Schooljaar Wat doen we op school in groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep"

Transcriptie

1 Schooljaar Wat doen we op school in groep 7

2 Geachte ouders. Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van onze school. Naast de ouderavonden, ouderbezoeken, de hulp die u zo vaak verleent en alle andere informele contacten, hopen wij u hierdoor nog meer bij het gebeuren op school te betrekken. Dit boekje is niet volledig, maar een weerspiegeling van ons onderwijs en wij hopen dan ook, dat u bij eventuele onduidelijkheden en/of vragen contact opneemt met de betreffende leerkracht of zo nodig met de directie van de school. U BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM. De directie: André Hoogveld en Maaike Jansen

3 Inleiding groep 7 Veelal wordt aan de leerkracht van groep 7 de vraag gesteld: Is leerjaar 7 een moeilijk jaar? Het antwoord daarop is niet zo eenvoudig. Ieder kind ervaart dat weer anders en in iedere groep komen gemakkelijke, maar zeker ook pittige onderwerpen aan de orde. Wel is het zo, dat er steeds dieper op de leerstof wordt in gegaan en dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op het logisch denken. Ook het tempo zal wat hoger komen te liggen, dit alles met het in zicht komen van het voortgezet onderwijs. Het is echter de taak van de leerkracht, om de kinderen daarin te begeleiden en steeds weer een beroep te doen op de capaciteiten van ieder kind apart. In de hierna volgende beschrijving van de leerstof en de manier van werken, hopen wij u een duidelijk beeld te geven van 'de inhoud van groep 7'. Zijn er nog onduidelijkheden... vragen staat vrij!!!!! Jesse Hendriks en Linda van Elk

4 NEDERLANDSE TAAL: Taal op maat We gaan starten met de vernieuwde versie van de methode TAAL OP MAAT. Deze vernieuwde versie van Taal op maat is gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands. Deze referentieniveaus zijn 4 jaar geleden ingevoerd om een goed doorlopende leerlijn te garanderen richting VO en MBO/HBO. Per jaar bestaat de methode uit 8 thema s. Elk thema besteedt in 20 lessen aandacht aan de volgende taalvaardigheden: - Spreken en luisteren; - Woordenschat; - Taalbeschouwing; - Schrijven. Als differentiatie biedt de methode verschillende leerroutes aan voor taalzwakke leerlingen, methodevolgers en taalsterke leerlingen. Voor het creatieve aspect binnen het taalonderwijs maken we gebruik van de methode DRAMA, MOET JE DOEN. In deze methode is een verantwoorde opbouw voor de groepen 1 t/m 8 waarin alle aspecten aan de orde komen. Spelling op maat: De opbouw van de spellinglessen verloopt volgens het directe-instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee eerder behandelde spelling categorieën, waarna de nieuwe categorie wordt geïntroduceerd en geïnstrueerd. Er wordt gezamenlijk en in duo s geoefend, waarbij zwakke spellers extra aandacht kunnen krijgen. De moeilijkheden zijn verdeeld in vier categorieën: 1. luisterwoorden 2. de luisterwoorden met een bijzondere klankgroep 3. de regelwoorden 4. de weetwoorden De behandeling van de strategie wordt ondersteund door klassikale spellingkaarten.

5 Naast de spelling van niet-werkwoorden, zullen ook dit jaar de werkwoorden weer verder uitgediept worden. Hieronder vallen ook de voltooid deelwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. BEGRIJPEND LEZEN: Voor begrijpend lezen hanteren we de methode NIEUWSBEGRIP XL. De teksten in deze methode zijn actueel. Hierin komen alle facetten van het leesonderwijs volgens de nieuwste inzichten aan de orde nl.: *Technisch lezen; *Begrijpend lezen; *Leesbevordering; *Vrij lezen. *Verwerven van informatie door lezen; *Poëzie Stap voor stap worden manieren van werken ontwikkeld, aansluitend op voorgaande leerjaren, waardoor leerlingen teksten beter leren begrijpen. Hierbij komen zaken als thema, trefwoorden, hoofdpersoon, oorzaak/gevolg, hoofdgedachte e.d. in groep 7 regelmatig aan de orde. Het zal duidelijk zijn, dat de accenten steeds meer op begrip en studiehouding komen te liggen. Naast deze methode werken we met het remediërende programma ABCDE. Deze wordt als huiswerk ingezet in de bovenbouw, Ook wordt er in groep 7, als voorbereiding op de Entreetoets en/of wanneer nodig als extra oefenmateriaal, regelmatig geoefend met teksten uit het CITO Taakboek Begrijpend Lezen. REKENEN: Ook dit schooljaar werken we in de groepen 3 t/m 8 weer met: De nieuwste versie van DE WERELD IN GETALLEN. In deze methode zijn de meest recente inzichten op het gebied van het rekenonderwijs verwerkt. U kunt hier met name denken aan: -automatiseren -differentiëren /aandacht voor niveauverschillen -geleide instructie -zelfstandig werken. Bij de invoering hebben we er tevens voor gekozen om door de hele school een eigen en eensluidend instructie-model te gaan hanteren.

6 Dit biedt voor zowel de leerkracht als de leerling een houvast, een duidelijke lijn waarlangs er wordt gewerkt. De specifieke aandacht voor de niveauverschillen tussen leerlingen doet recht aan onze missie -RUIMTE OM TE LEREN-. Leerlingen die wat meer problemen ondervinden krijgen een aangepast leerprogramma, terwijl ook de meer begaafde leerling uitgedaagd wordt om op zijn niveau te kunnen werken. Uiteraard kunt u altijd binnenlopen bij vragen en/of interesse over onze werkwijze m.b.t. rekenen. U mag op ons rekenen. CATHECHESE: Iedere school hanteert bewust of onbewust een bepaalde visie op mens en maatschappij. Ze oefent daarmee levensbeschouwelijke invloed uit op haar leerlingen. Zo proberen ook wij op een eigentijdse wijze de Katholiciteit binnen onze school gestalte te geven. Het vertrekpunt voor de catechetische begeleiding ligt in de houding t.o.v. de ander en het andere. Gedurende het jaar wordt er gebruik gemaakt van de methode TREFWOORD. In deze methode wordt a.d.h.v. bepaalde thema s aandacht gegeven aan de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van de kinderen. In deze methode worden verschillende werkvormen gebruikt. Lezen, schrijven, maar ook drama en handvaardigheidlessen kunnen gebruikt worden bij deze methode. Trefwoord wordt gebruikt in een projectvorm of aan de hand van een kalender.

7 Mocht er in de klas iets gebeuren op sociaal-emotioneel vlak, dat extra aandacht behoeft zoals bijvoorbeeld ruzie, vergeving, dood, baas spelen, dan is daar tijdens de catecheseles ruimte voor. Ook buiten de catecheseles is er altijd aandacht voor de sociale en emotionele gebeurtenissen. In de vastentijd is er specifiek aandacht voor de Derde Wereld. Op Goede Vrijdag is er een specifieke schoolviering. GEESTELIJKE STROMINGEN/ MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN: M.b.t. deze vakgebieden komen regelmatig thema's aan de orde in een kringgesprek. Enkele thema's zijn b.v.: * Inrichting van staat-provincie-gemeente * Politieke partijen * Rassendiscriminatie * Gastarbeiders * Vervuiling * Aandachtspunten uit - Christendom - Jodendom - Islam In de meningsvorming bij de kinderen is een zekere kennis van achtergronden van belang. Het zal u duidelijk zijn, dat facetten van deze thema s als een rode draad door andere vakgebieden heen lopen en ook als zodanig regelmatig ter sprake worden gebracht. Ook komen kinderen dikwijls met op- en aanmerkingen vanuit hun eigen leefwereld die we graag aan de orde stellen. (Jeugdjournaal, krant, belevenissen, schooltv.)

8 AARDRIJKSKUNDE: We werken ook dit schooljaar met de nieuwe aardrijkskundemethode, genaamd: ARGUS CLOU. Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen kinderen met de lesmethode Argus Clou Aardrijkskunde. Argus Clou is professor in alles. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Met Argus Clou leert u ze aardrijkskunde op een spannende manier! De volgende thema s komen ieder jaar weer aan bod, maar dan aangepast aan het niveau van de jaargroep: 1.De aarde 2.De mens als gebruiker van de aarde: Wonen en werken. 3.De mens als gebruiker van de aarde: Verkeer en energie. 4.Verschillen tussen mensen 5.Jij als wereldburger Geschiedenis Onze splinternieuwe geschiedenismethode heet net als onze pas vernieuwde aardrijkskundemethode Argus Clou. Dit is een overzichtelijke methode die uitgaat van een thematische opbouw en een vaste structuur binnen elk thema. In de groepen 5 t/m 8 keren steeds dezelfde thema s terug. Dus krijgen de kinderen deze thema s vier keer aangeboden, echter steeds op een andere manier. Thema 1: Tijd van jagers en boeren Tijd van Grieken en Romeinen. Thema 2: Tijd van Monniken en ridders Tijd van steden en staten. Thema 3: Tijd van ontdekkers en hervormers Tijd van regenten en vorsten. Thema 4: Tijd van pruiken en revoluties Tijd van burgers en stoommachines. Thema 5: Tijd van wereldoorlogen Tijd van televisie en computers.

9 Per thema zijn er 6 lessen, waarvan de laatste een toets is. De duidelijke structuur bevordert de kennis, het begrip en het onthouden van de leerstof. Bovendien werkt de herkenbaarheid en het feit dat ze steeds dieper ingaan op de onderwerpen motiverend voor kinderen. NATUURONDERWIJS: In het natuurkundeonderwijs gebruiken we de methode NATUURLIJK. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Seizoenverschijnselen (vroege bloeiers, kristallen) 2. Levensgemeenschap/landschap (bomen en bossen) 3. Planten en mensen (zure regen) 4. Dieren en mensen 5. Je eigen lichaam (het menselijk lichaam) 6. Wonen (elektriciteit) 7. Elementen (lucht, water) 8. Materialen en stoffen. In afwisselende werkvormen komen onderwerpen aan de orde uit: biologie, natuurkunde, bevordering gezond gedrag, milieukunde. Vanuit kijk-, praat-, doe- en zoeksituaties trachten we te werken aan een positieve houding van de mens t.o.v. zichzelf en de natuur. BEELDENDE VORMING: Dit is de verzamelnaam voor textiele werkvormen, handenarbeid en tekenen. Deze vormen van expressie komen op vastgestelde tijden aan de orde. Iedere leerkracht werkt zijn / haar programma af, dat is opgesteld in teamoverleg. Zo nodig worden er ouders ter assistentie gevraagd. Individueel- en groepswerk wisselen elkaar af. Aandachtspunten hierbij zijn o.a.: - plezier en ruimte voor eigen initiatief - technische kennis en vooruitgang - werken met diverse materialen - zo mogelijk aansluiten bij actuele zaken en andere leergebieden.

10 De beoordeling wordt niet altijd uitgedrukt in een cijfer. Vaak wordt kort aangegeven hoe het resultaat is, of nog zou kunnen worden. ( stimulerend optreden). B. MUZIKALE VORMING: In de totale opvoeding van het kind, belangrijke plaats in. Met het lied als uitgangspunt, willen we plezier beleeft aan het musiceren en voor de muziek in al haar verschijningsvormen. neemt muziek een graag dat het kind belangstelling krijgt Wat betreft de liedkeuze maken we gebruik van de methode EIGEN-WIJS met bijbehorende cd s. Verder gebruiken we de methode MUZIEK, MOET JE DOEN. Deze methode bevat een verantwoorde opbouw voor de groepen 1 t/m 8 waarin alle aspecten aan de orde komen. Tevens is er in deze methode naast het zingen ook aandachtvoor de diverse soorten van muziekinstrumenten n.l. * de strijkinstrumenten * de blaasinstrumenten * de snaarinstrumenten * de slaginstrumenten C. DRAMATISCHE VORMING: Afgewisseld met de muzieklessen werken we eens in de twee weken ook met de methode DRAMA, MOET JE DOEN. Binnen het toneelspel komen aspecten als tableau, inspringen, improvisatie, WWWW (wie, wat, waar, wanneer), etc. aan bod. VERKEER: De omvang en het gevaar van het verkeer nemen nog steeds toe. Daarom willen wij de kinderen voorbereiden op de veelvuldige en steeds veranderende situaties in het verkeer, door ze de kennis, de inzichten, de vaardigheden en een houding aan te leren, waardoor ze in staat zullen zijn om zonder angst en op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer nu en in de toekomst. Richtlijnen van VERENIGDE VERKEERS VEILIGHEIDS ORGANISATIE zijn het uitgangspunt.

11 In groep 7 werken we met de Jeugdverkeerskrant. Daarnaast werken we aan de kennis van verkeersregels en verkeersborden. Medio april is er tevens de verkeersproef van 3VO (praktisch / theoretisch en een fietsenkeuring). Het is niet de bedoeling dit te zien als afsluiting van het verkeersonderwijs, maar als tussenstation, als een evaluatie en stimulans. Dit alles gebeurt in goed overleg met de gemeente en plaatselijke politie. ENGELS: In groep 7 wordt ook dit jaar Engels gegeven. Het doel dat ons hierbij voor ogen staat is dat de kinderen de Engelse taal kunnen gebruiken als communicatiemiddel in vooral het mondelinge contact met mensen die deze taal spreken. We gebruiken de methode GROOVE ME. Groove.me bestaat uit dertig lessen per jaar, per groep. Vijftien songs vormen de basis en bij elk liedje horen twee lessen. Elk jaar staan er voor elke groep weer dertig unieke lessen Engels klaar. Iedere les start klassikaal, op het digibord. Daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met de werkbladen. Er is een eenvoudig differentiatiemodel binnen de les. Elke opdracht daagt uit op verschillende niveaus. Elk jaar vernieuwt de methode een deel van de lessen, waardoor Groove.me altijd een actuele en aansprekende methode Engels blijft. Wilt u meer weten over deze nieuwe methode verwijzen wij u naar:

12 BEWEGINGSONDERWIJS: Bij de gymnastieklessen proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de natuurlijke bewegingsdrang van de kinderen. Vanaf dit schooljaar zullen we dit doen m.b.v. de methode Basislessen. De lessen worden gegeven in de gymzaal bij "Ons Dorpshuis". Vanaf mei [ bij mooi weer] wordt er ook op de speelplaats gegymd. Tijdens de gymlessen trachten we de kinderen te stimuleren om te durven bewegen in een groep. Ook sociale aspecten; samenwerking, eerlijkheid etc. worden als waardevol gezien. De school doet regelmatig mee aan sportevenementen die in het dorp of omgeving gehouden worden. We denken hierbij aan: - Korfbal - Volleybal - Wandelvierdaagse - Voetbal - etc. ACTUALITEITEN We achten het van wezenlijk belang dat de kinderen regelmatig over de schouders van hun ouders mee neuzen in de krant en ook de berichtgeving via de televisie volgen met een open oog en oor voor de gebeurtenissen in de wereld. We zullen hier ook regelmatig op teruggrijpen en zeker niet alleen op negatieve berichten. Verder kijken we in groep 7 wekelijks naar het Zapp Weekjournaal. WERKSTUK EN SPREEKBEURT: Dit jaar krijgen de kinderen de opdracht een werkstuk te maken volgens bepaalde richtlijnen. U mag uw kind gerust begeleiden, maar het moet wel een eigen werkstuk blijven. De richtlijnen worden a.d.h.v. een WERKSTUKWIJZER tijdig aan de kinderen verstrekt. Het werkstuk wordt hoofdzakelijk thuis gemaakt. Als hierbij problemen ontstaan, bespreek ze dan met de leerkracht, dan kan er aan gewerkt worden.

13 De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer met daarnaast een toelichting. Ook zullen de leerlingen een spreekbeurt geven. Voor beide onderdelen geldt dat een beetje steun van ouders hierbij bijna wonderen doet. WETENSCHAP EN TECHNIEK: Vanaf het schooljaar heeft wetenschap en techniek (W&T) een vaste plaats gekregen binnen de St. Willibrordusschool. Naast het feit dat wetenschap en techniek steeds meer een rol gaan spelen binnen het basisonderwijs, is het belangrijk om onze leerlingen de diversiteit binnen dit vakgebied te laten ervaren. De St. Willibrordusschool streeft naar oplossingsgericht werken. Het zelf ontdekken om tot een oplossing te komen is hierbij het uitgangspunt. Per schooljaar zullen 6 tot 8 middagen in het teken staan van W&T. Alle groepen op onze school zijn hier dan tegelijk mee bezig volgens een vastgesteld programma. Hulp van u is bij de uitvoering van deze lessen meer dan welkom. Heeft u interesse? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst die in het begin van het nieuwe schooljaar via de Uit de school geklapt zal worden verspreid. Het is echt geweldig om dit mee te maken. Zo maakt u het onderwijs van dichtbij mee! GROEP 7 ALLERLEI: Huiswerk: In groep 7 is er regelmatig een huiswerkopdracht. Het maken van huiswerk dient ter bevordering van de zelfstandigheid en mag nooit uitgroeien tot een te zware belasting! Proefwerken worden een week van te voren opgegeven en in de agenda/schrift genoteerd, zodat u altijd op de hoogte bent. Voor de toetsen van de zaakvakken krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Daarnaast krijgen de kinderen de gelegenheid om in de week voor de toets het boek er nog eens bij te pakken. Mochten zich bij het maken van het huiswerk problemen voordoen, neemt u dan contact met ons op.

14 Remedial teaching en uitbreidingstaken: Kinderen moeten leren met problemen naar de leerkracht te komen, te vragen en te verwoorden waar ze mee "zitten". Naast de dagelijkse hulp is er extra tijd tot het verlenen van hulp mogelijk. De kinderen kunnen hiervan gebruik maken op 2 verschillende manieren: - op verzoek van de leerkracht. - op eigen verzoek. RT zal dit schooljaar in de klas plaatsvinden. Verder wordt er voor leerlingen die wat harder lopen soms gewerkt vanuit een extra programma in overleg met ouders en leerling. Schoolarts: Door het schooljaar heen bezoeken de schoolarts en de verpleegkundige onze school. Het tijdstip waarop, wordt aangekondigd in "Uit de school geklapt". Heeft u vragen en/of problemen m.b.t. de gezondheid van uw zoon of dochter, neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan een afspraak regelen. Verjaardag: De kinderen kunnen ook dit jaar gewoon hun verjaardag vieren in de klas. Voor de leerkracht is het fijn te weten wanneer er getrakteerd zal worden i.v.m. de planning. De verjaardagen van de leerkrachten wordt gevierd. Op welke dag wordt later bekend gemaakt Rapporten: Deze verschijnen 2 keer per jaar: * Begin februari (na de CITO) * Overgang einde schooljaar. In groep 7 worden er kommagetallen in het rapport gebruikt (om alvast te wennen aan het rapport van de middelbare school). Entreetoets: In de periode april/mei wordt in groep 7 de Entreetoets van het CITO afgenomen. We proberen met deze toets te bekijken op welk gebied de leerlingen extra aandacht nodig hebben. Ook de ouders en de leerlingen worden geïnformeerd over de resultaten. We geven nog geen schooladvies maar ouders die zich al willen oriënteren op het VO kunnen daarvan de open dagen bezoeken. Wanneer deze open dagen zijn wordt gemeld via de

15 kalender op de website van school en bij de lokalen van groep 8. De meeste open dagen zijn van januari tot maart. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op of loop even binnen. TELEFOON SCHOOL: In de schoolgids zijn de privé-nummers van de leerkrachten te vinden.

Schooljaar Wat doen we op school in groep

Schooljaar Wat doen we op school in groep Schooljaar 2016-2017 Wat doen we op school in groep 7 Geachte ouders. Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2015-2016 Wat doen we op school in groep 6 Geachte ouders, Hierbij treft U een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2015-2016 Wat doen we op school in groep 5 Geachte ouders. Hierbij treft U een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

Schooljaar Wat doen we op school in groep

Schooljaar Wat doen we op school in groep Schooljaar 2016-2017 Wat doen we op school in groep 6 Geachte ouders, Hierbij treft U een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

Schooljaar Wat doen we op school in groep

Schooljaar Wat doen we op school in groep Schooljaar 2016-2017 Wat doen we op school in groep 8 Geachte ouders. Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2015-2016 Wat doen we op school in groep 4 Geachte ouders, Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

Schooljaar Wat doen we op school in groep

Schooljaar Wat doen we op school in groep Schooljaar 2016-2017 Wat doen we op school in groep 5 Geachte ouders. Hierbij treft U een informatieboekje aan met gegevens over de leeren oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van onze

Nadere informatie

Schooljaar Wat doen we op school in groep

Schooljaar Wat doen we op school in groep Schooljaar 2016-2017 Wat doen we op school in groep 1+2 3 4 5 6 7 8 Geachte ouders, Hierbij treft u een informatieboekje aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de groep

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2014-2015. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2014-2015 Wat doen we op school in groep 1+2 3 4 5 6 7 8 Geachte ouders, Hierbij treft u een informatieboekje aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de maniervan werken in de groep

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 7

Informatie. vakgebieden. Groep 7 Informatie vakgebieden Groep 7 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 8

Informatie. vakgebieden. Groep 8 Informatie vakgebieden Groep 8 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Voorwoord. Leerkrachten De leerkrachten van groep 7 : Belangrijke data gedurende dit schooljaar!

Voorwoord. Leerkrachten De leerkrachten van groep 7 : Belangrijke data gedurende dit schooljaar! Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van de leerlingen van groep 7. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken die in dit schooljaar aan bod komen. Een aantal gegevens in

Nadere informatie

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Geachte ouder(s), verzorger(s), Infobrief groep 7 Geachte ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit nu in groep 7. Het lijkt ons goed om via deze infobrief wat informatie te geven over het reilen en zeilen in deze groep. Nieuwe leerstof voor

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Welkom. Wij wensen u en uw kind een fijn, maar bovenal een gezegend schooljaar toe! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs!

Welkom. Wij wensen u en uw kind een fijn, maar bovenal een gezegend schooljaar toe! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs! Welkom De eerste twee schoolweken liggen alweer bijna achter ons! Tijdens de info- avond heeft u de mogelijkheid gehad om belangrijke informatie te ontvangen. In uw handen heeft u de infobrief van groep

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6. Basisschool De Meulebeek. Groep ouderavond dinsdag 26 sept u u.; Eunice Clevis

Informatieboekje groep 6. Basisschool De Meulebeek. Groep ouderavond dinsdag 26 sept u u.; Eunice Clevis Informatieboekje groep 6 Basisschool De Meulebeek Groep 6 2017-2018 ouderavond dinsdag 26 sept. 18.45u.-19.45u.; Eunice Clevis Aan de ouders van de kinderen van groep 6, Om de hoeveelheid informatie op

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2016-2017. Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt op maandag en vrijdag les van juf Joke en juf Femke. Op dinsdag, woensdag en

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. Informatieblad groepen 5 Gang van zaken Zelfstandigheid: In groep 5 leren de kinderen zelf hun werk te verdelen over de week.

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6a Schooljaar 2016/2017 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6a krijgt les van twee juffen. Op maandag tot woensdag van Anke Hertog en op donderdag

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7 2014-2015

INFORMATIE GROEP 7 2014-2015 INFORMATIE GROEP 7 2014-2015 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen en ze verwachten exacte

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2015-2016 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2012/2013 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt momenteel les van één juf, Linda Velgersdijk. Meester Ed Meerburg en meester

Nadere informatie

Informatie cursusjaar 2015/2016

Informatie cursusjaar 2015/2016 Vlasakker 3 Tel: 078-6733260 Postadres: Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel fax: 078-6735853 E-mail: debouwsteen@pcpohw.nl Informatie cursusjaar 2015/2016 groep 8b Hoewel elke groep iets speciaals heeft,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Obs Ter Tolne. Groep 7. Informatieboekje. obs Ter Tolne

Obs Ter Tolne. Groep 7. Informatieboekje. obs Ter Tolne Obs Ter Tolne Informatieboekje Groep 7 obs Ter Tolne Molenvlietsedijk 9 postadres: 4691 HS 1 Tholen postbus 94 0166-602162 4690 AB Tholen www.obstertolne.nl e-mail: obstertolne@octho.nl Kennismakingsboekje

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6a Schooljaar 2015-2016. Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6a krijgt op maandag, dinsdag en woensdag les van juf Corry, op donderdag van meester

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2012/2013 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 0/0 Oktober 0 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Een kasteel in de buurt bezoeken

Een kasteel in de buurt bezoeken Een kasteel in de buurt bezoeken Als leerkracht heb je hier een begeleidende en sturende rol. Het is afhankelijk of jij als leerkracht de kinderen meeneemt en dingen aan ze verteld of dat er bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal.

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal. Algemeen Zelfstandigheid Van uw kind wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid in de groep verwacht. Kan uw kind zelfstandig aan het werk gaan, maar ook een bepaalde tijd zelfstandig aan een opdracht

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Rekenen (methode Wereld in Getallen)

Rekenen (methode Wereld in Getallen) Informatie groep 7 cursusjaar 2017-2018 De leerstof in groep 7: In groep 7 stijgt het tempo en het niveau De leerstof is een stuk moeilijker Er komen extra vakken bij zoals Engels en Blitz (studievaardigheden)

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

We wensen u en uw kind dit schooljaar Gods zegen toe en hopen op een fijn schooljaar! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs!

We wensen u en uw kind dit schooljaar Gods zegen toe en hopen op een fijn schooljaar! Als er vragen/problemen zijn, mail, bel of (liever) kom langs! Welkom De eerste schoolschoolweek ligt alweer achter ons! Tijdens de informatieavond heeft u de mogelijkheid gehad om belangrijke informatie te ontvangen. U leest nu de infobrief van groep 7. Hier kunt

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 8

JAARPROGRAMMA GROEP 8 JAARPROGRAMMA GROEP 8 Begrijpend lezen Bij begrijpend lezen kijken we naar de tekst en zijn inhoud. We gebruiken hiervoor de methode nieuwsbegrip. (www.nieuwsbegrip.nl ) Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

Obs Ter Tolne. Groep 6. Informatieboekje. obs Ter Tolne

Obs Ter Tolne. Groep 6. Informatieboekje. obs Ter Tolne Obs Ter Tolne Informatieboekje Groep 6 obs Ter Tolne Molenvlietsedijk 9 postadres: 4691 HS 1 Tholen postbus 94 0166-602162 4690 AB Tholen www.obstertolne.nl e-mail: obstertolne@octho.nl Welkom in groep

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

Informatie Groep 6 1

Informatie Groep 6 1 Informatie Groep 6 1 Inhoud Algemene informatie... 3 Informatie www.bloon.nl... 5 Informatie www.nieuwsbegripxl.nl... 6 Informatie over Flits... 7 Nuttige websites... 8 Bijlage 1: Tips thuis samen lezen...

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen

Rekenen Methode: Wereld in Getallen Welkom! Van harte welkom in groep 7. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Zo gaat dat in de. Populier

Zo gaat dat in de. Populier Zo gaat dat in de. Populier schooljaar 2017-2018 In dit boekje vindt u allerlei informatie over de bovenbouw. Praktische punten en een toelichting op hoe we in de bovenbouw werken. Veel leesplezier! Toelichting

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 6?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 6? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 6? Informatieavond 1 september 2016 1 Begin van de schooldag Als kinderen om 8.20 uur binnenkomen, pakken zij hun contract. Ze leggen de materialen

Nadere informatie

612671 Speelkaarten.indd 1 12-06-2006 16:14:06

612671 Speelkaarten.indd 1 12-06-2006 16:14:06 NEDERLANDS > Mondeling taalonderwijs De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 1 612671 Speelkaarten.indd

Nadere informatie