De MGA-methode Een handleiding voor toepassing van de MGA-methode bij maatschappelijke vraagstukken. Handleiding Mutual Gains Approach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De MGA-methode Een handleiding voor toepassing van de MGA-methode bij maatschappelijke vraagstukken. Handleiding Mutual Gains Approach"

Transcriptie

1 De MGA-methode Een handleiding voor toepassing van de MGA-methode bij maatschappelijke vraagstukken >>

2 Inhoud Mutual Gains Approach toegepast 2 Inleiding 2 Handleiding MGA 2 Waar pas je de MGA op toe? 2 Wat is de MGA-methode? 2 Stap 1: Voorbereiding: opstellen startnotitie 5 Stap 2: Voorbereiding: uitnodiging tot dialoog 6 Stap 3: Eerste dialoogfase: waarde creëren 7 Stap 4: Tweede dialoogfase: waarde verdelen 9 Stap 5: Uitvoeren: samen aan de slag 10 Hulpmiddelen voor het toepassen van de MGA 11 Hulpmiddelen bij procesinrichting 11 Hulpmiddelen bij procesbegeleiding 11 Interessante bronnen 12 Voorbeelden 13 Startnotitie 13 Uitnodiging tot dialoog, 1e feitenonderzoek 15 Belangenmatrix 17 Stappenplan en invulschema MGA voor procesbegeleiders 18 Format voor visiedocument 21 CBI mutual gains benadering van onderhandelen 22 5 principes en 8 managementstrategien voor succesvol onderhandelen 23 1

3 Mutual Gains Approach toegepast Bij veel maatschappelijke vraagstukken speelt de provincie een bescheiden maar belangrijke rol. En wordt door de buitenwacht nogal eens gevraagd om als regisseur de partijen bij elkaar te brengen en het voortouw te nemen om oplossingen te komen. In deze rol heeft de Provincie een duidelijke meerwaarde. Om aan deze rol tegemoet te komen is in de Integrale Strategie Milieu (ISM) het volgende uitgangspunt vastgesteld: De Provincie Noord Brabant ziet de Mutual Gains Approach, of kortweg MGA, als één van de werkwijzen om complexe maatschappelijke vraagstukken integraal op te lossen en uit te voeren. Handleiding MGA Iedereen is het erover eens dat je alleen gezamenlijk oplossingen kunt realiseren. Maar hoe bereik je die. Daar gaat deze handleiding over. Het is een document dat je stapsgewijs door de verschillende fases van het proces loodst. Het is geen blauwdruk maar bied je een raamwerk voor de procesbegeleiding. Het blijft mensenwerk en dus is het resultaat altijd afhankelijk van de mate van samenwerking en vertouwen onder de betrokken partijen. In de bijlage staan voorbeelden die je naar eigen inzicht kunt gebruiken. Deze voorbeelden zijn ook electronisch te verkrijgen bij de auteurs. Vragen gerelateerd aan deze MGA-methode kun je ook aan hen stellen. Waarom MGA De Mutual Gains Approach is een onderhandelingsmethodiek op basis van consensus ontwikkeld door Harvard University/MIT (USA) en er zijn (inter)nationaal al een groot aantal successen mee geboekt. In Nederland wordt deze werkwijze vooral gebruikt in de gebiedsontwikkeling of gebiedsgerichte processen, zoals de uitwerking van de nieuwe Wro, waterbergings vraagstuk en de Natura 2000 gebieden. De MGA gaat uit van de achterliggende belangen die in een vraagstuk spelen, het is geen onderhandeling van standpunten. Hierdoor vergroot je de kans om een succesvolle uitwerking en uitvoering van het desbetreffende vraagstuk te realiseren. Waar pas je MGA op toe? Op maatschappelijke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant. Kenmerkend is dat het meestal om complexe problemen gaat met meerdere belanghebbenden die verschillende opvattingen en belangen hebben. Wèl willen alle partijen tot een oplossing komen omdat iedereen de urgentie van het vraagstuk (h)erkent. Complexe vraagstukken kom je gegarandeerd in je dagelijkse werk tegen. Voorbeelden van complexe maatschappelijke vraagstukken zijn: het samenbrengen van woningbouwontwikkeling en natuurontwikkeling; beheer en ontwikkeling van industrieterreinen en grondwaterbeschermingsgebieden; de problematiek van hinderveroorzakende en hindergevoelige bedrijven; de realisatie van Maintenance Valley in Woensdrecht; de inzet om energiebesparing bij kantoororganisaties te realiseren. de klimaatverandering en de regionale mogelijkheden om daar iets aan te doen. Wat is de MGA-methode? De Mutual Gains Approach (MGA) is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden. Er zijn vier belangrijke componenten bij het aanpakken van een vraagstuk: 1. integraal (de 3 p s van people, planet en profit); 2. interactief; 3. een breed draagvlak (ook financieel); 4. gebieds- of ketengericht. Deze vier aspecten komen bij de MGA-methode structureel aan bod. 2 De werkwijze kun je in principe bij elke discussie of elk conflict toepassen. Vooral voor de ontwikkeling van creatieve nieuwe, door alle belanghebbenden geaccepteerde oplossingen is het een geschikte methode. MGA kun je uitstekend gebruiken bij interactieve besluitvormingsprocessen. Bij de toepassing van de MGA-methode onderscheid je grofweg 4 stappen: 1. Voorbereiding Je krijgt inzicht in de belangen van de eigen organisatie en in de belangen van de andere betrokken partijen. Ook verzamel je feiten die met het vraagstuk te maken hebben. 2. Waarde creëren Zonder je te committeren aan de uitkomsten, worden alle mogelijke oplossingsrichtingen voor het vraagstuk geschetst. In deze fase van brainstorming is alles geoorloofd. 3. Waarde verdelen Uit alle mogelijke oplossingsrichtingen maak je een keuze voor de oplossingsrichting die de meeste waarde heeft voor álle belanghebbenden. Vaak resulteert dat in een pakket met verschillende opties die verwoord zijn in een gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma. 4. Uitvoeren Bij deze stap volgt de besluitvorming over het gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Ook maak je afspraken over de organisatie en het beheer, waarna de uitvoering van start gaat. (Bron: Consensus Building Institute) De MGA-methode gaat uit van belangen in plaats van standpunten. Dus niet ik wil een natuurterrein maar wel ik vind natuurwaarden belangrijk. Om succes te behalen is het essentieel dat alle betrokken partijen overleggen zodat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. Pas na deze voorbereiding begint de zoektocht naar oplossingen, begeleid door een onafhankelijk procesbegeleider. In deze fase 2, waarde creëren, is het de kunst oplossingen te bedenken waarbij de individuele belanghebbenden zoveel mogelijk winnen én waarmee tegelijkertijd de gemeenschappelijke visie gediend is. Er is pas sprake van overeenstemming als 1) elke belanghebbenden vindt dat er meerwaarde voor de eigen organisatie is gecreeerd, 2) dat deze meerwaarde eerlijk is verdeeld en als 3) alle achterbannen de overeenkomst onderschrijven. Pas dan kan worden gestart met de uitvoering. Een MGA-traject vergt tijd van de Provincie én de betrokken partijen, maar tegelijkertijd kan MGA (vastgelopen) trajecten versneld oplossen! 3

4 MGA-stappen van startnotitie tot uitvoering 1 Voorbereiding: opstellen startnotitie > > > > > 1. Voorbereiding: opstellen startnotitie (intern) Kenmerk: intern document op basis van bureau onderzoek Resultaat: startnotitie 2. Voorbereiding: uitnodiging tot dialoog Kenmerk: alle belanghebbenden gesproken Resultaat: uitnodiging voor de dialoog (een eerste feitenonderzoek als uitnodiging) 3. Eerste dialoogfase: waarde creëren Kenmerk: brainstormen, dialoogsessie(s) Resultaat: genereren van pakketten van opties optiepakketten met wederzijds voordeel 4. Tweede dialoogfase: waarde verdelen Kenmerk: onderhandeling, dialoogsessie(s) Resultaat: gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma 5. Uitvoeren: samen aan de slag Kenmerk: uitvoering en beheer Resultaat: gezamenlijk opgesteld uitvoeringsprogramma 4 Doel Je stelt een startnotitie op met daarin de provinciale rol, belangen, verantwoordelijkheid en beinvloedingsmogelijkheden. Formuleer een duidelijke interne opdracht waarin je deze zaken regelt en afspraken vastlegt. Deze startnotitie is voor jezelf en niet voor de andere deelnemers, het zijn zeg maar de vertrouwelijke instructies voor de komende fases. Methode Deze startnotitie geeft minstens aan: de aanleiding van de notitie; het einddoel (eventueel ook tussendoelen); een beschrijving van de provinciale belangen in het vraagstuk; een analyse van de belanghebbenden: wie spelen een belangrijke rol bij dit vraagstuk? Overigens kunnen in het vervolgtraject, tijdens het interviewen van de vastgestelde belanghebbenden, nog nieuwe belanghebbenden worden aangedragen; een beschrijving van het te doorlopen proces, inclusief het besluit over een onafhankelijk procesbegeleider; de wijze en momenten van betrokkenheid van (leden) van Gedeputeerde en Provinciale Staten, bijvoorbeeld deelname aan een stuurgroep/ klankbordgroep of als belanghebbende; de personele en financiële randvoorwaarden, zoals een procesbegeleider, mogelijke ondersteuning of andere inhoudelijk betrokkenheid van medewerkers. Resultaat Startnotitie Voor meer informatie: voorbeeld startnotitie (pagina 13) 5

5 2 Voorbereiding: uitnodiging tot dialoog 3 Eerste dialoogfase: waarde creëren Doel Alle belanghebbenden van dezelfde informatie voorzien als gezamenlijk vertrekpunt van de dialoogfases. Voor een goede start van de dialoogfases is het belangrijk dat iedereen hetzelfde beeld heeft over het vraagstuk; Wat is het doel, tijdspad, product. Wie zijn de belanghebbenden en hoe staan zij in algemene termen in het proces. Deze uitnodiging tot dialoog bevat dus informatie over inhoud, proces en procedures. Ook de belangrijkste feiten rond het vraagstuk voeg je hieraan toe. Methode Je kiest ervoor om zelf als procesbegeleider het traject te doorlopen of om een onafhankelijk procesbegeleider in te schakelen. Dat laatste heeft als voordeel dat jij je kunt concentreren op de provinciale belangen (goed voor het resultaat) en het proces door een onafhankelijk persoon wordt geleidt (goed voor het vertrouwen in de groep). De procesbegeleider houdt de interviews en maakt de uitnodiging tot dialoog. Bij zeer complexe vraagstukken zou je zelfs kunnen kiezen voor een team van procesbegeleiding. Zo is rond Maintenance Valley een begeleidingsteam samengesteld van externe en interne mensen. Richtinggevende vragen voor het interview: Wie zijn de belanghebbenden bij dit vraagstuk? Welke individuele belangen hebben de diverse partijen? Wat is de probleemdefinitie? Wat is een mogelijk resultaat van het totale proces, al dan niet gesplitst in deelresultaten? Hoeveel tijd, bijeenkomsten en dergelijke, gaat het proces kosten? Op basis van de stakeholderanalyse selecteer je de belangrijkste partijen voor een interview. Na een aantal interviews ontstaat er een duidelijk beeld van de problematiek, de emoties en gevoeligheden, mogelijke oplossingen en het wisselgeld van de diverse betrokken partijen. De procesbegeleider krijgt veel vertrouwelijke informatie van de belanghebbenden, waar je zorgvuldig mee moet omgaan. Ook vanuit je eigen organisatie moet er een belangenomschrijving komen. Daarin kunnen meer integrale belangen staan, maar in de praktijk blijken vooral sectorale belangen te spelen. Met al deze informatie stelt de procesbegeleider in algemene termen een samenvatting op. Daarvoor gebruikt hij de informatie uit de startnotitie en de interviews (zie het kader over joint factfinding) en leidt daaruit een uitnodiging tot dialoog af. Resultaat Uitnodiging voor de dialoog, die bestaat uit de daadwerkelijke uitnodiging en een feitendocument. Neem de tijd voor een goede voorbereiding: het is de basis van een succesvol resultaat! Voor meer informatie: voorbeeld Uitnodiging tot dialoog, eerste feitenonderzoek (pagina 15) Joint factfinding In elke discussie is het verschil in informatie of verschil van interpretatie belangrijk. De ene partij zegt bijvoorbeeld: Het is 20, terwijl de andere partij een onderzoek presenteert waarin toch duidelijk en betrouwbaar wordt aangegeven dat het 17 is. Wie heeft er nu gelijk? Gezamenlijk feitenonderzoek (joint factfi nding) is cruciaal om dat vast te stellen. Alle betrokken partijen kunnen elkaars informatie en uitgangspunten beoordelen om meer validiteit aan de feiten te geven. De partijen kunnen ook beslissen een gezamenlijk feitenonderzoek te doen, waarmee de resultaten van het onderzoek voor alle partijen valide is. Joint factfi nding is overigens bij alle stappen van de MGA-methode belangrijk. 6 Doel Een pakket van mogelijke oplossingen opstellen, bijvoorbeeld in een soort visiedocument, dat voor iedereen in beginsel bespreekbaar is. De (financiële) haalbaarheid van de oplossingsrichtingen is pas in het volgende stadium relevant. Ook zijn er in deze fase nog geen onderhandelingen. Het gaat juist om het genereren van oplossingsrichtingen waarbij de koek wordt vergroot. Met andere woorden: opties met wederzijdse voordelen voor alle belanghebbenden. Door een vrije manier van denken, kunnen opties die in eerste instantie buiten het vraagstuk liggen juist in beeld komen en een oplossing bieden. Voorbeeld Een tweeling staat bij hun moeder te bekvechten over de laatste sinaasappel. Na wat verzuchtingen pakt moeder een mes en geeft beiden de helft. Zo, opgelost en wegwezen. Jammerend druipen beide kinderen af. Omdat de een buiten met z n vriendjes de schil wilde gebruiken om lachebekjes te maken en de ander gewoon lekker verse jus wil drinken is niemand tevreden met de oplossing van de moeder. Doorvragen van de moeder had voor die ene sinaasappel dus duidelijk meerwaarde kunnen opleveren en had de koek vergroot. De waarom-vraag is dan ook de belangrijkste vraag in de MGA-benadering. Methode De partijen zitten voor het eerst met elkaar aan tafel. Ze geven elk afzonderlijk aan welke belangen er voor hen spelen bij het vraagstuk. De belangenmatrix (zie: voorbeeld belangenmatrix, pagina 17) is een goed hulpmiddel om alle belangen te structureren. Ook geeft de matrix inzicht in mogelijke kansen om verschillende belangen van partijen gelijktijdig te realiseren. Door niet op standpunten maar juist op gezamenlijke belangen te concentreren komen een gedeelde visie en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld. Om zo veel mogelijk ruimte voor vrije gedachten en oplossingen te creeren worden hier een aantal spelregels aangereikt De betrokken belanghebbenden zijn bereid om: creatief mee te denken bij het vinden van kansrijke strategieën (over de aanpak, projecten en afspraken) om bij te dragen aan de gezamenlijke doelen; de achterban daar waar nodig en mogelijk op de hoogte te stellen van de thema s en ook anderen betrekken bij het vinden van creatieve oplossingen of praktijkvoorbeelden; aan te geven welke strategieën kansrijk zijn om de voorgestelde oplossingen te verankeren bij de eigen achterban (in de praktische activiteiten, de beleidsformulering en de bestuurlijke aansturing). 7

6 3 4 Tweede dialoogfase: waarde verdelen De betrokken belanghebbenden zullen niet: de ambitie van andere belanghebbenden zonder meer onderschrijven. Het is immers aan elke belanghebbende zelf of hij wil bijdragen, rekening wil houden met, zich wil inzetten voor de eigen ambities en de gezamenlijke doelen. De procesbegeleider is bereid om: de inbreng van deelnemers serieus nemen en een plaats geven tijdens de dialoog; naar vermogen deelnemers ondersteunen bij hun voorbereiding en terugkoppeling naar de eigen achterban; zorgen voor een veilige setting waarin iedereen kan zeggen wat hij/zij denkt zonder daar op een ander moment op te worden aangesproken. Het ligt aan de complexiteit van het vraagstuk hoe vaak de belanghebbenden bijeenkomen om deze eerste dialoogfase af te ronden en door te gaan naar de volgende dialoogfase. Resultaat Genereren van pakketten van oplossingsrichtingen met wederzijds voordeel voor alle betrokkenen. Benutten van expertise: In deze creatieve fase van het proces is het verstandig om mensen met veel expertise over (een onderdeel van) het onderwerp binnen het proces te halen. Zij kunnen als onafhankelijke personen een grote stimulans zijn in het bedenken van nieuwe ideeën en in het verhogen van de kwaliteit van de oplossingen. Zo heeft in het ISM Koplopervraagstuk Biodiversiteit de inbreng van Dr. H. van Bohemen van de TU Delft de deelnemers op het spoor gebracht van kansrijke combinaties van woningbouw, functioneel natuurgebruik en natuurontwikkeling, door zijn kennis van Ecological Engineering te delen met de partijen. Nieuwe inzichten brengen deelnemers tot nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen met wederzijds voordeel. 8 Doel Het bestuderen, beoordelen en verdelen van de waarde van een pakket van oplossingsrichtingen onder alle belanghebbenden. Methode Elke oplossing uit het vastgestelde pakket met oplossingsrichtingen moet op haalbaarheid beoordeeld worden. Verschillende opties zullen voor verschillende partijen in meer of mindere mate hun belang dienen. De onderhandelingen zijn nu begonnen. De procesbegeleider probeert met alle betrokkenen tot een pakket van maatregelen en activiteiten te komen dat voor iedereen meerwaarde heeft. Pas als alle partijen zich in de uitkomst kunnen vinden, heeft de groep een overeenkomst bereikt. Het is bij deze fase belangrijk dat: er vertrouwen is in elkaar en in het proces, want dat helpt bij het samenstellen en het verdelen van het meest waardevolle pakket; er objectieve criteria benoemd zijn voor de verdeling van het pakket (de koek); neutrale partijen ingeschakeld zijn om de koek te verdelen; er ontwerpovereenkomsten opgesteld worden die bij wijze van spreken zichzelf uitvoeren. Zo moeten zodanig opgesteld zijn dat alle belanghebbenden zich eraan willen houden. In deze fase maak je ook afspraken over financiën, beheer, enzovoorts. Deze fase rond je af met een gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma. Alle partijen leggen vervolgens dit programma bij hun achterban ter besluitvorming neer (conform het mandaat van de groep). Bergse Haven: Eerst creativiteit dan besluitvorming AM en AMVEST hebben voor de ontwikkelingsvisie Bergse Haven mensen uit allerlei disciplines bij elkaar gezet om een pakket te genereren dat meerwaarde heeft voor alle partners. De besluitvorming over de uitvoering van een door alle partijen gedragen pakket komt in het traject daarna. De dominante ontwerpgedachte luidde: Handhaaf de dijk, breng het water de stad in en houd de Binnenschelde open. De gedachte van een lagune was geboren. Juist dit concept bleek onderscheidend, omdat het een aantal vliegen in één klap sloeg: door de keuze voor een open verbinding en één waterpeil werden dure investeringen als sluizen overbodig. Het plan Bergse Haven kan besluitvorming over de verzilting van de Binnenschelde versnellen. Door verzilting wordt de bloei van algen voorkomen, waarmee de waterkwaliteit voor recreatief gebruik aanzienlijk verbetert. Het zilte water zorgt ook voor herontwikkeling van verdwenen fl ora en fauna. Met grond uit de vergraving kan een wal worden opgeworpen tussen Bergse Haven en het industriegebied Noordland, waardoor de milieucontouren anders komen te liggen. Een vrije vertaling van Praktijkvoorbeeld Bergse Haven uit Nederland Boven Water, Habiforum/Nirov/VROM. Resultaat Gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma met daarin de keuze voor een pakket en een oplossingsrichting die in de volgende fase uitgewerkt wordt tot een collectief gedragen uitvoeringsprogramma. 9

7 5 Uitvoeren: samen aan de slag Hulpmiddelen voor het toepassen van de MGA-methode Doel Vaststellen van een uitvoeringsprogramma. Methode Na het besluit over de resultaten en het vervolg volgt de uitvoering. Datgene wat ter besluitvorming voorligt, is een resultaat van alle betrokken belanghebbenden en het proces om te komen tot creatieve oplossingen en onderhandeling. Het eindresultaat kan dus enigszins afwijken van de in stap 1 afgesproken kaders, al moeten uiteraard wel de provinciale belangen gediend blijven. Om die reden ligt het uitvoeringsprogramma ook ter besluitvorming voor. Het door Gedeputeerde Staten genomen besluit zal, waar nodig, leiden tot aanpassing van het provinciaal instrumentarium (juridisch, financieel of anderszins). Als alle partijen zover zijn, begint de uitvoering en is het traject van startnotitie tot uitvoering doorlopen. Het is bij deze fase belangrijk dat: er controleregelingen afgesproken worden; het gemakkelijk gemaakt wordt om verplichtingen na te komen; iedereen eraan blijft werken om relaties te verbeteren; er afspraken zijn over welke (neutrale) personen meningsverschillen op gaan lossen. Resultaat Een uitvoeringsprogramma waarin de afspraken vastliggen over het vervolgtraject. Deze afspraken hebben betrekking op de inhoud, het proces en de procedures. Vertrouwen: Komt te voet en gaat te paard Wij waren banger voor de overheid dan voor het water kopt de beschrijving van de Overdiepse Polder. De bewoners hebben zelf het initiatief genomen om met voorstellen te komen hoe om te gaan met de gebiedsopgave om plaats te bieden voor waterberging. Hiermee geldt dit project als voorloper én inspiratiebron binnen Ruimte voor de Rivier. De voorzitter van de vereniging belangengroep Overdiepse Polder verwoordt de afgelopen periode als volgt; De meeste mensen in de polder waren banger voor de overheid dan voor het water. Toen bleek dat de gedeputeerde, de burgemeester en zelfs de staatssecretaris echt wilden luisteren naar ons verhaal, sloeg het wantrouwen om in een gevoel serieus te worden genomen. Natuurlijk bepalen wij niet wat hier gebeurt, maar zonder onze medewerking gebeurt er niets. Wie het project door alle aandacht van de media ziet als een sprookje heeft het mis. Het heeft van de bewoners heel veel gevraagd, want samen werken met overheden is zwaar. Zij denken in jaren en in papieren, terwijl voor de continuiteit van onze bedrijven elke dag telt en papier voor ons niet meer is dan een noodzakelijk kwaad.. Wat verder opvalt in dit proces is dat veel stappen in het proces zijn afgesloten met een formeel document. Geen of weinig vrijblijvendheid dus. Een vrije vertaling van Praktijkvoorbeeld Overdiepse Polder uit Nederland Boven Water, Habiforum/Nirov/VROM. Wees bewust van een gebrek aan vertrouwen richting de overheid bij belanghebbenden. Of het terecht is of niet terecht is eigenlijk niet eens zo relevant. Zij hebben dat gevoel en daar moet jij mee omgaan. Gevoelens zijn immers ook feiten. Suggestie zou zijn om deze mensen de mogelijkheid te geven zijn of haar frustratie te uiten. Dan is het bekend en uitgesproken en kun je gezamenlijk verder. 10 Hieronder vind je hulpmiddelen die helpen bij de inrichting en begeleiding van een MGA-gestuurd proces. Gebruik wat je nodig denkt te hebben. Hulpmiddelen bij procesinrichting Keuze voor onafhankelijk procesbegeleider De rol van de Provincie is vaak dubbel: naast inhoudelijke belangen dichten anderen ons ook vaak de rol van facilitator (ondersteuner) toe. Dat kan tot vervelende situaties leiden, de facilitator of procesbegeleider moet onpartijdig zijn en vervult vooral de rol van voorzitter in een projectgroep, Maar als belanghebbende wil je vooral je eigen belangen dienen en duidelijk maken. In de praktijk blijkt dat de Provincie in zo n situatie zich eerder beperkt tot de rol van facilitator en de rol van van belanghebbende minder aandacht krijgt. Het gevolg is dat we onszelf soms vergeten en daar later weer op terug moeten komen. Overkomen als een betrouwbare overheid heeft hier ten dele mee te maken. Tegelijkertijd facilitator en belanghebbende zijn, gaat best samen. Maar dan moet je het proces zo inrichten dat beide rollen voldoende aan bod komen. Bij complexe vraagstukken is het daarom aan te bevelen om deze rollen te scheiden en een onafhankelijk persoon in te zetten voor de procesbegeleiding. Dat zal bij de overige belanghebbenden meer vertrouwen wekken. Zij zijn ervan verzekerd dat er goed naar hen geluisterd zal worden en dat alle betrokken partijen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Samengevat: Er is een beter resultaat als de functie van procesbegeleider/facilitator en belanghebbende gescheiden zijn. Belangenmatrix Belanghebbenden zullen in een discussie vaak standpunten naar voren brengen in de trant van: ik vind, dat kan niet en we zijn tegen. Tijdens het zoeken naar gezamenlijke oplossingen kun je niets met zulke opmerkingen. Het gaat juist om de achterliggende belangen van deze uitspraken. Door te vragen waarom iemand iets vindt, iets niet kan of ergens tegen is, worden de achterliggende belangen duidelijk. Tegenstrijdige standpunten kunnen heel goed gezamenlijke belangen vertegenwoordigen! En met gezamenlijke belangen kun je oplossingen bedenken en uitvoeren. De belangenmatrix is hierbij een zeer waardevol instrument. In de matrix schrijf je voor elke deelnemende partij het belang bij elke relevante issue op. Dit geeft in één oogopslag een duidelijk beeld welke partijen nu daadwerkelijk een belang hebben en welke niet. Zo wordt het duidelijk wie de relevante partijen zijn. Met een ingevuld voorbeeld wordt het gebruik van de belangenmatrix aangegeven. Hulpmiddelen bij procesbegeleiding MGA- trainingen Medewerkers van de Provincie kunnen de interne training belangenmanagement volgen. In drie dagen oefen je de toepassing van de MGA- methode, gekoppeld aan een intervisietraject met eigen cases. Meer informatie krijg je van Martijn Koobs (toestel 8449). Het is aan te bevelen om bij de start van een MGA-traject met alle deelnemers een MGA-training te volgen vóórdat je met de eigenlijke materie aan de slag gaat. Bij complexe maatschappelijke vraagstukken heeft dit zijn waarde al bewezen doordat medewerkers op een nieuwe manier naar de materie gaan kijken. In een dergelijke training leer je standpunten te vertalen in belangen en dit geeft nieuwe inzichten en oplossingen. Na een fictieve casus kun je de feitelijke casus met de opgedane kennis aanpakken. In zeer beperkte mate (drie plaatsen per jaar) kunnen medewerkers een zeer intensieve, achtdaagse MGAtraining volgen van het International Programme on the Management of Sustainability (IPMS). Meer informatie vind je op of krijg je van Martijn Koobs (toestel 8449). 11 Voor meer informatie: belangenmatrix (pagina 17)

8 Voorbeeld startnotitie Procesbegeleiding en advies vragen Je kunt altijd terecht bij de auteurs met vragen en voor advies over procesinrichting, begeleiding en de MGAwerkwijze. Begeleiding van processen is, in beperkte mate, mogelijk door gebruik te maken van de middelen die tot 2010 hiervoor beschikbaar zijn. Meer informatie krijg je van Gisela de Leeuw (toestel 8443). Website Op deze website heeft MGA een eigen plek. Surf naar: Hier vind je de resultaten van de diverse vraagstukken die met de MGA-methode zijn uitgevoerd. Ervaringen en telefoonnummers Er is intern al veel ervaring met het werken volgens de MGA-methode. In alle directies zitten collega s die deelgenomen hebben aan de interne training belangenmanagement, die de IPMS-training gevolgd hebben of die via gebiedsontwikkeling ervaring hebben met deze materie. Bij Dedy Hoevenaars (toestel 2050) kun je opvragen wie de trainingen hebben gevolgd. Interessante bronnen: - L. Susskind & J. Cruikshank; Breaking Robert s Rules- the new way to run your meeting, build consensus and get results, Oxford University Press, R. Fisher, W. Ury & B. Patton; Excellent onderhandelen - een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere onderhandeling, Business Bibliotheek, F. Evers, T. Beckers & P. Winsemius; Rood voor groen - van fi losofi e naar resultaat, Tilburg University, F. Evers, M. Hajer, M. Koobs, R. Kramps & B. Stafhorst; West-Brabant koestert kansen en contrasten- Procesbegeleiding naar een regionale agenda, De Provincie Noord-Brabant, F.van Empel; Allemaal winnen, De Provincie Noord-Brabant, P. van Rooy, A. van Luin & E.Dil; Nederland boven water praktijkboek gebiedsontwikkeling, Habiforum/NIROV/ VROM, websites: 12 Dit is een handleiding voor het opstellen van een startnotitie. Elk vraagstuk heeft specifieke kwesties die al dan niet onderdeel uitmaken van de startnotitie. Inhoud - Waarom deze (MGA-)aanpak? - Aanleiding Waarom speelt dit vraagstuk op dit moment? - Probleembeschrijving/achtergrond Beschrijving van het vraagstuk,meestal komt daarbij ook een beleidstekort aan de orde. - Wat gebeurt als we niets doen? - Belanghebbendenanalyse Welke partijen zijn belanghebbenden en/of kunnen bijdragen aan de oplossing van het vraagstuk? Het gaat nadrukkelijk niet alleen om de bekende clubs (ZLTO, BMF, enzovoorts), maar ook om bijvoorbeeld kennisinstituten, en financierders. Rol van de Provincie Wat is de rol de Provincie Noord-Brabant in relatie tot het vraagstuk? Wat is het belang, de rol en positie (macht, gezag, invloed,benadering) van de Provincie? Wat is de verwachting van de gerichte dialoog? Inspiratie Verschillende oplossingsrichtingen Besluit over de oplossingsrichtingen Welke vragen worden voorgelegd tijdens de gerichte dialoog? Wat is de verwachting over de uitkomst van de gerichte dialoog? Dit hoeft niet per se een oplossing te zijn, het kunnen bijvoorbeeld ook procesafspraken, onderzoeksopdrachten en oplossingsrichtingen zijn. Feitenonderzoek Wat moet voorafgaand aan de dialoog uitgezocht worden om de daadwerkelijke dialoog efficiënt te laten verlopen? Denk daarbij aan onder andere een onderzoek naar EU-richtlijnen en richtlijnen over milieu en economie). Het gaat hierbij om een inventarisatie van de informatiebehoefte. Informatie die voorhanden is, kan al meegenomen worden. Nieuwe informatie hoeft niet eerst binnengehaald te worden voordat je verder kunt met de volgende stap. (Mogelijk heeft een van de belanghebbende partijen deze informatie al wel voorhanden.) Doel, resultaat en proces tot en met dossier aan GS. Op welke vragen moet uiteindelijk een antwoord komen? Proces Opsteller van startdocument Wie is de initiatiefnemer? Planning Welke stappen moeten voorafgaand aan dialoog gezet worden (feitenonderzoek (ook vigerend beleid), politiek go-no go, startdocument/positionpaper)? Wanneer moet de dialoog plaatsvinden? 13

9 Voorbeeld uit ISM koplopervraagstuk Juiste bedrijf op de juiste plaats : Uitnodiging tot dialoog, eerste feitenonderzoek. Opzet van een gerichte dialoog Wanneer? Waar? Hoe lang? Wie zit voor? Wie doet de voorbereiding (interviews met belanghebbenden, procesontwerp)? Wie zitten er rond de tafel? Budget? Procedure Status Met elkaar vaststellen wat de status van het eindproduct is. Is het oriënterend of besluitvormend? Moet het unaniem gedragen zijn of is er ook een vervolg mogelijk als een of twee partijen afhaken? Vervolgstap 1 Wat is de positie van de belanghebbenden in het vervolg van het besluitvormingstraject? Vervolgstap 2 Wat is de positie van de belanghebbenden na de gerichte dialoog? Onderdelen waarvoor GS toestemming moeten geven Al dan niet MGA-traject? Budget? 14 Centraal in dit vraagstuk staat het vinden en/of behouden van ruimte voor (potentieel) hinderveroorzakende bedrijven, zoals afvalverwerking- en recyclingbedrijven, metaalverwerkingsbedrijven en grondreinigingsbedrijven. Bedrijven die hinder ondervinden van de hinderveroorzakende ondernemingen zijn bijvoorbeeld VGM-bedrijven, de farmaceutische industrie, bedrijven die werken met gevoelige apparatuur, laboratoria, bedrijven die schone machines of gevoelige apparatuur vervaardigen en bedrijven die veel waarde hechten aan imago en uitstraling. Het PIT heeft onderzocht dat onderlinge hinder van bedrijven op een bedrijventerrein meer is dan een incident. Bij de voorbeelden in het PIT praktijkonderzoek Juiste bedrijf op de juiste plek is minstens 30% van de Brabantse gemeenten betrokken. Doel van de bijeenkomst In een open en brede dialoog inventariseren we de belangen van alle aanwezigen. Alle deelnemers krijgen het verzoek om boven de waan van de dag uit te stijgen en verder te kijken dan de eigen organisatie. Tijdens de dialoogsessies dagen we de aanwezigen uit om vrijuit te denken en te spreken. De expliciete afspraak is dat de deelnemers achteraf niet vastgepind worden op datgene wat ze tijdens de bijeenkomsten hebben gezegd. Tenzij alle deelnemers anders besluiten, nemen we tijdens de twee bijeenkomsten geen besluiten. Het beoogde resultaat van de twee bijeenkomsten is dat er een gedeelde visie met een aantal mogelijke oplossingen ligt. Na dit proces is het aan een ieder om over de resultaten besluiten te nemen. Omgevingsproblematiek De problematiek van hinderveroorzakende en hindergevoelige bedrijven is vooral zichtbaar als een (potentieel) hinderveroorzakend bedrijf wil uitbreiden, wil verhuizen of zich in een nieuwe gemeente aanmeldt voor een vestigingsplaats. Op dat moment blijkt dat het moeilijk is om de benodigde ruimte te vinden. Dergelijke hinderveroorzakende bedrijven zijn wel maatschappelijk noodzakelijk en dus moet er ergens ruimte gevonden worden. De regio die tijdens de bijeenkomsten centraal staat, bestaat uit de gemeenten Son en Breugel, Best en (Noord) Eindhoven. Belanghebbenden Voor gemeenten geldt dat hinderveroorzakende bedrijven werkgelegenheid bieden aan laag- en ongeschoolde arbeidskrachten en een maatschappelijke functie vervullen. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor bouwvergunningen en stelt de brandweer eisen aan de werkwijze en inrichting van hinderveroorzakende bedrijven. Deze bedrijven bevinden zich vaak in een markt met kleine marges, waardoor ze zich moeten specialiseren/ onderscheiden om hun producten winstgevend te maken. Deze bedrijven worden ondanks hun verschillende producten, processen en bedrijfsfilosofieën met elkaar vergeleken, waardoor het imago van het individuele bedrijf moeilijk zichtbaar is voor de omgeving. De Provincie is in veel gevallen het bevoegd gezag inzake de wet milieubeheer. Vergunningverlening en handhaving is een taak van de Provincie. Naast deze wettelijke taken is er ook een coördinerende en faciliterende rol voor de Provincie. 15

10 Voorbeeld belangenmatrix De branche- en adviserende organisaties brengen de netwerken en overstijgende kennis in de discussie in en vertalen de resultaten naar de achterban en andere regio s/schaalniveaus. Werkwijze en belangenmatrix Complexe vraagstukken moeten vanuit een integrale aanpak worden bezien. Op het vraagstuk passen we een werkwijze toe die uitgaat van de belangen van alle partijen om zo naar oplossingen te zoeken die voor elke belanghebbende meerwaarde heeft. Deze werkwijze heeft (inter)nationaal al aangetoond succesvol te zijn, zoals bij de Tweede Maasvlakte en de Noordwaard. Een belangrijk onderdeel van de werkwijze is de belangenmatrix. Ter voorbereiding is het aan te raden uw eigen belangen op een rij te zetten, maar zeker ook om een inschatting te maken van de belangen van alle andere belanghebbenden. Programma Op 25 oktober bespreken we de belangen van de diverse partijen en bekijken we welke aanvullende informatie nog nodig is om oplossingen te genereren. Na het diner, rond uur, bespreken we de invulling van de bijeenkomst op 9 november. Op 9 november formuleren we mogelijke oplossingen/ oplossingsspakketten. De resultaten is onderwerp van een discussie met de bestuurders. 16 Tabel: Stakeholder - belangen - issue matrix Belanghebbenden Stakeholder A Stakeholder B Stakeholder C Stakeholder D Stakeholder E Etc. Werkgroep Bestuurlijk verantw. Belangen (Overall) Voor onze organisatie is het belangrijk dat... Issues Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4 Etc. 17

11 Voorbeeld stappenplan en invulschema MGA voor procesbegeleiders Stap 1: probleem a. Wat is het probleem? b. Voor wie is het een probleem? c. Wat zijn de feiten? d. Wat speelt er nog meer? Stap 2: belanghebbenden a. Welke belanghebbenden zijn betrokken bij dit probleem? (ook verborgen of afwezige belanghebbenden) b. Welke externe invloeden of bijzondere omstandigheden spelen mee? Samenvatting van het probleem: Feiten: Belanghebbenden: Verborgen spelers: 18 Stap 3: belangen van diverse partijen a. Wat zijn de belangen van de diverse partijen? b. Waar worden ze beter van? (Wat is de meerwaarde voor belanghebbenden?) Stap 4: patronen a. Wat speelt er werkelijk? b. Welke patronen zijn zichtbaar? c. Waar versterken belangen elkaar? d. Waar conflicteren belangen? 19 Bijzondere omstandigheden: Hoe ziet (de logica van) het besluitvormingsproces er uit?

12 Voorbeeld format voor visiedocument Stap 5: oplossingen a. Wat zijn oplossingsrichtingen? b. Welke mogelijkheden zijn er waarbij maximaal tegemoet wordt gekomen aan alle belangen? Stap 6: de aanpak a. Welke acties worden er geformuleerd? b. Wie gaat welke actie uitvoeren? c. Waaraan kun je straks zien of de acties zijn uitgevoerd? d. Hoe rapporteer je over vorderingen? e. Wie spreekt wie waarover aan? 20 Voorbeeld Casus Rood door Groen, format visiedocument. Opmerking: het begeleidende team heeft dit format als voorwerk gedaan. Na de creatieve sessie is er een uitgewerkt vertrouwelijk visiedocument opgesteld waar alle partijen zich in kunnen vinden. Hoe te gebruiken? Als de gehele groep belanghebbenden in staat is om zo n visiedocument in te vullen en overeen te komen, is er een gefundeerde basis om verder te gaan. Alle belangen zijn dan gerespecteerd en vastgelegd in dit document. In de volgende fases van het proces kun je steeds verwijzen naar dit gezamenlijke visiedocument als onderhandelingen over het verdelen van waardes stroef lopen. Het is een belangrijk document, dus laat het door alle deelnemers akkorderen. 21 Beschrijving locatie ligging, oppervlakte, huidige bestemming en situatie; lopende initiatieven (belangenmatrix); korte omschrijving beleid. SWOT-analyse locatie Matrix opstellen van de sterke en zwakke punten van de locatie en kansen en beschrijven van bedreigingen voor de ontwikkeling. Doelgroepen gemeente woningbouwcorporaties natuurorganisaties provincie landbouw andere in het gebied aanwezige partijen Omschrijving wensbeeld Wijk: soort wijk, sfeer, uitstraling, mogelijke materialen/ kleuren. Openbare gebieden: groengebieden (bijv. parkachtig of ruige uitstraling, type inrichting (natuurdoeltype); waterpartijen (bijv. sloten of meertje/plas, randen); straten; recreatieve paden. Woningen: soort woning, sfeer, uitstraling, mogelijke materialen/ kleuren. mogelijke ruimtelijke indeling: (schetsen van de brainstorm). Onderhoud en beheer: Wat zijn mogelijke varianten voor het toekomstig onderhoud en beheer?

13 Mutual Gains Approach to negotiation Vijf principes en acht managementstrategieën voor succesvol onderhandelen Dit schema is een snelle weergave van de onderdelen van de stappen in het MGA proces zoals deze door het Consensus Building Institute is ontwikkeld. In de handleiding zijn de meeste onderdelen besproken. CBI mutual gains benadering van onderhandelen Clarify your mandate and define your team Estimate your Best Alternative to Negotiated Agreement (BATNA) and theirs Improve your BATNA (if possible) Know your interests Prepare Create Value Distribute Value Follow through Think about their interests Prepare to suggest mutually beneficial options by Consensus Building Institute Explore interests on both sides Suspend critism Invent without commiting Generate options and pakkages that make the pie larger Use neutrals to improve communication Behave in ways that build trust Discuss standards for criteria for dividing the pie Use neutrals to suggest possible distributions Design nearly self-enforcing agreements Agree on monitoring arrangements Make it easy to live up to commitments Align organizational incentives and controls Keep working to improve relationships Agree to use neutrals to resolve disagreements 22 De manier waarop je de onderhandelingen in gaat is van invloed op het resultaat. Hier staan een aantal principes en strategieen die de kans op een succesvolle onderhandeling of een positief resultaat vergroten. Vijf principes 1. Neem initiatief Wacht niet af tot je in defensieve rol terechtkomt. Kijk op verschillende manieren naar het probleem en naar mogelijke oplossingen. Laat je stappen zo min mogelijk voorschrijven door anderen. 2. Wees resultaatgericht Ontwikkel reële alternatieven in een vroeg stadium. Richt je op oplossingen, niet op analyses. Koppel je acties aan het bereiken van resultaten. 3. Streef naar consensus Ontwikkel een aanpak om vertrouwen op te bouwen. Luister zorgvuldig en tracht de verschillende belangen te begrijpen. Ontwikkel opties om aan deze belangen tegemoet te komen. 4. Handel verantwoord Gedraag je zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Werk vanuit je mandaat. Wees expliciet over de motieven van je acties. 5. Blijf geloofwaardig Raadpleeg altijd je achterban voordat je een besluit neemt. Maak realistische commitments. Vermijdt geheimzinnigheid. Acht managementstrategieën 1. Formuleer een duidelijk doel van de organisatie. 2. Identificeer tegenstrijdige standpunten en belangen. 3. Zorg voor een effectieve en open dialoog. 4. Ontwikkel samen mogelijke alternatieven die wederzijds voordeel opleveren. 5. Ontwikkel samen de criteria voor de evaluatie van succes. 6. Gebruik neutrale partijen als facilitator. 7. Werk aan publieke beeldvorming door gebruik van de media. 8. Organiseer monitoring en vervolgoverleg. Bron: Schrijver Consensus Training en Coaching 23

14

15 Provincie Noord-Brabant Postbus Brabantlaan MC s-hertogenbosch Auteurs: Gisela de Leeuw (073) Martijn Koobs (073) Met medewerking van: Rudy van Stratum, Hans de Graaff, Franc van den Berg, Antoinette Wilmot, Martin Bakker en Rob de Groot

Handout Stad in beweging Schiedam, 11 mei Belangenmanagement. Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog

Handout Stad in beweging Schiedam, 11 mei Belangenmanagement. Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog enmanagement Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog Schiedam 11 mei 2017 Hans van Zijst Vooraf Deze Hand-Out maakt onderdeel uit van een training. De uitleg bij de gepresenteerde

Nadere informatie

Verkenningstocht 2, de spelers centraal

Verkenningstocht 2, de spelers centraal Verkenningstocht 2, de spelers centraal Programma dag 2 9.00 Same role meeting Terugblik bereikte overeenkomst Terugblik proces 10.30 Theorie: vier stappen 12.30 Lunch 13.00 Toepassen op uw eigen cases

Nadere informatie

Procesmanagement. 10 tips. Onafhankelijk. Degelijk. Duidelijk.

Procesmanagement. 10 tips. Onafhankelijk. Degelijk. Duidelijk. Procesmanagement 10 tips Inhoud 1. Is het een proces? 2. Sense of urgency 3. De beste regisseur? 4. Stakeholders 5. Verken de geschiedenis 6. Investeer in relatie 7. Open openbaar 8. BATNA 9. De joker

Nadere informatie

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Over SOM en SOM SET Ingewikkelde opgaven verdienen een oplossing die een meerwaarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Om dit te realiseren heeft WesselinkVanZijst

Nadere informatie

Strategisch OmgevingsManagement

Strategisch OmgevingsManagement Strategisch OmgevingsManagement Voor het oplossen van problemen én het gelijktijdig bouwen van een duurzame dialoog Click to edit Master title Flanders Port Area Havens style en omwonenden, samenwerken

Nadere informatie

Vooraf. SOM voor de toekomst De Top 5 motieven van onze klanten. De toekomst moet je verdienen!

Vooraf. SOM voor de toekomst De Top 5 motieven van onze klanten. De toekomst moet je verdienen! Vooraf Strategisch OmgevingsManagement Voor het voorkomen, oplossen van problemen én het tegelijk versterken van het vertrouwen! Marc Wesselink Deze Hand-Out maakt onderdeel uit van een training. De uitleg

Nadere informatie

Ontwikkeling BedrijventerreinKerkewaard

Ontwikkeling BedrijventerreinKerkewaard Ontwikkeling BedrijventerreinKerkewaard Presentatie GemeenteNeerijnen CieRuimte: 2 februari 2012 Agenda 1. Presentatie: 15 minuten 2. Vragen: 10 min Eerdere besluitvorming; Stand van zaken waar staan we

Nadere informatie

De koek vergroten 6 december 2016

De koek vergroten 6 december 2016 De koek vergroten 6 december 2016 Dag 4: Programma De koek vergroten Wat weten we nog van verbindend onderhandelen? De koek vergroten in een simulatie met verschillende werkvormen Verbindend onderhandelen

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Vooraf. Strategisch OmgevingsManagement. Stelling

Vooraf. Strategisch OmgevingsManagement. Stelling Vooraf Strategisch OmgevingsManagement Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog Innoveren door middel van samenwerking Almere, 5 juni 2014 Congres Duurzame strategische keuzes

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

VOORSTEL WERKWIJZE DIALOOG 5 juni 2013

VOORSTEL WERKWIJZE DIALOOG 5 juni 2013 VOORSTEL WERKWIJZE DIALOOG 5 juni 2013 1. Aanleiding In dit voorstel wordt invulling gegeven aan het begrip dialoog zoals vermeld in het dossier Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020. Dit dossier

Nadere informatie

Een gids over onderhandelen

Een gids over onderhandelen Een gids over onderhandelen Een gids over ONDERHANDELEN Onderhandelen doen we voortdurend en niet alleen in zakelijke situaties. Vaak worden onderhandelingen beschouwd als een compromis om een probleem

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Check list voor de selectie van relevante partners

Check list voor de selectie van relevante partners Bijlage 1. Check list voor de selectie van relevante partners Bij de speurtocht naar geschikte partners kunnen zichzelf onderstaande vragen stellen NAAST de specifiek op onderwijszorg gerichte vragen.

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V.

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. 1. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE Stichting SKAO vraagt middels de CO 2 -Prestatieladder om deelname aan een sector- of keteninitiatief.

Nadere informatie

8 Politieke processen: omgaan met macht

8 Politieke processen: omgaan met macht 8 Politieke processen: omgaan met macht Politieke processen: omgaan met macht 3 Inleiding 3 De organisatie: formeel en feitelijk 3 De academische organisatie 5 Tactische hulpmiddelen 5 Voorbereiding 6

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Dag voor de Managers. de essenties

Dag voor de Managers. de essenties Dag voor de Managers de essenties Expeditie Ruimte en de Dag voor de Managers Circa 180 expeditieleden zijn vanaf 2014 op ontdekkingsreis gegaan en daaronder zijn veel ambtenaren en bestuurders uit de

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Projectvoorstel voor de ontwikkeling van een leertraject en een werkboek over een samenwerkings- en participatiegerichte projectaanpak.

Projectvoorstel voor de ontwikkeling van een leertraject en een werkboek over een samenwerkings- en participatiegerichte projectaanpak. Projectvoorstel voor de ontwikkeling van een leertraject en een werkboek over een samenwerkings- en participatiegerichte projectaanpak. Van: Aart Karssen (procesmanager N48) en Marianne Keijzer (mediator)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5 Hoogerheide, Blz.1 van5 De ondergetekenden: 1. DE BESTUURLIJKE KERNGROEP AVIOLANDA WOENSDRECHT, te dezen vertegenwoordigd door de heer M.A. Fränzel en 2. DE GEMEENTE WOENSDRECHT, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

De Tango methode. Eelke Wielinga

De Tango methode. Eelke Wielinga De Tango methode Eelke Wielinga De Tango methode: waar is hij voor bedoeld? Wat doet de methode? Creëren van werkbare relaties waaruit nieuwe oplossingen kunnen voorkomen Wanneer toepassen? Complexe processen

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer Onderhandelen op basis van win win Drs. Anna T. de Boer Stijlen van conflicthantering D o e l g e r i c h t Wedijveren Doordrukken Vermijden Compromis Samenwerken Aanpassen Aandacht voor de relatie (belang

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling De verdiepingsfase In de verdiepingsfase gaat u, samen met uw partners, de haalbaarheid en kansrijkheid van het door u voor ogen staande warmte-uitwisselingsproject

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Voor de TVDH site 1 Helderheid over Duurzaamheid. Inleiding

Voor de TVDH site 1 Helderheid over Duurzaamheid. Inleiding Voor de TVDH site 1 Helderheid over Duurzaamheid Inleiding Duurzaamheid is een begrip dat gebruikt wordt bij allerlei processen en producten. Heel vaak is het totaal niet helder wat er mee bedoeld wordt.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Actorenanalyse modelcasus

Actorenanalyse modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek enanalyse enanalyse modelcasus Inleiding De provincie heeft enkele jaren geleden het programma Werken aan ons verleden gestart. De Van Bleek fabriek is een van de projecten

Nadere informatie

Co-creatie, een zoektocht naar de ultieme samenwerking in een projectomgeving

Co-creatie, een zoektocht naar de ultieme samenwerking in een projectomgeving Elk project of programma op het gebied van ruimte, water en mobiliteit is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Maar als het om complexe opgaven gaat met meerdere bestuurlijke én omgevingspartijen, ziet

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit Aad Zoeteman, Sigrid Fiering en Linda van der Lans Eenheid Audit en Advies (tel. 070 441 75 78) Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

LABO 2 WERKGROEP PARTICIPATIE

LABO 2 WERKGROEP PARTICIPATIE LABO 2 WERKGROEP PARTICIPATIE 23.6.14 Omgevingskwaliteit is geen eenduidig gegeven Omgevingskwaliteit is een begrip dat in hoge mate subjectief is en door verschillende partijen anders wordt ingevuld 6

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV memo Opdrachtgever: DPNH, DPV, STOWA Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV Voorstel voor uitwerking in de regionale deltaprogramma s Auteurs: B. Kolen (HKV) R. Ruijtenberg

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Robin van Heijningen

Robin van Heijningen Projectmatig creëren 2.0 Hoofdstuk 22 - Creativiteit in een project Creativiteit heeft te maken met het doorbreken van denkpatronen en gewoontes. Creativiteit is erg belangrijk in een project, je kan het

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Vooraf. SOM en Omgevingsvisie. Workshop Strategische OmgevingsManagement. Lessen van de Wombat. Waarom SOM?

Vooraf. SOM en Omgevingsvisie. Workshop Strategische OmgevingsManagement. Lessen van de Wombat. Waarom SOM? Masterclass Strategisch OmgevingsManagement Voor het voorkomen en oplossen van conflicten en het gelijktijd versterken van het vertrouwen! Nu al Eenvoudig Beter Pilots Omgevingsvisie Tweede Masterclass

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

ONDERHANDELEN VOOR AMBTENAREN

ONDERHANDELEN VOOR AMBTENAREN Programma LEF! 16 mei ONDERHANDELEN VOOR AMBTENAREN Jasper Groen Dit programma is een kort maar belangrijk onderdeel uit de tweedaagse training Onderhandelen voor Ambtenaren dat TAQT voor de VNG ontwikkeld

Nadere informatie

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk 1 Quote van een collega Vroeger had ik een heilig respect voor consultants. Niet vanwege de maatpakken of lease auto s gelukkig is dat verleden tijd maar omdat

Nadere informatie

Appreciative Inquiry. Marit Agenant

Appreciative Inquiry. Marit Agenant Appreciative Inquiry Marit Agenant Inhoudsopgave * Uitgangspunten van AI * Toepassing in de praktijk (4D model) * Casus Zwolle * Gespreksvoering 80% van de veranderingsprocessen heeft niet het gewenste

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Besturen van een stichting of vereniging

Besturen van een stichting of vereniging Besturen van een stichting of vereniging In dit document wordt ingegaan op een aantal aspecten die van belang zijn bij het goed besturen van een stichting of vereniging. De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

Een effectieve stakeholdersdialoog

Een effectieve stakeholdersdialoog Een effectieve stakeholdersdialoog Maarten Rienks Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties maartenrienks coaching en organisatieontwikkeling Een effectieve stakeholdersdialoog Tijdens het jaarcongres

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie