Woonlastenmonitor over Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland"

Transcriptie

1 Woonlastenmonitor over 2013 Vergelijking van de woonlasten van huurders van en alle huurders in Nederland

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING WOONLASTEN Beïnvloedbare woonlasten- en baten... 4 Huur... 4 Huurtoeslag... 4 Gas Niet-beïnvloedbare woonlasten... 6 Heffingen... 6 Water en elektriciteit SAMENVATTING VERGELIJKING WOONLASTENMONITOR 2011 EN CONCLUSIES MAATREGELEN Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 2 van 14

3 1. Inleiding Voor u ligt de Woonlastenmonitor over Hierin is aangegeven hoe de woonlasten van huurders van zich in 13 verhouden tot het landelijke gemiddelde. Deze monitor is de 5 e sinds we in 2009 zijn gestart. hecht veel waarde aan de betaalbaarheid van het wonen in het Westerkwartier. In ons ondernemingsplan Zichtbaar staat dat we onze huurders zoveel mogelijk willen ondersteunen bij het beheersbaar maken van de woonlasten, onder meer door het energieverbruik terug te kunnen dringen. Ook geven we aan dat we de ontwikkeling van de woonlasten van onze huurders, afgezet tegen het landelijke gemiddelde, jaarlijks monitoren. Deze monitor, die inzage biedt in woongebonden lasten per gemeente, geeft ons een goed aanknopingspunt om de woonlasten te vergelijken. Ons plan is om ingaande 2015 onze huurders en woningzoekenden inzage te geven in de in de gemiddelde woonlasten per woningtype. Voor deze monitor is evenals vorig jaar, naast eigen gegevens (SG/Tobias, Vabi vastgoed), gebruik gemaakt van diverse bronnen: Nibud, Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), Invent, Centraal Bureau voor de statistiek (CBS), de Belastingdienst en de gemeenten in het Westerkwartier. Deze Woonlastenmonitor heeft betrekking op woningen van. Bijzondere woonvormen (zorgwoningen) zijn buiten beschouwing gelaten. De methode van berekenen is vergelijkbaar met die van de Woonlastenmonitor Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 3 van 14

4 2. Woonlasten Woonlasten zijn in feite de kosten van het wonen. Een huiseigenaar en een huurder hebben gedeeltelijk te maken met dezelfde kosten. Denk aan bekende kosten als gas, water en licht, gemeentelijke heffingen en belastingen en waterschapslasten. Daarnaast betaalt de huurder huur en heeft de huiseigenaar te maken met hypotheek en belastingen. Naast lasten zijn er baten; denk aan huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. In deze Woonlastenmonitor richten we ons op huurwoningen en worden gegevens van koopwoningen buiten beschouwing gelaten. Echter: soms zijn gegevens alleen op landelijk niveau beschikbaar (huren en kopen); in die gevallen wordt dat bij de overzichten vermeld. Wij onderscheiden in deze Woonlastenmonitor woonlasten die door ons als verhuurder te beïnvloeden zijn zoals huur en gasverbruik en woonlasten die we niet kunnen beïnvloeden, zoals heffingen van het waterschap, heffingen van gemeenten en water- en elektriciteitsverbruik. Woonlasten worden steeds gemiddeld per wooneenheid weergegeven. 2.1 BEÏNVLOEDBARE WOONLASTEN- EN BATEN Huur Onder huur wordt verstaan de netto huur, dus exclusief servicekosten. Voor de landelijke gemiddelde huurprijs is uitgegaan van de rapportage CFV 2012 Corporatie in Perspectief. Op 31 december 11 bedroeg de gemiddelde netto huur bij woningcorporaties in Nederland 445. Inclusief de huurverhogingen van 12 en 13, geëxtrapoleerd volgens percentages van het CBS, bedraagt de gemiddelde netto huurprijs van corporaties in Nederland eind (2012: 454; + 5,5%). Bij bedroeg de feitelijke gemiddelde netto huur op 31 december 13 van woningen 451 ( 12: 429; + 5,2%). landelijk Huur Conclusie huur: In 2013 ligt het gemiddelde huurbedrag bij 6,1% onder het landelijk gemiddelde. Eind 2012 was dit 5,9%. Landelijk is de netto huur met 0,3% meer gestegen. Huurtoeslag De hoogte van de individuele huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur, de hoogte van het inkomen en het eventuele vermogen van de aanvrager(s). Huurders hebben in 13 de keuze om de huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst te ontvangen of via huurmatiging. We presenteren de huurtoeslagcijfers op twee manieren: a) het gemiddelde bedrag op basis van het aantal malen dat huurtoeslag is toegekend; b) het gemiddelde bedrag op basis van het totaal aantal huurwoningen. De totale huurwoningvoorraad bestaat in Nederland uit ongeveer 3,1 miljoen woningen (CBS). Woningcorporaties hebben ±2,4 miljoen huurwoningen in bezit (75% van het aantal huurwoningen en 32% van de Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 4 van 14

5 totale woningvoorraad in Nederland). In 13 hadden landelijk ca. 1,3 miljoen huishoudens recht op huurtoeslag; met een gemiddeld bedrag van 167 per maand ( 12: 161) Huurders van hebben huurmatiging 1, daar komen naar schatting ca. 300 huurders bij die de huurtoeslag op eigen rekening ontvangen. De gemiddelde huurtoeslag bedraagt 167 ( 12: 164). Per gemeente is het beslag en het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag als volgt. Gemeente Grootegast Marum Zuidhorn Leek gemiddeld bedrag a) beslag gemiddeld bedrag b) % % % % 66 landelijk Huurtoeslag a) Huurtoeslag b) Conclusie huurtoeslag: Het gemiddelde bedrag gerekend over het aantal keren dat huurtoeslag is toegekend is bij gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2012 was dit nog 2% boven het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag gerekend over het totale aantal huurwoningen ligt bij 24% onder het landelijk gemiddelde. Dit duidt op een verschil in het beslag op huurtoeslag (ca. 32% bij, ca. 41% landelijk). Gas Een precieze vergelijking van gasverbruik en gaslasten is lastig omdat energiebedrijven verschillende tarieven hanteren. Daarnaast wordt het tarief beïnvloed door de keuze tussen groen of grijs gas en door de looptijd van het contract. Verder is de hoogte van de maandelijkse uitgaven aan gas sterker afhankelijk van het woningtype dan van het aantal inwoners. Gasverbruik Voor de landelijke woonlasten van gas gaan we uit van het totale gemiddelde, berekend door het Nibud. gemiddeld gasverbruik van alle huishoudens in Nederland 2 woningtype gemiddeld m³ per jaar kosten per maand flat tussenwoning hoekhuis 2 onder 1 kap vrijstaand huis m³ totaal gemiddelde m 3 97 Het landelijk gemiddelde gasverbruik is in 13 met 60 m 3 afgenomen (-4,0%). In 12 was het gasverbruik in Nederland gemiddeld m Met ingang van 1 januari 14 is geen sprake meer van huurmatiging Inclusief 21% BTW. Bron : HOME 2012, Agentschap NL, Bewerking Nibud Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 5 van 14

6 Om het gasverbruik van onze huurders te bepalen hanteerden we in eerste instantie de verbruikscijfers uit ons softwarepakket Vabi Vastgoed. Dit pakket geeft inzicht in de gemiddelde theoretische verbruiksgegevens per woning van gas en elektriciteit. Via Vabi Vastgoed kunnen we, bijvoorbeeld, de gemiddelde verandering in gasverbruik na energiebesparende maatregelen monitoren. In 13 is het theoretische gemiddelde gasverbruik gedaald van m 3 naar m 3 (-7,9%). Voor de woonlastenmonitor gaan we uit van verbruikcijfers van Enexis 3. Het zijn niet de verbruikcijfers per huishouden, maar gemiddelden van woningen, die zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn. Volgens deze methodiek bedraagt het gemiddelde gasverbruik in m³ ( 12: m³; -2,4%). Dat onze huurders jaarlijks meer gas verbruiken dan landelijk komt onder andere door de typering van de woningvoorraad. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is het verschil licht toegenomen. Gaslasten Op basis van de verbruikcijfers van Enexis waren onze huurders in 13 gemiddeld 104 aan gas kwijt ( 12: 100). Door het nagenoeg gelijke verbruik is de toename te wijten aan stijging van het gastarief per m 3 ( 0,046) en stijging van het vastrecht ( 1,21). landelijk Gas Conclusie gas: Het gemiddelde gasverbruik voor de huurwoningen van ligt 9% boven het landelijk gasverbruik in huurwoningen (2012: 6,6%). Het hogere gasverbruik van onze huurders heeft onder andere te maken met de typering van de woningvoorraad. Onze huurders wonen vooral in grondgebonden woningen en dit type heeft een gemiddeld hoger verbruik. Door stijging van de tarieven per m³ en het vastrecht zijn de gaslasten landelijk met 3 toegenomen en voor onze huurders met NIET-BEÏNVLOEDBARE WOONLASTEN Heffingen Gemeenten en waterschappen dekken hun kosten (deels) via de belastingen en heffingen die zij innen. Zij hebben hierbij enige vrijheid om te bepalen op welke schouders de lasten komen te liggen. De volgende heffingen komen ten laste van onze huurders. Reinigingsheffing en rioolrecht (gemeentelijk) De reinigingsheffing wordt gebruikt om de kosten van afvalverwerking te kunnen betalen. Het rioolrecht richt zich op kosten die worden gemaakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffingen is afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Alleenstaanden betalen minder dan twee- of meerpersoonshuishoudens. 3 In 12 zijn onder andere ten behoeve van de woonlastenmonitor en inzicht in de betaalbaarheid van onze woningvoorraad afspraken gemaakt met Enexis over de verbruikscijfers van gas en elektra van ons woningmarktgebied. In 13 is een verbeterde clustering van ons bezit gemaakt. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 6 van 14

7 Bij huurwoningen kunnen gemeenten het rioolrecht heffen van de huurder of van de verhuurder 4. In de gemeenten Leek 5 en Zuidhorn ontvangt de huurder een nota voor rioolrecht. In de gemeenten Grootegast en Marum ontvangt de nota. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. In deze monitor is daarmee geen rekening gehouden. In onderstaande tabel staan de gemiddelde tarieven per jaar en per maand voor reinigingsheffing en rioolrecht. De landelijke cijfers zijn volgens het Nibud afkomstig uit de Coelo woonlastenmonitor en zijn inclusief koopwoningen. Voor de lasten van onze huurders is eveneens uitgegaan van de website van Coelo: De jaarlijkse bedragen per huishoudgrootte zijn met informatie van gemeenten en het CBS over de samenstelling van de huishoudens per 12 versleuteld naar de maandelijkse lasten per huishouden. reinigingsheffing per jaar - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden rioolrecht per jaar - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden gemiddelde tarieven van reinigingsheffing en rioolrecht 6 landelijk Grootegast Leek Marum Zuidhorn reinigingsheffing per huishouden per mnd 20,43 17,29 17,09 18,54 17,86 rioolrecht per huishouden per maand 14,76 W&W 16,42 W&W 15, reinigingsheffing rioolrecht 7 17,61 9,83 landelijk 20,43 14,76 Conclusie reinigingsheffing en rioolrecht: De gehanteerde tarieven voor reinigingheffing en rioolrecht verschillen per gemeente. Niet alleen in het Westerkwartier, maar ook landelijk. Gemiddeld genomen liggen landelijke tarieven hoger dan in ons werkgebied. Bij Rioolrecht is sprake van vertekening doordat in de gemeenten Grootegast en Marum niet de huurder maar deze lasten betaalt. Vanaf 2014 brengt ook de gemeente Leek de rioolrechten in rekening bij. Zuiveringheffing en ingezetenenheffing (waterschappen) De waterschappen leggen alle huishoudens een zuiveringsheffing op. Alleenstaanden betalen doorgaans minder dan gezinnen. 4 Hoe dit landelijk gebeurt is niet bekend. In deze woonlastenmonitor zijn we uitgegaan van de huurder. 5 Per 1 januari 14 hanteert ook de gemeente Leek een eigenaarbelasting. 6 Bron: Coelo De tarieven van de gemeentelijke heffingen worden sterk beïnvloed door de grootte van de huishoudens. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 7 van 14

8 Voor de kosten van waterkering en waterbeheersing kunnen waterschappen heffingen opleggen aan alle ingezetenen (ingezetenheffing) en daarnaast apart aan eigenaren (heffing gebouwd). De hoogte van deze heffing varieert per waterschap en is afhankelijk van de taken die het waterschap uitvoert. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van waterschapheffingen. In deze monitor is daarmee geen rekening gehouden. In de tabel hieronder staan de gemiddelde tarieven per jaar en per maand voor zuiveringsheffing en ingezetenenheffing. De cijfers voor onze huurders zijn afkomstig van de websites van waterschap Noorderzijlvest en van Wetterskip Fryslân. 68% Van de woningen in de gemeente Grootegast en 3% van de woningen in de gemeente Zuidhorn behoren tot het Wetterkip Fryslân, de overige woningen tot het waterschap Noorderzijlvest. Voor de berekening van de gemiddelde maandlasten van de zuiveringsheffing hebben wij gebruik gemaakt van de huishoudenprognose 12 van het CBS. De bedragen per huishoudgrootte per jaar zijn met informatie van gemeenten en het CBS over de samenstelling van de huishoudens per 12 versleuteld naar de lasten per huishouden per maand. zuiveringsheffing per jaar - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden ingezetenenheffing per jaar gemiddelde tarieven van zuiveringsheffing en ingezetenenheffing 8 landelijk Grootegast Leek Marum Zuidhorn zuiveringsheffing per huishouden per mnd 10,30 11,80 12,62 13,15 12,67 ingezetenenheffing per huishouden per mnd 5,75 5,57 4,67 4,67 4, zuiveringsheffing ingezetenenheffing 12,55 4,86 landelijk 10,30 5,75 Conclusie zuiveringsheffing en ingezetenenheffing: De gemiddelde woonlasten op basis van de Zuiveringsheffing ligt bij 22% hoger dan landelijk (2012: 26%). De gemiddelde woonlasten op basis van de Ingezetenenheffing ligt bij 15% lager dan landelijk (2012: 14%). De verschillen (relatief groot, maar gering in absolute zin) zijn vooral het gevolg van (landelijke) tariefverschillen. 8 Bron: Coelo Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest hanteren verschillende tarieven voor zuiveringheffing en ingezetenenheffing. Omdat ons gebied deels tot het een en deels tot het andere waterschap behoort verschillen de tarieven per gemeente. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 8 van 14

9 Water en elektriciteit Onder de niet-beïnvloedbare kosten vallen ook de kosten voor het gebruik van elektriciteit en water, plus de kosten die worden betaald voor netwerkgebruik. Water Voor de landelijke woonlasten van water gaan we uit van het totale gemiddelde per aantal inwonende personen, berekend door het Nibud. Op het waterverbruik is de grootte van het huishouden van invloed. In de tabel hieronder staan de gemiddelde kosten per maand. Voor de berekening van de gemiddelde maandlasten van water maken we gebruik van de huishoudenprognose 13 van het CBS. Dit genereert een uitkomst van 13,61 per huishouden per maand ( 12: 14,15). Voor onze huurders gaan wij uit van informatie van gemeenten en CBS wat betreft inwonersaantallen en huishoudengrootte per gemeente in 13. De kosten van het waterverbruik van onze huurders bedragen dan gemiddeld 14,54 per maand ( 12: 15,93). De daling van de kosten heeft te maken met de daling van het gemiddeld tarief per m³ met 0,17. Het vastrecht is in 13 met 4,00 toegenomen. gemiddeld waterverbruik per jaar aantal inwonende personen gemiddeld m³-verbruik per jaar kosten per maand m³ ,50 12,70 16,80 19,60 22,40 landelijk water 14,54 13,61 Conclusie water: De gemiddelde woonlasten op basis van het waterverbruik ligt bij 7% hoger dan landelijk (v.j. 13%). Dit heeft te maken met de grotere huishoudens in ons werkgebied. Elektriciteit Elektriciteitverbruik Het gemiddelde elektriciteitsgebruik door alle huishoudens in Nederland was volgens opgave van het Nibud in 13 plusminus kwh per jaar ( 12: kw; +0,84%). Huishoudens in een koopwoning hebben een significant hoger elektriciteitverbruik dan huishoudens in een huurwoning. Volgens het Nibud ligt het verbruik in huurwoningen op ongeveer 75% van het totale gemiddelde. Voor 13 leidt dat landelijk tot een gemiddeld verbruik van kwh per huurwoning. 9 Berekend met een gemiddeld tarief van 1,06 per m³ en gemiddeld vastrecht van 56 per jaar (alles inclusief 6% BTW). Afgeronde bedragen. Bron: Vewin, bewerking Nibud Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 9 van 14

10 Het verbruik van onze huurders is berekend door, net als bij het gasverbruik, uit te gaan van verbruikcijfers van Enexis. Op basis daarvan komen we voor onze huurders in 13 uit op een gemiddeld verbruik van kwh ( 12: kwh; -2,5%). Elektriciteitlasten Voor de gemiddelde landelijke lasten aan elektriciteit hanteren we de tabel van het Nibud. De hoogte van de maandelijkse elektriciteitskosten is afhankelijk van het aantal inwonende personen van een woning. gemiddeld stroomverbruik van alle huishoudens 10 aantal inwonende personen gemiddeld kwh-verbruik per jaar kosten per maand kwh totaal gemiddelde In 13 zijn de kosten van elektriciteitsverbruik gestegen: - het vastrecht bedroeg in ( 273 in 12); - de eenmalige belastingvermindering op de energiebelasting bedroeg in ( 379 in 12); - de variabele kosten stegen van 0,2228 naar 0,2284. Rekening houdend met alle genoemde uitgangspunten betaalden huurders in Nederland in 13 maandelijks 39,88 ( 12: 38,34) aan elektriciteit, De huurders van betaalden 37,98 ( 12: 36,98). landelijk elektriciteit Conclusie elektriciteit: Jaarlijks verbruiken de huurders in Nederland plusminus kwh. Landelijk is het verbruik in 2013 met 0,8% gestegen. Het verbruik van onze huurders is met 2,5% gedaald. Hierdoor is het verschil in de gemiddelde lasten van het elektriciteitverbruik bij huurders van en landelijk verder toegenomen (5% in 2013 ten opzichte van 4% in 2012). De lasten van het verbruik van elektriciteit zijn in het afgelopen jaar licht gestegen. 10 Bron: HOME 2012, Agentschap NL, bewerking Nibud Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 10 van 14

11 3. Samenvatting De tabel hieronder bevat een samenvatting van de woonlasten uit de vorige paragrafen. In de tabel is een uitsplitsing gemaakt van de woonlasten in onze vier gemeenten, het totaal van en het landelijke gemiddelde. woonlast Grootegast Leek Marum Zuidhorn landelijk Beïnvloedbaar huur 430,19 478,32 435,98 443,57 451,35 478,96 huurtoeslag 50,46 65,90 52,35 49,44 55,75 69,22 gas 104,69 105,05 104,43 101,98 104,00 96,88 subtotaal 484,42 517,47 488,06 496,11 499,60 506,62 Niet beïnvloedbaar reinigingsheffing 17,29 17,06 21,08 17,87 17,61 20,43 rioolrecht 0,00 16,42 0,00 15,08 9,83 14,76 zuiveringsheffing 11,80 12,62 13,15 12,63 12,55 10,30 ingezetenheffing 5,57 4,67 4,67 4,70 4,86 5,75 elektriciteit 35,89 41,09 38,65 35,27 37,98 39,88 water 14,57 14,44 14,74 14,54 14,54 13,61 subtotaal 85,12 106,30 92,29 100,09 97,37 104,73 totaal 569,54 623,77 580,35 596,20 596,97 611,35 Conclusie Overall liggen de woonlasten van onze huurders in 2013 opnieuw lager dan landelijk. (NB bij de verdeling van de kosten rioolrecht zijn we er wat betreft de landelijke cijfers vanuit gegaan dat elke huurder die zelf betaalt, terwijl dat niet het geval zal zijn). In de gemeente Leek zijn de woonlasten hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de hoge kwaliteit van onze woningen in deze gemeente in combinatie met het feit dat huurders hier (idem Zuidhorn) zelf de rioolrechten betalen. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 11 van 14

12 4. Vergelijking woonlastenmonitor 2012 en 2013 Hieronder zijn de woonlasten uit deze monitor vergeleken met de Woonlastenmonitor woonlasten 2012 woonlasten 2013 ontwikkeling woonlasten woonlast landelijk landelijk landelijk Beïnvloedbaar huur 428,88 454,18 451,35 478,96 5,2% 5,5% huurtoeslag 54,99 64,21 55,75 69,22 1,4% 7,8% gas 99,84 94,35 104,00 96,88 4,2% 2,7% subtotaal 473,73 484,32 499,60 506,62 5,5% 4,6% Niet beïnvloedbaar reinigingsheffing 18,05 20,47 17,61 20,43-2,4% -0,2% rioolrecht 9,71 14,38 9,83 14,76 1,2% 2,6% zuiveringsheffing 12,58 9,95 12,55 10,30-0,2% 3,5% ingezetenheffing 4,74 5,50 4,86 5,75 2,5% 4,5% elektriciteit 36,98 38,34 37,98 39,88 2,7% 4,0% water 15,93 14,15 14,54 13,61-8,7% -3,8% subtotaal 97,99 104,20 97,37 104,73-0,6% 0,5% totaal 571,72 588,52 596,97 611,35 4,4% 3,9% Conclusie vergelijking woonlastenmonitor 2012 en 2013 Bij de beïnvloedbare woonlasten zijn de lasten voor onze huurders met 5,5% toegenomen en landelijk met 4,6%. Het verschil wordt voornamelijk verklaard uit de sterke stijging van het gemiddelde bedrag aan huurtoeslag landelijk en de hogere stijging van de gaslasten van onze huurders. Bij de niet-beïnvloedbare woonlasten zijn de lasten voor onze huurders met 0,6% afgenomen en landelijk met 0,5% toegenomen. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 12 van 14

13 5. Conclusies In de afgelopen 5 jaar was de ontwikkeling van de woonlasten van onze huurders en de woonlasten van de huurders landelijk als volgt. stijging woonlasten ontwikkeling woonlasten Landelijk Conclusie De woonlasten zijn in de periode bij met 7% gestegen en landelijk met 11%. Als gevolg hiervan zijn de woonlasten bij vanaf 2011 lager dan landelijk. Nb. Voor de berekening van de woonlasten in deze grafiek zijn we uitgegaan van gewijzigde cijfers van de huurtoeslag in de periode van 12. In de grafiek hieronder is de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten. We nemen hiermee alvast een voorschot op 14, wanneer er geen sprake meer is van huurmatiging van huurtoeslag, waardoor wij niet langer zicht hebben op de huurtoeslag. stijging woonlasten ontwikkeling woonlasten Landelijk Als we huurtoeslag buiten beschouwing laten, zijn de woonlasten bij al vanaf 2009 lager dan landelijk. Zonder huurtoeslag zijn de woonlasten vanaf 09 bij met 6% gestegen en landelijk met 13%. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 13 van 14

14 6. Maatregelen 11 1) Energiebesparende maatregelen heeft van al haar woningen een Energie Prestatie Advies (EPA). Dit wordt afgegeven door een gecertificeerd adviseur en richt zich op efficiënter energieverbruik van een woning. Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe er bespaard kan worden op energieverbruik. Vervolgens is bepaald welke energiebesparende maatregelen naar ons oordeel het meest passend zijn voor de woningen. Om diverse redenen (betaalbaarheid van wonen, CO² reductie, zuinig omgaan met energiebronnen) heeft eind 10 besloten om huurders van woningen met energielabel E, F en G kosteloos een pakket energiebesparende maatregelen aan te bieden, waarbij de woning uitkomt op energielabel D. In 13 is het project afgerond. De energetische verbetering van woningen met E, F of G label naar minimaal label D wordt in 14 voortgezet, zij het alleen bij mutatiewoningen. 2) Bij renovatie minimaal naar Label B Bij renovaties worden woningen opgewaardeerd tot minimaal label B, waarbij een huurverhoging wordt gevraagd. 3) Gezamenlijke inkoop van energie In 2014 heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden van collectieve inkoop van energie voor onze huurders. Dit heeft geleid tot aansluiting bij Woonenergie. 11 Op de langere termijn (mutatie = huurharmonisatie) zullen de gemiddelde huren toenemen als gevolg van de genomen maatregelen. De ontwikkeling van de gemiddelde woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is mede afhankelijk van de effecten van soortgelijke maatregelen bij andere corporaties. Woonlastenmonitor over 2013 Pagina 14 van 14

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Auteurs Marcel Warnaar Jasja Bos Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 METHODE... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Energielasten in de standaard berekening...

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Nibud, 2011 Samenvatting In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bestaat er sinds 1 augustus 2011 de

Nadere informatie

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 / 2 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Nibud, 2011 3

Nadere informatie

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Subtitel >> Als Cover het voetregel gaat om energie en klimaat De kosten voor gas en elektriciteit drukken steeds zwaarder op het besteedbare

Nadere informatie

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met: Vragenlijst TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van 50% van alle huurders van alle vestigingen van. U bent één van de geselecteerde personen. Hierbij verzoeken

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Steenbokstraat 21 Apeldoorn Steenbokstraat 21 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 70,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 600m² In units vanaf Circa 200m² Ligging Bedrijventerrein

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Maximale hypotheek en energielabels

Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Nibud, 2012 Voorwoord Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen of woningen met een zuinig energielabel, het Nibud geeft

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Deventerstraat 17 A-23 B. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Deventerstraat 17 A-23 B. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Deventerstraat 17 A-23 B Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Kantoorruimte 115,- per m² per jaar BTW belast Circa 2.764m² In units vanaf Circa 69m² Perceeloppervlakte Ligging Aanvaarding

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4.

Inhoudsopgave. 1. Samenvatting en conclusies. 2. Bebouwde Omgeving. 3. Bedrijven & Industrie (inclusief Utiliteitsbouw) 4. CO 2 -monitor Haarlem 2013 De CO 2 -monitor heeft sinds 2012 heeft een andere opzet dan voorgaande jaren. Er is nu een management samenvatting waarin de grote lijnen en hoofdconclusies worden weergegeven

Nadere informatie

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lage Kamp 10 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs Bedrijfsruimte met kantoorruimte 650,- per maand Oppervlakte Circa 400m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

WERKELIJK VS. THEORETISCH ENERGIEVERBRUIK

WERKELIJK VS. THEORETISCH ENERGIEVERBRUIK 0 WERKELIJK VS. THEORETISCH ENERGIEVERBRUIK AFSTUDEERONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE GE- VOLGEN VOOR BEWONERS EN CORPORATIES DOOR HET VERSCHIL IN BEREKEND EN FEITELIJK ENERGIE- VERBRUIK. Auteur: Michiel Bosch

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie)

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie) Rapport Klimaatvoetafdruk 21 van Van Vessem & Le Patichou (openbare versie) Auteur: drs. Han van Kleef Datum: 4 april 211 Document: 2724RAPP1144 Rapport Klimaatvoetafdruk 21 Van Vessem & Le Patichou 1.

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Oude Beemterweg 22 Beemte Broekland Oude Beemterweg 22 te Beemte Broekland Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 1.600,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 547m² Ligging

Nadere informatie

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Sutton 3 Apeldoorn Sutton 3 te Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte 895.000,- k.k. 95,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 650m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket

Energiebesparing bestaande koopwoningen. Effecten stimuleringspakket Energiebesparing bestaande koopwoningen Effecten stimuleringspakket Notitie Delft, juli 2013 Opgesteld door: Cor Leguijt Frans Rooijers 2 2 juli 2013 3.B17.1 Energiebesparing bestaande koopwoningen 1 Inleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Curacao 16 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met showroom-/kantoorruimte 175.000,- per jaar BTW belast Circa 2.850m² Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Woonlasten & energiearmoede

Woonlasten & energiearmoede Woonlasten & energiearmoede Parallelsessie Ambtelijk Café 2013 Bregje van den Brand Highlights onderzoek De draagbaarheid van energielasten in beeld Praktijkvoorbeeld Energiebesparing en schuldhulpverlening

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Van Riebeeckstraat 87. Vaassen. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Van Riebeeckstraat 87. Vaassen. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Van Riebeeckstraat 87 Vaassen Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 90,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 475m² Perceeloppervlakte Ligging Bijzonderheden Aanvaarding Circa 1.445m² Woonomgeving

Nadere informatie

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 114 Apeldoorn Kanaal Zuid 114 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 35,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.760m² Industrieterrein

Nadere informatie

Kalverstraat 4. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kalverstraat 4. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kalverstraat 4 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs Oppervlakte Ligging Kantoorruimte 1.500.000,- k.k. 65,- per m² per jaar Circa 3.483m² Stadscentrum/dorpskern Aanvaarding in overleg

Nadere informatie

Loolaan 554. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Loolaan 554. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Loolaan 554 Apeldoorn Loolaan 554 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 150,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 390m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving

Nadere informatie

Koninginnelaan 42. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Koninginnelaan 42. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Koninginnelaan 42 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Winkelruimte 145,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 487m² In units vanaf Circa 130m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Laan van Malkenschoten 80 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs bedrijfsruimte Huurprijs kantoorruimte BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 45,- per m² per jaar 80,- per

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam Initiatiefvoorstel SP Rotterdam maart 2015 Er is genoeg voor iedereen SP-voorstel voor een eerlijke verdeling

Nadere informatie

Molenmakershoek 64 b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Molenmakershoek 64 b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Molenmakershoek 64 b Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte met opslagruimte 725,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 74m² Ligging Bijzonderheden Aanvaarding Bedrijventerrein Flexibele

Nadere informatie

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1 Enquête woonlasten Lefier 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) 4. Woonlasten, inkomen en armoede (9) 2. Conclusies (5) 5. Betaalbaarheid (37) 3. Methoden en opzet (7) 6.

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Woonlasten in Haaglanden Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Opbouw verhaal 1. Achtergrond Woonlastenonderzoek Builddesk/Rigo Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden 2. Rapportage

Nadere informatie

Vlijtseweg 246. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Vlijtseweg 246. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Vlijtseweg 246 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Bedrijfsruimte, Kantoorruimte 174.000,- k.k. 875,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 144m² Ligging Aanvaarding Industrieterrein

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Vaste Stroomtarieven voor 3 jaar vanaf start van levering, voor klanten die zich in oktober, november, december 2014 en 1 tot en met 4 januari 2015 hebben aangemeld

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Energiebundel. handleiding. Energiebundel. Status. Auteur. Revisie historie. Ewald Hafkenscheid, Zelziuz BV - Werkgroep Prestatiegarantie.

Energiebundel. handleiding. Energiebundel. Status. Auteur. Revisie historie. Ewald Hafkenscheid, Zelziuz BV - Werkgroep Prestatiegarantie. Energiebundel handleiding Status Concept Auteur Ewald Hafkenscheid, Zelziuz BV - Werkgroep Prestatiegarantie Revisie historie 0.3 9-3-2015 eerste concept zonder rekenvoorbeeld 0.5c 31-3-2015 opmerkingen

Nadere informatie

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten:

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten: DB-vergadering van: 6 februari 2013 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: Dhr. B. Emmens Onderwerp: Vaststellen koopprijsgrenzen woningbouw en actualisering inkomensgrenzen sociale huur en

Nadere informatie

Waagmeestershoeve 1 a. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Waagmeestershoeve 1 a. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Waagmeestershoeve 1 a Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Winkelruimte, Overige 328.000,- k.k. 750,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 160m² Ligging Woonomgeving Bijzonderheden

Nadere informatie

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl.

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl. Begrotingsformulier Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Aantal kinderen: Geboorte data: Type woning vrijstaand huis twee onder een kap rijwoning

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota OZB versus heffingen

Nota OZB versus heffingen Nota OZB versus heffingen Inleiding In Nederland is de afgelopen jaren sprake van een toenemende ongelijkheid van inkomen en vooral besteedbaar inkomen. Iets waar we als gemeente niet heel veel aan kunnen

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 8 oktober 2015 DATUM 8 oktober 2015 TITEL Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S)

Nadere informatie

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Stationsstraat 72-80 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Huurprijs BTW Oppervlakte In units vanaf Ligging Aanvaarding Winkelruimte en kantoorruimte 85,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.886m² Circa

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Documentatierapport Energieverbruik

Documentatierapport Energieverbruik Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Energieverbruik Datum: 17 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie