Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministene van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Berekeningsmethoden Boorfrontstabiliteit

2 Overzicht Berekeningsmethoden Boorfrontstabiliteit Vloeistofschild Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Griffioenlaan LA Utrecht Tel Fax blad 2 van 33

3 Titel: Overzicht Berekeningsmethoden Boorfrontstabiliteit Vloeistofschild Schrijver: Dr. ir. S. van Baars Datum rapport: September 1998 Project: Rapportnummer: SDU Versie: Definitief Naam en adres opdrachtnemer: Bouwdienst Rijkswaterstaat Tunnelbouw Postbus LA Utrecht tel: fax: Naam en adres opdrachtgever: Bouwdienst Rijkswaterstaat Tunnelbouw Postbus LA Utrecht tel: fax: Samenvatting: Tijdens het graven van een tunnel is een tijdelijke ondersteuning van het boorfront noodzakelijk om instabiliteiten te voorkomen. Bij het tunnelboren met een hydro-schild wordt het boorfront ondersteund met een speciale suspensie (bentoniet) die onder druk staat. De vraag is nu welke druk de bentoniet slurrie moet hebben. Als de druk te groot is zal de grond naar buiten toe weggedrukt kunnen worden (uitblaas = passief bezwijken). En als de druk te klein is zal de grond naar binnen kunnen komen (instorting = actief bezwijken). In dit rapport is gekeken naar de verschillende methoden die er zijn om de maximaal toelaatbare en minimaal benodigde regeldruk te berekenen. Wat betreft de minimale steundruk bij een "instorting" kan geconcludeerd worden dat de cilinder methoden, de Eindige elementen methoden (EEM) en de centrifugeproeven goed de minimale steundruk berekenen. De vuistregels geven hiervoor een redelijke en een veiligere schatting. Wat betreft het globaal bezwijken bij een "uitblaas" kan geconcludeerd worden dat dit in de regel niet zal optreden, omdat de hiervoor benodigde steundruk wel erg hoog is. Het is beter om op lokaal bezwijken te richten. Wat betreft het lokale bezwijken bij een "uitblaas" kan geconcludeerd worden dat alleen de vuistregels hiervoor een redelijke en veilige schatting geven. Omdat tijdens het boren de waterdruk voor het boorfront toeneemt geldt over het algemeen dat boren maatgevend is voor een instort en dat stilstand maatgevend is voor een uitblaas. Aangezien de halfvolle ondersteuning ten behoeve van onderhoud en inspectie vaak maatgevend is, is het verstandig om bij het ontwerp van een tunnel in eerste instantie uit te gaan van een dekking die ruim groter is dan de tunneldiameter. Daarna kan de minimaal benodigde regeldruk en de maximaal toelaatbare regeldruk berekend worden aan de hand van: hoofdstuk 8 Ontwerp richtlijnen. Trefwoorden: Tunnel, boorfront, stabiliteit, steundruk Distributie: Bouwdienst Aantal bladzijden: 33 Namens opdrachtnemer: Paraaf Namens opdrachtgever: Dr. ir S. van Baars Ir. J.L. van der Put blad 3 van 33

4 Title: Overview Calculation Methodes Bore Front Stability Slurry Shield Author: Dr. ir. S. van Baars Date report: September 1998 Project: Report number: SDU Version: Draft (Final) Name and address contractor: Bouwdienst Rijkswaterstaat Tunnelbouw Postbus LA Utrecht tel: fax: Name and address principal: Bouwdienst Rijkswaterstaat Tunnelbouw Postbus LA Utrecht tel: fax: Summary: During boring of a tunnel, temporarily support of the borefront is necessary to prevent instabilities. For tunnel boring with a hydro-shield, the borefront is supported with a special mixture (bentonite) which is under pressure. The question now is which pressure this slurry has to have. Ifthe pressure is to high, the ground can be pushed outward (blow-out = passive failure). And ifthe pressure is to smali, the ground can move inward (cave-in = active failure). In this report, several existing methods for calculating, the maximal allowed and minimal required control pressure, have been viewed. About the minimum control pressure for a "cave -in", it can be concluded that the cylinder methods, the finite element method (FEM) and the centrifuge tests calculate weil the control pressure. The rules-of-thumb give in this case areasonabie and a saver prediction. About the total failure of a "blow-out", it can be concluded that in general this will not occur, because the required pressure for this is very high. It would be better to focus on local failure. About the local failure of a "blow-out" it can be concluded that only the rules-of-thumb give a reasonable and save prediction in this case. Since the water pressure during boring rises in front ofthe borefront, it can be generally said that boring is significant for a cave-in and a stand-still is significant for a blow-out. The half-full support for maintenance and inspeetion is often significant, therefore it is wise at the beginning of designing a tunnel to assume the depth of the tunnel a bit larger than its diameter. After this the minimal required and the maximal allowable control pressure can be calculated with chapter 8 Design rules. Key words: Tunnel, Bore front, Stability, Support pressure Distribution: Bouwdienst Number 33 of pages: On behalf of contractor: InitiaIs: -----" On behalf of pricipal: InitiaIs: : Dr. ir S. van Baars ( / - --., ----:-::::- ~ ~-~:-,-.,..-,.- - Ir. J.L. van der Put blad 4 van 33

5 INHOUD 1. SAMENVATTING 6 2. IN LE IDING 7 3. PRAKTIJKVOO RBEE LD 8 4. ALG EMENE ME TH 0 DEN VUISTREGELS METHODE BROMS EN BENNERMARK G LIJVLAK METHODEN METHODE JANCSECZ EN STEINER METHODE LECA EN DORMIEUX ANALYTISCHE CILINDER METHODE NUMERIEKE CILINDER METHODE EIND IG E E LE MENTEN METHODEN DIANA EN DE CENTRIFUGE PLAXIS EN DE WESTERSCHELDE TUNNEL OVERIG E ZAKEN WATEROVERSPANNING VOOR HET BOORFRONT STABILITEIT AAN DE ONDERKANT EPB-SCHILD LP. V. HYDRO-SCHILD GEDEELTELIJKE VLOEISTOF ONDERSTEUNING VUISTREGELS EN VEILIGHEIDSFACTOREN NTWE RP RI CHTL IJNEN CON CL US les AANBE VE LIN G LITE RATUURLIJST 33 blad 5 van 33

6 1. Samenvatting Tijdens het graven van een tunnel is een tijdelijke ondersteuning van het boorfront noodzakelijk om instabiliteiten te voorkomen. Bij het tunnelboren met een vloeistofschild wordt het boorfront ondersteund met een speciale suspensie (bentoniet) die onder druk staat. De vraag is nu welke druk de bentoniet slurrie moet hebben. Als de druk te groot is zal de grond naar buiten toe weggedrukt kunnen worden (uitblaas = passief bezwijken). En als de druk te klein is zal de grond naar binnen kunnen komen (instorting = actief bezwijken). In dit rapport is gekeken naar de verschillende methoden die er zijn om de maximaal toelaatbare en minimaal benodigde regeldruk te berekenen. Wat betreft de minimale steundruk bij een "instorting" kan geconcludeerd worden dat de Cilinder methoden, de Eindige elementen methoden (EEM) en de centrifugeproeven goed de minimale steundruk berekenen. De vuistregels geven hiervoor een redelijke en een veiligere schatting Wat betreft het globaal bezwijken bij een "uitblaas" kan geconcludeerd worden dat dit in de regel niet zal optreden, omdat de hiervoor benodigde steundruk wel erg hoog is. Het is beter om op lokaal bezwijken te richten. Wat betreft het lokale bezwijken bij een "uitblaas" kan geconcludeerd worden dat alleen de vuistregels hiervoor een redelijke en veilige schatting geven. Omdat tijdens het boren de waterdruk voor het boorfront toeneemt geldt over het algemeen dat boren maatgevend is voor een instort en dat stilstand maatgevend is voor een uitblaas. Aangezien de halfvolle ondersteuning ten behoeve van onderhoud en inspectie vaak maatgevend is, is het verstandig om bij het ontwerp van een tunnel in eerste instantie uit te gaan van een dekking die ruim groter is dan de tunneldiameter. Daarna kan de minimaal benodigde regeldruk en de maximaal toelaatbare regeldruk berekend worden aan de hand van: hoofdstuk 8 Ontwerp richtlijnen. blad 6 van 33

7 2. Inleiding Tijdens het graven van een tunnel in een zacht en watervoerend grondpakket kan het boorfront instabiel worden als de grond onvoldoende sterkte bezit. Daarom is een tijdelijke ondersteuning van dit boorfront noodzakelijk. Deze ondersteuning kan geleverd worden door samengeperste lucht. Het grootste nadeel van deze ondersteuningsvorm is dat het verschil in hydrostatische druk boven in en beneden in de tunnel zorgt voor een overdruk bovenin de tunnel. Dit kan resulteren in een ontsnapping van de lucht naar de oppervlakte. Het gevaar voor een dergelijke "uitblaas" neemt toe als de tunneldiameter groter wordt en als de tunnel ondieper komt te liggen. De problemen bij het boren met samengeperste lucht hebben geleid tot een toename van het tunnelboren met een hydro-schild. Bij deze methode wordt het boorfront ondersteund met een speciale suspensie (bentoniet). De bentoniet vormt een dichte filterkoek op het oppervlak waardoor het mogelijk is een druk op het graaffront uit te oefenen. Bovendien heeft bentoniet een iets grotere dichtheid dan water waardoor een gunstige ondersteuning over de hoogte wordt verkregen. De kans op micro bezwijken of drukverlies door lekkage is erg klein. De vraag is nu welke druk de bentoniet slurrie moet hebben. Als de druk te groot is zal de grond naar buiten toe weggedrukt kunnen worden (uitblaas = passief bezwijken). En als de druk te klein is zal de grond naar binnen kunnen komen (instorting = actief bezwijken). De druk van het bentoniet wordt ook wel steundruk genoemd. Deze is onderin de tunnel meer dan bovenin de tunnel vanwege het eigen gewicht van de bentoniet. De druk bovenin de tunnel wordt regeldruk genoemd. In dit rapport zal gekeken worden naar de verschillende methoden die er zijn om deze maximaal toelaatbare en minimaal benodigde regeldrukken te berekenen. blad 7 van 33

8 3. Praktijkvoorbeeld In dit rapport worden een aantal verschillende methoden met elkaar vergeleken. Bij een aantal van deze methoden wordt een rekenvoorbeeld gegeven. In alle gevallen wordt dezelfde situatie voor dit rekenvoorbeeld gehanteerd. Deze situatie is het diepste punt van de Westersehelde Tunnel. Dit punt heeft ook de minste dekking en zal daarom waarschijnlijk maatgevend zijn. Hieronder volgt een schematisch overzicht van deze situatie. NAP Om water Yw =10,25 kn/m 3-36,1 m -45,4 m -49,2 m tunnel Yn =20 kn/m 3 <I> =30 0 zand -60,5 m Ko =0,5 v =0,3 Figuur J. Schematisch overzicht: Diepste punt, Westersehelde Tunnel Bij de berekeningen worden de volgende vragen gesteld: 1. Wat is het passieve bezwijkmechanisme (uitblaas)? 2. Wat is de bijbehorende maximale regeldruk? 3. Wat is het actieve bezwijkmechanisme (instorting)? 4. Wat is de bijbehorende minimale regeldruk? blad 8 van 33

9 4. Algemene methoden 4.1 Vuistregels De meeste rekenmodellen zijn gebaseerd op een totaal bezwijken. Dat betekent dat er vanuit gegaan wordt dat er pas bezwijken optreedt als ook de grond aan het maaiveld (volkomen) plastisch is, zowel voor de instorting als de uitblaas. Het is de vraag of dit wel juist is. Het is goed mogelijk dat al deze modellen uitgaan van de verkeerde bezwijkechanismen. Misschien is er wel één of ander lokaal bezwijkmechanisme maatgevend. Het grappige hierbij is dat een lokaal bezwijkmechanisme soms gemakkelijker op te lossen is. Voor de uitblaas t.g.v. lokaal bezwijken kunnen we bijvoorbeeld stellen: "Als de steundruk groter wordt dan de verticale grondspanning, dan kunnen scheuren snel groter groeien tot een uitblaas." Dat betekent dat er direct een maximale regeldruk bij een uitblaas kan worden gedefinieerd met: qmax = (J" Op dezelfde wijze kan er van een instorting gezegd worden: "Als een actieve grondspanning een hele wand kan keren, dan kan een veel kleiner boorfront zeker door een actieve grondspanning worden gekeerd" Dat betekent dat er direct een ondergrens van de minimale regeldruk bij een instorting kan worden gedefinieerd met: qmin = Ka(J" '+Pwaler Zo kan er ook een bovengrens voor een instorting gevonden worden: "Door boogwerking blijft het boorfront wel staan. Bezwijken treedt dus pas op als het grondwater de grond mee naar binnen spoelt." Dat betekent dat er direct een bovengrens van de minimale regeldruk bij een instorting kan worden gedefinieerd met: q min = P water De steundruk is in dat geval gelijk aan de waterdruk. Hierbij treedt waarschijnlijk al bezwijken op. Op deze manier zijn direct erg waardevolle vuistregels afte leiden, die misschien nog beter zijn dan alle andere methoden. blad 9 van 33

10 4.2 Methode Broms en Bennermark Reeds in 1967 hebben Broms en Bennermark een aantal modelproeven gedaan om de stabiliteit van een cirkelvormige ontsluiting in klei te bepalen. Hieruit is een eenvoudige empirische oplossing gekomen. Velen zijn nu op dezelfde weg verder gegaan, zoals Atkinson en Potts (1977), Davis et al (1980), Atkinson en Mair (1980). Allen vinden dan ook oplossingen in de vorm van: N = [cr \ - qmax/min +Y (C + D/2)]lclI Waarin c s de bovenbelasting op het maaiveld is en Neen eenvoudige functie van CID is. Atkinson en Potts hebben ook een bovengrens en een ondergrens oplossing gegeven voor de minimale steundruk bij niet-cohesieve grond: 4C:S~-(i~:~ + ;;0 -~) <~;i~ < (Kf~ 1) Volgens de auteurs worden nog redelijk goede resultaten gevonden voor actief bezwijken bij modelproeven. Toch kleven aan deze methode grote problemen: 1. 3-D effecten worden niet meegenomen in deze 2-D oplossing. 2. Er is geen oplossing voor qmax in niet-cohesieve grond. 3. Gelaagde grond is onmogelijk. 4. Er wordt geen rekening gehouden met het gewicht van de steunvloeistof. 5. Er worden grote aanname gedaan voor het verkrijgen van de oplossing. 6. In de oplossing zit geen grondwater verwerkt. 7. Volgens deze methode is het bezwijkmechanisme onafhankelijk van yd/c li, en dat lijkt onmogelijk. 8. Volgens deze methode is het bezwijkmechanisme voor passief bezwijken (uitblaas) altijd gelijk aan actief bezwijken (instorting) en dat lijkt niet juist. 9. De oplossing voor niet-cohesieve grond is onafhankelijk van de dekking C, en dat is absoluut onmogelijk. Vanwege deze bezwaren zal op deze methode niet verder worden ingegaan. blad 10 van 33

11 5. Glijvlak methoden Bij de berekening van de boorfront stabiliteit zijn de meest gehanteerde methoden degene die met analytische formules verschillende glijvlakken berekenen van een eventuele instorting of uitblaas. Toch is er een hoop verwarring rond alle publicaties. Zo zijn er zaken die wel aandacht krijgen, maar het niet behoeven, en zaken die het wel behoeven maar niet krijgen. Anagnostou en Kovari (1994) suggereren bijvoorbeeld dat door de indringing van de bentoniet in de grond het effect van de steundruk gereduceerd moet worden. Maar aangezien deze indringing meestal erg klein is, is dit effect vaak te verwaarlozen. Daarentegen is er niemand die rekening houdt met de indringing van het water vanuit de steunvloeistof in de grond. Hierdoor stijgen de waterspanningen tot op grote afstand van het boorfront, waardoor in doorlatende grond (zand) de korrelspanningen dalen en dus ook de sterkte. Ook wordt er bijna geen aandacht besteed aan het vraagstuk of het aangenomen bezwijkmechanisme ook wel de maatgevende is. Bijna altijd wordt uitgegaan van totaal bezwijken i.p.v. lokaal bezwijken, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Met deze problemen in gedachte zullen in dit hoofdstuk de belangrijkste glijvlak methoden worden bekeken, te weten: I. Methode Jancsecz en Steiner 2. Methode Leca en Dormieux 3. Analytische glijvlak methode 4. Numerieke glijvlak methode 5.1 Methode Jancsecz en Steiner De methode van Jancsecz en Steiner (1994) kan gezien worden als één van de simpelste analytische methoden. Er wordt uitgegaan van een enkele wig die qua vorm niet eens past op de tunnel (vierkant op cirkel). Op deze wig wordt het evenwicht beschouwd in de richting van het schuine glijvlak aan de achterkant van de wig. Dit idee is als eerste voorgesteld door Hom (1961) en was gebaseerd op de silo-theorie van Janssen (1895). /1"'_ / I / I / / Figuur 2. Jancsecz: Prismatische wig Er zijn een aantal problemen met dit model: 1. De vorm van de bezweken grondmoot lijkt onrealistisch. 2. Deze vorm lijkt kinematisch onmogelijk voor een instorting. 3. Een paar krachten op de wig zijn niet mee genomen in de berekening (hor. schuifkracht boven op wig, drukkrachten op de 4 hoeken). blad 11 van 33

12 4. In de methode wordt er maar naar een enkele hoofdvorm van bezwijken gekeken. Wel wordt binnen deze hoofdvorm de hoek van de wig gevarieerd. Door niet-maatgevende bezwijkvormen (vierkante glijvlakken) afte tasten wordt de maatgevende (ronde glijvlak) niet gevonden. 5. Het bezwijkoppervlak op het boorfront loopt volledig van de bovenkant van de tunnel tot de onderkant van de tunnel, terwijl een (maatgevende) uitblaas of instorting niet over de volledige hoogte hoeft te zijn (maar is vrijwel altijd wel over de volledige hoogte). 6. Zoals bij veel analytische methoden wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de steundruk, de spanningen rondom het boorfront en bij niet-cohesieve gronden dus ook de bezwijksterkte, beïnvloedt. 7. De methode is niet geschikt voor gelaagde grond, maar is wel geschikt te maken. 8. De methode is alleen geschikt voor het berekenen van een instort. Vanwege deze redenen wordt ook op deze methode niet verder ingegaan. 5.2 Methode Leea en Dormieux De methode van Leca en Dormieux (1990) lijkt erg veel op de methode van Jancsecz en Steiner. Het grote verschil is dat er nu niet meer gerekend wordt met rechthoekige grondrnoten, maar met cirkel/ellips- en kegelvormige grondrnoten. Dat is een grote verbetering, omdat dit veel beter aansluit op de veelal ronde tunnels. Het grote probleem van de methode van Leca en Dormieux zit in de uitwerking. Bij deze methode is er een aantal ernstige punten van kritiek: 1. De methode is niet geschikt voor gelaagde grond. Dit betekend dus ook dat het geheel cohesief of cohesie-loos berekend moet worden. 2. In de methode wordt er maar naar een beperkt aantal hoofdvormen van bezwijken gekeken; Slechts 1 glijvlak-vorm (één kegelstuk) voor de uitblaas en slechts 2 glijvlak-vormen voor de instorting (één kegelstuk of twee kegelstukken). 3. Ook al is het bezwijkoppervlak op het boorfront ellipsvormig, toch loopt dit oppervlak altijd volledig van de bovenkant van de tunnel tot de onderkant van de tunnel, terwijl een (maatgevende) uitblaas of instorting niet over de volledige hoogte hoeft te zijn (maar is vrijwel altijd wel over de volledige hoogte). 4. De oplossingen in de methode zijn zonder grondwater, zodat er erg veel creativiteit van de gebruiker wordt gevraagd om voor de Nederlandse situatie (vrijwel altijd grondwater) geschikt te maken. 5. De verschillen voor de ondergrens benadering en de bovengrensbenadering zijn voor veel gevallen onacceptabel groot (zie grafieken N s en N y ). 6. Er wordt ervan uitgegaan dat het totale bezwijken door slechts 5 (dimensieloze ) parameters wordt bepaald (c s ks c, c I/cr c, yd/cr c' CID en Kp). Dit is nog niet aangetoond en waarschijnlijk ook onjuist. 7. De gepubliceerde oplossing kan niet juist zijn, aangezien voor cohesieloze grond de berekening. 0. d Iiik I 2 C'CoS~ c'-q 0 D d mis gaat. e parameter cr c IS an name IJ nu: cr c = -- u_:_u -) cr c =. ne van e 1- sinó vijf parameters gaan dan naar oneindig. 8. Zoals bij veel analytische methoden wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de steundruk, de spanningen rondom het boorfront en bij niet-cohesieve gronden dus ook de bezwijksterkte, beïnvloedt. Vanwege deze redenen wordt ook op deze methode niet verder ingegaan. blad 12 van 33

13 5.3 Analytische cilinder methode Deze methode is gebaseerd op een cilinder grond, voor en boven de tunnel, die omgeven is door schuifspanningen. De methode is afkomstig van de auteur en niet gepubliceerd. Het voordelen van het kiezen van ronde 3D-glijvlakken (kromme en rechte cilinders van grond) zijn ten eerste dat deze cilinder wel kinematisch kan bezwijken en ten tweede dat de methode hierdoor erg simpel is. Er zijn 4 krachten, te weten de steunkracht Q, de waterkracht P, de schuifkracht T en het eigen (onder water) gewicht G ': Q = qt: r 2 P = pt: r 2 T = 2n rl( c + YzKoly' tanó ) G'= In r 2 y' Figuur 3. Cilindervormig 3-D glijvlak met 4 krachten Omdat de inhoud en oppervlakte van de kwart torus (gebogen cilinder) vóór de tunnel beide gelijk zijn aan die van een rechte cilinder met eenzelfde lengte middellijn, geldt voor de totale lengte middellijn: n I=C+-D git Waarin C de dekking en D de diameter van de tunnel. Omdat de krachten ongeveer in het midden van de cilinder aangrijpen, vinden we met momenten evenwicht dat een instorting is uitgesloten zolang: Q+ T> G'+P Om het grondwater buiten te houden geldt minimaal dat de steundruk gelijk is aan de waterspanning: qmin = P De cilinder kan zelfs, terwijl de steundruk gelijk is aan de waterspanning, als een kurk op zijn plaats blijven zitten (pluggen). Dit gebeurt als de schuifspanningen groot genoeg zijn. Bij die steundruk is plug-vorming te verwachten bij een straal van: 2c r <.~ + Koltan~ y' Mocht plugvorming niet optreden dan is een minimale steundruk nodig van: I 1 2 y' q. -p > Iy '-2c--K --- tané - {ry I } mm 0 't' bent. r r blad 13 van 33

14 Het laatste deel is een correctie op het verschil in soortelijk gewicht tussen de steunvloeistof en het water om terug te rekenen vanaf de as van de tunnel, naar de bovenkant van de tunnel (regeldruk). Dit is alleen nodig als er een volledige ondersteuning is. Bij een halfvolle ondersteuning of minder is dit niet nodig. Op dezelfde wijze kan een formule gemaakt worden voor totaal passief bezwijken. De schuifspanning is dan de andere kant op gericht: I Py' qmax,lolaal - P > Iy '+2c ---+ K o --- tano - {ry 'hem.} r r Voorbeeld Westerschelde tunnel In het geval van de Westersehelde tunnel zijn er 2 grondlagen. De kleilaag is 9,3 m dik en de zandlaag daaronder, via een kwart cirkel ombuigend tot aan de tunnelas, is 8,24 m. Op deze wijze wordt voor de totale lengte van de cilinder gevonden: 1t I = C + -- D <:::> I = I7,54 8 Als alles klei was, dan was een instort uitgesloten, vanwege plug-vorming: 2c 2 50 r <-- <:::> 5 65 <-~---- <:::> 565 <11 43 y' ' 19-10,25 ', Als alles zand was dan zou een instort net niet door plug-vorming r > Kol tan <j> <:::> 5,65 > 0,5(9,3 + 8,24) tan 30 <:::> 5,65 > 5,06 worden voorkomen: Het is daarom begrijpelijk dat de minimaal benodigde steundruk voor een totaal bezwijken (zand- en kleilaag) zelfs lager is dan de waterspanning: q _ -p= y,3 _0512,~~~8,24'9,75tan30_{ } mm " " 5, 65' 5, 65 ', qmin - P = -85 kpa Maar het is ook mogelijk dat de klei als een plug blijft zitten en het zand wel naar binnen komt. Dit is dan een gedeeltelijk bezwijken van alleen de zandlaag. Dat kan want voor alleen de zandlaag geldt ongeveer (als er geen klei meer op steunt): r > Ko/tan<j> <:::> 5,65 > 0,5(8,24) tan 30 <:::> 5,65 > 2,38 Om deze gedeeltelijke instort te voorkomen moet de minimale steundruk iets groter zijn dan de waterspanning: q _ -p = ~:242 Y,-75 tan30- { } mm ", 565 ", q min - P = 12 kpa Deze laatste oplossing geldt alleen als de kleilaag niet meer steunt op de zandlaag. In praktijk is de kleilaag minder stijf dan de zandlaag, dus zal er wel enige druk op de zandlaag zijn. Dit zorgt ervoor dat de oplossing meer richting de vorige oplossing van het totale bezwijken gaat. De laatste oplossing met alleen het zand dat naar binnen komt is dus een schatting aan de veilige kant. Voor totaal passief bezwijken wordt op dezelfde wijze (maar dan de schuifspanning de andere kant op) gevonden: qmaxlolaal - P = 388,4 kpa qmax,iolaal = 388, ,3 = 893 kpa blad 14 van 33

15 Deze methode heeft een aantal nadelen: 1. Het is alleen een oplossing voor q min. 2. Het bezwijkoppervlak op het boorfront loopt volledig van de bovenkant van de tunnel tot de onderkant van de tunnel, terwijl een (maatgevende) instorting niet over de volledige hoogte hoeft te zijn (maar is vrijwel altijd wel over de volledige hoogte). Daarentegen zou dit wel met dezelfde formules uit te rekenen zijn door alleen een kleinere r en D te kiezen. 3. Zoals bij veel analytische methoden wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de steundruk, de spanningen rondom het boorfront en bij niet-cohesieve gronden dus ook de bezwijksterkte, beïnvloedt. Er zijn ook een aantal voordelen: 1. De vorm van de bezweken grond moot is veel realistischer dan de rechthoekige vorm. 2. Deze vorm is kinematisch mogelijk voor een instorting. 3. De 3-D effecten worden in beschouwing genomen. 4. De methode is geschikt voor gelaagde grond. 5. Er wordt rekening gehouden met het gewicht van de steunvloeistof. 6. In de oplossing zit het grondwater verwerkt. 7. De methode is erg simpel. blad 15 van 33

16 5.4 Numerieke cilinder methode Bij de glijvlak methode van Leca en Dormieux en ook bij de methode van Jancsecz en Steiner, moet met behulp van een computer, iteratief het antwoord worden bepalen. Daarom kan de computer net zo goed, voor dezelfde ronde glijvlakken als bij de cilinder methode, alle gegevens berekenen. Het voordeel hierbij is dat dan alles iets nauwkeuriger kan worden berekend en dat nu ook direct een erg groot aantal verschillende 3D-glijvlakken kan worden afgelopen. Onder begeleiding van de auteur is een dergelijk computerprogramma geschreven door de student Wisse (1998). Door allerlei verschillende glijvlakken af te lopen (variatie van kromming, aangrijpingspunt en diameter) wordt de minimale en maximale regeldruk gevonden. Deze 3Dmethode lijkt in principe veel op de 2D-glijcirkel berekening van dijken met de methode Fellenius of Bishop. Op dezelfde wijze moeten de momenten t.g.v. stabiliserende spanningen (wrijving en steundruk bij actief bezwijken) groter zijn dan de aandrijvende spanningen (waterspanning, eigen onder water gewicht en steundruk bij passief bezwijken) om stabiliteit te kunnen garanderen. NAP Om -36,1 m -45,4 m -49,2 m -60,5 m Figuur 4. Stabiliteitsberekening met buisvormig glijvlak De voordelen van deze methode zijn: I. De glijvlakken zijn kinematische mogelijk. 2. Het glijvlak is realistischer dan de wig-vorm. 3. Een groot aantal verschillende vormen glijvlakken wordt gecontroleerd. 4. Het bezwijkoppervlak op het boorfront hoeft niet het hele oppervlak te bevatten, maar kan ook een deel zijn. 5. Het gebruik van de methode is d.m.v. een computer-programmaatje uiterst simpel. 6. Er zijn geen nadelen die de andere analytische methoden niet hebben. Een aantal problemen van alle andere analytische methoden zijn dus opgelost, maar toch blijven er nog een paar nadelen over die alle andere analytische methoden ook hebben. Deze zijn: I. Misschien zijn de bezwijkmechanismen niet juist. Dit is vooral mogelijk indien een uitblaas door lokaal bezwijken ontstaat en niet door globaal bezwijken. blad 16 van 33

17 2. Er wordt geen rekening gehouden met de verandering van de spanningen in de grond (en dus ook de sterkte) door de steundruk zelf. (Zie hoofdstuk 7.1 Wateroverspanning voor het boorfront). 3. Er wordt geen rekening gehouden met de verandering van de waterspanningen (en dus sterkte) door de indringing van het water vanuit de steunvloeistof in de grond. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de numerieke glijvlak methode in alle gevallen beter is dan de analytische glijvlak methoden. Of de berekende steundruk nauwkeurig genoeg wordt berekend, is een andere vraag. Dat kan misschien beter bekeken worden aan de hand van het voorbeeld. Hierbij wordt met de numerieke glijvlak methode het volgende gevonden voor de minimale en maximale regeldruk: q min = 504 kpa qmax = 1147 kpa Voor de minimale regeldruk is dat ongeveer gelijk aan de waterspanning: p = 504,3 kpa Dit komt omdat de schuifspanningen in de grond groot genoeg zijn om het boorfront overeind te houden, oftewel er is genoeg boogwerking aanwezig zodat de vuistregel over de minimale steundruk perfect klopt. Dit wordt ook met eindige elementen berekeningen en centrifuge proeven gevonden. (Zie: Grondmechanica Delft (1997), Validatie 3D-numerieke rekenmodellen a.h.v. centrifugeproeven KlOO/BTL, co /45, oktober 1997). Wat betreft de maximale regeldruk wordt er t.o.v. de gemiddelde steundruk (vuistregels) een veiligheid van ongeveer een factor F = 1.85 gevonden. Globaal passief bezwijken is dus vrijwel uitgesloten. Bij welke druk lokaal passief bezwijken optreedt, doet dit programma geen uitspraak. blad 17 van 33

18 6. Eindige elementen methoden De laatste tijd wordt er, wat betreft de boorfrontstabiliteit, veel meer aandacht besteed aan het rekenen met 3-dimensionale eindige elementen pakketten. Dit komt vooral omdat er nu meer boortunnel projecten gaande zijn, maar ook omdat de glijvlak methoden nog niet voldoende resultaten hebben geleverd. Dat laatste wordt veroorzaakt door de complexiteit van dit 3-dimensionale, elastoplastische, geotechnische probleem. Eindige elementen methodes kunnen hierbij een waardevolle aanvulling zijn. Daarom wordt in dit rapport gekeken naar resultaten van de in Nederland twee bekendste modellen op dit gebied, te weten: Diana en Plaxis. Aangezien deze methoden volkomen 3D-elasto-plastisch rekenen, mag verwacht worden dat de resultaten beter onderbouwd zijn dan de analytische en numerieke glijvlak methoden. Er is echter een probleem dat voor al deze methoden geldt. EEM kan over het algemeen prima totaalbezwijkmechanismen berekenen, maar als het bezwijken door een lokale instabiliteit wordt veroorzaakt, dan kan er een probleem ontstaan. Zo kan er voor het boorfront lokaal-bezwijken plaatsvinden. Dit plastische gebied blijft in de berekening gewoon op zijn plaats blijft zitten, terwijl in werkelijkheid dit gebied omlaag kan vallen of aan de kant kan worden gedrukt door de steunvloeistof. Deze steunvloeistofheeft een lager soortelijk gewicht dan de grond. Door dit lager soortelijk gewicht neemt de druk in de hoogte minder dan de gronddruk af, waardoor deze (steun)druk veel groter is dan de eerder aanwezige gronddruk. Hierdoor zal het bezwijkproces alleen maar versterkt worden. Daarbij komt ook nog eens dat de druk van de steunvloeistof alzijdig is en dus niet alleen groter is dan de verticale grondspanning, maar juist nog veel groter dan de horizontale spanning. Als plastische grond vervangen wordt door steunvloeistof, dan zal dit effect zeker escaleren. Een uitblaas is dan onvermijdelijk. Deze vervanging van de grond door steunvloeistof komt in een EEM berekening niet voor, waardoor de hele escalatie en het bezwijken niet juist berekend wordt. Een EEM kan dit maatgevende bezwijkmechanisme voor een uitblaas niet berekenen en zal dus zeker pas bij een veel grotere steundruk bezwijken. 6.1 Diana en de centrifuge In het kader van de CUR/COB commissie L520 "Rekenmodellen Geotechniek", deelprojecten 21.1 "Frontstabiliteit" en 24 "Validatie" zijn er berekeningen gemaakt met behulp van het EEM model Diana. Hierbij is gekeken naar centrifuge proeven die zijn uitgevoerd in het kader van de COB commissie KI 00 en Deelplan BTL De berekende gronddeformatie als functie van de opgelegde regeldruk is vergeleken met de gemeten deformatie in de centrifuge. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de (boorfront)verplaatsingen voor de proef met actief bezwijken (instorting) erg goed zijn berekend en dat de grootte van de steundruk bij bezwijken tamelijk goed is voorspeld. De steundruk bij bezwijken is net iets groter dan de waterspanning. Volgens een "Inventarisatie geotechnische ontwerpaspecten boortunnels" door Grondmechanica Delft (1994) werd dat ook gevonden bij centrifugeproeven in Cam bridge en Parijs. Ook blijkt dat de verplaatsingen bijna te verwaarlozen zijn, als de steundruk groter is dan de (neutrale) horizontale gronddruk. De verplaatsingen voor de proef met passief bezwijken (uitblaas) zijn tamelijk goed berekend, maar de grootte van de steundruk bij bezwijken is maar matig voorspeld. De steundruk bij bezwijken bleek 25% groter te zijn in de berekening dan in de centrifugeproef. Er wordt in het rapport gesteld dat het fenomeen "blow-out" niet goed weergegeven kan worden in een EEM of in een centrifugeproef. blad 18 van 33

19 6.2 Plaxis en de Westerschelde Tunnel Omdat er sinds kort een 3-D versie van Plaxis ter beschikking is, is de geometrie van de Westersehelde Tunnel hiermee gemodeleerd. Het model bevat 864 elementen met 3028 knopen. Hiermee kan worden uitgerekend bij welke regeldruk het boorfront actief (instorting) of passief (uitblaas) bezwijkt. Het berekenen van actief bezwijken kostte ruim 2 uur op een pentium 133 MHz. De grootte van de regeldruk bij bezwijken wordt gefaseerd uitgerekend. In de eerste fase worden er twee lagen in lengte richting van de tunnel ontgraven en tegelijkertijd worden de tunnelelementen aangezet. Op deze wijze wordt geprobeerd om een reële spanningsverdeling rond het boorfront te verkrijgen. De regeldruk (steundruk bovenin de tunnel) is, in deze eerste fase, gesteld op het gemiddelde van de minimale en maximale waarden die met de vuistregels zijn bepaald: p = 49,2 x 10,25 = 504,3 kpa qmin = Ka o l' '+p =.~ x 118, ,3 = 544 kpa 3 qmax =o I' = 118, ,3 = 623 kpa q = qmin + qma~ = 583 kpa gem 2 Dit is de regeldruk die de meeste veiligheid biedt. Toch valt het op dat de speling tussen de gemiddelde waarde en de maximale en minimale waarden nog geen 7% bedraagt. Dit is erg weinig, maar onderin de tunnel is het nog minder. Hier komt de minimale steundruk (vuistregel) nog maar ruim 3% van de opgelegde steundruk afte liggen! qmin onderin = qmin + K a!1.cri''+!1.p = ~x 110,2 + 11,3 x 10,25 = 696 kpa, 3 qgem,onderill = qgem + Dy bent = ,3 X 12 = 719 kpa Het is daarom ook niet verbazend dat de Plaxis3D berekening aangeeft dat in deze eerste fase onderin de tunnel de relatieve schuifspanning al tamelijk hoog is (. /. rnax = 0,83 ) Actief bezwijken (instorting) Hierna volgt de tweede fase van de berekening. Hierin wordt de regeldruk langzaam verlaagd, om te zien wanneer actieve bezwijken optreedt. Er blijkt bezwijken op te treden bij een regeldruk van: qhezw = 506,7 kpa Dat is slechts enkele kpa's boven de waterspanning: p = 504,3 kpa In figuur 5. worden de verplaatsingen weergegeven bij deze regeldruk. De verplaatsingen zijn erg lokaal. De grootste verplaatsingen zitten in het midden van het boorfront. Aan de cirkelvormige contourlijnen te zien is de aanname van de boogwerking voor het boorfront bij de vuistregels een juiste geweest. Daarom is inderdaad het totaal bezwijken pas opgetreden bij: qmin = P Dit resultaat is dus hetzelfde als de Diana berekening die vermeld is in het vorige hoofdstuk, en de centrifugeproeven in Cam bridge, Parijs en Delft. Ook in werkelijkheid heeft dit zich voorgedaan. Enkele weken na de uitblaas van de Tweede Heinenoord Tunnel kon slechts een steundruk opgebouwd worden die nauwelijks groter was dan de waterspanning. Toch bleek dit voldoende te zijn om het boorfront stabiel te houden en probleemloos verder te boren. Figuur 6. laat zien dat bij deze regeldruk de grond vooral direct voor en iets boven de tunnel is bezweken (relatieve schuifspanning = 1). Het bezwijken ontstaat dus op het boorfront en verplaatst zich dan naar voren en omhoog. blad 19 van 33

20 Figuur 5. Instorting: totale verplaatsingen Figuur 6. Instorting: relatieve schuifspanningen Bouwdienst RljkSwate~"tMt blad 20 van 33

21 Er kan dus gesteld worden dat de vuistregels voor de bepaling van de grenswaarden erg nauwkeurig zijn. De ondergrens van de minimale steundruk is ongeveer: qmin = Kacr,,'+p Bij deze druk is de grond dus nog volkomen elastisch, maar staat op het punt om onderin de tunnel de eerste plasticiteit te vertonen. De bovengrens van de minimale steundruk is ongeveer: qmin = P Bij deze druk is de grond zeker actief bezweken. Bovendien is deze druk ook al zo laag dat het grondwater de tunnel begint de tunnel binnen te komen Passief bezwijken (uitblaas) In de tweede fase van de berekening kan i.p.v. de regeldruk te verlagen, deze ook worden verhoogd, om te zien wanneer passief bezwijken optreedt. Er blijkt bezwijken op te treden bij een regeldruk van: qbezw = 2457 kpa In figuur 7. worden de verplaatsingen weergegeven bij deze regeldruk. De verplaatsingen geven erg duidelijk het bezwijkmechanisme aan. De grootste verplaatsingen zitten aan de bovenkant van het boorfront. De donkere kleur in figuur 8. laat zien dat bij deze regeldruk de grond vrijwel overal is bezweken (relatieve schuifspanning = 1). Opvallend is dat midden in de bezwijktrog de grond aan het oppervlak niet bezweken is, maar de grond daar omheen wel. Het bezwijken ontstaat op het boorfront en verplaatst zich dan naar voren en omhoog. Toch kunnen we vraagtekens zetten bij deze hoge regeldruk van: qbezw = 2457 kpa Dat is namelijk een veel hogere druk dan de vuistregel aangeeft: qmax = o, = 623 kpa Dat was te verwachten omdat de vuistregel gebaseerd is op lokaal bezwijken t.g.v. een scheur die door de steunvloeistof als het ware wordt open geritst. Het probleem is dat de eindige elementen modellen dit lokale gedrag niet mee kunnen nemen. Daarom staat vermeld in het rapport "Inventarisatie geotechnische ontwerpaspecten boortunnels" van Grondmechanica Delft (1994) dat het fenomeen "uitblaas" niet goed kan worden weergegeven in een EEM. Zelfs in een centrifugeproef is dit fenomeen zeldzaam omdat de tunnel wel verschaald is, maar de korrels niet, wat gevolgen heeft voor de scheurvorming. Ook is de kans op lokale discontinuïteiten veel kleiner bij een centrifugeproef, omdat de grond meestal homogener is. Plaxis3D heeft dus de bezwijkwaarde uitgerekend voor totaal bezwijken, terwijl de vuistregel op lokaal bezwijken is gericht. Uit de hoge bezwijkwaarde van Plaxis3D kunnen we concluderen dat als lokaal bezwijken niet optreedt, een uitblaas vrijwel uitgesloten is, omdat de hiervoor benodigde steundruk wel erg hoog ligt. Het is dan ook de vraag of we ons dan nog moeten richten op het berekenen van de maximale regeldruk bij totaal bezwijken. Toch richten vrijwel alle publicaties op het oplossen van het totaal bezwijken i.p.v. lokaal bezwijken. Het is dus tijd voor bezinning. Dat de vuistregel een veel betere maximale regeldruk aangeeft bleek wel bij de uitblaas van de Tweede Heinenenoord Tunnel. Op dat moment was de regeldruk net iets groter dan de verticale gronddruk, hetgeen de vuistregel bevestigd. blad 21 van 33

22 Overzicht Berekeningsmetnoden Boorfrontstabiliteit Vloeistofschild Figuur 7. Uitblaas: totale verplaatsingen Figuur 8. Uitblaas: relatieve schuifspanningen BöüwwefiSI RijKSwälefSl:ää! blad 22 van 33

23 6.2.3 Plaxis en de vuistregels Uit het voorgaande blijkt dat de vuistregels voor de bepaling van de grenswaarden van de steundruk uitstekend voldoen. De ondergrens van de minimale steundruk is ongeveer gelijk aan de actieve grondspanning: qmin = Ka(J I' '+P Bij deze druk is de grond dus nog volkomen elastisch, maar staat op het punt om onderin de tunnel plastische te worden. De bovengrens van de minimale steundruk is ongeveer gelijk aan de waterspanning: qmin = P Bij deze druk is de grond zeker actief bezweken. Verder is deze druk ook al zo laag dat het grondwater de tunnel begint binnen te komen. De ondergrens van de maximale steundruk is ongeveer gelijk aan de vertikale grondspanning: qmax = (J I' Deze ondergrens kan ook erg gemakkelijk een bovengrens zijn, als er discontinuïteiten zijn of scheurvorming mogelijk is. De bovengrens van de maximale steundruk zou dus veel groter kunnen zijn dan de verticale grondspanning: qmax»(j" Maar die zekerheid is er niet, net zomin als er geen zekerheid van bezwijken is bij de ondergrens, al bestaat dat risico wel zoals de Tweede Heinenoord heeft laten zien. blad 23 van 33

24 7. Overige zaken 7. 1 Wateroverspanning voor het boorfront Tijdens het boren wordt er voortdurend een laagje grond weg geschraapt door het graafwiel. De dikte hiervan kan meer zijn dan de afpleisterende filterkoek (bentoniet-laag). Na het wegschrapen wordt er dus steeds opnieuw bentoniet afgezet en lekt er water vanuit de steunvloeistofvia het boorfront weg. Dit komt door het drukverschil tussen de steundruk en de normale waterspanning. Tijdens het boren loopt de waterspanning voor het boorfront behoorlijk op. Bij metingen aan de Tweede Heinenoordtunnel bleek dat van het drukverschil gemakkelijk veel meer dan 50% werd doorgegeven aan de waterspanning direct voor het boorfront, maar na een afstand van een Y2 à 1 maal D was dit drukverschil tot onder de 20% teruggelopen. Dit proces is natuurlijk sterk afhankelijk van de afmetingen, de doorlatendheid en de geometrie. Zo was de zandlaag bij de Tweede Heinenoordtunnel tamelijk opgesloten tussen slecht doorlatende lagen, waardoor het wateroverschot moeilijk weg kon vloeien. Tijdens het graven is de waterspanning dus hoger dan hydrostatisch. Dit zorgt ervoor dat niet meer alle steundruk op het boorfront aangrijpt, maar slechts een deel. Het overige deel grijpt aan in de grond voor het boorfront. Hierdoor is de steundruk minder effectief. Dit betekent dat boren maatgevend is voor de instort en dat stilstand maatgevend is voor een uitblaas. Met Plaxis3D is gekeken naar het effect van deze wateroverspanning voor het boorfront. In de vorige berekening waren de verticale rekenlagen 1 en 2 al doorboord. Het boorfront kijkt dan tegen laag 3 aan. Besloten is om, alleen direct in het verlengde van de tunnel, de waterspanning in laag 3 met 80% van het drukverschil te vergroten en de waterspanning in laag 4 met 60% (Laag 3 = 3 m, laag 4 = 4 m dik of diep). De steundruk van de steunvloeistof staat hierdoor niet meer volkomen op het boorfront zelf, maar ook gedeeltelijk op de grond hier direct achter (en erboven). Het bleek dat hierdoor een regeldruk van: q = qgem eigenlijk te weinig was. De vervormingen naar binnen toe waren nog klein, maar een groot gedeelte van het boorfront werd plastisch. Een berekening om de regeldruk te verlagen tot volkomen bezwijken heeft geen zin, omdat de resultaten hiervan direct voorspelbaar zijn met de berekening zonder dit effect van de watersoverspanning. Het effect van de wateroverspanning gaat namelijk naar nul als geldt: q=p Aangezien dit ook de bovengrens voor de minimale steundruk is, veranderd er niets aan de waarde voor volkomen bezwijken. Wel kan gezegd worden dat al veel eerder de grond plastisch begint te worden. Toen de steundruk met ongeveer 7% werd opgehoogd tot: q = c. werden de plasticiteit en de verplaatsingen van het boorfront minimaal. Bij het verder ophogen van de druk tot: q = 1,3 o. werd het hele gebied voor het boorfront plastisch tot aan de kleilaag. Hieruit kan worden afgeleid dat de verhoging van de waterspanning, voor het boorfront uit, er voor zorgt dat de regeldruk maar beter niet lager kan komen dan de gemiddelde adviesdruk (vuistregels) en niet veel hoger dan de verticale gronddruk. Mocht men weinig speling hebben tussen de minimale en maximale steundruk dan is het beter om met eindige elementen modellen de situatie nader te bekijken, of desnoods de tunnel dieper aan te leggen. blad 24 van 33

25 7.2 Stabiliteit aan de onderkant Tot nu toe is er alleen gekeken naar de stabiliteit van de bovenkant van het boorfront of naar de stabiliteit van het totale boorfront. Het is ook verstandig om te kijken naar de stabiliteit aan de onderkant van het boorfront. Ook daar moet gelden: c min < q < o max Wat betreft de maximale regeldruk gaat dit meestal wel goed, omdat de grond vrijwel altijd zwaarder is dan de steunvloeistof. Maar als dit niet zo is, dus: Y bent > Y n.grond dan moet de maximale steundruk worden gereduceerd: qmax,correclie = - D (Ybent -Y /I,grO/ld) Wat betreft de minimale regeldruk is dit meestal niet automatisch goed. Als de toename van de actieve gronddruk meer is dan de toename van de steundruk in de diepte, dan moet de ondergrens van de minimale steundruk verhoogd worden met een factor: qmin,correclie = +D.(y w + Kay '-Y helll) met: Y '= Y /I -Y w Deze factor is dus meestal positief. Indien het negatief is, hoeft het niet meegenomen te worden. Voor het voorbeeld zou dit een kleine toename van de minimale steundruk betekenen: qmin,correclie = +11,3 (10, ' (20,0-1 0,25) - 12,0) = +16,95 kpa Aangezien deze correctie alleen noodzakelijk is voor het onderste deel van het boorfront en omdat de correctie erg klein is ten opzichte van de gehanteerde veiligheden, wordt deze verwaarloosd in de ontwerp richtlijnen van hoofstuk EPB-schild i.p. v. Hydra-schild Bij een vloeistofschild (hydro-schild) wordt de steundruk door een (steun)vloeistof geleverd. Er bestaat ook een methode met een steundruk die door de eigen grond geleverd wordt. De afgegraven grond zit dan in een afgesloten ruimte die achter het graafwiel zit. Deze ruimte wordt leeg gegraven met een avegaar. Door deze ruimte sneller of langzamer leeg te graven, valt de "steundruk" bij het boorfront enigszins te regelen. De steun van het boorfront wordt dus bij een EPB-schild door de grond zelf geleverd (Earth Pressure Balans Shield). Dit regelen van de steundruk is lastiger dan bij een hydro-schild. Aan de ene kant gaat het proces minder nauwkeurig en zou er meer veiligheid nodig zijn, wat in de regel ook een dieper liggende (en vaak duurdere) tunnel betekent. Aan de andere kant kan de boorkamer bij een instabiliteit nooit vol met grond lopen zoals bij een hydro-schild, omdat de kamer al vol met grond zit. De gevolgen van een instabiliteit zijn dus veel kleiner. Wat dat betreft is het moeilijk om direct aan te geven welke veiligheidsmarges nodig zijn bij deze EPB-schild methoden. De techniek met een EPB-schild is vooral geschikt voor cohesieve gronden, omdat bij grond met een groot zand aandeel (>20%) de krachten en het vermogen t.g.v. de wrijving nogal groot kunnen worden. De wrijving valt wel iets te verminderen door het vermengen van de grond met schuim (foam). De drukken moeten in de avegaar worden afgebouwd, omdat er anders lekkage ontstaat. blad 25 van 33

26 7.4 Gedeeltelijke vloeistof ondersteuning Meestal is het totale boorfront ondersteund met een (steun)vloeistof. Soms echter is het nodig om het vloeistofpeil, in de graafkamer, voor de helft, te laten zakken zodat iemand via een luchtsluis naar voren kan om bij het graafwiel te komen. Bijvoorbeeld om het graafwiel te inspecteren of om de snijtanden te vernieuwen. Tijdens deze verlaging van de steunvloeistof, wordt de bovenste helft van het boorfront met luchtdruk ondersteund en de onderste helft met de steunvloeistof. Omdat lucht nauwelijks gewicht heeft, betekent dit dat de bovenste helft van het boorfront gelijkmatig wordt belast. Omdat de minimaal benodigde en maximaal toelaatbare steundruk toenemen met de diepte, moet er voldoende speling tussen deze twee zijn. Gedeeltelijke ondersteuning vindt alleen plaats tijdens stilstand van het graafwiel. Dit betekent dat er geen trillingen zijn, de drukken constant blijven en de bentonietkoek op het graafront niet steeds wordt weg gegraven. Daarbij komt dat er extra veel aandacht en voorzichtigheid aanwezig is. Ook komt gedeeltelijke ondersteuning niet vaak voor en duurt het meestal maar kort. Daarom is er minder veiligheid nodig dan tijdens gewoon boren. In onderstaande berekening van een gedeeltelijke ondersteuning, waarbij het bentonietpeil tot de middellijn van de tunnel komt, wordt daarom zonder veiligheidsfactoren gerekend. middellijn tunnelboormachine Figuur 9. Gedeeltelijke ondersteuning: Uiterste steundruk Het verschil tussen de minimum en maximum regeldruk aan de bovenkant qmax - qmin = (1- Ka)cr.,' In de diepte neemt de minimum benodigde steundruk toe:!:1qmin = Y2D( Ka.y '+y w) Deze toename moet kleiner zijn dan het verschil tussen minimum!:1qmin ::;;qmax - qmin Kortom: 2cr v' (1 - Ka) D::;; -~-~ ---- Ka 'y'+y w Voor de Westersehelde tunnel is dit: 2xI18,4x(I-I/3) D::;; ~------~ ~---- 1/3 x (20-1 0,25) + 10,25 is: en maximum: Oftewel: 11,3 m::;;11,7 m Wat we dus hier zien is dat er bij een halfvolle ondersteuning voor de Westersehelde tunnel, op het allerdiepste punt, weinig veiligheid meer over is. Aan de bovenkant van het graaffront is de steundruk vrijwel maximaal, terwijl halverwege het graaffront, de steundruk minimaal is. blad 26 van 33

27 Indien de grond homogeen is kan worden aangenomen dat: C=~ y' Dit ingevuld in de vorige formule geeft: C>(y~~~~Ka) - 2(I-K a ) Voor zware grond geldt meestal wel: y'=y w D Ka = 113 en voor lichtere grond: y'=0,5 yw Ka = 0,5 In beide gevallen geldt voor de dekking: C:::::I D In deze formule is nog geen veiligheid meegerekend. Aangezien de halfvolle ondersteuning vaak maatgevend is, is het verstandig om bij het ontwerp van een tunnel in eerste instantie uit te gaan van bijvoorbeeld: C:::::1,15 D In het geval van cohesieve grond is het niet verstandig te rekenen met ongedraineerd gedrag. Een halfvolle ondersteuning komt vooral voor bij calamiteiten en die kunnen langer duren dan gewenst. Het is dus beter om bij cohesieve grond toch gewoon op bovenstaande wijze gedraineerd te rekenen. Aangezien op bovenstaande wijze geen rekening wordt gehouden met de gedraineerde cohesie, is er een stukje extra veiligheid aanwezig. Indien toch voor een kortstondige gedeeltelijke ondersteuning met ongedraineerde grond wordt gerekend, dan geldt het volgende. Als eerste wordt de steundruk gelijk gekozen aan de verticale gronddruk (qmax = cl')' Daarna kan men in cohesieve grond kortstondig de steunvloeistof laten zakken tot een verhouding R over de hoogte die bepaald wordt door de sterkte: R ~~~~II~ yd of door de waterdruk (onderaan het boorfront): R~ ~~~'~ ywd Als er in het voorbeeld van de Westersehelde met een cohesie van minimaal: Tunnel ter plaatse van de tunnel geen zand maar klei Cu ~ c' cos(~) + Y2(cr h '+cr I' '). sin(~) ~ 15 cos(25 ) + 118,4 sin(25 ) ~ 72 kpa had gelegen, dan hadden we t.g.v. de sterkte gevonden: 2 72 R ~~-~ => R s ,3 ' en t.g.v. de waterdruk: 118,4 R ~ ~~_. => R ~ 1,02 11,3 10,25 In dat geval was de waterdruk niet maatgevend en zou de korteduur sterkte van de klei ervoor gezorgd hebben dat een halfvolle ondersteuning voor een korte tijd goed haalbaar is. Een complete luchtdruk ondersteuning is hier voor zowel niet-cohesief als cohesieve grond volkomen onacceptabel. blad 27 van 33

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. "...

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. ... ~T Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Droge infrastructuur Afdeling Tunnelbouw Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede

Nadere informatie

'. ". .;"'... ... .. :;.; ...,. ... ... ..::'.' -:.. /" -.:.. ". ". ;... '..: ::.. :::.:>' :... <... ... ... ;-: :.. ,.

'. . .;'... ... .. :;.; ...,. ... ... ..::'.' -:.. / -.:.. . . ;... '..: ::.. :::.:>' :... <... ... ... ;-: :.. ,. '. ". ". '..,.t;.;"'..... :;.;............,...........::'.' ". ".... -.:.. -:.. /".. ::.. :::.:>'.. ;... '..:... :...::...::.. :..

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES

ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 DEEL A Stabiliteitsfactoren 7 DEEL B Teksten

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

Toetsingskader CO 2 opslag

Toetsingskader CO 2 opslag E I N D R A P P O R T Toetsingskader CO 2 opslag Beoordeling van een aangereikte screening methode en toepassing op een selectie van mogelijke opslaglocaties voor CO 2 Auteur: Peter van der Gaag - Holland

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530 -ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004.

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004. TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Tel: 0346 284004 Fax: 0346 283691 E-mail: wimtel@tetech.nl Web: www.tetech.nl Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3,

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Bedrijfscase VUmc voorraadbeheer juni 2005

Bedrijfscase VUmc voorraadbeheer juni 2005 Bedrijfscase VUmc voorraadbeheer juni 2005 Opture bestaat uit Jade Dang Amanda van der Geer Remon Huijts Git Man Mok Charlotte Rietveld Jochem Roest Selmar Smit Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Fluittonen om gebouwen. Oorzaken en preventie. Master Project 2

Fluittonen om gebouwen. Oorzaken en preventie. Master Project 2 Fluittonen om gebouwen. Oorzaken en preventie. Master Project 2 Student: Rinka van Dommelen Studentnummer: 0570861 Datum: Maart 2012 Begeleiders: Prof. Ir. L.C.J. van Luxemburg M.C.J. Hornikx PhD. R.H.C.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen

Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen Bijlagen Michiel Tukker Kees Kooij 1001809-005 Deltares, 010 Titel Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen Project 1001809-005 Pagina's

Nadere informatie

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Auteur:, gereed studiejaar 01-013 6 november 01 studiejaar

Nadere informatie

De aëro en hydrodynamica van het zeilen

De aëro en hydrodynamica van het zeilen De aëro en hydrodynamica van het zeilen De aëro- en hydrodynamica van het zeilen Versie 2.3b - 19 september 2006 Pagina 1 Erik van Poelgeest Maarten van der Steen De aëro en hydrodynamica van het zeilen

Nadere informatie

Uitgegeven door Financiële Wijsbegeerte,Enschede KvK nr. 08119501, premselaar-methode@home.nl Copyright 2008 Harry Premselaar

Uitgegeven door Financiële Wijsbegeerte,Enschede KvK nr. 08119501, premselaar-methode@home.nl Copyright 2008 Harry Premselaar de Point & Figure-grafiek Harry Premselaar Uitgegeven door Financiële Wijsbegeerte,Enschede KvK nr. 08119501, premselaar-methode@home.nl Copyright 2008 Harry Premselaar 2 Het gebruik van grafieken bij

Nadere informatie

Handreiking Observational Method

Handreiking Observational Method Aansprakelijkheid SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze publicatie. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

flevobericht nr. 251 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma.

flevobericht nr. 251 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma. ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders flevobericht nr. 25 statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma. viergever 930 ministerie van verkeer en waterstaat

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie