Schooljaar Wat doen we op school in groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep"

Transcriptie

1 Schooljaar Wat doen we op school in groep 7

2 Geachte ouders. Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van onze school. Naast de ouderavonden, ouderbezoeken, de hulp die u zo vaak verleent en alle andere informele contacten, hopen wij u hierdoor nog meer bij het gebeuren op school te betrekken. Dit boekje is niet volledig, maar een weerspiegeling van ons onderwijs en wij hopen dan ook, dat u bij eventuele onduidelijkheden en/of vragen contact opneemt met de betreffende leerkracht of zo nodig met de directie van de school. U BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM. De directie: André Hoogveld en Maaike Jansen

3 Inleiding groep 7 Veelal wordt aan de leerkracht van groep 7 de vraag gesteld: Is leerjaar 7 een moeilijk jaar? Het antwoord daarop is niet zo eenvoudig. Ieder kind ervaart dat weer anders en in iedere groep komen gemakkelijke, maar zeker ook pittige onderwerpen aan de orde. Wel is het zo, dat er steeds dieper op de leerstof wordt in gegaan en dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op het logisch denken. Ook het tempo zal wat hoger komen te liggen, dit alles met het in zicht komen van het voortgezet onderwijs. Het is echter de taak van de leerkracht, om de kinderen daarin te begeleiden en steeds weer een beroep te doen op de capaciteiten van ieder kind apart. In de hierna volgende beschrijving van de leerstof en de manier van werken, hopen wij u een duidelijk beeld te geven van 'de inhoud van groep 7'. Zijn er nog onduidelijkheden... vragen staat vrij!!!!! Jesse Hendriks en Linda van Elk

4 NEDERLANDSE TAAL: Taal op maat We gaan starten met de vernieuwde versie van de methode TAAL OP MAAT. Deze vernieuwde versie van Taal op maat is gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands. Deze referentieniveaus zijn 4 jaar geleden ingevoerd om een goed doorlopende leerlijn te garanderen richting VO en MBO/HBO. Per jaar bestaat de methode uit 8 thema s. Elk thema besteedt in 20 lessen aandacht aan de volgende taalvaardigheden: - Spreken en luisteren; - Woordenschat; - Taalbeschouwing; - Schrijven. Als differentiatie biedt de methode verschillende leerroutes aan voor taalzwakke leerlingen, methodevolgers en taalsterke leerlingen. Voor het creatieve aspect binnen het taalonderwijs maken we gebruik van de methode DRAMA, MOET JE DOEN. In deze methode is een verantwoorde opbouw voor de groepen 1 t/m 8 waarin alle aspecten aan de orde komen. Spelling op maat: De opbouw van de spellinglessen verloopt volgens het directe-instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee eerder behandelde spelling categorieën, waarna de nieuwe categorie wordt geïntroduceerd en geïnstrueerd. Er wordt gezamenlijk en in duo s geoefend, waarbij zwakke spellers extra aandacht kunnen krijgen. De moeilijkheden zijn verdeeld in vier categorieën: 1. luisterwoorden 2. de luisterwoorden met een bijzondere klankgroep 3. de regelwoorden 4. de weetwoorden De behandeling van de strategie wordt ondersteund door klassikale spellingkaarten.

5 Naast de spelling van niet-werkwoorden, zullen ook dit jaar de werkwoorden weer verder uitgediept worden. Hieronder vallen ook de voltooid deelwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. BEGRIJPEND LEZEN: Voor begrijpend lezen hanteren we de methode NIEUWSBEGRIP XL. De teksten in deze methode zijn actueel. Hierin komen alle facetten van het leesonderwijs volgens de nieuwste inzichten aan de orde nl.: *Technisch lezen; *Begrijpend lezen; *Leesbevordering; *Vrij lezen. *Verwerven van informatie door lezen; *Poëzie Stap voor stap worden manieren van werken ontwikkeld, aansluitend op voorgaande leerjaren, waardoor leerlingen teksten beter leren begrijpen. Hierbij komen zaken als thema, trefwoorden, hoofdpersoon, oorzaak/gevolg, hoofdgedachte e.d. in groep 7 regelmatig aan de orde. Het zal duidelijk zijn, dat de accenten steeds meer op begrip en studiehouding komen te liggen. Naast deze methode werken we met het remediërende programma ABCDE. Deze wordt als huiswerk ingezet in de bovenbouw, Ook wordt er in groep 7, als voorbereiding op de Entreetoets en/of wanneer nodig als extra oefenmateriaal, regelmatig geoefend met teksten uit het CITO Taakboek Begrijpend Lezen. REKENEN: Ook dit schooljaar werken we in de groepen 3 t/m 8 weer met: De nieuwste versie van DE WERELD IN GETALLEN. In deze methode zijn de meest recente inzichten op het gebied van het rekenonderwijs verwerkt. U kunt hier met name denken aan: -automatiseren -differentiëren /aandacht voor niveauverschillen -geleide instructie -zelfstandig werken. Bij de invoering hebben we er tevens voor gekozen om door de hele school een eigen en eensluidend instructie-model te gaan hanteren.

6 Dit biedt voor zowel de leerkracht als de leerling een houvast, een duidelijke lijn waarlangs er wordt gewerkt. De specifieke aandacht voor de niveauverschillen tussen leerlingen doet recht aan onze missie -RUIMTE OM TE LEREN-. Leerlingen die wat meer problemen ondervinden krijgen een aangepast leerprogramma, terwijl ook de meer begaafde leerling uitgedaagd wordt om op zijn niveau te kunnen werken. Uiteraard kunt u altijd binnenlopen bij vragen en/of interesse over onze werkwijze m.b.t. rekenen. U mag op ons rekenen. CATHECHESE: Iedere school hanteert bewust of onbewust een bepaalde visie op mens en maatschappij. Ze oefent daarmee levensbeschouwelijke invloed uit op haar leerlingen. Zo proberen ook wij op een eigentijdse wijze de Katholiciteit binnen onze school gestalte te geven. Het vertrekpunt voor de catechetische begeleiding ligt in de houding t.o.v. de ander en het andere. Gedurende het jaar wordt er gebruik gemaakt van de methode TREFWOORD. In deze methode wordt a.d.h.v. bepaalde thema s aandacht gegeven aan de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van de kinderen. In deze methode worden verschillende werkvormen gebruikt. Lezen, schrijven, maar ook drama en handvaardigheidlessen kunnen gebruikt worden bij deze methode. Trefwoord wordt gebruikt in een projectvorm of aan de hand van een kalender.

7 Mocht er in de klas iets gebeuren op sociaal-emotioneel vlak, dat extra aandacht behoeft zoals bijvoorbeeld ruzie, vergeving, dood, baas spelen, dan is daar tijdens de catecheseles ruimte voor. Ook buiten de catecheseles is er altijd aandacht voor de sociale en emotionele gebeurtenissen. In de vastentijd is er specifiek aandacht voor de Derde Wereld. Op Goede Vrijdag is er een specifieke schoolviering. GEESTELIJKE STROMINGEN/ MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN: M.b.t. deze vakgebieden komen regelmatig thema's aan de orde in een kringgesprek. Enkele thema's zijn b.v.: * Inrichting van staat-provincie-gemeente * Politieke partijen * Rassendiscriminatie * Gastarbeiders * Vervuiling * Aandachtspunten uit - Christendom - Jodendom - Islam In de meningsvorming bij de kinderen is een zekere kennis van achtergronden van belang. Het zal u duidelijk zijn, dat facetten van deze thema s als een rode draad door andere vakgebieden heen lopen en ook als zodanig regelmatig ter sprake worden gebracht. Ook komen kinderen dikwijls met op- en aanmerkingen vanuit hun eigen leefwereld die we graag aan de orde stellen. (Jeugdjournaal, krant, belevenissen, schooltv.)

8 AARDRIJKSKUNDE: We werken ook dit schooljaar met de nieuwe aardrijkskundemethode, genaamd: ARGUS CLOU. Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen kinderen met de lesmethode Argus Clou Aardrijkskunde. Argus Clou is professor in alles. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Met Argus Clou leert u ze aardrijkskunde op een spannende manier! De volgende thema s komen ieder jaar weer aan bod, maar dan aangepast aan het niveau van de jaargroep: 1.De aarde 2.De mens als gebruiker van de aarde: Wonen en werken. 3.De mens als gebruiker van de aarde: Verkeer en energie. 4.Verschillen tussen mensen 5.Jij als wereldburger Geschiedenis Onze splinternieuwe geschiedenismethode heet net als onze pas vernieuwde aardrijkskundemethode Argus Clou. Dit is een overzichtelijke methode die uitgaat van een thematische opbouw en een vaste structuur binnen elk thema. In de groepen 5 t/m 8 keren steeds dezelfde thema s terug. Dus krijgen de kinderen deze thema s vier keer aangeboden, echter steeds op een andere manier. Thema 1: Tijd van jagers en boeren Tijd van Grieken en Romeinen. Thema 2: Tijd van Monniken en ridders Tijd van steden en staten. Thema 3: Tijd van ontdekkers en hervormers Tijd van regenten en vorsten. Thema 4: Tijd van pruiken en revoluties Tijd van burgers en stoommachines. Thema 5: Tijd van wereldoorlogen Tijd van televisie en computers.

9 Per thema zijn er 6 lessen, waarvan de laatste een toets is. De duidelijke structuur bevordert de kennis, het begrip en het onthouden van de leerstof. Bovendien werkt de herkenbaarheid en het feit dat ze steeds dieper ingaan op de onderwerpen motiverend voor kinderen. NATUURONDERWIJS: In het natuurkundeonderwijs gebruiken we de methode NATUURLIJK. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Seizoenverschijnselen (vroege bloeiers, kristallen) 2. Levensgemeenschap/landschap (bomen en bossen) 3. Planten en mensen (zure regen) 4. Dieren en mensen 5. Je eigen lichaam (het menselijk lichaam) 6. Wonen (elektriciteit) 7. Elementen (lucht, water) 8. Materialen en stoffen. In afwisselende werkvormen komen onderwerpen aan de orde uit: biologie, natuurkunde, bevordering gezond gedrag, milieukunde. Vanuit kijk-, praat-, doe- en zoeksituaties trachten we te werken aan een positieve houding van de mens t.o.v. zichzelf en de natuur. BEELDENDE VORMING: Dit is de verzamelnaam voor textiele werkvormen, handenarbeid en tekenen. Deze vormen van expressie komen op vastgestelde tijden aan de orde. Iedere leerkracht werkt zijn / haar programma af, dat is opgesteld in teamoverleg. Zo nodig worden er ouders ter assistentie gevraagd. Individueel- en groepswerk wisselen elkaar af. Aandachtspunten hierbij zijn o.a.: - plezier en ruimte voor eigen initiatief - technische kennis en vooruitgang - werken met diverse materialen - zo mogelijk aansluiten bij actuele zaken en andere leergebieden.

10 De beoordeling wordt niet altijd uitgedrukt in een cijfer. Vaak wordt kort aangegeven hoe het resultaat is, of nog zou kunnen worden. ( stimulerend optreden). B. MUZIKALE VORMING: In de totale opvoeding van het kind, belangrijke plaats in. Met het lied als uitgangspunt, willen we plezier beleeft aan het musiceren en voor de muziek in al haar verschijningsvormen. neemt muziek een graag dat het kind belangstelling krijgt Wat betreft de liedkeuze maken we gebruik van de methode EIGEN-WIJS met bijbehorende cd s. Verder gebruiken we de methode MUZIEK, MOET JE DOEN. Deze methode bevat een verantwoorde opbouw voor de groepen 1 t/m 8 waarin alle aspecten aan de orde komen. Tevens is er in deze methode naast het zingen ook aandachtvoor de diverse soorten van muziekinstrumenten n.l. * de strijkinstrumenten * de blaasinstrumenten * de snaarinstrumenten * de slaginstrumenten C. DRAMATISCHE VORMING: Afgewisseld met de muzieklessen werken we eens in de twee weken ook met de methode DRAMA, MOET JE DOEN. Binnen het toneelspel komen aspecten als tableau, inspringen, improvisatie, WWWW (wie, wat, waar, wanneer), etc. aan bod. VERKEER: De omvang en het gevaar van het verkeer nemen nog steeds toe. Daarom willen wij de kinderen voorbereiden op de veelvuldige en steeds veranderende situaties in het verkeer, door ze de kennis, de inzichten, de vaardigheden en een houding aan te leren, waardoor ze in staat zullen zijn om zonder angst en op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer nu en in de toekomst. Richtlijnen van VERENIGDE VERKEERS VEILIGHEIDS ORGANISATIE zijn het uitgangspunt.

11 In groep 7 werken we met de Jeugdverkeerskrant. Daarnaast werken we aan de kennis van verkeersregels en verkeersborden. Medio april is er tevens de verkeersproef van 3VO (praktisch / theoretisch en een fietsenkeuring). Het is niet de bedoeling dit te zien als afsluiting van het verkeersonderwijs, maar als tussenstation, als een evaluatie en stimulans. Dit alles gebeurt in goed overleg met de gemeente en plaatselijke politie. ENGELS: In groep 7 wordt ook dit jaar Engels gegeven. Het doel dat ons hierbij voor ogen staat is dat de kinderen de Engelse taal kunnen gebruiken als communicatiemiddel in vooral het mondelinge contact met mensen die deze taal spreken. We gebruiken de methode GROOVE ME. Groove.me bestaat uit dertig lessen per jaar, per groep. Vijftien songs vormen de basis en bij elk liedje horen twee lessen. Elk jaar staan er voor elke groep weer dertig unieke lessen Engels klaar. Iedere les start klassikaal, op het digibord. Daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met de werkbladen. Er is een eenvoudig differentiatiemodel binnen de les. Elke opdracht daagt uit op verschillende niveaus. Elk jaar vernieuwt de methode een deel van de lessen, waardoor Groove.me altijd een actuele en aansprekende methode Engels blijft. Wilt u meer weten over deze nieuwe methode verwijzen wij u naar:

12 BEWEGINGSONDERWIJS: Bij de gymnastieklessen proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de natuurlijke bewegingsdrang van de kinderen. Vanaf dit schooljaar zullen we dit doen m.b.v. de methode Basislessen. De lessen worden gegeven in de gymzaal bij "Ons Dorpshuis". Vanaf mei [ bij mooi weer] wordt er ook op de speelplaats gegymd. Tijdens de gymlessen trachten we de kinderen te stimuleren om te durven bewegen in een groep. Ook sociale aspecten; samenwerking, eerlijkheid etc. worden als waardevol gezien. De school doet regelmatig mee aan sportevenementen die in het dorp of omgeving gehouden worden. We denken hierbij aan: - Korfbal - Volleybal - Wandelvierdaagse - Voetbal - etc. ACTUALITEITEN We achten het van wezenlijk belang dat de kinderen regelmatig over de schouders van hun ouders mee neuzen in de krant en ook de berichtgeving via de televisie volgen met een open oog en oor voor de gebeurtenissen in de wereld. We zullen hier ook regelmatig op teruggrijpen en zeker niet alleen op negatieve berichten. Verder kijken we in groep 7 wekelijks naar het Zapp Weekjournaal. WERKSTUK EN SPREEKBEURT: Dit jaar krijgen de kinderen de opdracht een werkstuk te maken volgens bepaalde richtlijnen. U mag uw kind gerust begeleiden, maar het moet wel een eigen werkstuk blijven. De richtlijnen worden a.d.h.v. een WERKSTUKWIJZER tijdig aan de kinderen verstrekt. Het werkstuk wordt hoofdzakelijk thuis gemaakt. Als hierbij problemen ontstaan, bespreek ze dan met de leerkracht, dan kan er aan gewerkt worden.

13 De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer met daarnaast een toelichting. Ook zullen de leerlingen een spreekbeurt geven. Voor beide onderdelen geldt dat een beetje steun van ouders hierbij bijna wonderen doet. WETENSCHAP EN TECHNIEK: Vanaf het schooljaar heeft wetenschap en techniek (W&T) een vaste plaats gekregen binnen de St. Willibrordusschool. Naast het feit dat wetenschap en techniek steeds meer een rol gaan spelen binnen het basisonderwijs, is het belangrijk om onze leerlingen de diversiteit binnen dit vakgebied te laten ervaren. De St. Willibrordusschool streeft naar oplossingsgericht werken. Het zelf ontdekken om tot een oplossing te komen is hierbij het uitgangspunt. Per schooljaar zullen 6 tot 8 middagen in het teken staan van W&T. Alle groepen op onze school zijn hier dan tegelijk mee bezig volgens een vastgesteld programma. Hulp van u is bij de uitvoering van deze lessen meer dan welkom. Heeft u interesse? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst die in het begin van het nieuwe schooljaar via de Uit de school geklapt zal worden verspreid. Het is echt geweldig om dit mee te maken. Zo maakt u het onderwijs van dichtbij mee! GROEP 7 ALLERLEI: Huiswerk: In groep 7 is er regelmatig een huiswerkopdracht. Het maken van huiswerk dient ter bevordering van de zelfstandigheid en mag nooit uitgroeien tot een te zware belasting! Proefwerken worden een week van te voren opgegeven en in de agenda/schrift genoteerd, zodat u altijd op de hoogte bent. Voor de toetsen van de zaakvakken krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Daarnaast krijgen de kinderen de gelegenheid om in de week voor de toets het boek er nog eens bij te pakken. Mochten zich bij het maken van het huiswerk problemen voordoen, neemt u dan contact met ons op.

14 Remedial teaching en uitbreidingstaken: Kinderen moeten leren met problemen naar de leerkracht te komen, te vragen en te verwoorden waar ze mee "zitten". Naast de dagelijkse hulp is er extra tijd tot het verlenen van hulp mogelijk. De kinderen kunnen hiervan gebruik maken op 2 verschillende manieren: - op verzoek van de leerkracht. - op eigen verzoek. RT zal dit schooljaar in de klas plaatsvinden. Verder wordt er voor leerlingen die wat harder lopen soms gewerkt vanuit een extra programma in overleg met ouders en leerling. Schoolarts: Door het schooljaar heen bezoeken de schoolarts en de verpleegkundige onze school. Het tijdstip waarop, wordt aangekondigd in "Uit de school geklapt". Heeft u vragen en/of problemen m.b.t. de gezondheid van uw zoon of dochter, neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan een afspraak regelen. Verjaardag: De kinderen kunnen ook dit jaar gewoon hun verjaardag vieren in de klas. Voor de leerkracht is het fijn te weten wanneer er getrakteerd zal worden i.v.m. de planning. De verjaardagen van de leerkrachten wordt gevierd. Op welke dag wordt later bekend gemaakt Rapporten: Deze verschijnen 2 keer per jaar: * Begin februari (na de CITO) * Overgang einde schooljaar. In groep 7 worden er kommagetallen in het rapport gebruikt (om alvast te wennen aan het rapport van de middelbare school). Entreetoets: In de periode april/mei wordt in groep 7 de Entreetoets van het CITO afgenomen. We proberen met deze toets te bekijken op welk gebied de leerlingen extra aandacht nodig hebben. Ook de ouders en de leerlingen worden geïnformeerd over de resultaten. We geven nog geen schooladvies maar ouders die zich al willen oriënteren op het VO kunnen daarvan de open dagen bezoeken. Wanneer deze open dagen zijn wordt gemeld via de

15 kalender op de website van school en bij de lokalen van groep 8. De meeste open dagen zijn van januari tot maart. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op of loop even binnen. TELEFOON SCHOOL: In de schoolgids zijn de privé-nummers van de leerkrachten te vinden.

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS  2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Berkel en Rodenrijs SCHOOLGIDS 2014/2015 R.K.Basisschool De Wilgenhoek Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR BERKEL EN RODENRIJS telefoon: 010-5112696 telefax: 010-5118710 Postadres:

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie