Woonlastenmonitor over Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland"

Transcriptie

1 Woonlastenmonitor over 2013 Vergelijking van de woonlasten van huurders van en alle huurders in Nederland

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING WOONLASTEN Beïnvloedbare woonlasten- en baten... 4 Huur... 4 Huurtoeslag... 4 Gas Niet-beïnvloedbare woonlasten... 6 Heffingen... 6 Water en elektriciteit SAMENVATTING VERGELIJKING WOONLASTENMONITOR 2011 EN CONCLUSIES MAATREGELEN Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 2 van 14

3 1. Inleiding Voor u ligt de Woonlastenmonitor over Hierin is aangegeven hoe de woonlasten van huurders van zich in 13 verhouden tot het landelijke gemiddelde. Deze monitor is de 5 e sinds we in 2009 zijn gestart. hecht veel waarde aan de betaalbaarheid van het wonen in het Westerkwartier. In ons ondernemingsplan Zichtbaar staat dat we onze huurders zoveel mogelijk willen ondersteunen bij het beheersbaar maken van de woonlasten, onder meer door het energieverbruik terug te kunnen dringen. Ook geven we aan dat we de ontwikkeling van de woonlasten van onze huurders, afgezet tegen het landelijke gemiddelde, jaarlijks monitoren. Deze monitor, die inzage biedt in woongebonden lasten per gemeente, geeft ons een goed aanknopingspunt om de woonlasten te vergelijken. Ons plan is om ingaande 2015 onze huurders en woningzoekenden inzage te geven in de in de gemiddelde woonlasten per woningtype. Voor deze monitor is evenals vorig jaar, naast eigen gegevens (SG/Tobias, Vabi vastgoed), gebruik gemaakt van diverse bronnen: Nibud, Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), Invent, Centraal Bureau voor de statistiek (CBS), de Belastingdienst en de gemeenten in het Westerkwartier. Deze Woonlastenmonitor heeft betrekking op woningen van. Bijzondere woonvormen (zorgwoningen) zijn buiten beschouwing gelaten. De methode van berekenen is vergelijkbaar met die van de Woonlastenmonitor Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 3 van 14

4 2. Woonlasten Woonlasten zijn in feite de kosten van het wonen. Een huiseigenaar en een huurder hebben gedeeltelijk te maken met dezelfde kosten. Denk aan bekende kosten als gas, water en licht, gemeentelijke heffingen en belastingen en waterschapslasten. Daarnaast betaalt de huurder huur en heeft de huiseigenaar te maken met hypotheek en belastingen. Naast lasten zijn er baten; denk aan huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. In deze Woonlastenmonitor richten we ons op huurwoningen en worden gegevens van koopwoningen buiten beschouwing gelaten. Echter: soms zijn gegevens alleen op landelijk niveau beschikbaar (huren en kopen); in die gevallen wordt dat bij de overzichten vermeld. Wij onderscheiden in deze Woonlastenmonitor woonlasten die door ons als verhuurder te beïnvloeden zijn zoals huur en gasverbruik en woonlasten die we niet kunnen beïnvloeden, zoals heffingen van het waterschap, heffingen van gemeenten en water- en elektriciteitsverbruik. Woonlasten worden steeds gemiddeld per wooneenheid weergegeven. 2.1 BEÏNVLOEDBARE WOONLASTEN- EN BATEN Huur Onder huur wordt verstaan de netto huur, dus exclusief servicekosten. Voor de landelijke gemiddelde huurprijs is uitgegaan van de rapportage CFV 2012 Corporatie in Perspectief. Op 31 december 11 bedroeg de gemiddelde netto huur bij woningcorporaties in Nederland 445. Inclusief de huurverhogingen van 12 en 13, geëxtrapoleerd volgens percentages van het CBS, bedraagt de gemiddelde netto huurprijs van corporaties in Nederland eind (2012: 454; + 5,5%). Bij bedroeg de feitelijke gemiddelde netto huur op 31 december 13 van woningen 451 ( 12: 429; + 5,2%). landelijk Huur Conclusie huur: In 2013 ligt het gemiddelde huurbedrag bij 6,1% onder het landelijk gemiddelde. Eind 2012 was dit 5,9%. Landelijk is de netto huur met 0,3% meer gestegen. Huurtoeslag De hoogte van de individuele huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur, de hoogte van het inkomen en het eventuele vermogen van de aanvrager(s). Huurders hebben in 13 de keuze om de huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst te ontvangen of via huurmatiging. We presenteren de huurtoeslagcijfers op twee manieren: a) het gemiddelde bedrag op basis van het aantal malen dat huurtoeslag is toegekend; b) het gemiddelde bedrag op basis van het totaal aantal huurwoningen. De totale huurwoningvoorraad bestaat in Nederland uit ongeveer 3,1 miljoen woningen (CBS). Woningcorporaties hebben ±2,4 miljoen huurwoningen in bezit (75% van het aantal huurwoningen en 32% van de Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 4 van 14

5 totale woningvoorraad in Nederland). In 13 hadden landelijk ca. 1,3 miljoen huishoudens recht op huurtoeslag; met een gemiddeld bedrag van 167 per maand ( 12: 161) Huurders van hebben huurmatiging 1, daar komen naar schatting ca. 300 huurders bij die de huurtoeslag op eigen rekening ontvangen. De gemiddelde huurtoeslag bedraagt 167 ( 12: 164). Per gemeente is het beslag en het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag als volgt. Gemeente Grootegast Marum Zuidhorn Leek gemiddeld bedrag a) beslag gemiddeld bedrag b) % % % % 66 landelijk Huurtoeslag a) Huurtoeslag b) Conclusie huurtoeslag: Het gemiddelde bedrag gerekend over het aantal keren dat huurtoeslag is toegekend is bij gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2012 was dit nog 2% boven het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag gerekend over het totale aantal huurwoningen ligt bij 24% onder het landelijk gemiddelde. Dit duidt op een verschil in het beslag op huurtoeslag (ca. 32% bij, ca. 41% landelijk). Gas Een precieze vergelijking van gasverbruik en gaslasten is lastig omdat energiebedrijven verschillende tarieven hanteren. Daarnaast wordt het tarief beïnvloed door de keuze tussen groen of grijs gas en door de looptijd van het contract. Verder is de hoogte van de maandelijkse uitgaven aan gas sterker afhankelijk van het woningtype dan van het aantal inwoners. Gasverbruik Voor de landelijke woonlasten van gas gaan we uit van het totale gemiddelde, berekend door het Nibud. gemiddeld gasverbruik van alle huishoudens in Nederland 2 woningtype gemiddeld m³ per jaar kosten per maand flat tussenwoning hoekhuis 2 onder 1 kap vrijstaand huis m³ totaal gemiddelde m 3 97 Het landelijk gemiddelde gasverbruik is in 13 met 60 m 3 afgenomen (-4,0%). In 12 was het gasverbruik in Nederland gemiddeld m Met ingang van 1 januari 14 is geen sprake meer van huurmatiging Inclusief 21% BTW. Bron : HOME 2012, Agentschap NL, Bewerking Nibud Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 5 van 14

6 Om het gasverbruik van onze huurders te bepalen hanteerden we in eerste instantie de verbruikscijfers uit ons softwarepakket Vabi Vastgoed. Dit pakket geeft inzicht in de gemiddelde theoretische verbruiksgegevens per woning van gas en elektriciteit. Via Vabi Vastgoed kunnen we, bijvoorbeeld, de gemiddelde verandering in gasverbruik na energiebesparende maatregelen monitoren. In 13 is het theoretische gemiddelde gasverbruik gedaald van m 3 naar m 3 (-7,9%). Voor de woonlastenmonitor gaan we uit van verbruikcijfers van Enexis 3. Het zijn niet de verbruikcijfers per huishouden, maar gemiddelden van woningen, die zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn. Volgens deze methodiek bedraagt het gemiddelde gasverbruik in m³ ( 12: m³; -2,4%). Dat onze huurders jaarlijks meer gas verbruiken dan landelijk komt onder andere door de typering van de woningvoorraad. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is het verschil licht toegenomen. Gaslasten Op basis van de verbruikcijfers van Enexis waren onze huurders in 13 gemiddeld 104 aan gas kwijt ( 12: 100). Door het nagenoeg gelijke verbruik is de toename te wijten aan stijging van het gastarief per m 3 ( 0,046) en stijging van het vastrecht ( 1,21). landelijk Gas Conclusie gas: Het gemiddelde gasverbruik voor de huurwoningen van ligt 9% boven het landelijk gasverbruik in huurwoningen (2012: 6,6%). Het hogere gasverbruik van onze huurders heeft onder andere te maken met de typering van de woningvoorraad. Onze huurders wonen vooral in grondgebonden woningen en dit type heeft een gemiddeld hoger verbruik. Door stijging van de tarieven per m³ en het vastrecht zijn de gaslasten landelijk met 3 toegenomen en voor onze huurders met NIET-BEÏNVLOEDBARE WOONLASTEN Heffingen Gemeenten en waterschappen dekken hun kosten (deels) via de belastingen en heffingen die zij innen. Zij hebben hierbij enige vrijheid om te bepalen op welke schouders de lasten komen te liggen. De volgende heffingen komen ten laste van onze huurders. Reinigingsheffing en rioolrecht (gemeentelijk) De reinigingsheffing wordt gebruikt om de kosten van afvalverwerking te kunnen betalen. Het rioolrecht richt zich op kosten die worden gemaakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffingen is afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Alleenstaanden betalen minder dan twee- of meerpersoonshuishoudens. 3 In 12 zijn onder andere ten behoeve van de woonlastenmonitor en inzicht in de betaalbaarheid van onze woningvoorraad afspraken gemaakt met Enexis over de verbruikscijfers van gas en elektra van ons woningmarktgebied. In 13 is een verbeterde clustering van ons bezit gemaakt. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 6 van 14

7 Bij huurwoningen kunnen gemeenten het rioolrecht heffen van de huurder of van de verhuurder 4. In de gemeenten Leek 5 en Zuidhorn ontvangt de huurder een nota voor rioolrecht. In de gemeenten Grootegast en Marum ontvangt de nota. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. In deze monitor is daarmee geen rekening gehouden. In onderstaande tabel staan de gemiddelde tarieven per jaar en per maand voor reinigingsheffing en rioolrecht. De landelijke cijfers zijn volgens het Nibud afkomstig uit de Coelo woonlastenmonitor en zijn inclusief koopwoningen. Voor de lasten van onze huurders is eveneens uitgegaan van de website van Coelo: De jaarlijkse bedragen per huishoudgrootte zijn met informatie van gemeenten en het CBS over de samenstelling van de huishoudens per 12 versleuteld naar de maandelijkse lasten per huishouden. reinigingsheffing per jaar - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden rioolrecht per jaar - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden gemiddelde tarieven van reinigingsheffing en rioolrecht 6 landelijk Grootegast Leek Marum Zuidhorn reinigingsheffing per huishouden per mnd 20,43 17,29 17,09 18,54 17,86 rioolrecht per huishouden per maand 14,76 W&W 16,42 W&W 15, reinigingsheffing rioolrecht 7 17,61 9,83 landelijk 20,43 14,76 Conclusie reinigingsheffing en rioolrecht: De gehanteerde tarieven voor reinigingheffing en rioolrecht verschillen per gemeente. Niet alleen in het Westerkwartier, maar ook landelijk. Gemiddeld genomen liggen landelijke tarieven hoger dan in ons werkgebied. Bij Rioolrecht is sprake van vertekening doordat in de gemeenten Grootegast en Marum niet de huurder maar deze lasten betaalt. Vanaf 2014 brengt ook de gemeente Leek de rioolrechten in rekening bij. Zuiveringheffing en ingezetenenheffing (waterschappen) De waterschappen leggen alle huishoudens een zuiveringsheffing op. Alleenstaanden betalen doorgaans minder dan gezinnen. 4 Hoe dit landelijk gebeurt is niet bekend. In deze woonlastenmonitor zijn we uitgegaan van de huurder. 5 Per 1 januari 14 hanteert ook de gemeente Leek een eigenaarbelasting. 6 Bron: Coelo De tarieven van de gemeentelijke heffingen worden sterk beïnvloed door de grootte van de huishoudens. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 7 van 14

8 Voor de kosten van waterkering en waterbeheersing kunnen waterschappen heffingen opleggen aan alle ingezetenen (ingezetenheffing) en daarnaast apart aan eigenaren (heffing gebouwd). De hoogte van deze heffing varieert per waterschap en is afhankelijk van de taken die het waterschap uitvoert. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van waterschapheffingen. In deze monitor is daarmee geen rekening gehouden. In de tabel hieronder staan de gemiddelde tarieven per jaar en per maand voor zuiveringsheffing en ingezetenenheffing. De cijfers voor onze huurders zijn afkomstig van de websites van waterschap Noorderzijlvest en van Wetterskip Fryslân. 68% Van de woningen in de gemeente Grootegast en 3% van de woningen in de gemeente Zuidhorn behoren tot het Wetterkip Fryslân, de overige woningen tot het waterschap Noorderzijlvest. Voor de berekening van de gemiddelde maandlasten van de zuiveringsheffing hebben wij gebruik gemaakt van de huishoudenprognose 12 van het CBS. De bedragen per huishoudgrootte per jaar zijn met informatie van gemeenten en het CBS over de samenstelling van de huishoudens per 12 versleuteld naar de lasten per huishouden per maand. zuiveringsheffing per jaar - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden ingezetenenheffing per jaar gemiddelde tarieven van zuiveringsheffing en ingezetenenheffing 8 landelijk Grootegast Leek Marum Zuidhorn zuiveringsheffing per huishouden per mnd 10,30 11,80 12,62 13,15 12,67 ingezetenenheffing per huishouden per mnd 5,75 5,57 4,67 4,67 4, zuiveringsheffing ingezetenenheffing 12,55 4,86 landelijk 10,30 5,75 Conclusie zuiveringsheffing en ingezetenenheffing: De gemiddelde woonlasten op basis van de Zuiveringsheffing ligt bij 22% hoger dan landelijk (2012: 26%). De gemiddelde woonlasten op basis van de Ingezetenenheffing ligt bij 15% lager dan landelijk (2012: 14%). De verschillen (relatief groot, maar gering in absolute zin) zijn vooral het gevolg van (landelijke) tariefverschillen. 8 Bron: Coelo Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest hanteren verschillende tarieven voor zuiveringheffing en ingezetenenheffing. Omdat ons gebied deels tot het een en deels tot het andere waterschap behoort verschillen de tarieven per gemeente. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 8 van 14

9 Water en elektriciteit Onder de niet-beïnvloedbare kosten vallen ook de kosten voor het gebruik van elektriciteit en water, plus de kosten die worden betaald voor netwerkgebruik. Water Voor de landelijke woonlasten van water gaan we uit van het totale gemiddelde per aantal inwonende personen, berekend door het Nibud. Op het waterverbruik is de grootte van het huishouden van invloed. In de tabel hieronder staan de gemiddelde kosten per maand. Voor de berekening van de gemiddelde maandlasten van water maken we gebruik van de huishoudenprognose 13 van het CBS. Dit genereert een uitkomst van 13,61 per huishouden per maand ( 12: 14,15). Voor onze huurders gaan wij uit van informatie van gemeenten en CBS wat betreft inwonersaantallen en huishoudengrootte per gemeente in 13. De kosten van het waterverbruik van onze huurders bedragen dan gemiddeld 14,54 per maand ( 12: 15,93). De daling van de kosten heeft te maken met de daling van het gemiddeld tarief per m³ met 0,17. Het vastrecht is in 13 met 4,00 toegenomen. gemiddeld waterverbruik per jaar aantal inwonende personen gemiddeld m³-verbruik per jaar kosten per maand m³ ,50 12,70 16,80 19,60 22,40 landelijk water 14,54 13,61 Conclusie water: De gemiddelde woonlasten op basis van het waterverbruik ligt bij 7% hoger dan landelijk (v.j. 13%). Dit heeft te maken met de grotere huishoudens in ons werkgebied. Elektriciteit Elektriciteitverbruik Het gemiddelde elektriciteitsgebruik door alle huishoudens in Nederland was volgens opgave van het Nibud in 13 plusminus kwh per jaar ( 12: kw; +0,84%). Huishoudens in een koopwoning hebben een significant hoger elektriciteitverbruik dan huishoudens in een huurwoning. Volgens het Nibud ligt het verbruik in huurwoningen op ongeveer 75% van het totale gemiddelde. Voor 13 leidt dat landelijk tot een gemiddeld verbruik van kwh per huurwoning. 9 Berekend met een gemiddeld tarief van 1,06 per m³ en gemiddeld vastrecht van 56 per jaar (alles inclusief 6% BTW). Afgeronde bedragen. Bron: Vewin, bewerking Nibud Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 9 van 14

10 Het verbruik van onze huurders is berekend door, net als bij het gasverbruik, uit te gaan van verbruikcijfers van Enexis. Op basis daarvan komen we voor onze huurders in 13 uit op een gemiddeld verbruik van kwh ( 12: kwh; -2,5%). Elektriciteitlasten Voor de gemiddelde landelijke lasten aan elektriciteit hanteren we de tabel van het Nibud. De hoogte van de maandelijkse elektriciteitskosten is afhankelijk van het aantal inwonende personen van een woning. gemiddeld stroomverbruik van alle huishoudens 10 aantal inwonende personen gemiddeld kwh-verbruik per jaar kosten per maand kwh totaal gemiddelde In 13 zijn de kosten van elektriciteitsverbruik gestegen: - het vastrecht bedroeg in ( 273 in 12); - de eenmalige belastingvermindering op de energiebelasting bedroeg in ( 379 in 12); - de variabele kosten stegen van 0,2228 naar 0,2284. Rekening houdend met alle genoemde uitgangspunten betaalden huurders in Nederland in 13 maandelijks 39,88 ( 12: 38,34) aan elektriciteit, De huurders van betaalden 37,98 ( 12: 36,98). landelijk elektriciteit Conclusie elektriciteit: Jaarlijks verbruiken de huurders in Nederland plusminus kwh. Landelijk is het verbruik in 2013 met 0,8% gestegen. Het verbruik van onze huurders is met 2,5% gedaald. Hierdoor is het verschil in de gemiddelde lasten van het elektriciteitverbruik bij huurders van en landelijk verder toegenomen (5% in 2013 ten opzichte van 4% in 2012). De lasten van het verbruik van elektriciteit zijn in het afgelopen jaar licht gestegen. 10 Bron: HOME 2012, Agentschap NL, bewerking Nibud Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 10 van 14

11 3. Samenvatting De tabel hieronder bevat een samenvatting van de woonlasten uit de vorige paragrafen. In de tabel is een uitsplitsing gemaakt van de woonlasten in onze vier gemeenten, het totaal van en het landelijke gemiddelde. woonlast Grootegast Leek Marum Zuidhorn landelijk Beïnvloedbaar huur 430,19 478,32 435,98 443,57 451,35 478,96 huurtoeslag 50,46 65,90 52,35 49,44 55,75 69,22 gas 104,69 105,05 104,43 101,98 104,00 96,88 subtotaal 484,42 517,47 488,06 496,11 499,60 506,62 Niet beïnvloedbaar reinigingsheffing 17,29 17,06 21,08 17,87 17,61 20,43 rioolrecht 0,00 16,42 0,00 15,08 9,83 14,76 zuiveringsheffing 11,80 12,62 13,15 12,63 12,55 10,30 ingezetenheffing 5,57 4,67 4,67 4,70 4,86 5,75 elektriciteit 35,89 41,09 38,65 35,27 37,98 39,88 water 14,57 14,44 14,74 14,54 14,54 13,61 subtotaal 85,12 106,30 92,29 100,09 97,37 104,73 totaal 569,54 623,77 580,35 596,20 596,97 611,35 Conclusie Overall liggen de woonlasten van onze huurders in 2013 opnieuw lager dan landelijk. (NB bij de verdeling van de kosten rioolrecht zijn we er wat betreft de landelijke cijfers vanuit gegaan dat elke huurder die zelf betaalt, terwijl dat niet het geval zal zijn). In de gemeente Leek zijn de woonlasten hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de hoge kwaliteit van onze woningen in deze gemeente in combinatie met het feit dat huurders hier (idem Zuidhorn) zelf de rioolrechten betalen. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 11 van 14

12 4. Vergelijking woonlastenmonitor 2012 en 2013 Hieronder zijn de woonlasten uit deze monitor vergeleken met de Woonlastenmonitor woonlasten 2012 woonlasten 2013 ontwikkeling woonlasten woonlast landelijk landelijk landelijk Beïnvloedbaar huur 428,88 454,18 451,35 478,96 5,2% 5,5% huurtoeslag 54,99 64,21 55,75 69,22 1,4% 7,8% gas 99,84 94,35 104,00 96,88 4,2% 2,7% subtotaal 473,73 484,32 499,60 506,62 5,5% 4,6% Niet beïnvloedbaar reinigingsheffing 18,05 20,47 17,61 20,43-2,4% -0,2% rioolrecht 9,71 14,38 9,83 14,76 1,2% 2,6% zuiveringsheffing 12,58 9,95 12,55 10,30-0,2% 3,5% ingezetenheffing 4,74 5,50 4,86 5,75 2,5% 4,5% elektriciteit 36,98 38,34 37,98 39,88 2,7% 4,0% water 15,93 14,15 14,54 13,61-8,7% -3,8% subtotaal 97,99 104,20 97,37 104,73-0,6% 0,5% totaal 571,72 588,52 596,97 611,35 4,4% 3,9% Conclusie vergelijking woonlastenmonitor 2012 en 2013 Bij de beïnvloedbare woonlasten zijn de lasten voor onze huurders met 5,5% toegenomen en landelijk met 4,6%. Het verschil wordt voornamelijk verklaard uit de sterke stijging van het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag landelijk en de hogere stijging van de gaslasten van onze huurders. Bij de niet-beïnvloedbare woonlasten zijn de lasten voor onze huurders met 0,6% afgenomen en landelijk met 0,5% toegenomen. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 12 van 14

13 5. Conclusies In de afgelopen 5 jaar was de ontwikkeling van de woonlasten van onze huurders en de woonlasten van de huurders landelijk als volgt. stijging woonlasten ontwikkeling woonlasten Landelijk Conclusie De woonlasten zijn in de periode bij met 7% gestegen en landelijk met 11%. Als gevolg hiervan zijn de woonlasten bij vanaf 2011 lager dan landelijk. Nb. Voor de berekening van de woonlasten in deze grafiek zijn we uitgegaan van gewijzigde cijfers van de huurtoeslag in de periode van 12. In de grafiek hieronder is de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten. We nemen hiermee alvast een voorschot op 14, wanneer er geen sprake meer is van huurmatiging van huurtoeslag, waardoor wij niet langer zicht hebben op de huurtoeslag. stijging woonlasten ontwikkeling woonlasten Landelijk Als we huurtoeslag buiten beschouwing laten, zijn de woonlasten bij al vanaf 2009 lager dan landelijk. Zonder huurtoeslag zijn de woonlasten vanaf 09 bij met 6% gestegen en landelijk met 13%. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 13 van 14

14 6. Maatregelen 11 1) Energiebesparende maatregelen heeft van al haar woningen een Energie Prestatie Advies (EPA). Dit wordt afgegeven door een gecertificeerd adviseur en richt zich op efficiënter energieverbruik van een woning. Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe er bespaard kan worden op energieverbruik. Vervolgens is bepaald welke energiebesparende maatregelen naar ons oordeel het meest passend zijn voor de woningen. Om diverse redenen (betaalbaarheid van wonen, CO² reductie, zuinig omgaan met energiebronnen) heeft eind 10 besloten om huurders van woningen met energielabel E, F en G kosteloos een pakket energiebesparende maatregelen aan te bieden, waarbij de woning uitkomt op energielabel D. In 13 is het project afgerond. De energetische verbetering van woningen met E, F of G label naar minimaal label D wordt in 14 voortgezet, zij het alleen bij mutatiewoningen. 2) Bij renovatie minimaal naar Label B Bij renovaties worden woningen opgewaardeerd tot minimaal label B, waarbij een huurverhoging wordt gevraagd. 3) Gezamenlijke inkoop van energie In 2014 heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden van collectieve inkoop van energie voor onze huurders. Dit heeft geleid tot aansluiting bij Woonenergie. 11 Op de langere termijn (mutatie = huurharmonisatie) zullen de gemiddelde huren toenemen als gevolg van de genomen maatregelen. De ontwikkeling van de gemiddelde woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is mede afhankelijk van de effecten van soortgelijke maatregelen bij andere corporaties. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 14 van 14

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Auteurs Marcel Warnaar Jasja Bos Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 METHODE... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Energielasten in de standaard berekening...

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Nibud, 2011 Samenvatting In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bestaat er sinds 1 augustus 2011 de

Nadere informatie

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 / 2 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Nibud, 2011 3

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Vergelijking van de woonlasten in Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude BELEIDSONDERZOEK Serie Statistiek 2016 / 13 25 nov

Nadere informatie

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Subtitel >> Als Cover het voetregel gaat om energie en klimaat De kosten voor gas en elektriciteit drukken steeds zwaarder op het besteedbare

Nadere informatie

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014 HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL De huurder in beeld OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) HBO De Peel Jeroen Wissink (Companen)

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met: Vragenlijst TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van 50% van alle huurders van alle vestigingen van. U bent één van de geselecteerde personen. Hierbij verzoeken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Steenbokstraat 21 Apeldoorn Steenbokstraat 21 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 70,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 600m² In units vanaf Circa 200m² Ligging Bedrijventerrein

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-2009 dr. C. Hoeben COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Kostgeld 2016 Wat is redelijk?

Kostgeld 2016 Wat is redelijk? Kostgeld 2016 Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding,

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Kleine Kruisstraat

Nadere informatie

Deventerstraat 17 A-23 B. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Deventerstraat 17 A-23 B. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Deventerstraat 17 A-23 B Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Kantoorruimte 115,- per m² per jaar BTW belast Circa 2.764m² In units vanaf Circa 69m² Perceeloppervlakte Ligging Aanvaarding

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Maximale hypotheek en energielabels

Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Nibud, 2012 Voorwoord Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen of woningen met een zuinig energielabel, het Nibud geeft

Nadere informatie

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket Energiebesparing bestaande koopwoningen Effecten stimuleringspakket Notitie Delft, juli 2013 Opgesteld door: Cor Leguijt Frans Rooijers 2 2 juli 2013 3.B17.1 Energiebesparing bestaande koopwoningen 1 Inleiding

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lage Kamp 10 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs Bedrijfsruimte met kantoorruimte 650,- per maand Oppervlakte Circa 400m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie)

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie) Rapport Klimaatvoetafdruk 21 van Van Vessem & Le Patichou (openbare versie) Auteur: drs. Han van Kleef Datum: 4 april 211 Document: 2724RAPP1144 Rapport Klimaatvoetafdruk 21 Van Vessem & Le Patichou 1.

Nadere informatie

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5

Nadere informatie

WERKELIJK VS. THEORETISCH ENERGIEVERBRUIK

WERKELIJK VS. THEORETISCH ENERGIEVERBRUIK 0 WERKELIJK VS. THEORETISCH ENERGIEVERBRUIK AFSTUDEERONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE GE- VOLGEN VOOR BEWONERS EN CORPORATIES DOOR HET VERSCHIL IN BEREKEND EN FEITELIJK ENERGIE- VERBRUIK. Auteur: Michiel Bosch

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Oude Beemterweg 22 Beemte Broekland Oude Beemterweg 22 te Beemte Broekland Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 1.600,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 547m² Ligging

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Vaste Stroomtarieven voor 3 jaar vanaf start van levering, voor klanten die zich in oktober, november, december 2014 en 1 tot en met 4 januari 2015 hebben aangemeld

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Sutton 3 Apeldoorn Sutton 3 te Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte 895.000,- k.k. 95,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 650m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Woonlasten & energiearmoede

Woonlasten & energiearmoede Woonlasten & energiearmoede Parallelsessie Ambtelijk Café 2013 Bregje van den Brand Highlights onderzoek De draagbaarheid van energielasten in beeld Praktijkvoorbeeld Energiebesparing en schuldhulpverlening

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie