Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal

2 INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening BIJLAGEN 1 Specificatie omzetbelasting 2 Winstbestemming

3 ACCOUNTANTSVERSLAG - 1 -

4 Aan: Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal Behandeld door: H. Bakker, AA Datum: 8 maart 212 Geachte heer Janssen, Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 211 van uw ondernemening. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 211 van te Veenendaal bestaande uit de balans per 211 en de winst- en verliesrekening over 211 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (het Koninklijk NIVRA / de NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederlands algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslageving. Bakker Accountants & Adviseurs Namens deze: H. Bakker, AA Accountant - 2 -

5 2 Resultaat Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 211 en 21 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld: % % Netto omzet Inkoopwaarde omzet Brutomarge Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Vervoerskosten Verkoopkosten Algemene/overige kosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Toelichting brutomarge Het bruto-winstpercentage is in 211 met 1% gestegen. De ontwikkeling van de brutomarge over 211 ten opzichte van 21 kan als volgt worden weergegeven: Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging 13. Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging 14.5 Hogere brutomarge Toelichting bedrijfsresultaat De bedrijfskosten in het boekjaar 211 zijn in totaliteit met 115.7,- toegenomen ten opzichte van 21. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat over 211 ten opzichte van 21 kan als volgt worden weergegeven: Bedrijfsresultaat gunstiger door: Hogere brutomarge Bedrijfsresultaat ongunstiger door: Hogere personeelskosten 78.6 Hogere huisvestigingskosten 9. Hogere vervoerskosten 4.3 Hogere verkoopkosten 7.4 Hogere algemene kosten Lager bedrijfsresultaat 2-3 -

6 3 Financiële positie In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed. Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 211 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 21: % % ACTIVA Vaste activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Werkkapitaal Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een beeld omtrent de liquide positie over één jaar Mutatie Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Af: kortlopende schulden en overlopende passiva Netto werkkapitaal

7 Solvabiliteit Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. De gewenste (minimale) hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen,55,19 Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen,35,16 Liquiditeit Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming Quick ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden 1,65,93 Current ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 1,7,96 Rentabiliteit De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en een vergoeding voor het nemen van risico's (ondernemersrisico). Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de onderneming Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen -,2 -,4 Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen,45 1,43-5 -

8 4 Fiscale positie Algemeen De fiscale gegevens betreffen de vennootschappelijke gegevens van. De organisatie is zelfstandig belastingplichtig. Fiscale faciliteiten Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van aanwezige fiscale faciliteiten. In 211 zijn de onderstaande faciliteiten benut: (Energie) investeringsaftrek:%% van Berekening inkomstenbelasting Het fiscaal belastbaar bedrag voor de vaststelling van de verschuldigde inkomstenbelasting over 211 is als volgt berekend: Resultaat voor belastingen: 614. Bij: Niet aftrekbaar deel gemengde kosten: Bij: Boetes Bij: Overig Af: (Energie) investeringsaftrek Af: Overig Belastbaar bedrag (afgerond op 5 naar beneden) 614. Hierover is vennootschapsbelasting verschuldigd: 2,% over ,% over Vennootschapsbelasting: Controle: De vennootschapsbelasting sluit niet met de vennootschapsbelastingbelasting volgens de winst en verlies positie. Ondertekening: Getekend te Veenendaal op 8 maart 212. Hoogachtend, H. Bakker, AA Bakker Accountants & Adviseurs - 6 -

9 JAARREKENING - 7 -

10 Balans Toelichting Vaste activa Immateriële vaste activa 1 Goodwill Materiële vaste activa 2 Gebouwen Inventaris Computerapparatuur Vlottende activa Voorraden 3 Voorraad handelsgoederen Kortlopende vorderingen en overlopende activa 4 Debiteuren Rekeningen-courant (debet) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 5 Kas Rekening-courant bank 157. Andere banken ACTIVA

11 Balans Toelichting Eigen vermogen 6 Aandelenkapitaal Algemene / winstreserves Onverdeeld resultaat na belasting Vreemd vermogen Langlopende schulden 7 Vreemd vermogen lang Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies SV Overige schulden en overlopende passiva PASSIVA

12 Winst en verliesrekening Toelichting Bruto-bedrijfsresultaat Totaal omzet Totaal inkoopwaarde omzet Brutomarge Kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Vervoerskosten Verkoopkosten Algemene/overige kosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belasting Resultaat na belasting

13 Kasstroomoverzicht De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren: Bedrijfsresultaat Totaal afschrijvingen Dotatie voorzieningen Besteding uit voorzieningen Afschrijvingen / mutatie voorzieningen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie voorraden 45. Mutatie vreemd vermogen kort Mutatie werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Ontvangsten uit deelnemingen Betaalde rente Betaalde belastingen Bijzondere baten Bijzondere lasten Overige operationele activiteiten Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in vaste activa Desinvesteringen in vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Opgenomen leningen Aflossingen leningen Verstrekte leningen Aflossing op verstrekte leningen Vermogensonttrekkingen Vermogensstortingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

14 4 Toelichting op de balans GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Aard van de bedrijfsactiviteiten De activiteiten van, statutair gevestigd te Veenendaal, bestaan voornamelijk uit. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor gebouwen wordt afgeschreven tot de bodemwaarde. Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode ('first-in, first-out') of lagere opbrengstwaarde. De voorraden halffabrikaten en gereed product worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van voorraden. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking. Langlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen

15 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. Kostprijs van de omzet Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden. Bruto-omzetresultaat/Brutomarge Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Afschrijvingen De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. Financieel resultaat De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 1 Immateriële vaste activa De mutaties in de immateriële vaste activa in het boekjaar 211 zijn hieronder samengevat: Immateriële vaste activa Goodwill Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde begin: Investeringen: Afschrijvingen: Mutaties boekwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde einde: Voor Goodwill wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 2, %per jaar

16 2 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 211 zijn hieronder samengevat: Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Computerap paratuur Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde begin: Investeringen: Afschrijvingen: Mutaties boekwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde einde: Voor Gebouwen wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 5, %per jaar. Voor Inventaris wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 2, %per jaar. Voor Computerapparatuur wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 2, % t/m 33,33 %per jaar. 3 Voorraden Het verloop van de voorraden staat hieronder weergegeven: Voorraad handelsgoederen Beginstand Voorraad handelsgoederen 45. Mutatie Voorraad handelsgoederen

17 4 Kortlopende vorderingen Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 21, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar. Debiteuren De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht Totaal debiteuren Rekeningen-courant (debet) Rekening-courant Eigenaar Overige vorderingen en overlopende activa Waarborgsommen Vooruitbetaalde investeringen Kruisposten Overlopende activaposten Liquide middelen Liquide middelen Kas Rekening-courant bank 157. Andere bank

18 6 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt,- verdeeld in aandelen elk groot. Geplaatst en volgestort zijn aandelen. Eigen vermogen Aandelen kapitaal Overige reserves Totaal Stand per Winstbestemming Overige mutaties Stand per Garantievermogen Het garantievermogen is als volgt samengesteld: Eigen vermogen Langlopende schulden De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 211 zijn hierna samengevat opgenomen: Hypotheken Hypotheek 1 Totaal Oorspronkelijke hoofdsom Stand begin boekjaar Toename hoofdsom Stand einde boekjaar Boekwaarde einde boekjaar Langlopend deel Lening 'Hypotheek 1', oorspronkelijk groot 2.54.,- is aangegaan op. Aflossing dient te geschieden in termijnen groot steeds te voldoen per van ieder jaar. De rente over de lening is vastgesteld op,% per jaar. De resterende looptijd van de lening bedraagt jaar

19 8 Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 21, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar Schulden aan kredietinstellingen Rekening-courant bank Schulden aan leveranciers Crediteuren Belastingen en premies SV Te betalen omzetbelasting Te betalen loonheffing / soc. verz Te betalen bedrijfsvereniging Overige schulden en overlopende passiva Te betalen vakantiegeld

20 Toelichting op de winst- en verliesrekening Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 211 nader toegelicht: Totaal omzet Omzet hoog Omzet laag Omzet nul Inkoopwaarde Omzet hoog Omzet laag Omzet nul Lonen en salarissen Brutolonen personeel Reservering vakantiegeld Reservering extra sal. periode Sociale lasten en pensioenpremies Sociale werkgeverslasten personeel Overige personeelskosten Ziekteverzekering Ingehuurd personeel Kantinekosten Bedrijfskleding Werving en selectie Andere personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving goodwill Afschrijving inventaris Afschrijving computerapparatuur Huisvestingskosten Onderhoud/reparaties gebouwen Schoonmaakkosten Vervoerskosten Operational lease / huur auto's Vervolg op volgende pagina

21 Vervolg van vorige pagina Verkoopkosten Representatiekosten Algemene/overige kosten Administratiekosten Accountantskosten Automatiseringskosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Porti, verzendkosten etc Contributies en abonnementen Onderhoud en klein aanschaf Overige algemene kosten Financiële lasten Rentelasten lang vreemd vermogen Rentelasten rekening-courant bank Financiële baten Rentebaten

22 BIJLAGEN - 2 -

23 1 Specificatie omzetbelasting Omzet hoog BTW Omzet laag 46. BTW 27.6 Omzet nul 8. BTW Btw over invoer Btw over privé gebruik auto BTW Btw over privé gebruik goederen BTW Btw over desinvesteringen BTW Af: Voorbelasting Te betalen BTW over Op aangiften boekjaar aangegeven Suppletie aangifte omzetbelasting 211 te betalen

24 2 Winstbestemming Omtrent de verdeling van het resultaat is in de statuten het volgende bepaald: De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van -of storting in- één of meer algemene of bijzondere reservefondsen. Voorstel resultaatbestemming 211 Voorgesteld wordt om het resultaat over 211 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de overige reserves: 614.,

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma Dit is een voorbeeld van een VOF-contract zoals gegenereerd met de VOF contract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/vofcontract-generator/ In dit voorbeeld ziet

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie