluit prudentiële regels Wft 3. Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 4. Bijlage A behorende bij artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Wft (Modelvolmacht) 5. Wet bescherming persoonsgegevens 6. Regeling incidenten kredietinstellingen en verzekeraars 18

19 Bijlage 3. Gedragscodes en overige regelingen 1. Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling 2. Gedragscodes en protocollen van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl onder de rubriek Over het Verbond/zelfregulering en klachtenprocedures/codewijzer bindende zelfregulering/codewijzer) 3. Gedragcode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen 4. Gedragscode expertisediensten 5. Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche 6. CIS protocol 7. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem voor financiële instellingen (EVR registratie) 8. Gepubliceerde uitspraken van organen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening met een bindend karakter 9. Gepubliceerde uitspraken van organen van het Verbond van Verzekeraars die met de beslechting van geschillen tussen de leden zijn belast, voorzover deze een bindend karakter hebben 10. NVGA Protocollen Financieel, Polis en Schade. 11. Bedrijfsregeling ROYDATA 19

20 Bijlage 4 NVGA Kwaliteitsnormering / Eisen aan de AO & IC Gevolmachtigde Inhoud: 1. Organisatorische en juridische aspecten 4. Schadelastbeheersing 2. Acceptatie 5. Toetsing 3. Schadebehandeling 6. Klachtenprocedure De NVGA-kwaliteitsnormering bestaat uit 17 eisen. De eisen zijn genummerd van 1.1 tot en met 6.1. Bij deze eisen is, waar relevant, een toelichting opgenomen. Deze toelichtingen vormen een integraal onderdeel van de eisen. In deze kwaliteitsnormering wordt gesproken over de financiële dienstverlener. Hieronder wordt verstaan de financiële dienstverlener die het bedrijf van gevolmachtigde agent uitoefent. Met Wft wordt bedoeld de Wet op het financieel toezicht en met AFM de Autoriteit Financiële Markten. 1. Organisatorische en juridische aspecten 1.1 Indien de financiële dienstverlener zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigde agent uitoefent, zijn adequate maatregelen genomen om in het geval van conflicterende situaties, een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van gevolmachtigde agent te bewerkstelligen. Toelichting: Een zorgvuldige en objectieve uitoefening van het bedrijf van gevolmachtigde agent, zowel ten opzichte van de volmachtgever als ten opzichte van de bemiddelaar en verzekerde is vereist. Financiële dienstverleners die naast gevolmachtigde agent ook als bemiddelaar functioneren, kunnen daarbij worden geconfronteerd met conflicterende situaties. Van deze financiële dienstverleners wordt verlangd dat zij een beleid hebben vastgesteld ten aanzien van de handelswijze in conflicterende situaties. Daarnaast dient een scheiding aanwezig te zijn in de verantwoordelijkheden en (beslissings)bevoegdheden tussen het bemiddelingsbedrijf en het bedrijf van gevolmachtigde agent. Een volstrekte taakscheiding is daarentegen niet vereist. Taakscheiding zou immers de efficiencyvoordelen schaden. De in eis 1.1 genoemde maatregelen, worden geacht adequaat te zijn wanneer: I. Mogelijke conflicterende situaties zijn geïnventariseerd. Bijvoorbeeld betreffende het aanvragen, wijzigen, opzeggen en royeren van verzekeringen en de beoordeling van schaden/schadeclaims. II. Een beleid is vastgesteld en vastgelegd, waarin de handelswijze in het geval van conflicterende situaties is bepaald. III. Een onderscheid is gemaakt tussen verantwoordelijkheden en (beslissings-) bevoegdheden van enerzijds de gevolmachtigde agent en anderzijds het bemiddelingsbedrijf. IV. De financiële dienstverlener handelt overeenkomstig de maatregelen onder I, II en III. De maatregelen dienen te zijn vastgelegd in de onder par. 2.2 en 3.1 vereiste procedures. Voorts dienen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ten behoeve van het bedrijf van gevolmachtigde agent werkzame medewerkers te zijn bepaald. Zie hiervoor paragrafen 2.2, 3.1 en De financiële dienstverlener heeft vakbekwaamheidseisen vastgesteld voor alle medewerkers met taken betreffende de beoordeling van verzekeringsaanvragen (acceptanten) en/of taken op het gebied van schadebehandeling (schaderegelaars). De medewerkers waarvoor deze vakbekwaamheidseisen gelden, voldoen aan de gestelde eisen. Toelichting: Vakbekwaamheidseisen kunnen bestaan uit opleidingseisen maar ook uit andere kwalificaties zoals (computer-)vaardigheden en persoonlijke kenmerken. De financiële dienstverlener bepaalt zelf de vakbekwaamheidseisen, waarbij het niveau wel dient te zijn afgestemd op de bevoegdheden en functies van de medewerkers alsmede op de eisen die door of krachtens de Wft aan de deskundigheid van deze medewerkers worden gesteld. De financiële dienstverlener dient een registratie van de vakbekwaamheidseisen bij te houden alsmede te kunnen aantonen dat de betreffende medewerkers aan de gestelde eisen voldoen. 1.3 De feitelijk leidinggevende met betrekking tot het onderdeel gevolmachtigde agent van de door de AFM verleende vergunning voldoet aan de opleidingseisen die door of krachtens de Wft ter zake zijn gesteld. Toelichting: De feitelijk leidinggevende is degene die de dagelijkse leiding heeft over de activiteiten van de gevolmachtigde agent en als zodanig bij de AFM is aangemeld. Aangenomen wordt dat de feitelijk leidinggevende in overeenstemming met de eisen van de Wft ook daadwerkelijk aanwezig is en leiding geeft aan de medewerkers van de gevolmachtigde agent. 20

NVGA Kwaliteitsnormering

NVGA Kwaliteitsnormering NVGA Kwaliteitsnormering Inhoud: 1. Organisatorische en juridische aspecten 2. Acceptatie 3. Schadebehandeling 4. Schadelastbeheersing 5. Toetsing 6. Klachtenprocedure De NVGA-kwaliteitsnormering bestaat

Nadere informatie

NVGA Kwaliteitsnormering

NVGA Kwaliteitsnormering NVGA Kwaliteitsnormering Inhoud: 1. Organisatorische en juridische aspecten 2. Acceptatie 3. Schadebehandeling 4. Schadelastbeheersing 5. Toetsing 6. Klachtenprocedure De NVGA-kwaliteitsnormering bestaat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Juridische naam: Vestigingsadres: Postcode en vestigingsplaats:

Samenwerkingsovereenkomst. Juridische naam: Vestigingsadres: Postcode en vestigingsplaats: Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden: Juridische naam: Vestigingsadres:.. Postcode en vestigingsplaats:, verder te noemen 'de Onderbemiddelaar' en Ditiszorg gevestigd te Volendam aan de Edammerweg

Nadere informatie

de Aanbieder en de Bemiddelaar, hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen,

de Aanbieder en de Bemiddelaar, hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen, S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T M A R K E L O N L I N E De ondergetekenden, 1. Markel International Insurance Company Limited, handelend onder de naam Markel International Nederland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit;

1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit; VERENIGING VAN EIGENAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1. VvE: de Vereniging van Eigenaren of dien overeenkomstige organisatie met wie Renova BV een opdrachtovereenkomst sluit; 2. Vergadering

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Pagina 1 van 5 Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Partij 1,...., gevestigd te... en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.. Hierna te noemen: Cliënt, En, Partij 2, Hoeksche Advies,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Registratieovereenkomst

Registratieovereenkomst Secretariaat Klokkegat 26 6741 EL Lunteren info@nffinl wwwnffinl Registratieovereenkomst PARTIJEN: 1 De stichting Register Forensisch Accountants & Legal Experts (NFFI) te Leiden, hierna: de Stichting

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vast & Zeker Advies (K.v.K. 09181054), gevestigd te Arnhem aan de Geitenkamp 7b, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie