Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen. Basisprogramma PML. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen. Basisprogramma PML. Algemeen"

Transcriptie

1 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Algemeen Punten 30 EC Plaats in het rooster Semester 1, periode 1, 2 en 3 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Diverse docenten Methodenleer Inlichtingen Leerdoel Het doel van het basisprogramma Psychologische Methodenleer is om een goede basiskennis van de algemene methodologie en de psychometrie te krijgen. Er wordt dieper in gegaan op de grondslagen en controverses in de methodologie en je leert hoe modellen kunnen worden gebruikt om psychologische eigenschappen en processen te beschrijven. Naast theoretische kennis ontwikkel je ook technische vaardigheden in het toepassen van modellen en het beschrijven en presenteren van methodologische onderwerpen. Inhoud Het basisprogramma PML, verplicht voor bachelor studenten Psychologische Methodenleer, bestaat uit vijf onderdelen waarin deze kennis en vaardigheden aan bod komen (zie voor een inhoudelijke beschrijving van het curriculum de aparte cursusbeschrijvingen). Het programma begint met een introductieweek waarin studenten de medewerkers, medestudenten maar ook zichzelf beter leren kennen. Er zal aandacht worden besteed het curriculum, carrièreperspectieven en aan studievaardigheid, studiekeuze en studieplanning in het verleden en de toekomst. Onderwijsvorm Hoorcolleges, werkcolleges, computerpractica en werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt of referaten worden gehouden. Het programma wordt afgesloten met een eindsymposium waarbij alle studenten een eindpresentatie geven. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer wordt per programmaonderdeel gegeven en is een gewogen gemiddelde. Zie voor toetsdata de aparte cursusbeschrijvingen. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die voorafgaand aan ieder programmaonderdeel bekend worden gemaakt. Onderwijstijden De onderdelen bestaan uit onderwijsweken die als volgt zijn opgebouwd: Maandag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten worden uitgedeeld. Dinsdag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten maken. Woensdag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, opdracht inleveren. Donderdag: nieuwe stof lezen en bijbehorende opdrachten maken. Vrijdag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, kleine opdracht. Maandag: college van 9:00-11:00, werkgroep van 11:00-13:00 uur, opdracht inleveren. Zie voor exacte tijden en locaties de aparte cursusbeschrijvingen. 279

2 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Basisvaardigheden Wiskunde & Programmeren Punten 6 EC Tentamencode BM23 Plaats in het rooster Semester 1, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel Om dieper inzicht te krijgen in de grondslagen van de methodologie en de psychometrie is een bepaalde hoeveelheid voorkennis van wiskunde en statistiek nodig. In deze cursus wordt de benodigde voorkennis aan de hand van praktische opdrachten opgehaald, zodat je goed voorbereid aan gevorderde methodologische vakken deel kan nemen. Inhoud Bij de eerste module Wiskunde komen de volgende onderwerpen aan bod: limieten, continuïteit van functies, differentiëren en integreren, exponentiele functies en de natuurlijke logaritme, matrixalgebra. Deze kennis stelt je in staat om van de meeste formules die je in de literatuur tegenkomt te begrijpen wat ze betekenen. Bij de tweede module Statistiek komen de volgende onderwerpen aan bod: verzamelingen, axioma s, kansrekening, ongelijkheden, random variabelen, kansverdelingen, centrale limietstelling, wet van de grote aantallen, schatting- en toetsingstheorie. Met deze kennis krijg je een beter inzicht in de achtergrond van het toetsen van hypotheses en het opstellen van modellen. Bij de derde module R komen de volgende onderwerpen aan bod: vectoren en matrices, functies, if/else statements, looping, lists en indexering, simpele analyses uitvoeren. R is een programmeertaal die bedoeld is om analyses uit te voeren. In de toegepaste methodenleer vakken wordt bijna uitsluitend gebruik gemaakt van R en niet meer van SPSS. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door practica waar computeropdrachten worden gemaakt. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en opdrachten te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A507 (wo tot u.) uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Ma uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 280

3 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Grondslagen van de Methodologie Punten 6 EC Tentamencode BM24 Plaats in het rooster Semester 1, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel In deze cursus maak je kennis met de wetenschapstheoretische achtergrond van de methodologie, met de nadruk op het meten van psychologische eigenschappen en het trekken van conclusies over deze eigenschappen. Inhoud Bij de eerste module Meten komen de volgende onderwerpen aan bod: meettheorie, meetniveaus en meetmodellen. Het meten van psychologische eigenschappen is een lastige aangelegenheid waarover verschillende theorieën bestaan. Meten is veel complexer en controversiëler dan inleidende boeken doen voorkomen. Bij de tweede module Weten komen de volgende onderwerpen aan bod: het inductieprobleem, causale inferentie en Bayesiaanse inferentie. Hierbij is de centrale vraag: wanneer kunnen we concluderen dat hypotheses voldoende zijn ondersteund?. Bij de derde module Validiteit komen de volgende onderwerpen aan bod: verschillende interpretaties van validiteit volgens verschillende testtheorieën en validiteit in de praktijk. Hierbij is de centrale vraag: hoe bepalen we of scores op vragenlijsten en vaardigheidstests daadwerkelijk de aangenomen onderliggende psychologische eigenschap meten?. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en werkgroepen voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Schrijfopdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Ma uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 281

4 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Latente Variabele Modellen Punten 8 EC Tentamencode BM25 Plaats in het rooster Semester 1, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Aanbevolen: Basisvaardigheden wiskunde & programmeren Inlichtingen Leerdoel Psychometrische modellen worden gebruikt om psychologische eigenschappen en processen te beschrijven. In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste modellen en leer je wat verschillende modellen met elkaar gemeen hebben. Verder ga je deze kennis praktisch toepassen door de modellen te passen op echte data. Inhoud Bij de eerste module Modelleren komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van formele modellen, verschillende modellen als het Cusp-model, diffusiemodel, ACT-R. Bij de tweede module Latente Klasse Modellen komen de volgende onderwerpen aan bod: exploratieve en confirmatieve latente klasse analyse, multigroep analyse en praktische toepassingen. Bij de derde module Item Respons Theorie komen de volgende onderwerpen aan bod: verschillende dichotome IRT-modellen, informatie functie, model fit, differentieel item functioneren, polytome modellen, samenhang met factoranalyse. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door computerpractica of werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m Toetsdatum Vrij uur zaal A uur zaal A uur zaal A uur Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 282

5 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Gegeneraliseerde Lineaire Modellen Punten 4 EC Tentamencode BM26 Plaats in het rooster Semester 1, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Aanbevolen: Basisvaardigheden wiskunde & programmeren Inlichtingen Leerdoel In deze cursus leer je statistische tests te gebruiken als je onderzoek doet met meer dan één afhankelijke variabele, oftewel, je maakt kennis met multivariate toetsen. Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod: lineaire regressie, matrix algebra, geometrische interpretatie en bivariaat normaalverdeling, designmatrices voor standaard analyses, multipele regressie, multivariate normaalverdeling, multivariate regressie, MANOVA, contrasten en binnenproefpersoondesigns, PCA en factoranalyse. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door computerpractica. Studenten bereiden de colleges en practica voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. Toetsvorm Opdrachten, tentamen en take-home tentamen, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A uur zaal A507 Toetsdatum Vr uur Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 283

6 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Basisprogramma PML Controverses Punten 6 EC Tentamencode BM27 Plaats in het rooster Semester 1, periode 3 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Inlichtingen Leerdoel In deze cursus maak je kennis met verschillende onderwerpen binnen de methodologie en de inhoudelijke psychologie waar goed of juist slecht gebruik wordt gemaakt van methodologische kennis of waar heel veel of juist bijna geen methodologische ontwikkeling plaatsvindt. Verschillende gastsprekers lichten hun favoriete stokpaardje of windmolen toe. Inhoud Bij de eerste module Windmolens bespreken verschillende medewerkers onderzoek waarover zij pessimistisch gestemd zijn, bijvoorbeeld omdat het onderzoek met technische of designproblemen kampt, of omdat er ondanks nieuwe ontwikkelingen van oude technieken gebruik wordt gemaakt. Bij de tweede module Stokpaardjes bespreken verschillende medewerkers onderzoek waarover zij optimistisch gestemd zijn, bijvoorbeeld nieuwe technieken en toegepast onderzoek waarin deze technieken worden toegepast of onderwerpen in de psychologie waar nieuwe theorievorming plaatsvindt. In de derde module Symposium kiezen en presenteren studenten hun eigen favoriete windmolen of stokpaardje. Onderwijsvorm Hoorcolleges gevolgd door werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt, discussies worden gevoerd en referaten worden gehouden. Studenten bereiden de colleges en werkgroepen voor door stof te lezen en korte opdrachten hierover te maken. In het eindsymposium geeft iedere student een presentatie over een zelfgekozen controverse. Toetsvorm Schrijfopdrachten en een eindpresentatie, het cijfer is een gewogen gemiddelde. Studiematerialen en kosten Artikelen en/of hoofdstukken die tijdens de cursus bekend worden gemaakt. Onderwijstijden Wo t/m Vrij t/m Ma t/m uur zaal A uur zaal A507 (vr tot u.) uur zaal A507 Bijzonderheden Deze cursus maakt deel uit van het basisprogramma PML. Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving Basisprogramma Psychologische Methodenleer. Deze cursus kan ook afzonderlijk gevolgd worden door studenten van andere richtingen. 284

7 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Applied Discrete Multivariate Analysis (ADMA) Punten 3 EC Tentamencode BM12 Plaats in het rooster Semester 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. M. Engels-Freeke Inlichtingen Leerdoel Het leren toepassen van statistische technieken op frequentie-data. Inhoud In deze cursus wordt de analyse van multivariate frequentie-data in de vorm van kruistabellen behandeld. Aan de orde komen onder ander de chi-kwadraat toets, odds ratios, twee- en drie-dimensionale kruistabellen, het log-lineaire model, het logit-model, stapsgewijs toetsen van log-lineaire modellen, maten voor associatie en overeenstemming. Het gebruik van de technieken wordt geïllustreerd in computerprogramma s. Onderwijsvorm Hoorcolleges en computeroefeningen. Toetsvorm Computeropdrachten en tentamen. Studiematerialen en kosten Syllabus Applied Discrete Multivariate Analysis. VSPA Boekenbalie 5,- Verdere literatuur in overleg. Onderwijstijden Di t/m uur zaal A104 Do t/m uur zaal A104 Toetsdata Do uur zaal A

8 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Bachelorthese Psychologische Methodenleer Punten 9 of 12 EC Tentamencode BMT9 of BMT12 Toelatingsvoorwaarden Basisprogramma PML Docent Alle docenten van de programmagroep Leerdoel 9 ec: het kunnen maken van een literatuuroverzicht op een specialistisch terrein. Deelleerdoelen: het kunnen formuleren van een heldere vraagstelling op het terrein van de specialisatie. Het kunnen zoeken naar en selecteren van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over die vraagstelling. Het kunnen integreren en evalueren van de gevonden literatuur in een eigen betoog waarin de vraagstelling wordt verantwoord en beargumenteerd beantwoord. Het kunnen toepassen van relevante APA normen. 12 ec: het kunnen formuleren van een onderzoeksvoorstel gebaseerd op een vraagstelling die aansluit bij het literatuuroverzicht. Inhoud De programmagroep biedt een aantal onderwerpen aan. Deze staan vermeldt in de brochure These Stage Werkstuk Psychologische Methodenleer, verkrijgbaar bij het secretariaat Methodenleer, kamer 524. Werkwijze, eisen en beoordeling Studenten nemen contact op met de docent van het onderwerp van hun keuze. De werkwijze bij het tot stand komen van de Bachelorthese, de eisen waaraan de these moet voldoen en de beoordelingscriteria staan uitgebreid beschreven in het stuk De bachelorthese bij de opleiding Psychologie aan de UvA, dat te vinden is op Blackboard bij het vak Bachelorthese. De student levert tijdens het traject de volgende producten op: vraagstelling en gevonden literatuur, opzet, eindversie, verbeterde eindversie. Bij elk product, behalve het eerste, geeft de student schriftelijk aan hoe de feedback van de docent op het voorgaande product is verwerkt. De betreffende opleverdata worden direct na de introductiebijeenkomst schriftelijk vastgelegd in een thesecontract. Na ondertekening van het thesecontract volgt altijd een beoordeling, die dus ook onvoldoende kan zijn. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de these aan medestudenten. Omvang Voor de bachelorthese moeten ca onderzoeksartikelen (tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit geredigeerde boeken) gelezen worden. De these heeft een omvang van woorden. In punten is de omvang 9 ec. Voor 12 ec zie leerdoel. Literatuur Starreveld, P. A. (Ed.). (2007). Verslaglegging van psychologisch onderzoek. Amsterdam: Boom. ISBN , 25,-. De bachelorthese bij de Opleiding Psychologie aan de UvA. Blackboard. Onderwijsvorm Individueel. Aanmelden Aanmeldingsprocedure Studieweb. Daarna bij de docent. 286

9 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Beslissen & Beoordelen Punten 6 EC Tentamencode BM20 Plaats in het rooster Semester 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Dr. P. Koele Inlichtingen Leerdoel Het verkrijgen van inzicht in de complexe relatie tussen de principes van rationaliteit en feitelijke beslisgedrag. Inhoud In dit onderdeel wordt nagegaan hoe mensen in hun beslissings- en beoordelingsprocessen (leren) omgaan met (al dan niet relevante) informatie en onzekerheid. Aan de orde komen normatieve en beschrijvende modellen voor beslisgedrag zoals het Subjectively Expected Utility model, de Prospect theory van Tversky en Kahneman, het Lensmodel van Brunswik, de fast en frugal heuristics van Gigerenzer, e.d. Eén en ander wordt toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Onderwijsvorm Colleges. Toetsvorm Opdrachten en eindtoets. Studiematerialen en kosten Newell, B. R., Shanks, D., & Lagnado, D. (2007). Straight Choices: The Psychology of Decision Making. Hove, UK: Psychology Press. ISBN , Specifieke, in de bibliotheek te raadplegen tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken. Onderwijstijden Di t/m Do t/m Toetsdata Do uur zaal A uur zaal A uur zaal A

10 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Causality Credits 6 EC BM22 Semester Semester 2, periode 1 Prerequisites Propedeuse & Onderzoekspracticum Lecturers Dr. D. Borsboom & dr. L.J. Waldorp Information To learn how to model causal relations in the real world. In science nearly all interesting relations are causal. Questions like Why is Joe depressed? refer to a causal relation between several factors of Joe s environment and his personality. Because these kinds of questions are so important in science, it is essential that you learn how to answer them. In this course you will learn how the idea of a counterfactual can be used to make a statistical model of reality which can be interpreted causally. This is a counterfactual: If Joe had not smoked he would not have been depressed. A statistical model of a counterfactual can be used to interpret both experimental (i.e. randomized experiments) and purely observational data. Circumstances will be given under which a purely observational study can be interpreted causally. Furthermore, by using these tools we shed light on more traditional models in psychology, like latent variable models. Lessons Lectures and computer exercises. Take-home questions/assignments. Textbooks Reader with articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A507 Fr thru hrs. room A409 Special Conditions Course is taught in English. 288

11 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Personality for the next century Punten 6 EC Tentamencode BM28 Plaats in het rooster Semester 2, periode 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. P. van Vliet Inlichtingen Leerdoel Door middel van methodische analyse van de wetenschapstheoretische en statistische aannamen van het onderzoek naar persoonlijkheid tot op heden, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw model voor de toekomst. Inhoud In het dagelijks leven speelt het begrip persoonlijkheid een centrale rol in de verklaring van menselijk gedrag. Sinds de oudheid hebben mensen gedrag dat niet duidelijk het gevolg was van omgevingsinvloeden proberen te relateren aan de persoonlijkheid van het individu. Ook tegenwoordig speelt het concept persoonlijkheid een belangrijke rol bij arbeidsselectie, klinische beoordeling en het ontrafelen van sociale processen. Het is daarom niet verwonderlijk dat persoonlijkheid binnen de wetenschap een even fundamentele plaats bezet als de basisbegrippen intelligentie of emotie. De huidige stand van zaken binnen de persoonlijkheidsleer is, vergeleken met de enthousiaste en ronkende start in de eerste 50 jaar van de vorige eeuw, echter teleurstellend te noemen: gedurfde vragen en spannend onderzoek hebben plaats gemaakt voor onpraktische, fantasieloze en theoretisch oninteressante modellen, waarbinnen het belang van zowel het individu als de wetenschap ver te zoeken zijn. Behoort persoonlijkheid hiermee definitief tot het verleden? Door middel van deze cursus hopen wij op de drempel van een nieuwe eeuw een frisse blik op de persoonlijkheid te ontwikkelen en een drieste stap richting de toekomst te doen. Deze cursus is daarmee bij uitstek geschikt voor eenieder die wel een uitdaging kan gebruiken en die tevens bereid is deze ten volle aan te gaan. Onderwijsvorm Zeer intensieve werkgroep. Toetsvorm Toetsing vindt plaats aan de hand van diverse schrijfopdrachten gedurende de cursus. Studiematerialen en kosten Literatuur in de vorm van artikelen wordt aan het begin van de cursus uitgereikt. Onderwijstijden Di t/m uur zaal JK B58 Vr t/m uur zaal A413 Bijzonderheden Bij deelname van meerdere buitenlandse studenten wordt de cursus in het Engels gegeven. Van studenten die zich inschrijven voor deze cursus wordt verwacht dat zij gedurende 6 weken buiten de lestijden 20 uur per week besteden aan grondig leeswerk, intensieve huiswerkopdrachten, schrijven van essays, en voorbereiding van presentaties. Aanwezigheid is verplicht. 289

12 Psychologische Methodenleer, Bachelor Cursusbeschrijvingen Testconstructie Punten 6 EC Tentamencode BM09V Plaats in het rooster Semester 1 en 2, periode 2 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum Docent Drs. H.C.M. Vorst Inlichtingen Leerdoel Psychologische tests professioneel kunnen gebruiken en kennismaking met methoden van testconstructie. Inhoud In Testconstructie komen aan de orde: soorten psychologische tests, soorten testgebruik, methoden van testontwikkeling, onderzoek naar normen, betrouwbaarheid en validiteit van tests, evaluatie van tests, sites over psychologische tests. Onderwijsvorm Testconstructie wordt tweemaal per jaar gegeven. Het onderwijs bestaat uit het maken van opdrachten, het volgen van colleges en het doen van deeltoetsen over de studiestof. De opdrachten bestaan uit (1) het beschrijven van specifieke problemen en mogelijke oplossingen bij testgebruik en testconstructie en (2) het rapporteren over diverse aspecten van het beoordelen van tests. De informatie voor de opdrachten wordt door de deelnemer zelf verzameld. De opdrachten worden aan het eind van de week ingeleverd. De colleges bestaan uit twee delen: (1) er wordt overzicht gegeven van boek en syllabus en (2) gastdocenten met expertise op deelaspecten van tests en testconstructie bespreken thema s uit het vak. Vier deeltoetsen over de tentamenstof worden aangeboden. De deeltoetsen bestaan uit driekeuzevragen die via de computer worden afgenomen. Toetsvorm De beoordeling van de opdrachten, de aanwezigheid op de colleges en de som van deeltoetsen vormt de eindbeoordeling. Studiematerialen en kosten Kopie van Cronbach, Essentials of Psychological Testing. VSPA Boekenbalie 45,- Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R., & Sijtsma, W. (2009). COTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geh. herz.). Amsterdam: NIP. VSPA Boekenbalie ± 15,- Syllabus P. Oosterveld & H.C.M. Vorst, Methoden van Testconstructie. 6,- Testhandleiding. Verkrijgbaar bij het secretariaat PML, kamer ,- borg. Onderwijstijden Semester 1 Di t/m uur zaal B Vr t/m uur zaal B Semester 2 Di t/m uur zaal B Vr t/m uur zaal A Herkansingen Di Di uur uur 290

13 Psychologische Methodenleer, Master Cursusbeschrijvingen Literatuurtentamen Psychologische Methodenleer Punten 3, 6 of 9 EC Tentamencode LM00, LM01 of LM02 Plaats in het rooster Op elk gewenst moment Toelatingsvoorwaarden Bachelor Psychologie, specialisatie Methodenleer Docent Alle docenten van de programmagroep Leerdoel Verbreding en verdieping van kennis en inzicht van thema s en onderwerpen in de methodenleer door bestudering van literatuur. Inhoud De student bepaalt in overleg met de docent de inhoud van een literatuurtentamen. Per ec moet op een hoeveelheid literatuur (gemiddelde moeilijkheid) van 140 pagina s worden gerekend. De inhoud heeft betrekking op de methodenleer voor zover deze niet overeenkomt met de inhoud van een ander onderdeel van het onderwijsprogramma. Onderwijsvorm Individueel. Het tentamen kan gedurende het hele jaar worden afgelegd. Toetsvorm In overleg met de docent. 291

14 Psychologische Methodenleer, Master Cursusbeschrijvingen Testsiteconstructie Punten Variabel aantal EC Tentamencode Individuele code Toelatingsvoorwaarden Programmeerervaring Docent Drs. A. Zand Scholten Inlichtingen Leerdoel Het in opdracht van derden zelfstandig kunnen maken van een actieve website voor het uitvoeren van een psychologisch (test) onderzoek. Inhoud De cursus Testsiteconstructie bestaat uit het zelfstandig maken van een actieve website waarmee een psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd. De aard en omvang van de website wordt door de opdrachtgever bepaald. Meestal wordt de programmeertaal PHP gebruikt, maar het is niet uitgesloten dat een andere taal (ook) gebruikt moet worden voor het oplossen van specifieke problemen in de opdracht. De werkzaamheden zijn als volgt te omschrijven. Het vertalen van een globale schets van vereisten van de website naar een gedetailleerd werkplan. Het stapsgewijs uitwerken van het werkplan in code. Het controleren van onderscheiden stappen van de code. Het controleren of de applicatie werkt met diverse browsers en op verschillende machines. Onderwijsvorm De aanpak en vorderingen worden individueel begeleid door de docent tijdens regelmatige werkbesprekingen. Toetsvorm Beoordeling van werkplan en code. Studiematerialen en kosten Diverse handleidingen van programmeertalen. Aanmelden Via Onderwijstijden De cursus kan in overleg met de docent op elk gewenst moment worden gevolgd. Bijzonderheden De applicatie wordt overgedragen aan de opdrachtgever tegen een vooraf overeengekomen bedrag. 292

15 Applied Continuous Multivariate Analysis (ACMA) Credits 6 EC RM01 Semester Semester 1, period 2 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Dr. L.J. Waldorp & dr. C.V. Dolan Information With multivariate statistics, you simultaneously analyze multiple dependent and possibly multiple independent variables. When analyzing multiple dependent variables, techniques like the t-test or ANOVA are no longer sufficient to capture all relevant information in the data. Techniques like MANOVA are then required. Several possibilities of analyses will be discussed theoretically, and by analyzing examples by hand and with the aid of computer programs. Emphasis will be on applications: when to apply it (and when not), how to apply the different techniques, checking of assumptions, and limitations of multivariate analysis. After a brief introduction to regression analysis and matrix algebra, several techniques will be treated. They are: multiple regression, MANOVA, analysis of covariance and profile analysis (repeated measures). Teaching format Lectures, computer exercises, and presentations. Assignments, presentations, and final exam. Textbooks To be announced. Lesson Dates Tu thru Th thru Examination Dates Th hrs. Re-examination by mutual agreement hrs. room A hrs. room A106 en A107 Special Conditions Course is taught in English. Also suitable as a course for PhD students to (re)inform themselves on relevant methods of analysis. PhD s can apply by contacting Cok Koeleman, 293

16 Calculus Credits 3 EC RM08 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Min. 6, max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, VWO-wiskunde or equivalent Lecturer Dr. R.P.P.P. Grasman Information The purpose of this course is to teach you the basic mathematical skills that are assumed in formalized areas such as mathematical psychology, theoretical/computational neuroscience, mathematical statistics, and psychometrics. In this course you train these analytical skills which are absolutely essential for full understanding of the literature in these fields. This course covers the requirements for the courses Mathematical Statistics and Mathematical Psychology. Based on the experience of students in previous years, those of you with little high school mathematics are advised to refresh your algebra skills in the month before the course starts. Contact the lecturer for self study material. Uni- and multivariable differential- and integral-calculus, special functions, optimization and conditions for extrema, expansions, sequences, power- and Taylor-series, elementary differential equations, applications. Teaching Format Lectures, assignments and exercises. Assignments and exercises have to be handed in time to count for credit. Assignments and exercises (30%), and written exam with problems (70%). One cannot pass with a failed exam. Textbooks The textbook is announced on Blackboard. Course notes, including exercises, will also be provided through Blackboard. Assignments will involve the use of computer software (Excel in Microsoft Office, or Calc in OpenOffice.org, or R, and Maxima [http:// maxima.sourceforge.net/]). Lesson Dates Mo thru hrs. room A409 Th thru hrs. room A409 Examination Dates Th hrs. room A

17 Creating Internet Tests Credits 6 EC RM18 Semester Semester 2, period 1 Number of participants 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Knowledge of variables, functions, if -then-else scripts and loops Lecturer Drs. M. Teunisse Information The objective of this course is to learn how to program tests for the Internet. This course will focus on the basic skills needed for creating internet surveys. You will learn basic HTML, learn to program in the programming language PHP and learn how to create and use MySql database systems. The main goal of the course is to learn how to build a web based survey and psychological tests. To reach this goal the course will focus on the presentation of tests, user registration and data storage. This course requires two days fulltime study! Teaching Format Practical sessions. Grades will be based on weekly assignments and a final exam. Textbooks Niederst, J. (2006). Web design in a nutshell. A desktop quick reference (3rd ed.). Cambridge: O Reilly. ISBN ,55. Davis, M. E., & Phillips, J. A. (2007). Learning PHP and MySQL (2nd ed.). Sebastopol, CA: O Reilly. 27,90. Lesson Dates Tu thru Th thru Special conditions This course is open for bachelor students hrs. room A hrs. room A

18 Explanatory IRT Credits 6 EC RM19 Semester Semester 1, period 2 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Prof. dr. P. de Boeck Information To make the student acquainted with recent, advanced developments in item response theory. This course gives a new and integrated introduction to item response models (predominantly used in measurement applications in psychology, education, and other social science areas) from the viewpoint of the statistical theory of generalized linear and nonlinear mixed models. The new framework allows the domain of item response models to be co-ordinated and broadened to emphasize their explanatory use beyond their standard descriptive uses. Teaching Format Lectures and practical sessions. Assignments. Textbooks De Boeck, P., & Wilson, M. (Eds.). (2004). Explanatory Item Response Models. New York: Springer Verlag. ISBN ,95. Lesson Dates We thru hrs. room A409 Fr thru hrs. room A410 Examination Dates Fr hrs. room A

19 LISREL Credits 6 EC RM07 Semester Semester 2, period 1 Prerequisites Bachelor of Psychology, ACMA Lecturer Dr. C.V. Dolan Information The aim of this course is to introduce the student to the theory and practice of LISREL (Linear Structural Relations) modeling, and to instruct students in actually carrying out LISREL modeling using the LISREL program. The LISREL model comprises a large number of specific statistical models, such as multiple and multivariate regression, pathmodels, factor models, longitudinal models, and certain random effects models. The LISREL program can be used to test specific hypotheses concerning the linear relationships between variables. These relationships may be specified among observed variables (e.g., in linear regression, or path models) and/or latent variables (latent regression). In addition such linear relationships are used to link observed variables to latent variables. The possibility to investigate hypotheses concerning the relationship among latent variables is very useful, as most psychological theory is formulated in terms of latent variables, i.e., hypothetical constructs. Multi-group analyses and LISREL models including structured means will also be discussed. During this course the specification of a variety of linear statistical models as LISREL models will be discussed. The emphasis is on hands-on experience in model specification, and on the interpretation of results. Technicalities are limited to mainly elementary matrix algebra and the decomposition of variance, as is carried out in simple regression analysis. In fact, all models can be interpreted in terms of simple regression analysis. The student will practice model specification and the interpretation of results in weekly assignments. Teaching format Group sessions. Weekly assignments and a final assignment. Textbooks To be announced on Blackboard. Lesson Dates Mo thru hrs. room A108 Th thru hrs. room A312 Special Conditions This course is not appropriate for students with a bachelor in Psychological Methods. The course is the same as taught in the bachelor programme. 297

20 Mathematical Psychology Credits 6 EC RM14 Semester Semester 1, period 1 Prerequisites Bachelor of Psychology, ACMA, Calculus Lecturer Guest lectures, different teachers Psychological Methods Information The objective of this course is to impart knowledge of the past and present state of the field of mathematical psychology. The emphasis is on the current main theoretical approaches and areas of substantive application. Mathematical models are applied in all fields of psychology. They are becoming more and more popular, because psychologists recognize that scientific progress in psychology depends largely on the ability to formalize the often informal (verbal) theories used in psychology. Formalization of psychological theories serves two purposes. First, by formalizing theories we are forced to be concrete and precise. This is useful because formalization of informal theories often reveals implicit assumptions, ill-defined details, and unforeseen consequences. Second, formal (mathematical, computational, or statistical) models often lend themselves to empirical testing. That is, we can derive quantitative predictions, or fit models directly to data. This facilitates the empirical investigation of informal theories. The main part of the course is devoted to an overview of formal modeling traditions in psychology, including neural networks, symbolic models, non-linear dynamical systems, cognitive models, psychometric models, and Bayesian models. Model fitting and model verification will also be discussed. Teaching Format Lectures, presentations, assignments. To be announced. Textbooks Hunt, E. (2007). The Mathematics of Behavior. Cambridge University Press or Busemeyer, J. R., & Diederich, A. (2009). Cognitive Modeling. Sage publications. To be decided later. Lesson Dates Mo thru Th thru hrs. room A hrs. room A

21 Mathematical Statistics Credits 6 EC RM09 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Min. 6, max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Calculus (or equivalent) Lecturer Dr. R.P.P.P. Grasman Information Nearly all modeling and analysis in neuroscience/cognitive psychology and psychometrics requires probabilistic and statistical reasoning. In this course you will acquire insight in, and the skills of, probability theory and statistics. You will master the fundamental building blocks for formal models in psychometrics, mathematical psychology and cognitive psychology/neuroscience. With these skills you will be able to delve into the analytical details of stochastic models and statistical methods used within these fields. Axiomatic probability, calculus of probabilities, random variables, distributions and densaxiomatic probability, calculus of probabilities, random variables, distributions and densities, joint- and conditional distributions, expectation and moments, Chebyshev s inequality, moment generating functions, fundamental discrete and continuous probability models, sampling distributions, law of large numbers, central limit theorem, transformations of stochastic variables, theory and methods of estimation (Cramér-Rao inequality, method of moments, maximum likelihood) and hypothesis testing (Neyman-Pearson, likelihood ratio tests). Teaching Format Lectures & Assignments. Presence at lectures is required. Assignments and written exam with problems. A formula reference card may be used during the exam. Textbooks To be announced on Blackboard. Lesson Dates Th thru hrs. room A301B Examination Dates Th hrs. room A301B 299

22 Measurement Invariance Credits 3 EC RM20 Semester Semester 2, periode 2 Prerequisites Bachelor of Psychology, LISREL Lecturer Dr. J.M. Wicherts & others Information To gain insight into the theory of measurement invariance. To learn how to test for measurement invariance across groups in various areas of psychological research. Measurement invariance refers to the situation in which a test measures the same thing across groups. Measurement invariance (i.e., the absence of measurement bias) across groups can be tested by using measurement models such as Item Response Theory models and Confirmatory Factor Analysis (or LISREL) models. The study of measurement invariance can shed light on group differences in various fields of psychology, such as crosscultural, experimental, educational, clinical, and applied psychology. In this course, we will focus on the theoretical and statistical foundations of measurement invariance in a non-technical fashion and we consider various ways to conduct analyses of measurement invariance at the item and (sub)test level. After completion of the course, the student will understand the central statistical aspects of measurement invariance and will be able to conduct a rigorous test of measurement invariance using LISREL. Teaching Format Mandatory lectures with discussion of articles and assignments. Assignments consist of the reading of articles and performing analyses of measurement invariance using LIS- REL. Presence at the lectures and assignments. Textbooks Selected articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A301B Fr thru hrs. room A301B 300

23 Meta-analysis Credits 3 EC RM13 Semester Semester 2, period 1 Number of participants Max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology, Programming Skills: R Lecturers Dr. J.M. Wicherts & drs. D. Molenaar Information To gain insight into the basics and statistical background of meta-analysis. To learn to evaluate and to conduct a meta-analysis with moderators. This course is concerned with the methodological and statistical technique of meta-analysis. The goals are as follows: (a) understanding the basic statistical foundations of metaanalyses of experimental and correlational data, (b) reading and analyzing meta-analytic reviews, and (c) designing and conducting meta-analyses of relevant literatures. After completion of the course, the student will have basic knowledge of meta-analytical techniques and will be able to conduct a straightforward meta-analysis by him/herself. Teaching Format Lectures and assignments. Assignments. The final assignment includes a meta-analysis and a presentation of the results. Textbooks Selected articles. Lesson Dates Tu thru hrs. room A304 Fr thru hrs. room A

24 Methodological Advice Credits 6 EC RM11 Semester Semester 1, period 2 Number of participants Max. 15 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturers Prof. dr. G.J. Mellenbergh & dr. H.J. Adèr Information The objectives of the course are (1) to acquire methodological knowledge that is needed for advising researchers in the behavioral and social sciences on their research problems, and (2) to get experience with methodological consultancy. The course covers methodological consultancy on the following topics: research designs, construction and use of instruments, and statistical data analysis. Teaching Format Lectures, consultancy interviews, and discussion of consultancy problems. Assignments, oral and written reports. Textbooks Adèr, H. J., Hand, D. J., & Mellenbergh, G. J. (2007). Advising on research methods: A consultant s companion. Huizen, The Netherlands: Johannes van Kessel Publishing Bestellen via 50,- Lesson Dates Tu thru hrs. room A309 Fr thru hrs. room A

25 Modern Test Theory Credits 3 EC RM17 Semester Semester 2, period 2 Number of participant Max. 30 Prerequisites Bachelor of Psychology, Programming skills: R recommended Lecturer Prof. dr. P. de Boeck & prof. dr. H.L.J. van der Maas Information To provide insight into, and practical experience with, models for item responses. Tests and test scores play a very important role in psychology, both in research and in applied work. Traditionally, test scores are analyzed using classical test theory. This theory is still very influential, yet it has serieus limitations. Modern test theory allows us to develop and test advanced models of item responses. With these models we can test for item bias, solve equating problems and develop computer adaptive tests. In computer adaptive testing items are administered depending on the success on earlier items in the test, which makes test much shorter. In this course students will be introduced to modern test theory and learn to work with software for practical data-analyses for item response models. Teaching Format Lectures and practical sessions. Weekly assignments. Textbooks Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park: Sage. ISBN ,- Examination Dates Will be announced later. Lesson Dates Mo thru hrs. room A302 Th thru hrs. room A302 Special Conditions This course is not appropriate for students with a bachelor in Psychological Methods. The course overlaps with the course Latente Variabele Modellen (BM25). 303

26 Philosophy of Psychology Credits 6 EC RM02 Semester Semester 1, period 2 Number of participants Max. 20 Prerequisites Bachelor of Psychology Lecturer Dr. D. Borsboom & Dr. A.J.P.W. Dooremalen Information To advance understanding of central theoretical problems in scientific psychology. The proper conceptualization of psychological theories, as well as the relation between psychology and the biological and physical sciences, has received much attention from philosophers and theoretical psychologists. Central issues include the mind body problem, the problem of free will, the measurement problem, the possible reduction of psychological concepts to neural states, and the associated question whether psychology is an autonomous scientific discipline or should rather be conceptualized as a subdiscipline of neuroscience, biology, or physics. This course offers a systematic introduction into theories on these problems, by the study and discussion of original texts on theoretical psychology such as Skinner, Hempel, Fodor, Lewis, Nagel, Jackson, Davidson, Peirce and Libet. Teaching Format Lectures and discussions. On the basis of presentations and assignments. Textbooks Literature will be made available during the course. Lesson Dates Tu thru hrs. room A104 Fr thru hrs. room A

27 A Practical Course in Bayesian Graphical Modeling Credits 3 EC RM16 Semester Semester 2, period 3 Prerequisites Bachelor of Psychology Basic familiarity with R, Matlab, or C is highly recommended Lecturer Dr. E.-J. Wagenmakers Information First, to get hands-on experience with an easy-to-use computer program that allows you to implement all kinds of Bayesian models. Second, to understand why Bayesian statistics is right, and everything else is wrong. In this course, plenary lectures will provide the theoretical background of Bayesian statistics, whereas practical computer exercises will teach you how to use the WinBUGS program and apply it to a wide range of different statistical models. After completing this course, you will have gained not only a new understanding of statistics (yes, it can make sense), but also the technical skills to implement statistical models that professional researchers in the field of psychology dare only dream about. Teaching Format Plenary lectures, individual and group exercises. To be announced on Blackboard. Textbooks Online materials based on a book that is currently in preparation (Lee & Wagenmakers). The location of the materials will be announced on Blackboard. Lesson Dates Mo thru hrs. room A507 We thru hrs. room A

28 Programming Skills: Authorware and Presentation Credits 6 RM06 Semester Semester 1, period 3 Number of participants Max. 25 Prerequisites Bachelor of Psychology, Computer literate Lecturer Drs. M. Spaan & drs. M. Teunisse Information In this course students learn to work with Authorware and Presentation. At the end of the course students will be able to apply either program to requirements. Authorware and Presentation are high-level technical computing languages. Both software programs are suitable to program psychological stimulus-response tasks. Authorware is an object-oriented computer programming language highly suited to programming complex, visual interactive tasks. In addition, some general programming concepts will be introduced here. Presentation is a tool especially developed for stimulus-response tasks with critical timing requirements. In addition, Presentation has facilities to communicate with other equipment (EEG, eye-tracker, Functional MRI, etcetera). In this course students learn elementary programming concepts and the syntax of both packages. Teaching Format Lectures and practical sessions. Programming assignments. The end grade is determined by averaging the grades of Authorware and Presentation, and divide it by 2. For passing the course the lowest grade for Authorware and Presentation should be a 5, which can be compensated by a 7. If one of the two grades is below a 5, you will have failed the course. Lesson Dates Presentation Lectures Mo hrs. room A304 Practicals Mo hts. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Mo hrs. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Examination Date Presentation Mo hrs. room A106 Resits to be announced. 306

29 Lesson Dates Authorware Lectures Tu hrs. room A306 Practicals Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Th hrs. room A106 Fr hrs. room A106 Mo hrs. room A106 Tu hrs. room A106 We hrs. room A106 Examination Date Authorware Fr hrs. room A106 Resits to be announced. Special conditions The course covers 4 weeks of full-time study. We expect students to be available for 8 hrs each day! Students will have to do a lot of programming. The first part of the course covers programming in Presentation. The second part of the course covers programming with the program Authorware. Each part will end with a practical assignment. 307

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma

7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Derde Bachelorjaar, Psychologische Methodenleer 7. Psychologische Methodenleer 7.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Methodologische overtuigingen en overwegingen sturen zowel de inrichting van psychologisch

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

4.2 Doelstelling van het onderwijs van de specialisatie PML

4.2 Doelstelling van het onderwijs van de specialisatie PML Masterspecialisatie, Psychologische Methodenleer 4. Psychologische Methodenleer 4.1 Doelgroep en toelatingseisen De master Psychologie met specialisatie Psychologische Methodenleer is toegankelijk voor

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 1

Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets 1 Toetsregeling Onderzoeksvaardigheden en methodologie toets Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 25. ) Begripsbepaling Het tentamen Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Modulebeschrijving voor MOD1

Modulebeschrijving voor MOD1 Modulebeschrijving voor MOD1 Fontys Venlo Afd. informatica 12 april 2013 Samenvatting 1 Identificatie Module Modeling 1 ProgressCode MOD1 Docenten Ferd van Odenhoven Afdeling Fontys Hogeschool Techniek

Nadere informatie

Minor Psychologie en het Brein Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Psychologie en het Brein Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Psychologie en het Brein Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak: Biologische

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Does the method of assessment affect memoryperformances?

Does the method of assessment affect memoryperformances? Beïnvloedt de wijze van testafname de geheugenprestaties? Onderzoek naar de validiteit van een woordenleertest binnen het Virtueel Laboratorium van de Open Universiteit Does the method of assessment affect

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Power Quality aspecten van LED-lampen.

Power Quality aspecten van LED-lampen. Power Quality aspecten van LED-lampen. Hoe meet je die en wat betekent het voor de praktijk? Mark Vloemans AR Benelux Timothy Hertstein ZES ZIMMER Onderwerpen o Aanleiding o Wat is de Power Factor? o Hoe

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische. Werkomgeving

LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische. Werkomgeving LMX EN LEARNING AGILITY LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische Werkomgeving LMX and Learning Agility: Building Blocks for Sustainable Employability in a dynamic

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen INTERNATIONALISERING EN PROF. DEVELOPMENT Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten: Meer

Nadere informatie

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2"

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2 HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2" HTTP://NSE.NL/ " Zoek nog 2 afstudeerders die tegen vergoeding op open dag willen staan en voorlichting geven aan aankomende studenten" OPEN

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie