Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen. Basisprogramma PML. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen. Basisprogramma PML. Algemeen"

Transcriptie

1 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Algemeen Punten 30 EC Plaats in het rooster Semester 1, periode 1, 2 en 3 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Diverse docenten Methodenleer Inlichtingen Leerdoel Het doel van het basisprogramma Psychologische Methodenleer is om een goede basiskennis van de algemene methodologie en de psychometrie te krijgen. Er wordt dieper in gegaan op de grondslagen en controverses in de methodologie en je leert hoe modellen kunnen worden gebruikt om psychologische eigenschappen en processen te beschrijven. Naast theoretische kennis ontwikkel je ook technische vaardigheden in het toepassen van modellen en het beschrijven en presenteren van methodologische onderwerpen. Inhoud Het basisprogramma PML, verplicht voor bachelor studenten Psychologische Methodenleer, bestaat uit vijf onderdelen waarin deze kennis en vaardigheden aan bod komen (zie voor een inhoudelijke beschrijving van het curriculum de aparte cursusbeschrijvingen). Het programma begint met een introductieweek waarin studenten de medewerkers, medestudenten maar ook zichzelf beter leren kennen. Er zal aandacht worden besteed het curriculum, carrièreperspectieven en aan studievaardigheid, studiekeuze en studieplanning in het verleden en de toekomst. Onderwijsvorm Hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt of referaten worden gehouden. Het programma wordt afgesloten met een eindsymposium waarbij alle studenten een eindpresentatie geven. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer wordt per programmaonderdeel gegeven en is een gewogen gemiddelde. Zie voor toetsdata de aparte cursusbeschrijvingen. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die voorafgaand aan ieder programmaonderdeel bekend worden gemaakt. Onderwijstijden De onderdelen bestaan uit onderwijsweken die als volgt zijn opgebouwd: Maandag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten worden uitgedeeld. Dinsdag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten maken. Woensdag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, opdracht inleveren. Donderdag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten maken. Vrijdag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, kleine opdracht. Maandag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, opdracht inleveren. Zie voor exacte tijden en locaties de aparte cursusbeschrijvingen. 279

2 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Basisvaardigheden Wiskunde & Programmeren Punten 6 EC Tentamencode BM23 Plaats in het rooster Semester 1, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel Om dieper inzicht te krijgen in de grondslagen van de methodologie en de psychometrie is een bepaalde hoeveelheid voorkennis van wiskunde en statistiek nodig. In deze cursus wordt de benodigde voorkennis aan de hand van praktische opdrachten opgehaald, zodat je goed voorbereid aan gevorderde methodologische vakken deel kan nemen. Inhoud Bij de eerste module Wiskunde komen de volgende onderwerpen aan bod: limieten, continuïteit van functies, differentiëren en integreren, exponentiele functies en de natuurlijke logaritme, matrixalgebra. Deze kennis stelt je in staat om van de meeste formules die je in de literatuur tegenkomt te begrijpen wat ze betekenen. Bij de tweede module Statistiek komen de volgende onderwerpen aan bod: verzamelingen, axioma s, kansrekening, ongelijkheden, random variabelen, kansverdelingen, centrale limietstelling, wet van de grote aantallen, schatting- en toetsingstheorie. Met deze kennis krijg je een beter inzicht in de achtergrond van het toetsen van hypotheses en het opstellen van modellen. Bij de derde module R komen de volgende onderwerpen aan bod: vectoren en matrices, functies, if/else statements, looping, lists en indexering, simpele analyses uitvoeren. R is een programmeertaal die bedoeld is om analyses uit te voeren. In de toegepaste methodenleer vakken wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van R en niet meer van SPSS. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door practica waar computeropdrachten worden gemaakt. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en opdrachten te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A507 (wo tot u.) uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Ma uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 280

3 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Grondslagen van de Methodologie Punten 6 EC Tentamencode BM24 Plaats in het rooster Semester 1, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel In deze cursus maak je kennis met de wetenschapstheoretische achtergrond van de methodologie, met de nadruk op het meten van psychologische eigenschappen en het trekken van conclusies over deze eigenschappen. Inhoud Bij de eerste module Meten komen de volgende onderwerpen aan bod: meettheorie, meetniveaus en meetmodellen. Het meten van psychologische eigenschappen is een lastige aangelegenheid waarover verschillende theorieën bestaan. Meten is veel complexer en controversiëler dan inleidende boeken doen voorkomen. Bij de tweede module Weten komen de volgende onderwerpen aan bod: het inductieprobleem, causale inferentie en Bayesiaanse inferentie. Hierbij is de centrale vraag: wanneer kunnen we concluderen dat hypotheses voldoende zijn ondersteund?. Bij de derde module Validiteit komen de volgende onderwerpen aan bod: verschillende interpretaties van validiteit volgens verschillende testtheorieën en validiteit in de praktijk. Hierbij is de centrale vraag: hoe bepalen we of scores op vragenlijsten en vaardigheidstests daadwerkelijk de aangenomen onderliggende psychologische eigenschap meten?. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en werkgroepen voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Schrijfopdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Ma uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 281

4 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Latente Variabele Modellen Punten 8 EC Tentamencode BM25 Plaats in het rooster Semester 1, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Aanbevolen: Basisvaardigheden wiskunde & programmeren Inlichtingen Leerdoel Psychometrische modellen worden gebruikt om psychologische eigenschappen en processen te beschrijven. In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste modellen en leer je wat verschillende modellen met elkaar gemeen hebben. Verder ga je deze kennis praktisch toepassen door de modellen te passen op echte data. Inhoud Bij de eerste module Modelleren komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van formele modellen, verschillende modellen als het Cusp-model, diffusiemodel, ACT-R. Bij de tweede module Latente Klasse Modellen komen de volgende onderwerpen aan bod: exploratieve en confirmatieve latente klasse analyse, multigroep analyse en praktische toepassingen. Bij de derde module Item Respons Theorie komen de volgende onderwerpen aan bod: verschillende dichotome IRT-modellen, informatie functie, model fit, differentieel item functioneren, polytome modellen, samenhang met factoranalyse. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door computerpractica of werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m Toetsdatum Vrij uur zaal A uur zaal A uur zaal A uur Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 282

5 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Gegeneraliseerde Lineaire Modellen Punten 4 EC Tentamencode BM26 Plaats in het rooster Semester 1, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Aanbevolen: Basisvaardigheden wiskunde & programmeren Inlichtingen Leerdoel In deze cursus leer je statistische tests te gebruiken als je onderzoek doet met meer dan één afhankelijke variabele, oftewel, je maakt kennis met multivariate toetsen. Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod: lineaire regressie, matrix algebra, geometrische interpretatie en bivariaat normaalverdeling, designmatrices voor standaard analyses, multipele regressie, multivariate normaalverdeling, multivariate regressie, MANOVA, contrasten en binnenproefpersoondesigns, PCA en factoranalyse. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door computerpractica. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Vr uur Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 283

6 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Controverses Punten 6 EC Tentamencode BM27 Plaats in het rooster Semester 1, periode 3 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel In deze cursus maak je kennis met verschillende onderwerpen binnen de methodologie en de inhoudelijke psychologie waar goed of juist slecht gebruik wordt gemaakt van methodologische kennis of waar heel veel of juist bijna geen methodologische ontwikkeling plaatsvindt. Verschillende gastsprekers lichten hun favoriete stokpaardje of windmolen toe. Inhoud Bij de eerste module Windmolens bespreken verschillende medewerkers onderzoek waarover zij pessimistisch gestemd zijn, bijvoorbeeld omdat het onderzoek met technische of designproblemen kampt, of omdat er ondanks nieuwe ontwikkelingen van oude technieken gebruik wordt gemaakt. Bij de tweede module Stokpaardjes bespreken verschillende medewerkers onderzoek waarover zij optimistisch gestemd zijn, bijvoorbeeld nieuwe technieken en toegepast onderzoek waarin deze technieken worden toegepast of onderwerpen in de psychologie waar nieuwe theorievorming plaatsvindt. In de derde module Symposium kiezen en presenteren studenten hun eigen favoriete windmolen of stokpaardje. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en werkgroepen voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. In het eindsymposium geeft iedere student een presentatie over een zelfgekozen controverse. Toetsvorm Schrijfopdrachten en een eindpresentatie, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A507 (vr tot u.) uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 284

7 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Applied Discrete Multivariate Analysis (ADMA) Punten 3 EC Tentamencode BM12 Plaats in het rooster Semester 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. M. Engels-Freeke Inlichtingen Leerdoel Het leren toepassen van statistische technieken op frequentie-data. Inhoud In deze cursus wordt de analyse van multivariate frequentie-data in de vorm van kruistabellen behandeld. Aan de orde komen onder ander de chi-kwadraat toets, odds ratios, twee- en drie-dimensionale kruistabellen, het log-lineaire model, het logit-model, stapsgewijs toetsen van log-lineaire modellen, maten voor associatie en overeenstemming. Het gebruik van de technieken wordt geïllustreerd in computerprogramma s. Onderwijsvorm Hoorcolleges en computeroefeningen. Toetsvorm Computeropdrachten en tentamen. Studiematerialen en kosten Syllabus Applied Discrete Multivariate Analysis. VSPA Boekenbalie 5,- Verdere literatuur in overleg. Onderwijstijden Di t/m uur zaal A104 Do t/m uur zaal A104 Toetsdata Do uur zaal A

8 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Bachelorthese Psychologische Methodenleer Punten 9 of 12 EC Tentamencode BMT9 of BMT12 Toelatingsvoorwaarden Basisprogramma PML Docent Alle docenten van de programmagroep Leerdoel 9 ec: het kunnen maken van een literatuuroverzicht op een specialistisch terrein. Deelleerdoelen: het kunnen formuleren van een heldere vraagstelling op het terrein van de specialisatie. Het kunnen zoeken naar en selecteren van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over die vraagstelling. Het kunnen integreren en evalueren van de gevonden literatuur in een eigen betoog waarin de vraagstelling wordt verantwoord en beargumenteerd beantwoord. Het kunnen toepassen van relevante APA normen. 12 ec: het kunnen formuleren van een onderzoeksvoorstel gebaseerd op een vraagstelling die aansluit bij het literatuuroverzicht. Inhoud De programmagroep biedt een aantal onderwerpen aan. Deze staan vermeldt in de brochure These Stage Werkstuk Psychologische Methodenleer, verkrijgbaar bij het secretariaat Methodenleer, kamer 524. Werkwijze, eisen en beoordeling Studenten nemen contact op met de docent van het onderwerp van hun keuze. De werkwijze bij het tot stand komen van de Bachelorthese, de eisen waaraan de these moet voldoen en de beoordelingscriteria staan uitgebreid beschreven in het stuk De bachelorthese bij de opleiding Psychologie aan de UvA, dat te vinden is op Blackboard bij het vak Bachelorthese. De student levert tijdens het traject de volgende producten op: vraagstelling en gevonden literatuur, opzet, eindversie, verbeterde eindversie. Bij elk product, behalve het eerste, geeft de student schriftelijk aan hoe de feedback van de docent op het voorgaande product is verwerkt. De betreffende opleverdata worden direct na de introductiebijeenkomst schriftelijk vastgelegd in een thesecontract. Na ondertekening van het thesecontract volgt altijd een beoordeling, die dus ook onvoldoende kan zijn. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de these aan medestudenten. Omvang Voor de bachelorthese moeten ca onderzoeksartikelen (tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit geredigeerde boeken) gelezen worden. De these heeft een omvang van woorden. In punten is de omvang 9 ec. Voor 12 ec zie leerdoel. Literatuur Starreveld, P. A. (Ed.). (2007). Verslaglegging van psychologisch onderzoek. Amsterdam: Boom. ISBN , 25,-. De bachelorthese bij de Opleiding Psychologie aan de UvA. Blackboard. Onderwijsvorm Individueel. Aanmelden Aanmeldingsprocedure Studieweb. Daarna bij de docent. 286

9 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Beslissen & Beoordelen Punten 6 EC Tentamencode BM20 Plaats in het rooster Semester 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Dr. P. Koele Inlichtingen Leerdoel Het verkrijgen van inzicht in de complexe relatie tussen de principes van rationaliteit en feitelijke beslisgedrag. Inhoud In dit onderdeel wordt nagegaan hoe mensen in hun beslissings- en beoordelingsprocessen (leren) omgaan met (al dan niet relevante) informatie en onzekerheid. Aan de orde komen normatieve en beschrijvende modellen voor beslisgedrag zoals het Subjectively Expected Utility model, de Prospect theory van Tversky en Kahneman, het Lensmodel van Brunswik, de fast en frugal heuristics van Gigerenzer, e.d. Eén en ander wordt toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Onderwijsvorm Colleges. Toetsvorm Opdrachten en eindtoets. Studiematerialen en kosten Newell, B. R., Shanks, D., & Lagnado, D. (2007). Straight Choices: The Psychology of Decision Making. Hove, UK: Psychology Press. ISBN , Specifieke, in de bibliotheek te raadplegen tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken. Onderwijstijden Di t/m Do t/m Toetsdata Do uur zaal A uur zaal A uur zaal A

10 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Causality Credits 6 EC BM22 Semester Semester 2, periode 1 Prerequisites Propedeuse & Onderzoekspracticum Lecturers Dr. D. Borsboom & dr. L.J. Waldorp Information To learn how to model causal relations in the real world. In science nearly all interesting relations are causal. Questions like Why is Joe depressed? refer to a causal relation between several factors of Joe s environment and his personality. Because these kinds of questions are so important in science, it is essential that you learn how to answer them. In this course you will learn how the idea of a counterfactual can be used to make a statistical model of reality which can be interpreted causally. This is a counterfactual: If Joe had not smoked he would not have been depressed. A statistical model of a counterfactual can be used to interpret both experimental (i.e. randomized experiments) and purely observational data. Circumstances will be given under which a purely observational study can be interpreted causally. Furthermore, by using these tools we shed light on more traditional models in psychology, like latent variable models. Lessons Lectures and computer exercises. Take-home questions/assignments. Textbooks Reader with articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A507 Fr thru hrs. room A409 Special Conditions Course is taught in English. 288

11 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Personality for the next century Punten 6 EC Tentamencode BM28 Plaats in het rooster Semester 2, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. P. van Vliet Inlichtingen Leerdoel Door middel van methodische analyse van de wetenschapstheoretische en statistische aannamen van het onderzoek naar persoonlijkheid tot op heden, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw model voor de toekomst. Inhoud In het dagelijks leven speelt het begrip persoonlijkheid een centrale rol in de verklaring van menselijk gedrag. Sinds de oudheid hebben mensen gedrag dat niet duidelijk het gevolg was van omgevingsinvloeden proberen te relateren aan de persoonlijkheid van het individu. Ook tegenwoordig speelt het concept persoonlijkheid een belangrijke rol bij arbeidsselectie, klinische beoordeling en het ontrafelen van sociale processen. Het is daarom niet verwonderlijk dat persoonlijkheid binnen de wetenschap een even fundamentele plaats bezet als de basisbegrippen intelligentie of emotie. De huidige stand van zaken binnen de persoonlijkheidsleer is, vergeleken met de enthousiaste en ronkende start in de eerste 50 jaar van de vorige eeuw, echter teleurstellend te noemen: gedurfde vragen en spannend onderzoek hebben plaats gemaakt voor onpraktische, fantasieloze en theoretisch oninteressante modellen, waarbinnen het belang van zowel het individu als de wetenschap ver te zoeken zijn. Behoort persoonlijkheid hiermee definitief tot het verleden? Door middel van deze cursus hopen wij op de drempel van een nieuwe eeuw een frisse blik op de persoonlijkheid te ontwikkelen en een drieste stap richting de toekomst te doen. Deze cursus is daarmee bij uitstek geschikt voor eenieder die wel een uitdaging kan gebruiken en die tevens bereid is deze ten volle aan te gaan. Onderwijsvorm Zeer intensieve werkgroep. Toetsvorm Toetsing vindt plaats aan de hand van diverse schrijfopdrachten gedurende de cursus. Studiematerialen en kosten Literatuur in de vorm van artikelen wordt aan het begin van de cursus uitgereikt. Onderwijstijden Di t/m uur zaal JK B58 Vr t/m uur zaal A413 Bijzonderheden Bij deelname van meerdere buitenlandse studenten wordt de cursus in het Engels gegeven. Van studenten die zich inschrijven voor deze cursus wordt verwacht dat zij gedurende 6 weken buiten de lestijden 20 uur per week besteden aan grondig leeswerk, intensieve huiswerkopdrachten, schrijven van essays, en voorbereiding van presentaties. Aanwezigheid is verplicht. 289

12 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Testconstructie Punten 6 EC Tentamencode BM09V Plaats in het rooster Semester 1 en 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. H.C.M. Vorst Inlichtingen Leerdoel Psychologische tests professioneel kunnen gebruiken en kennismaking met methoden van testconstructie. Inhoud In Testconstructie komen aan de orde: soorten psychologische tests, soorten testgebruik, methoden van testontwikkeling, onderzoek naar normen, betrouwbaarheid en validiteit van tests, evaluatie van tests, sites over psychologische tests. Onderwijsvorm Testconstructie wordt tweemaal per jaar gegeven. Het onderwijs bestaat uit het maken van opdrachten, het volgen van colleges en het doen van deeltoetsen over de studiestof. De opdrachten bestaan uit (1) het beschrijven van specifieke problemen en mogelijke oplossingen bij testgebruik en testconstructie en (2) het rapporteren over diverse aspecten van het beoordelen van tests. De informatie voor de opdrachten wordt door de deelnemer zelf verzameld. De opdrachten worden aan het eind van de week ingeleverd. De colleges bestaan uit twee delen: (1) er wordt overzicht gegeven van boek en syllabus en (2) gastdocenten met expertise op deelaspecten van tests en testconstructie bespreken thema s uit het vak. Vier deeltoetsen over de tentamenstof worden aangeboden. De deeltoetsen bestaan uit driekeuzevragen die via de computer worden afgenomen. Toetsvorm De beoordeling van de opdrachten, de aanwezigheid op de colleges en de som van deeltoetsen vormt de eindbeoordeling. Studiematerialen en kosten Kopie van Cronbach, Essentials of Psychological Testing. VSPA Boekenbalie 45,- Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R., & Sijtsma, W. (2009). COTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geh. herz.). Amsterdam: NIP. VSPA Boekenbalie ± 15,- Syllabus P. Oosterveld & H.C.M. Vorst, Methoden van Testconstructie. 6,- Testhandleiding. Verkrijgbaar bij het secretariaat PML, kamer ,- borg. Onderwijstijden Semester 1 Di t/m uur zaal B Vr t/m uur zaal B Semester 2 Di t/m uur zaal B Vr t/m uur zaal A Herkansingen Di Di uur uur 290

13 Psychologische Methodenleer, Master Cursusbeschrijvingen Literatuurtentamen Psychologische Methodenleer Punten 3, 6 of 9 EC Tentamencode LM00, LM01 of LM02 Plaats in het rooster Op elk gewenst moment Toelatingsvoorwaarden Bachelor Psychologie, specialisatie Methodenleer Docent Alle docenten van de programmagroep Leerdoel Verbreding en verdieping van kennis en inzicht van thema s en onderwerpen in de methodenleer door bestudering van literatuur. Inhoud De student bepaalt in overleg met de docent de inhoud van een literatuurtentamen. Per ec moet op een hoeveelheid literatuur (gemiddelde moeilijkheid) van 140 pagina s worden gerekend. De inhoud heeft betrekking op de methodenleer voor zover deze niet overeenkomt met de inhoud van een ander onderdeel van het onderwijsprogramma. Onderwijsvorm Individueel. Het tentamen kan gedurende het hele jaar worden afgelegd. Toetsvorm In overleg met de docent. 291

14 Psychologische Methodenleer, Master Cursusbeschrijvingen Testsiteconstructie Punten Variabel aantal EC Tentamencode Individuele code Toelatingsvoorwaarden Programmeerervaring Docent Drs. A. Zand Scholten Inlichtingen Leerdoel Het in opdracht van derden zelfstandig kunnen maken van een actieve website voor het uitvoeren van een psychologisch (test) onderzoek. Inhoud De cursus Testsiteconstructie bestaat uit het zelfstandig maken van een actieve website waarmee een psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd. De aard en omvang van de website wordt door de opdrachtgever bepaald. Meestal wordt de programmeertaal PHP gebruikt, maar het is niet uitgesloten dat een andere taal (ook) gebruikt moet worden voor het oplossen van specifieke problemen in de opdracht. De werkzaamheden zijn als volgt te omschrijven. Het vertalen van een globale schets van vereisten van de website naar een gedetailleerd werkplan. Het stapsgewijs uitwerken van het werkplan in code. Het controleren van onderscheiden stappen van de code. Het controleren of de applicatie werkt met diverse browsers en op verschillende machines. Onderwijsvorm De aanpak en vorderingen worden individueel begeleid door de docent tijdens regelmatige werkbesprekingen. Toetsvorm Beoordeling van werkplan en code. Studiematerialen en kosten Diverse handleidingen van programmeertalen. Aanmelden Via Onderwijstijden De cursus kan in overleg met de docent op elk gewenst moment worden gevolgd. Bijzonderheden De applicatie wordt overgedragen aan de opdrachtgever tegen een vooraf overeengekomen bedrag. 292

15 Applied Continuous Multivariate Analysis (ACMA) Credits 6 EC RM01 Semester Semester 1, period 2 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Dr. L.J. Waldorp & dr. C.V. Dolan Information With multivariate statistics, you simultaneously analyze multiple dependent and possibly multiple independent variables. When analyzing multiple dependent variables, techniques like the t-test or ANOVA are no longer sufficient to capture all relevant information in the data. Techniques like MANOVA are then required. Several possibilities of analyses will be discussed theoretically, and by analyzing examples by hand and with the aid of computer programs. Emphasis will be on applications: when to apply it (and when not), how to apply the different techniques, checking of assumptions, and limitations of multivariate analysis. After a brief introduction to regression analysis and matrix algebra, several techniques will be treated. They are: multiple regression, MANOVA, analysis of covariance and profile analysis (repeated measures). Teaching format Lectures, computer exercises, and presentations. Assignments, presentations, and final exam. Textbooks To be announced. Lesson Dates Tu thru Th thru Examination Dates Th hrs. Re-examination by mutual agreement hrs. room A hrs. room A106 en A107 Special Conditions Course is taught in English. Also suitable as a course for PhD students to (re)inform themselves on relevant methods of analysis. PhD s can apply by contacting Cok Koeleman, 293

16 Calculus Credits 3 EC RM08 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Min. 6, max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, VWO-wiskunde or equivalent Lecturer Dr. R.P.P.P. Grasman Information The purpose of this course is to teach you the basic mathematical skills that are assumed in formalized areas such as mathematical psychology, theoretical/computational neuroscience, mathematical statistics, and psychometrics. In this course you train these analytical skills which are absolutely essential for full understanding of the literature in these fields. This course covers the requirements for the courses Mathematical Statistics and Mathematical Psychology. Based on the experience of students in previous years, those of you with little high school mathematics are advised to refresh your algebra skills in the month before the course starts. Contact the lecturer for self study material. Uni- and multivariable differential- and integral-calculus, special functions, optimization and conditions for extrema, expansions, sequences, power- and Taylor-series, elementary differential equations, applications. Teaching Format Lectures, assignments and exercises. Assignments and exercises have to be handed in time to count for credit. Assignments and exercises (30%), and written exam with problems (70%). One cannot pass with a failed exam. Textbooks The textbook is announced on Blackboard. Course notes, including exercises, will also be provided through Blackboard. Assignments will involve the use of computer software (Excel in Microsoft Office, or Calc in OpenOffice.org, or R, and Maxima [http:// maxima.sourceforge.net/]). Lesson Dates Mo thru hrs. room A409 Th thru hrs. room A409 Examination Dates Th hrs. room A

17 Creating Internet Tests Credits 6 EC RM18 Semester Semester 2, period 1 Number of participants 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Knowledge of variables, functions, if -then-else scripts and loops Lecturer Drs. M. Teunisse Information The objective of this course is to learn how to program tests for the Internet. This course will focus on the basic skills needed for creating internet surveys. You will learn basic HTML, learn to program in the programming language PHP and learn how to create and use MySql database systems. The main goal of the course is to learn how to build a web based survey and psychological tests. To reach this goal the course will focus on the presentation of tests, user registration and data storage. This course requires two days fulltime study! Teaching Format Practical sessions. Grades will be based on weekly assignments and a final exam. Textbooks Niederst, J. (2006). Web design in a nutshell. A desktop quick reference (3rd ed.). Cambridge: O Reilly. ISBN ,55. Davis, M. E., & Phillips, J. A. (2007). Learning PHP and MySQL (2nd ed.). Sebastopol, CA: O Reilly. 27,90. Lesson Dates Tu thru Th thru Special conditions This course is open for bachelor students hrs. room A hrs. room A

18 Explanatory IRT Credits 6 EC RM19 Semester Semester 1, period 2 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Prof. dr. P. de Boeck Information To make the student acquainted with recent, advanced developments in item response theory. This course gives a new and integrated introduction to item response models (predominantly used in measurement applications in psychology, education, and other social science areas) from the viewpoint of the statistical theory of generalized linear and nonlinear mixed models. The new framework allows the domain of item response models to be co-ordinated and broadened to emphasize their explanatory use beyond their standard descriptive uses. Teaching Format Lectures and practical sessions. Assignments. Textbooks De Boeck, P., & Wilson, M. (Eds.). (2004). Explanatory Item Response Models. New York: Springer Verlag. ISBN ,95. Lesson Dates We thru hrs. room A409 Fr thru hrs. room A410 Examination Dates Fr hrs. room A

19 LISREL Credits 6 EC RM07 Semester Semester 2, period 1 Prerequisites Bachelor of Psychology, ACMA Lecturer Dr. C.V. Dolan Information The aim of this course is to introduce the student to the theory and practice of LISREL (Linear Structural Relations) modeling, and to instruct students in actually carrying out LISREL modeling using the LISREL program. The LISREL model comprises a large number of specific statistical models, such as multiple and multivariate regression, pathmodels, factor models, longitudinal models, and certain random effects models. The LISREL program can be used to test specific hypotheses concerning the linear relationships between variables. These relationships may be specified among observed variables (e.g., in linear regression, or path models) and/or latent variables (latent regression). In addition such linear relationships are used to link observed variables to latent variables. The possibility to investigate hypotheses concerning the relationship among latent variables is very useful, as most psychological theory is formulated in terms of latent variables, i.e., hypothetical constructs. Multi-group analyses and LISREL models including structured means will also be discussed. During this course the specification of a variety of linear statistical models as LISREL models will be discussed. The emphasis is on hands-on experience in model specification, and on the interpretation of results. Technicalities are limited to mainly elementary matrix algebra and the decomposition of variance, as is carried out in simple regression analysis. In fact, all models can be interpreted in terms of simple regression analysis. The student will practice model specification and the interpretation of results in weekly assignments. Teaching format Group sessions. Weekly assignments and a final assignment. Textbooks To be announced on Blackboard. Lesson Dates Mo thru hrs. room A108 Th thru hrs. room A312 Special Conditions This course is not appropriate for students with a bachelor in Psychological Methods. The course is the same as taught in the bachelor programme. 297

20 Mathematical Psychology Credits 6 EC RM14 Semester Semester 1, period 1 Prerequisites Bachelor of Psychology, ACMA, Calculus Lecturer Guest lectures, different teachers Psychological Methods Information The objective of this course is to impart knowledge of the past and present state of the field of mathematical psychology. The emphasis is on the current main theoretical approaches and areas of substantive application. Mathematical models are applied in all fields of psychology. They are becoming more and more popular, because psychologists recognize that scientific progress in psychology depends largely on the ability to formalize the often informal (verbal) theories used in psychology. Formalization of psychological theories serves two purposes. First, by formalizing theories we are forced to be concrete and precise. This is useful because formalization of informal theories often reveals implicit assumptions, ill-defined details, and unforeseen consequences. Second, formal (mathematical, computational, or statistical) models often lend themselves to empirical testing. That is, we can derive quantitative predictions, or fit models directly to data. This facilitates the empirical investigation of informal theories. The main part of the course is devoted to an overview of formal modeling traditions in psychology, including neural networks, symbolic models, non-linear dynamical systems, cognitive models, psychometric models, and Bayesian models. Model fitting and model verification will also be discussed. Teaching Format Lectures, presentations, assignments. To be announced. Textbooks Hunt, E. (2007). The Mathematics of Behavior. Cambridge University Press or Busemeyer, J. R., & Diederich, A. (2009). Cognitive Modeling. Sage publications. To be decided later. Lesson Dates Mo thru Th thru hrs. room A hrs. room A

21 Mathematical Statistics Credits 6 EC RM09 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Min. 6, max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Calculus (or equivalent) Lecturer Dr. R.P.P.P. Grasman Information Nearly all modeling and analysis in neuroscience/cognitive psychology and psychometrics requires probabilistic and statistical reasoning. In this course you will acquire insight in, and the skills of, probability theory and statistics. You will master the fundamental building blocks for formal models in psychometrics, mathematical psychology and cognitive psychology/neuroscience. With these skills you will be able to delve into the analytical details of stochastic models and statistical methods used within these fields. Axiomatic probability, calculus of probabilities, random variables, distributions and densaxiomatic probability, calculus of probabilities, random variables, distributions and densities, joint- and conditional distributions, expectation and moments, Chebyshev s inequality, moment generating functions, fundamental discrete and continuous probability models, sampling distributions, law of large numbers, central limit theorem, transformations of stochastic variables, theory and methods of estimation (Cramér-Rao inequality, method of moments, maximum likelihood) and hypothesis testing (Neyman-Pearson, likelihood ratio tests). Teaching Format Lectures & Assignments. Presence at lectures is required. Assignments and written exam with problems. A formula reference card may be used during the exam. Textbooks To be announced on Blackboard. Lesson Dates Th thru hrs. room A301B Examination Dates Th hrs. room A301B 299

22 Measurement Invariance Credits 3 EC RM20 Semester Semester 2, periode 2 Prerequisites Bachelor of Psychology, LISREL Lecturer Dr. J.M. Wicherts & others Information To gain insight into the theory of measurement invariance. To learn how to test for measurement invariance across groups in various areas of psychological research. Measurement invariance refers to the situation in which a test measures the same thing across groups. Measurement invariance (i.e., the absence of measurement bias) across groups can be tested by using measurement models such as Item Response Theory models and Confirmatory Factor Analysis (or LISREL) models. The study of measurement invariance can shed light on group differences in various fields of psychology, such as crosscultural, experimental, educational, clinical, and applied psychology. In this course, we will focus on the theoretical and statistical foundations of measurement invariance in a non-technical fashion and we consider various ways to conduct analyses of measurement invariance at the item and (sub)test level. After completion of the course, the student will understand the central statistical aspects of measurement invariance and will be able to conduct a rigorous test of measurement invariance using LISREL. Teaching Format Mandatory lectures with discussion of articles and assignments. Assignments consist of the reading of articles and performing analyses of measurement invariance using LIS- REL. Presence at the lectures and assignments. Textbooks Selected articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A301B Fr thru hrs. room A301B 300

23 Meta-analysis Credits 3 EC RM13 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Programming Skills: R Lecturers Dr. J.M. Wicherts & drs. D. Molenaar Information To gain insight into the basics and statistical background of meta-analysis. To learn to evaluate and to conduct a meta-analysis with moderators. This course is concerned with the methodological and statistical technique of meta-analysis. The goals are as follows: (a) understanding the basic statistical foundations of metaanalyses of experimental and correlational data, (b) reading and analyzing meta-analytic reviews, and (c) designing and conducting meta-analyses of relevant literatures. After completion of the course, the student will have basic knowledge of meta-analytical techniques and will be able to conduct a straightforward meta-analysis by him/herself. Teaching Format Lectures and assignments. Assignments. The final assignment includes a meta-analysis and a presentation of the results. Textbooks Selected articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A304 Fr thru hrs. room A

24 Methodological Advice Credits 6 EC RM11 Semester Semester 1, period 2 Number of participants Max. 15 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturers Prof. dr. G.J. Mellenbergh & dr. H.J. Adèr Information The objectives of the course are (1) to acquire methodological knowledge that is needed for advising researchers in the behavioral and social sciences on their research problems, and (2) to get experience with methodological consultancy. The course covers methodological consultancy on the following topics: research designs, construction and use of instruments, and statistical data analysis. Teaching Format Lectures, consultancy interviews, and discussion of consultancy problems. Assignments, oral and written reports. Textbooks Adèr, H. J., Hand, D. J., & Mellenbergh, G. J. (2007). Advising on research methods: A consultant s companion. Huizen, The Netherlands: Johannes van Kessel Publishing Bestellen via 50,- Lesson Dates Tu thru hrs. room A309 Fr thru hrs. room A

25 Modern Test Theory Credits 3 EC RM17 Semester Semester 2, period 2 Number of participant Max. 30 Prerequisites Bachelor of Psychology, Programming skills: R recommended Lecturer Prof. dr. P. de Boeck & prof. dr. H.L.J. van der Maas Information To provide insight into, and practical experience with, models for item responses. Tests and test scores play a very important role in psychology, both in research and in applied work. Traditionally, test scores are analyzed using classical test theory. This theory is still very influential, yet it has serieus limitations. Modern test theory allows us to develop and test advanced models of item responses. With these models we can test for item bias, solve equating problems and develop computer adaptive tests. In computer adaptive testing items are administered depending on the success on earlier items in the test, which makes test much shorter. In this course students will be introduced to modern test theory and learn to work with software for practical data-analyses for item response models. Teaching Format Lectures and practical sessions. Weekly assignments. Textbooks Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park: Sage. ISBN ,- Examination Dates Will be announced later. Lesson Dates Mo thru hrs. room A302 Th thru hrs. room A302 Special Conditions This course is not appropriate for students with a bachelor in Psychological Methods. The course overlaps with the course Latente Variabele Modellen (BM25). 303

26 Philosophy of Psychology Credits 6 EC RM02 Semester Semester 1, period 2 Number of participants Max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Dr. D. Borsboom & Dr. A.J.P.W. Dooremalen Information To advance understanding of central theoretical problems in scientific psychology. The proper conceptualization of psychological theories, as well as the relation between psychology and the biological and physical sciences, has received much attention from philosophers and theoretical psychologists. Central issues include the mind body problem, the problem of free will, the measurement problem, the possible reduction of psychological concepts to neural states, and the associated question whether psychology is an autonomous scientific discipline or should rather be conceptualized as a subdiscipline of neuroscience, biology, or physics. This course offers a systematic introduction into theories on these problems, by the study and discussion of original texts on theoretical psychology such as Skinner, Hempel, Fodor, Lewis, Nagel, Jackson, Davidson, Peirce and Libet. Teaching Format Lectures and discussions. On the basis of presentations and assignments. Textbooks Literature will be made available during the course. Lesson Dates Tu thru hrs. room A104 Fr thru hrs. room A

27 A Practical Course in Bayesian Graphical Modeling Credits 3 EC RM16 Semester Semester 2, period 3 Prerequisites Bachelor of Psychology Basic familiarity with R, Matlab, or C is highly recommended Lecturer Dr. E.-J. Wagenmakers Information First, to get hands-on experience with an easy-to-use computer program that allows you to implement all kinds of Bayesian models. Second, to understand why Bayesian statistics is right, and everything else is wrong. In this course, plenary lectures will provide the theoretical background of Bayesian statistics, whereas practical computer exercises will teach you how to use the WinBUGS program and apply it to a wide range of different statistical models. After completing this course, you will have gained not only a new understanding of statistics (yes, it can make sense), but also the technical skills to implement statistical models that professional researchers in the field of psychology dare only dream about. Teaching Format Plenary lectures, individual and group exercises. To be announced on Blackboard. Textbooks Online materials based on a book that is currently in preparation (Lee & Wagenmakers). The location of the materials will be announced on Blackboard. Lesson Dates Mo thru hrs. room A507 We thru hrs. room A

28 Programming Skills: Authorware and Presentation Credits 6 RM06 Semester Semester 1, period 3 Number of participants Max. 25 Prerequisites Bachelor of Psychology, Computer literate Lecturer Drs. M. Spaan & drs. M. Teunisse Information In this course students learn to work with Authorware and Presentation. At the end of the course students will be able to apply either program to requirements. Authorware and Presentation are high-level technical computing languages. Both software programs are suitable to program psychological stimulus-response tasks. Authorware is an object-oriented computer programming language highly suited to programming complex, visual interactive tasks. In addition, some general programming concepts will be introduced here. Presentation is a tool especially developed for stimulus-response tasks with critical timing requirements. In addition, Presentation has facilities to communicate with other equipment (EEG, eye-tracker, Functional MRI, etcetera). In this course students learn elementary programming concepts and the syntax of both packages. Teaching Format Lectures and practical sessions. Programming assignments. The end grade is determined by averaging the grades of Authorware and Presentation, and divide it by 2. For passing the course the lowest grade for Authorware and Presentation should be a 5, which can be compensated by a 7. If one of the two grades is below a 5, you will have failed the course. Lesson Dates Presentation Lectures Mo hrs. room A304 Practicals Mo hts. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Mo hrs. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Examination Date Presentation Mo hrs. room A106 Resits to be announced. 306

29 Lesson Dates Authorware Lectures Tu hrs. room A306 Practicals Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Th hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Mo hrs. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Examination Date Authorware Fr hrs. room A106 Resits to be announced. Special conditions The course covers 4 weeks of full-time study. We expect students to be available for 8 hrs each day! Students will have to do a lot of programming. The first part of the course covers programming in Presentation. The second part of the course covers programming with the program Authorware. Each part will end with a practical assignment. 307

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

Faculty of Science. Prospectus 2007-2008. Information Science Master. Radboud University Nijmegen

Faculty of Science. Prospectus 2007-2008. Information Science Master. Radboud University Nijmegen Faculty of Science Prospectus 2007-2008 Information Science Master Radboud University Nijmegen Preface This is the prospectus for the 2007 master programme of Information Science of the Radboud University,

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HBO minor Business Intelligence & Big Data

HBO minor Business Intelligence & Big Data HBO minor Business Intelligence & Big Data ITPH Academy EuroPort Business School (Academy) MAAND JUNI 2015 VERSIE 3.0 Dit document is een uitgebreide beschrijving van de HBO minor Business Intelligence

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Vaardighedenonderwijs voor promovendi

Vaardighedenonderwijs voor promovendi Faculteit der Geesteswetenschappen Vaardighedenonderwijs voor promovendi Graduate School for Humanities Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Academisch jaar 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Boekbesprekingen. 128 NAW 5/7 nr. 2 juni 2006 Boekbesprekingen. Book Reviews. R.P. Stanley Enumerative combinatorics volume 2

Boekbesprekingen. 128 NAW 5/7 nr. 2 juni 2006 Boekbesprekingen. Book Reviews. R.P. Stanley Enumerative combinatorics volume 2 128 NAW 5/7 nr. 2 juni 2006 Boekbesprekingen Boekbesprekingen Book Reviews Eindredactie: Hans Cuypers en Hans Sterk Redactieadres: Review Editors NAW - HG 9.93 Dept. of Math. and Computer Science Technische

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 - 1 - 2010, november SHL Nederland BV SHL Belgie BV Koningin Wilhelminalaan 3 Vorstlaan 165 P.O. Box 1047 1160 Oudergem

Nadere informatie