Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode."

Transcriptie

1 Informatie Groep 3 Is groep 3 speciaal? ja. het is de groep waar de kinderen leren lezen. Het gaat toch anders dan de jaren ervoor in groep 1 en 2. nee, veel van wat er in groepen 1 en 2 gebeurt gaat hier verder. Daar is de basis gelegd om te leren lezen. De leerlijn technisch lezen bouwt bijvoorbeeld voort op de aandacht die er in groep 1-2 is geweest door middel van de methode Schatkist. In deze methode hebben de kinderen bijvoorbeeld al kennis gemaakt met klanken/letters. De kinderen zijn toe aan iets nieuws, maar iedereen is anders. Vandaar dat wij op de Borghoek adaptief werken. Dat is een term die je de laatste tijd vaak hoort. In het kort wil het zeggen dat we moeten proberen ons onderwijs af te stemmen op verschillen tussen de leerlingen in de klas. Vroeger werd er heel klassikaal gewerkt. Elk kind kreeg dezelfde leerstof in dezelfde tijd. Kon je niet mee, dan had je pech. Kon je het heel makkelijk aan, had je ook pech. Kort gezegd komt het neer op het volgende: De methodes geven aan wat de minimale stof is die ze moeten beheersen. Voor de vlotte kinderen is er extra stof, voor de kinderen die de minimum stof nog niet beheersen is er extra instructie. Bij de methodes voor lezen en rekenen valt dat het meeste op. De ontwikkeling van de kinderen wordt gericht gevolgd door toetsen. Zo kunnen we op tijd bijsturen. Kinderen met problemen bijv. op het gebied van lezen kunnen we helpen met onze eigen apotheek de orthotheek. Ook de adviezen van de remedial teachers op school stellen ons in staat om de kinderen beter te begeleiden. Wij werken dus wel klassikaal, maar houden rekening met de individuele ontwikkeling van het kind. In groep 3 is veel aandacht weggelegd voor lezen en rekenen, maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere vakken. Hier volgt een overzicht. REKENEN Sinds enkele jaren gebruiken we de methode: Pluspunt. Deze methode is zeer speels. We beginnen met getallen lager dan 10, later tot 20. We werken met een getallenlijn. Ook begrippen als meer /minder enz. zijn heel belangrijk. Regelmatig gebruiken we hulpmiddelen, zoals dobbelstenen, rekenrekjes, munten en bankbiljetten, blokjes, enz. Ieder blok bevat 15 lessen. De 12-de les is altijd een toetsles. Ieder kind heeft hier een toetsboek voor. Aan de hand hiervan kunnen we zien hoever de kinderen zijn. De lessen zijn uitlooplessen. Kinderen die niet alles onder de knie hebben, krijgen in deze lessen nog extra instructie. Kinderen die de toets voldoende gemaakt hebben mogen in hun plusboek, het rode boek werken in hun eigen tempo en op eigen niveau. Die taken lopen in moeilijkheidsgraad op. Tijdens het zelfstandig werken wordt er ook op de computer gewerkt. LEZEN Na enkele jaren met de methode De Leessleutel gewerkt te hebben, gebruiken we vanaf het schooljaar een methode die we al eerder op onze school gehad hebben, nl. Veilig Leren Lezen. Behalve dat het de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen is in het basisonderwijs, is het tevens een methode die ons nog beter in staat zal stellen het kind dat onderwijs te geven wat het kind nodig heeft. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat scholen die Veilig Leren Lezen gebruiken, de minste uitvallers hebben. We gaan gebruik maken van de nieuwste maan roos vis versie, waarbij ook een centrale rol is weggelegd voor het digitaal schoolbord. Veilig Leren Lezen is een structuurmethode. Dat wil zeggen dat zorgvuldig gekozen woorden (de woorden op de wandplaten), worden gebruikt om kinderen de alfabetische

2 structuur van ons spellingsysteem bij te brengen. Door deze structureerwoorden te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid tenslotte te automatiseren. We stimuleren kinderen al snel om nieuwe woorden te maken en te lezen met de letters die ze geleerd hebben. Speciaal hiervoor is de woordendoos ontwikkeld. Later maken we ook gebruik van de bekende letterdoos. Veilig Leren Lezen is een multimediale methode. Naast kleurrijke lees- en werkboekjes en andere materialen, biedt de methode ook digitale toepassingen. Met het computerprogramma oefenen de leerlingen technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. De Leerkrachtassistent Veilig Leren Lezen is software voor het digitale schoolbord waarmee we op efficiënte wijze instructie kunnen geven aan de kinderen. We oefenen niet alleen met het samenvoegen van letters tot woorden (synthetiseren), maar ook met het ontsleutelen van woorden in letters/klanken (analyseren). Tevens is er aandacht voor zogenaamde functiewoorden (aan, en, een, e.d.), zodat kinderen ook sneller zinnetjes kunnen maken en lezen. Ook medeklinkerclusters ( sch, ch, nk en ng) worden geautomatiseerd. Er wordt veel geoefend met wisselrijtjes en de kinderen kunnen met de boekjes Veilig en Vlot zelfstandig trainen in het vlot leren lezen. Een opmerkelijke keuze van de methode is om de klinkers op wandplaten, letterkaartjes en structureerstroken in de kleur cyaan te drukken en de medeklinkers in zwart. Deze combinatie blijkt voor kleurenblinde kinderen het beste te werken. Landelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat 8% van de jongens kleurenblind is. Veilig Leren Lezen is opgebouwd uit 12 kernen. De eerste kern neemt vier weken in beslag, de overige elf kernen elk drie weken. In 37volledige schoolweken komt dus alles aan bod. Elke kern begint met een ankerverhaal, waarmee het thema van de kern geïntroduceerd wordt. Hierna volgt de instructie en zelfstandige verwerking. Op het moment van de verwerking is er ruimte om kinderen te begeleiden als dat nodig is. Kinderen die klaar zijn, kunnen aan de slag met de vervolgopdrachten. In de eerste 6 kernen werken we aan het alfabetisch principe en de elementaire leeshandeling. Er is vanaf het begin al aandacht voor het lezen van nieuwe woorden met aangeboden letters. In de kernen 7 tot en met 12 wordt de leesvaardigheid verder geautomatiseerd en uitgebouwd naar moeilijkere en langere woorden en het lezen van teksten. Spellen: In de eerste 6 kernen is het doel het correct kunnen schrijven van eenvoudige klankzuivere mkm-woorden. In de andere kernen leren ze dan ook niet- klankzuivere woorden, eenvoudige samenstellingen en woorden met letterclusters (nk, ng, ch, sch) te schrijven. Begrijpend lezen: Voorwaarden voor begrijpend lezen zijn: een goede automatisering van het technisch lezen en een voldoende mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. Om deze mondelinge taalschat op peil te krijgen is aandacht voor begrijpend luisteren erg belangrijk. In Veilig Leren Lezen wordt daaraan systematisch aandacht besteed: bv. door middel van interactief voorlezen, maar ook daar regelmatig oefeningen op woord- zins- en tekstniveau aan bod te laten komen. Adaptief: Veilig Leren Lezen biedt een uiterst hanteerbaar model om te komen tot adaptief onderwijs. Zijn er kinderen die al kunnen lezen als ze groep 3 binnenkomen, dan kunnen er twee groepen worden gemaakt: een maangroep en een zongroep. Is dat niet het geval, dan is er één groep: de maangroep. Om deel uit te kunnen maken van de zongroep moeten de kinderen bij de start van groep 3 beschikken over een volledige letterkennis en moeten ze

3 mkm woorden correct en vlot kunnen lezen. Zij blijven wel deel uit maken van de groep tijdens introductie en taalactiviteiten, maar verwerken de stof op een ander niveau dan de maangroep. Ze lezen ook in andere leesboekjes (zonboekjes). De maangroep is de groep kinderen met een normale leesontwikkeling. Toch kunnen ook daar verschillen optreden. Er zullen kinderen zijn bij wie de leesontwikkeling moeizaam gaat en kinderen bij wie dat snel verloopt. Kinderen bij wie de leesontwikkeling langzaam gaat, worden zogenaamde sterkinderen. Zij krijgen extra instructie/begeleiding. Kinderen die snel door de leerstof gaan krijgen moeilijkere vervolgopdrachten aangeboden. Deze kinderen worden raketkinderen genoemd. Aan de diverse pictogrammen op de werkbladen/leesboekjes is te zien tot welke groep het kind gerekend moet worden. Ouders komen nog al eens met de vraag wat ze thuis met hun kinderen kunnen doen aan het lezen. Wij geven vaak het advies om voor te lezen en het lezen te stimuleren door boeken ( ook informatieve boeken ) in huis te halen en ze spelletjes te laten spelen als memorie en ik zie ik zie en het begint met een. SCHRIJVEN: Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe schrijfmethode: Zwart op wit. We beginnen met schrijfoefeningen, dan de cijfers in de eerste 8 weken. Daarna de letters. Dit gaat niet gelijk op met het lezen. De eerste tijd wordt er vooral gelet op: - zithouding - papierligging - pen (potlood) greep - bewegingen Het schrift is lichthellend koordschrift (aan elkaar). Dit is een goede basis voor het latere handschrift van de kinderen. WERELDVERKENNING Voor het gedeelte geschiedenis werken we vanaf het schooljaar met de methode Bij de tijd. Dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor aardrijkskunde, namelijk de nieuwste versie van Geobas. Voor biologie hebben we sinds het vorige schooljaar de methode Natuurlijk. Een methode waarin ook plaats is voor techniek. Eens in de 8 weken komen de groepen aan de beurt voor een les techniek in de aula. BIJ DE TIJD: De leerstof in groep 3 is gericht op de ontwikkeling van tijdsbesef. Het gaat bijvoorbeeld om het benoemen van dagdelen, maanden, seizoenen e.d. Er wordt gebruik gemaakt van inhouden die voor kinderen gemakkelijk voorstelbaar en inleefbaar zijn. De kinderen maken kennis met een twaalftal thema s, zoals: spelen, eten, werken, vervoeren, kleden, wonen, winkelen, groeien, leren, leven, communiceren en onderzoeken. GEOBAS: De methode Geobas biedt 9 thema s aan die voor kinderen zeer herkenbaar zijn. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: water en land, de boerderij, wonen in stad of dorp, verhuizen. De kinderen hebben geen eigen leerlingenboek, maar werken wel met kopieerbladen. Het leerlingenboek hebben we gedigitaliseerd, zodat alles goed te volgen is via het digitale schoolboek. Overigens geldt dit ook voor de leerlingenboeken van Bij de Tijd en Natuurlijk. Voor alle lessen wereldverkenning geldt dat we ook gebruik maken van Klasse-tv. Hierin worden educatieve video-clips aangeboden. In de lessen hebben we koppelingen gemaakt naar uitzendingen van Klokhuis en links gemaakt naar fragmenten van Teleblik en Beeldbank.

4 NATUURLIJK: In de lessen van de methode Natuurlijk wordt regelmatig aandacht besteed aan technische onderwerpen. Hierbij moet u denken aan onderwerpen als: waar is iets van gemaakt? welk gereedschap gebruikt mens/dier?. Maar zoals de titel van de methode al aangeeft zijn er ook biologische onderwerpen. Hierbij valt te denken aan: waar komt ons voedsel vandaan? Kriebelbeestjes, kleuren in de natuur e.d. VERKEER Enkele jaren geleden zijn we begonnen met een nieuwe methode: KLAAR OVER. De methode voor groep 3 t/m 8 bereidt de kinderen voor op de steeds veranderende situaties in het verkeer. Kinderen moeten opgeleid worden tot mensen die aan het verkeer deel kunnen deelnemen. In groep 3 zijn kinderen vooral voetganger en soms beginnende fietser. Dit komt dan ook voornamelijk aan bod dit jaar. BEWEGINGSONDERWIJS. Droge en natte gymles De droge gymlessen (op woensdag) worden gegeven in de gymzaal naast de school volgens een nieuwe methode. De gymkleding: een korte broek en een T-shirt. Meisjes mogen ook een gympakje aan. Gymschoenen is aan te raden. Voor de natte gymles: voor het zwemmen gaan we op vanaf januari elke maandag om half 11 met de bus naar het zwembad. We zwemmen van 11 uur tot 12 uur en zijn dan rond half een weer op school. Daar wordt de mogelijkheid geboden om over te blijven. Het is niet verplicht zoals sommigen dachten. Toezicht wordt gehouden door een ouder. Geef de kinderen dan eten en drinken mee. Gemakkelijke kleding is voor de droge en de natte gym bijzonder gemakkelijk voor de kinderen bij het uit en aankleden. Panty s en maillots zijn heel lastig. De tas waarin ze hun spullen meenemen mag een grote tas zijn. EXPRESSIE Dit onderdeel bestaat uit de vakken: handvaardigheid drama tekenen en muziek. De lessen zijn vaak aangepast aan de thema s van de leeslessen. De muziekles wordt verzorgd door vakleerkracht muziek Dianne Proost KATECHESE s Morgens na de inloop beginnen we met de dagopening. De kinderen mogen even wat vertellen en daarna wordt er een verhaal of andere activiteit, behorend bij die dag, verteld of gedaan. We gebruiken de kalender TREFWOORD. ZORGBREEDTE: De zorgbreedte wordt verzorgd door juffrouw Liesbeth en met ingang van dit jaar ook door juf Jacqueline. Zij heeft jaren groep 3 gedaan en heeft veel ervaring in huis met verschillende leesmethodes. Kinderen die extra zorg nodig hebben mogen naar haar toe. Mocht dit structureel nodig zijn,dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gebracht en bespreken we met u de aanpak. LEEFSTIJL: Vanaf het schooljaar maken we op school gebruik van de methode Leefstijl Tweemaal per week werken we aan onderwerpen die liggen op het terrein van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Hierbij moet u denken aan zaken als: pesten op school, waar ben jij goed / niet zo goed in en anders mogen zijn. Leefstijl is verdeeld in 6 thema s die gekoppeld zijn aan de Leefregels waar onze school mee werkt: 1. We zijn er voor elkaar 2. Let op wat je zegt en doet 3. Je mag weten waar je aan toe bent 4. Ik mag er zijn 5. Samen zijn we verschillend 6. Leef gezond

5 AFSPRAKEN -De verjaardagen van de kinderen worden in de groep gevierd zonder ouders. -Wensjes voor mama, papa, oma, opa mogen worden gekleurd tijdens de inloop. De verjaardagen moeten door de kinderen zelf worden aangegeven. -Zijn er vragen, dan kunnen die tijdens de inloop gesteld worden. -Zwemmen en gym afmelden als uw kind niet mee mag/kan doen

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016

De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016 De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom 3 Petraschool Troelstrastraat 39 8072 AL Nunspeet Telefoon 0341-25 36 67 info@petraschool.net www.petraschool.net Directie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen.

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen. Basisschool de Regenboog Schoolgids 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 Algemene informatie 6 1.1 De school 6 1.2 Ligging van de school 6 1.3 Het bestuur 6 Waar de school voor staat 8 2.1 Identiteit 8 2.2 Missie

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool 2009-2010 Schoolgids Ichthusschool 1 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur.

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. 2014-2015 Groep 8 GROEP 8 Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. Immers er moet nu een school gekozen worden waarvoor uw kind het meest geschikt is.

Nadere informatie